SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA"

Transkriptio

1 SUOMEN TAITOLU I STE LUVALM E NTAJAT RY 1O-VUOTTA

2 Suomen Taitoluisteluvalmentajat Ry Cosmoprint Oy, 1994

3 MAHDOLLISUUDET? Selatessani yhdistyksemme papereita huomasin, että hallituksen jäsenet istuvat pitkään. Perustajajäsenet ovat edelleen mukana. 10 vuoden aikana 7 jäsenen hallituksissa on istunut vain 16 eri ihmistä. Anuliisa Uotila on ollut hallituksessa 10 vuottaja Inka Virkkunen hallituksen uupumattomana sihteerinä jo 6 vuotta. Hallitustyö on vastuullista työtä valmentajien työolosuhteiden ja mahdollisuuksien hyväksi. Taitoluisteluv almentaj an työn mahdollisuudet ovat monet mutta rajalliset. Yleinen ilmapiiri asettaa yllättävän monissa tilanteissa mahdolli suuksille ahtaammat rajat kuin olisi suotavaa. Yleinen yhteistyön kannalta myönteinen ilmapiiri on kuitenkin parantunut valtavasti. Voin ylpeänä j a ki itollisena todeta, että yhdistyksemme on nykyisin tiiviissä ja erittäin rakentavassa yhteistyössä Suomen Taitolui steluliiton kanssa. Mahdollisuuksista edelleen. Haluan tässä yhteydessä esittää sr r'än huolestumiseni nykyisestä tilanteesta, jossa taitoluistelu huipputasolla Suomessa on niin harvalle taloudellisesti mahdollista. Meille valmentajille se merkitsee mahdollisuuksien puuttumista. Kaikki ne jotka ovat olleet huippu-urheilij oiden kanssa tekemisissä. tietävät miten valtavia uhrauksia perheet, urheilijat ja valmentajat tekevät vaikka taloudelli set edellytykset olisivatkin kunnossa. Entä sitten tilanteessa, jossa tiedämme useiden luistelijoiden ponnistelevan tavoitteitaan kohti ilman taloudellista tukea. Kerran keskustellessani urheilijoiden taloudelli sesta tukemisesta asiantutijoiden kanssa, sanottiin, ettei rahalla tehdäurheilijoitaeikä tuloksia. Itse en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni ja todeta, ettei tuloksia voida tehdä myöskään ilman rahaa. Kiitän yhdistyksemme Perustajia ennakkoluulotlomasta ja sinnikkäästä työstä taitoluisteluvalmennuksen hyväksi, ja niitä henkilöitä, jotka ovat vuodesta toiseen uurastaneet STAV:n hallituksessa. Kiitän edelleen kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet myönteisen ilmapiirin ja yhteistyön kehittymiseen. Tiina Siilasvuo puheenjohtaja

4 Hyvä juhliva YhdistYs, Kuten monella muullakin, minulla on unelma. Unelnla laajasta taitgluistelun j älkikasy usta ja menestyvästä huippuluistelij aj oukosta' siihen tarvitaan hyviä, ammattitaitoisia valmentajia. valmentajia' jotka ovat valmiita lasten ja nuorison liikuntakasvatukseen innokkaasti, j oskus uhrautuvastikin' olosuhteet iuistelupaikkojen ja luisteluaikojen suhteen eir'ät oie kadehdittavat. Varhaiset aanrun tunnit tai myöhäiset v i ikon loppuajat eivät harjoitteluaikoina ole parhaat mahdolliset. Te valmentajat olette tehneet suurenmoista työtä lasten ja nuorison hyväksi. Tästä joukosta on mahdollista pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti puurtaen valmentaa uusia kykyiä Suomen taitoluisteluareenoille' Eikä vain Suomen areenoille, vaan myös kansainvälisille kilpakentille. Kansainvälinen yhteistyö tulee lähitulevaisuudessa merkittävästi lisääntymään. Tässä työssä teillä vahnentajilia on tärkeä tehtävä ja haastava tavoite: viedä Suomen taitoluistelu pysyvästi maailman kartalie. Parasta onnea ja työniloa toivottaen, Marie Lundmark Hei. Haluan omasta puolestani onnitella l0 r'uottit tärrttävävalmentaj ayhdistystä. I 0 vuotta määrät ietoi,sta n'öt ä 1r-ri ste 1i-i oiden hyväksi on tuottanut hedelmää. Motivoivan ja laadukkaan opetuksen myötä myös tuloksemme ovat parantuneet. olen nirr-rittäin.itii mieltä. että suomalaisen ammattitaitoiseu valmennuksen iohdolla r oi kehittyäjakilpaillasiinärnissämuutkin.jamikäetteil Kiitos vielä kerran kaikille mukaville valkuille, etenkin omalleni, jotka jaksavat puufiaa meidän luistelijoiden eteen' Koettakaa kestä! Mila Kajas

5 Mila Kajas STAV:n perustamisen aikoihrn.

6 xärörulma TAITOLUISTELU- VALMENNUKSEEN Toiveet vähälumisesta pakkastalvesta kaunoluistelukauden onnistumiseksi eivät ole suinkaan kovin kaukana historiassa. Ulkojäillä toimivien seurojen talvisestakolmen tai neliän kuukauden mittaisesta luistelukaudesta ja harrasteohj aamisesta on kuitenkin harpattu huima hyppy, ehkäpä nelois, tämän Päivän ammattivalmentajien aikakauteen. Jotain on kuitenkin pysynyt ennallaan. Se jokin on ehkä olennaisin asia tarkasteltaessa taitoluisteluvalmennusta, sen sisältöä ja merkitystä luistelijan kannalta' Avainsana on lajikulttuuri, sen henkilökohtainen kokeminen ja sisäistäminen oman luisteiuuran kautta. Edelleen yksi tärkeimpiä valmentajan avuja on tuon vaikean liikekielen omakohtainen kokeminen - osaaminen. Vasta osaamisen kautta voi soveitaa pedagogiikkaa "taidon siittoon"' Näitä osaavia valmentajia on ollut aina kaikkina aikoina riippumatta siitä onko valmentaminen ollut ammatti vai harraste. En malta olla tässä yhteydessä mainitsematta Aatos j a Jane Erkkoa, j otka Paitsi omaan henkilökohtaiseen valmentajauraani, myös suomalaiseen ammattiv almentaj aideolo giaan toivat vahvan Panoksen. Heidän ennakkoluulottoman muutostyönsä ansiosta syntyi 70-1uvu11a seuratoimintaa, joka tuotti myöhemmin myös kansainvälistä tulosta ja vaikutti malleja antaen kauttaltaan suomalaiseen taitoluisteluvalmennukseen. Jane Erkko toimi luottamustolmessa' mutta antoi Päätoimisesti kaiken energiansa ja osaamisensa seuransa organisaation käyttöön' Hän toteutti tuolloin täydellisesti nykyises sä huippu-urheilukeskustelussa esilletulevaa vaatimusta sitoutumisesta lajin kokonaiskehittämiseen nimenomaan lajin ehdoilla tulosten saavuttamiseksi. Ammattivalmentaj ien toimintaedeliytykset lienevät kovin vaihtelevat maassamme. Ei riitä, että valmentaja sitoutuu' Ei riitä, että seura laatii strate-eioita ja asettaa tulostavoitteita. Tan'itaan tuo tärkein: lahjakkaista lahjakkain urheilija ja suunnattomat harrastaj amäärät. Tarvitaan pitkäj åinteistä, loogista j a pedagoogisesti Pätevää valmennusta.

7 sekä optimaaliset olosuhteet. Vaaditaan sitoutumiseen valmiit osapuolet niin urheilijan, hänen perheensä, seuran ja liiton taholta. Vasta vuosia ihanteellisesti edenneiden valmennusjaksojen jälkeen päästään taitoluistelussa lähtöviivalle eli huippu-urheiluuran alkuun. Vain harvat jaksavat aloittaa huippuvalmennuksen ja valmentautumisen. Asiantuntijoita tarvitaan myös tulevaisuudessa uudenlaisen seuratoiminnan sunnitteluun. Tulevaisuuden urheilu on Yhä enenevässä määrin liiketoimintaa kaikilla tasoilla. Managerit, ammattivalmentajat ja sponsorit pyörittävät urheilijan elämää omilla ehdoillaan. Kestääkö lapsiurheilu. Unohtuuko urheilun perusajatus: liikunnan riemu, sielun ja kehon yhteinen sointi sekä omista suorituksista nauttiminen inhimillisiä suorituskyvyn rajoja etsittäessä. Valmentajan kasvatuksellinen panos ja vastuu etenkin lapsiurheilumuodois sa on enemmän kuin merkittävä. ^\nuliisa Uotila s 9' 9 E I! ASUKKAILLENI SUURET KI I TOKS ET LU O T'TA]UIAKSES TÅ ÅMMATTTTAITOONI. SOITELI-IAN JA KIRJ O I TE LI./UN E D E LLEEN. TAITOLUISTELUASUT VUODESTA T:mi H. Laine Leantie 4, LAHTI Puh. (918) 734 E296 SannposoPtMuKsEttA SÄÄsrÄr! gffi o

