Eviran julkaisuja 6/2008. Eviran laboratorioselvitys 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eviran julkaisuja 6/2008. Eviran laboratorioselvitys 2008"

Transkriptio

1 Eviran julkaisuja 6/2008 Eviran laboratorioselvitys 2008

2

3 Eviran laboratorioselvitys 2008

4 Kiitokset Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Suomen Kuntaliitto esittävät parhaimmat kiitokset kaikille, jotka vastasivat tämän laboratorioselvityksen yhteydessä tehtyihin kyselyihin. Kiitämme vastanneita ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköitä, elintarvikealan yrityksiä ja laboratorioita arvokkaista tiedoista. Evira kiittää hyvästä yhteistyöstä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta ja Suomen kuntaliittoa. Yhteistyö mahdollisti koko ympäristöterveydenhuollon sektorin tarvitsemien laboratoriopalveluiden tarpeen, tarjonnan ja saatavuuden selvittämisen.

5 Kuvailulehti Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun nimi Eviran laboratorioselvitys 2008 Tekijät Hatakka Maija (Evira), Hartikainen Tarja (Suomen Kuntaliitto), Rapala Jarkko (STTV) Tiivistelmä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teki laboratorioselvityksen yhteistyössä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti ympäristöterveydenhuollon laboratorioverkon nykytilaa sekä analyysipalvelujen tarvetta ja saatavuutta Suomessa. Laboratorioverkosto koostui 21 kunnallisesta ja 12 yksityisestä laboratoriosta tammikuussa Laboratorioverkoston perustan muodostivat pienet, suppeaa elintarvikkeiden sekä talous- ja uimaveden mikrobiologista analytiikkaa tekevät kunnalliset laboratoriot, jotka sijaitsivat kohtuullisen matkan päässä valvontayksiköistä. Vaativampaa mikrobiologista ja kemiallista analytiikkaa tehtiin suurissa kunnallisissa ja yksityisissä laboratorioissa. Kyselyt valvontaviranomaisille ja laboratorioille osoittivat, että laboratoriopalvelujen kysyntä oli nykyiseen tarjontaan nähden vähäistä ja että tavallisimpien analyysien osalta esiintyi ylitarjontaa. Selvityksessä esitetään useita ehdotuksia laboratoriotoimintojen järjestämiseksi valtakunnallisesti. Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä tutkiville paikallislaboratorioille esitetään tietyn perusanalyysivalikoiman ylläpitoa, jotta testaukset voidaan käynnistää nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti epidemiatilanteissa. Julkaisuaika Syyskuu 2008 Asiasanat Elintarvikelaboratorio, ympäristöterveydenhuollon laboratorio, Eviran laboratoriorekisteri, hyväksytty laboratorio Julkaisusarjan nimi ja numero Eviran julkaisuja 6/2008 Sivuja 70 Kieli Suomi Luottamuksellisuus Julkinen Julkaisija Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Julkaisun kustantaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ISSN X ISBN (pdf)

6 Beskrivning Utgivare Livsmedelssäkerhetsverket Evira Publikationens titel Eviras laboratorieutfrågning 2008 Författare Hatakka Maija (Evira), Hartikainen Tarja (Finlands Kommunförbund), Rapala Jarkko (STTV) Resumé Livsmedelssäkerhetsverket Evira gjorde en laboratorieutfrågning i samarbete med Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) och Finlands Kommunförbund. I utfrågningen ville man särskilt granska miljöhälsovårdslaboratoriernas nuläge och behovet av och tillgången på analystjänster i Finland. Laboratorienätverket bestod av 21 kommunala och 12 privata laboratorier i januari Grunden för laboratorienätverket utgjorde små kommunala laboratorier som utför begränsad analys av livsmedel och hushålls- och badvatten och som ligger på ett skäligt avstånd från tillsynsenheterna. Mer krävande mikrobiologiska ocjh kemiska analyser utfördes vid stora kommunala och privata laboratorier. Utfrågningen till tillsynsmyndigheterna och laboratorierna visade att efterfrågan på laboratorietjänster var blygsam i förhållande till det nuvarande utbudet och att överutbud förekom i fråga om de vanligaste analyserna. I utfrågningen framförs flera förslag till hur laboratorieverksamheten kunde ordnas på riksnivå. För lokala laboratorier som analyserar livsmedelsprover från myndigheterna föreslås upprätthållande av ett visst grundläggande analysurval så att testningar snabbt och ändamålsenligt kan inledas i epidemisituationer. Utgivningsdatum September 2008 Referensord Livsmedelslaboratorium, miljöhälsovårdslaboratorium, Eviras laboratorieregister, godkänt laboratoriums Publikationsseriens namn och nummer Eviras publikationer 6/2008 Antal sidor 70 Språk Finska Konfidentialitet Offentlig handling Utgivare Livsmedelssäkerhetsverket Evira Förläggare Livsmedelssäkerhetsverket Evira ISSN X ISBN (pdf)

