Sitova tonttijako kortteliin 162 ja 178

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitova tonttijako kortteliin 162 ja 178"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SAUVOSAAREN KAUPUNGINOSA, SISÄSATAMA: Korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä satamaalue, venesatama, puisto-, vesi- ja katualueet Sitova tonttijako kortteliin 162 ja 178 SELOSTUS Sijaintikartta

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 12. maaliskuuta vuonna 2018 päivättyä karttaa. Kaava-alueen määrittely: Kaavan laatija: Yhteystiedot: Asemakaavan muutos koskee 1. Sauvosaaren kaupunginosan kortteleita 160, 162 ja korttelin 169 tontteja 4 ja 5 sekä puisto-, katu-, satama- ja vesialueita. Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen Tekninen palvelukeskus, Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu Valtakatu 26, Kemi, puh Kaavan vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymä vuoden 2016 kaavoituskatsaus. Kaava hyväksytty: Tekninen lautakunta... Kaupunginhallitus... Kaupunginvaltuusto Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Sauvosaaren kaupunginosassa, Kemin ruutukaavakeskustan lounaisosassa. Suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 10,6 ha. Se rajautuu pohjoispuolelta Kauppakatuun, idässä Urheilukatuun, etelässä Meripuistokatuun ja länsipuolella mereen. 1.3 Kaavan tarkoitus Sisäsataman alueen asemakaavaa päivitetään alueen kehittämisen tarpeista. Satama-alueelle on vakiintunut palveluita, joiden rakennusluvat ovat määräaikaisia, koska alueelle ei ole osoitettu rakennusaloja eikä -oikeutta. Kaavamuutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiksi. Meripuiston ja kortteleiden osalta asemakaavamuutoksen tarkoituksena on edesauttaa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä rakennuksille soveltuvan käytön myötä.

3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaaleista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Maanomistus Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaehdotus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Rakennettu kulttuuriympäristö Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yritysvaikutusten arviointi Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 22

4 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) / LIITE 1 Liikennejärjestelyiden havainnekuva / LIITE 2 Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Sweco Ympäristö Oy, 2018.)/ LIITE 3 Asemakaavatarkastajien pöytäkirja / LIITE 4 Uudisrakentamisen sijoitus- ja rakennustapaohje / LIITE 5 Esimerkkikuvia kelluvat rakennukset / LIITE 6 Asemakaavan seurantalomake / LIITE Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaaleista Meripuiston historiallinen selvitys Peter Brusilan tekemä Sisäsataman ja Meripuiston inventointi Tero Elorannan ja Ismo Tapion Meripuiston rakennusten inventointi

5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan laatiminen sisältyy kaupunginhallituksen hyväksymään vuoden 2016 kaavoituskatsaukseen. Käydyt neuvottelut: Rannan yrittäjien kanssa on elinkeinotoimen johdolla käyty neuvotteluja rannan kehittämistavoitteista. Lapin Ely-keskuksen kanssa on pidetty videoneuvottelu Neuvottelussa keskusteltiin mm. suojeltujen rakennusten käytöstä ja kaavamääräyksistä sekä siitä, miten ohjeistetaan suojeltuihin rakennuksiin kohdistuvia toimenpiteitä ja korjauksia sekä millaisia rakennuksia ympäristöön saa rakentaa. Uudisrakentamista ohjaa päivitetty rakennustapaohje. Valmisteluaineiston nähtävilläpito: Asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on pidetty julkisesti nähtävänä Kaavamuutos lähetettiin tiedoksi Lapin Ely-keskukselle, kaupungin elinkeinotoimelle ja museotoimelle sekä Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistykselle. Lisäksi Museovirastolta pyydettiin lausunto. Asemakaavatarkastajien (ASTA) kokous pidettiin Kemin Vesi Oy huomautti, että nykyiselle jv-viemärille tulee merkitä johtorasite Luulajantien varteen. Muilla tarkastajilla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Valmisteluaineiston nähtävilläpito toisen kerran: Koska kaavaluonnokseen tehtiin oleellisia muutoksia, asetettiin valmisteluaineisto uudelleen nähtäville. Valmisteluaineiston toinen nähtävilläpito järjestettiin Valmisteluaineistosta lähetettiin lausuntopyynnöt Museovirastolle, Tornionlaakson maakuntamuseolle, Ilmatieteen laitokselle, Kemin kotiseutu- ja museoyhdistykselle, Kemin historialliselle museolle sekä Lapin ELY-keskukselle. Asemakaavatarkastajien (ASTA) kokous pidettiin toisen kerran , koska kaavaehdotusta on muutettu annettujen lausuntojen ja laaditun inventoinnin perusteella. Ehdotukseen on tarkennettu viranomaisten lausunnossa esille tuotuja seikkoja, muun muassa rakennussuojelua sekä rakennusoikeuksia koskevia merkintöjä ja määräyksiä. Rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö nostivat esille paikoitusta koskevan määräyksen, joka poistettiin tarpeettomana. Muilla tarkastajilla ei ollut huomautettavaa kaavasta. / LIITE 4 Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan. asettaa kaavaehdotuksen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä... Lausunnot

6 Ehdotuksesta ei jätetty / jätettiin muistutuksia. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen... Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen... Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen Asemakaava Asemakaava käsittää korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 sekä puisto-, katuja satama-alue. Muutosalue pitää sisällään mm. useita historiallisia ja suojeltuja rakennuksia sekä satama-alueen. Asemakaavamuutoksessa turvataan arvokkaan historiallisen kokonaisuuden suojelu ja ympäristön arvojen säilyminen. Kaavamuutoksella päivitetään kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistetaan Sisäsataman kehittyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana.

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue sijaitsee Kemin ruutukaavakeskustan lounaisosassa. Alue sijaitsee Kauppakadun, Urheilukadun ja Meripuistokadun keskellä ja rajautuu länsipuolella mereen. Suunnittelualue sisältää Sisäsataman ja Meripuiston kokonaisuuden. Alueelle sijoittuu lukuisia historiallisia rakennuksia. Kokonaisuus on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue on rakennettua puisto- ja satamaaluetta, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja. Meripuisto on kokonaisuudessaan historiallinen kaupunkipuisto. Kemin Sisäsatama ja Meripuisto muodostavat yhden kaupungin arvokkaimmista aluekokonaisuuksista. Alue on keskeinen osa Kemin kaupungin historiaa. Samalla se on olennainen osa elävää Kemiä ja kemiläistä identiteettiä. Sisäsatamassa ja Meripuistossa sijaitsevat rakennukset kertovat havainnollisesti alueen pitkästä ja monimuotoisesta historiasta. Aluetta on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa Rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa. 3.2 Maanomistus Alue on Kemin kaupungin omistuksessa.

8 3.3 Suunnittelutilanne Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Länsi-Lapin maakuntakaava. Kaavassa alue on merkinnällä C; Keskustatoimintojen alue. Kohdemerkinnällä rm alueelle on osoitettu seudullisesti merkittäviä matkailua palvelevia toimintoja. Näin ollen kaava toteuttaa maakuntaohjelmaa. Alue sijoittuu Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeelle. Suunnittelu-alueelle on merkitty myös rakennussuojelukohde (SR 3110) Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö. Merkinnällä osoitetaan kirkkolailla, rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita tai kohteita. (Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella.) Alue sisältyy kaupunkikehittämisen kohdealueeseen (aluerajaus kk). Suunnittelussa on turvattava asuin- ja elinympäristön laatu sekä varauduttava palveluiden, teollisuuden ja energiatuotannon kasvuun sekä logistiikan muutoksiin. Suunnittelussa on huomioitava myös luonto-, maisema- ja kulttuuriperintöarvot. Alue sisältyy myös osaltaan matkailun vetovoima-alueeseen Perämeren saaristo ja sen tukikohdat rannikolla (kohde mv 8410). Saaristomatkailun veto-voima-alue liittyy yhtenäisenä vyöhykkeenä Pohjois-Pohjanmaan ja Ruotsin puolen saaristoihin. (Ko. Kohderajaus ei näy karttaotteessa.) Karttaote Länsi-Lapin maakuntakaavasta (ei mittakaavassa) Alue on kansainvälinen matkailukohde, jonka keskeisenä kehittämisperiaatteena on ympärivuotinen matkailu. Kemin kaupunkikeskustan palvelut, arvokkaat kulttuuriympäristöt ja saaristo toimivat vetovoimatekijöinä kohteen kehittämiselle. Suunnittelualue