8 STAV IO-VUOTTA Historiikki Haastattelin Arj a Wuorivirtaa, j oka on yksi STAV :n Perustaj aj äsenistä ja kyselin yhdistyksen alkuvaiheista. Arja Wuorivirta kertoi kesku stelleensa kev äällä 1983 erään aamutunnin jälkeen Pirkkolan jäähallissa pitkään Marcus Nikkasen kanssa v almentaj ayhdistyksen perustamisesta. Lisäksi Marcus Nikkanen oli luvannut auttaa kaikin tavoin YhdistYksen Perustamisessa, jos valmentajilla olisi kiinnostusta. Olihan Marcus Yksi kolmesta Kanadan valmentaj ayhdistyksen perustaj aj äsenestä. Kotiin päästyään Arja Wuorivirta oli soittanut Ilkka Varheelle ja kutsunut hänet luokseen keskustelemaan YhdistYksen Perustamisesta. KesäIlä 1983 he olivat kyläilleet Marcus Nikkasen pyynnöstä hänen luonaan. Marcus oli hankkinut esim. YhdistYslain, yhdistyksen mallisäännöt ja Kanadan valmentajayhdistyksen v astaavaa materiaalia auttaakseen suomalaisia kollegoita alkuun. Seuraavaksi mukaan kutsuttiin Pirj o Uimonen j a Tuula Öhrnberg, joka myös valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Heidän tehtävänsä oli tehdä YhdistYkselle omat säännöt ja valmistella Yhdistyksen virallista rekisteröimistä' Toukokuun 25. Päivänä 1984 pidettiin yhdistyksen virallinen perustamiskokous, jossa hyväksyttiin säännöt ja valittiin ensimmäinen virallinen hallitus: TuulaÖhrnbergPj, Arja Wuorivirta varapj, Pirj o Uimonen sihteeri, Ilkka Varhee varainhoitaja, Anuliisa Uotila jäsen ja varajäsenet Marja-Leen Salo ja Helena Salomaa-Nissilä. Ensimmäiset vuodet Ensimmäiset vuodet olivat hallitukselletoiminnan suuntaviiv oj en hahmottamista' Vuonna 1986 Tuula Öhrnberg jätti Puheenjohtajan tehtävät ja uudeksi Puheenjohtajaksi valittiin Anuliisa Uotila. Toiminta käynnistyi toden teolla: Jukka Salomaan johtama MainosYhtYmä suunnitteli STAV:n logon, otettiin ensimmäiset viralliset YhteYdenotot suomen Taitoluisteluliittoon sekä aloitettiin tehostettu jäsenten hankinta. Koulutustoiminta Yksi keskeisimmistä toimintamuodoista on ollut jäsenkunnalle suunnattu koulutus. Vuosittain on j ärj estetty yhdestä kahteen

9 tilaisuutta. Mainittakoon syksyllä 1989 pidetty "Valmentajan työ ammattina" ja kansainvälinen seminaari "New Perspective in Figure Skating" Helsingin EM- 93 kilpailujen yhteydessä sekäviimekesäinen historiallinen ja kauan kaivatfu tuomareiden ja valmentaj ien yhteis seminaari Vierumäellä yhteistyössä STLL:n kanssa. Lisäksi Anuliisa Uotilan ideasta STAV aloitti vuonna tuomareiden vetämät uusia sääntöjä käsittelevät tilaisuudet valmentajille. Nyttemmin kyseisten tilaisuuksien j ärjestäminen on siirtynyt STLL:n valmentajapäivien yhteyteen. MM-matkat Ensimmäisen kerran STAV järjesti yhteismatkan STAV:n jäsenille ja muille halukkaille Budapestin MM-kilpailuihin keväällä Sitten matkustettiin Pariisiin -89, Halifaxiin -90 ja Muncheniin -91, minkä jälkeen matkoien järjestäminen siirtyi kokonaan Matkatoimisto Arealle. Ammatillinen toiminta Alusta alkaen yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on ollut Suomessa toimivien valmentaj ien ammatillisten etujen ajaminen ja työskentelyolosuhteiden parantaminen. Pelkästään valmentajakunnan arvostuksen parantaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen on vaatinut paljon työtä kuluneen vuosikymmenen aikana. Suurin saavutus onviime keväänä alkanut valmentaiien j ärjestäytyminen Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:on ja ERTO:n lakimiehen Rosita Skarenin kanssa tehty työsopimusmalli. Yhteistyö STLL:n kanssa Alkuaikojen ennakkoluuloinen suhtautuminen valmentajiin ja STAV:iin on taaksejäänyttä aikaa. Pirkko Pietikäisen toimiessa STLL:n toiminnanjohtajana, hän ennakkoluulottomasti uskoi valmentajien kykyihin ja osaltaan siloitti tietä valmentajille mukaan STLL:n toimintaan. Yhdistyksen päätavoitteita on päästämukaan jo asioiden valmisteluun, eikä aina vain jälkikäteen kommentoida tehtyjä päätöksiä. Ragnar Wikström Trophy STAV on isännöinyt Trophya vuodesta Kiertopalkinto jaetaan vuosittain junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuissa ansioituneimalle yksinluisteluvalmentajalle: kaksi kertaa Kim Jacobsonille ja kolme kertaa Sirkka Kaipiolle. Testistö Susanna Jacobsonin vetämä työryhmä, jonka jäseninä olivat Riitta B akker, Virve Noiva-Leh-

10 to ja Anuliisa Uotila, teki jo vuonna 1990 taitotasotestistön. Kysistä testistöä ollaan ottamassa käyttöön valtakunnallisesti vuonna Muu toiminta tlammaslalroratorio Vlp Dent Ov Susanna Nieminen teki opiske- Askaistenpolku 2 luihinsa liittyvän lopputyön srav:lle lgg2. Tutkimuksen aiheena oli suomalainen taitoluisteluvalmenlaja. Vuosien varrella on myös järjestetty pikkujoulujuhlia ja saunailtoja jäsenistölle sekä taitoluistelun kulttuuri-ilta Tampereella Inka Virkkunen Puh' h"{\7 AJANVARAuK5ETLA I :o/ t\./ puheltn s7s o6tt ovoinnei rrer - to 8-2O / pe 8-la io cr - su 9-13 URHEITUPOIIKTINIKKA URHEIIUPO]IKtINIKAN L,AAKARII!. Antilo Heikki, kirurgi, ortopedi. Antti-Poiko llkko, kirurgi, kösikirurgi, ortooedi. Fooerholm Riitto. kiruroi. losten kiruroi. HeLnius eeri, ylislaa[dri, urheilulaåkari. Hietoniemi Kolevi, yleislaakari (erikoistumosso kirurgioon). Jookkolo Louro, liikuntolööketieteen erikoislaököri. Kollio Topio, I i ikuntolööketieteen erikoislöököri (erikoistumosso kirurgioon). Rusonen Motti, kirurgi, ortopedi KITLOTITN LIIÄKÄR ASTMA

11 :l,'.! :J,,f.a i sffir ATTEIUI o 1lAA$T RAPORTIT O TAPAllTll[lIRI thheilwdnffifu liikunta- ni wpot-oiktyiinffi Yksityisen tai yhteisön palveluksessa g Urheiluun, liikuntaan ja vapaa'ajanpalveluihin liittyvien seurojen, yhteisöjen ja yritysten palve' luksessa olevien toimihenkilöiden ammattijärjestö on Erityisalojen Toimihenkilöliitto Erto. Liitto koostuu useiden eri alojen toimihenkilöistä. Kunkin alan toimihenkilöt ajavat etujaan omassa Asemamiehenkatu 2, 00520, puh, (90) (vaihde), fax (90)

12 SUOMEN TAITOLUISTELUVALMENTAJAT RY. räsnnpr vuonna 1994 Ursula Asla Riitta Bakker Eeva-Liisa Bayraktar Barbara Czakon Sari Dahl Espoo Lahti Tampere Turku Tuula Ervelä-Jarkko Turku Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Turun Riennon valmentajana vuodesta -79, kaksi vuotta Saksassa valmentajana, kolme vuotta STLL:n tuomarina. Katariina Haapanen Helle Halla-aho A-valmentaja Pia Hartman Marja-Liisa Hauhia Merja Heikkinen Opiskelija, B -valmentaja. Virpi Heinonen A-valmentaj a.valmentanut vuodesta -84, Jäätaitureissa vuodesta -92. Maiju Honkanen Liikuntatieteiden ylioppilas, B-valmentaja. päätoimisesti Janakkala Järvenpää Turku Vantaa Espoon Vantaa

13 Christina Häyrinen Tarja Ikonen Kim Jacobson Taitoluisteluvalmentaja.STAV:n hallituksessa vuodesta -93. Tampere Susanna Jacobson Taitoluisteluvalmentaj a. S TAV : n hallitukses sa vuosina -9 I -93. Pia Jäppinen Anu Jääskeläinen LitK, Päätoiminen taitoluisteluvalmentaja. Erik. muodostelmaluisteluun. STLL:n toimikunnissa vuodesta 92. STAV:n hallitukses sa Berit Kaijomaa Seinäjoki Ammattiv almentaj a vuodesta -J 2, lllkunnan ohj aaj a,kas v atustieteiden huk., A-valmentaja.STAV:n hallituksen iäsen Sirkka Kaipio Riikka Katila A-valmentaja, Liikuntatiet. yo. Vantaa Jyväskylä Susanna Koivisto A-valmentaja. 4 vuotta HL:n päätoimisena valmentajana. Yhteensä 9 vuotta valmennusta. Espoo Liisa Koskinen Sanna Lahdenperä Eija Laiho ylämylly

14 Heljä Laine Maaret Lehto Lahti Valkeala Seija-Maria Lehtonen Turku Kasv.tiet.maist., A-valmentaj a.yksinluistelu-j a muodostelmaluisteluvalmentaj a. STLL:n nuorisoluistelutoimikunnan iäsen. Satu Lotila Susanna Lotila Fysioterapeutti, B-valmentaja.Päätoiminen valmentaja Järvenpään TL. Susan Lönnqvist Riikka Niemeläinen Turku Kuhmo Susanna Nieminen Liikunnan ohj aaj a (3v.), liikuntatieteiden yo' A-valmentaj a' Virve Noiva-Lehto Taitoluisteluvalmentaj a. STAV : n hallituksen j äsen ' Ani Närhi Jyväskylä Vantaa EsPoo Tarja Näsi EsPoo Liikunnano hj aaja, KVT-v almentaj a. V almentaj an a vu ode sta 7 7. Tiia-Riikka Oksanen Taitoluisteluvalmentaja, A-valmentaja. Syksy stä' 94 lähtien HYTL:ssä. Katri Orrenmaa Vaasa

15 Ulla Papp Kuopio Liik. lääke. tiet. yo, liikuntabiologian yo, STLL : n koulutuspäällikkö 90-9 l, 1 3 vuotta valmentaiana. Pirkko Patja Kasvatustieteen kand, taitoluisteluvalmentaja. 1 0v. päätoimisena valmentajana. STAV: in hallituksen j äsen Elina Paukku Kati Perokorpi Taitoluisteluvalmentaja, KVT, valmentanut 6 vuotta.alueen 5 aluepäällikkö. Turku Porvoo Senja Pesonen Kasvatustieteen yo, B-valmentaja, lasten urheilun tutkinto. Valmentanut HL, TTL ( 2v.päätormisesti ), JTL vuodesta -91. Paula Poikonen Liivo Rennik Elina Riihinen Marja-Riitta Rouvali Valmentaja, urheiluhieroja.valmentanut vuodesta -80. Kerava Joensuu Pia Saikkonen Taitoluisteluvalmentaja, Master Pro.Oppilaita kansainvälisissä edustustehtävissä v Marja-Leena Salo Helena Salomaa-Nissilä Valmentaja.STAV:n ensimmäisen hallituksen jäsen. Järvenpää

16 Tiina Siilasvuo Taitoluisteluvalmentaj a, yrittäj ä. STAV : n puheenj ohtaj a vuodesta -90. Tarja Sipilä Vantaa Liikunnan opettaja, taitoluisteluvalmentaj an opintoj a Moskovan liik. tiet. instituutissa, A-valmentaj a. STLL : n koulutuspäällikkö , kansallinen valmennus ja koulutuspäällikkö 1 5 -l 6. HLn päävalmentaja vuodesta 89. Helsingin yliopisto: l. ja2. Normaalikoulu vs. liikunnan lehtori STLL:n eri toimikunnissa t5-9t. Maaret Siromaa Tampere A-valmentaja.Valmentanut Koo-Vee:n päätoimisena valmentajana 74 vuotta. Carita Takala Arja Tarvainen Valmentaja, Fysioterapeutti, A-valmentaja. Anne Tingander Liikunnan ohjaaja, A-valment qa.i1 vuotta valmentaj ana. Marika Tolvanen Pirjo A. Uimonen Taitoluisteluvalmentaj a, KVT. STAV : n perustaj aj äsen. Klaukkala Espoo Tampere Anuliisa Uotila EsPoo Liikunnanopettaja, Master Pro valmentaja. Ammattila rsena 22v. HTK: n j a STAV : n perustaj aj äsen, S TLL : n koulutuspäällikkö 7 3 -l 4, STLL : n asiantuntij ana toimikunnissa , taitoluistelun Suomenmestari -67 jun.ja -70 sen. STAV:n hallituksessa 10 v. ja puh.joht Tiiu Valgemäe Taitoluisteluvalmentaja, Institute of Physical Culture, Minsk.

17 Valmentanut suomessa vuodesta -91. Ilkka Varhee Master Pro valmentajav Oppilaat edustaneet Suomea JMM, EM ja MM kilpailuissa. STAV:n perustajajäsen. Inka Virkkunen Espoo Liikunnanohjaaja.A - valmentaja, päätoiminen valmentaja vuodesta STAV:n hallituksessa vuodesta -89. Minna Vuorinen Arja Wuorivirta KVT-valmentaja, erik. röntk. hoit. Jäätanssivalmennuksen uranuurtaja Suomessa. STAV:n perustaja jäsen, hallituksessa vuosina ja -94. Turku Jutta Öhman Tuula Öhrnberg Valmentaja, Master Pro, KVT. Lukuisia EM-ja MM-valmennettavia vuodesta -68, STLL:n valmennustoimikunnan puh.joht. ja jäsen. STA\':n perustajajäsen ja 1. puheenjohtaja. Nina Östman Liikunnan ohjaaja. A-r,almentaja, kasv.tiet.yo. Päätoiminen r,almentaja vuosina 86-87, NYT TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS MYOS HELSINGIN JÄÄHALLISSA ESA MAUNULA t:mi Avoinna: Ma: , Ke ja Pe: Tiedustelut kotiin tai Skate Shop 419 ll9

18 bepenexte - <zf.<t3<:s;a:zjct nalsllle - CASALIN IA PIRUETIN JUMPPAÄSUIA. PÄIRISIAN ]A TRITIMPI{IN URHEILULtrVEIA - COSSARDIN, AUBÄDEN, PÄTRISIAN JA TPJUMPHIN ALUS$UJA - PRETTY POLLYN, DIORIN JÄ NORLYNIN SUKKIA JA SUKKAHOUSI.'A - SYKSYN UUDET 3G,,l& la 6GDENIERIN SUKKAHOUSUT IA POLWUKAT - TÄITOLUISTELUSEUROJEN IASENILLE l0 ot'n ALENNUS {OTATHAN vrure-cn IÄ- SENKORTIN TAI YASTAAVAN}! TERVETULOA! lreprrette,ounnonintie r, kloukkolo i p. Eo-gtgfifr - RAKENNAS-SAIA,MA OY Eerikinkatu 20 C, 2010O TURKU puh. (921) fax (921) 23lO 95O UPEAT ITALIAUTSET^ TAITOLUISTI// /IET Edullisesti maahantuojan seurahinnoillaesim öåq-star MK:n terillä, lvra- Elite Super ilman teriä. 10 eri mallia aivan aloittelijasta huippukilpailijaan. o Kevyet o Hyväryhtistä nahkaa o Tyylikkaat r Hyvä lesti Meiltä tietysti myös maahantuomamme Wlson ja MK:n taitoluistinterät. ANTINPYORA t$,:i-:: i::lr\:-:.i ::i:ll:ri i+-siiiiai wus0lu C.r'ArnPrOl\5lllP BI ÄIIFS PUUTABHAKATU 40,2O1OO TURKU, PUH , AVOINNA LA 9-16

19 POIIJARAKENTAMI SEN KOVANAAI,lAT FUNDUS AB Malkögoton 9 002'10 Helsingfors o tal l5 8.l0 o for Kesöjöö kutsuu! Jörvenpöössö eijöö sulo kesölloköön, Suom.nA poros hotellijo nykyoikoisin jööholli torjoovot <-#ilf) erinomoisen jööleirimohdollisuuden kesöllö -95. V Mojoitus Hotelli Rivoli Jörvenpöössö olk, 140,-/henk/vrk Hinto sisöltöo mojoituksen. runsoon oomioisen sekö sounon oomuin jo illoin, Soito hetijo voroo joukkueellesi kesöjöö, ',\l \r -ll 7L f Hotelli I NlvoLt Jorvenpoo Asemo-oukio, Jörvenpöö Seutulontie Jörvenpöö Puh, (90) ,fox (90) Puh. (90) , fox (90) 271 O4Sl

20 Töhtien loisteffq. VEIKKAUS TI.-JI?IJ I\ T\Ö PIJKU OY -lyoveo-lleic] cn el f<or s I I I l.< c Dr chenkctu E

21 Mvvnti l! SLO.SAHKOTUKKU

22 HYPPYVALJAA Taito lui ste i i j o iden hyppyva I - jaat-, niiden suunnittelu hal- I in mitto j en mukaan, valmi.stus ja asennus. El I iptinen monipistekannatus mahdol lis* taa pitkän vauhdinoton noin 20 m pituisella ja noin 5 m leveäl1å alueella, Sekå valmentajan tukema, ettå yksin* harjoittelu on mahdol l. ista. El 1 iptinen turvavaljaskannatus on käytössä llatinkylän ja Pirkko lan jääha1 leissa. Pyydå ettå kunta hankkii sen myös teidån halliinne. Lisätietoja: Inka Virkkunen (90) 4OZ 4434 Petri Järvi (9O) 804 1,661 Antt i" Järvi ( 90 ) 425 2O7 ANTTI Ji{.]R.\.TI I{Y Tontunmåentie 33 D o2200 ESPOO Puh.= Fax. (9O) 425 2A7 T TAITOLUISTINHUOLTO JA TEROITUS ERKKI ASIKAINEN Myyrmäen Jäähalli Tied ja SUOMENTAITOLUISTELUVALMENTAJAT HYVÄKSYMÄ RY : N

23 Osaaminen syntyy yrittämisen halusta V]RALLINEN TUK.]A IK Olemme täysin rinnoin mukana suomalaisten urheiluja liikuntaharrasteissa. K-kaupat ja Kesko kannustaa iloiseen yhdessäoloon terveen urheilun merkeissä. Tiremme huippu-urheilijoitarnme heidän matkallaan kohti halutuimpia mitaleita. K-KAUPAT ia KESKO

24 Maan laa7tn ualihoina ruftc lutstelutaruihheita * tit\.q Sx*rfuä Hekingin /äähalli Sisädnkilyntl park * ipa i ka n r i eres tti Puh.9O ' LUISTMET. IUVUT, SUO 4T yn.. Myis pulrlintilaulsc/lr. AVOINNA: ARK: JA 17-19" LA: l0-14.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse.

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lisäksi asioita käsiteltiin ja päätettiin sähköpostitse. Liittohallituksen kokoonpano 2009 Susanna Rahkamo Peter Pomoell Laura Hagman Reetta Häkkinen Riitta-Leena Roos Johanna Ruokola Mika Saarelainen vara vara Liittohallitus kokoontui 10 kertaa. Toimikunnat

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL

INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL INVICTUS TAEKWONDOURHEILIJOIDEN SEURAAVA ASKEL Esitys Taekwondourheilijoiden kevätpäivässä 3/6/13 INVICTUS 2 TU11:n IDEA Taekwondourheilijat 2011 ry on taekwondoseura, joka tarjoaa huippuluokan taekwondo-opetusta

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8/11/16

Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8/11/16 Mikkelin Kilpa-Veikot - Oman seuran analyysi 8//6 Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 00, 0 % 80,0 % 60,0 % 6,9 % 0,0 % 0,0 %, %,6 % 7,7 %, %, % 0,0 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.7, Hajonta:.8)

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 Paikka: Paikalla: Tinametsä 5, Espoo Seuran jäsenet: Päivi Leinonen Leea Sokura Seppo Fagerlund Tuomo Hynninen 1) Kokouksen avaus Seuran

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6

Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Infopaketti kaudelle 2015-2016 30.6.2015 Sivu 1 / 6 Hei, Tervetuloa mukaan taitoluistelun pariin kaudelle 2015-2016. Tässä tiedotteessa tietoa luisteluryhmistä, valmennuksesta, ilmoittautumisesta ja seuran

Lisätiedot

Jyväskylän Voimistelijat -79

Jyväskylän Voimistelijat -79 Jyväskylän Voimistelijat -79 Solismaa Sonia - valmennuspäällikkö Kivi Sanna päätoiminen valmentaja Räisänen Tuulia päätoiminen valmentaja Keränen Kia - tuntivalmentaja Kulmala Ronja tuntivalmentaja Vanhala

Lisätiedot

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017

HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 HAKUOHJEET YLÄKOULUVALMENNUKSEEN LUKUVUODEKSI 2016-2017 Toiminnan tavoitteet: Lisätä harjoitusmääriä päiväaikaan. Urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Koulujen ja seurojen kasvattamisyhteistyö. Nuorisovalmennuksen

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

ULKORATAENNÄTYKSET. 7-ottelu

ULKORATAENNÄTYKSET. 7-ottelu ULKORATAENNÄTYKSET N30 7.17.6h Maritta Simonen Helsinki/E 26.9.1982 13.46,4h Liisa Kaljunen Helsinki/E 6.6.1982 4.13.15 Virpi Kalakoski Vantaa 1.10.2000 aj 466 Regina Marjanen Hyvinkää 6.9.1950 kuula 9.59

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi Ehdotukset STLL liittohallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi 26.11.2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO Finland office@stll.fi Ehdollepanotoimikunta Leena Salo Riikka Kirkinen Juha

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Taipale Laura Nurminen Aino 0-2 (16,09) Heino Satu Parikka Elle 0-2 (06,35) 4-peli Taipale/Heino Nurminen/Parikka 0-2 (36,26)

Taipale Laura Nurminen Aino 0-2 (16,09) Heino Satu Parikka Elle 0-2 (06,35) 4-peli Taipale/Heino Nurminen/Parikka 0-2 (36,26) Kausi 2014/15 NAISET MESTARUUSSARJA 1. HyTS Kiuttu Sari Puh. 050 3036 171 2. HyTS/NurTS Venho Heidi Puh. 040 8468 902 3. JäTS Komu Raija Puh. 040 6304 460 4. LaPa Parikka Ismo Puh. 0400 2311 51 5. NurTS

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty: Leena Mäntylä Tiina Heino päiväkodinjohtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

anne-maria.karjalainen@dila.fi,tuulikki.ukkonenmikkola@dila.fi Kouvolan ulla.tommiska@kouvola.fi, kirsi.nurminen@kouvola.fi

anne-maria.karjalainen@dila.fi,tuulikki.ukkonenmikkola@dila.fi Kouvolan ulla.tommiska@kouvola.fi, kirsi.nurminen@kouvola.fi RAHOITTAVA ALUEHALLINTOVIRANOMAINEN Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2013 RAHOITETUT Hankkeen nimi Vastuuhenkilö Vastuuhenkilön organisaatio Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Verkkosivu- tai blogi-osoite

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen esimiestyö

Ratkaisukeskeinen esimiestyö valmennus Evirassa Marianne Turja Työhyvinvointipäällikkö Mihin tilanteeseen valmennusta tarvittiin: Evira perustettiin vuonna 2006 yhdistämällä kolme virastoa: (Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos

Lisätiedot

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30

Aikataulu 19.3.2016 9.00-9.30 Aikataulu 19.3.2016 Aluedebytantit 8.00-8.36 1 Maiju Oksanen Hyvinkään Taitoluistelijat, HyTL 2 Stella Sjöblom Tuusulan Luistelijat, TL 3 Anni Rantanen Vihdin Taitoluistelijat, VTL 4 Anette Rönkkö Tuusulan

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2009-2010.

Kilpailuissa noudatetaan STLL:n ja ISU:n kilpailusääntöjä kaudelle 2009-2010. KILPAILUVAHVISTUS Jyväskylän Taitoluisteluseura ry kiittää ilmoittautumisestanne ja vahvistaa osallistumisenne 18. 20.12.2009 Jyväskylän Synergia-areenalla pidettäviin yksinluistelun ja jäätanssin SM-junioreiden

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009

TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 TAMPEREEN SQUASHKERHO RY. 14.1.2009 Kilpailutoiminta Liigajoukkueet Naisten ykkösjoukkueen tavoitteena on voittaa tänäkin keväänä kultaa. Sama tavoite on myös vuodelle 2010. Naisten II-joukkue pelaa ykkösdivisioonassa

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset

Tiia-Liisa Aavisto, synt. 23.1.1995, karate EM 3. joukkueottelu naiset SM 1 ottelu naiset kevyt -60 kg SM 1. kata naiset Vapaa-ajan lautakunta 46 18.12.2013 Liikuntatoimen stipendit vuodelta 2013 687/12.01.06/2013 Vapaa-ajan lautakunta 46 Valmistelija: vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta, puh. 014 2675 720 Laukaan kunta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT

PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT PALVELUNTUOTTAJA PALVELUSETELIHAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTTO HAMMASLÄÄKÄRIASEMA OMPPU HAMMASLÄÄKÄRIT VASTAANOTON KÄYNTIOSOITE Sari Suomaa Sini Leinonen Paasikivenkatu 10 04200 Kerava AJANVARAUS VASTAANOTON

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Juhlavuotta odoteltaessa

Juhlavuotta odoteltaessa -1- - 2 - Juhlavuotta odoteltaessa Vielä ei ole juhlan aika, vaikka pitkä taival on jo kuljettu seurana. Nyt alkava kausi on nimittäin järjestyksessään 29 kausi. Näin pitkälle pääseminen ei todellakaan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliiton organisaatio 2012 (vahvistettu Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Suomen Ratsastajainliiton organisaatio 2012 (vahvistettu Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Suomen Ratsastajainliiton organisaatio 2012 (vahvistettu Ratsastajainliiton hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Vaalivaliokunta: Ari Eriksson, pj. Osmo Metsälä Hinni Koskenniemi Valituslautakunta: Henrik

Lisätiedot