7 Description Publisher Finnish Food Safety Authority Evira Title Evira s laboratory survey 2008 Authors Hatakka Maija (Evira), Hartikainen Tarja (Association of Finnish Local and Regional Authorities), Rapala Jarkko (STTV) Abstract Finnish Food Safety Authority Evira conducted the laboratory survey in collaboration with the National Product Control Agency for Welfare and Health (STTV) and the Association of Finnish Local and Regional Authorities. The survey particularly focuses on the current status of the network of environmental health laboratories as well as on the need for and availability of analytical services in Finland. The network of the laboratories consisted of 21 municipal and 12 private laboratories in January The foundation of the laboratory network consists of small municipal laboratories that carry out concise microbiological analyses on foodstuffs as well as on potable water and swimming water. These laboratories are located at reasonable distances from the control units. More demanding microbiological and chemical analyses were carried out by large municipal laboratories and private laboratories. Enquiries addressed to the control authorities and the laboratories showed that the demand for laboratory services is low in comparison with the existing supply, and there is oversupply of the most common analyses. The survey presents several proposals for the organisation of laboratory activies on national level. Local laboratories that analyse samples submitted by food control authorities are recommended to maintain a certain selection of basic analyses to facilitate swift and purposeful testing activities in the event of epidemics. Publication date September 2008 Keywords Food laboratory, environmental health laboratory, Evira s register of laboratories, approved laborator Name and number of publication Evira publications 6/2008 Pages 70 Language Finnish Confidentiality Public Publisher Finnish Food Safety Authority Evira Publisher Finnish Food Safety Authority Evira ISSN X (pdf)

8 Sisällysluettelo LUETTELO KUVISTA JA TAULUKOISTA...7 LYHENTEET JOHDANTO TUOMISEN JA KARJALAISEN SELVITYS EVIRAN LABORATORIOSELVITYS Toimeksianto Selvityksen toteututs TOIMINTAKENTÄN MUUTOKSET Muutokset ympäristöterveydenhuollon laboratoriokentässä Muutokset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä Muutoksia markkinoilla Viranomaisten vastuu EVIRAN LABORATORIOSELVITYKSEN TULOKSET Laboratorioverkon nykytila Eviran laboratoriorekisteri Kyselyiden tulokset Kysely paikallisille ympäristöterveydenhuollon yksiköille alueentoimijoiden ja viranomaisten tarvitsemista laboratoriopalveluista Kysely suurille elintarvikealan yrityksille omavalvontaan liittyvistä analyysitarpeista Kysely Eviran rekisterissä oleville hyväksytyille laboratorioille ASIANTUNTIJALABORATORIOT Evira Laboratoriotoiminnan sisältö ja laajuus Vertailulaboratoriotoiminta Laboratoriotoiminnan laatujärjestelmät MMM:n hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteinen laboratorio-osaamiskeskus,virlab Tullilaboratorio Kansanterveyslaitos Työterveyslaitos Helsingin yliopisto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MUITA SELVITYKSIÄ... 34

9 8 LABORATORIOPALVELUJEN TARVE JA SAATAVUUS Laboratoriopalvelujen tarve Laboratoriopalvelujen saatavuus Erityisanalytiikan saatavuus Erityistilanteet ja poikkeusolot Yhteenveto laboratoriopalvelujen saatavuudesta LABORATORIOIDEN HYVÄKSYMISMENETTELYN TARPEELLISUUS EHDOTUKSET LABORATORIOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI SUOMESSA LIITTEET... 45

10 Luettelo kuvista ja taulukoista Eviran laboratorioselvitys 2008 Kuva 1. Kunnallisten ja yksityisten laboratorioiden lukumäärät vuosina Kuva 2. Ympäristöterveydenhuollon laboratoriot vuonna Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Eri säädösten nojalla hyväksytyt laboratoriot. Elintarvikelain nojalla hyväksytyt laboratoriot. Viranomais- ja omavalvonta-analyysien arvioitu vuosittainen valtakunnallinen tarve. Ympäristöterveydenhuollon laboratorioiden, jotka tekevät elintarvike-, rehu-, lannoitevalmisteanalytiikkaa, trikiinitestauksia ja salmo nellavalvontaohjelman näytteitä, määrät vuonna 2007 ja Terveydensuojelulain mukaisia analyysejä tekevien laboratorioiden määrät vuonna 2007 ja Eri säädösten perusteella tehtävien analyysien arvioitu vuosittainen valtakunnallinen tarve. Liite 3 Laboratorioverkon nykytila Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5. Elintarvikelain nojalla viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyt laboratoriot. Hyväksytyt lihantarkastuslaboratoriot. Laboratoriot, jotka hyväksytty tekemään rehujen salmonella-analyysejä. Salmonellavalvontaohjelmaan hyväksytyt laboratoriot. Terveydensuojelulain nojalla hyväksytyt laboratoriot. 8

11 Kysely 1 Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Viranomaisvalvonnan mikrobiologiset analyysit, omavalvonnan toimivuuden todentaminen (elintarvikevalvonta). Viranomaisvalvonnan mikrobiologiset analyysit, projektit (elintarvikevalvonta). Omavalvonnan mikrobiologiset analyysit (elintarvikevalvonta). Viranomaisvalvonnan ja omavalvonnan kemialliset analyysit (elintarvikevalvonta). Talousvedestä tehdyt analyysit vuonna 2006 (EU-laitoksilta saadut tiedot eivät perustu laboratorioselvityksen kyselyyn, vaan ne on saatu Kansanterveyslaitoksen tilastoista). Uimavesistä tehdyt analyysit vuonna 2006 (EU-rantojen tiedot eivät perustu laboratorioselvityksen kyselyyn, vaan ne on saatu Kansanterveyslaitoksen tilastoista). Uima-allasvesistä tehdyt analyysit ja asumisterveyteen liittyneet tutkimukset vuonna Kysely 2 Taulukko 8. Taulukko 9. Omavalvonnan mikrobiologiset analyysit, suuret elintarvikealan yritykset (n=16). Omavalvonnan kemialliset analyysit, suuret elintarvikealan yritykset (n=16). 9