9 sijoittuu Perämerenkaaren kehittämisvyöhykkeelle. Suunnittelussa on turvattava kohteen / alueen kulttuurihistorialliset arvot. Uudis- ja lisärakentaminen tulee sopeuttaa sijainniltaan, mittakaavaltaan ja rakennustavaltaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. Yleiskaavassa alue on pääosin kaavamerkinnällä P-1/sr; Palvelujen ja hallinnon alue. Alue varataan julkisille ja yksityisille palvelutiloille sekä asuntoalueelle soveltuville ympäristöhäiriöttömille työpaikkatoiminnoille. Korttelitehokkuus enintään e=0,70. Alueeseen sisältyy rakennussuojelukohteita; Jalokivigalleria ja tullimakasiini, kotiseutumuseon kortteli ja kahvila Seilari, ent. Satamakonttori. Meripuisto on kaavamerkinnällä V; Virkistysalue. Alue varataan ulkoiluun ja virkistykseen. Alueelle saa rakentaa vain ulkoilun ja virkistyskäytön vuoksi tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti tällä yleiskaavalla vahvistuville muille alueille. Kaavamuutosalue kuuluu suurelta osin kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, joka on rajattu kaavaan merkinnällä sk. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Kaavamuutoksessa alueen luonne tulee säilymään ja rakennettua kulttuuriympäristöä vaalitaan. Rakennussuojelutilanne säilytetään kaikkien kohteiden osalta. Kemin sisäsatama ja Meripuisto ovat osa valtakunnallisesti merkittävää Kemin ruutukaava-aluetta. Kemin kirkon ympäristö on Lapin läänin ainoa 1800-luvun ruutuasemakaavaihanteen mukaisesti toteutettu kaupunkikeskusta, jonka puistokaduilla paloalueisiin jaettu kaupunkirakenne on edelleen säilynyt selkeänä kaupunkikuvassa.(...) Kauppakadun päässä, sisäsataman alueella on entisten tullimakasiinin, tullikamarin ja satamatoimiston muodostama kokonaisuus. Puinen tullimakasiini (1874) ja kivinen tullikamari (1912). Satamatoimisto on 1800-luvun lopulta. Meripuistossa on ulkomuseoalueen vieressä koristeellinen Puistopaviljonki 1890-luvulta (W. Wilenius). Kemin museon ulkomuseoalueelle on siirretty Rautaniemen puinen 1849 rakennettu asuinrakennus. Alueella on lisäksi kymmenisen vanhaa aittaa. (...) (Kuva ja selostus: Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Www-sivut: < [Viitattu ].)

10 Kaavamuutosalueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja: Puistopaviljonkia ja Meripuistonpolun kaakkoispuolen osaa Meripuistosta koskeva kaava nro 374 (vahvistettu ), korttelia 169 ja sisäsataman pohjoisosaa koskeva kaava nro 418 (vahvistettu ), Meripuistonpolun lounaispuolen osaa Meripuistosta ja makasiinien aluetta koskeva kaava nro 420 ( ) sekä sisäsataman eteläosaa koskeva kaava nro 469 (vahvistettu ). Voimassa olevien asemakaavojen käyttötarkoitusmerkintöjä: Y; Yleisten rakennusten korttelialue, YM/s; Museorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään, Y- K/s; Yleisten rakennusten ja liike- sekä toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään, VP; Puisto, VP/s; Puisto, jolla ympäristö säilytetään, LS; Satamaalue, LV; Venesatama / Venevalkama sekä W; Vesialue. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Asemakaavan suhdetta valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin käsitellään kohdassa 4.5.

11 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Sisäsataman ja Meripuiston alueen asemakaavaa päivitetään alueen kehittämisen tarpeista. Satama-alueelle on vakiintunut palveluita, joiden rakennusluvat ovat määräaikaisia, koska alueelle ei ole osoitettu rakennusaloja eikä -oikeutta. Kaavamuutoksen tavoitteena on selkeyttää ja ohjata alueen kehittymistä sekä päivittää paikoitus- ja liikennealueet alueen käytön mukaisiksi. Meripuiston arvokas rakennuskanta on osin vajaalla käytöllä ja merkittävää ympäristöä on tarkoituksena ylläpitää, kehittää ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Tehokkaammalla käytöllä tavoitellaan alueen viihtyisyyden lisäämistä ja samalla pyritään turvaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävän alueen merkitys kaupunkikuvassa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutos sisältyy vuoden 2016 kaavoituskatsaukseen, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt Osallistuminen ja yhteistyö Kaavan osallisia ovat suunnittelu- ja vaikutusalueen asukkaat, alueen yrittäjät, toimijat ja ne, joiden olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Edellisten lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa alueen kaavoitus koskee. Osallisille ja kuntalaisille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta Osalliset Viranomaiset Lapin Ely -keskus Museovirasto Tornionlaakson maakuntamuseo Lapin pelastuslaitos Ilmatieteenlaitos Muut osalliset Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin kaupungin elinkeinotoimi Kemin kaupungin museotoimi Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys ry Kemin historiallinen museo yhdyskuntatekniikka rakennusvalvonta alueen vuokralaiset kuntalaiset

12 4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavaprosessin aikana on järjestetty mahdollisuus antaa palautetta asemakaavan valmistelu ja ehdotusvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kuulemiset ja kaavan nähtävänäolot sekä luottamuselinkäsittelyt on esitetty kohdassa Viranomaisyhteistyö Lapin Ely -keskuksen kanssa on käyty videoneuvottelu Neuvottelussa keskusteltiin mm. suojeltujen rakennusten käytöstä ja kaavamääräyksistä sekä siitä, miten ohjeistetaan suojeltuihin rakennuksiin kohdistuvia toimenpiteitä ja korjauksia sekä millaisia rakennuksia ympäristöön saa rakentaa. Uudisrakentamista ohjaa rakentamistapaohje. Viranomaisneuvottelulle ei katsota tarvetta. Keskeisiltä viranomaisilta on pyydetty ja pyydetään lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää kaava vastaamaan alueen nykyisiä toimintoja sekä mahdollistaa Sisäsataman ja Meripuiston alueen kehittyminen monipuolisena ympärivuotisena ajanviettopaikkana. Asemakaavalla pyritään turvaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö ja rakennuskanta mahdollistamalla rakennuksille nykyistä laajemmat käyttömahdollisuudet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin tavoitteena oli, että maankäytön ratkaisut eivät pääpiirteissään muutu, vaan aikaisemmin määritettyjä liiketoimintaedellytyksiä parannetaan. Lumilinnan siirryttyä Sisäsatamasta Mansikkanokalle alue ja osa rakennuskannasta on vapautunut muuhun käyttöön. Tavoitteena on saada alueelle uutta ympärivuotista toimintaa Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Alueen yrittäjiä on kuultu ja heidän toiveitaan on huomioitu luonnosvaiheesta lähtien. Viranomaisilta saadut lausunnot ovat edellyttäneet tarkempaa rakennusinventointia ja suojelumääräysten tarkentamista rakennusten, museoalueen ja Meripuiston osalta. Rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvät arvot on pyritty turvaamaan kaavaehdotuksessa. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Kaavalla turvataan arvokkaan rakennetun ympäristön säilyminen ja alueen elävöittäminen ympärivuotisesti.

13 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Valmisteluaineiston 1. nähtävilläpito Ote nähtävänä olleesta 1. luonnoksesta Kaavamuutoksessa korttelin 160 ja korttelin 169 tonttien 4 ja 5 kaavamerkintää muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) palvelurakennusten korttelialueeksi (P) korttelissa 169 ja korttelissa 160 palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö säilytetään (P / s). Yli-Jaak'heikin savupirtti erotetaan omalle tontille kaavamerkinnällä YM / s; Museorakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään ja rakennusoikeutta 300 k-m2. Tämä mahdollistaa esimerkiksi toisenkin museorakennuksen siirtämisen alueelle, mikäli tämä olisi perusteltua, mutta vain jos ympäristön luonne säilyy ja kohteen historialliset arvot eivät heikkene. LS-2 -alueelle; Satama-alue, jossa matkailua ja liikennettä palveleva rakentaminen on sallittu lisätään rakennusalat ja -oikeudet olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Ratkaisulla pyritään jäsenneltyyn kokonaisuuteen. Kaavaratkaisulla säilytetään alueen nykytila.

14 Valmisteluaineistosta saadut lausunnot ja mielipiteet: Lapin Ely-keskus ilmoitti sähköpostitse, ettei se anna varsinaista lausuntoa, mutta kaava-asiakirjoissa pitää käsitellä vaikutukset luonnonympäristöön. Museovirasto totesi lausunnossaan muun ohella, että alueen arvokkaan rakennuskannan moninaisuuden vuoksi kaavahankkeessa on aiheellista arvioida rakennuskohtaisesti tarpeet myös sisätilojen suojeluun. Lisäksi Museovirasto toteaa, että rakennustapaohjeen luonnosta on syytä vielä täydentää ainakin siten, että siinä kiinnitetään selvemmin huomiota myös mahdollisten uudisrakennusten sijoitteluperiaatteisiin alueella. Kemin Kotiseutu- ja museoyhdistys antoi lausunnon, jossa totesi mm. että yhdistys vastustaa suunniteltua kaavamuutosta ja ehdottaa, että museorakennusten kaavamerkintä säilytettäisiin ennallaan. Rakennuksista tehtyä inventointia on täydennetty sisätilojen osalta. Sisätiloille ei ole katsottu tarpeen osoittaa suojelua. Alueen visuaalinen ilme säilyy rakennusten julkisivujen ja ympäristön suojelun myötä. Rakentamistapaohjeet on laadittu siten, että uudisrakennukset tulee suunnitella arvokas kulttuurihistoriallinen ympäristö huomioon ottaen. Korttelin 162 tontista 2 erotetaan omaksi museorakennusten korttelialueeksi Savupirtin kortteli 178 tontti 1, joka säilyy museorakennusten korttelialueena (YM/s). Muualla alueella olemassa olevien rakennusten suojelu säilyy ennallaan. Kemin Matkailu jätti asemakaavaluonnoksesta huomautuksen, huomautuksen sisältö ei koskenut kaava-aluetta. Viranomaisneuvottelun järjestämiselle ei ollut tarvetta. Kaavamuutos noudattaa voimassa olevaa yleiskaavaa.

15 Valmisteluaineiston 2. nähtävilläpito Ote nähtävänä olleesta 2. luonnoksesta Kaavamuutoksessa korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 muutetaan kaavamerkinnälle KL; Liikerakennusten korttelialue, joka vastaa korttelialueiden nykyistä käyttöä (mm. kahvila- ja ravintolatoimintaa). Tyhjillään oleviin rakennuksiin voi näin muutoksen myötä helpommin osoittaa kaupallisia palveluja. Satama-alueelle (LS-2; Satama-alue, jossa matkailua ja liikennettä palveleva rakentaminen on sallittu ) osoitetaan rakennusoikeutta sekä vesialueelle osoitetaan aluevaraus kelluvia palveluja varten (p-ke). Entinen Luulajantie nimetään Rantabulevardiksi ja merkitään hidaskaduksi. Valmisteluaineiston 2. nähtävilläpidosta saadut lausunnot ja mielipiteet: Tornionlaakson maakuntamuseo totesi lausunnossaan, etteivät esitetyt kaavamääräykset riitä turvaamaan rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja. Rakennussuojelun tulee koskea myös sisätiloja. Savupirtin korttelin osalle on osoitettu tarpeetonta rakennusoikeutta. Lisäksi tulee osoittaa /s -merkintä nykyiselle museoalueelle sekä Sisäsataman puistoon. Lapin Ely-keskuksella ei ollut huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta. Kemin historiallinen museo totesi huolensa rakennusten uudelleenkäytöstä ja niiden sisältämistä riskeistä. Historiallinen museo yhtyy Tornionlaakson maakuntamuseon kantaan sisätilojen, Savupirtin rakennusoikeuden ja kaavamääräysten osalta. Museoviraston päivätyn lausunnon mukaan täydennysinventointi on

16 suhteellisen niukka eikä anna riittävästi informaatiota rakennusten arvottamisen osalta. Museovirasto on aiemmassa lausunnossaan todennut, että uudenlaisten toimintojen kuten kahviloiden tuominen historiallisiin rakennuksiin voi helposti johtaa muutoksiin, joilla on haitallinen vaikutus arvokkaiden rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon säilymiseen etenkin sisätilojen osalta. Suojelumääräykseen tulee sisällyttää myös sisätilojen suojelu. Museoviraston mukaan käyttötarkoituksiin tulee sisällyttää ympäristön säilyttämistä edellyttävä merkintä. Museovirasto on todennut lisäksi, että kaavamääräyksiin tulisi lisätä myös erilaisia lisärakennelmia rajoittava määräys (esim. terassit) ja kiinnittää huomiota myös rakennustapaohjeiden merkitykseen alueen kaavoituksessa. Museovirasto on kiinnittänyt huomiota savupirtin kortteliin osoitettuun 300 kerrosneliömetrin rakennusoikeuteen. Lausuntojen perusteella KL-kortteleihin, sekä historiallisen Meripuiston alueelle osoitetaan merkintä /s, jolla ympäristö säilytetään. Savupirtin korttelin rakennusoikeutta on pienennetty. Sisäsataman ja Meripuiston rakennetusta kulttuuriympäristöstä on laadittu kattavampi inventointi (LIITE 3), jonka perusteella alueen historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset suojellaan merkinnällä sr-3 ja sr-1. Sr-3 -merkintään on sisällytetty julkisivuja sekä sisätiloja koskevia määräyksiä, joilla pyritään turvaamaan rakennusten historialliset arvot.

17 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavaehdotus Kortteleiden käyttötarkoitusmerkinnät Kaavamuutoksessa korttelit 160, 162 ja korttelin 169 tontit 4 ja 5 muutetaan kaavamerkinnälle KL; Liikerakennusten korttelialueeksi. Tämä vastaa korttelialueiden nykyistä käyttöä (mm. kahvila- ja ravintolatoimintaa). Kortteleihin osoitetaan lisämerkintä /s, joka merkitsee aluetta, jolla ympäristö säilytetään. Merkinnällä turvataan tuleva alueenkäyttö ympäristöä ja paikan henkeä kunnioittavana. Tyhjillään oleviin rakennuksiin voi muutoksen myötä osoittaa nykyistä helpommin kaupallisia palveluja. Suuri osa historiallisista rakennuksista on tyhjillään tai vajaalla käytöllä. Rakennusten käyttö edesauttaa niiden kunnossapitoa ja säilymistä. Savupirtin kortteli 178 säilyy museorakennusten korttelialueena, jolla ympäristö säilytetään (YM/s). Kortteliin osoitetaan vähäinen lisärakentamisoikeus, jotta alueelle voidaan tarvittaessa sijoittaa museota palvelevaa toimintaa. Museokorttelin ympärille muodostetaan puistoaluevaraus, jonka myötä museon asema historiallisen kaupunkipuiston osana korostuu. Rakennussuojelu Savupirtti (korttelissa 178) ja vuonna 1960 valmistunut funktionaalistyylinen laululava suojellaan merkinnällä sr-1. sr-1; Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57 :n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin perusteella (LIITE 3), alueen muu historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä rakennuskanta (voimassa olevassa kaavassa sr-1 -merkinnällä suojellut rakennukset) esitetään kaavaehdotuksessa suojeltavaksi merkinnällä sr-3. sr-3; Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoitusten muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo sekä kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyvät sekä julkisivujen että sisätilojen osalta. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu sen arvoja tai tyyliä tärveleviä toimenpiteitä, rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. Satama-alue Satamatoimintojen alue LS-2; Satama-alue, jossa matkailua ja liikennettä palveleva rakentaminen on sallittu lisätään rakennusalat ja -oikeudet olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Alueelle osoitetaan lisäksi erilliset kadunsuuntaiset rakennusalat, jotka mahdollistavat matkailua palvelevaa pienliiketoimintaa. Lisäksi satama-alueelle osoitetaan aluevaraukset kelluvia palvelurakennuksia varten (p-ke). Näitä ovat mm. alueella jo toimivat ravintolalaivat. Muita mahdollisia kelluvia

18 palveluja tarjoavia rakennuksia ja rakenteita voi olla esimerkiksi saunalautat, laivat, kelluvat altaat ja vastaavat. Esimerkkejä kelluvista palvelurakenteista/-rakennuksista liitteessä 6. Puisto Puistoalueiden sisäisiä rajoja tarkennetaan siten, että osa Sisäsataman puistosta ja puistomainen osa museoalueiden korttelialueesta, jossa sijaitsee jatulintarha, liitetään Meripuistoon. Koko Meripuiston puistoalueelle osoitetaan lisämerkintä /s1; Puisto, jolla ympäristö säilytetään. Alueella sijaitsevien leikki- ja oleskelualueiden (le) rakentaminen ja kehittäminen sallitaan. Puistoalueen le -aluevaraukselle, voidaan sijoittaa leikkipuistoa palvelevia rakennelmia tai rakenteita. Sisäsataman puisto (VP) kattaa kaavamuutoksen myötä vain sataman puoleisen puistonosan, muu jäsentyy nykyistä selkeämmin Meripuistoksi (VP/s1). Katu Satama-alueen raja siirretään nykyisen katualuevarauksen mukaiseksi. Rantavyöhykkeen käytön yhtenäistämiseksi paikoitus olisi perusteltua siirtää nykyisen kadun varteen. Muutos lisäisi turvallisuutta ja selkeyttäisi kevyen liikenteen kulkua. (Ks. liite 2.) Entinen Luulajantie nimetään Rantabulevardiksi ja merkitään hidaskaduksi. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavamuutosalue on kokonaisuudessaan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, jonka arvojen säilyminen on varmistettava asemakaavaa laadittaessa. Asemakaavassa osoitettujen merkintöjen ja korttelirakenteen perusteella on pyritty edistämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttöä, ottaen huomioon niiden erityispiirteet. Tällä hetkellä pääosin tyhjillään olevien, entisten museorakennusten käytön ja kunnossapidon voi olettaa paranevan nykyisestä, mikäli niillä olisi tulevaisuudessa käyttöä ja toimintaa. Näin ollen kaavaratkaisu edistää kulttuuriympäristön ja sen arvojen säilymistä. Aluetta koskee sitova rakentamistapaohjeistus. Kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeilla ohjataan rakentamista määräämällä massoittelun periaatteet, harjansuunnat, kattomuodot, rakennusten kerrosluvut ja sijoittuminen tontilla sekä sallitut julkisivumateriaalit. Asemakaava-alueelle rakennettavien rakennusten ja rakenteiden tulee olla rakennustapaohjeiden mukaisia. Olemassa olevien rakennusten rakennushistorialliset arvot tulee ottaa huomioon ja uudet rakennukset rakennettava näitä kunnioittaen. Historiallisen puiston osalta muutostöiden tulee kunnioittaa alueen arvokasta ympäristöä. Meripuistoa koskevat voimassa olevat rakentamistapaohjeet on laadittu edellisen kaavamuutoksen yhteydessä. Tähän kaavamuutokseen niitä on tarkistettu ja täydennetty koskemaan myös satama-alueen rakentamista. / LIITE 5.

19 5.3 Kaavan vaikutukset Asemakaava edistää alueen kaupallisten toimintojen edellytyksiä, parantaa alueen viihtyisyyttä ja luo edellytyksiä rakennusperinnön vaalimiselle. Kaavan merkittävät vaikutukset katsotaan kohdistuvan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Tämän myötä vaikutusten arviointi painottuu rakennettuun ympäristöön Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavaehdotuksen mukainen rakentaminen satama-alueella sekä katu- ja paikoitusjärjestelyjen muuttaminen suunnitelman mukaisesti (Liite 2) lisäisi aluekokonaisuuden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaavan vaikutukset ulottuvat Rantabulevardin rakentumisen myötä koko Sauvosaaren keskustan rakenteeseen. Tämän kaavamuutoksen vaikutukset näkyvät arvokkaan alueen parempana hyödyntämismahdollisuutena Rakennettu kulttuuriympäristö Asemakaavaratkaisulla suojellaan alueella olevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja niiden ympäristö. Käyttötarkoitusmerkintöjen muutosten myötä rakennuskannan käytön toivotaan lisääntyvän, jonka kautta myös rakennusten huolto ja kunnossapidon taso paranee. Asemakaavamuutoksen katsotaan näin ollen edistävän alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Alue on kokonaisuudessaan rakennettua satama- ja puistomiljöötä, eikä alueelle siten sijoitu luonnonympäristöä. Asemakaavamuutoksella ei siten katsota olevan vaikutuksia luontoon tai luonnonympäristöihin Yritysvaikutusten arviointi Yritysvaikutuksista on tehty arviointi, jonka mukaan asemakaavan vaikutukset ovat merkittävän positiiviset. Uusi asemakaava vakiinnuttaa nykyisen toiminnan ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta sekä viihtyvyyttä. Muutos on kaupungin elinkeinostrategian mukainen.

20 5.4 Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Alueella voimassa oleva yleiskaava on vuodelta 2002, jonka jälkeen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkennettu. Näin ollen arviointi sisältää asemakaavoitusta koskevien erityistavoitteiden lisäksi myös kohdetta koskevat tarkennetut yleistavoitteet. Yleistavoitteet Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Asemakaavamuutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja kaava antaa mahdollisuuden keskustan monipuolistumiselle ja eheytymiselle. Palvelujen saatavuus paranee kaavan myötä ja kaava mahdollistaa uusia työpaikkoja alueelle. Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kemin keskusta-alueen palveluiden monipuolistumista sekä parannetaan vapaa-ajan palveluiden laatua. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Asemakaavamuutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: Ilmastonmuutos ja rannikon meritulvariskit tiedostetaan ja uutta rakentamista osoitetaan alueelle siten, että sille ei aiheudu tulvariskeistä aiheutuvia haittoja. (Tarkentuu ehdotusvaiheessa.) Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Keskeisellä kaupunkialueella sijaitsevien asemakaavassa osoitettujen toimintojen ja alueiden hule- ja jätevedet johdetaan määräysten mukaisesti kaupungin keskitettyyn verkostoon, jolloin asemakaavamuutoksesta ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia alueen pintavesiin. Erityistavoitteet Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennus kannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Asemakaavamuutos tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Historiallinen Meripuisto säilyy. Vanhan rakennuskannan suojelu säilytetään ja muutoksella pyritään edistämään olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukaista käyttöä. Puistoja museoalueilla on merkintä, joka turvaa ympäristön säilyttämisen. (Kaavamuutosalue

21 on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.) Kaavamuutosta varten on kaavamääräysten lisäksi laadittu erillinen aluetta koskeva rakentamistapaohje. Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. Asemakaavamuutos edistää valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita: Ilmastonmuutos ja rannikon meritulvariskit tiedostetaan ja rakentamista osoitetaan alueelle siten, että sille ei aiheudu tulvariskeistä aiheutuvia haittoja. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Asemakaavamuutos tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Historiallinen Meripuisto säilyy. Vanhan rakennuskannan suojelu säilytetään ja muutoksella pyritään edistämään olemassa olevan rakennuskannan tarkoituksenmukaista käyttöä. Puistoja museoalueilla on merkintä, joka turvaa ympäristön säilyttämisen. (Kaavamuutosalue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.) 5.5 Nimistö Kaavamuutoksen myötä Luulajantien nimi muuttuu Rantabulevardiksi. Samalla myös Meripuistonpolun osoitteisto muuttuu. Luulajantie ja tuntemattomaksi jäänyt Kemin rantatie -nimet jäävät pois osoitteistosta. Myös pursiseurojen (sijaitsevat kaavamuutosalueen ulkopuolella) osoitteisto tulee muuttumaan kaavamuutoksen myötä. Muutoksen yhteydessä on noussut esille toive ystävyyskaupunki Luulajan nimen säilyttämisestä alueella, joten harkinnassa on tämän nimen liittäminen satama-aukioon tai vaihtoehtoisesti Sisäsatamanpuiston nimeämistä Luulajanpuistoksi.

22 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamista ohjaa kaavamääräysten lisäksi aluetta koskeva kaavaan sidottu rakentamistapaohje. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Kaava on toteutettavissa, kun muutos saa lainvoiman. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutumista ohjaa ja seuraa Kemin kaupungin rakennusvalvonta. Kemissä Suunnittelupäällikkö Jani Hiltunen

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA

KIIHTELYSVAARAN RANTAOSAYLEISKAAVA Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, hyväksytty valtioneuvostossa 31.11.2008 ja tulleet voimaan 1.3.2009 Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-22-46 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 30.5.2018

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 3. KESKUSTA KORTTELI 3063, PUISTOT JA KADUT ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kemijärven kaupunki

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti)

Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) 1, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava-alueen kortteleiden 150, 165, 166 ja 169 asemakaavamuutos (Sirkan koulu ja päiväkoti) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2012 Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 10.4.2018 0 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5199 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 27.3.2018 ASEMAKAAVA MUSIIKKIOPISTON ASEMAKAAVA Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosaa (Keskus), korttelia 21 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Janakkalan kunta Turenki Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Janakkalan kunta Turenki 26.4.2013 Juttila Korttelit 200, 202, 203 ja 206-208 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa Hausjärventien ja Turengintien

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

RIUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LIKOLAMMINTIE

RIUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LIKOLAMMINTIE KANGASALAN KAUPUNKI Kaavaselostus 1 (7) RIUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LIKOLAMMINTIE 1. Perus- ja tunnistetiedot PÄIVÄYS 30.10.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 825 KAUPUNKI Kangasala OSA-ALUE Riku KORTTELI 4009 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, ehdotusvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA-ASEMA- KAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (8) S. Paananen, T. Järvinen Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIRKKOPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KIRKKOPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Etunimi Sukunimi puh. 044 794 xxxx, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0937 KIRKKOPUISTON ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA Korttelit 3063 Uimahallin ja Jyvälänpuiston päiväkodin alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2018 Suunnittelualue Suunnittelun kohteena on noin 1,5

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin korttelin 27 tontin 1 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.4.2018 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2017 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot