SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA"

Transkriptio

1 SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

2 Suomen Taitoluisteluvalmentajat Ry Cosmoprint Oy, 1994

3 MAHDOLLISUUDET? Selatessani yhdistyksemme papereita huomasin, että hallituksen jäsenet istuvat pitkään. Perustajajäsenet ovat edelleen mukana. 10 vuoden aikana 7 jäsenen hallituksissa on istunut vain 16 eri ihmistä. Anuliisa Uotila on ollut hallituksessa 10 vuottaja Inka Virkkunen hallituksen uupumattomana sihteerinä jo 6 vuotta. Hallitustyö on vastuullista työtä valmentajien työolosuhteiden ja mahdollisuuksien hyväksi. Taitoluisteluv almentaj an työn mahdollisuudet ovat monet mutta rajalliset. Yleinen ilmapiiri asettaa yllättävän monissa tilanteissa mahdolli suuksille ahtaammat rajat kuin olisi suotavaa. Yleinen yhteistyön kannalta myönteinen ilmapiiri on kuitenkin parantunut valtavasti. Voin ylpeänä j a ki itollisena todeta, että yhdistyksemme on nykyisin tiiviissä ja erittäin rakentavassa yhteistyössä Suomen Taitolui steluliiton kanssa. Mahdollisuuksista edelleen. Haluan tässä yhteydessä esittää sr r'än huolestumiseni nykyisestä tilanteesta, jossa taitoluistelu huipputasolla Suomessa on niin harvalle taloudellisesti mahdollista. Meille valmentajille se merkitsee mahdollisuuksien puuttumista. Kaikki ne jotka ovat olleet huippu-urheilij oiden kanssa tekemisissä. tietävät miten valtavia uhrauksia perheet, urheilijat ja valmentajat tekevät vaikka taloudelli set edellytykset olisivatkin kunnossa. Entä sitten tilanteessa, jossa tiedämme useiden luistelijoiden ponnistelevan tavoitteitaan kohti ilman taloudellista tukea. Kerran keskustellessani urheilijoiden taloudelli sesta tukemisesta asiantutijoiden kanssa, sanottiin, ettei rahalla tehdäurheilijoitaeikä tuloksia. Itse en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni ja todeta, ettei tuloksia voida tehdä myöskään ilman rahaa. Kiitän yhdistyksemme Perustajia ennakkoluulotlomasta ja sinnikkäästä työstä taitoluisteluvalmennuksen hyväksi, ja niitä henkilöitä, jotka ovat vuodesta toiseen uurastaneet STAV:n hallituksessa. Kiitän edelleen kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet myönteisen ilmapiirin ja yhteistyön kehittymiseen. Tiina Siilasvuo puheenjohtaja

4 Hyvä juhliva YhdistYs, Kuten monella muullakin, minulla on unelma. Unelnla laajasta taitgluistelun j älkikasy usta ja menestyvästä huippuluistelij aj oukosta' siihen tarvitaan hyviä, ammattitaitoisia valmentajia. valmentajia' jotka ovat valmiita lasten ja nuorison liikuntakasvatukseen innokkaasti, j oskus uhrautuvastikin' olosuhteet iuistelupaikkojen ja luisteluaikojen suhteen eir'ät oie kadehdittavat. Varhaiset aanrun tunnit tai myöhäiset v i ikon loppuajat eivät harjoitteluaikoina ole parhaat mahdolliset. Te valmentajat olette tehneet suurenmoista työtä lasten ja nuorison hyväksi. Tästä joukosta on mahdollista pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti puurtaen valmentaa uusia kykyiä Suomen taitoluisteluareenoille' Eikä vain Suomen areenoille, vaan myös kansainvälisille kilpakentille. Kansainvälinen yhteistyö tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään. Tässä työssä teillä vahnentajilia on tärkeä tehtävä ja haastava tavoite: viedä Suomen taitoluistelu pysyvästi maailman kartalie. Parasta onnea ja työniloa toivottaen, Marie Lundmark Hei. Haluan omasta puolestani onnitella l0 r'uottit tärrttävävalmentaj ayhdistystä. I 0 vuotta määrät ietoi,sta n'öt ä 1r-ri ste 1i-i oiden hyväksi on tuottanut hedelmää. Motivoivan ja laadukkaan opetuksen myötä myös tuloksemme ovat parantuneet. olen nirr-rittäin.itii mieltä. että suomalaisen ammattitaitoiseu valmennuksen iohdolla r oi kehittyäjakilpaillasiinärnissämuutkin.jamikäetteil Kiitos vielä kerran kaikille mukaville valkuille, etenkin omalleni, jotka jaksavat puufiaa meidän luistelijoiden eteen' Koettakaa kestä! Mila Kajas

5 Mila Kajas STAV:n perustamisen aikoihrn.

6 xärörulma TAITOLUISTELU- VALMENNUKSEEN Toiveet vähälumisesta pakkastalvesta kaunoluistelukauden onnistumiseksi eivät ole suinkaan kovin kaukana historiassa. Ulkojäillä toimivien seurojen talvisestakolmen tai neliän kuukauden mittaisesta luistelukaudesta ja harrasteohj aamisesta on kuitenkin harpattu huima hyppy, ehkäpä nelois, tämän Päivän ammattivalmentajien aikakauteen. Jotain on kuitenkin pysynyt ennallaan. Se jokin on ehkä olennaisin asia tarkasteltaessa taitoluisteluvalmennusta, sen sisältöä ja merkitystä luistelijan kannalta' Avainsana on lajikulttuuri, sen henkilökohtainen kokeminen ja sisäistäminen oman luisteiuuran kautta. Edelleen yksi tärkeimpiä valmentajan avuja on tuon vaikean liikekielen omakohtainen kokeminen - osaaminen. Vasta osaamisen kautta voi soveitaa pedagogiikkaa "taidon siittoon"' Näitä osaavia valmentajia on ollut aina kaikkina aikoina riippumatta siitä onko valmentaminen ollut ammatti vai harraste. En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta Aatos j a Jane Erkkoa, j otka Paitsi omaan henkilökohtaiseen valmentajauraani, myös suomalaiseen ammattiv almentaj aideolo giaan toivat vahvan Panoksen. Heidän ennakkoluulottoman muutostyönsä ansiosta syntyi 70-1uvu11a seuratoimintaa, joka tuotti myöhemmin myös kansainvälistä tulosta ja vaikutti malleja antaen kauttaltaan suomalaiseen taitoluisteluvalmennukseen. Jane Erkko toimi luottamustolmessa' mutta antoi Päätoimisesti kaiken energiansa ja osaamisensa seuransa organisaation käyttöön' Hän toteutti tuolloin täydellisesti nykyises sä huippu-urheilukeskustelussa esilletulevaa vaatimusta sitoutumisesta lajin kokonaiskehittämiseen nimenomaan lajin ehdoilla tulosten saavuttamiseksi. Ammattivalmentaj ien toimintaedeliytykset lienevät kovin vaihtelevat maassamme. Ei riitä, että valmentaja sitoutuu' Ei riitä, että seura laatii strate-eioita ja asettaa tulostavoitteita. Tan'itaan tuo tärkein: lahjakkaista lahjakkain urheilija ja suunnattomat harrastaj amäärät. Tarvitaan pitkäj åinteistä, loogista j a pedagoogisesti Pätevää valmennusta.

7 sekä optimaaliset olosuhteet. Vaaditaan sitoutumiseen valmiit osapuolet niin urheilijan, hänen perheensä, seuran ja liiton taholta. Vasta vuosia ihanteellisesti edenneiden valmennusjaksojen jälkeen päästään taitoluistelussa lähtöviivalle eli huippu-urheiluuran alkuun. Vain harvat jaksavat aloittaa huippuvalmennuksen ja valmentautumisen. Asiantuntijoita tarvitaan myös tulevaisuudessa uudenlaisen seuratoiminnan sunnitteluun. Tulevaisuuden urheilu on Yhä enenevässä määrin liiketoimintaa kaikilla tasoilla. Managerit, ammattivalmentajat ja sponsorit pyörittävät urheilijan elämää omilla ehdoillaan. Kestääkö lapsiurheilu. Unohtuuko urheilun perusajatus: liikunnan riemu, sielun ja kehon yhteinen sointi sekä omista suorituksista nauttiminen inhimillisiä suorituskyvyn rajoja etsittäessä. Valmentajan kasvatuksellinen panos ja vastuu etenkin lapsiurheilumuodois sa on enemmän kuin merkittävä. ^\nuliisa Uotila s 9' 9 E I! ASUKKAILLENI SUURET KI I TOKS ET LU O T'TA]UIAKSES TÅ ÅMMATTTTAITOONI. SOITELI-IAN JA KIRJ O I TE LI./UN E D E LLEEN. TAITOLUISTELUASUT VUODESTA T:mi H. Laine Leantie 4, LAHTI Puh. (918) 734 E296 SannposoPtMuKsEttA SÄÄsrÄr! gffi o

8 STAV IO-VUOTTA Historiikki Haastattelin Arj a Wuorivirtaa, j oka on yksi STAV :n Perustaj aj äsenistä ja kyselin yhdistyksen alkuvaiheista. Arja Wuorivirta kertoi kesku stelleensa kev äällä 1983 erään aamutunnin jälkeen Pirkkolan jäähallissa pitkään Marcus Nikkasen kanssa v almentaj ayhdistyksen perustamisesta. Lisäksi Marcus Nikkanen oli luvannut auttaa kaikin tavoin YhdistYksen Perustamisessa, jos valmentajilla olisi kiinnostusta. Olihan Marcus Yksi kolmesta Kanadan valmentaj ayhdistyksen perustaj aj äsenestä. Kotiin päästyään Arja Wuorivirta oli soittanut Ilkka Varheelle ja kutsunut hänet luokseen keskustelemaan YhdistYksen Perustamisesta. KesäIlä 1983 he olivat kyläilleet Marcus Nikkasen pyynnöstä hänen luonaan. Marcus oli hankkinut esim. YhdistYslain, yhdistyksen mallisäännöt ja Kanadan valmentajayhdistyksen v astaavaa materiaalia auttaakseen suomalaisia kollegoita alkuun. Seuraavaksi mukaan kutsuttiin Pirj o Uimonen j a Tuula Öhrnberg, joka myös valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Heidän tehtävänsä oli tehdä YhdistYkselle omat säännöt ja valmistella Yhdistyksen virallista rekisteröimistä' Toukokuun 25. Päivänä 1984 pidettiin yhdistyksen virallinen perustamiskokous, jossa hyväksyttiin säännöt ja valittiin ensimmäinen virallinen hallitus: TuulaÖhrnbergPj, Arja Wuorivirta varapj, Pirj o Uimonen sihteeri, Ilkka Varhee varainhoitaja, Anuliisa Uotila jäsen ja varajäsenet Marja-Leen Salo ja Helena Salomaa-Nissilä. Ensimmäiset vuodet Ensimmäiset vuodet olivat hallitukselletoiminnan suuntaviiv oj en hahmottamista' Vuonna 1986 Tuula Öhrnberg jätti Puheenjohtajan tehtävät ja uudeksi Puheenjohtajaksi valittiin Anuliisa Uotila. Toiminta käynnistyi toden teolla: Jukka Salomaan johtama MainosYhtYmä suunnitteli STAV:n logon, otettiin ensimmäiset viralliset YhteYdenotot suomen Taitoluisteluliittoon sekä aloitettiin tehostettu jäsenten hankinta. Koulutustoiminta Yksi keskeisimmistä toimintamuodoista on ollut jäsenkunnalle suunnattu koulutus. Vuosittain on j ärj estetty yhdestä kahteen

9 tilaisuutta. Mainittakoon syksyllä 1989 pidetty "Valmentajan työ ammattina" ja kansainvälinen seminaari "New Perspective in Figure Skating" Helsingin EM- 93 kilpailujen yhteydessä sekäviimekesäinen historiallinen ja kauan kaivatfu tuomareiden ja valmentaj ien yhteis seminaari Vierumäellä yhteistyössä STLL:n kanssa. Lisäksi Anuliisa Uotilan ideasta STAV aloitti vuonna tuomareiden vetämät uusia sääntöjä käsittelevät tilaisuudet valmentajille. Nyttemmin kyseisten tilaisuuksien j ärjestäminen on siirtynyt STLL:n valmentajapäivien yhteyteen. MM-matkat Ensimmäisen kerran STAV järjesti yhteismatkan STAV:n jäsenille ja muille halukkaille Budapestin MM-kilpailuihin keväällä Sitten matkustettiin Pariisiin -89, Halifaxiin -90 ja Muncheniin -91, minkä jälkeen matkoien järjestäminen siirtyi kokonaan Matkatoimisto Arealle. Ammatillinen toiminta Alusta alkaen yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on ollut Suomessa toimivien valmentaj ien ammatillisten etujen ajaminen ja työskentelyolosuhteiden parantaminen. Pelkästään valmentajakunnan arvostuksen parantaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen on vaatinut paljon työtä kuluneen vuosikymmenen aikana. Suurin saavutus onviime keväänä alkanut valmentaiien j ärjestäytyminen Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:on ja ERTO:n lakimiehen Rosita Skarenin kanssa tehty työsopimusmalli. Yhteistyö STLL:n kanssa Alkuaikojen ennakkoluuloinen suhtautuminen valmentajiin ja STAV:iin on taaksejäänyttä aikaa. Pirkko Pietikäisen toimiessa STLL:n toiminnanjohtajana, hän ennakkoluulottomasti uskoi valmentajien kykyihin ja osaltaan siloitti tietä valmentajille mukaan STLL:n toimintaan. Yhdistyksen päätavoitteita on päästämukaan jo asioiden valmisteluun, eikä aina vain jälkikäteen kommentoida tehtyjä päätöksiä. Ragnar Wikström Trophy STAV on isännöinyt Trophya vuodesta Kiertopalkinto jaetaan vuosittain junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuissa ansioituneimalle yksinluisteluvalmentajalle: kaksi kertaa Kim Jacobsonille ja kolme kertaa Sirkka Kaipiolle. Testistö Susanna Jacobsonin vetämä työryhmä, jonka jäseninä olivat Riitta B akker, Virve Noiva-Leh-

10 to ja Anuliisa Uotila, teki jo vuonna 1990 taitotasotestistön. Kysistä testistöä ollaan ottamassa käyttöön valtakunnallisesti vuonna Muu toiminta tlammaslalroratorio Vlp Dent Ov Susanna Nieminen teki opiske- Askaistenpolku 2 luihinsa liittyvän lopputyön srav:lle lgg2. Tutkimuksen aiheena oli suomalainen taitoluisteluvalmenlaja. Vuosien varrella on myös järjestetty pikkujoulujuhlia ja saunailtoja jäsenistölle sekä taitoluistelun kulttuuri-ilta Tampereella Inka Virkkunen Puh' h"{\7 AJANVARAuK5ETLA I :o/ t\./ puheltn s7s o6tt ovoinnei rrer - to 8-2O / pe 8-la io cr - su 9-13 URHEITUPOIIKTINIKKA URHEIIUPO]IKtINIKAN L,AAKARII!. Antilo Heikki, kirurgi, ortopedi. Antti-Poiko llkko, kirurgi, kösikirurgi, ortooedi. Fooerholm Riitto. kiruroi. losten kiruroi. HeLnius eeri, ylislaa[dri, urheilulaåkari. Hietoniemi Kolevi, yleislaakari (erikoistumosso kirurgioon). Jookkolo Louro, liikuntolööketieteen erikoislaököri. Kollio Topio, I i ikuntolööketieteen erikoislöököri (erikoistumosso kirurgioon). Rusonen Motti, kirurgi, ortopedi KITLOTITN LIIÄKÄR ASTMA

11 :l,'.! :J,,f.a i sffir ATTEIUI o 1lAA$T RAPORTIT O TAPAllTll[lIRI thheilwdnffifu liikunta- ni wpot-oiktyiinffi Yksityisen tai yhteisön palveluksessa g Urheiluun, liikuntaan ja vapaa'ajanpalveluihin liittyvien seurojen, yhteisöjen ja yritysten palve' luksessa olevien toimihenkilöiden ammattijärjestö on Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto. Liitto koostuu useiden eri alojen toimihenkilöistä. Kunkin alan toimihenkilöt ajavat etujaan omassa Asemamiehenkatu 2, 00520, puh, (90) (vaihde), fax (90)

12 SUOMEN TAITOLUISTELUVALMENTAJAT RY. räsnnpr vuonna 1994 Ursula Asla Riitta Bakker Eeva-Liisa Bayraktar Barbara Czakon Sari Dahl Espoo Lahti Tampere Turku Tuula Ervelä-Jarkko Turku Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Turun Riennon valmentajana vuodesta -79, kaksi vuotta Saksassa valmentajana, kolme vuotta STLL:n tuomarina. Katariina Haapanen Helle Halla-aho A-valmentaja Pia Hartman Marja-Liisa Hauhia Merja Heikkinen Opiskelija, B -valmentaja. Virpi Heinonen A-valmentaj a.valmentanut vuodesta -84, Jäätaitureissa vuodesta -92. Maiju Honkanen Liikuntatieteiden ylioppilas, B-valmentaja. päätoimisesti Janakkala Järvenpää Turku Vantaa Espoon Vantaa

13 Christina Häyrinen Tarja Ikonen Kim Jacobson Taitoluisteluvalmentaja.STAV:n hallituksessa vuodesta -93. Tampere Susanna Jacobson Taitoluisteluvalmentaj a. S TAV : n hallitukses sa vuosina -9 I -93. Pia Jäppinen Anu Jääskeläinen LitK, Päätoiminen taitoluisteluvalmentaja. Erik. muodostelmaluisteluun. STLL:n toimikunnissa vuodesta 92. STAV:n hallitukses sa Berit Kaijomaa Seinäjoki Ammattiv almentaj a vuodesta -J 2, lllkunnan ohj aaj a,kas v atustieteiden huk., A-valmentaja.STAV:n hallituksen iäsen Sirkka Kaipio Riikka Katila A-valmentaja, Liikuntatiet. yo. Vantaa Jyväskylä Susanna Koivisto A-valmentaja. 4 vuotta HL:n päätoimisena valmentajana. Yhteensä 9 vuotta valmennusta. Espoo Liisa Koskinen Sanna Lahdenperä Eija Laiho ylämylly

14 Heljä Laine Maaret Lehto Lahti Valkeala Seija-Maria Lehtonen Turku Kasv.tiet.maist., A-valmentaj a.yksinluistelu-j a muodostelmaluisteluvalmentaj a. STLL:n nuorisoluistelutoimikunnan iäsen. Satu Lotila Susanna Lotila Fysioterapeutti, B-valmentaja.Päätoiminen valmentaja Järvenpään TL. Susan Lönnqvist Riikka Niemeläinen Turku Kuhmo Susanna Nieminen Liikunnan ohj aaj a (3v.), liikuntatieteiden yo' A-valmentaj a' Virve Noiva-Lehto Taitoluisteluvalmentaj a. STAV : n hallituksen j äsen ' Ani Närhi Jyväskylä Vantaa EsPoo Tarja Näsi EsPoo Liikunnano hj aaja, KVT-v almentaj a. V almentaj an a vu ode sta 7 7. Tiia-Riikka Oksanen Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Syksy stä' 94 lähtien HYTL:ssä. Katri Orrenmaa Vaasa

15 Ulla Papp Kuopio Liik. lääke. tiet. yo, liikuntabiologian yo, STLL : n koulutuspäällikkö 90-9 l, 1 3 vuotta valmentaiana. Pirkko Patja Kasvatustieteen kand, taitoluisteluvalmentaja. 1 0v. päätoimisena valmentajana. STAV: in hallituksen j äsen Elina Paukku Kati Perokorpi Taitoluisteluvalmentaja, KVT, valmentanut 6 vuotta.alueen 5 aluepäällikkö. Turku Porvoo Senja Pesonen Kasvatustieteen yo, B-valmentaja, lasten urheilun tutkinto. Valmentanut HL, TTL ( 2v.päätormisesti ), JTL vuodesta -91. Paula Poikonen Liivo Rennik Elina Riihinen Marja-Riitta Rouvali Valmentaja, urheiluhieroja.valmentanut vuodesta -80. Kerava Joensuu Pia Saikkonen Taitoluisteluvalmentaja, Master Pro.Oppilaita kansainvälisissä edustustehtävissä v Marja-Leena Salo Helena Salomaa-Nissilä Valmentaja.STAV:n ensimmäisen hallituksen jäsen. Järvenpää

16 Tiina Siilasvuo Taitoluisteluvalmentaj a, yrittäj ä. STAV : n puheenj ohtaj a vuodesta -90. Tarja Sipilä Vantaa Liikunnan opettaja, taitoluisteluvalmentaj an opintoj a Moskovan liik. tiet. instituutissa, A-valmentaj a. STLL : n koulutuspäällikkö , kansallinen valmennus ja koulutuspäällikkö 1 5 -l 6. HLn päävalmentaja vuodesta 89. Helsingin yliopisto: l. ja2. Normaalikoulu vs. liikunnan lehtori STLL:n eri toimikunnissa t5-9t. Maaret Siromaa Tampere A-valmentaja.Valmentanut Koo-Vee:n päätoimisena valmentajana 74 vuotta. Carita Takala Arja Tarvainen Valmentaja, Fysioterapeutti, A-valmentaja. Anne Tingander Liikunnan ohjaaja, A-valment qa.i1 vuotta valmentaj ana. Marika Tolvanen Pirjo A. Uimonen Taitoluisteluvalmentaj a, KVT. STAV : n perustaj aj äsen. Klaukkala Espoo Tampere Anuliisa Uotila EsPoo Liikunnanopettaja, Master Pro valmentaja. Ammattila rsena 22v. HTK: n j a STAV : n perustaj aj äsen, S TLL : n koulutuspäällikkö 7 3 -l 4, STLL : n asiantuntij ana toimikunnissa , taitoluistelun Suomenmestari -67 jun.ja -70 sen. STAV:n hallituksessa 10 v. ja puh.joht Tiiu Valgemäe Taitoluisteluvalmentaja, Institute of Physical Culture, Minsk.

17 Valmentanut suomessa vuodesta -91. Ilkka Varhee Master Pro valmentajav Oppilaat edustaneet Suomea JMM, EM ja MM kilpailuissa. STAV:n perustajajäsen. Inka Virkkunen Espoo Liikunnanohjaaja.A - valmentaja, päätoiminen valmentaja vuodesta STAV:n hallituksessa vuodesta -89. Minna Vuorinen Arja Wuorivirta KVT-valmentaja, erik. röntk. hoit. Jäätanssivalmennuksen uranuurtaja Suomessa. STAV:n perustaja jäsen, hallituksessa vuosina ja -94. Turku Jutta Öhman Tuula Öhrnberg Valmentaja, Master Pro, KVT. Lukuisia EM-ja MM-valmennettavia vuodesta -68, STLL:n valmennustoimikunnan puh.joht. ja jäsen. STA\':n perustajajäsen ja 1. puheenjohtaja. Nina Östman Liikunnan ohjaaja. A-r,almentaja, kasv.tiet.yo. Päätoiminen r,almentaja vuosina 86-87, NYT TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS MYOS HELSINGIN JÄÄHALLISSA ESA MAUNULA t:mi Avoinna: Ma: , Ke ja Pe: Tiedustelut kotiin tai Skate Shop 419 ll9

18 bepenexte - <zf.<t3<:s;a:zjct nalsllle - CASALIN IA PIRUETIN JUMPPAÄSUIA. PÄIRISIAN ]A TRITIMPI{IN URHEILULtrVEIA - COSSARDIN, AUBÄDEN, PÄTRISIAN JA TPJUMPHIN ALUS$UJA - PRETTY POLLYN, DIORIN JÄ NORLYNIN SUKKIA JA SUKKAHOUSI.'A - SYKSYN UUDET 3G,,l& la 6GDENIERIN SUKKAHOUSUT IA POLWUKAT - TÄITOLUISTELUSEUROJEN IASENILLE l0 ot'n ALENNUS {OTATHAN vrure-cn IÄ- SENKORTIN TAI YASTAAVAN}! TERVETULOA! lreprrette,ounnonintie r, kloukkolo i p. Eo-gtgfifr - RAKENNAS-SAIA,MA OY Eerikinkatu 20 C, 2010O TURKU puh. (921) fax (921) 23lO 95O UPEAT ITALIAUTSET^ TAITOLUISTI// /IET Edullisesti maahantuojan seurahinnoillaesim öåq-star MK:n terillä, lvra- Elite Super ilman teriä. 10 eri mallia aivan aloittelijasta huippukilpailijaan. o Kevyet o Hyväryhtistä nahkaa o Tyylikkaat r Hyvä lesti Meiltä tietysti myös maahantuomamme Wlson ja MK:n taitoluistinterät. ANTINPYORA t$,:i-:: i::lr\:-:.i ::i:ll:ri i+-siiiiai wus0lu C.r'ArnPrOl\5lllP BI ÄIIFS PUUTABHAKATU 40,2O1OO TURKU, PUH , AVOINNA LA 9-16

19 POIIJARAKENTAMI SEN KOVANAAI,lAT FUNDUS AB Malkögoton 9 002'10 Helsingfors o tal l5 8.l0 o for Kesöjöö kutsuu! Jörvenpöössö eijöö sulo kesölloköön, Suom.nA poros hotellijo nykyoikoisin jööholli torjoovot <-#ilf) erinomoisen jööleirimohdollisuuden kesöllö -95. V Mojoitus Hotelli Rivoli Jörvenpöössö olk, 140,-/henk/vrk Hinto sisöltöo mojoituksen. runsoon oomioisen sekö sounon oomuin jo illoin, Soito hetijo voroo joukkueellesi kesöjöö, ',\l \r -ll 7L f Hotelli I NlvoLt Jorvenpoo Asemo-oukio, Jörvenpöö Seutulontie Jörvenpöö Puh, (90) ,fox (90) Puh. (90) , fox (90) 271 O4Sl

20 Töhtien loisteffq. VEIKKAUS TI.-JI?IJ I\ T\Ö PIJKU OY -lyoveo-lleic] cn el f<or s I I I l.< c Dr chenkctu E

21 Mvvnti l! SLO.SAHKOTUKKU

22 HYPPYVALJAA Taito lui ste i i j o iden hyppyva I - jaat-, niiden suunnittelu hal- I in mitto j en mukaan, valmi.stus ja asennus. El I iptinen monipistekannatus mahdol lis* taa pitkän vauhdinoton noin 20 m pituisella ja noin 5 m leveäl1å alueella, Sekå valmentajan tukema, ettå yksin* harjoittelu on mahdol l. ista. El 1 iptinen turvavaljaskannatus on käytössä llatinkylän ja Pirkko lan jääha1 leissa. Pyydå ettå kunta hankkii sen myös teidån halliinne. Lisätietoja: Inka Virkkunen (90) 4OZ 4434 Petri Järvi (9O) 804 1,661 Antt i" Järvi ( 90 ) 425 2O7 ANTTI Ji{.]R.\.TI I{Y Tontunmåentie 33 D o2200 ESPOO Puh.= Fax. (9O) 425 2A7 T TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS ERKKI ASIKAINEN Myyrmäen Jäähalli Tied ja SUOMENTAITOLUISTELUVALMENTAJAT HYVÄKSYMÄ RY : N

23 Osaaminen syntyy yrittämisen halusta V]RALLINEN TUK.]A IK Olemme täysin rinnoin mukana suomalaisten urheiluja liikuntaharrasteissa. K-kaupat ja Kesko kannustaa iloiseen yhdessäoloon terveen urheilun merkeissä. Tiremme huippu-urheilijoitarnme heidän matkallaan kohti halutuimpia mitaleita. K-KAUPAT ia KESKO

24 Maan laa7tn ualihoina ruftc lutstelutaruihheita * tit\.q Sx*rfuä Hekingin /äähalli Sisädnkilyntl park * ipa i ka n r i eres tti Puh.9O ' LUISTMET. IUVUT, SUO 4T yn.. Myis pulrlintilaulsc/lr. AVOINNA: ARK: JA 17-19" LA: l0-14.

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja

*Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja Perustettu vuonna 1956 *Vuonna 2013 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa. *Salon suurin seura; jalkapallo, taitoluistelu, salibandy ja koripallo. *Toimisto sijaitsee Salossa Helsingintiellä, seuran omistamissa

Lisätiedot

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse.

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse. Liittohallituksen kokoonpano 2009 Susanna Rahkamo Peter Pomoell Laura Hagman Reetta Häkkinen Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola Mika Saarelainen vara vara Liittohallitus kokoontui 10 kertaa. Toimikunnat

Lisätiedot

Liittohallituksen kokoonpano 2010. Reetta Häkkinen. Johanna Ruokola Mika Saarelainen Anuliisa Uotila esittelijä, sihteeri

Liittohallituksen kokoonpano 2010. Reetta Häkkinen. Johanna Ruokola Mika Saarelainen Anuliisa Uotila esittelijä, sihteeri Liittohallituksen kokoonpano 2010 Kirsi Greis Reetta Häkkinen Johanna Ruokola Anuliisa Uotila vara vara Toimikunnat ja työryhmät 2010 Työvaliokunta/talousvaliokunta Yksinluistelun lajityöryhmä Virpi Horttana

Lisätiedot

Liittohallituksen kokoonpano 2007. Reetta Häkkinen. Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola Mika Saarelainen. Liittohallitus kokoontui 9 kertaa.

Liittohallituksen kokoonpano 2007. Reetta Häkkinen. Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola Mika Saarelainen. Liittohallitus kokoontui 9 kertaa. Liittohallituksen kokoonpano 2007 Peter Pomoell Laura Hagman Reetta Häkkinen Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola vara vara Liittohallitus kokoontui 9 kertaa. Toimikunnat ja työryhmät 2007 Työvaliokunta/talousvaliokunta

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA!

YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! YHDISTÄ OPISKELU JA HUIPPU-URHEILU KUORTANEELLA! Yhteishaku 1.-19.3.2010 HALUATKO HUIPPU-URHEILIJAKSI? Kuortaneen lukio ja Kuortaneen urheiluopisto järjestävät yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton kanssa

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2015 2016 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 2.4.2015 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse.

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse. Liittohallituksen kokoonpano 2008 Susanna Rahkamo Peter Pomoell Laura Hagman Reetta Häkkinen Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola vara vara Liittohallitus kokoontui 9 kertaa. Toimikunnat ja työryhmät 2008

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi

Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi Kuopion Ratsastajat ry Oman seuran analyysi /7/7 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 %,6 % 0,0 %, % 0,0 % 0,0 % 7,9 % 7,9 %,6 %,6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.86)

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

HOPE osk perustamisleiri 3 Ahlman 25.9.2013 TERVETULOA!

HOPE osk perustamisleiri 3 Ahlman 25.9.2013 TERVETULOA! HOPE osk perustamisleiri 3 Ahlman 25.9.2013 TERVETULOA! Osuuskunnan perustamisleirit Kaikki leirit on nyt käyty! Enää edessä on osuuskunnan perustaminen. Se tulee tehdä 31.10.2104 mennessä. Osuuskunnan

Lisätiedot

Liittohallituksen kokoonpano 2006. Reetta Häkkinen. Riitta-Leena Roos. Mika Saarelainen. Riitta Valkonen. Liittohallitus kokoontui 9 kertaa.

Liittohallituksen kokoonpano 2006. Reetta Häkkinen. Riitta-Leena Roos. Mika Saarelainen. Riitta Valkonen. Liittohallitus kokoontui 9 kertaa. Liittohallituksen kokoonpano 2006 Peter Pomoell Reetta Häkkinen Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola Riitta Valkonen vara Liittohallitus kokoontui 9 kertaa. Toimikunnat ja työryhmät 2006 Työvaliokunta/talousvaliokunta

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty

Yleinen työttömyyskassa YTK. Päivitetty Yleinen työttömyyskassa YTK Päivitetty 4.9.2017 Miksi olemme olemassa? Turvaa ja nostetta työelämän muutoksissa YTK järjestää jäsenilleen ansioturvan ja kannustaa jäseniä näkemään muutoksessa mahdollisuuksia.

Lisätiedot

SM-senioreiden ja SM-junioreiden 1.valintakilpailu 5-7.10.2007

SM-senioreiden ja SM-junioreiden 1.valintakilpailu 5-7.10.2007 27.9.2007 SM-senioreiden ja SM-junioreiden 1.valintakilpailu 5-7.10.2007 KILPAILUVAHVISTUS Kiitämme ilmoittautumisestanne ja vahvistamme osallistumisenne SM-seniori- ja SM-junioriluistelijoiden 1. valintakilpailuun

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi 26.11.2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO Finland office@stll.fi Ehdollepanotoimikunta Leena Salo Riikka Kirkinen Juha

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Jyväskylän Voimistelijat -79

Jyväskylän Voimistelijat -79 Jyväskylän Voimistelijat -79 Solismaa Sonia - valmennuspäällikkö Kivi Sanna päätoiminen valmentaja Räisänen Tuulia päätoiminen valmentaja Keränen Kia - tuntivalmentaja Kulmala Ronja tuntivalmentaja Vanhala

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2014-15 Päivitetty 18.3.2015 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2014-15 Päivitetty 18.3.2015 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2014-15 Päivitetty 18.3.2015 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 10,95 Seinäjoki 19.2.2015 2 Hunneman Carolien HLK 050489

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2009-2010.

Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2009-2010. KILPAILUVAHVISTUS Jyväskylän Taitoluisteluseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 18. 20.12.2009 Jyväskylän Synergia-areenalla pidettäviin yksinluistelun ja jäätanssin SM-junioreiden

Lisätiedot

OULU SKATE 8 9.12.2012

OULU SKATE 8 9.12.2012 ry KILPAILUKUTSU 19.10.2012 OULU SKATE 8 9.12.2012 ry kutsuu seuranne STLL:n rekisteröityneitä ja lisenssin lunastaneita luistelijoita kutsukilpailuun Linnanmaan jäähalliin 8.-9.12.2012. KILPALUSARJAT

Lisätiedot

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014

SC VANTAA. Jäsenkirje 3/2014 SC VANTAA Jäsenkirje 3/2014 1. Katsaus joukkuevoimistelijoiden kevääseen... 2 2. Mukaan joukkuevoimisteluun... 3 3. Harrasteliikuntaryhmiin ilmoittautuminen alkanut... 3 4. Valmentajaksi tai ohjaajaksi

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Taitoluisteluliiton aluetoiminta kaudesta 2014-2015 alkaen

Taitoluisteluliiton aluetoiminta kaudesta 2014-2015 alkaen Taitoluisteluliiton aluetoiminta kaudesta 2014-2015 alkaen ISO-työryhmä kevät 2014 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20, fax 09 3481 2095 office@stll.fi www.stll.fi

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015

HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 HPK-Juniorijääkiekon strategia 2012-2015 Pitelet käsissäsi HPK-Juniorijääkiekon strategiaa kausille 2012-2015. Strategian luomisessa olemme pitäneet mielessä nimenomaan, miten seuramme voi kehittyä vastaamaan

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015

Jämsänkosken Ilves ry Päivitetty 12.10.2015 1930-2015 N yl. 100 m 12,43 Kristiina Peltola -98 N yl. 200 m 25,66 Kristiina Peltola -98 N yl. 400 m 59,49 Teija Ikonen -87 N yl. 800 m 2.19,21 Merja Järvinen -89 N yl. 100 m aj. 14,7 Eeva Vierikko -74 N yl. 400

Lisätiedot

koulutusta kevät 2018

koulutusta kevät 2018 Ohjaajille ja valmentajille maksutonta koulutusta kevät 2018 Yhteistyössä seuraparlamentti, Salo liikkuu yhdessä -hanke ja LiikU SALO LIIKKUU YHDESSÄ kenelle? Ohjaaja- ja valmentajakoulutukset ovat tarkoitettu

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto.

URHEILUAKATEMIAT. Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen. Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi. www.suunnistusliitto. URHEILUAKATEMIAT Mahdollisuus alueellisen valmennuksen kehittämiseen Suunnistusvalmennusseminaari 8.2.2013 Janne Salmi 10 JWOC-mitalit 2003-2012 9 8 7 6 5 4 3 2 SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA SVEITSI 1 0 2003

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 Toiminnan tavoitteet: Lisätä harjoitusmääriä päiväaikaan. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Koulujen ja seurojen kasvattamisyhteistyö. Nuorisovalmennuksen

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8/11/16

Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8/11/16 Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8//6 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %, %,6 % 7,7 %, %, % 0,0 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.7, Hajonta:.8)

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014 Paikkakunta Päivä Liittohallituksen jäsen, jäsenet/ SuPerin toimihenkilö Jäseniltapaikka Kellonaika Sitovat ilmoittautumiset Helsinki ti 1.4. Tuula Kumpulainen / Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2013-2014. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2013-2014. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2013-2014 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Junior 8.-9.3.2014 Indoor Games Lauantaina 8.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Huuhkaja- ja Helmaripäivät

Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät 15.8.2016 Huuhkaja- ja Helmaripäivät Huuhkaja- ja Helmaripäivät on aikaisempien piirihaavi- ja piirijoukkueikäluokkiin (13-14-v pojat, 13-15-v tytöt) kohdistuva kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ULKORATAENNÄTYKSET. 7-ottelu

ULKORATAENNÄTYKSET. 7-ottelu ULKORATAENNÄTYKSET N30 7.17.6h Maritta Simonen Helsinki/E 26.9.1982 13.46,4h Liisa Kaljunen Helsinki/E 6.6.1982 4.13.15 Virpi Kalakoski Vantaa 1.10.2000 aj 466 Regina Marjanen Hyvinkää 6.9.1950 kuula 9.59

Lisätiedot

3. Junnu Talent Valmentajat: Sanni Mäntykivi, Milla Nieminen, Jonna Öhrnberg & Mona Lahtinen

3. Junnu Talent Valmentajat: Sanni Mäntykivi, Milla Nieminen, Jonna Öhrnberg & Mona Lahtinen SYYSKAUSI KÄYNTIIN! Tällä hetkellä VVS:n kilpa-aerobicin puolella toimii 5 eri valmennusryhmää: 1. Mikrot 07-10 (Uusi valmennusryhmä!) - Valmentajat: Sanni Mäntykivi, Jonna Öhrnberg - Apuvalmentajat: Liinu

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

Suunnistuksen maajoukkuetoiminta 2011

Suunnistuksen maajoukkuetoiminta 2011 Suunnistuksen maajoukkuetoiminta 2011 4.2.2011 Vierumäki Juha Taini Suunnistuksen valmennusryhmät 2011 A-maajoukkue B-maajoukkue Sprintti Maasto Aikuistalentit Pohjola-ryhmä Nuoret talentit ALUEVALMENNUS

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014. Sisällys 1 Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. Jäsenkirje 1/2014 Sisällys 1. Puheenjohtajan palsta 2. Tulevia koulutustilaisuuksia 3. Yhteistyökumppanin tiedotus, Spira Oy Hallituksen kokouksen esityslistalle

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle

TOIMINTASUUNNITELMA ajalle TOIMINTASUUNNITELMA ajalle 1.7.2017 30.6.2018 SEURAN TAVOITTEET Helsingin Luistelijoiden strategian 2015-2018 mukaan seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpailutoiminnalle

Lisätiedot

Kilpailutoiminnan ja Sääntöjen työryhmä, KSTR - ryhmä jaettu kolmeen pienempään aihealueen ryhmään arvioijat, kv.asiat ja säännöt

Kilpailutoiminnan ja Sääntöjen työryhmä, KSTR - ryhmä jaettu kolmeen pienempään aihealueen ryhmään arvioijat, kv.asiat ja säännöt Liittohallituksen kokoonpano 2013 Laura Raitio Kirsi Greis Annastiina Larronmaa Laura Lauri vara vara Toimikunnat ja työryhmät Työvaliokunta/talousvaliokunta Kirsi Greis Laura Raitio Yksinluistelun ja

Lisätiedot

Muokkaa perustyylejä naps.

Muokkaa perustyylejä naps. VOIMANOSTO 2022 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia Syyskokous 21.10.2017 Suomen Voimanostoliitto ry Finlands Styrkelyftförbundet rf Finnish Powerlifting Federation Asiakirjan Voimanosto 2022

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

Liittohallituksen kokoonpano Anne-Mari Jussila Annastiina Larronmaa. Mika Saarelainen. Toimikunnat ja työryhmät. Työvaliokunta/talousvaliokunta

Liittohallituksen kokoonpano Anne-Mari Jussila Annastiina Larronmaa. Mika Saarelainen. Toimikunnat ja työryhmät. Työvaliokunta/talousvaliokunta Liittohallituksen kokoonpano 2014 Susanna Rahkamo Laura Raitio Kirsi Greis Annastiina Larronmaa Laura Lauri Minna Fernelius vara vara esittelijä sihteeri Toimikunnat ja työryhmät Työvaliokunta/talousvaliokunta

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Suvaitsevaisuutta yhteisen tekemisen kautta

Suvaitsevaisuutta yhteisen tekemisen kautta Suvaitsevaisuutta yhteisen tekemisen kautta Yhdistyksen esittely Walter ry on vuonna 2006 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa. Walterin

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Junior 7.-8.3.2015 Indoor Games Lauantaina 7.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

Vammaisten palvelut uudessa maakunnassa -keskustelutilaisuus klo 18 20

Vammaisten palvelut uudessa maakunnassa -keskustelutilaisuus klo 18 20 Vammaisten palvelut uudessa maakunnassa -keskustelutilaisuus 12.10.2017 klo 18 20 Ohjelma 18.00 Uusimaa 2019 -hanke: tavoitteet ja tilannekatsaus vammaisten palvelujen osalta Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

KJT HAUKAT RY Jääurheiluseura Haukat Ry Shakers Juniorit Ry Tuusulan Juniorikiekko Ry TuusKiekko Ry C2 A

KJT HAUKAT RY Jääurheiluseura Haukat Ry Shakers Juniorit Ry Tuusulan Juniorikiekko Ry TuusKiekko Ry C2 A KJT HAUKAT RY Jääurheiluseura Haukat Ry Shakers Juniorit Ry Tuusulan Juniorikiekko Ry TuusKiekko Ry C2 A Pelaajien pelaajaoikeudet ja seurojen sarjapaikat siirretään tälle yhdistykselle D1-vaiheen jälkeen.

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot