SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA"

Transkriptio

1 SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

2 Suomen Taitoluisteluvalmentajat Ry Cosmoprint Oy, 1994

3 MAHDOLLISUUDET? Selatessani yhdistyksemme papereita huomasin, että hallituksen jäsenet istuvat pitkään. Perustajajäsenet ovat edelleen mukana. 10 vuoden aikana 7 jäsenen hallituksissa on istunut vain 16 eri ihmistä. Anuliisa Uotila on ollut hallituksessa 10 vuottaja Inka Virkkunen hallituksen uupumattomana sihteerinä jo 6 vuotta. Hallitustyö on vastuullista työtä valmentajien työolosuhteiden ja mahdollisuuksien hyväksi. Taitoluisteluv almentaj an työn mahdollisuudet ovat monet mutta rajalliset. Yleinen ilmapiiri asettaa yllättävän monissa tilanteissa mahdolli suuksille ahtaammat rajat kuin olisi suotavaa. Yleinen yhteistyön kannalta myönteinen ilmapiiri on kuitenkin parantunut valtavasti. Voin ylpeänä j a ki itollisena todeta, että yhdistyksemme on nykyisin tiiviissä ja erittäin rakentavassa yhteistyössä Suomen Taitolui steluliiton kanssa. Mahdollisuuksista edelleen. Haluan tässä yhteydessä esittää sr r'än huolestumiseni nykyisestä tilanteesta, jossa taitoluistelu huipputasolla Suomessa on niin harvalle taloudellisesti mahdollista. Meille valmentajille se merkitsee mahdollisuuksien puuttumista. Kaikki ne jotka ovat olleet huippu-urheilij oiden kanssa tekemisissä. tietävät miten valtavia uhrauksia perheet, urheilijat ja valmentajat tekevät vaikka taloudelli set edellytykset olisivatkin kunnossa. Entä sitten tilanteessa, jossa tiedämme useiden luistelijoiden ponnistelevan tavoitteitaan kohti ilman taloudellista tukea. Kerran keskustellessani urheilijoiden taloudelli sesta tukemisesta asiantutijoiden kanssa, sanottiin, ettei rahalla tehdäurheilijoitaeikä tuloksia. Itse en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni ja todeta, ettei tuloksia voida tehdä myöskään ilman rahaa. Kiitän yhdistyksemme Perustajia ennakkoluulotlomasta ja sinnikkäästä työstä taitoluisteluvalmennuksen hyväksi, ja niitä henkilöitä, jotka ovat vuodesta toiseen uurastaneet STAV:n hallituksessa. Kiitän edelleen kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet myönteisen ilmapiirin ja yhteistyön kehittymiseen. Tiina Siilasvuo puheenjohtaja

4 Hyvä juhliva YhdistYs, Kuten monella muullakin, minulla on unelma. Unelnla laajasta taitgluistelun j älkikasy usta ja menestyvästä huippuluistelij aj oukosta' siihen tarvitaan hyviä, ammattitaitoisia valmentajia. valmentajia' jotka ovat valmiita lasten ja nuorison liikuntakasvatukseen innokkaasti, j oskus uhrautuvastikin' olosuhteet iuistelupaikkojen ja luisteluaikojen suhteen eir'ät oie kadehdittavat. Varhaiset aanrun tunnit tai myöhäiset v i ikon loppuajat eivät harjoitteluaikoina ole parhaat mahdolliset. Te valmentajat olette tehneet suurenmoista työtä lasten ja nuorison hyväksi. Tästä joukosta on mahdollista pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti puurtaen valmentaa uusia kykyiä Suomen taitoluisteluareenoille' Eikä vain Suomen areenoille, vaan myös kansainvälisille kilpakentille. Kansainvälinen yhteistyö tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään. Tässä työssä teillä vahnentajilia on tärkeä tehtävä ja haastava tavoite: viedä Suomen taitoluistelu pysyvästi maailman kartalie. Parasta onnea ja työniloa toivottaen, Marie Lundmark Hei. Haluan omasta puolestani onnitella l0 r'uottit tärrttävävalmentaj ayhdistystä. I 0 vuotta määrät ietoi,sta n'öt ä 1r-ri ste 1i-i oiden hyväksi on tuottanut hedelmää. Motivoivan ja laadukkaan opetuksen myötä myös tuloksemme ovat parantuneet. olen nirr-rittäin.itii mieltä. että suomalaisen ammattitaitoiseu valmennuksen iohdolla r oi kehittyäjakilpaillasiinärnissämuutkin.jamikäetteil Kiitos vielä kerran kaikille mukaville valkuille, etenkin omalleni, jotka jaksavat puufiaa meidän luistelijoiden eteen' Koettakaa kestä! Mila Kajas

5 Mila Kajas STAV:n perustamisen aikoihrn.

6 xärörulma TAITOLUISTELU- VALMENNUKSEEN Toiveet vähälumisesta pakkastalvesta kaunoluistelukauden onnistumiseksi eivät ole suinkaan kovin kaukana historiassa. Ulkojäillä toimivien seurojen talvisestakolmen tai neliän kuukauden mittaisesta luistelukaudesta ja harrasteohj aamisesta on kuitenkin harpattu huima hyppy, ehkäpä nelois, tämän Päivän ammattivalmentajien aikakauteen. Jotain on kuitenkin pysynyt ennallaan. Se jokin on ehkä olennaisin asia tarkasteltaessa taitoluisteluvalmennusta, sen sisältöä ja merkitystä luistelijan kannalta' Avainsana on lajikulttuuri, sen henkilökohtainen kokeminen ja sisäistäminen oman luisteiuuran kautta. Edelleen yksi tärkeimpiä valmentajan avuja on tuon vaikean liikekielen omakohtainen kokeminen - osaaminen. Vasta osaamisen kautta voi soveitaa pedagogiikkaa "taidon siittoon"' Näitä osaavia valmentajia on ollut aina kaikkina aikoina riippumatta siitä onko valmentaminen ollut ammatti vai harraste. En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta Aatos j a Jane Erkkoa, j otka Paitsi omaan henkilökohtaiseen valmentajauraani, myös suomalaiseen ammattiv almentaj aideolo giaan toivat vahvan Panoksen. Heidän ennakkoluulottoman muutostyönsä ansiosta syntyi 70-1uvu11a seuratoimintaa, joka tuotti myöhemmin myös kansainvälistä tulosta ja vaikutti malleja antaen kauttaltaan suomalaiseen taitoluisteluvalmennukseen. Jane Erkko toimi luottamustolmessa' mutta antoi Päätoimisesti kaiken energiansa ja osaamisensa seuransa organisaation käyttöön' Hän toteutti tuolloin täydellisesti nykyises sä huippu-urheilukeskustelussa esilletulevaa vaatimusta sitoutumisesta lajin kokonaiskehittämiseen nimenomaan lajin ehdoilla tulosten saavuttamiseksi. Ammattivalmentaj ien toimintaedeliytykset lienevät kovin vaihtelevat maassamme. Ei riitä, että valmentaja sitoutuu' Ei riitä, että seura laatii strate-eioita ja asettaa tulostavoitteita. Tan'itaan tuo tärkein: lahjakkaista lahjakkain urheilija ja suunnattomat harrastaj amäärät. Tarvitaan pitkäj åinteistä, loogista j a pedagoogisesti Pätevää valmennusta.

7 sekä optimaaliset olosuhteet. Vaaditaan sitoutumiseen valmiit osapuolet niin urheilijan, hänen perheensä, seuran ja liiton taholta. Vasta vuosia ihanteellisesti edenneiden valmennusjaksojen jälkeen päästään taitoluistelussa lähtöviivalle eli huippu-urheiluuran alkuun. Vain harvat jaksavat aloittaa huippuvalmennuksen ja valmentautumisen. Asiantuntijoita tarvitaan myös tulevaisuudessa uudenlaisen seuratoiminnan sunnitteluun. Tulevaisuuden urheilu on Yhä enenevässä määrin liiketoimintaa kaikilla tasoilla. Managerit, ammattivalmentajat ja sponsorit pyörittävät urheilijan elämää omilla ehdoillaan. Kestääkö lapsiurheilu. Unohtuuko urheilun perusajatus: liikunnan riemu, sielun ja kehon yhteinen sointi sekä omista suorituksista nauttiminen inhimillisiä suorituskyvyn rajoja etsittäessä. Valmentajan kasvatuksellinen panos ja vastuu etenkin lapsiurheilumuodois sa on enemmän kuin merkittävä. ^\nuliisa Uotila s 9' 9 E I! ASUKKAILLENI SUURET KI I TOKS ET LU O T'TA]UIAKSES TÅ ÅMMATTTTAITOONI. SOITELI-IAN JA KIRJ O I TE LI./UN E D E LLEEN. TAITOLUISTELUASUT VUODESTA T:mi H. Laine Leantie 4, LAHTI Puh. (918) 734 E296 SannposoPtMuKsEttA SÄÄsrÄr! gffi o

8 STAV IO-VUOTTA Historiikki Haastattelin Arj a Wuorivirtaa, j oka on yksi STAV :n Perustaj aj äsenistä ja kyselin yhdistyksen alkuvaiheista. Arja Wuorivirta kertoi kesku stelleensa kev äällä 1983 erään aamutunnin jälkeen Pirkkolan jäähallissa pitkään Marcus Nikkasen kanssa v almentaj ayhdistyksen perustamisesta. Lisäksi Marcus Nikkanen oli luvannut auttaa kaikin tavoin YhdistYksen Perustamisessa, jos valmentajilla olisi kiinnostusta. Olihan Marcus Yksi kolmesta Kanadan valmentaj ayhdistyksen perustaj aj äsenestä. Kotiin päästyään Arja Wuorivirta oli soittanut Ilkka Varheelle ja kutsunut hänet luokseen keskustelemaan YhdistYksen Perustamisesta. KesäIlä 1983 he olivat kyläilleet Marcus Nikkasen pyynnöstä hänen luonaan. Marcus oli hankkinut esim. YhdistYslain, yhdistyksen mallisäännöt ja Kanadan valmentajayhdistyksen v astaavaa materiaalia auttaakseen suomalaisia kollegoita alkuun. Seuraavaksi mukaan kutsuttiin Pirj o Uimonen j a Tuula Öhrnberg, joka myös valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Heidän tehtävänsä oli tehdä YhdistYkselle omat säännöt ja valmistella Yhdistyksen virallista rekisteröimistä' Toukokuun 25. Päivänä 1984 pidettiin yhdistyksen virallinen perustamiskokous, jossa hyväksyttiin säännöt ja valittiin ensimmäinen virallinen hallitus: TuulaÖhrnbergPj, Arja Wuorivirta varapj, Pirj o Uimonen sihteeri, Ilkka Varhee varainhoitaja, Anuliisa Uotila jäsen ja varajäsenet Marja-Leen Salo ja Helena Salomaa-Nissilä. Ensimmäiset vuodet Ensimmäiset vuodet olivat hallitukselletoiminnan suuntaviiv oj en hahmottamista' Vuonna 1986 Tuula Öhrnberg jätti Puheenjohtajan tehtävät ja uudeksi Puheenjohtajaksi valittiin Anuliisa Uotila. Toiminta käynnistyi toden teolla: Jukka Salomaan johtama MainosYhtYmä suunnitteli STAV:n logon, otettiin ensimmäiset viralliset YhteYdenotot suomen Taitoluisteluliittoon sekä aloitettiin tehostettu jäsenten hankinta. Koulutustoiminta Yksi keskeisimmistä toimintamuodoista on ollut jäsenkunnalle suunnattu koulutus. Vuosittain on j ärj estetty yhdestä kahteen

9 tilaisuutta. Mainittakoon syksyllä 1989 pidetty "Valmentajan työ ammattina" ja kansainvälinen seminaari "New Perspective in Figure Skating" Helsingin EM- 93 kilpailujen yhteydessä sekäviimekesäinen historiallinen ja kauan kaivatfu tuomareiden ja valmentaj ien yhteis seminaari Vierumäellä yhteistyössä STLL:n kanssa. Lisäksi Anuliisa Uotilan ideasta STAV aloitti vuonna tuomareiden vetämät uusia sääntöjä käsittelevät tilaisuudet valmentajille. Nyttemmin kyseisten tilaisuuksien j ärjestäminen on siirtynyt STLL:n valmentajapäivien yhteyteen. MM-matkat Ensimmäisen kerran STAV järjesti yhteismatkan STAV:n jäsenille ja muille halukkaille Budapestin MM-kilpailuihin keväällä Sitten matkustettiin Pariisiin -89, Halifaxiin -90 ja Muncheniin -91, minkä jälkeen matkoien järjestäminen siirtyi kokonaan Matkatoimisto Arealle. Ammatillinen toiminta Alusta alkaen yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on ollut Suomessa toimivien valmentaj ien ammatillisten etujen ajaminen ja työskentelyolosuhteiden parantaminen. Pelkästään valmentajakunnan arvostuksen parantaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen on vaatinut paljon työtä kuluneen vuosikymmenen aikana. Suurin saavutus onviime keväänä alkanut valmentaiien j ärjestäytyminen Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:on ja ERTO:n lakimiehen Rosita Skarenin kanssa tehty työsopimusmalli. Yhteistyö STLL:n kanssa Alkuaikojen ennakkoluuloinen suhtautuminen valmentajiin ja STAV:iin on taaksejäänyttä aikaa. Pirkko Pietikäisen toimiessa STLL:n toiminnanjohtajana, hän ennakkoluulottomasti uskoi valmentajien kykyihin ja osaltaan siloitti tietä valmentajille mukaan STLL:n toimintaan. Yhdistyksen päätavoitteita on päästämukaan jo asioiden valmisteluun, eikä aina vain jälkikäteen kommentoida tehtyjä päätöksiä. Ragnar Wikström Trophy STAV on isännöinyt Trophya vuodesta Kiertopalkinto jaetaan vuosittain junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuissa ansioituneimalle yksinluisteluvalmentajalle: kaksi kertaa Kim Jacobsonille ja kolme kertaa Sirkka Kaipiolle. Testistö Susanna Jacobsonin vetämä työryhmä, jonka jäseninä olivat Riitta B akker, Virve Noiva-Leh-

10 to ja Anuliisa Uotila, teki jo vuonna 1990 taitotasotestistön. Kysistä testistöä ollaan ottamassa käyttöön valtakunnallisesti vuonna Muu toiminta tlammaslalroratorio Vlp Dent Ov Susanna Nieminen teki opiske- Askaistenpolku 2 luihinsa liittyvän lopputyön srav:lle lgg2. Tutkimuksen aiheena oli suomalainen taitoluisteluvalmenlaja. Vuosien varrella on myös järjestetty pikkujoulujuhlia ja saunailtoja jäsenistölle sekä taitoluistelun kulttuuri-ilta Tampereella Inka Virkkunen Puh' h"{\7 AJANVARAuK5ETLA I :o/ t\./ puheltn s7s o6tt ovoinnei rrer - to 8-2O / pe 8-la io cr - su 9-13 URHEITUPOIIKTINIKKA URHEIIUPO]IKtINIKAN L,AAKARII!. Antilo Heikki, kirurgi, ortopedi. Antti-Poiko llkko, kirurgi, kösikirurgi, ortooedi. Fooerholm Riitto. kiruroi. losten kiruroi. HeLnius eeri, ylislaa[dri, urheilulaåkari. Hietoniemi Kolevi, yleislaakari (erikoistumosso kirurgioon). Jookkolo Louro, liikuntolööketieteen erikoislaököri. Kollio Topio, I i ikuntolööketieteen erikoislöököri (erikoistumosso kirurgioon). Rusonen Motti, kirurgi, ortopedi KITLOTITN LIIÄKÄR ASTMA

11 :l,'.! :J,,f.a i sffir ATTEIUI o 1lAA$T RAPORTIT O TAPAllTll[lIRI thheilwdnffifu liikunta- ni wpot-oiktyiinffi Yksityisen tai yhteisön palveluksessa g Urheiluun, liikuntaan ja vapaa'ajanpalveluihin liittyvien seurojen, yhteisöjen ja yritysten palve' luksessa olevien toimihenkilöiden ammattijärjestö on Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto. Liitto koostuu useiden eri alojen toimihenkilöistä. Kunkin alan toimihenkilöt ajavat etujaan omassa Asemamiehenkatu 2, 00520, puh, (90) (vaihde), fax (90)

12 SUOMEN TAITOLUISTELUVALMENTAJAT RY. räsnnpr vuonna 1994 Ursula Asla Riitta Bakker Eeva-Liisa Bayraktar Barbara Czakon Sari Dahl Espoo Lahti Tampere Turku Tuula Ervelä-Jarkko Turku Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Turun Riennon valmentajana vuodesta -79, kaksi vuotta Saksassa valmentajana, kolme vuotta STLL:n tuomarina. Katariina Haapanen Helle Halla-aho A-valmentaja Pia Hartman Marja-Liisa Hauhia Merja Heikkinen Opiskelija, B -valmentaja. Virpi Heinonen A-valmentaj a.valmentanut vuodesta -84, Jäätaitureissa vuodesta -92. Maiju Honkanen Liikuntatieteiden ylioppilas, B-valmentaja. päätoimisesti Janakkala Järvenpää Turku Vantaa Espoon Vantaa

13 Christina Häyrinen Tarja Ikonen Kim Jacobson Taitoluisteluvalmentaja.STAV:n hallituksessa vuodesta -93. Tampere Susanna Jacobson Taitoluisteluvalmentaj a. S TAV : n hallitukses sa vuosina -9 I -93. Pia Jäppinen Anu Jääskeläinen LitK, Päätoiminen taitoluisteluvalmentaja. Erik. muodostelmaluisteluun. STLL:n toimikunnissa vuodesta 92. STAV:n hallitukses sa Berit Kaijomaa Seinäjoki Ammattiv almentaj a vuodesta -J 2, lllkunnan ohj aaj a,kas v atustieteiden huk., A-valmentaja.STAV:n hallituksen iäsen Sirkka Kaipio Riikka Katila A-valmentaja, Liikuntatiet. yo. Vantaa Jyväskylä Susanna Koivisto A-valmentaja. 4 vuotta HL:n päätoimisena valmentajana. Yhteensä 9 vuotta valmennusta. Espoo Liisa Koskinen Sanna Lahdenperä Eija Laiho ylämylly

14 Heljä Laine Maaret Lehto Lahti Valkeala Seija-Maria Lehtonen Turku Kasv.tiet.maist., A-valmentaj a.yksinluistelu-j a muodostelmaluisteluvalmentaj a. STLL:n nuorisoluistelutoimikunnan iäsen. Satu Lotila Susanna Lotila Fysioterapeutti, B-valmentaja.Päätoiminen valmentaja Järvenpään TL. Susan Lönnqvist Riikka Niemeläinen Turku Kuhmo Susanna Nieminen Liikunnan ohj aaj a (3v.), liikuntatieteiden yo' A-valmentaj a' Virve Noiva-Lehto Taitoluisteluvalmentaj a. STAV : n hallituksen j äsen ' Ani Närhi Jyväskylä Vantaa EsPoo Tarja Näsi EsPoo Liikunnano hj aaja, KVT-v almentaj a. V almentaj an a vu ode sta 7 7. Tiia-Riikka Oksanen Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Syksy stä' 94 lähtien HYTL:ssä. Katri Orrenmaa Vaasa

15 Ulla Papp Kuopio Liik. lääke. tiet. yo, liikuntabiologian yo, STLL : n koulutuspäällikkö 90-9 l, 1 3 vuotta valmentaiana. Pirkko Patja Kasvatustieteen kand, taitoluisteluvalmentaja. 1 0v. päätoimisena valmentajana. STAV: in hallituksen j äsen Elina Paukku Kati Perokorpi Taitoluisteluvalmentaja, KVT, valmentanut 6 vuotta.alueen 5 aluepäällikkö. Turku Porvoo Senja Pesonen Kasvatustieteen yo, B-valmentaja, lasten urheilun tutkinto. Valmentanut HL, TTL ( 2v.päätormisesti ), JTL vuodesta -91. Paula Poikonen Liivo Rennik Elina Riihinen Marja-Riitta Rouvali Valmentaja, urheiluhieroja.valmentanut vuodesta -80. Kerava Joensuu Pia Saikkonen Taitoluisteluvalmentaja, Master Pro.Oppilaita kansainvälisissä edustustehtävissä v Marja-Leena Salo Helena Salomaa-Nissilä Valmentaja.STAV:n ensimmäisen hallituksen jäsen. Järvenpää

16 Tiina Siilasvuo Taitoluisteluvalmentaj a, yrittäj ä. STAV : n puheenj ohtaj a vuodesta -90. Tarja Sipilä Vantaa Liikunnan opettaja, taitoluisteluvalmentaj an opintoj a Moskovan liik. tiet. instituutissa, A-valmentaj a. STLL : n koulutuspäällikkö , kansallinen valmennus ja koulutuspäällikkö 1 5 -l 6. HLn päävalmentaja vuodesta 89. Helsingin yliopisto: l. ja2. Normaalikoulu vs. liikunnan lehtori STLL:n eri toimikunnissa t5-9t. Maaret Siromaa Tampere A-valmentaja.Valmentanut Koo-Vee:n päätoimisena valmentajana 74 vuotta. Carita Takala Arja Tarvainen Valmentaja, Fysioterapeutti, A-valmentaja. Anne Tingander Liikunnan ohjaaja, A-valment qa.i1 vuotta valmentaj ana. Marika Tolvanen Pirjo A. Uimonen Taitoluisteluvalmentaj a, KVT. STAV : n perustaj aj äsen. Klaukkala Espoo Tampere Anuliisa Uotila EsPoo Liikunnanopettaja, Master Pro valmentaja. Ammattila rsena 22v. HTK: n j a STAV : n perustaj aj äsen, S TLL : n koulutuspäällikkö 7 3 -l 4, STLL : n asiantuntij ana toimikunnissa , taitoluistelun Suomenmestari -67 jun.ja -70 sen. STAV:n hallituksessa 10 v. ja puh.joht Tiiu Valgemäe Taitoluisteluvalmentaja, Institute of Physical Culture, Minsk.

17 Valmentanut suomessa vuodesta -91. Ilkka Varhee Master Pro valmentajav Oppilaat edustaneet Suomea JMM, EM ja MM kilpailuissa. STAV:n perustajajäsen. Inka Virkkunen Espoo Liikunnanohjaaja.A - valmentaja, päätoiminen valmentaja vuodesta STAV:n hallituksessa vuodesta -89. Minna Vuorinen Arja Wuorivirta KVT-valmentaja, erik. röntk. hoit. Jäätanssivalmennuksen uranuurtaja Suomessa. STAV:n perustaja jäsen, hallituksessa vuosina ja -94. Turku Jutta Öhman Tuula Öhrnberg Valmentaja, Master Pro, KVT. Lukuisia EM-ja MM-valmennettavia vuodesta -68, STLL:n valmennustoimikunnan puh.joht. ja jäsen. STA\':n perustajajäsen ja 1. puheenjohtaja. Nina Östman Liikunnan ohjaaja. A-r,almentaja, kasv.tiet.yo. Päätoiminen r,almentaja vuosina 86-87, NYT TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS MYOS HELSINGIN JÄÄHALLISSA ESA MAUNULA t:mi Avoinna: Ma: , Ke ja Pe: Tiedustelut kotiin tai Skate Shop 419 ll9

18 bepenexte - <zf.<t3<:s;a:zjct nalsllle - CASALIN IA PIRUETIN JUMPPAÄSUIA. PÄIRISIAN ]A TRITIMPI{IN URHEILULtrVEIA - COSSARDIN, AUBÄDEN, PÄTRISIAN JA TPJUMPHIN ALUS$UJA - PRETTY POLLYN, DIORIN JÄ NORLYNIN SUKKIA JA SUKKAHOUSI.'A - SYKSYN UUDET 3G,,l& la 6GDENIERIN SUKKAHOUSUT IA POLWUKAT - TÄITOLUISTELUSEUROJEN IASENILLE l0 ot'n ALENNUS {OTATHAN vrure-cn IÄ- SENKORTIN TAI YASTAAVAN}! TERVETULOA! lreprrette,ounnonintie r, kloukkolo i p. Eo-gtgfifr - RAKENNAS-SAIA,MA OY Eerikinkatu 20 C, 2010O TURKU puh. (921) fax (921) 23lO 95O UPEAT ITALIAUTSET^ TAITOLUISTI// /IET Edullisesti maahantuojan seurahinnoillaesim öåq-star MK:n terillä, lvra- Elite Super ilman teriä. 10 eri mallia aivan aloittelijasta huippukilpailijaan. o Kevyet o Hyväryhtistä nahkaa o Tyylikkaat r Hyvä lesti Meiltä tietysti myös maahantuomamme Wlson ja MK:n taitoluistinterät. ANTINPYORA t$,:i-:: i::lr\:-:.i ::i:ll:ri i+-siiiiai wus0lu C.r'ArnPrOl\5lllP BI ÄIIFS PUUTABHAKATU 40,2O1OO TURKU, PUH , AVOINNA LA 9-16

19 POIIJARAKENTAMI SEN KOVANAAI,lAT FUNDUS AB Malkögoton 9 002'10 Helsingfors o tal l5 8.l0 o for Kesöjöö kutsuu! Jörvenpöössö eijöö sulo kesölloköön, Suom.nA poros hotellijo nykyoikoisin jööholli torjoovot <-#ilf) erinomoisen jööleirimohdollisuuden kesöllö -95. V Mojoitus Hotelli Rivoli Jörvenpöössö olk, 140,-/henk/vrk Hinto sisöltöo mojoituksen. runsoon oomioisen sekö sounon oomuin jo illoin, Soito hetijo voroo joukkueellesi kesöjöö, ',\l \r -ll 7L f Hotelli I NlvoLt Jorvenpoo Asemo-oukio, Jörvenpöö Seutulontie Jörvenpöö Puh, (90) ,fox (90) Puh. (90) , fox (90) 271 O4Sl

20 Töhtien loisteffq. VEIKKAUS TI.-JI?IJ I\ T\Ö PIJKU OY -lyoveo-lleic] cn el f<or s I I I l.< c Dr chenkctu E

21 Mvvnti l! SLO.SAHKOTUKKU

22 HYPPYVALJAA Taito lui ste i i j o iden hyppyva I - jaat-, niiden suunnittelu hal- I in mitto j en mukaan, valmi.stus ja asennus. El I iptinen monipistekannatus mahdol lis* taa pitkän vauhdinoton noin 20 m pituisella ja noin 5 m leveäl1å alueella, Sekå valmentajan tukema, ettå yksin* harjoittelu on mahdol l. ista. El 1 iptinen turvavaljaskannatus on käytössä llatinkylän ja Pirkko lan jääha1 leissa. Pyydå ettå kunta hankkii sen myös teidån halliinne. Lisätietoja: Inka Virkkunen (90) 4OZ 4434 Petri Järvi (9O) 804 1,661 Antt i" Järvi ( 90 ) 425 2O7 ANTTI Ji{.]R.\.TI I{Y Tontunmåentie 33 D o2200 ESPOO Puh.= Fax. (9O) 425 2A7 T TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS ERKKI ASIKAINEN Myyrmäen Jäähalli Tied ja SUOMENTAITOLUISTELUVALMENTAJAT HYVÄKSYMÄ RY : N

23 Osaaminen syntyy yrittämisen halusta V]RALLINEN TUK.]A IK Olemme täysin rinnoin mukana suomalaisten urheiluja liikuntaharrasteissa. K-kaupat ja Kesko kannustaa iloiseen yhdessäoloon terveen urheilun merkeissä. Tiremme huippu-urheilijoitarnme heidän matkallaan kohti halutuimpia mitaleita. K-KAUPAT ia KESKO

24 Maan laa7tn ualihoina ruftc lutstelutaruihheita * tit\.q Sx*rfuä Hekingin /äähalli Sisädnkilyntl park * ipa i ka n r i eres tti Puh.9O ' LUISTMET. IUVUT, SUO 4T yn.. Myis pulrlintilaulsc/lr. AVOINNA: ARK: JA 17-19" LA: l0-14.

2014 2015 Kausijulkaisu

2014 2015 Kausijulkaisu 2014 2015 Kausijulkaisu Markkinointia tositarkoituksella. Me emme polvistu turhan takia, vaan olemme liikkeellä tositarkoituksella. Meille markkinointi ei ole vain ihmetekoja. Se on ideoita ja oikeita

Lisätiedot

Kevätkokous Vierumäellä...s. 4. Terveisiä Anjalankoskelta...s. 12. BPW Finland. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2007 Hinta 3

Kevätkokous Vierumäellä...s. 4. Terveisiä Anjalankoskelta...s. 12. BPW Finland. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2007 Hinta 3 BPW Finland LIVYK BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2007 Hinta 3 Kevätkokous Vierumäellä...s. 4 Terveisiä Anjalankoskelta...s. 12 SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO - FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN. www.kuy.fi. Tuusula - Järvenpää - Kerava 2/2014

KESKI-UUDENMAAN. www.kuy.fi. Tuusula - Järvenpää - Kerava 2/2014 KESKI-UUDENMAAN yleisurheilu 2/2014 Tuusula - Järvenpää - Kerava www.kuy.fi Järvenpään Rakennustaito Oy TUUSULA Juhani Sinisalo Oy MYYMÄLÄ: Syrjäläntie 24, 01800 Klaukkala Puh. 879 7452, fax. 879 7453

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012. 80 vuotta golfia Talissa HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 2 2012 80 vuotta golfia Talissa Tali Golf 1 Syyskokous ja henkilövalinnat SYYSKOKOUS Jälleen on yksi golfkesä takana, on aika siirtää katse tulevaan. Menneen kauden tapahtumia

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 KOOVEE HAPPEE. Salibandyliigan kotiavaus

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 KOOVEE HAPPEE. Salibandyliigan kotiavaus Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 2/2010 SUUNNISTUS Suunnistajat MM-kultavauhdissa sivut 6 7 TAITOLUISTELU Taitoluistelijoille uusi esikuva sivut 14 15 Salibandyliigan kotiavaus HAPPEE Spiral-hallissa,

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

ANALYYSI KEVÄÄN KOULUTUKSET: 48. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 1/2011

ANALYYSI KEVÄÄN KOULUTUKSET: 48. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 1/2011 ANALYYSI 48. vuosikerta I Suomen Laboratorioalan Liitto ry:n ammatti- ja yhdistyslehti I 1/2011 KEVÄÄN KOULUTUKSET: Ympäristönäytteenoton koulutuspäivät sivu 19 Uudistuneet Luentopäivät: Muokkaa mieleisesi

Lisätiedot

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011. Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa

KOOVEE. Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011. Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa KOOVEE Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2011 HYVIÄ UUTISIA Sentterin laajennus käynnistyi sivu 5 Apulaispormestari Perttu Pesä haluaa lisää yhteistyötä seurojen kanssa sivu 9 RULLAKIEKKO Koovee Rollers

Lisätiedot

nro 4 2009 SM-KISAT KAUHAJOELLA OULUN HIIHTOSEURA SINETTISEURAKSI IISVEDEN K I R I 80-VUOTTA

nro 4 2009 SM-KISAT KAUHAJOELLA OULUN HIIHTOSEURA SINETTISEURAKSI IISVEDEN K I R I 80-VUOTTA nro 4 2009 SM-KISAT KAUHAJOELLA OULUN HIIHTOSEURA SINETTISEURAKSI IISVEDEN K I R I 80-VUOTTA Eva taipuu moneen! Ruoanlaitto käy nyt kuin leikiten. Arla Ingman Eva -uutuudet sopivat nimittäin sulavasti

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

Terällä, yksin ja yhdessä Espoon Taitoluisteluklubi 2010 2011

Terällä, yksin ja yhdessä Espoon Taitoluisteluklubi 2010 2011 Terällä, yksin ja yhdessä Espoon Taitoluisteluklubi 2010 2011 ETK Espoon Taitoluisteluklubi ry Toimisto: Seuran johtokunta Muodostelmajaosto Pyyntitie 1, FIN-02230 Espoo, Finland Tel. +358 (0)9 803 2212

Lisätiedot

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17

HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009. Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 HELSINGIN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI 1 2009 Ravintola s. 8 Osta nimikkosalava s. 11 +55:n liikunta s. 12 Risusavotta s. 17 Pääkirjoitus TALI GOLF Tiedotustoimikunta Kari Kallio Jaana Jalonen Jeppe Arokanto

Lisätiedot

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella

VOIKKARI. Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014. s. 6. s. 16-17. s. 8. Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella VOIKKARI Tampereen Voimistelijoiden ilmoitusliite 2014 Tervetuloa mukaan voimistelukouluihin tai esivalmennusryhmiin! s. 6 Rytminen voimistelu jatkaa nousuaan Tampereella s. 16-17 Voimistelu vaatii ahkeraa

Lisätiedot

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt

Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Poliojärjestöjen luottamushenkilöt Suomen Polioliitto ry Hallitus Kivipelto Juhani, Kurikka, pj Hänninen Leo, Nummela, vpj Aroheikki Ari, Helsinki Jokinen Lauri, Turku Lappalainen Kaarina, Helsinki Mäki-Petäys

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Terällä, yksin ja yhdessä

Terällä, yksin ja yhdessä Kuva: Sari Niskanen Terällä, yksin ja yhdessä Espoon Taitoluisteluklubi 2012 2013 Terveiset PUHEENJOHTAJILTA Varaslähtö muodostelmaluistelukauteen Finlandia Trophy Espoo siirtyi tänä vuonna uudistuneen

Lisätiedot

Suomalainen urheilujohtaja

Suomalainen urheilujohtaja Jouko Kokkonen, Teijo Pyykkönen Suomalainen urheilujohtaja itse asiasta kuultuna Liikuntatieteellisen Seuran nro 24 2 Liikuntatieteellisen Seuran kiihottavaa liikuntatietoa Impulssi on Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Vammaisurheilun tulevaisuus 3/12. VAU:n visio: Elinvoimainen vammaisurheilu. yhdessä ja erikseen

Vammaisurheilun tulevaisuus 3/12. VAU:n visio: Elinvoimainen vammaisurheilu. yhdessä ja erikseen www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/12 TEEMA Vammaisurheilun tulevaisuus VAU:n visio: Elinvoimainen vammaisurheilu ja liikunta yhdessä ja erikseen Lontoon paralympialaiset 29.8. 9.9. SPT-salibandyn EM-kilpailut

Lisätiedot

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3

m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 perhe m u u t t u v a 2/2011 Seija Lamminpää on kasvattanut lapsia 33 vuotta s. 8 Huoltoriidan väkivaltaväitteitä ei dokumentoida s. 3 Y h d e n V a n h e m m a n P e r h e i d e n L i i t t o r y Yksinhuoltajat

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu.

Vapaaehtoistoiminta 1/11. Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla. Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti. www.vammaisurheilu. www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/11 TEEMA Vapaaehtoistoiminta Mina Mojtahedi elää unelmaansa maailmalla Treeni-hanke käynnistyy Julisteessa Leo-Pekka Tähti i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä löydät

Lisätiedot

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat -

Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - hami Ensimmäisen liittokokouksen jälkeen - Hammasteknikkopälvät 1981 ~ Hammasteknikkojärjestöjen johtokunnat ja toimihenkilöt - Hämeenlinnan talvikisat - Hammasteknikko-opisto harrastaa - NTU:n toiminnasta

Lisätiedot

Pirkanmaan vuoden nuori maaseutuyrittäjä

Pirkanmaan vuoden nuori maaseutuyrittäjä Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsenlehti 1B - 2010 - K O K O U S E X T R A Kiitokset tekijöille ja osallistujille! Pirkanmaan vuoden nuori maaseutuyrittäjä on Sami Pihkoluoma Hämeenkyröstä s. 24 - K O K

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN. www.kuy.fi 1/2015. Noora Wallenius

KESKI-UUDENMAAN. www.kuy.fi 1/2015. Noora Wallenius KESKI-UUDENMAAN yleisurheilu 1/2015 Noora Wallenius www.kuy.fi Nordea Pankki Suomi Oyj Pistä vilkas rahasi aisoihin. Tuntuuko sinusta, että et ehdi säästää, kun elämä vie ja eurotkin vain vilisee silmissä?

Lisätiedot

merkonomi Kunniamerkonomi 2011 7 SOS-lapsikylä 12 Toiminnantarkastaja 16 Bussilla Thaimaahan! 18

merkonomi Kunniamerkonomi 2011 7 SOS-lapsikylä 12 Toiminnantarkastaja 16 Bussilla Thaimaahan! 18 merkonomi s New SMYL ry:n jäsenlehti Turun kulttuuripääkaupunkivuoden keskus Logomo on rakentunut vanhaan VR:n Konepajaan. Logomosta tulee luovan talouden keskus. Kunniamerkonomi 2011 7 SOS-lapsikylä 12

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

KOOVEE. Kaukajärvellä la 20.9.2014. KOOVEEN SÄBÄTYTÖT HUIPULLA Lue lisää sivulta 16. MARIKA HARALLE SEITSEMÄS MM-KULTA Lue lisää sivulta 19 1/2014

KOOVEE. Kaukajärvellä la 20.9.2014. KOOVEEN SÄBÄTYTÖT HUIPULLA Lue lisää sivulta 16. MARIKA HARALLE SEITSEMÄS MM-KULTA Lue lisää sivulta 19 1/2014 Monen lajin mestari ILMOITUSLIITE 1/2014 N SÄBÄTYTÖT HUIPULLA Lue lisää sivulta 16 MARIKA HARALLE SEITSEMÄS MM-KULTA Lue lisää sivulta 19 Kaukajärvellä la 20.9.2014 -vuotta TÄSSÄ LEHDESSÄ: 3 4 5 7 9 11

Lisätiedot