12 Lyhenteet CRL EN Community Reference Laboratory, yhteisön vertailulaboratorio Eurooppalainen standardi EVIRA Elintarviketurvallisuusvirasto FINAS Finnish Accreditation Service, Suomen kansallinen akkreditointipalvelu htv IEC ISO henkilötyövuosi International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähköalan standardisointiorganisaatio International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisointiorganisaatio Metla Metsäntutkimuslaitos KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö MMM Maa- ja metsätalousministeriö MTT OIE RKTL STM STTV VM YM Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus World Organisation for Animal Health, Maailman eläintautijärjestö Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö 10

13 1 Johdanto Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratorioselvityksessä käsitellään Suomen laboratorioverkostoa, jossa tehdään valvontaviranomaisille ja toimijoille elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, talousvesi- ja uimavesianalytiikkaa sekä asumisterveyteen ja kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan liittyvää analytiikkaa. Laboratorioita, jotka tarjoavat paikallisille ympäristöterveydenhuollon yksiköille sekä elintarvikevalvontaan että terveydensuojelun valvontaan liittyvää viranomaisnäytteiden analytiikkaa, käsitellään tässä selvityksessä ympäristöterveydenhuollon laboratorioina. Selvityksessä kuvataan myös Eviran oman ja muiden alan asiantuntijalaboratorioiden toimintaa ja erityisanalytiikan saatavuutta niistä. Laboratoriopalvelujen saatavuudesta on huolehdittava, jotta lainsäädännön velvoitteet voidaan täyttää. Yhteisölainsäädännön mukaan toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä ne laboratoriot, jotka saavat suorittaa virallisen elintarvike- ja rehuvalvonnan yhteydessä otettujen näytteiden analyysin. Kansallinen lainsäädäntömme edellyttää yhteisölainsäädäntöä tiukempaa laboratorioiden hyväksymismenettelyä. Kunnan valvontaviranomaisen tulee ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassaan osoittaa, mihin Eviran hyväksymiin laboratorioihin elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukainen valvonta tukeutuu. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa laboratoriopalvelujen tämän hetkinen tarve ja saatavuus sekä ehdottaa, miten analyysipalvelujen saatavuus voidaan turvata nopeasti muuttuvassa laboratoriokentässä. Eviran selvitys 2008 on jatkoa Tuomisen ja Karjalaisen ympäristöterveydenhuollon laboratorioita koskeneelle selvitykselle vuonna Tuominen J. ja Karjalainen L.: Laboratorioselvitys (2006) 11

14 2 Tuomisen ja Karjalaisen selvitys 2006 Valtioneuvoston periaatepäätöksessä elintarvikevalvonnan kehittämisestä (2003) todettiin, että Paikallisella ja alueellisella tasolla toimivien elintarvike- ja ympäristölaboratorioiden yhteistoiminnan tehostamisesta laaditaan erillinen selvitys Suomen Kuntaliiton kanssa. Hankkeen toteutuksesta vastasi Elintarviketeollisuusliiton ja ministeriöiden (STM, KTM, MMM, YM, VM) sekä Suomen Kuntaliiton edustajista koottu seurantaryhmä sekä laaja joukko eri sidosryhmistä koottuja asiantuntijoita. Laboratoriohankkeen toteuttajiksi valittiin Jari Tuominen (FT, laboratorionjohtaja) ja Lasse Karjalainen (FK, konsultti). Maaliskuussa 2006 julkaistu selvitys keskittyi kuntien omistamiin 38 laboratorioon. Kuntalaboratorioiden ongelmina nähtiin liian pienet yksikkökoot, markkinaehtoisten palvelujen tarjoaminen verovaroin tuetuin hinnoin sekä hallinnon näkökulmasta tehoton toiminta. Perinteisen kuntalaboratorion toimintatavan nähtiin kiristyvässä markkinatilanteessa tulleen tiensä päähän. Selvitysmiehet esittivät kunnan päättäjille tilanteen selkeyttämiseksi kolmea vaihtoehtoa: Laboratorio jää palvelemaan oman kunnan tarpeita ns. in-house -laboratoriona Laboratorio muutetaan osakeyhtiöksi tai liitetään jo toimivaan osakeyhtiöön Laboratorio myydään tai lopetetaan 12

15 3 Eviran laboratorioselvitys Toimeksianto Vuosina 2006 ja 2007 moni kuntalaboratorio lopetti toimintansa. Sen seurauksena käynnistyi keskustelu ympäristöterveydenhuollon analyysipalvelujen saatavuudesta Suomessa, vaikka markkinoille oli jo tullut yksityisiä laboratoriopalvelujen tarjoajia. Paikalliset valvontaviranomaiset kokivat näytteiden kuljettamisen tai lähettämisen entistä kauempana sijaitsevaan laboratorioon hankalaksi. Edelleen, monien laboratorioiden karsiessa analyysivalikoimiaan kustannustehokkuuden vaatimusten sanelemina, nousi esiin huoli ns. kannattamattomien ja harvoin tilattujen, mutta välttämättömien analyysien saatavuudesta. Toimivan paikallislaboratorioverkon säilyminen kohtuullisella etäisyydellä valvontayksiköistä koettiin välttämättömäksi paitsi normaalitilanteissa, erityisesti elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä. MMM:n toimialalla nähtiin tärkeäksi tehdä yksityiskohtainen selvitys, jonka pohjalta laboratoriopalvelujen turvaaminen voidaan suunnitella valtakunnallisesti. Ministeriön ja Eviran välinen tulossopimus vuodelle 2007 edellytti asian selvittämistä seuraavasti: Selvitetään koko Eviran toimialan laboratorioverkon nykytila ja tehdään ehdotus laboratoriotoimintojen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä huomioiden koko hallinnonalan laboratoriotoiminnan kehittämistarpeet. 3.2 Selvityksen toteutus Evira käynnisti tulossopimuksen mukaisen laboratorioselvityksen toukokuussa Tässä yhteydessä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi tarkastella myös ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen tarvetta ja saatavuutta. Tehtävän laajentumisen vuoksi selvitys päätettiin tehdä Eviran, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä. Kuluttajaviraston ohjaama tuoteturvallisuusvalvonta on myös osa ympäristöterveydenhuoltoa. Kuluttajavirasto ei osallistunut selvitykseen, koska kuntien tekemässä tuoteturvallisuusvalvonnassa ei yleensä tarvita laboratoriopalveluita. Kuluttajavirasto teettää tuoteturvallisuusvalvontaan liittyvät tutkimukset akkreditoiduissa laboratorioissa, jotka eivät pääsääntöisesti ole paikallisia ympäristöterveydenhuollon laborato- 13

16 rioita. Tuoteturvallisuuslainsäädäntöön ei myöskään sisälly laboratorioiden hyväksymismenettelyä toisin kuin elintarvike- ja terveydensuojelulainsäädäntöön. Laboratorioverkon nykytila Nykytilan selvittäminen perustui Eviran ylläpitämään laboratoriorekisteriin tammikuulta Rekisteriin on merkitty eri säädösten nojalla laboratorioille myönnetyt hyväksynnät. Viranomaisille, toimijoille ja laboratorioille suunnatut kyselyt Seuraavat kyselyt lähetettiin kesällä 2007: Paikallisille ympäristöterveydenhuollon yksiköille alueen toimijoiden ja viranomaisten tarvitsemista laboratoriopalveluista Suurille elintarvikealan yrityksille omavalvontaan liittyvistä analyysitarpeista Eviran rekisterissä kesällä 2007 olleille laboratorioille niiden nykyisistä analyysivalmiuksista sekä tulevaisuudensuunnitelmista 5 ja 10 vuoden tähtäimellä Laboratoriokäynnit Useiden laboratorioiden tilanteeseen tutustuttiin tarkemmin laboratoriokäynneillä. Eviran ja muiden asiantuntijalaboratorioiden toiminta Selvityksessä tarkastellaan myös Eviran, Kansanterveyslaitoksen, Työterveyslaitoksen, Tullilaboratorion, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston suorittamaa erityisanalytiikkaa siltä osin kuin se liittyy tähän laboratorioselvitykseen. 14

17 4 Toimintakentän muutokset 4.1 Muutokset ympäristöterveydenhuollon laboratoriokentässä Kunnalliset laboratoriot Suomessa elintarvikevalvontaan liittyvät rutiinitutkimukset on tehty perinteisesti kuntien omistamissa laboratorioissa. Monet niistä perustettiin aikoinaan palvelemaan maidontarkastuksen analytiikkatarpeita. Ensimmäiset maidontarkastamot perustettiin Suomeen jo 1900-luvun alussa. Vuosien saatossa useiden maidontarkastamoiden toiminta laajeni paikallisen elintarvikevalvonnan tarvitsemiin laboratoriopalveluihin. Uusia kunnallisia elintarvike- ja vesilaboratorioita perustettiin Suomeen luvuilla. 80-luvun lopussa laboratorioita oli noin 60 kpl. Niiden analyysivalikoimien kehittämistä ohjasivat pitkälti paikallisten ympäristöterveydenhuollon yksiköiden sekä alueen toimijoiden tarpeet elintarvike-, talousvesi-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonnassa sekä asumisterveyden valvonnassa. Kunnalliset laboratoriot muodostivat tällöin valtakunnallisesti kattavan ympäristöterveydenhuollon laboratorioverkoston. Ne toimivat läheisessä yhteistyössä alueensa valvontayksiköiden kanssa, ja näin laboratoriohenkilöstön asiantuntemusta voitiin hyödyntää laajalti myös valvonnassa. Analyysipalveluja myytiin oman kunnan viranomaisten lisäksi myös toimijoille ja muiden kuntien viranomaisille luvulla laatujärjestelmien rakentaminen ja akkreditointi sekä niiden ylläpidosta aiheutuneet lisääntyneet vaatimukset ja kustannukset olivat eräänä syynä kunnallisten laboratorioiden määrän nopeaan vähentymiseen. Vuoden 2006 selvityksen mukaan kuntalaboratorioita oli 38. Sen jälkeen kunnallinen laboratorioverkosto on edelleen harventunut siten, että tammikuussa 2008 Eviran hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterissä oli 21 kuntalaboratoriota (Kuva 1). (Lapuan kaupungin elintarviketutkimuslaitos ja Loviisanseudun elintarvikelaboratorio eivät sisälly enää tähän lukuun, koska niitä koskevat päätökset yhdistymisistä on tehty.) Viisi kuntalaboratoriota (Kouvola, Mikkeli, Savonlinna, Kuopio ja Joensuu) ovat lopettaneet toimintansa kuntalaboratorioina ja liittyneet perustettuihin osakeyhtiöihin. Näitä on perustettu yhdessä vesiensuojeluyhdistysten, alueellisten ympäristökeskusten (valtio) ja yksityisten laboratorioiden kanssa. Lohjan laboratorio on yhdistynyt vesiensuojeluyhdistyksen laboratorioon. 15

18 Muutostahti on ollut erittäin nopea pelkästään tämän selvityksen aikana toukokuusta 2007 kesäkuuhun Lahden yritys- ja tiedepuiston tutkimuslaboratorio yhdistyi Ramboll Finlandin laboratorion kassa. Salon ja Forssan laboratoriot lopettivat toimintansa. Helsingin ja Vantaan laboratoriot yhdistyivät kunnalliseksi liikelaitokseksi 2 (MetropoliLab). KCL metsäteollisuuden tutkimus- ja palveluyhtiö osti Ewica laboratoriot Oy:n, Kotkan laboratorio myytiin ALS Finland Oy:lle. Kokkolan laboratorio myytiin Maintpartner Oy Laboratorio- ja ympäristöpalveluille, Raahen laboratorio Labtium Oy:lle (valtion omistama). Päätökset Lapuan laboratorion yhdistymisestä Seinäjoen laboratorion kanssa ja Loviisan laboratorion yhdistymisestä Porvoon kanssa on tehty. Yksityiset laboratoriot Merkittävä muutos toimintakentässä viimeisten 10 vuoden aikana on ollut yksityisten laboratorioiden tulo Suomen markkinoille. Muutos on samansuuntainen kuin muissa Pohjoismaissa, mutta Suomessa muutos on tapahtunut huomattavasti hitaammin. Seurauksena on ollut kilpailun kiristyminen laboratorioiden välillä, sillä ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen kysyntä ei ole kasvanut. Yksityisiä laboratorioita, jotka tarjoavat ympäristöterveydenhuollon sektorille analyysipalveluja, oli Eviran rekisterin mukaan (tammikuu 2008) 12 kpl (Kuva 1). Osa niistä kuuluu suuriin kansainvälisiin ketjuihin, joiden etuna on konsernin sisäinen laaja analyysivalikoima sekä elintarvike- ja terveydensuojelusektorin että eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Mikäli tarvittavaa analyysivalmiutta ei löydy Suomessa sijaitsevasta laboratoriosta, voidaan näyte lähettää analysoitavaksi ketjun muuhun toimipisteeseen. Tämä menettely on tosin mahdollista pääsääntöisesti vain kemiallisen analytiikan osalta. Ympäristöterveydenhuollon laboratoriot 70 Laboratorioiden lukumäärä Kunnalliset Yksityiset Vuosi Kuva 1. Kunnallisten ja yksityisten ympäristöterveydenhuollon laboratorioiden lukumäärät vuosina Raulos P. ja Ahonen S.: Helsingin ympäristölaboratorion ja Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorion yhteistyöselvitys ( ) 16

19 4.2 Muutokset ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköissä Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoimintaa ollaan kokoamassa suurempiin alueellisiin yhteistoimintayksiköihin, joissa tulee olla riittävästi valvontahenkilöstöä (10 htv). Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kunnan tulee tehdä päätös yhteistoimintayksikköön liittymisestä mennessä ja yhteistoimintayksikön olisi aloitettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alusta. Yhteistoiminta-alueiden muodostumisen myötä laboratoriopalvelujen hankinta viranomaisnäytteiden osalta tulee jatkossa keskittymään entistä suurempiin yksiköihin.mikäli viranomaisella ei ole käytössä omaa in-house -laboratoriota, tulee viranomaisen hankintalain mukaan kilpailuttaa laboratoriopalvelujen tarjoajia. Kunta vastaa näytteiden analysoinnin kustannuksista epidemia- ja epidemiaepäilytapauksissa ja toiminnanharjoittaja vastaa kunnan valvontasuunnitelman mukaisten viranomaisnäytteiden analysointikustannuksista. Viranomaisen tekemän kilpailutuksen tavoitteena on turvata toiminnanharjoittajalle kokonaisedulliset analyysit. Substanssilainsäädännön osalta tulee vaatimus, että viranomaisnäytteet on tutkittava viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. Palveluiden hankinnassa tulee useimmissa tapauksissa sovellettavaksi hankintalain (348/2007) 5 6 kohta; palveluja koskeva käyttöoikeussopimus, jossa palvelujen vastikkeena on joko oikeus hyödyntää palvelua tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä (Liite 2). 4.3 Muutoksia markkinoilla Suomen EU-jäsenyys on vaikuttanut olennaisesti kuntien toimintaympäristöön ja siten sekä kunnallisten laboratorioiden että valvontaviranomaisten toimintaan. EU:n kilpailulainsäädännön vaikutus alkaa näkyä myös kuntakentällä ja sen seurauksena markkinoilla tapahtuvalle kuntien toiminnalle haetaan pelisääntöjä. Kuntalaboratorioiden kilpaileminen vapailla markkinoilla verovaroin tuetuin hinnoin on herättänyt paljon arvostelua. Tämän vuoksi Kilpailuvirasto pyysi Länsi-Suomen lääninhallitusta selvittämään alueensa elintarvike- ja ympäristölaboratorioiden kilpailutilannetta. Vuonna 2005 julkaistussa selvityksessä 3 nostettiin esiin kuntalaboratorioiden palveluiden alihinnoittelu ja kustannuslaskennan puute. Käytännössä kaikki kunnan laboratoriot myyvät palvelujaan myös ulkopuolisille, mikä johtaa siihen, että kuntalaboratorioilla ei ole sidosyksikköasemaa ja kunta joutuu kilpailuttamaan laboratoriopalvelujen hankinnan hankintalain mukaisesti. Kuntalaboratorion palvelut tulisi nykyisen lainsäädännön perusteella hinnoitella siten, että suoritteen hinta kattaa sen tuotantokustannukset. Kustannuslaskentaa tarvitaan avuksi myös siinä vaiheessa, kun kunnassa pohditaan sitä, tuotetaanko laboratoriopalvelut omassa yksikössä vai hankitaanko ne ulkopuolelta. Pääsääntönä voitaneen pitää, ettei kuntien tule kilpailla palveluntarjonnasta aktiivisesti elinkeinonharjoittajina vapailla markkinoilla yksityisten kanssa. Yksityisten palveluntarjoajien määrän lisääntyessä kunnan itse tuottamien palvelujen määrä tulee vähenemään, koska laboratoriopalvelujen kysyntä ei ole lisääntynyt - pikemminkin 3 Karakorpi M. ja Kourusuo P.: Elintarvike- ja ympäristölaboratorioiden kilpailutilanne Länsi-Suomen läänissä ( ) 17

20 päinvastoin. Liitteessä 2 tarkastellaan yksityiskohtaisemmin kunnan ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen tuotantoa ja hankintaa Viranomaisten vastuu Viranomaisilla (valtio ja kunnat) on viime kädessä vastuu markkinoiden häiriöttömästä pitkäjänteisestä toiminnasta, johon eivät saa vaikuttaa konkurssit, omistajanvaihdokset, yksityisen laboratoriotoiminnan lopettaminen tai haluttomuus suorittaa hitaita ja kalliita analyysejä, jotka voivat kiireellisyydellään sivuuttaa jonkin taloudellisesti kannattavamman käynnissä olevan työn. Yksityisten yritysten taloudellinen vastuu ei riitä turvaamaan tärkeitä yhteiskunnallisia arvoja. Kuntaliiton vuonna 2000 antaman lausunnon 4 mukaan julkisyhteisöillä on järjestämisvastuunsa ohella viime kädessä taloudellinen vastuu ja myös perustuslaissa asetettu virkavastuu. Koska kunnallinen laboratorioverkosto harvenee yhä, on valtion syytä seurata valtakunnallisesti laboratorioverkostoa ja ryhtyä yhdessä kuntien kanssa aktiivisiin toimenpiteisiin niillä seuduilla, joilla laboratorioverkostoon näyttää syntyvän aukkoja. Aukot syntyvät harvaan asutuille alueille, missä kysyntä on vähäistä, välimatkat pitkiä eikä palvelua voida ylläpitää kustannustehokkaasti. Myös kunnan edellytykset palvelun tuottajana voivat olla heikot. 4 Suomen kuntaliiton lausunto (111/90/2000): Laboratorioalan kilpailutilanne 18

21 5 Eviran laboratorioselvityksen tulokset 5.1 Laboratorioverkon nykytila Eviran laboratoriorekisteri Evira pitää yllä rekisteriä elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994), lannoitevalmistelain (539/2006) ja sivutuoteasetuksen (1774/2002) nojalla hyväksytyistä laboratorioista. Rekisteriin kuuluvat myös laboratoriot, jotka on hyväksytty tutkimaan kansallisen salmonellavalvontaohjelman mukaisia näytteitä sekä salmonellan analysointiin kasviperäisistä tuontirehuista hyväksytyt laboratoriot (määräaikainen hyväksyntä saakka). Rehulaki (86/2008) tuli voimaan Myös se edellyttää hyväksyntää viranomaisvalvonnan tutkimuksia tekeviltä laboratorioilta. Kaikki edellä mainittuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvat laboratorioiden hyväksyntähakemukset osoitetaan Eviralle, jolloin useimpia Eviran toimialaan sekä ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuteen liittyviä tutkimusoikeuksia voidaan hakea yhdestä paikasta. Eri lakeihin ja säädöksiin perustuvat hyväksytyille laboratorioille asetetut vaatimukset on esitetty liitteessä 1. Vastustettavien eläintautien tutkimukset tehdään salmonellaa lukuun ottamatta Evirassa. Evira on siis ainoa toimija Suomessa tällä sektorilla. Maa- ja metsätalousministeriön eläintautilakityöryhmässä mietitään parhaillaan ei-lakisääteisesti vastustettavien eläintautien (esim. mastiitti) diagnostisten tutkimusten järjestämistä sekä Eviran tehtäviä näiden eläintautien vertailulaboratoriona. Hyväksytyt laboratoriot Eviran laboratoriorekisterissä oli yhteensä 103 laboratoriota (tammikuu 2008). Laboratorioita on hyväksytty eniten elintarvikelain nojalla 86 kpl (83 %). Terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita oli 47 kpl (46 %). Eri säädösten nojalla hyväksyttyjen laboratorioiden lukumäärät on esitetty taulukossa 1 ja liitteen 3 kartoissa. Lapuan kaupungin elintarviketutkimuslaitos ja Loviisanseudun elintarviketutkimuslaboratorio eivät sisälly rekisterin lukuihin, koska niiden osalta oli tehty päätökset yhdistymisistä toisiin laboratorioihin. 19

22 Useimmilla Eviran rekisterin laboratorioilla oli useita eri säädöksiin perustuvia hyväksyntöjä. Monissa elintarvikelain nojalla hyväksytyissä laboratorioissa tehtiin myös terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia. Kaikilla salmonellavalvontaohjelman näytteitä tutkivilla laboratorioilla oli myös elintarvikelain mukainen hyväksyntä. Lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen nojalla hyväksyttyjä laboratorioita oli 13 kpl, joista 11 oli hyväksytty myös elintarvikelain nojalla. Rehujen salmonellatutkimuksia tehtiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta elintarvikelain nojalla hyväksytyissä laboratorioissa. Yleisin laboratorioiden hyväksyntää koskeva yhdistelmä oli elintarvikelain mukaiset viranomaistutkimukset, salmonellavalvontaohjelman tutkimukset ja terveydensuojelulain mukaiset talousvesi-, uimavesi- ja uima-allasvesitutkimukset. Taulukko 1. Eri säädösten nojalla hyväksytyt laboratoriot. Hyväksyntä Laboratorioiden lukumäärä Elintarvikelaki 86 Terveydensuojelulaki 47 Salmonellavalvontaohjelma 39 Lannoitevalmistelaki ja sivutuoteasetus 13 Rehujen salmonellatutkimukset 7 Elintarvikelain nojalla hyväksytyt laboratoriot Elintarvikelain nojalla on mahdollisuus hakea kolmea eritasoista hyväksyntää seuraavasti: viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytty laboratorio, hyväksytty omavalvontalaboratorio ja hyväksytty lihantarkastuslaboratorio (Taulukko 2). Taulukko 2. Elintarvikelain nojalla hyväksytyt laboratoriot. Hyväksyntä elintarvikelain nojalla Laboratorioiden lukumäärä Viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyt laboratoriot 47 Hyväksytyt omavalvontalaboratoriot 23 Hyväksytyt lihantarkastuslaboratoriot 33* *Näistä 16 on hyväksytty myös joko viranomaisnäytteitä tutkiviksi laboratorioiksi tai omavalvontalaboratorioiksi Viranomaisnäytteitä tutkimaan oli hyväksytty 47 laboratoriota. Näistä 4 oli valtion omistamaa, 21 kuntien omistamia ja 22 yksityistä laboratoriota. Valtion omistamista laboratorioista elintarvikelain mukaisia viranomaisnäytteitä oli hyväksytty tekemään Kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osaston kemian laboratorio, Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen peruskoostumus- ja kromatografiaryhmän laboratorio, Tullilaboratorio ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikkeiden biotekniikka. Yksityisten laboratorioiden joukossa oli muutamia elintarviketeollisuuden omavalvontalaboratorioita, jotka olivat akkreditoituja ja sillä perusteella lainsäädännön mahdollistamia viranomaislaboratorioita sekä Alko Oy:n kaksi alkoholintarkastuslaboratoriota ja yksi vesiensuojeluyhdistyksen laboratorio. 20

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa

Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonnassa Eviran laboratorioselvitys 2014 Taija Rissanen Evira Selvityksen tavoite kuvata laboratoriokentän ja

Lisätiedot

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien

Tuottaja antaa tilaajalle tarpeelliset ohjeet ja neuvot näytteiden ottoon, kuljetukseen, analyysien 27.1.2015 1(5) Laboratoriopalvelut 1. MÄÄRITYKSET JA ANALYYSIMÄÄRÄT 2. PALVELUN TOTEUTUS 2.1. Kaikki näytetyypit Laboratoriopalvelu koskee liitteen 2 (hintalomake) mukaista analytiikkaa tässä palvelukuvauksessa

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio Oy PL 19 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Satu Viljamaa-Dirks Villi- ja vesieläinpatologia Kalaterveyspäivä 23.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, elintarvikkeet Kuopion laboratorio Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833:2003 Anaerobiset

Lisätiedot

Toiminta hyväksyttynä laboratoriona, tulevia muutoksia ja hyviä käytäntöjä. Taija Rissanen Elintarvikemikrobiologian jaosto

Toiminta hyväksyttynä laboratoriona, tulevia muutoksia ja hyviä käytäntöjä. Taija Rissanen Elintarvikemikrobiologian jaosto Toiminta hyväksyttynä laboratoriona, tulevia muutoksia ja hyviä käytäntöjä Taija Rissanen Elintarvikemikrobiologian jaosto Hyväksymismenettelyn tausta Viranomaisilla tulee olla käytössään riittävä laboratoriokapasiteetti

Lisätiedot

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh.

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kymen Ympäristölaboratorio Oy. Patosillantie KUUSANKOSKI Puh. 1 Kymen Ympäristö Oy Patosillantie 2 45700 KUUSANKOSKI Puh. 05 5443300 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit 30 C akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset sulfiittia pelkistävät

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE

OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE OMAVALVONTANÄYTTEENOTTOKYSELY KALA-ALAN LAITOSTEN VALVOJILLE Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hygieniayksikössä toteutettiin vuoden aikana kysely kunnan valvomien kala-alan laitosten mikrobiologisesta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu.

Pvm/Datum/Date Viljely, Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Osa IV. akkr NMKL 184:2006, muunneltu. 1 ScanLab Oy PL 19 (Tutkijantie 4 F) 90015 Oulun kaupunki Puh. 044 7036740 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Jyväskylän ympäristölaboratorio Eeronkatu 10 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 014 626650 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit) akkr

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa

Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille. Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Laboratoriopalvelut biolaitosasiakkaille Biolaitosyhdistys ry 16.11.2012 Novalab Oy/Vera Martomaa Novalab Oy on yksityinen, kotimaisessa omistuksessa oleva ympäristö- ja vesilaboratorio toimipiste Karkkilassa

Lisätiedot

Eviran julkaisuja 1/2015. Eviran laboratorioselvitys 2014

Eviran julkaisuja 1/2015. Eviran laboratorioselvitys 2014 Eviran julkaisuja 1/2015 Eviran laboratorioselvitys 2014 Eviran julkaisuja 1/2015 Eviran laboratorioselvitys 2014 Laboratoriopalveluiden saatavuus, riittävyys ja käyttö elintarvikkeiden viranomaisja omavalvontatutkimuksissa

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T126/M25/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-RAUMALAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius. Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin

Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius. Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Raakamaitoasetuksen STEC-tutkimusvaatimukset ja kansallinen tutkimusvalmius 1 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Noora Tolin Raakamaitoasetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus 699/2013

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr

Käyntiosoite; näytteiden toimitus suoraan Besökadress; leverans av prover direkt. Eviran päätöksen dnro Eviras besluts dnr Valvontaosasto Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Pvm/Datum/Date Kontrollavdelningen Enheten för foder- och gödselkontroll 9.1.2014 Rehulain 86/2008 mukaisesti hyväksytyt laboratoriot Enligt foderlagen 86/2008

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytyt laboratoriot. Valvontaosasto Valvonnan kehittämisyksikkö 23.8.2010 6842/961/2006 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio Elintarvikeyksikkö Yrittäjäntie 24 70150 KUOPIO EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 ELINTARVIKEVALVONNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 1. Tausta ja nykytila 2.

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T042/A24/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY, KVVY-PORILAB WATER PROTECTION ASSOCIATION

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM

Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö YTHn alueelliset, Oulu ja Turku Sisältö STM - uusi organisaatio Maakuntauudistus Säteilylain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein Nab Labs Oy Rauma sellu- ja paperiteollisuuden palvelut kemian- ja energiateollisuuden palvelut vesi-

Lisätiedot

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa

SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa SYKEn sertifiointijärjestelmä koskien talous- ja uimavesinäytteenottoa Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Jaana Kilponen

Lisätiedot

MetropoliLab Oy (perustettu ) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella

MetropoliLab Oy (perustettu ) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella MetropoliLab Oy (perustettu 1.6.2010) Helsingin tytäryhtiö, muut omistajat Espoo, Vantaa ja Kauniainen Helsingin Viikin tiedeyhteisön kampusalueella Helsingin laboratorio perustettu 1884 MetropoliLab Oy

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen. Heikki Aaltonen 31.10.2013

Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen. Heikki Aaltonen 31.10.2013 Synlab Kansainvälisen laboratoriotoimijan laajentuminen Suomeen Heikki Aaltonen 31.10.2013 31.10.2013 Synlab Euroopan suurin laboratoriotoimija Eurooppa Noin miljoona analyysia päivässä Noin 7 000 työntekijää

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ

YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ YHTEENVETO ELINTARVIKKEIDEN SUOLAPITOISUUKSIEN VALVONTASELVITYKSESTÄ JOHDANTO Valtakunnallisesta valvonnan tilasta saadaan tietoa vuosittaisen valvontatietojen keruujärjestelmän kautta, valtakunnallisten

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD T205/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NET-FOODLAB OY NET-FOODLAB LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINASin tietoisku Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINAS Tukesin viidenneksi yksiköksi 1.1.2015 alkaen Henkilökunta Johtajavaihdos Uusi aloittaa 1.1.2016 Vt. johtaja Risto Suominen Pääarvioijissa muutoksia

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Riskiperusteisuus kuulostaa helpolta paperilla ja pomojen juhlapuheissa Jaana Husu-Kallio, 17.1.2012 Riskipohjainen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y T U T K I M U S- H I N N A S T O 2015 30.1.2015 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy laboratorioiden yhteystiedot Kuopion laboratorio Yrittäjäntie

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014 ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2014 alkaen OULU 2014 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Postiosoite PL 19, 90015 Oulun

Lisätiedot

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa

Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Kutsuseminaari Kotimaista energiaa puusta ja turpeesta Tuhka rakeiksi ja hyötykäyttöön 18.6.2012 Oulun yliopisto Luonnonvara-alan tutkimus- ja kehittämistyön uudet mahdollisuudet Oulussa Eero Kubin Metla

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.12.2014 Pori Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa

Lisätiedot

Vertailulaboratorion tietoisku. Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira

Vertailulaboratorion tietoisku. Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira Vertailulaboratorion tietoisku Tuula Pirhonen Tutkimus- ja laboratorio-osasto Evira Esityksen aiheet Standardin ISO 7218 velvoittavuus Vaihtoehtoisten ja muunneltujen menetelmien arviointi Evirassa Standardointityö

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot