MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 2040 (MAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 2040 (MAT)"

Transkriptio

1 MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (MAT) vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät tavoitteet lihavoitu VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ- TAVOITTEET (VAT) Toimiva aluerakenne aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia monikeskuksisen, verkottuvan ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvan aluerakenteen kehittäminen ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toimintaedellytysten tukeminen kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen edistäminen, kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen monipuolistaminen maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeiden huomioon ottaminen Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen ja eheyttäminen liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ilmastomuutokseen sopeutuminen vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen tukemaan olevaa yhdyskuntarakennetta riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoiminnoille kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina kokonaisuuksina ja keskusta-alueiden kehittäminen energian säästämisen ja uusiutuvien energialähteiden edistäminen tulvavaara-alueille rakentamisen ehkäisy viheralueiden yhtenäisyys terveydelle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen jätteenkäsittelyn, vesi- ja jätevesihuollon ratkaisujen osoittaminen Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat arvokkaiden luonnonalueiden ja niiden monimuotoisuuden MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 2040 (MAT) Yrittämisen, innovaatioiden ja osaamisen maakunta Oulun seutua kehitetään Pohjois- Suomen, Barentsin ja Itämeren alueen kansainvälisenä keskuksena. Maakunnan osaamiskeskittymien toimintaedellytyksiä edistetään. Kansainvälisiä liikennekäytäviä kehitetään. Matkailukeskuksia ja -vyöhykkeitä kehitetään osana maakunnan monikeskuksista aluerakennetta ja palveluverkkoa. Edistetään Pohjanmaan radan kaksoisraiteen, nopean raideliikenteen ja sen edellyttämien liityntäyhteyksien toteuttamista. Oulun lentoasemaa kehitetään kansainvälisenä kauttakulkulentoasemana ja parannetaan sen liityntäyhteyksiä. Teollisuuden ja muun yritystoiminnan toimintaedellytykset turvataan riittävin aluevarauksin ja liikenneratkaisuin. Varmistetaan turpeen saatavuus varaamalla turvetuotannolle riittävät tuotantopinta-alat. Tasapainoisen aluerakenteen maakunta Alueidenkäytössä varaudutaan maakunnan väestötavoitteeseen asukasta vuoteen 2040: Oulun seudun kasvava väestömäärä ja muun maakunnan vakaa väestönkehitys. Maakunnan aluerakenteen runkona toimivia alueellisten keskusten verkostoa ja ylimaakunnallisia kehittämisvyöhykkeitä vahvistetaan. Maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteena on kuntarajoista riippumaton, tasapainoinen palvelurakenne. Kehitetään maaseudun tasapainoista aluerakennetta olemassa oleviin taajama-, kylä- ja vapaa-ajan asumisen rakenteisiin, palveluihin ja omiin vahvuuksiin perustuen. Edistetään eheän, toimivan ja hyvinvointia edistävän yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Parannetaan yhdyskuntien energiatehokkuutta täydennysrakentamisen ja toimintojen sijoittelun avulla sekä edistetään hiilineutraalin rakentamisen ja yhdyskuntien kehitystyötä. Parannetaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä yhdyskuntarakenteellisin ratkaisuin ja laatukäytäviä kehittämällä. Vähennetään liikkumistarvetta ja henkilöautoriippuvuutta. Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan ja mitoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta. Kehitetään monipuolista matkailuja virkistysalueverkostoa. Tuetaan lähialuematkailua ja - LIITE 1 Hyvinvoinnin, hyvän ympäristön ja vahvan kulttuurin maakunta Edistetään Oulun ja ympäröivän maaseudun vuorovaikutusta alueille ominaisten vetovoimatekijöiden ja resurssien pohjalta. Lisätään maaseudun elinvoimaa edistämällä uusiutuviin, paikallisiin energiavaroihin perustuvaa energiataloutta. Edistetään maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusta kehittämällä liikenneyhteyksiä ja vahvistamalla olemassa olevaa kylärakennetta. Kehitetään liikenneturvallisuutta parantavia yhdyskuntarakenne- ja kaavaratkaisuja. Hyödynnetään asemanseutujen ja kirkonseutujen kulttuuriympäristöjä ja viheralueita taajamien vetovoimatekijöinä. Edistetään monipuoliseen lähiluontoon perustuvaa virkistäytymistä. Kehitetään yhdyskuntia ja elinympäristöjä asukkaiden kohtaamispaikkoja lisääviksi. Edistetään vesi- ja jätevesihuollon toimivuutta ja turvallisuutta. Osoitetaan maakunnalliset ja seudulliset jätteenkäsittelyalueet. Varaudutaan alueidenkäytössä ilmastonmuutokseen ehkäisemällä tulviin ja muihin äkillisiin sääilmiöihin liittyviä riskejä Edistetään maakunnan kulttuuriperintökohteiden tunnettavuutta, säilymistä ja

2 säilyminen ekologisten yhteyksien säilyminen suojelualueiden välillä luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuurimatkailun edistäminen, hiljaisten alueiden säilyttäminen luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen tuleville sukupolville valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön säilyttäminen matkailukeskusten ja -alueiden ja vapaa-ajan vyöhykkeiden kehittäminen loma-asutuksen mitoittaminen, luonnoltaan arvokkaiden rantaalueiden säilyminen ja lomaasumisen viihtyisyys ylimaakunnallisten virkistysreitistöjen muodostaminen kiviainesvarojen ja pohjavesien suojelutarpeiden yhteensovittaminen turvetuotantoalueiden varaaminen ja yhteen sovittaminen suojelutarpeiden kanssa taajamien läheisten yhtenäisten pelto- ja metsäalueiden pirstoutumisen välttäminen Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto liikennejärjestelmien kehittäminen kokonaisuuksina, jotka palvelevat sekä asumista että elinkeinoelämää ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytysten ja liikenneturvallisuuden parantaminen valtakunnallisesti tärkeiden liikenneväylien, satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuuksien turvaaminen valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen osoittaminen hyödyntämällä ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä varautuminen uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten tarpeisiin tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvien alueiden osoittaminen Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet rannikkoalueen luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen maankohoamisrannikon luonnon kehityskulkujen alueellisen edustavuuden turvaaminen poronhoidon alueidenkäytöllisten edellytysten turvaaminen poronhoitoalueella Edistetään turvetuotannosta poistuneiden alueiden hyödyntämistä ja osoitetaan jälkikäytön kannalta merkittävät alueet. Varmistetaan kiviainesten seudullinen saatavuus sekä varaudutaan maakunnallisesti ja kansallisesti merkittävien hankkeiden tarpeisiin. Edistetään alueen mineraalivarojen kestävää hyödyntämistä ja varaudutaan uusien kaivosalueiden edellyttämiin alueidenkäytön ja liikenteen ratkaisuihin. Turvataan maa- ja metsätalouden toimintaedellytykset ohjaamalla alueidenkäyttöä niin että riittävät yhtenäiset alueet säilyvät. Oulun seutua kehitetään Pohjois- Suomea palvelevana logistisena keskuksena. Alueellisten keskusten logistiikkapalveluja tehostetaan. Tuetaan monipuolisen, maakunnan omiin energialähteisiin perustuvan, ympäristö- ja ilmastovastuullisen energiatalouden kehittymistä. Edistetään bioenergian saatavuutta sähkön ja lämmön tuotantoon. Otetaan huomioon bioenergian hyödyntämisen logistiset tarpeet. Varaudutaan mahdollisten biojalostamoiden tarpeisiin. Tuetaan tuulivoimatuotannon kehittymistä meri- ja manneralueella osoittamalla tuulivoimapuistoille parhaiten soveltuvat alueet. Otetaan huomioon porotalouden toimintaedellytykset muussa maankäytön suunnittelussa. virkistäytymistä. Vahvistetaan kulttuuriympäristöjen merkitystä matkailun ja virkistyksen vetovoimatekijänä. Kehitetään maakunnallisesti merkittäviä kylämaisemakokonaisuuksia. Edistetään yhtenäisten, laajojen maisema-alueiden säilymistä. Edistetään monipuolista soiden käyttöä. Kehitetään suoluonnon palvelurakenteita kansainväliselle tasolle. Luodaan edellytyksiä kansallisten kaupunkipuistojen ja maisemaalueiden perustamiselle. Turvataan ranta-alueiden kestävä käyttö. Kestävää liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten hyvinvointia, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa edistäväksi. Maakunnan pääliikenneverkkoa kehitetään toimivana ja alueellisesti kattavana. Alemman tieverkon kattavuus ja kunto turvataan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Täydennetään ja vahvistetaan valtakunnallisia ja maakunnallisia voimajohtoja kasvavan sähkön tuotannon ja siirron edellyttämällä tavalla. Tietoliikenteen infrastruktuuria ja palveluja kehitetään korkealuokkaisina ja maakunnan kattavina. Maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset otetaan huomioon rannikon ja jokien suistoalueiden suunnittelussa. hyödyntämistä. Ylläpidetään ja lisätään soiden ja metsien hiilivarastoja ja -nieluja. Vähennetään soiden käytöstä aiheutuvia ilma- ja vesistöpäästöjä. Ohjataan turpeenotto ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille kansallisessa suoja turvemaiden strategiassa käyttöönotetun luonnontilaisuusasteikon mukaisesti. Huolehditaan maakunnan keskeisten luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Turvataan arvokkaiden luonnonalueiden säilyminen sekä ekologisen verkoston kattavuus. Varmistetaan pohjavesivarojen alueellinen riittävyys ja käyttökelpoisuus. Edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista. Parannetaan erityisesti jokivesistöjen tilaa. Alueidenkäytössä vähennetään ja ennaltaehkäistään liikenteen ja energiantuotannon ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamia haittoja. Edistetään uusiutuvan energian ja jäteperäisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Turvataan maankohoamisrannikon luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Hyödynnetään merellisyyttä ja rannikkoseudun ympäristöarvoja alueen erityisenä vetovoimatekijänä.

3 LUETTELO MAAKUNTAKAAVASSA ESITETTÄVISTÄ KYLISTÄ LIITE 2 =Säilyy maakuntakaavassa =Poistetaan maakuntakaavasta =Uutena maakuntakaavaan =Tutkittu uutena, ei maakuntakaavaan Kunta Kylän nimi Väkiluku v Väkiluvun muutos (%) v v.osuus (%) 2013 Kesämökkejä v Koulu Kauppa Alavieska Kähtävä ,4 5, Alavieska Someronkylä 174-7,9 7, Alavieska Taluskylä ,6 8, Alavieska Ylikääntä ,9 10, Haapajärvi Autioranta ,3 10, Haapajärvi Kalakangas ,7 10, Haapajärvi Kumiseva 239-6,3 10,0 22 Koulu - Haapajärvi Kuusaa ,0 7, Haapajärvi Oksava ,4 8,0 15 Koulu - Haapajärvi Parkkila ,1 13,8 9 Koulu - Haapajärvi Tiitonranta ,6 13,3 13 Koulu - Haapajärvi Ylipää 299 3,1 11, Haapavesi Aittokylä ,4 13,4 26 Koulu - Haapavesi Humaloja ,9 13,2 41 Koulu - Haapavesi Karsikas ,8 4, Haapavesi Kytökylä ,7 9, Haapavesi Mieluskylä ,6 10,6 36 Koulu - Haapavesi Ojakylä ,5 7, Haapavesi Vatjuskylä 545 7,5 10,8 119 Koulu - Haapavesi Vattukylä ,6 14,0 36 Koulu - Hailuoto Ojakylä 210 5,5 5, Ii Hyry ,1 6,8 99 Koulu - Ii Myllykangas 75 0,0 2, Ii Oijärvi ,4 3, Ii Ojakylä ,5 16,5 138 Koulu - Ii Olhava 298-0,7 5,0 337 Koulu - Ii Yli-Olhava ,3 6, Kalajoki Hillilä ,2 7, Kalajoki Kärkinen ,4 10, Kalajoki Mehtäkylä 314-6,8 13,7 8 Koulu - Kalajoki Pahkala-Torvenkylä ,0 6,4 10 Koulu - Kalajoki Pitkäsenkylä 644 1,9 12,3 10 Koulu - Kalajoki Rahja 461 0,7 7,8 52 Koulu - Kalajoki Tynkä 656-6,2 9,8 18 Koulu Kyläkauppa Kalajoki Typpö 142-8,4 7, Kalajoki Vasankari 171-9,5 7, Kempele Ketolanperä 309-1,6 11,3 0 Koulu - Kuusamo Heikkilä 86-20,4 5, Kuusamo Juuma 79-16,8 2,

4 LUETTELO MAAKUNTAKAAVASSA ESITETTÄVISTÄ KYLISTÄ LIITE 2 =Säilyy maakuntakaavassa =Poistetaan maakuntakaavasta =Uutena maakuntakaavaan =Tutkittu uutena, ei maakuntakaavaan Kunta Kylän nimi Väkiluku v Väkiluvun muutos (%) v v.osuus (%) 2013 Kesämökkejä v Koulu Kauppa Kuusamo Kuolio ,1 8, Kuusamo Käylä 323-9,3 9,6 239 Koulu Kyläkauppa Kuusamo Meskusvaara 183-2,1 10,9 20 Koulu - Kuusamo Murtovaara ,3 8, Kuusamo Mäkelä ,4 12,6 126 Koulu - Kuusamo Määttälänvaara ,5 8,3 129 Koulu - Kuusamo Nissinvaara ,6 12,8 75 Koulu - Kuusamo Patoniemi ,1 2, Kuusamo Poussu ,1 6, Kuusamo Rukajärvi ,5 8, Kuusamo Sänkikangas 323-4,4 5,9 84 Koulu - Kuusamo Törmäsenvaara ,7 0,0 144 Koulu - Kuusamo Vasaraperä ,1 5, Kuusamo Vuotunki ,6 9, Kärsämäki Miiluranta ,9 10, Kärsämäki Saviselkä 231-6,1 16,0 10 Koulu - Kärsämäki Sydänmaankylä 48-33,3 4, Kärsämäki Venetpalo ,4 7,7 25 Koulu - Liminka Ala-Temmes ,1 7,8 25 Koulu Kyläkauppa Liminka Ketunmaa ,4 21,5 15 Koulu - Liminka Rantakylä ,8 18,5 17 Koulu - Lumijoki Lapinkylä 204 2,5 11, Merijärvi Pyhänkoski ,2 7, Muhos Honkala ,9 13,8 64 Koulu - Muhos Kylmälänkylä 176-3,8 6,8 61 Koulu Kyläkauppa Muhos Rova ,3 13,6 45 Koulu - Nivala Ahde ,4 20,3 3 Koulu - Nivala Aittoperä ,9 11,7 30 Koulu - Nivala Erkkilä ,6 16,1 8 Koulu - Nivala Haapaperä 333-5,9 10, Nivala Haikaperä 688 6,8 20,9 10 Koulu - Nivala Järvikylä 491 2,3 13,8 14 Koulu - Nivala Karvoskylä ,2 9,7 12 Koulu - Nivala Maliskylä ,2 6,7 8 Koulu - Nivala Mehtälä ,4 16,1 9 Koulu - Nivala Padinki ,3 7, Nivala Ruuskankylä 173-9,4 9,2 3 - Kyläkauppa Nivala Sarjankylä ,8 10, Nivala Ypyä 298-5,4 16,4 11 Koulu -

5 LUETTELO MAAKUNTAKAAVASSA ESITETTÄVISTÄ KYLISTÄ LIITE 2 =Säilyy maakuntakaavassa =Poistetaan maakuntakaavasta =Uutena maakuntakaavaan =Tutkittu uutena, ei maakuntakaavaan Kunta Kylän nimi Väkiluku v Väkiluvun muutos (%) v v.osuus (%) 2013 Kesämökkejä v Koulu Kauppa Oulainen Matkanniva ,4 6,7 50 Koulu - Oulainen Petäjäskoski 545-2,9 12,1 98 Koulu - Oulainen Piipsjärvi 652 3,2 11,7 79 Koulu - Oulu Alakylä ,5 16,3 232 Koulu Kyläkauppa Oulu Ala-Vuotto 78-8,2 11, Oulu Arkala ,1 16, Oulu Halosenniemi ,9 13,1 47 Koulu - Oulu Hannus ,3 10, Oulu Hiltukylä 285-1,0 13, Oulu Huttukylä ,1 15,0 78 Koulu - Oulu Jakkukylä 432-1,8 14,8 69 Koulu - Oulu Jokela 133 0,8 11, Oulu Jokikokko 85-8,6 4, Oulu Jokikylä ,7 13,5 130 Koulu - Oulu Joloskylä ,0 10, Oulu Juopuli 169-6,1 14, Oulu Karjalankylä ,9 3, Oulu Keskipiiri ,7 12,2 78 Koulu - Oulu Maalismaa ,9 11, Oulu Nuoritta ,5 7, Oulu Pahkakoski ,2 6, Oulu Pikkarala 679-8,4 8,8 84 Koulu - Oulu Rekikylä ,2 16, Oulu Tannila ,2 6, Oulu Tirinkylä ,9 16,4 65 Koulu - Oulu Vepsä ,0 14, Oulu Vesala ,4 20,7 47 Koulu - Oulu Yli-Vuotto 45-23,7 4, Pudasjärvi Aittojärvi ,2 14,9 55 Koulu - Pudasjärvi Hetekylä ,3 12, Pudasjärvi Hirvaskoski ,7 6,6 142 Koulu Kyläkauppa Pudasjärvi Iinattijärvi ,6 0, Pudasjärvi Jaurakkajärvi 136-4,2 11, Pudasjärvi Kipinä ,0 10,1 94 Koulu - Pudasjärvi Kollaja ,6 5, Pudasjärvi Livo ,3 4, Pudasjärvi Puhos ,8 4, Kyläkauppa Pudasjärvi Pärjänsuo ,7 9, Pudasjärvi Sarakylä ,8 4,0 75 Koulu Kyläkauppa

6 LUETTELO MAAKUNTAKAAVASSA ESITETTÄVISTÄ KYLISTÄ LIITE 2 =Säilyy maakuntakaavassa =Poistetaan maakuntakaavasta =Uutena maakuntakaavaan =Tutkittu uutena, ei maakuntakaavaan Kunta Kylän nimi Väkiluku v Väkiluvun muutos (%) v v.osuus (%) 2013 Kesämökkejä v Koulu Kauppa Pudasjärvi Syötekylä ,2 9,6 379 Koulu Kyläkauppa Pudasjärvi Taipaleenharju ,5 8, Pyhäjoki Parhalahti ,7 7,4 58 Koulu - Pyhäjoki Pirttikoski ,2 4,5 45 Koulu - Pyhäjoki Yppäri 571-4,2 13,1 259 Koulu - Pyhäjärvi Haapamäki ,0 5, Pyhäjärvi Hietakylä ,5 7, Pyhäjärvi Hiidenkylä ,5 5,4 236 Koulu - Pyhäjärvi Jokikylä ,6 7, Pyhäjärvi Lamminaho-Emolahti ,0 6,2 246 Koulu - Pyhäjärvi Parkkima ,3 5, Pyhäjärvi Rannankylä 329 8,9 14,0 74 Koulu - Pyhäntä Ahokylä 72-23,4 5, Pyhäntä Tavastkenkä ,5 6, Raahe Alpua ,2 8, Kyläkauppa Raahe Arkkukari ,9 15,5 138 Koulu - Raahe Ilveskorpi ,4 5, Raahe Jokela ,1 17,6 4 Koulu - Raahe Kopsa ,6 6, Raahe Lampinsaari ,0 6,1 0 Koulu - Raahe Lumimetsä ,1 12, Raahe Mattilanperä 336 2,8 11,6 6 Koulu - Raahe Möykkyperä 67-28,7 1, Raahe Olkijoki ,4 14,1 57 Koulu - Raahe Piehinki 691-5,3 8, Raahe Ylipää 328 3,5 10, Reisjärvi Kalaja ,1 8,8 37 Koulu - Reisjärvi Kangaskylä ,9 1, Reisjärvi Kinnulanranta ,5 6, Reisjärvi Leppälahti 312-3,1 11,2 52 Koulu - Sievi Jokikylä ,9 15,0 10 Koulu - Sievi Jyrinki ,3 19,3 16 Koulu - Sievi Järvikylä 584-1,5 10,4 30 Koulu - Sievi Kiiskilä 540-8,9 12,6 34 Koulu - Sievi Kukonkylä 229 3,6 11, Sievi Lahdenperä ,8 20,9 4 Koulu - Sievi Vanhakirkko-Markkula ,7 5, Siikajoki Karinkanta ,3 7, Siikajoki Luohua 338-6,9 14,2 75 Koulu -

7 LUETTELO MAAKUNTAKAAVASSA ESITETTÄVISTÄ KYLISTÄ LIITE 2 =Säilyy maakuntakaavassa =Poistetaan maakuntakaavasta =Uutena maakuntakaavaan =Tutkittu uutena, ei maakuntakaavaan Kunta Kylän nimi Väkiluku v Väkiluvun muutos (%) v v.osuus (%) 2013 Kesämökkejä v Koulu Kauppa Siikajoki Saarikoski ,7 10, Siikajoki Tuomioja ,6 8, Siikalatva Hyvölänranta ,2 6, Siikalatva Kerälä ,7 11, Siikalatva Laakkola ,5 7, Siikalatva Latva-Hyvärilä ,3 10, Siikalatva Leskelä ,7 3, Siikalatva Mankila ,8 5, Siikalatva Mäläskä ,8 3, Siikalatva Pihkala ,7 7, Siikalatva Savaloja ,8 14,1 13 Koulu - Siikalatva Sipola ,1 7, Taivalkoski Inkee ,2 4, Taivalkoski Jokijärvi ,5 1, Taivalkoski Jurmu ,8 4, Taivalkoski Loukusa ,2 6, Taivalkoski Metsäkylä ,2 1, Kyläkauppa Taivalkoski Tyrävaara 216-0,5 9,3 97 Koulu Kyläkauppa Tyrnävä Haurukylä ,3 10, Tyrnävä Jokisilta ,5 5, Tyrnävä Keskikylä ,3 13, Tyrnävä Ojakylä 130 4,8 7, Tyrnävä Ängeslevä-Markkuu ,5 12,1 58 Koulu - Utajärvi Ahmas ,9 5, Utajärvi Juorkuna 75-30,6 0, Utajärvi Sanginkylä 159-8,1 9, Utajärvi Särkijärvi ,4 1, Ylivieska Kantokylä ,0 10, Ylivieska Niemelänkylä-Ojala ,2 11,6 14 Koulu - Ylivieska Ojakylä ,9 13,6 13 Koulu - Ylivieska Vähäkangas 857-1,5 13,2 41 Koulu Kyläkauppa

8 LIITE 3 VALTAKUNNALLISESTI JA MAAKUNNALLISESTI ARVOKKAIKSI EHDOTETUT MAISEMA-ALUEET POHJOIS- POHJANMAALLA Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Suomenselkä Reisjärven Keskikylä Kangaskylä (Reisjärvi) Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Kalajokilaakso (Haapajärvi, Nivala, Ylivieska) Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Hailuoto (Hailuoto) Limingan lakeus (Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Tyrnävä) Oulujoen laakso (Muhos, Oulu) Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu Aittojärvi Kyngäs (Pudasjärvi) Kainuun vaaraseutu Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema (Pudasjärvi, Taivalkoski) Tyräjärven kulttuurimaisemat (Taivalkoski) Kuusamon vaaraseutu Kuusamon kosket (Kuusamo) Määttälänvaara Vuotunki (Kuusamo) Virkkula (Kuusamo) Valtakunnallisesti arvokkaiksi ehdotetut maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Maisema-alueiden päivitysinventoinnin ( ) perusteella uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ehdotetut alueet Suomenselkä Miilurannan asutusmaisema (Kärsämäki) Reisjärven kulttuurimaisemat (Reisjärvi) Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo (Kalajoki) Kalajokilaakson kulttuurimaisema (Haapajärvi, Nivala, Ylivieska) Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Hailuoto (Hailuoto) Limingan lakeuden kulttuurimaisema (Kempele, Liminka, Lumijoki, Oulu, Tyrnävä) Oulujokilaakson kulttuurimaisema (Muhos, Oulu) Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu Aittojärven ja Livojokivarren kulttuurimaisema (Pudasjärvi) Olvassuo (Pudasjärvi, Utajärvi, Puolanka) Rokuanvaara (Muhos, Utajärvi, Vaala) Kainuun vaaraseutu Iijokivarren kulttuuri- ja luonnonmaisemat (Pudasjärvi, Taivalkoski) Tyräjärven kulttuurimaisema (Taivalkoski) Kuusamon vaaraseutu Oulankajoen ja Kitkajoen koskimaisemat (Kuusamo) Määttälänvaaran kulttuurimaisema (Kuusamo) Virkkulan kulttuurimaisema ja Rukan vaarajono (Kuusamo) Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Maisema-alueiden päivitysinventoinnin ( ) mukaiset maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Suomenselkä Ahokylän kulttuurimaisema (Pyhäntä) Alarannan kulttuurimaisema (Kärsämäki) Hautajoen kulttuurimaisema (Kärsämäki) Hyvölänrannan kulttuurimaisema (Siikalatva) Junnonojan Koskenrannan kulttuurimaisema Lamujokivarressa (Siikalatva) Pihkalanrannan Mäläskän kulttuurimaisemat Siika- ja Neittävänjokivarsilla (Siikalatva) Pyhäjärven kulttuurimaisemat (Pyhäjärvi) Tavastkengän kulttuurimaisema (Pyhäntä) Venetpalon kulttuurimaisema (Kärsämäki) Viitamäen kulttuurimaisema (Pyhäntä) Ylipään Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat Kalajokivarressa (Haapajärvi)

9 Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Alaviirteen saaristo ja Maakannuskarinlahti (Kalajoki, Lohtaja) Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat (Sievi) Himangan kulttuurimaisema Lestijokivarressa (Kalajoki) Malisjokivarren kulttuurimaisema (Nivala) Pitkäsenkylän Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa (Kalajoki) Vanhakirkon Jyringin kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa (Sievi) Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko Huumolan Niemelän kulttuurimaisema Siikajokivarressa (Siikajoki) Iijoen suun kulttuurimaisemat (Ii) Jakkukylän kulttuurimaisema Iijokivarressa (Oulu) Karjalankylän Hökänrannan kulttuurimaisemat Iijokivarressa (Oulu) Kastellin jätinkirkko (Raahe) Koitelinkoski ja Huttukylän kulttuurimaisema Kiiminkijokivarressa (Oulu) Krunnit (Ii) Kuivajoen suun kulttuurimaisema (Ii) Luohuan kulttuurimaisema (Siikajoki) Mankilan Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivarressa (Siikalatva, Siikajoki) Mieluskylän kulttuurimaisema (Haapavesi) Mustikkamäen Sulkakylän kulttuurimaisema ja Haapajärven rannat (Haapavesi) Parhalahden kulttuurimaisema (Pyhäjoki) Pattijoen kulttuurimaisema (Raahe) Petäjäskosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa (Merijärvi, Oulainen) Piipsjärven kulttuurimaisema (Oulainen) Pohjantie, Kontinkangas Laanila (Oulu) Pyhäjoen suun kulttuurimaisema (Pyhäjoki) Pyhänkosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa (Merijärvi, Pyhäjoki) Raahen saaristo ja rantamaisemat (Raahe) Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokivarressa (Siikajoki) Sanginjokivarren kulttuuri- ja luonnonmaisemat (Oulu, Muhos) Siikajoen suun kulttuurimaisema (Siikajoki) Vaitiniemen kulttuurimaisema (Haapavesi) Vatjusjärven kulttuurimaisema (Haapavesi) Viitastenjärven rantamaisema (Siikalatva) Ylipään kulttuurimaisema (Lumijoki) Ängeslevän Ylipään kulttuurimaisema (Tyrnävä) Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu Ahmasjärven kulttuurimaisema (Muhos, Utajärvi) Hirvisuo (Oulu, Pudasjärvi) Joki-Kokon kulttuurimaisema (Oulu) Juopulin kulttuurimaisema (Oulu) Juorkunan kulttuurimaisema (Utajärvi) Kemilän kulttuurimaisema (Utajärvi) Kollajan kulttuurimaisema Iijokivarressa (Pudasjärvi) Kurimon ruukin alue (Utajärvi) Oulujokivarren ja Lähtevänojavarren kulttuurimaisemat (Utajärvi) Sanginkylän kulttuurimaisema (Utajärvi) Särkijärven kulttuurimaisema (Utajärvi) Taipaleenharjun kulttuurimaisema (Pudasjärvi) Yli-Vuotton kulttuurimaisema (Oulu) Kainuun vaaraseutu Jokijärven kulttuurimaisemat (Taivalkoski) Korentojärven rantamaisemat (Pudasjärvi) Syötteen maisematie (Pudasjärvi) Taivalkosken kirkonkylä (Taivalkoski) Virkkusen kulttuurimaisema (Taivalkoski) Kuusamon vaaraseutu Heikkilän kulttuurimaisema (Kuusamo) Iivaara (Kuusamo) Juuman kulttuurimaisema (Kuusamo) Kantokylän ja Törmäsenvaaran kulttuurimaisemat (Kuusamo) Kurkijärven kulttuurimaisemat (Kuusamo) Liikasenvaarantie (Kuusamo) Purnuvaaran kulttuurimaisema (Kuusamo) Vasaraperän kulttuurimaisema (Kuusamo) Lähteet Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Mietintö 66/1992, ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, 1993 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi. Ehdotus valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu B:78, Oulu, 2014 Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä ( ) 2

10 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Kuntakohtaisissa luetteloissa on esitetty erikseen alueet ja maarekisterikylittäin ryhmiteltynä yksittäiset kohteet yksittäiset rakennukset, rakennelmat tai rakennusryhmät. Osa yksittäisistä kohteista sijaitsee arvokkailla alueilla. Päivitysinventointi on kesken ja luettelo täydentyy ehdotusvaiheessa. Luettelossa ovat mukana valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009). ALAVIESKA alueet Alavieskan kirkonkylä Kähtävä Mattilanperän kylä (RKY 2009) Taluskylä kohteet Alavieska Alavieskan kotiseutumuseo (vanha pappilan väentupa) Alavieskan koulu ja asuntola Alavieskan tapuli ja kirkko Hannulan kotiseutumuseo Jylhä Kangas Kuivatuskanava Liikerakennus Kalliomäki (Keskustie 8) Muuntaja Rajakivet Savupirtti (museo) ja Someronkylän koulu Tanhuala Viljamaa Ylikangas Kähtävä Anias (Kähtävä) Keski-Hautala Kivimaa ja Rajaniemi Louhela Metsälä (koulu) Ranta-Myllylä Rinta-Harju ja Ala-Hautala Ticklen Vanhapaikka Ylihautala Somero Verrosen pihapiiri Taluskylä Isotalus Mikontalo Mäki-Takalo Taluskylän kansakoulu Taluskylän kyläkauppa Yli-Kääntä Heikintalo ja Jokela Korvan luhti, Jokikorvan torppa ja Ylikangas HAAPAJÄRVI alueet Haapajärven Kauppakatu Haapajärven kirkkoranta (RKY 2009) Haapajärven rautatieasema-alue Harjunniemi Kaakilanpuhto Siiponkoski ja Isosaari Vehkapuhto kohteet Haapajärvi Kalaja Kuusaa Entinen Nokkouden koulu "Mäyrähovi" Entinen Ronkaalan kappalaisen pappila Haapajärven asevarikon asunnot Haapajärven entinen osuusmeijeri Haapajärven entinen sairaala ja lääkärin talo (Kukkaniemi) Haapajärven entinen vanhainkoti, Karjalahden kartano Haapajärven kasino Haapajärven kaupungintalo Haapajärven kirkko ja tapuli Haapajärven kotiseutumuseo Haapajärven lukio Haapajärven maa- ja metsätalousoppilaitos Haapajärven rautatieaseman viherympäristö Haapajärven rautatieasema-alue Harju Hautaperän tekojärven alue Herrala (Siili) Hiljalankatu 3 Hirvipuhto Häggmannin kahvila (Kauppakatu 16) Karjalahden koulu Kattelus Kaunisto Kauppakatu 21 Kauppakatu 22 Kesolan luhti Kirkkokatu 6 Kukkaniementie 6 Kulttuuritalo Kumisevan vanha koulu Laurikkalan pappila Leppälä Niemi Niinikangas Nokare Pajulan aitat Pehkonen Peltomäki Presidentti K. J. Ståhlbergin lapsuudenkoti Rantaharju Rauman kauppakartano Rosenlew -yhtiön virkatalo (Järvenpää) Saari Seurakuntatalo Taiteilijakoti Jykelä Vanha Harju Vitikantien käkikellotalot Yhdyspankki Ylipään koulu ja Lemmensilta Kalakankaan koulu Kalakankaan nuorisoseuran lava Ahjola (Oksavan vanha koulu) Aholan paja Jaakola Jokelan koulu Jämsä 1

11 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Järvelä Kaakilanpuhto Kontiola Kopolan koulu Laitila Losku Myllylän talot (Ent. Myllylän talot ja Viinala) Nurkkala Olkkolan kyläkirkko Pölkkypaja (Kuusisto/Heikkilän paja ja pihapiiri) Ristikankaan metsäkämppä Tuomaala Viinala Viitala (Rannan koulu) Yliaho (Nurkkala) HAAPAVESI alueet Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mustikkamäen viljelymaisema (RKY 2009) Haapaveden Vanhatien raitti itäosa (RKY 2009) Haapaveden Vanhatien raitti länsiosa (RKY 2009) Karsikas Rytkynkylä kohteet Ainali Ainalinjärven Kalmasaari Arola Heinola ja Karihtala Karhukankaan koulu Korkatin koulu Koskela ja Vanha-Koskela Männikkö Mäyrä Ollilan aitat Rantonen Vaitiniemen entinen kansakoulu Haapajärvi Ahonperä Alatalo Alatalo Autio Castrenin talo Einolan virkamiestalo Entisen Haapaveden kunnalliskodin pihapiiri Haapaveden kirkko Haapaveden kirkon tapuli ja kirkkotarha Haapaveden koulumuseo Haapaveden Opisto Haapaveden osuusmeijeri Haapaveden siunauskappeli ja Jaananmäen hautausmaa Haavisto Joutennivan mylly Jyrinki Karsikkaan entinen koulu Karvosen talo Kauppinen Koski Kujala Kukkura Kytökylän koulu Käräjäojan talo Käräjäojan vesiratasmylly Körö Laaksola Leppälahti Murtomäki ja Reijuksen niittypirtti ja ladot Myyrilän lääkäritalo Mäkelä Mäkitalo Ollila Pajalan aitta Pohjoismaiden Yhdyspankin talo Pokela Ranta-Huikari Rapinojan karjamaja Rauhala Rauhaniemi Ryytipajala ja Pajala Salliperän koulu Salon talo Sanen talo Savikko Takalo Tiensuu ja Tienvieri Tähtelä Törmälehto ja Törmälä Urheilumaja Uusitalo Vanha pappila Vanha-Arava Vanhantien jälleenrakennuskauden pientalot Vanhatie 15 Vatjusjärven koulu Vatjusjärven Mylly Veljekset Ruuska Ylä-Herrala Mieluskoski Ansalehto ja Ansala Humalojan koulu Jääskelän aitta Koivurinta Koski Mieluskylän koulu Mieluskylän nuorisoseurantalo Niva Ollalan nuorisoseuran talo Rantapekkala Rytky Uusi-Rytky HAILUOTO Koko Hailuoto on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. II alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Asemankylä Iin Haminan vanha satama- ja kauppapaikka (RKY 2009) Iin Röytän luotsiasema (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Ojakyläntie (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Räinänperäntie (RKY 2009) 2

12 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Pohjanmaan rantatie, Huttulantie-Vanhatie (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Onkalonperäntie (RKY 2009) Pyramidikattoiset kesänavetat, Ii Halttu (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Seljänperäntie (RKY 2009) Pohjanmaan teollisuuden kartanot (RKY 2009) Akolan tila (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Hiivalantie (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Kantolantie (RKY 2009) Päkkilänkangas Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta (RKY 2009) kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. KALAJOKI alueet Kääntä Etelänkylän raitti Tahkokorvat Himankakylän raitti ja kalasatama Tuorila-Lahdensuu Himangan kirkonkylä Juoponperä Kannuskylän raitti Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko (RKY 2009) Jylkän talonpoikaistila (RKY 2009) Kalajoen pappila (RKY 2009) Plassin vanha markkinapaikka (RKY 2009) Pohjankylän raitti Kallankarien kalastajatukikohta - Maakalla (RKY 2009) Kallankarien kalastajatukikohta - Ulkokalla (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie - Roukala-Himankakylä (RKY 2009) Rautio Tyngän mylly ja Hihnalankoski Pohjanmaan rantatie - Juolanpää (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie - Vasankari (RKY 2009) Vasankarinpuhto Pohjanmaan rantatie kohteet Maakallan kirkko ja pappila Ulkokallan majakka Ala-Kääntä Käännänpuhto (Isokääntä - Kääntä ja Simonen) Vetenojan puhto Etelänkylä Alila Etelänkylän vanha koulu (Rantala) sekä Keski-Naatus ja Naatus Hiekkasärkkien portti- ja inforakennus Hietalan pappila Iso-Pahkalan ateljeerakennus JukuJukuMaan sisäänkäynti- ja porttirakennukset Kalajoen kirkko ja tapuli Kärjän talo Ojala-Siipola ja Vanha Ylänkö Omatupa (suojeluskuntatalo) Saari Seuratupa (rauhanyhdistys) Siipola Tahkokorvain mökit Vihaspauhan kalamökit ja Vihasniemen mökit Vuorenkallion koulu Hillilä (Himanka) Ala-Hillilä Hakala Hillilä Hillilän koulut Himanka Kinaren talot l. Tapio ja Kinare Kinaret Ojatalo Piikki Silakka Sämpilä Uusi-Hillilä Vanha Holmantie Himanka (Himanka) Heikkilä (Reinola) Hihnala Himanka (Ala-Himanka) Himankakylän koulu Iso-Tilus Jokela Kanta-Märsylä Keiski Keski-Märsylä (Laksonmäki) Kivelä Koivumäki Koskenranta Koski-Paavola Koskivirta (Keskivirta) Lahdensuun koulu Lahdensuun verkkovajat Maa-Tilus Mikko Mäkelä Niemelä Nurmi Pajala Peltola Penninki Pikkuranta Rantala (meijeri) Raumankarin Piispanrannan verkkovajat Seurakunnan lainajyvämakasiini ja muuntaja Sillankorva Siltala Särkelän kansakoulu Tanskasen kirjakauppa Toivola Tuorila Urheiluseura Roiman talo Uus-Juhola Väinölä Ylitalo Ylä-Himanka Kannus (Himanka) Ahdistus Himangan kunnanvirasto ja paloasema Himangan sahan alue ja Sautinkarin lomamökit Kannuskyläntie 179 Pitkäkangas Sautinkarintie 30 3

13 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Tuliniemi Tuorila Kärkinen Mäkitalon mäki Mehtäkylä Ala-Sorvari, Kivelä ja Mehtäkylän osuusmeijeri Jylkkä Keski-Sorvari Mehtäkylän koulu Mehtäkylän kyläkaupat Mehtäkylän vanha koulu Mehtälän tuulimylly Silvasti Yli-Nikula Pitkäsenkylä Ala-Nauha Kivirinta Nauha (Yli-Nauha) Niemelä Tavasti (Saukko) Pohjankylä Havula Jokelan pappila ympäristöineen Jokisuun koulu Juhola (Ojala) Kalajoen kalastusmuseo Kalajoen kotiseutumuseo Kalajoen Osuuskauppa Kalajoen sairaala Kauppatorin markkinapuodit Kivioja Koulutien asuntolat Kruunun puoji Laitala Lepistö Merenoja Mökkikangas Naatus Omapohja (Moisala) Osuuskauppa Pahikkala Pienelä Pohjankylän ala-aste Pohjankylän koulu Puistola Rahkola Santaholman sahan rakennukset Teatteritalo (työväentalo) Tervatori ja vanha kalasatama Ventelä Änkilä/ Haarala Rahja Joensuu Juusolanmäki Jätkälä Kurikkala Piekkon Aukkon mökki Roukalan mäki Siiponkosken mylly Siirosen kalamökki Rautio Ala-Typpö Haapamäki Lehtola Petäistö Raution entinen pappila (Koivumaa) Raution kirkkopuisto ja hautausmaa Raution kotiseutumuseo Raution koulu Tyngänkylä Keski-Simi ja Simintien asutus Kiviojan savipaja Osuuskaupan viljamakasiini Peltola Rantatalo Siminsilta Tavasti (Tynkä) Tavastin koulu Tyngän koulu Tyngän kyläkauppa Tyngän mylly ja saha Vasankari Hirsikarin verkkovajat Lanteri Manninen Puskala Vasankari nuorisoseurantalo Vasankarinpuhto KEMPELE Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. KUUSAMO Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. KÄRSÄMÄKI alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Kärsämäen kirkko (RKY 2009) Kärsämäen Paanukirkko ja pappila Porkkala Saunatie Saviselkä-Piippola -maantie (RKY 2009) kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. LIMINKA alueet Ala-Temmeksen jokivarsitalot (RKY 2009) Ala-Temmeksen jokivarsitalot (RKY 2009) Pehkonen Limingan kirkko ympäristöineen (RKY 2009) Limingan Ranta (RKY 2009) Liminganlahden kalamajat Rantakylän ja Virkkulan vanha asutus Virkkulan torpat ja mäkituvat Pohjanmaan rantatie kohteet Alatemmes Ala-Elsilä Alatemmeksen entinen koulu Alatemmeksen Nuorisoseurantalo 4

14 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Arola Junttola Kettunen Kunnas ent. Ylitalon koulu Lakeuden koulu Lehto Marttila Ollila Pehkonen Pietilä Punttala Pääkkö Salmela Teppo Yli-Elsilä Liminka Alakestilän puisto, pihapiiri ALATALO ARVOLA (rek. LIMINGAN KANSANOPISTO) ARVONOLLI ELSILÄ Emäntäkoulu Entinen Lapinkankaan kansakoulu Entinen rautatieasema FOUDILA HAAPALA Heiskari Hirvelä ja Mäki-Hirvelä HOUVILA (rek. Reinola) Huvila Terijoelta (Leinosen talo) HÄRMÄ Isoniitty, KOKKOLAN NIITTYKÄMPPÄ Isoniitty, SANGIN NIITTYKÄMPPÄ JOKELA Juustila KAITERA Kangastalo KANSANOPISTO (päärakennus, Impivaara, veistola) Kennilä Keskitalo Ketunmaan koulu Kirkko-Pieti KOTILA KOTI-PIETILÄ Limingan kirkko ja vanha hautausmaa Limingan museoalue, (1) Muistokoti Aappola Limingan museoalue, (2) Vilho Lampi -museo Limingan museoalue, (3) kotiseutumuseo Limingan Osuusmeijeri LIMINGAN PAPPILA Linnukkapatsas MAJA MATINLAURI METSÄTALO e. NIKULA MOLNBERG MUSTONEN NAHKALA NUORISOTALO, ENT. KUNNALLISTALO NURMI e. Piipari (rek. Lampela) OJANPERÄ PROKKO-POUTALA Puodinmäki PYHTILÄ Pyhtinen PYYVILÄ Ranta-Hirvelä RANTA-JUUSTILA RANTARIIKU RAPAKKO (rek. Niinimaa) RUKOUSHUONE (Kansanopisto) SUNILA (rek. Osuuskauppa) TOIVOLA (Okkonen) Tuorila Työväentalo Sointula Villa Tuomaala VUOTILA VÄRMINKOSKEN RADANVARTIJAN TUPA Ylikestilän vesimylly Rantakylä ALA-TOPPILA JURVALA JUTILA ELI ALA-JUTILA KESKIJUTILA eli Ylä-Jutila PLEISULA (rek. Tontti-Pleisula) RANTAKYLÄN KOULU RIIVARIN TUULIMYLLY JA AITAT SUUTARI YLI-TOPPILA Virkkula ANNALA ANTTILA Matturi PIETILÄ LUMIJOKI alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Hirvasniemi Lapinkylä Kankaanpääntien kylämaisema (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. MERIJÄRVI alueet Merijärven kirkonkylä Tanskaperä Kalaputaan kylä (RKY 2009) Viirelänpuhto kohteet Merijärvi Ahdas Keltala Koivupuhdon koulu Kunnantalo Makasiini Merijärven kirjasto Merijärven kirkko Merijärven kirkkopuisto Merijärven vanhainkoti ja terveysasema Nuorisoseurantalo Toivola Tanskala 5

15 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Tanskanharju Tähjä Uiton silta ja vanha Kalajoen maantie Petäjäskoski Männistön puhto, Alamännistö Männistön puhto, Pohjanen Poutiaisen puhto, Alapoutinen Poutiaisen puhto, Pajala Poutiaisen puhto, Poutinen Ylikangas Pirttimäki Kaunola Metsola Pyhänkosken koulu Toholan kanava Ylipää Kalaputaan entinen kansakoulu Kalaputaan puhto, Alapudas Kalaputaan puhto, Harjun talo (ent. Kalapudas) Kalaputaan puhto, Kalapudas (ent. Ylimäki) Kalaputaan puhto, Rantapudas Kyläaho Männistön puhto, Koskela Perälä Pärkkälä Uusi Viirelä Vahvamaa Ylihuhta Ylipään entinen kansakoulu Yli-Viirelä MUHOS alueet Keisarin tie (RKY 2009) Kosulankylä (Miljoonalaakso) Laukka Päivärinteen parantola (RKY 2009) Vanha Rantatie Hirsijärvi Hyrkäs Korivaara Muhoksen kirkko (RKY 2009) Muhoksen rautatieasema/tori Muhostien raittimiljöö Museosilta (RKY 2009) Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Montta) (RKY 2009) Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Pyhäkosken voimalaitos ja asuinalue) (RKY 2009) Öhrnbergin ranta Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Pällin voimalaitos ja asuinalue) (RKY 2009) kohteet Kylmälä Huikola (Huikola, Keski-Huikola ja Yli-Huikola) Kärsämä Niemelä (Huikola) Saarelan koulu Valkola (Ranta-Valkola) Laitasaari Apaja Castrenin huvila (Koivula) Hartikka Hietala Holappa Ihme (ent. Kärnä) Kangasolli Kauppi Keskikosula Kinnula Koortila Kosula Laitasaaren koulu Laitasaaren rukoushuone Laitasaaren seurojentalo Luhtirakennus Kontu Muhoksen tsasouna, ortodoksinen rukoushuone Niemelä Paavola, ent. Tikkanen Rahkola Ranta-Kesti/Kesti Rinne Rintamäki Roinila Saarela Sanginjoen koulu Vanha-Hakkarila Vauhkola Viinikka Yli-Karhu Yli-Kosunen, Vanha Kinnula Ylitalo Yrjänä Muhos Halola Häikiö Imatran Voiman asuinrakennukset Iso-Hyrkäs Koivikonkoulu Kuurna Laivurin talo Valkolantiellä Lukka Muhoksen hautausmaa Muhoksen kotiseutumuseo Muhoksen kunnantalo Muhoksen rautatieasema Mylly Pohjola-koti Ranta-Laitila Saarikoski Similä Tikkala Toivola-koti Tuomisen huvila Työväentalo Törmä-Laitila/aitat Valkola Vanha Apteekki VR:n vesitorni Öhrnbergin talo eli Hietala Pyhänsivu Keräsen torppa Tahvola 6

16 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. NIVALA alueet Haapaperän raitti Köyhänperän latoalue (RKY 2009) Kyösti ja Kalervo Kallion talot (Heikkilä) (RKY 2009) Kyösti ja Kalervo Kallion talot (Pajari) (RKY 2009) Malisjokivarsi ja Jaakolan raitti Nivalan kirkonkylä Nivalan kirkonseutu Paloperä kohteet Järvikylä Aittoperän kyläkauppa Hietala Jokela Järvikylän osuusmeijeri Kivikko Koskenperän koulu Pekkakuja 10 Poikkimäki Somero Toivola Tölli Karvoskylä Haapala Haapalan koulu Haapasaari Kangastalo Karvoskylän koulu Karvoskylän kyläkauppa Karvoskylän ortodoksinen tsasouna Kullaksen tila Lipposen kauppa Mäkikangas Nivalan entinen kunnalliskoti Ojalehto ja Köyhänperän kuivaamo Rautio Vilkuna Maliskylä Jokisaari Kangas Liittola Näsälä Pakola Ruuskan puoti Nivala Entinen työvoimatoimisto (Kalliontie 12) Heikkilä Heikkilän mylly Heusalan talo Hyppylä Hämekosken pukimo (Kalliontie 14) Jaakola (Kujalan talo) Kauppayhtiö (Kalliontie 17) Keski-Pohjanmaan osuuskaupan viljasiilo Keskitalo Kirkko Korva-Pekan kauppakartano Kyösti ja Kalervo Kallion museo Lastensairaala Mehtälän koulu Myllymäki Niilo Kustaa Malmbergin muistomerkki ja Pirttiperän pihapiiri Nivalan kaupungintalo Nivalan kotiseutumuseo Katvala Nivalan rautatieaseman viherympäristö Nivalan seurantupa Nivalan työväentalo Kineva Nivalan vanha kirkkopuisto Nivalan vanha urheiluseurantalo Pajari Pappila ja kanttorila (Kalliontie 7) Rautatieasema Vanhan kirkon muistomerkki Sarja Peräahon tuulimylly Ruiska Vuolteenaho Välikylä Haikaran vanha koulu Hilippapatsas ja Padingin riippusilta Niskanen Padingin kyläkauppa Sikonen Ypyän koulumäki OULAINEN alueet Oulaskankaan sairaala-alue Oulaisten koulualue Oulaistenkosken rannat Törmähovi ja Törmäperän perinnekeskus Oulaisten rautatieaseman alue (RKY 2009) kohteet Kasarminmäki Epäilyksen talo Kunnansairaala Oulaskankaan sairaala Rauhamaa Revon Sähkö Oy:n pääkonttori Vanha parantola Vanha ylilääkärin talo Kostepää Suvanto Matkaniva Käkelä Lehtopään koulu Matkanivan koulu Matkanivan nuorisoseurantalo Matkanivan rukoushuone Merkkikivet Mäyrän koulu Rautiola Takalo Tirilä Oulainen Asematyöntekijöiden asuinrakennukset Häivän talo (Koivula) Kahvilapaviljonki Kosola Kotiseutumuseo Laikari Oulaisten kaupungintalo 7

17 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Oulaisten kirkko ja tapuli Oulaisten kirkkopuisto Rautatieasema Takalo-Eskola Törmähovi Väinölä Oulas Entinen SOK:n keskusmyymälä Maunulan mylly ja pato Oulaisten yhteiskoulun 1930-luvun koulutalo (nyk. Juho Oksan koulu) Yhdyspankki Petäjäskoski Ala-Vaikko Heikkilä Kalliokulju Laulumaan koulu Myllylä Piipsjärvi Ahonperän koulu Honkarannan koulu Iso-Mattila Keskitalo ja Kiviranta Kilpuan asema Matkaselkä Sippola Turulan koulu Ukonmurto Saha Kauppaoppilaitos Tohola Jaakola Oulaisten yhteiskoulun 1920-luvun koulutalo Penttilä Rahkola Soihtula OULU Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. PUDASJÄRVI Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. PYHÄJOKI alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Pohjanmaan rantatie, Eteläkylä (RKY 2009) Pyhäjoen kalarannat, Jokipuojin kalaranta (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Parhalahti (RKY 2009) Pyhäjoen kalarannat, Parhalahden vanha kalaranta (RKY 2009) Kiiskilän raitti Pyhäjoen kalarannat, Kaukon kalalanssi (RKY 2009) Pyhäjoen kirkonmäki Pohjanmaan rantatie, Sunintie E (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Sunintie P (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Yppäri (RKY 2009) Rajaniemen kylä (RKY 2009) Sunintien raitti Viirre Pohjanmaan rantatie kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. PYHÄJÄRVI Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. PYHÄNTÄ alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Leiviskä kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. RAAHE alueet Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat (RKY 2009) Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat (RKY 2009) Lapaluoto, Ratavartijan talo ja Tomtebo Preiskarin huvilat Raahen rautatieasema ja tullikamari (RKY 2009) Ulko-Fantti Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit (RKY 2009) Merikatu ja Velkaperä Miljoonaperä Haaralan hautausmaa Yritysperä Alpuan raitti Ilveskorven raitti Lampinsaaren kaivosyhdyskunta (RKY 2009) Ollinsaari Mikonkari Museosilta, Raahe Pattijoen silta (RKY 2009) Pattijoen kirkonmäki Kotaranta Saloisten kirkonmäki Saloisten raitti Pohjanmaan rantatie kohteet 01. kaupunginosa Jaakobin lähde Saaristokatu 02. kaupunginosa Cortenkatu Kirkkokellarit Raahen kirkko Reiponkatu 03. kaupunginosa Brahenkatu Elokuvateatteri Huvimylly Pekkatori Raahen museo Rantakatu ja Myhrbergin puisto 04. kaupunginosa Raahen vanha paloasema Ruiskuhuone ja museon varasto 05. kaupunginosa Entinen Lybeckerin kotiteollisuuskoulu 8

18 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Entinen Rouvasväen yhdistys ry:n lastenkoti Entinen Suomen Yhdys-Pankin toimitalo Pelastusarmeijan talo Pelastusarmeijan talo Raatihuone Saarela Virkailijatalo 06. kaupunginosa Härkätori 11. kaupunginosa Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 12. kaupunginosa Asuintalo, Merikatu 6 Entinen Köyhäin talo 13. kaupunginosa Kruununmakasiini 15. kaupunginosa Jugendkortteli nro 57 Keskuskoulu Raahela 19. kaupunginosa Lybeckerin koulu Alpua (Vihanti) Alpuan koulu Alpuan Osuusmeijeri Alpuan Osuuspankki Entinen Oulun Osuuskauppa Iso-Äijälä Koljolan paja Kontti Mikkelä Niemelän riihi Pikku-Vilminko Salon tuulimylly Verkasalo Honganpalo Honganpalon koulu Honganpalon vesitornit Kopsa Kopsakankaan aitta Kopsan koulu Pekuri Korpi (Vihanti) Anttila Erkkilä Haapamaa Harmaala Huhtala Ilveskorven kauppa ja sähkömuuntamo Lehtola Raittiusseura Korvenraivaajien talo Suopelto Lahjoitusmaa Entinen Santaholman saha Raahen Energian talo Raahen rautatieasema Ratavartijan talo Ruottalon huvilat Tomtebo Olkijoki Olkijoen koulu Olkijoen rauhanpirtti Pilkkapetäjä Palo Kinnunen Mattilan talo Pattijoki Eskola Häkkinen Ingerttilä ja Pihlajaniemi Jokelan vanha koulu Kamutanmäki Mikonkarin leirikeskus Lohenpyrstö Ojalan kotiseutumuseo Pattijoen kirkko Pattijoen pappilan pihapiiri Pattijoen seurakuntatalo Peltola Pramilan torppa Ruumiinhautakangas Silveri Ylipään koulu Piehinki Arkkukarin vanha myymälärakennus Karsikkaan talo Mutalan kartano Nurkkala Ojatoiste Ranta-Sippala Saloisten kotiseutumuseo Sippalan mylly Vanha alakoulu Pitkäkari Aurion huvila Gellmanin sairaala Jortaman verkko- ja kalamajat Kylmäniemen kalaranta Leirikeskus Ilolinna Peltomaan huvila Pursimaja Pyhäniemen huvila Raahen seminaari Rautaruukin työntekijäin ammattiosasto r.y:n huvila Saariahon huvila Saloinen Arkkukarin terveystalo Entinen Myllymäen koulu Juusolanmäki Myllymäen raittia rajaavat perinteiset pihapiirit Oikotie 21 ja 32 Myllymäen vanha kauppa Rautaruukin 1960-luvun terästehdas Saloisten kellotapuli (RKY 2009) Saloisten kirkko Saloisten kirkkopuisto Saloisten pappila Savolahti Kotikuusikko Örnin sotilastorppa Tervahovi Entiset Rouna Oy:n konepajan rakennukset ja puisto Vihanti (Vihanti) 9

19 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Ala- ja Ylä-Rantanen Hanhela Hilappa Kantti Kaunela Kotiseutumuseo Myllykangas Niemi Ukko Ukonkantti Uusitalo Vihannin kirkonkylän koulu Vihannin kotiseutukeskus Vihannin nuorisoseurantalo Vihannin Pikkukirkko Vihannin Rautatieasema Vihannin Sofia Magdalenen kirkko ja kellotapuli Vihannin työväentalo REISJÄRVI alueet Puurumäki Etelä-Sydänmaan kämpät Reisjärventien raitti kohteet Kalaja Autio Hylkilä Iisakkila Järvelän vanha koulu Kalajan koulu Kylätalo (Tarmola) Kääntä (Jäppiperä) Kääntä (Levonperä) Maliniemen vilja-aitta ja pihapiiri Peltokangas Työväentalo (Muistola) Vedenpää Kangaskylä Kokkoniemi Lokkilan kansakoulu Mäkitalo Pesonen Ranta-Puurula Ylitalo Reisjärvi Aho ja Lehtoranta Entinen pappila Kantti (Leppänen) Ketola Kinnulanrannan koulu Kirjakaupan talo (Siimes) Kivimäki Koivuharju ja Kiljanharju Kuivajärvi - Iso-Kotajärvi Kyrölä Leppälahden koulu Louhela Makasiini (Reisjärven kotiseutumuseo) Mäntyharju Mäntyjärven kämppä Nuorisoseuran talo Pysylä ja Kaunisto Rauhala ja aitat Reisjärven entinen vanhainkoti Reisjärven kirkko ja tapuli Reisjärven lukio Reisjärven osuusmeijeri Reisjärven sairaala (Entinen suojelukuntatalo Honkalinna) Savela Uusi-Pietilä SIEVI alueet Järvikyläntien - Kalliontien raitti Sievin kirkonmäki Kiiskilä Korhoskylä (Asemakylä) (RKY 2009) Kukonkylä Vanhakirkko Eskolan metsärata (ns. Pikkurata) kohteet Evijärvi Hangasmaan talot Hanhiniemen mylly Jakola Juusolan aitat Järvikylän koulu Järvikylän kyläkauppa Kalliontie 65 Kiviniemi Linnasalo Pakkala Ylikylmä Haikola Entinen apteekin talo, Ahtila ja puhelinkeskus Keskitalo Melartin talo ja Vahtolan aitta Niemelän aitta Pappilan vanha navetta Sievin kirkko Sievin kotiseutumuseo (Lainamakasiini) Sievin kunnantalo Sievin pappila Sievin uusi kirkkopuisto, hautausmaat ja ruumishuone Sievin vanhainkoti Jyrinki Halosen pihapiiri Huhtala ja Kankaanpää sekä kuivatuskanava Jyringin koulu Jyringin mylly Korven talot Ruuttilan talot Uutela ja Saari Järvikylä Kivelä Kangaskylä Saarijärven kämppä ja metsäradan paikka Kiiskilä Anttila Kangaskosken talo ja mylly 10

20 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Kangasoja Kiiskilän koulu Osuuskauppa Sarkkinen ja Keskitalo Työväentalo ja Kiiskilän kaupparakennukset Ylitalo Kukonkylä Alakukko Huhtala (Kukonkylä) Jyrylä Kauppala Korhonen (Tuomaala) Korhosen koulu Kukko (Lyly) Kytöaro (Mäkelä) Mattilan aitta Nummela Rautatieasema Rintelä Rukoushuone Sairasen kauppatalo Sievin rautatieaseman puisto Vesimylly Ylitalo ja Kiviluoto (Korhonen), Asemakylä Sievi Entinen Sievin pappila Kirkkotarha (Kalmistokangas) Kohtaniemen aitat Korhosen aitta Kunnarin torppa ja Petäjäsoja (Pihlajakoski) Laita-aho Markkulan aitat Pakkalan aitta Pappilan aitta Pöllän aitta Sievin vanhan kirkon kappelin puisto Stenbacka Säilynoja Tuomaala Uusitalo (Kanttorila) Vanha kauppa Verrosen talo ja tervahaudat Sikala Juhantalo SIIKAJOKI alueet Pohjanmaan rantatie, Karinkannantie (RKY 2009) Luohuan raitti Tauvo Paavolan kirkonraitti (RKY 2009) Revonlahden kirkko, kirkkopuisto ja hautausmaa Ruukin maatalousoppilaitos ja koeasema (RKY 2009) Martikkala Ruukin koski ja yrityspuisto Sahanseudun Katinhännän asuinalue (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Klingsporintie (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie, Vanha maantie, Kirkkotie (RKY 2009) Siikajoen kirkko ympäristöineen (RKY 2009) Turpeenperän vanhat aitat ja sotilastorppa Komppalinnan alue Meijerinsaari Nikolan umpipiha (RKY 2009) Pohjanmaan rantatie Revonlahti-Siikajoki-tie Heinolanperä-Luohua-tie kohteet Karinkanta Karinkannan mänty Karinkannan vanha koulu Lappi Entinen Oulun läänin kuntien yhteinen työlaitos ja Metsäpirtti Korsun koulu Roitomaa Tuomiojan asema Luohua Launonen Luohuan entinen kauppa (Lonka) Luohuan koulu Luohuan Osuusmeijeri Mäkitalo Paavolan Osuuskaupan Luohuan myymälä Rankisperän koulu Merikylä Haikara Hirvaskari Pehkola Entinen Paavolan Osuuspankki Haarala Huumolan koulu Hyrylä Jauhiala Kangas (Anttila) Karhu Mäkelä Nivalan luhtiaitta Paavolan kirkko ja tapuli Paavolan kirkonkylän kansakoulu Paavolan kotiseutumuseo Paavolan Osuusmeijeri Paavolan pappila Paavolan vanha paloasema Paavolan vanhustentalot Pehkolanmäki Peurakangas Rantatalo, Seppälä Rintamamiestalo Saarikoski Rintamamiestalo Savikorpi Roppolan luhti Ruukin kunnanlääkärin talo ja neuvola Ruukin tärpättitehdas Ruukinkartano Saaraniemi Saarikosken koulu Saarikosken nuorisoseuran talo Sahanseudun kauppa Sahanseudun koulu Sahanseudun patruunantalo Sahanseudun pytingit Sahanseudun vahtitupa Takalo-Roppola Tikkakankaan koulu Yli-Sakari Revonlahti Hög 11

21 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Kallila Koeasema Lunki Länkelä Maatalousoppilaitos Martikkala Martikkalan mylly Palokangas Palosuon luhti Pöyryn voimala Relletin asema Revonlahden entinen kunnantalo Revonlahden koulu Revonlahden pappila ja Suomen sodan muistomerkki Ruukki Askolan puoji Hämeen tila Ruukin kaljatehdas Ruukin kansakoulu Ruukin kirkonkylän koulu Ruukin vanha apteekin talo Ruukinkoski ja Kreivinsaari Veturien huolto- ja vesitorni Siikajoki Kastellin kartano Kerttula Mat`Heikki Matinheikki Myllylä Nikkilä Pirilä Ranta-Ukkola ja Ukkola Ryky Siikajoen kirkko ja tapuli Siikajoen Osuusmeijeri Siikajoen pappila Siikajoen seurakuntasali Turpeenoja Törmälän luhti Valtokari Väri Ylipää Nuorisoseurantalo SIIKALATVA alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Kestilän raitti Kärsämän kylä (RKY 2009) Koskelankangas Linnankangas Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä (RKY 2009) Manninkangas Saviselkä-Piippola -maantie (RKY 2009) Pulkkilan raitti Kurikkakangas ja Nivat Männistönkangas Rantsilan kirkko ja vanha raitti (RKY 2009) Vareksen tila (RKY 2009) Isokylä kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. TAIVALKOSKI Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. TYRNÄVÄ alueet Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko (RKY 2009) Haurukylä Temmesjokivarsi Tyrnävän Meijeritie (RKY 2009) Tyrnävän raitti Tyrnävänjokivarsi Honkakosken tila (RKY 2009) Ängeslevänjokivarsi kohteet Temmes Entinen Oulun Osuuskauppa Entinen pappila Entinen Temmeksen Osuusmeijeri Haapala Haapaseppä Hauru Humalainen Jokela Junttila Kirkko-Pekkala Kotiranta/Similän tuulimylly Kuoppala Leppälä-Nevala Mikkola/Lepola Niemelä Sarkkila/Sarkkinen Temmeksen kotiseutumuseo Temmeksen kotiseutumuseo, Mikkolan mylly ja saha Temmeksen vanha koulu Vitali Tyrnävä Ala-Ikola Ala-Keränen Ala-Räme (ent. Räme) Alatalo Ala-Turunen Anttila Ent. Keräsen korjaamo, Gulf-huoltoasema, ent. Kenkätehdas Entinen paloasema Hirvelä ja entinen kunnantalo Juottola Kirkonkylän vanha kansakoulu (yläaste) Kirstinän aittarakennus Koivikon koulu Koivula (ent. Pyhälä) Kolmio Kuivaperunatehdas Kursula Leskelä (ent. Palkki) Mäläskä Nahkimo Pajulahti (ent. Lotta-pirtti) Paldanius/Ylitalo Pappila (Mankila) Pirkola 12

22 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Liite 4. Pylkäs Ranta-Kaakila Räinä Temmeksen kirkko Tyrnävän kirkko Tyrnävän kotiseutumuseo Tyrnävän kotiseutumuseo, Tihisen kotiseututalo Tyrnävän kunnantalo Tyrnävän Osuusmeijeri Työväentalo (Vapaus) Vanha hautausmaa Väliaho Yli-Ikola Yli-Palkki Ylisuutarin aitta Ängeslevä Ala-Pakonen Ala-Rauhio Arola Heikkilä Honkakoski Honkala Härmä Jaakkola Kemilä Kuusela Käyrä Matinolli Murron koulu Murron Rukoushuone Männikkö Ojala/Pakola Piipari ent. Ylikoski Puotila Rantala Rauhionojan koulu Suorsa Tervo Tihinen / kivinavetta Toppinen Tuppurainen ent. Kotila Urhola ent. Ylipään koulu Uusi-Heikkilä Virkkunen Yli-Markuksela Yli-Pakonen Yli-Siira Yrjö-Siira Ängeslevän koulu ja Orava UTAJÄRVI alueet Sipolankylän raitti Lahti Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Pällin voimalaitos) (RKY 2009) Keisarin tie (RKY 2009) Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Utasen voimalaitos) (RKY 2009) Kylähautausmaat kohteet Ahmas Ahmaksen koulu Ahmaksen rautatieasema Korhola Sipolan myllyn paikka Palovartijan torni ja tupa sekä urheilumaja Juorkuna Juorkunan hautausmaa Keinälä Lipon aitta Yli-Mikkola (Heikki-Mikkola) Niska Ahmaskosken riippusilta Ala-Sipola Alasuvannon koulu Kangas-Korhola Miettula Niskankylän hautausmaa Niskankylän seurantalo Palo-oja Poutiainen Yli-Sipola Sangijärvi Kemilä Lahti/Seppälä Niemelä, pyramidikattoinen kesänavetta Perälä Sanginjärven koulu Sanginkylän hautausmaa Sotkajärvi Ojala Roinilan kartano Sotkajärven koulu Sotkakosken möljä Sotkan hautausmaa Särkijärvi Särkijärven koulu Utajärvi Hiltula Ikälä Kirkko ja tapuli Kirkonkylän hautausmaat Murto ja Aitta Seurakuntatalo SOK:n rakennukset/torimakasiini Tekninen varikko Utajärven kotiseutumuseo, tuulimylly ja museoaitta Utajärven koulu Utajärven pappila Utajärven rautatieasema YLIVIESKA alueet Aluevalikoima täydentyy kohdeinventoinnin valmistuttua. Kangas Kankaanmäki Vähäkankaan kyläraitti (RKY 2009) Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta (RKY 2009) Rautatieaseman alue Ylivieskan Kauppakatu kohteet Maakunnallisten arvojen inventointi on kesken. Luettelo esitetään ehdotusvaiheessa. 13

23 LIITE 5. POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT 0 KULTTUURIYMPÄRISTÖT KUNNITTAISET TEEMAKARTAT Alavieska Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Alavieskan kirkonkylä 2 Kähtävä Numero Alueen nimi 3 Mattilanperän kylä (RKY 2009) 4 Taluskylä Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 5 Alavieskan kotiseutumuseo (vanha pappilan väentupa) 6 Hannulan kotiseutumuseo 7 Jylhä 8 Kangas 9 Kuivatuskanava 10 Muuntaja 11 Rajakivet 12 Savupirtti (museo) ja Someronkylän koulu 13 Tanhuala 14 Viljamaa 15 Ylikangas 16 Kivimaa ja Rajaniemi 17 Verrosen pihapiiri

24 III II I , 21, IV Haapajärvi Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Kalajokilaakso (VN 95) II Kalajokilaakson kulttuurimaisema (ehdotus valtakunnallisesti arvokkaaksi) III Malisjokivarren kulttuurimaisema IV Ylipään - Karjalahdenrannan kulttuurimaisemat Kalajokivarressa Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Siiponkoski ja Isosaari 2 Haapajärven kirkkoranta (RKY 2009) 3 Kaakilanpuhto 4 Harjunniemi 5 Haapajärven Kauppakatu 6 Vehkapuhto 7 Haapajärven rautatieasema-alue Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 8 Entinen Nokkouden koulu "Mäyrähovi" 9 Haapajärven Kohteet asevarikon asunnot 10 Haapajärven entinen sairaala ja lääkärin talo (Kukkaniemi) 11 Haapajärven entinen vanhainkoti, Karjalahden kartano 12 Haapajärven kasino 13 Haapajärven kotiseutumuseo 14 Haapajärven maa- ja metsätalousoppilaitos 15 Hautaperän tekojärven alue 16 Herrala Kohteet (Siili) 17 Hirvipuhto 18 Karjalahden koulu 19 Kaunisto 20 Kesolan luhti 21 Kukkaniementie 6 22 Kumisevan vanha koulu 23 Leppälä 24 Niinikangas 25 Nokare 26 Pajulan aitat 27 Pehkonen 28 Peltomäki 29 Rauman kauppakartano 30 Rosenlew yhtiön virkatalo (Järvenpää) 31 Saari 32 Taiteilijakoti Jykelä 33 Vitikantien käkikellotalot 34 Ylipään koulu ja Lemmensilta 35 Kalakankaan koulu 36 Kalakankaan nuorisoseuran lava 37 Ahjola (Oksavan vanha koulu) 38 Aholan paja 39 Jaakola 40 Jokelan koulu 41 Jämsä 42 Kopolan koulu 43 Laitila 44 Myllylän talot (Ent. Myllylän talot ja Viinala) 45 Nurkkala 46 Olkkolan kyläkirkko 47 Pölkkypaja (Kuusisto/Heikkilän paja ja pihapiiri) 48 Ristikankaan metsäkämppä 49 Tuomaala 50 Viinala 51 Viitala (Rannan koulu) 52 Yliaho (Nurkkala)

25 I II Haapavesi III IV Merkintöjen selitys 27 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 1 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Vaitiniemen kulttuurimaisema II Mieluskylän kulttuurimaisema III Mustikkamäen - Sulkakylän kulttuurimaisema ja Haapajärven rannat IV Vatjusjärven kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Karsikas 2 Haapaveden Vanhatien raitti länsiosa (RKY 2009) 3 Haapaveden Vanhatien raitti itäosa (RKY 2009) 4 Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mustikkamäen viljelymaisema (RKY 2009) 5 Rytkynkylä Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 6 Ainalinjärven Kalmasaari 7 Arola 8 Heinola ja Karihtala 9 Karhukankaan koulu 10 Korkatin koulu 11 Koskela ja Vanha-Koskela 12 Männikkö 13 Mäyrä 14 Ollilan aitat 15 Rantonen Kohteet 16 Vaitiniemen entinen kansakoulu 17 Ahonperä 18 Alatalo 19 Entisen Haapaveden kunnalliskodin pihapiiri 20 Haapaveden kirkon tapuli ja kirkkotarha 21 Haapaveden osuusmeijeri 22 Haapaveden Kohteet siunauskappeli ja Jaananmäen hautausmaa 23 Joutennivan mylly 24 Kujala 25 Kukkura 26 Kytökylän koulu 27 Käräjäojan vesiratasmylly 28 Laaksola 29 Murtomäki ja Reijuksen niittypirtti ja ladot 30 Ollila 31 Pajalan aitta 32 Pohjoismaiden Yhdyspankin talo 33 Pokela 34 Ranta-Huikari 35 Rapinojan karjamaja 36 Rauhaniemi 37 Ryytipajala ja Pajala 38 Salliperän koulu 39 Salon talo 40 Takalo 41 Tiensuu ja Tienvieri 42 Urheilumaja 43 Vatjusjärven koulu 44 Vatjusjärven Mylly Veljekset Ruuska 45 Ylä-Herrala 46 Ansalehto ja Ansala 47 Humalojan koulu 48 Jääskelän aitta 49 Koski 50 Mieluskylän koulu 51 Mieluskylän nuorisoseurantalo 52 Niva 53 Ollalan nuorisoseuran talo 54 Rantapekkala! Kartalta puuttuu kohde Haavisto.

26 Arvokkaat maisema-alueet I Kalajoen Hiekkasärkät ja Rahjan saaristo (ehdotus valtakunnallisesti arvokkaaksi) II Pitkäsenkylän - Tyngän kulttuurimaisemat Kalajokivarressa III Himangan kulttuurimaisema Lestijokivarressa IV Alaviirteen saaristo ja Maakannuskarinlahti I , , 57, 58 II Kalajoki , 84, 86, 87, Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Juoponperä 2 Kannuskylän raitti 3 Himangan kirkonkylä 4 Tuorila-Lahdensuu 5 Plassin vanha markkinapaikka (RKY 2009) 6 Kallankarien kalastajatukikohta - Ulkokalla (RKY 2009) 7 Kallankarien kalastajatukikohta - Maakalla (RKY 2009) 8 Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko (RKY 2009) 9 Jylkän talonpoikaistila (RKY 2009) 10 Pohjanmaan rantatie - Roukala-Himankakylä (RKY 2009) 11 Pohjanmaan rantatie - Juolanpää (RKY 2009) 12 Pohjanmaan rantatie - Vasankari (RKY 2009) 13 Kalajoen pappila (RKY 2009) 14 Etelänkylän raitti 15 Pohjankylän raitti 16 Himankakylän raitti ja kalasatama 17 Rautio 18 Kääntä 19 Tahkokorvat 20 Tyngän mylly ja Hihnalankoski 21 Vasankarinpuhto 22 Pohjanmaan rantatie IV III 31 37, 38, , 32, Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 23 Etelänkylän koulu (Rantala), Keski-Naatus ja Naatus 24 Hiekkasärkkien portti- ja inforakennus 25 Iso-Pahkalan ateljeerakennus 26 JukuJukuMaan sisäänkäynti- ja porttirakennukset 27 Saari 28 Vihaspauhan kalamökit ja Vihasniemen mökit 29 Vuorenkallion koulu 30 Ala-Hillilä 31 Hakala 32 Hillilä 33 Hillilän koulut 34 Himanka 35 Kinaren talot l. Tapio ja Kinare 36 Kinaret 37 Ojatalo 38 Piikki 39 Silakka 40 Sämpilä 41 Uusi-Hillilä 42 Vanha Holmantie 43 Koivumäki 44 Himangan sahan alue ja Sautinkarin lomamökit 45 Sautinkarintie Mäkitalon mäki 47 Ala-Sorvari, Kivelä ja Mehtäkylän osuusmeijeri 48 Keski-Sorvari 49 Mehtäkylän koulu 50 Mehtäkylän kyläkaupat 51 Mehtäkylän vanha koulu 52 Mehtälän tuulimylly 53 Silvasti 54 Yli-Nikula 55 Ala-Nauha 56 Kivirinta 57 Nauha (Yli-Nauha) 58 Niemelä 59 Tavasti (Saukko) 60 Kalajoen sairaala 61 Kivioja 62 Koulutien asuntolat 63 Lepistö 64 Merenoja 65 Mökkikangas 66 Pahikkala 67 Rahkola 68 Joensuu 69 Juusolanmäki 70 Jätkälä 71 Kurikkala 72 Piekkon Aukkon mökki 73 Siiponkosken mylly 74 Siirosen kalamökki 75 Ala-Typpö 76 Haapamäki 77 Lehtola 78 Raution entinen pappila (Koivumaa) 79 Raution koulu 80 Keski-Simi ja Simintien asutus 81 Kiviojan savipaja 82 Osuuskaupan viljamakasiini 83 Peltola 84 Rantatalo 85 Siminsilta 86 Tavasti (Tynkä) 87 Tavastin koulu 88 Tyngän koulu 89 Tyngän kyläkauppa 90 Hirsikarin verkkovajat 91 Manninen 92 Puskala 93 Vasankari nuorioseurantalo 94 Alila

27 Liminka II Merkintöjen selitykset Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö I Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,25 4,5 9 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Mankilan-Sipolan kulttuurimaisema II Limingan lakeuden kulttuurimaisema (ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi) Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Limingan ranta (RKY 2009) 2 Ala-Temmeksen jokivarsitalot (RKY 2009) 3 Limingan kirkko ympäristöineen (RKY 2009) 4 Rantakylän ja Virkkulan vanha asutus Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 5 Kettunen 6 Ylitalon koulu 7 Lakeuden koulu 8 Lehto 9 Salmela 10 Alakestilä 11 Emäntäkoulu 12 Lapinkankaan kansakoulu 13 Rautatieasema 14 Heiskari 15 Huvila Terijoelta/Leinosen talo 16 Kokkolan niittykämppä 17 Sangin niittykämppä 18 Juustila 19 Kangastalo 20 Kennilä 21 Keskitalo 22 Ketunmaan koulu 23 Limingan osuusmeijeri 24 Linnukkapatsas 25 Molnberg 26 Nahkala 27 Ojanperä 28 Pyhtilä 29 Pyhtinen 30 Ranta-Hirvelä 31 Tuorila 32 Työväentalo 33 Villa Tuomaala 34 Värminkosken radanvartijan tupa 35 Ylikestilän vesimylly 36 Suutari

28 10 I Merijärvi II Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Pyhänkosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa II Petäjäskosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Tanskaperä 2 Viirelänpuhto 3 Kalaputaan kylä (RKY 2009) 4 Merijärven kirkonkylä Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 5 Keltala 6 Nuorisoseurantalo Toivola 7 Tähjä 8 Uiton silta ja vanha Kalajoen maantie 9 Ylikangas 10 Kaunola 11 Metsola 12 Pyhänkosken koulu 13 Toholan kanava 14 Kalaputaan entinen kansakoulu 15 Perälä 16 Pärkkälä 17 Vahvamaa 18 Ylihuhta 19 Ylipään entinen kansakoulu

29 33 32 II Merkintöjen selitykset Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) I Muhos III 19 IV , km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Oulujokilaakson kulttuurimaisema (ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi) II Sanginjokivarren kulttuuri- ja luonnonmaisemat III Ahmasjärven kulttuurimaisema IV Rokuanvaara (ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi) Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Päivärinteen parantola (RKY 2009) 2 Laukka 3 Kosulankylä 4 Vanha Rantatie 5 Korivaara 6 Muhostien raittimiljöö 7 Muhoksen kirkko (RKY 2009) 8 Öhrnbergin ranta 9 Muhoksen rautatieasema 10 Museosilta (RKY 2009) 11 Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Montta) (RKY 2009) 12 Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Pyhäkosken voimalaitos ja asuinalue) (RKY 2009) 13 Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Pällin voimalaitos ja asuinalue) (RKY 2009) 14 Hyrkäs 15 Hirsijärvi 16 Keisarintie Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 17 Huikola, Keski-Huikola, Yli-Huikola 18 Niemelä 19 Kärsämä 20 Saarelan koulu 21 Valkola (Ranta-Valkola) 22 Kuurna 23 Mylly 24 Saarikoski 25 Keräsen torppa 26Tahvola 27 Castrenin huvila 28 Hartikka 29 Holappa 30 Rintamäki 31 Roinila 32 Sanginjoen koulu 33 Niemelä 34 Yrjänä 35 Halola 36 Vauhkola 37 Yli-Karhu 38 Rinne 39 Muhoksen hautausmaa 40 Valkola 41 Työväentalo 42 IVO asuinrakennukset 43 Häikiö 44 Lukka 45 Muhoksen kunnantalo 46 Pohjola-koti 47 Toivola-koti 48 Törmä-Laitila/aitat 49 Ranta-Laitila

30 Nivala III III I II Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Kalajokilaakso (VN 95) II Kalajokilaakson kulttuurimaisema (ehdotus valtakunnallisesti arvokkaaksi) III Malisjokivarren kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Malisjokivarsi ja Jaakolan raitti 2 Haapaperän raitti 3 Kyösti ja Kalervo Kallion talot (Heikkilä) (RKY 2009) 4 Kyösti ja Kalervo Kallion talot (Pajari) (RKY 2009) 5 Köyhänperän latoalue (RKY 2009) 6 Nivalan kirkonseutu 7 Nivalan kirkonkylä 8 Paloperä Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 9 Aittoperän kyläkauppa 10 Hietala 11 Jokela 12 Järvikylän osuusmeijeri 13 Kivikko 14 Koskenperän koulu 15 Pekkakuja Poikkimäki 17 Somero 18 Toivola 19 Tölli 20 Haapalan koulu 21 Kangastalo 22 Karvoskylän koulu 23 Karvoskylän kyläkauppa 24 Karvoskylän ortodoksinen tsasouna 25 Kullaksen tila 26 Lipposen kauppa 27 Nivalan entinen kunnalliskoti 28 Ojalehto ja Köyhänperän kuivaamo 29 Rautio 30 Vilkuna 31 Jokisaari 32 Kangas 33 Liittola 34 Näsälä 35 Pakola 36 Ruuskan puoti 37 Heusalan talo 38 Hyppylä 39 Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan viljasiilo 40 Keskitalo 41 Niilo Kustaa Malmbergin muistomerkki ja Pirttiperän pihapiiri 42 Nivalan kotiseutumuseo Katvala 43 Nivalan rautatieaseman viherympäristö 44 Nivalan työväentalo Kineva 45 Rautatieasema 46 Peräahon tuulimylly 47 Vuolteenaho 48 Haikaran vanha koulu 49 Hilippapatsas ja Padingin riippusilta 50 Niskanen 51 Sikonen 52 Ypyän koulumäki! Kartalta puuttuu kohde Ruisku.

31 I Oulainen , 22, 23, 38, II ,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN ) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 43 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Petäjäskosken kulttuurimaisema Pyhäjokivarressa II Piipsjärven kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Oulaistenkosken rannat 2 Oulaisten rautatieaseman alue (RKY 2009) 3 Oulaisten koulualue 4 Oulaskankaan sairaala-alue 5 Törmähovi ja Törmäperän perinnekeskus Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 6 Epäilyksen talo 7 Rauhamaa 8 Revon Sähkö Oy:n pääkonttori 9 Käkelä 10 Lehtopään koulu 11 Matkanivan koulu 12 Matkanivan nuorisoseurantalo 13 Matkanivan rukoushuone 14 Merkkikivet 15 Mäyrän koulu 16 Rautiola 17 Takalo 18 Tirilä 19 Kosola 20 Oulaisten kaupungintalo 21 Takalo-Eskola 22 Väinölä 23 Yhdyspankki 24 Ala-Vaikko 25 Heikkilä 26 Kalliokulju 27 Laulumaan koulu 28 Myllylä 29 Ahonperän koulu 30 Honkarannan koulu 31 Iso-Mattila 32 Keskitalo ja Kiviranta 33 Kilpuan asema 34 Matkaselkä 35 Sippola 36 Turulan koulu 37 Ukonmurto 38 Jaakola 39 Penttilä 40 Rahkola

32 Arvokkaat maisema-alueet I II III Raahen saaristo ja rantamaisemat Pattijoen kulttuurimaisema Kastellin jätinkirkko Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt I , 24, 25, , 68, 73, 75, II Raahe III Alueet 1 Lapaluoto, Ratavartijan talo ja Tomtebo 2 Ilveskorven raitti 3 Lampinsaaren kaivosyhdyskunta (RKY 2009) 4 Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit (RKY 2009) 5 Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat (RKY 2009) 6 Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat (RKY 2009) 7 Raahen rautatieasema ja tullikamari (RKY 2009) 8 Museosilta, Raahe Pattijoen silta (RKY 2009) 9 Alpuan raitti 10 Pattijoen kirkonmäki 11 Ollinsaari 12 Merikatu ja Velkaperä 13 Miljoonaperä 14 Yritysperä 15 Haaralan hautausmaa 16 Saloisten kirkonmäki 17 Saloisten raitti 18 Mikonkari 19 Ulko-Fantti 20 Preiskarin huvilat 21 Kotaranta 22 Pohjanmaan rantatie , 91, 94, 95, 98, 100, 101, Merkintöjen selitys 2 44 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) 32 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 23 Entinen Lybeckerin kotiteollisuuskoulu 24 Härkätori 25 Jugendkortteli nro Raahela 27 Lybeckerin koulu 28 Alpuan koulu 29 Iso-Äijälä 30 Koljolan paja 31 Kontti 32 Mikkelä 33 Niemelän riihi 34 Pikku-Vilminko 35 Salon tuulimylly 36 Verkasalo 37 Honganpalon koulu 38 Honganpalon vesitornit 39 Kopsakankaan aitta 40 Kopsan koulu 41 Pekuri 42 Anttila 43 Haapamaa 44 Huhtala 45 Lehtola 46 Entinen Santaholman saha 47 Ratavartijan talo 48 Ruottalon huvilat Mikonkari Tomtebo Ulko-Fantti Olkijoen koulu Preiskarin Olkijoen Kohteet rauhanpirtti huvilat Kotaranta Pilkkapetäjä 53 Kinnunen Kohteet 54 Mattilan talo Entinen Eskola Lybeckerin kotiteollisuuskoulu Härkätori Häkkinen Jugendkortteli Ingerttilä ja Pihlajaniemi nro Raahela Jokelan Kohteet vanha koulu Lybeckerin Kamutanmäki koulu Alpuan Mikonkarin koululeirikeskus Lohenpyrstö Iso-Äijälä Ojalan kotiseutumuseo Koljolan Peltola paja Kontti Pramilan torppa Mikkelä Ruumiinhautakangas Niemelän Silveri riihi Pikku-Vilminko Ylipään koulu Salon Arkkukarin tuulimylly vanha myymälärakennus Verkasalo Karsikkaan talo Honganpalon Mutalan kartano koulu Honganpalon Nurkkala vesitornit Kopsakankaan Ojatoiste aitta Kopsan Ranta-Sippala koulu Pekuri Saloisten kotiseutumuseo Anttila Sippalan mylly Haapamaa Vanha alakoulu I 76 Gellmanin sairaala 77 Kylmäniemen kalaranta Takalo Leirikeskus Ilolinna Tiensuu Peltomaan ja Tienvieri huvila Urheilumaja Raahen seminaari Vatjusjärven Arkkukarin terveystalo koulu Vatjusjärven Rautaruukin Mylly 1960-luvun Veljekset terästehdas Ruuska Ylä-Herrala Kotikuusikko Ansalehto Örnin sotilastorppa ja Ansala Humalojan Entiset Rouna kouluoy:n konepajan rakennukset ja puisto 486 Jääskelän Ala- ja Ylä-Rantanen aitta Koski Hanhela Mieluskylän Hilappa koulu Mieluskylän Kantti nuorisoseurantalo Niva Kaunela Ollalan Kotiseutumuseo nuorisoseuran talo Rantapekkala Myllykangas 93 Niemi 94 Ukko 95 Ukonkantti 96 Uusitalo 97 Vihannin kirkonkylän koulu 98 Vihannin kotiseutukeskus 99 Vihannin nuorisoseurantalo 100 Vihannin Pikkukirkko 101 Vihannin Rautatieasema 102 Vihannin Sofia Magdalenen kirkko ja kellotapuli 103 Vihannin työväentalo

33 Reisjärvi I 27 5 II Merkintöjen selitys Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) 3 Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä (VN 95) II Reisjärven kulttuurimaisema (ehdotus valtakunnallisesti arvokkaaksi) Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Puurumäki 2 Reisjärventien raitti 3 Etelä-Sydänmaan kämpät Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 4 Autio 5 Hylkilä 6 Iisakkila 74 6 Ainalinjärven Järvelän Autio vanha Kalmasaari koulu 85 7 Arola Kalajan Hylkilä koulu 96 8 Heinola Kylätalo Iisakkilaja (Tarmola) Karihtala Karhukankaan Kääntä Järvelän (Jäppiperä) vanha koulu Korkatin Kääntä Kalajan (Levonperä) koulu Koskela Maliniemen Kylätalo (Tarmola) ja Vanha-Koskela vilja-aitta ja pihapiiri Männikkö Peltokangas Kääntä (Jäppiperä) Työväentalo Kääntä (Levonperä) (Muistola) 15 Vedenpää 16 Kokkoniemi 17 Lokkilan kansakoulu 18 Kohteet Mäkitalo 19 Pesonen 20 Ylitalo 21 Entinen pappila 22 Kantti (Leppänen) 23 Ketola 24 Kinnulanrannan koulu 25 Kohteet Kivimäki 26 Koivuharju ja Kiljanharju 27 Kyrölä 28 Leppälahden koulu 29 Louhela 30 Mäntyharju 31 Nuorisoseuran talo 32 Reisjärven entinen vanhainkoti 33 Reisjärven lukio 34 Reisjärven osuusmeijeri 35 Reisjärven sairaala (Entinen suojelukuntatalo Honkalinna) 36 Savela 37 Uusi-Pietilä

34 II I Sievi Niv Merkintöjen selitys 29 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Evijärven ja Vääräjokilaakson kulttuurimaisemat II Vanhakirkon - Jyringin kulttuurimaisemat Vääräjokivarressa Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Korhoskylä (Asemakylä) (RKY 2009) 2 Sievin kirkonmäki 3 Järvikyläntien - Kalliontien raitti 4 Kiiskilä 5 Kukonkylä 6 Vanhakirkko 7 Eskolan metsärata (ns. Pikkurata) Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 8 Hangasmaan talot 9 Hanhiniemen mylly 10 Jakola 11 Järvikylän koulu 12 Kiviniemi 13 Linnasalo 14 Pakkala 15 Ylikylmä 16 Entinen apteekin talo, Ahtila ja puhelinkeskus 17 Keskitalo 18 Melartin talo ja Vahtolan aitta 19 Niemelän aitta 20 Sievin kunnantalo 21 Sievin vanhainkoti 22 Halosen pihapiiri 23 Huhtala ja Kankaanpää sekä kuivatuskanava 24 Jyringin koulu 25 Jyringin mylly 26 Korven talot 27 Ruuttilan talot 28 Uutela ja Saari 29 Saarijärven kämppä ja metsäradan paikka 30 Kangasoja 31 Ylitalo 32 Huhtala (Kukonkylä) 33 Entinen Sievin pappila 34 Kohtaniemen aitat 35 Korhosen aitta 36 Kunnarin torppa ja Petäjäsoja (Pihlajakoski) 37 Laita-aho 38 Markkulan aitat 39 Pakkalan aitta 40 Pöllän aitta 41 Stenbacka 42 Tuomaala 43 Vanha kauppa 44 Verrosen talo ja tervahaudat 45 Juhantalo

35 Arvokkaat maisema-alueet I Huumolan - Niemelän kulttuurimaisema Siikajokivarressa II Luohuan kulttuurimaisema III Mankilan - Sipolan kulttuurimaisemat Siikajokivarressa IV Revonlahden kulttuurimaisema Siikajokivarressa V Siikajoen suun kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 3 26 V IV Alueet 1 Martikkala 2 Meijerinsaari 3 Tauvo 4 Siikajoen kirkko ympäristöineen (RKY 2009) 5 Nikolan umpipiha (RKY 2009) 6 Ruukin maatalousoppilaitos ja koeasema (RKY 2009) 7 Paavolan kirkonraitti (RKY 2009) 8 Pohjanmaan rantatie, Vanha maantie, Kirkkotie (RKY 2009) 9 Pohjanmaan rantatie, Klingsporintie (RKY 2009) 10 Pohjanmaan rantatie, Karinkannantie (RKY 2009) 11 Sahanseudun Katinhännän asuinalue (RKY 2009) 12 Revonlahden kirkko, kirkkopuisto ja hautausmaa 13 Turpeenperän vanhat aitat ja sotilastorppa 14 Ruukinkoski ja Yrityspuisto 15 Komppalinnan koulukeskus 16 Luohuan raitti 17 Pohjanmaan rantatie 18 Revonlahti-Siikajoki-tie 19 Heinolanperä-Luohua-tie Siikajoki 61, 62, 63, 64, , 30, 34, 36, I III II 16 Merkintöjen selitys 25 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) 0 2,5 5 7,5 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 20 Karinkannan mänty 21 Entinen Oulun läänin kuntien yhteinen työlaitos ja Metsäpirtti 22 Korsun koulu 23 Roitomaa 24 Tuomiojan asema 25 Rankisperän koulu 26 Hirvaskari 27 Haarala 28 Huumolan koulu 29 Hyrylä 30 Jauhiala 31 Kangas (Anttila) 32 Mäkelä 33 Nivalan luhtiaitta 34 Paavolan kirkonkylän kansakoulu 35 Paavolan pappila Kohteet 36 Paavolan vanha paloasema 37 Paavolan vanhustentalot 38 Pehkolanmäki 39 Peurakangas 40 Rintamamiestalo Saarikoski 41 Rintamamiestalo Savikorpi 42 Roppolan luhti 43 Ruukin kunnanlääkärin talo ja neuvola 44 Ruukin tärpättitehdas 45 Saaraniemi 46 Saarikosken koulu 47 Saarikosken nuorisoseuran talo 48 Takalo-Roppola 49 Tikkakankaan koulu 50 Yli-Sakari 51 Alueet Hög Kallila Martikkala Karinkannan mänty Länkelä Meijerinsaari Entinen Oulun läänin kuntien yhteinen työlaitos ja Metsäpirtti Palokangas Tauvo Korsun koulu Palosuon Siikajoen Roitomaakirkko luhti ympäristöineen (RKY 2009) Pöyryn Nikolan Tuomiojan voimala umpipiha asema(rky 2009) Relletin Ruukin Rankisperän maatalousoppilaitos asema koulu ja koeasema (RKY 2009) Revonlahden Paavolan Hirvaskarikirkonraitti entinen (RKY kunnantalo 2009) Revonlahden Pohjanmaan Haarala rantatie, koulu Vanha maantie, Kirkkotie (RKY 2009) Revonlahden Pohjanmaan Huumolan koulu rantatie, pappila ja Klingsporintie Suomen sodan (RKY muistomerkki 2009) Askolan Pohjanmaan Hyrylä puojirantatie, Karinkannantie (RKY 2009) Ruukin Sahanseudun Jauhiala kansakoulu Katinhännän asuinalue (RKY 2009) Ruukin Revonlahden Kangas kirkonkylän (Anttila) kirkko, koulu kirkkopuisto ja hautausmaa Ruukin Turpeenperän Mäkelä vanha apteekin vanhat aitat taloja sotilastorppa Veturien Nivalan luhtiaitta huolto- ja vesitorni Kastellin Paavolan kartano kirkonkylän kansakoulu Mat`Heikki Paavolan pappila Matinheikki Paavolan vanha paloasema 69 Nikkilä 70 Ranta-Ukkola ja Ukkola 71 Siikajoen seurakuntasali 72 Nuorisoseurantalo! Kartalta puuttuvat kohteet - Karinkannan vanha koulu - Ruukin kaljatehdas - Törmälän luhti

36 Merkintöjen selitykset 29 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) III I II ,25 4,5 9 km Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Ängeslevän - Ylipään kulttuurimaisema II Limingan lakeuden kulttuurimaisema (ehdotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi) III Oulujokilaakson kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 1 Honkakosken tila (RKY 2009) 2 Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko (RKY 2009) 3 Haurukylä 4 Temmesjokivarsi 5 Tyrnävän meijeritie (RKY 2009) 6 Tyrnävän raitti 7 Tyrnävänjokivarsi 8 Ängeslevänjokivarsi Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 9 Entinen Oulun Osuuskauppa 10 Entinen Temmeksen osuusmeijeri 11 Haapala 12 Kuoppala 13 Sarkkila 14 Ala-Räme 15 Kirkonkylän vanha kansakoulu 16 Kolmio 17 Mäläskä 18 Paldanius/Ylitalo 19 Pylkäs 20 Räinä 21 Väliaho 22 Ylisuutarin aitta 23 Ala-Rauhio 24 Arola 25 Honkala 26 Härmä 27 Jaakkola 28 Kemilä 29 Käyrä 30 Murron koulu 31 Murron rukoushuone 32 Männikkö 33 Ojala/Pakonen 34 Puotila 35 Rantala 36 Rauhionojan koulu 37 Suorsa 38 Tihinen/kivinavetta 39 Urhola, Ylipään koulu 40 Virkkunen

37 I IV II 29 III 2 3 V VI Merkintöjen selitykset Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VN 1995) Maakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettu maisema-alue 0 VII IX 9 14 Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) VIII 0 4, km 8 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VN 1995) SYKE 2013 Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Museovirasto 11/2009 Pohjakartta-aineisto Maastokartta 1: Maanmittauslaitos 11/2014 POHJOIS-POHJANMAAN ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET JA RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT Arvokkaat maisema-alueet I Olvassuo (ehd. valtakunnallisesti arvokkaaksi) II Kurimon ruukin alue III Särkijärven kulttuurimaisema IV Juorkunan kulttuurimaisema V Sanginkylän kulttuurimaisema VI Kemilän kulttuurimaisema VII Ahmasjärven kulttuurimaisema VIII Rokuanvaara (ehd. valtakunnallisesti arvokkaaksi) IX Oulujokivarren ja Lähtevänojavarren kulttuurimaisema Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Alueet 0 Keisarintie (RKY 2009) 1 Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset (Utasen voimalaitos) (RKY 2009) 2 Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset Pällin voimalaitos) (RKY 2009) 3 Lahti 4 Sipolankylän raitti Kohteet, jotka eivät sisälly alueisiin 5 Ahmaksen koulu 6 Ahmaksen rautatie 7 Korhola 8 Palovartijan torni ja tupa sekä urheilumaja 9 Sipolan myllyn paikka 10 Juorkunan hautausmaa 11 Keinälä 12 Lipon aitta 13 Yli-Mikkola 14 Ahmakosken riippusilta 15 Alasuvannon koulu 16 Kangas-Korhola 17 Miettula 18 Palo-Oja 19 Poutiainen 20 Kemilä 21 Niemelän kesänavetta 22 Sanginjärven koulu 23 Sanginkylän hautausmaa 24 Ojala 25 Roinilan kartano 26 Sotkajärven koulu 27 Sotkakosken möljä 28 Sotkan hautausmaa 29 Särkijärven koulu 30 Hiltula 31 Ikälä 32 Kirkko ja tapuli 33 Kirkonkylän hautausmaat 34 Murto ja aitta 35 Seurakuntatalo 36 SOK:n rakennukset/torimakasiini 37 Tekninen varikko 38 Utajärven kotiseutumuseo 39 Utajärven koulu 40 Utajärven pappila 41 Utajärven rautatieasema

38 LIITE 6. POHJOIS POHJANMAAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET KUNTA MJTUNNUS KOHDENIMI AJOITUS TYYPPI ALATYYPPI Alavieska Nisula historiallinen raaka aineen hankintapaikat kaivokset Alavieska Rajaniemi pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Takkunen kivikautinen asuinpaikat Alavieska Naamakangas kivikautinen asuinpaikat Alavieska Kytökangas ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Pikkuräme NE varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Alavieska Pikkuräme S varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Alavieska Ojaperä historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Alavieska Lammasniemi 2 varhaismetallikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Salosaari pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Miehenneva kivikautinen kivirakenteet jätinkirkot Alavieska Mäenmaa pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Miehenneva 2 historiallinen asuinpaikat piilopirtit Alavieska Rautiontie historiallinen asuinpaikat torpat Alavieska puukirkko historiallinen kirkkorakenteet kirkonpaikat Alavieska Taluskylä Talonen historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Alavieska Alavieska Järvitila historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Alavieska Kähtävä Uusitalo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Alavieska Someronkylä Somero historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Alavieska Antinkangas historiallinen asuinpaikat torpat Alavieska Kytökangas 2 hautapaikat hautaröykkiöt Alavieska Karhulankangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Haapajärvi Kotajärvi esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Haapajärvi Karhunpiilo kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Kaakila Järvelä kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Pappila kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Tervakoski kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Järvikuona kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Ylipään Kangas Varis kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Liejumäki Lahdenperä kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Saari kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Laajala kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Yliniemi kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Hautaperän Allas Tervamäki kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Nokare kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Katajakangas kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Kuusaa Someronmäki historiallinen asuinpaikat kylänpaikat Haapajärvi Katajakangas Pihlajakangas kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Tynnyrikoski kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Myllyranta kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Autionranta Sippola kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Vehkalahti kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Kurikkaluhta kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Hankala kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Harjunniemi kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Hautala kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Himola kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Himola 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat pajat Haapajärvi Korteranta kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Kotajärvi Kokkila kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Lamminoja ajoittamaton työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Haapajärvi Losku kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Luukorpi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

39 Haapajärvi Neljänkymmenenpenninkangas kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Ollovensaari historiallinen kivirakenteet rajamerkit Haapajärvi Pihlajaranta kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Ritakangas historiallinen kivirakenteet rajamerkit Haapajärvi Toukola kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Uunila kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Ylikoski kivikautinen asuinpaikat Haapajärvi Karjakivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Haapajärvi Lohijoki työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Haapavesi Perttulankangas historiallinen asuinpaikat Haapavesi Käräjäsaari historiallinen kultti ja tarinapaikat tarinapaikat Haapavesi Sonnila kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Niemi kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Männikkö kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kivelä kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Haapakoski kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Aho kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Leukala I III kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Moisanranta kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kivelänmäki kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Koivuaho kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Mustikkalahti NW kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Lepistö kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Ivo kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Heikkola kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Niskapelto kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Muuttola kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Uusi Rytky kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kangas kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kärsivä kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Sakarila kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Lehtikangas kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Viirikorpi kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kuusikoski kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Salo kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Ahokangas kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Mäntylä kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Mäntylä E kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Nurmela kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Kotimäki kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Hietala kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Mieluskoski kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Ketola kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Junno kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Pyöriä kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Leukala luode ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Haapavesi Kallolahti kivikautinen asuinpaikat Haapavesi Ursanniemi historiallinen hautapaikat Haapavesi Autiokorpi historiallinen asuinpaikat Haapavesi Myllykaarto esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Haapavesi Kokkoneva kivirakenteet rajamerkit Haapavesi Kemi asuinpaikat yksinäistalot Haapavesi Riihikaarto muinaisjäännösryhmät Hailuoto 1862 Deux Celina historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Hailuoto Vanha kirkko keskiaikainen kirkkorakenteet kirkonpaikat Hailuoto Hyypänmäki historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Hailuoto Ojakylänlahti historiallinen kulkuväylät laiturit

40 Ii Ulkokrunni historiallinen muinaisjäännösryhmät Ii Nybyn lasitehdas historiallinen kivirakenteet kivivallit Ii Tukkikari historiallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Pentinkangas rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kiviharju varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Ii Lampurinkorpi historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelmät Ii Keelaharju esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Ii Hiidenkangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Ii Hiidenkangas SE esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Ii Pitkämaa historiallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kynkäänharju ajoittamaton maarakenteet kuopat Ii Hankopalo esihistoriallinen kivirakenteet kivivallit Ii Laukkuharju ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Ii Raasakkakangas varhaismetallikautinen maarakenteet kuopat Ii Tuohenkiskojankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Muhojoen eteläranta esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Konttikangas W esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Mustikkakangas SW esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Ii Mustikkakangas N esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kyöpelinharju rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Rautatiesilta NW ajoittamaton kivirakenteet kivipöydät Ii Ritamaa esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Ii Ylimmäinen Pihlajajärvi N esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Aaltokangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Hangaskangas varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Ii Huhtaharju kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Liedes rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Isokangas rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Jussinkangas rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Huopisenoja rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kangaslammi NE rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kärrymäki esihistoriallinen raaka aineen hankintapaikat louhokset Ii Sulajärvet SE varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Parviaisenkangas W esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Ii Porokahojensuo S esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Riitakorpi varhaismetallikautinen asuinpaikat Ii Myllykangas NE varhaismetallikautinen maarakenteet kuopat Ii Hangasjärvi W esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Välikangas esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Hankokankaan laki esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Ii Makkarakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Mustikkasuo SW esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Ii Liskonnoron kämppä kivikautinen asuinpaikat Ii Liskonnoro SW kivikautinen asuinpaikat Ii Vuornoskangas voimalinja esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kumpeleenharju historiallinen kulkuväylät kummelit Ii Äijänkumpu historiallinen kultti ja tarinapaikat uhrikivet Ii Hietaharju SW esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kuivaniemi Isokangas pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Ii Yhteinenmaa ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Ii Kalkkimaa esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Antinkangas kivikautinen asuinpaikat Ii Säynäjäjärvi Eteläinen esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Metsäpirtinkangas Sonninotsamaa esihistoriallinen kivirakenteet Ii Säynäjäjärvi Laukkuoja esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Säynäjäjärvenkangas moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Ii Metsäpirtinsuo pronssikautinen kivirakenteet röykkiöt

41 Ii Korkiakangas pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet Ii Sanaskoski kivikautinen asuinpaikat Ii Lamminkangas Tiensuu kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Hirsikangas (Hirsimaa) esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Laukkupalo ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Ii Klaavunharju kivikautinen asuinpaikat Ii Oijärvi Närrä ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Ii Närränharju kivikautinen asuinpaikat Ii Veskankangas kivikautinen asuinpaikat Ii Ylirannanaho kivikautinen asuinpaikat Ii Haarakoski (Haarala) kivikautinen asuinpaikat Ii Jääräaho kivikautinen asuinpaikat Ii Kontioaho kivikautinen asuinpaikat Ii Haarakangas kivikautinen asuinpaikat Ii Sammakkoperämaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Jänespudas/Juusola pronssikautinen muinaisjäännösryhmät Ii Jättiläishalme ajoittamaton kivirakenteet Ii Lukkarinkangas kivikautinen asuinpaikat Ii Röyttä 1 historiallinen kivirakenteet kivivallit Ii Röyttä 2 historiallinen kivirakenteet kivivallit Ii Röyttä Itäranta 4 historiallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Selkäletto 1 historiallinen kivirakenteet latomukset Ii Selkäletto 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat linnustuspaikat Ii Iin Hamina historiallinen työ ja valmistuspaikat markkinapaikat Ii Mustamaa pohjoinen kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Pohjois Ii Raasakkasuvanto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Pohjois Ii Pääkkölänoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Pohjois Ii Tuomola 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Etelä Ii Sorosenperä historiallinen työ ja valmistuspaikat Ii Etelä Ii Mäkelänmutka 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Etelä Ii Mäkelänmutka 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Uiskari 1 varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Ii Uiskari 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Tuomola 2 varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Ii Tuomola 3 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Nauruansuo ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Näsiönkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Rontti historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Ii Ulkokrunni historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Ii Pahkakoski etelä kivikautinen asuinpaikat Ii Portinkumpu 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Koskelansuo maarakenteet painanteet Ii Näsiönkangas länsi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Illinsaari 2 (Suutarinniemi) rautakautinen hautapaikat ruumiskalmistot Ii Illinsaari muinaisjäännösryhmät Ii Antinaapa 1 kivikautinen asuinpaikat Ii Antinaapa 2 kivikautinen asuinpaikat Ii Antinjärvi 1 kivirakenteet röykkiöt Ii Antinjärvi 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Antinjärvi 3 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Antinjärvi 4 kivikautinen asuinpaikat Ii Mustalampi länsi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Ritamaa 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Loukasmaa kivikautinen asuinpaikat Ii Poropellonkangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Hautakangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Ii Hautakangas 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat

42 Ii Hautalampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Suittisuo esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Alimmainen Palosuo historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Konttioja ajoittamaton kivirakenteet kivivallit Ii Liskonsuo länsi työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Liskonsuo itä työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Murhakaarto työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Ii Pyöriälammi esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Kurjenkangas kivikautinen asuinpaikat Ii Illinsaari 3 (Pirttitörmä) rautakautinen asuinpaikat Ii Illinsaari 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Illinsaari 5 historiallinen työ ja valmistuspaikat Ii Illinsaari 6 historiallinen työ ja valmistuspaikat Ii Urheilukentän eteläpuoli kivirakenteet latomukset Ii Vuornoskangas 1 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Liskonnoron kämppä N kivikautinen asuinpaikat Ii Hepokangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Hopiakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Laukkupalo 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Hanhikangas historiallinen kivirakenteet rajamerkit Ii Kivikkokangas historiallinen kivirakenteet rajamerkit Ii Linkkamaa 1 historiallinen kivirakenteet rajamerkit Ii Pirttimaa historiallinen kivirakenteet röykkiöt Ii Honkipalo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ii Vuornoskangas 2 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Ii Muholampi ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki 1855 Vihaslahti ei määritelty alusten hylyt hylyt (puu) Kalajoki Pöntiö pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Pahkala Korpimäki pronssikautinen, rautakautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Hiidenlinna kivikautinen muinaisjäännösryhmät Kalajoki Mönkköstenkallio pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Haankangas ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kalajoki Someronkangas pronssikautinen kivirakenteet latomukset Kalajoki Joentakustankalliot pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Jyrynkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Kourinkalliot esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Möykkälänkalliot esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Huhtakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Hangasräme Jättiläiskangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Haminakallio kivikautinen, pronssikautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Varvaskurunkalliot esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Ketunhiedat kivikautinen asuinpaikat Kalajoki Navettakangas ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki Hietakangas SW historiallinen kivirakenteet Kalajoki Vuorenmaa ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Puumaa NNE esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Loopinkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Penttilänkurunkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Ränkky esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Pikkuräme SSW esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Tynnyrikangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Viinamäenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Jylynkalliot NE esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Mäki Erkin möykkäkalliot esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Kivimaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kalajoki Taartinmäki esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki Räihä kivikautinen asuinpaikat

43 Kalajoki Rautakoski esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Myllytontti kivikautinen asuinpaikat Kalajoki Niskakangas kivikautinen asuinpaikat Kalajoki Hevoskari historiallinen muinaisjäännösryhmät Kalajoki Historiankangas pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Historiankangas SW pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Kivikangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kalajoki Uudenhaudankangas ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kalajoki Malkakorpi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kalajoki Vääräneva pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Haka pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Rautakuru ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kalajoki Kolkankangas pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Asikaisten kallio ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kalajoki Asikaisten kivi ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kalajoki Vääräjoen lounaisranta kivikautinen asuinpaikat Kalajoki Koskela ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pajat Kalajoki Raumankoski historiallinen teollisuuskohteet vesisahat Kalajoki Hillilänkoski historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Kalajoki Sämpilänkoski historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Kalajoki Hekkalankoski historiallinen teollisuuskohteet vesisahat Kalajoki Saarenpäänkoski historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Kalajoki Moskuankalliot rautakautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Soukannevankangas pronssikautinen hautapaikat hautaröykkiöt Kalajoki Kruununkivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Kalajoki Rahja Ryöpäs 1 historiallinen kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki Rahja Pappilankari 1 ei määritelty työ ja valmistuspaikat pyyntitukikohdat Kalajoki Rahja Pappilankari 2 ei määritelty työ ja valmistuspaikat pyyntitukikohdat Kalajoki Rahja Pappilankari 3 historiallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Rahja Pappilankari 6 historiallinen kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki Rahja Hyönä historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntitukikohdat Kalajoki Siiponjoki 1 historiallinen asuinpaikat piilopirtit Kalajoki Siiponjoki 2 historiallinen maarakenteet kaivannot Kalajoki Siiponjoki Törmälänkoski 2 historiallinen maarakenteet kaivannot Kalajoki Siiponjoki 3 historiallinen asuinpaikat torpat Kalajoki Siiponjoki 4 historiallinen puolustusvarustukset Kalajoki Siiponjoki 5 historiallinen maarakenteet kuopat Kalajoki Siiponjoki 6 historiallinen maarakenteet kuopat Kalajoki Siiponjoki Törmälänkoski 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Himanka Kannuskylä Oravakorven patteri historiallinen puolustusvarustukset maavallit Kalajoki Karsikko historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Takustankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Juurakko historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Sydänneva ajoittamaton raaka aineen hankintapaikat louhokset Kalajoki Koivuhaka ajoittamaton raaka aineen hankintapaikat louhokset Kalajoki Haminakallio 2 ajoittamaton raaka aineen hankintapaikat louhokset Kalajoki Kiviräme historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Merikallio 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Mustilankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Mustilankangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Mustilansuo 1 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Kalajoki Untisenmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Tämänäjärvi ajoittamaton, ei määritelty maarakenteet kuopat Kalajoki Mustolanhauta esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kalajoki Riitaharju ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Kalajoki Itämaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Mustolanhauta 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

44 Kalajoki Soidinkallion Länsipuoli työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Pirttijärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat raudanvalmistuspaikat Kalajoki Kaakkurineva 1 kivikautinen asuinpaikat Kalajoki Kaakkurineva 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kalajoki Kaakkurineva 3 työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kannus Heinistönkangas ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Kempele Linnakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kempele Vuoppolankangas varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Kempele Järvikangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Kempele Mourunginkangas lounainen ajoittamaton maarakenteet kuopat Kempele Keinonkangas koillinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kempele Mourunginkangas koillinen varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Kempele Mourunginkangas itä esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kempele Saarnastuolinkangas varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Kempele Metsärinne esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kempele Sanginniitty länsi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kempele Mourunginjärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kempele Pitkäaronkangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat tulisijat Kuusamo Likoniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Lehtoniemi (Laiskala) kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kokkoniemi kivikautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Aikkila kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Vänrikinniemi rautakautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Leskelä kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Manalanniemi historiallinen asuinpaikat talonpohjat Kuusamo Jokela kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Rajavartiosto kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Ketola (Taivalharju) kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Korpela kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Taival kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mustaniemi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Laherma kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Sammaloja kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Tiermaksen Niemipelto kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Tiermaksen Tervapelto kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Käylä kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Pohjaslahti kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Somostenperä moniperiodinen asuinpaikat Kuusamo Arola kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Lotvola (Huuhtaniemi) rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Hautalampi historiallinen asuinpaikat talonpohjat Kuusamo Teeriranta, Hautaniemi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Autioniemi, Yli Kuolio historiallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Savilahti kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Teeriniemi länsiranta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kopatintaival historiallinen kulkuväylät Kuusamo Kiutaköngäs, luonnonpuisto kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kiutaköngäs, luonnonpuisto kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Halosen uuni kivikautinen luonnonmuodostumat Kuusamo Hartikanaho ajoittamaton kivirakenteet Kuusamo Juuma, Yli Juumajärvi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Yläjuumajärvi, Kotalampi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Ala Juumajärvi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Turula kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Teeriniemen lampi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Olkiaho historiallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Mursunniemi historiallinen kivirakenteet kiukaat

45 Kuusamo Lehtoniemi historiallinen hautapaikat ruumiskalmistot Kuusamo Talliskotakenttä historiallinen asuinpaikat lapinkentät Kuusamo Iso Pöyliö historiallinen hautapaikat ruumiskalmistot Kuusamo Rytiniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Huruniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mouruniemi kivikautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Kajavasalmi, Salmiaho esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Penikkajoki esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Kirpistö, Kenttäniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Multikoski, N ranta historiallinen asuinpaikat talonpohjat Kuusamo Patolampi, Karhuaho esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Keinässaari esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Muosalmi itä esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Petäjäsaari esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Pyhälahti, NE ranta esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Viitasaari historiallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Muosalmi länsi historiallinen maarakenteet kaivannot Kuusamo Ahvanvaara kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kalmaniemi, Välijärvi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Tynnyriniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Paloniva N kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Isosaari kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Einola kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Pikku Muojärvi/Tervalampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Arskan mökki varhaismetallikautinen asuinpaikat Kuusamo Iijärvi W, Teeriranta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Koskirinne kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Julma Ölkky kivikautinen taide, muistomerkit kalliomaalaukset Kuusamo Talliskotalampi historiallinen asuinpaikat lapinkentät Kuusamo Myllysaari, Saavanautio esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Soivionaho esihistoriallinen kivirakenteet Kuusamo Teerikangas historiallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Mouruvaara NW rinne historiallinen kultti ja tarinapaikat ristikivet Kuusamo Tärkkämönkankaat esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Pehkola kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Palokangas SW historiallinen kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Suolampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Lokkilampi ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Takkisenharju kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Korkeaniemi, Yli Kitka historiallinen asuinpaikat talonpohjat Kuusamo Korkeaniemi, Nissinjärvi esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Hevoskorpi esihistoriallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Teerikankaan SE harju historiallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Kopatinkangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Käsmä kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Hannonniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Pökkelöniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Taival, Niemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Isonhiekanmutka kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Äystöjoen niska, N ranta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Suopalampi kivikautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Juuman levähdyspaikka kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Lukkolainen NE kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mättäisenlahti ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Hietaniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Mourutieva W kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mouruhieta E kivikautinen asuinpaikat

46 Kuusamo Rahkonniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Leveäkangas NW esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Haaponiemi ajoittamaton maarakenteet Kuusamo Luikonperä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Taivallahti kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Noivionharjut esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Saunapuron suu, W ranta kivikautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Hautalampi E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pyhälampi, N ranta esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pyhälammen niemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pyhäniemi, N ranta esihistoriallinen maarakenteet Kuusamo Vasapuron latva kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mademurto NW kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Angerjärvi S esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Laakkiainen S esihistoriallinen asuinpaikat Kuusamo Peltojärvenkangas N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Siikaniemi E, Karhuranta esihistoriallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Leiliharju N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Junganjärvi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Singerijärvi S, Niemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Mutkalammen harju SE kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Peuraperä kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Kuusamo Paskalampi rautakautinen työ ja valmistuspaikat Kuusamo Paskaniemi E kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Autioniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Kylmäprtänlammen harju WSW esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Autiovaara N esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat Kuusamo Junganharju esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Tatanki E kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Välivaara esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Kuusamo Taivallahti SW kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Koiraharju esihistoriallinen maarakenteet Kuusamo Kivilahti NE historiallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Kivilahti N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Kivilahti W esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Nilonjärvi N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Järvenpää esihistoriallinen maarakenteet Kuusamo Sammalniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kaivolampi S kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Singerijärvi NE esihistoriallinen asuinpaikat Kuusamo Kotaniemi E kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Palokangas S esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Rytipuro esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Rytilampi N kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Nirkonniemi N kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Nirkonniemi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Haaralamminkangas, tutkimusasema SE kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Tatanginjoki W varhaismetallikautinen asuinpaikat Kuusamo Paskaniemi E kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Patoniva N kivikautinen, varhaismetallikautinenasuinpaikat Kuusamo Rukajärvi Jumalanviljankorpi historiallinen asuinpaikat talonpohjat Kuusamo Kiveskoski historiallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Ulkuniemi ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Purnujärvi itä kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Likalahti kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mustalampi 1 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mustalampi 2 kivikautinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat

47 Kuusamo Mustalampi 3 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Miikkulinkanta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Ihtinkivaara ajoittamaton kivirakenteet latomukset Kuusamo Viipusjärvi 1 kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Kuusamo Purnujoki kivikautinen, pronssikautinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Kantojärvi kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Kuusamo Purnujärvi NW kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Kuusamo Hakojärvi NE kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Kuusamo Hakojärvi N kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Kantojoki esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Ahvenkangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Syvä Leppilampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Haukijärvi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Haukijoki esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Suininki Ruumissaari historiallinen hautapaikat hautasaaret Kuusamo Suininki Lehtosaari moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Niskalampi S varhaismetallikautinen asuinpaikat Kuusamo Pieni Petäjälampi ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Salkolampi 2 ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Saunajärvi 1 ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Saunajärvi 2 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Saunajärvi Niskalampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Matkajoki Niskalampi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kaunisniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Ukonlampi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Kotilahti kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Taipale esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Kuusamo Purnulahti ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Viipusjärvi 2 moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Salkolampi 1 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Törinlampi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Teeriniemen kärki moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Yli Pessari länsi ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Kivilampi länsi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Sikua aho ajoittamaton maarakenteet kuopat Kuusamo Pitkälahti ajoittamaton asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Taivalköngäs ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Kuusamo Aventolampi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mataraniemi 1 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mataraniemi 2 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mataraniemi 3 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mataraniemi 4 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kiutakangas pohjoinen kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Huotinniemi 1 2 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Huotinniemi 3 4 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Huotinniemi 5 kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Taipaleenniva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Heikkisenniva historiallinen asuinpaikat Kuusamo Jokilamminkangas 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Jokilamminkangas 2 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pitkälahti pohjoisranta ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Särkilampi 1 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Särkilampi 2 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Kuusamo Jokisuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Honkaniemi kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kaarronharju kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Varismurto historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat

48 Kuusamo Hietakaarre työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Niittysuonlampi 4 historiallinen kulkuväylät merkkipuut Kuusamo Ahosaari historiallinen hautapaikat hautasaaret Kuusamo Elättäjänranta ja Veresaho historiallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Hautasaari esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Hirsiniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Kirnulahti esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kuoringinpäänlampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Luikonsaari historiallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Kylmäniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kylmäniemen itäpuoli esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kylmäniemen pohjoisranta esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Kuusamo Kylmäniemen itäkärki esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Merjainperän pohjoispuoli esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Merjainperän länsipuoli esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Lapinlahden eteläranta esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Lapinlahden pohjoisranta kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Kylmäperä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Yli Juumajärven kaakkoisranta esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kauhaniemi luode esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Lummiskonlahti koillinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Marjasaari esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kauhaniemi eteläranta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Kauhaniemi itäranta kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Mäntylampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Penikkaniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pikku Muojärven saari esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Pikku Muojärvi itä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Kuusamo Tyvelänniemi länsi työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Tyvelänniemi kärki maarakenteet kuopat Kuusamo Kirkonnurkanlampi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Jussilamminvaara historiallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Hangassuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Kotipuro kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Rääpyslampi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Rääpyslampi 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Pikku Kero länsiranta esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Kuusamo Harjuniemi 1 esihistoriallinen asuinpaikat Kuusamo Harjuniemi 2 esihistoriallinen asuinpaikat Kuusamo Sarviharju esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kuopunkikalliot esihistoriallinen raaka aineen hankintapaikat louhokset Kuusamo Kelkkavaara 1 historiallinen kivirakenteet rajamerkit Kuusamo Rytilampi NE kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Murhiniemi W kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Murhiniemi NE kivikautinen asuinpaikat Kuusamo Murhiniemi N ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Jokosniemi NE ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Jokoslahti NE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Kuusamo Purnusaari ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Kurkijärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Lammasniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Kuusamo Pihlajaharju esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kuusamo Hietaluoma ajoittamaton maarakenteet kuopat Kärsämäki Tölli kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Juusola kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Välitalonkangas kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Välitalo kivikautinen asuinpaikat

49 Kärsämäki Sarvikallio kivikautinen raaka aineen hankintapaikat Kärsämäki Palola kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Mikkola kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Hautanen kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Purola kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Ruhankangas Kylänpää kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Kokkopuro itä esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Kärsämäki Ojalehto kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Niemiaho kivikautinen asuinpaikat Kärsämäki Rannankylä historiallinen kirkkorakenteet kirkonpaikat Liminka Linnamaa esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Liminka Mustosenkangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Liminka Linnamaa 2 historiallinen kivirakenteet rajamerkit Liminka Tuhkasenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Liminka Marjokangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Liminka Kiviselkä esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Liminka Myllyaro esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Liminka Kantoselkä ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Liminka Kantoselkä W ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Liminka Pampinkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Liminka Linnamaa N kivikautinen muinaisjäännösryhmät Liminka Röhmönsaari 1 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Liminka Jauholaarinkangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Liminka Jauholaarinkangas/hiekkakuoppa ajoittamaton asuinpaikat Liminka Mustosenkangas luode kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Liminka Korkiakangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Liminka Nähinmaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Liminka Kalliomaa kivikautinen asuinpaikat Liminka Pitkäkaarto moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Liminka Liminka (Limmingo by) Aappola historiallinen asuinpaikat kylänpaikat Liminka Linnamaa 3 kivikautinen asuinpaikat Liminka Liminka Heiskari historiallinen asuinpaikat kylänpaikat Liminka Niilonkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Liminka Mustosenneva itä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Liminka Ruukinkoski muinaisjäännösryhmät Liminka Isokangas asuinpaikat Liminka Pirttimaankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Liminka Rovastinsaari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Liminka Röhmönsaari 2 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Liminka Röhmönsaari 3 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Lumijoki Metelinkangas kivikautinen asuinpaikat Lumijoki Granlund, Kissaviia kivikautinen asuinpaikat Lumijoki Aunonkangas pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Lumijoki Korkiakangas varhaismetallikautinen asuinpaikat Lumijoki Mustosenneva luode kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Lumijoki Isokankaan reuna esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Lumijoki Jouhiaro ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Lumijoki Rantaharju ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Lumijoki Korkiakangas 1 2 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Lumijoki Mustosenneva etelä esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Lumijoki Korkiakangas 3 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Lumijoki Korkiakangas 4 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Lumijoki Korkiakangas 5 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Lumijoki Kaikkosen Kannisto historiallinen maarakenteet kuopat Lumijoki Lukkarinmäki historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Lumijoki Viinavuori esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Lumijoki Greus historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt

50 Merijärvi Ilvessalonmäki esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Laatokankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Kohtakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Konikallio ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Merijärvi Jättiläinen ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Kahlottimenkallio ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Tynkilä kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Kuoppakangas kivikautinen hautapaikat Merijärvi Pajander kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Seppälänkorpi kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Eero Härön Pelto kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Lisälä kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Tappuravuori ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Hautakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Honkala I esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Tykänkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Sainsalo kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Pahaoja kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Pyhänkoski Hautausmaa kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Myllylä esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Tappuravuori Kotiranta esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Lakso SE ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Myllyoja kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Sepänmäki kivikautinen asuinpaikat Merijärvi Palokangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Merijärvi Nivalansuo varhaismetallikautinen asuinpaikat Muhos Jättiläissaari esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Muhos Laivasuo ajoittamaton työ ja valmistuspaikat Muhos Honkala kivikautinen asuinpaikat Muhos Tahvolan Heikkilä kivikautinen asuinpaikat Muhos Kieksi kivikautinen asuinpaikat Muhos Häikiö kivikautinen asuinpaikat Muhos Halosentörmä varhaismetallikautinen asuinpaikat Muhos Jäkinsalmi ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Muhos Lumiainen kivikautinen asuinpaikat Muhos Laitakangas kivikautinen asuinpaikat Muhos Sonniotsa ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Muhos Kärnänkangas SE ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Muhos Karho Ojankangas 1 kivikautinen asuinpaikat Muhos Saarikoski Hiekkakuoppa kivikautinen asuinpaikat Muhos Arola hiekkakuoppa kivikautinen asuinpaikat Muhos Murtokangas kivikautinen asuinpaikat Muhos Pyhäkoski 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Pyhäkoski 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Pyhäkoski 3 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Pyhäkoski 4 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Pyhäkoski 5 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Hirsikangas 2 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Muhos Hirsikangas 3 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Muhos Heljänkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Muhos Kettukangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Päivärinne S esihistoriallinen maarakenteet kuopat Muhos Ritokangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Muhos Petäjäkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Muhos Palokangas rautakautinen maarakenteet kummut Muhos Pyhäkoski 6 Onninkorva kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Muhos Pyhäkoski 7 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet

51 Muhos Halokangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Muhos Huoseusniemi ajoittamaton maarakenteet kuopat Muhos Pyöreäkangas kivikautinen asuinpaikat Muhos Kotalampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Muhos Paloaukia 1 2 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Muhos Kissalampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Muhos Kirvesjärvi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Syväjärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Irvi Ahveroinen historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Saarinen historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Keisarintie historiallinen kulkuväylät tienpohjat Muhos Kettuselkä kivikautinen asuinpaikat Muhos Hautaräme pohjoinen kivikautinen asuinpaikat Muhos Ollin Karho ojansuo kivikautinen asuinpaikat Muhos Kohtavaara ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Muhos Karho Ojankangas 2 kivikautinen asuinpaikat Muhos Säkkilä kivikautinen asuinpaikat Muhos Karho Ojankangas 3 kivikautinen asuinpaikat Muhos Pitkäselkä historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Muhos Päivärinne 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Muhos Riekkokaarto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Vesisuonkangas 1 kivikautinen asuinpaikat Muhos Vesisuonkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Muhos Lummelampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Muhos Iso Pytinkimaa ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Nivala Salmensuu ajoittamaton työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Nivala Hemminkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat raudanvalmistuspaikat Nivala Kiviniemi kivikautinen asuinpaikat Nivala Ojalehto kivikautinen asuinpaikat Nivala Pihlajaniemi kivikautinen asuinpaikat Nivala Keskikotila kivikautinen asuinpaikat Nivala Palola kivikautinen asuinpaikat Nivala Onnela kivikautinen asuinpaikat Nivala Anttila kivikautinen asuinpaikat Nivala Järvenpää kivikautinen asuinpaikat Nivala Junttikangas kivikautinen asuinpaikat Nivala Hallakorpi kivikautinen asuinpaikat Nivala Sirviönsaari kivikautinen asuinpaikat Nivala Ylitalo kivikautinen asuinpaikat Nivala Istunmäki 1 rautakautinen kultti ja tarinapaikat kuppikivet Nivala Koutonen 1 kivikautinen asuinpaikat Nivala Tölli kivikautinen asuinpaikat Nivala Seppä kivikautinen asuinpaikat Nivala Peräaho kivikautinen asuinpaikat Nivala Mönkönsaari esihistoriallinen hautapaikat lapinrauniot Nivala Pirttiperä kivikautinen asuinpaikat Nivala Kotakangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Nivala Haapala kivikautinen asuinpaikat Nivala Jänesniitty kivikautinen asuinpaikat Nivala Kullas kivikautinen asuinpaikat Nivala Kolmikangas historiallinen asuinpaikat piilopirtit Oulainen Hyvärilä kivikautinen asuinpaikat Oulainen Herrala kivikautinen asuinpaikat Oulainen Keski Honkala kivikautinen asuinpaikat Oulainen Rautio kivikautinen asuinpaikat Oulainen Äijänaho kivikautinen asuinpaikat Oulainen Ala Kastari kivikautinen asuinpaikat

52 Oulainen Koskela kivikautinen asuinpaikat Oulainen Mäyrä kivikautinen asuinpaikat Oulainen Irvankoski kivikautinen asuinpaikat Oulainen Hautamäki kivikautinen asuinpaikat Oulainen Laulumaa kivikautinen asuinpaikat Oulainen Honkimaa kivikautinen asuinpaikat Oulainen Niemi kivikautinen asuinpaikat Oulainen Kotirinne kivikautinen asuinpaikat Oulainen Kirkkala kivikautinen asuinpaikat Oulainen Pölläys kivikautinen asuinpaikat Oulainen Hiidenlinko ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulainen Suvanto kivikautinen asuinpaikat Oulainen Lintukangas kivikautinen asuinpaikat Oulainen Höylä kivikautinen asuinpaikat Oulainen Turula kivikautinen asuinpaikat Oulainen Koskikangas kivikautinen asuinpaikat Oulainen Rahkakallio esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulainen Haisukallio E kivikautinen asuinpaikat Oulainen Hattuvuori ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulainen Rinnekangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulainen Leppälänkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Oulainen Tolkka työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Oulainen Valkiavuori esihistoriallinen raaka aineen hankintapaikat louhokset Oulainen Lippikangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu 1863 Laitakari historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Oulu 1865 Sofia Maria historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Oulu 1866 Kiikeli historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Oulu 2670 Oulujoki Turkansaari historiallinen työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Oulu Rajakangas moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Isoniemi historiallinen kultti ja tarinapaikat jatulintarhat Oulu Navettakangas ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Onkamonselkä esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Joutsenkangas kaakko ajoittamaton muinaisjäännösryhmät Oulu Katoslampi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Rajakangas 3 moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Isomaa (Haukipudas) esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Hiidenvaara moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Martimojoki Itäranta ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Pirttikangas moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Kiviharju esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Honkikangas N esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Navettakangas länsi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Liippaankanava ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Hiidenvaara 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Hiidenkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kurkelansaari SE esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Ketunmaa 1 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Mäntyselkä moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Isomaa N (Haukipudas) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kello Satalahti Lopakka historiallinen asuinpaikat talonpohjat Oulu Koniharju kaakko kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kiviharju 2 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Mäntyselkä N kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Linkunlampi historiallinen asuinpaikat Oulu Pahkakoski 4 Koskela kivikautinen asuinpaikat Oulu Linnasaari esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Oulu Kalimeenharju esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt

53 Oulu Kortepalo esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Kalliomaa esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Karjalainen kivikautinen asuinpaikat Oulu Hannus kivikautinen asuinpaikat Oulu Iisakinhaudankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Laivakangas NE esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Oulu Tiurankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Mieskangas ajoittamaton kivirakenteet Oulu Kalliosaari esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Oulu Jättiläisvaara esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Koitelinkosken itäranta kivikautinen asuinpaikat Oulu Syvälamminkangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Kokkokangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Laivakangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Haaraojanselkä esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Rukavaara kivikautinen työ ja valmistuspaikat Oulu Rukavaaran laki ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Takkisenkangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Kalliomaa, itäosa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kalliomaan itäosa, sähkölinja kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Näppärinkangas N varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Sivukangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Kiviharju 1 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Ala Korkiakangas moniperiodinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Iso Polvikangas moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Lehtikangas esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Turkansaari keskiaikainen työ ja valmistuspaikat markkinapaikat Oulu Sadinselkä, Korkeuspiste ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Rokkapalo ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Välikangas rautakautinen hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Tahkokangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Kummunkangas ajoittamaton muinaisjäännösryhmät Oulu Saunakangas esihistoriallinen hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Myllykangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Kalikkakangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Järvikangas 1 esihistoriallinen hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Järvikangas 2 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Kummunkorpi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Hirvikangas ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Teerikangas esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Pyöriäsuo Metsokangas ajoittamaton muinaisjäännösryhmät Oulu Metsokangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Tuohinonsaari esihistoriallinen hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Pieni Jättisaari ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Iso Jättisaari ajoittamaton hautapaikat hautaröykkiöt Oulu Myllykoskenkangas S esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Oulunsuu Kastelli keskiaikainen puolustusvarustukset Oulu Peurasuo kivikautinen, pronssikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Metelinmäki SW varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Hangaskangas pronssikautinen hautapaikat Oulu Mikonkangas SE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kiviharju 2 varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Vesankangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Hirsikangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Valkiaisjärvi W varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Vehkakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Jylkynkangas varhaismetallikautinen asuinpaikat

54 Oulu Mustikkakangas N kivikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Mustikkakangas E kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Mustikkakangas S esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Karjosuo N kivikautinen asuinpaikat Oulu Matkalamminaho esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Karjosuo W ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Korkiakangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Lapinkangas varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Merisuo E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Vasikkaniitty SW ajoittamaton muinaisjäännösryhmät Oulu Savikorpi varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Navettakangas varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Mökinmaa varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Majakangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Sääskensuo SE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Matokangas NE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Matokangas E varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Mikonkangas X varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Mikonkangas N pronssikautinen asuinpaikat Oulu Mikonkangas E varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Sanginkangas E varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Marttilankangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Särkikangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Särkilampi NE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Särkilampi NW varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Ruunakangas SE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Ruunakangas X varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kudelmakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Sorvari kivikautinen löytöpaikat Oulu Uhrikirkko historiallinen kirkkorakenteet kirkonpaikat Oulu Kudelmakangas NE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Riitanpalonsaari esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Mikonkangas N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Karttiokangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Karttio N esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Pohjoishaara E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Koskitörmä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Metelinkirkko, Huhinmaa kivikautinen kivirakenteet jätinkirkot Oulu Konttikangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Hangaslamminkangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Hirvasselkä ajoittamaton kivirakenteet kivivallit Oulu Kierikkisaari kivikautinen asuinpaikat Oulu Kuusela kivikautinen asuinpaikat Oulu Purkajasuo kivikautinen työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Oulu Pahkakoski 1 kivikautinen asuinpaikat Oulu Juutisenaho kivikautinen asuinpaikat Oulu Kierikin sorakuoppa kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kierikinkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Karhula kivikautinen asuinpaikat Oulu Välitalo, Juutisentörmä kivikautinen asuinpaikat Oulu Korkiamaa kivikautinen asuinpaikat Oulu Ylitalo esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Kivijärvenkangas 1 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Purkajasuo, Korvala kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Konttikangas Kusisuo esihistoriallinen kivirakenteet Oulu Jyrkkäkallio kivikautinen asuinpaikat Oulu Ylimmäinen Kortinkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt

55 Oulu Juutisenkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kuuselankangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Mäntyselkä N 1 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Mäntyselkä N 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haaramoukku N 1 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haaramoukku N 2 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haaramoukku N 3 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas W 1 (Yli Ii) esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas W 2 (Yli Ii) esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas itäkoillinen (Yli Ii) esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas itä (Yli Ii) esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas SE (Yli Ii) esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haaramoukku NW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Purkajasuo, Vuornos kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Voima Kuusela kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Porrassuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Välitalo S kivikautinen asuinpaikat Oulu Kotikangas NE kivikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Järvikangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Suittisuo N kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Veeliksinaitaus SW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas SW (Yli Ii Pahkakoski) kivikautinen asuinpaikat Oulu Pahkakoski 6 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pikku Kiviharju esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Iso Kiviharju esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Välioja S ei määritelty muinaisjäännösryhmät Oulu Kauniinlamminkangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Paskaharju esihistoriallinen maarakenteet Oulu Hietakangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Härkkimenmaankangas esihistoriallinen kivirakenteet Oulu Harjumaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kullasmaa kivikautinen asuinpaikat Oulu Tuoremaa NE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Halajärvenkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pikku Porkonmaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kiimasuo NE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rytilampi E kivikautinen asuinpaikat Oulu Kortinkangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Tallimaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rekiseljänmaa esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Pankinaho, voimalinja kivikautinen asuinpaikat Oulu Kauhialampi N kivikautinen asuinpaikat Oulu Seljänmaa kivikautinen asuinpaikat Oulu Huhkajakangas SW esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Kettukangas E esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Hepokankaankaisto S esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Saarikoski kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Mättäissuo E kivikautinen asuinpaikat Oulu Huhkajakangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Pahkakoski 7 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Lehtisaari E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Marttila kivikautinen asuinpaikat Oulu Suutari kivikautinen asuinpaikat Oulu Suthovi kivikautinen asuinpaikat Oulu Latokangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Keskimmäinen kivikautinen asuinpaikat Oulu Pikku Jylmä keskiaikainen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt

56 Oulu Keskimmäisenkangas moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Luola Aho moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Soronen moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Vepsänkangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Kuusela kivikautinen asuinpaikat Oulu Jäkälämaa esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Oulu Rekikylä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Tammela kivikautinen asuinpaikat Oulu Autiolehto kivikautinen asuinpaikat Oulu Kaitala kivikautinen asuinpaikat Oulu Kokonpää etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kaarrelampi koillinen kivikautinen asuinpaikat Oulu Kokkokangas SE kivikautinen asuinpaikat Oulu Paasonsadinmaa SW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Paasonsadinmaa W kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Paasonsadinmaa NW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Paasonsadinmaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Paasonsadinmaa NE kivikautinen asuinpaikat Oulu Haisunjärvi NE kivikautinen asuinpaikat Oulu Lamukangas S kivikautinen asuinpaikat Oulu Lamukangas W kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Ilvesmaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas länsi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Isokangas E esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Takumaa N esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Takumaa S esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Mustasuo S esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Mustasuo SW esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Sarvikangas ajoittamaton taide, muistomerkit kalliomaalaukset Oulu Palokangas esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Linnansaari historiallinen puolustusvarustukset linnat Oulu Oulun vanha asemakaava alue historiallinen asuinpaikat kaupungit Oulu Viinankeittokangas historiallinen asuinpaikat talonpohjat Oulu Kurtinhaudan kalasatama historiallinen kivirakenteet kellarit Oulu Kello Kantoperä varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kello Kivenkangas SE varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Kello Navettakangas W varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kello Navettakangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kello Uikulankangas W varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kello Uikulankangas E varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kivelänkangas varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Särkilampi varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Ruunapalo SE varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Hangaskangas E kivikautinen, pronssikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Ehtiäisentie N varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Ehtiäisentie S varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Pilpasuo W varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Pilpasuo SW varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Oulu Sikoharju ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Paskonsuo ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Sutelankangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Kestinranta historiallinen asuinpaikat talonpohjat Oulu Talvikangas 1 varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Golfkenttä väylä 10 varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Golfkenttä väylä 11 varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Myllykoskenkangas SSW rautakautinen maarakenteet kuopat Oulu Myllykoskenkangas E historiallinen asuinpaikat talonpohjat

57 Oulu Halosenharju 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Halosenharju 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Vitsakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Matosuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Myllykoskensuvanto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Myllykorpi SW ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Parsiaismaa NW ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Karhunkaarto esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Kalikkaharju esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Myllykorpi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Parsiaismaa esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Myllykoskenkangas N esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Halosenharju 1 esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Pyyryväiskangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Kello Navettakangas 2 esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Kivilampi ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Murhisaaret historiallinen maarakenteet kuopat Oulu Hiidenkangas etelä kivikautinen asuinpaikat Oulu Hiidenkangas länsi kivikautinen asuinpaikat Oulu Rönkölänkangas koillinen kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rönkölänkangas itä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rönkölänkangas etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Ketunmaa 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haaramoukku etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Navettakangas kaakko kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Jumila etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Juminkangas 1 kivikautinen asuinpaikat Oulu Juminkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Oulu Mastomaansuo etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kivisuo etelä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Saukko oja kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Haapakangas ajoittamaton maarakenteet painanteet Oulu Korppikangas kivikautinen asuinpaikat Oulu Iso Lavalampi kivikautinen asuinpaikat Oulu Hiidenvaara 3 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Satulakangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Satulaniemi kivikautinen asuinpaikat Oulu Haravasuo varhaismetallikautinen maarakenteet painanteet Oulu Isokangas pohjoinen ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Isokangas koillinen ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Koitelinselän luoteispää ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Myllykorpi 1 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Myllykorpi 2 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Hietakangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Metelinharju 1 2 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Haipuskylä Kiviharju ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Lupukangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Salvatinsaari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Oulunsuu Kiviharju varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Haapasuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pyöriäsuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Alaoja ei määritelty maarakenteet kuopat Oulu Onkamon vedenottamo 3 ajoittamaton kivirakenteet latomukset Oulu Teeriselkä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Teeriselän vedenottamo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rönkölänkankaan laki ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Mäkilehto kivikautinen muinaisjäännösryhmät

58 Oulu Navettakangas koillinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Pikisaari historiallinen teollisuuskohteet pikiruukit Oulu Vitsakangas Onkamonoja esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Kiviharju pohjoinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Miehonselkä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kiviharju luoteinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Heteveräjä kivikautinen asuinpaikat Oulu Isokangas Salo moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Oulu Hietaharju kivikautinen asuinpaikat Oulu Suoperä kivikautinen asuinpaikat Oulu Piimäsuo kivikautinen asuinpaikat Oulu Rönkölänkangas länsi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rönkölänkangas pohjoinen kivikautinen asuinpaikat Oulu Pikku Viitajärvi Välioja kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Itäinen Juminkangas 1 kivikautinen asuinpaikat Oulu Itäinen Juminkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Oulu Mannisenaho esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Jolosmaa esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kotikangas etelä kivikautinen asuinpaikat Oulu Peurakangas esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Peurakangas 2 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Peurakangas 3 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Pitkäkoski esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Hautala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Rajala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Koskenmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Heteveräjä 2 kivikautinen asuinpaikat Oulu Valkiaisenkangas länsi kivikautinen asuinpaikat Oulu Valkiaisenkangas luode ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Sompakangas lounas kivikautinen asuinpaikat Oulu Järvikangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kangastalo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Itäinen Juminkangas 3 kivikautinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Rahkasuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Orastinsuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pikku Lavalampi etelä kivikautinen asuinpaikat Oulu Pikankoski esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Suvannonsuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kurkisuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Tammiräme historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Palolampi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Palolamminsuo kivikautinen asuinpaikat Oulu Nauruanoja kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pilkkakangas varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Matorämiö länsi varhaismetallikautinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Uudenperä historiallinen maarakenteet kuopat Oulu Vehkaperänletto historiallinen kivirakenteet kiukaat Oulu Isokangas etelä (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isomaa (Yli Ii) esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Hämeensuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Yhdeksänsadinmaa ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Oulu Kurkelansaari koillinen esihistoriallinen maarakenteet kuopat Oulu Seppälä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Suorahaara varhaismetallikautinen asuinpaikat Oulu Varjola esihistoriallinen kivirakenteet ryssänuunit Oulu Varjola 2 työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Vipustensuo maarakenteet painanteet

59 Oulu Järvikangas 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Sankainperä historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Oulu Kalliomaa metsätie esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Kiviharju esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Paanukangas esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Oulu Kalimeenlampi luode ajoittamaton maarakenteet kuopat Oulu Laurinautio historiallinen asuinpaikat yksinäistalot Oulu Myllysaari historiallinen hautapaikat kesähaudat Oulu Tulisaari hautapaikat kesähaudat Oulu Inninkoskenkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Oulu Inninkoskenniska ajoittamaton työ ja valmistuspaikat lapinpadot Oulu Lamminkoski työ ja valmistuspaikat lapinpadot Oulu Taivalkoskenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Hangaskangas ampumarata historiallinen asuinpaikat sotilasleirit Oulu Vesalanmäki N ajoittamaton työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Plaatansaari historiallinen työ ja valmistuspaikat pajat Oulu Letonniemi historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Oulu Kulosuonkangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat keittokuopat Oulu Kalikkakangas E historiallinen asuinpaikat Oulu Kiiminki Isoaho SE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kivisuo kaakko kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Onkamonselkä itä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Pankinaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Isokangas W 3 (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas W 4 (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isokangas W 5 (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isomaa Kuokkasuo (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Isomaa pohjoinen (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat Oulu Isomaa Madesuo (Yli Ii) kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Ala Määttäisoja etelä kivikautinen asuinpaikat Oulu Kuusiniemi kivikautinen asuinpaikat Oulu Martimonsuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Juutisenkangas lounas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kotikangas luode kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Kotikangas lounas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rahkasuo 3, kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Rahkasuo 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Oulu Törmälä SE maarakenteet Oulu Säynäjäkangas 10 kivikautinen asuinpaikat Oulu Huiskankangas 6 esihistoriallinen asuinpaikat Oulu Huiskankangas 7 kivikautinen asuinpaikat Oulu Huiskankangas 8 kivikautinen asuinpaikat Oulu Seljänmaa 3 kivikautinen asuinpaikat Oulu Pirttiselkä esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Oulu Hevoskangas 2 kivikautinen asuinpaikat Oulu Hevoskangas 4 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Oulu Välisuo 1 kivikautinen asuinpaikat Oulu Kettukangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Huiskankangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Oulu Huiskankangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Huiskankangas 9 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Kauhialampi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Seljänmaa 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Koutuanjärvi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Kunnasmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Ala Käyränlampi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Murtomaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

60 Oulu Kivijärvenkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Ylä Koutuanjärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Kolmikannanharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Pukkaoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Kämppäkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Yli Käyränlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Sarvisuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Loukasmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Sadinmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Hevoskangas 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Sadinharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Laivakangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Laivakangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Oulu Latvavaara ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Pudasjärvi Varisnokka kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Korento kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kantola (Repola) kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ihme (Niemelä) kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ahokoski kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Veteläinen kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Isosaari historiallinen hautapaikat kesähaudat Pudasjärvi Petäjäniemi (Kaatamo) moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Harju kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Heikkilä kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Parsiaismaa esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Marjosaarenpudas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat lapinpadot Pudasjärvi Kattilaniva ajoittamaton työ ja valmistuspaikat lapinpadot Pudasjärvi Joentauskangas historiallinen asuinpaikat Pudasjärvi Alatalo kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Annala kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lapinsaari historiallinen hautapaikat Pudasjärvi Aho (Hakala), Rinnepelto kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Tuulijärvi, itäranta kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Seuraintalon tontti kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kivarijärvi S Ranta kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Karvalampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Koskenniemi Vähkyrä kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Riekinkangas E kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ent. leirialue kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Riekki (Helmiranta) kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Leililahti kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Varisnokka 2 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Varisnokka 3 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Korentojärvi, W ranta kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lapinniemi esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Huopaja ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Siikalampi esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Täperä kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lahtela kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Hätälänvirta kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Paukkerinvaara esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Iso Matkavaara ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Takakangas kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pieni Haukijärvi kivikautinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Kivikirkko esihistoriallinen kivirakenteet Pudasjärvi Aurala kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kipinä Riepula (Lahdenperä) kivikautinen asuinpaikat

61 Pudasjärvi Puolakkavaara esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Riekinkangas kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Auralankangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Ruunaharju varhaismetallikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kangaslampi esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Naiskangas esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Kangas esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Säynäjäkangas 1 esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Kangastalo ajoittamaton muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Vanhala kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Hetteenlahti kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Poropellonsaaret 1 ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Välitalonkangas ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Kiiskinkangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Kettuharju 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Rauhanranta kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pesälän pelto kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Sotka kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Hirsikangas ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Haanela (Eeteni) kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Penttilä kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Hirvasvaara, W runne esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Jaakkola kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Säynäjäsuon länsipuoli esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Muikkula Partasensaari kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lammassaari ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Kolkkoniemi kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Uusi Ihme kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lammelansaari ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Tuulisalmi historiallinen työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Pudasjärvi Puhakanotsa esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Umpilampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Leivätön ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Sotivaaranrinne esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Sotivaara esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Ahmakallio historiallinen kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Ahmavaara historiallinen kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Selkävaara esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Halla aho esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Teerisuo esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Syötekangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Riiskaniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Lauttalampi esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Metsälänsuvanto esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Hanhilammen ranta ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Pikku Romesuo esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Pärjänlahti esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Rometölväs ajoittamaton kivirakenteet kivipöydät Pudasjärvi Oraviniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Törrönkangas ajoittamaton kivirakenteet kivivallit Pudasjärvi Jyrkkäkosken leirintäalue esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Myllykangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Hautakangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Kahlotin kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Teerivaara esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Romevaara ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Romelampi 1 esihistoriallinen maarakenteet kuopat

62 Pudasjärvi Ukonkangas 1 kivikautinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Ukonkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ukonkangas 3 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ukonkangas 4 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ukonkangas 5 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Jyskykangas 1 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Jyskykangas 2 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Jyskykangas 3 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pyöriämaa 1 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pyöriämaa 2 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Alajärvi ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pudasjärvi Metsälä ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pudasjärvi Sainselkä 1 historiallinen asuinpaikat talonpohjat Pudasjärvi Sainselkä 3 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Sainselkä 4 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Sainselkä 5 historiallinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Sainselkä 6 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Sainselkä 7 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Kollajankangas historiallinen kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Vitikkomaa kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Haapasenlampi kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Ojakangas kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Lautakangas 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Lautakangas 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Poropellonsaaret 2 historiallinen kivirakenteet kiviaidat Pudasjärvi Poropellonsaaret 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Siliäkangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Haukilammensaarensärkkä kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Vengasvaaran itäpää 1 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Vengasvaaran itäpää 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vengasjärvi 1 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Vengasjärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Lamminkangas kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kärppäoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Saunajärvi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Saunajärven leirikeskus kivikautinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Kolijärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Säynäjäkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Säynäjäkangas 3 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Säynäjäkangas 4 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Kärppäsuo kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Salmentakanen kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Haapokari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pikku Kangasjärvi ajoittamaton maarakenteet painanteet Pudasjärvi Itäperä Itäoja kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Hautasaari 1 ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Kirkkosaari historiallinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Korkiasaari kaakko moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Korkiasaari länsi kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Palosaari esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Merjänkangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Repoharju ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Ollinoja luode kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Timosen harkkohytti historiallinen teollisuuskohteet rautaruukit Pudasjärvi Kaitainvirta historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vuormankoski historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Soidinkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut

63 Pudasjärvi Kenttä ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pudasjärvi Petäjäkankaan saha historiallinen teollisuuskohteet Pudasjärvi Piri historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Myllykari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kankaanpää historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Rookola historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Suoperänkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Petäjäniemi esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Kurjenniska historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Pudasjärvi Kurjenniska 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ahola historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Virsuojansuu historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ahoranta historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Helanniska historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Tervahaudantie historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Haanela (Eeteni) 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kynkäänsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautasuo 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vääräkoski historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hanhikangas esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Niemenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Riemuntaipaleenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Peurakangas historiallinen asuinpaikat talonpohjat Pudasjärvi Juominki historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Rojola historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Suvanto 3 esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Suvanto 2 esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Kiviharju esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Rytinki esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Hautaniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hylkilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Koskela historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Puhakkavaara 1 historiallinen asuinpaikat talonpohjat Pudasjärvi Puhakkavaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Puhakkavaara 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kilsikoski kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Seiterinpalo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ala Aho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Saarivaara 1 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Vilmivaara esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Pikku Kangaslampi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Pytkynharju ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Isonniemenkangas 1 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Pikku Ohtavaara kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Leviärinta 4 esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Hevosenharjakoski esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Pärjänjoki kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kolijärvi 3 esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Säynäjäkangas 7 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Säynäjäkangas 8 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pudasjärvi Vengasharju 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Räpättävänkoski esihistoriallinen asuinpaikat Pudasjärvi Halosensalmi 1 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Välikangas 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pudasjärvi Pösiönvaara 5 varhaismetallikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pösiönvaara 6 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pösiönvaara 7 kivikautinen asuinpaikat

64 Pudasjärvi Kivivaara esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Jaurakkakoski itä esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Ruuhijärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pitääminmaa historiallinen, kivikautinen, rautakauhautapaikat Pudasjärvi Pihlajalampi 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Romekangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Lauttaharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautamaa 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ahvenvaara 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Lavaselkä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautasuo 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautamaa 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vatukkoharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Siiran Hautamaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pikku Lomakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Iso Lomakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Iso Niskakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautasaari 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pikku Niemenmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ällinharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautamaa 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Rojolankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ohtavaaran Palo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Murto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Mustaparrankangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kirppuaho historiallinen kivirakenteet röykkiöt Pudasjärvi Raatevaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Isoaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hyvänleivänvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Telkkäharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kangasvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Isonniemenkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Korentokangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Pudasjärvi Korentokangas 2 historiallinen kulkuväylät merkkipuut Pudasjärvi Kanajamaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Portinkuru historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Leviärinta 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Torasvaara 1 historiallinen muinaisjäännösryhmät Pudasjärvi Torasvaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Jyrkkä 1 historiallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Ahvenvaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kaivoslampi historiallinen maarakenteet kuopat Pudasjärvi Rieskalammit historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Saarivaara 2 ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Saarivaara 3 ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Paljakanrakka ajoittamaton kulkuväylät merkkikivet Pudasjärvi Jyrkkä 2 ajoittamaton kivirakenteet latomukset Pudasjärvi Soidinpalo ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Pudasjärvi Murtosuvanto ajoittamaton maarakenteet kuopat Pudasjärvi Pesiönvaara 5 varhaismetallikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pesiönvaara 6 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Pesiönvaara 7 kivikautinen asuinpaikat Pudasjärvi Kolijärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Sammakkolampi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pieni Pylkönsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Tuoremaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautasaaret historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

65 Pudasjärvi Kauha aho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hirvasmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Koskipalo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Aarniharju 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Perikangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kärkönselkä 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kärkönselkä 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Jakoahot historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Siuruankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kivilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Sammakkolampi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kettuharju 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hyötysaari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Isolehto historiallinen kulkuväylät merkkipuut Pudasjärvi Kumpulanlampi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kumpulanlampi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Pudasjärvi Lummelampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kiviharju 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kiviharju 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Niemilehto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Patalikonsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Karsikkovaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Honkavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Halosensalmi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Kalettomanlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Välikangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vihantaselkä 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vihantaselkä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pesiönvaara 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pesiönvaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pesiönvaara 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Palokangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pesiönvaara 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Korpisenvaara 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Taivalkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Niittysuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vihantaselkä 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Sosinoja 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Sosinoja 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Hautamaa 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Näätävaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pisamovaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ruunakangas 1 historiallinen raaka aineen hankintapaikat kaivokset Pudasjärvi Koivulehto 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Koivulehto 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Maksakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Tautilehto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Jylhävaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Iso Teerivaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Suoperänvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Virsulampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Paljakkakangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Vuorisaari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Viitala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Pyöriäsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Korentovaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pudasjärvi Ruunakangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

66 Pudasjärvi Kalettomankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Varekangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Elävisluoto historiallinen kivirakenteet Pyhäjoki Hyytämänniemi historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Pyhäjoki Huhtakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Hautalankangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäjoki Rytikorvenkallio esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Salmenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Kiukaanneva esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Korkiakangas SE esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Kirkkokallio esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Juntinkalliot pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Hopiokallio varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Mäkikangas varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Sydännevansaaret varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Lähdekangas E ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pyhäjoki Rullavuori ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Pyhäjoki Ylitalo historiallinen hautapaikat ruumiskalmistot Pyhäjoki Hanhikivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Pyhäjoki Pyhäjoen suu historiallinen työ ja valmistuspaikat markkinapaikat Pyhäjoki Harminkalliot historiallinen asuinpaikat Pyhäjoki Parhalahti Vanhakartano historiallinen asuinpaikat talonpohjat Pyhäjoki Rajakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Ylikorpi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Kurrinhauta historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Yrttikallio historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Rattineva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Mottisenhauta historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäjoki Kapustakuru ajoittamaton maarakenteet kuopat Pyhäjärvi Rajahoikka kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Orava kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Pieni Luokkimäki ajoittamaton kivirakenteet Pyhäjärvi Kokkosalo historiallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjärvi Tikkalankangas kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Laitila Metsäpelto kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Tulkunsaari kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Sittoniemi kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Matarapelto kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Verkkoranta kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Likoniemi kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Lohiranta E kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Kuoppaharjunniemi kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Peltola kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Ketola kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Korvenniemi ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pyhäjärvi Myllypelto historiallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjärvi Rönkönharju kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Kuivaniemi Niemipelto kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Maaselänlahden perukka ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pyhäjärvi Rantakari kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Väisäsenniemi kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Karvola kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Kunnalliskoti ja Mustaniemi kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Paljakkasaari kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Toivola kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Hornala historiallinen kivirakenteet röykkiöt Pyhäjärvi Niemi kivikautinen asuinpaikat

67 Pyhäjärvi Mustaparta kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Rauha kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Kirjavaniemi ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Pyhäjärvi Malila (Niemi Malila) kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Kupas kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Lapinharju kivikautinen asuinpaikat Pyhäjärvi Rillankivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Pyhäjärvi Mullikonkangas historiallinen kivirakenteet rajamerkit Pyhäjärvi Leppälampi ajoittamaton raaka aineen hankintapaikat louhokset Pyhäjärvi Hyötylänlampi historiallinen asuinpaikat talonpohjat Pyhäjärvi Vesikosken harkkohytti historiallinen teollisuuskohteet rautaruukit Pyhäjärvi Pelkosenneva ajoittamaton työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Makkola kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Myllylä kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Kurkela kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Rämälehto kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Vanhatalo hautausmaa kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Kyllönen kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Junno kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Leiviskä kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Lohipuro ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pyhäntä Nokela kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Välilä kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Mäntylä ja Järvenpää kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Myllykoski N kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Myllykoski W kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Perukan kansakoulu NW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Lamujoen niska kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Madetojan ranta kivikautinen asuinpaikat Pyhäntä Soidinkangas, itäreuna historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pyhäntä Kivijärvi NW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Suksikangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pyhäntä Selkämaankangas historiallinen kultti ja tarinapaikat Pyhäntä Sotasaaret historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Pyhäntä Palokankaan talo esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Pyhäntä Mattila esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pyhäntä Kivijärvi 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Hörölä 1 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Pyhäntä Palokankaan talo 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Leiviskänkangas lounas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Tammapuro ajoittamaton maarakenteet kuopat Pyhäntä Tuliniemi kivikautinen muinaisjäännösryhmät Pyhäntä Karkusuo keskiaikainen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Kämppäkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Maaselänsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Mainionkankaat työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Palokangas 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Pyhäntä Mattila 2 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Pyhäntä Hautasuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Korkiakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Palokangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Palokangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Ruunakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Kiuasaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Joutensalo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Pahalamminharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Piiparinmäki 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

68 Pyhäntä Honkamäki historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Kolkanjärvi etelä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Asikaisenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Piiparinmäki 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Pyhäntä Tornineva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe 2691 Koninpää historiallinen alusten hylyt hylyt (puu) Raahe 2693 Pikkulahti ei määritelty alusten hylyt hylyt (puu) Raahe Kastelli Linnakangas kivikautinen kivirakenteet jätinkirkot Raahe Pattijoki Korkeakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Mäntyselkä esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pomminkangas esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Korvenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Kissakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Myllysaari kivikautinen asuinpaikat Raahe Jylhänharju N esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Liekokangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pihlajakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Kehäkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Someronkangas esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Pikku Liekokangas kivikautinen kivirakenteet jätinkirkot Raahe Yhteinenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Piittakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Kiviojankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Alatalo kivikautinen asuinpaikat Raahe Poltemaankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Jylhänharju 2 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Mäntyselkä SW esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Yhteinenkangas N ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Raahe Hummastinvaara ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Hummastinvaara SE kivikautinen asuinpaikat Raahe Miilukangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Someronkangas SE varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Someronkangas N varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pirttivaara esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Raahe Laivavaara 1 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Kiesuksenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Poikainvaarat Ylihaankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Korpelan Takalokangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Korkeakangas esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Raahe Kettukangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Saloisten pappila historiallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Viitajärvenkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Tervakangas rautakautinen hautapaikat hautaröykkiöt Raahe Pirttihaudankangas esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Raahe Kauniinmetsänkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Juusolan Pirttikangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Uudenhaudankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Halkosaari esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Halkosaari SW esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Nuutinkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Kiili historiallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Isokangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Aaltokangas esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Kiimakaara esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Hautakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Korkiakangas E esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Hautakangas SW esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt

69 Raahe Korkiakangas S esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Ressaperkkiö esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pitkäkangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pikku Jakenaro esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Raahe Kiesuksenkangas 2 esihistoriallinen asuinpaikat Raahe Kivirakankangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Raahe Laivakangas S esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pirttihaka esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Laivavaara 4 esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Laivavaara 2 esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Jylhänkallio esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Laivavaara 3 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Ukkovaara ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Huitunen SE kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Jouttikangas varhaismetallikautinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Lamunkangas ajoittamaton kivirakenteet latomukset Raahe Honganmaja Haarainlampi ajoittamaton kultti ja tarinapaikat Raahe Hörskönjoen suun itäpuoli historiallinen asuinpaikat yksinäistalot Raahe Korkiakangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Raahe Viianlinna ( kujelma) esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Kukkonen Matinhalme kivikautinen asuinpaikat Raahe Kukkonen Navetta Alankopelto kivikautinen asuinpaikat Raahe Aartokangas kivikautinen asuinpaikat Raahe Tilus kivikautinen asuinpaikat Raahe Vaitisaari kivikautinen asuinpaikat Raahe Ylä Vuolujärvi kivikautinen asuinpaikat Raahe Petäjäniemenmäki kivikautinen asuinpaikat Raahe Pitkäsaari kivikautinen asuinpaikat Raahe Rantanen Navettakangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Yli Similä 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Yli Similä 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Haapala 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Haapala 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Mäkelä 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Isokangas kivikautinen asuinpaikat Raahe Kumpu kivikautinen asuinpaikat Raahe Hilappa kivikautinen asuinpaikat Raahe Ranta aho kivikautinen asuinpaikat Raahe Takalo Junttila kivikautinen asuinpaikat Raahe Myllylä kivikautinen asuinpaikat Raahe Mäkelä 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Ristola kivikautinen asuinpaikat Raahe Kuusela kivikautinen asuinpaikat Raahe Törmäpelto kivikautinen asuinpaikat Raahe Siimes kivikautinen asuinpaikat Raahe Jussila 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Jussila 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Jussila 3 kivikautinen asuinpaikat Raahe Vesijärvi kivikautinen asuinpaikat Raahe Mikkelä kivikautinen asuinpaikat Raahe Isokangas E kivikautinen asuinpaikat Raahe Myllyperä Kuusela kivikautinen asuinpaikat Raahe Rantanen Ylä Rantanen kivikautinen asuinpaikat Raahe Kukkonen Kuokospelto kivikautinen asuinpaikat Raahe Klemetti kivikautinen asuinpaikat Raahe Lattula kivikautinen asuinpaikat Raahe Mäntyniemi kivikautinen asuinpaikat

70 Raahe Tavaskanlamminsaari (Kuoppasaari) kivikautinen asuinpaikat Raahe Kesälä kivikautinen asuinpaikat Raahe Uutela kivikautinen asuinpaikat Raahe Lumijärvi kivikautinen asuinpaikat Raahe Lampela (Tikkala) kivikautinen asuinpaikat Raahe Karjanpelto kivikautinen asuinpaikat Raahe Alapere Pere kivikautinen asuinpaikat Raahe Ala Rantanen kivikautinen asuinpaikat Raahe Haapala NE kivikautinen asuinpaikat Raahe Tihilä kivikautinen asuinpaikat Raahe Ranta Junttila kivikautinen asuinpaikat Raahe Piehinki Ylipäänkivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Raahe Piehinki Ispinäojankivi historiallinen kivirakenteet rajamerkit Raahe Tuohingonkangas kivikautinen, pronssikautinen hautapaikat lapinrauniot Raahe Kupiaisenkaarto kivikautinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Raahe Latvanevankaarrot esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Raahe Raahen vanha asemakaava alue historiallinen asuinpaikat kaupungit Raahe Pirttihaudankangas 2 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Korkiakangas 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Pirttivaara 2 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Pirttivaara 3 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Pirttivaara 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Laivakangas 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Laivakangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Nuutinkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Pirttihaudankangas 4 kivikautinen asuinpaikat Raahe Pirttihaudankangas 5 kivikautinen asuinpaikat Raahe Pirttihaudankangas 6 kivikautinen asuinpaikat Raahe Pirttihaudankangas 7 kivikautinen asuinpaikat Raahe Kursunneva 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Kursunneva 2 ajoittamaton maarakenteet kuopat Raahe Kursunneva 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Raahe Ohramaankangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Raahe Ohramaankangas 2 ajoittamaton maarakenteet kuopat Raahe Nuutinkangas 3 kivikautinen asuinpaikat Raahe Kumisevankangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Ylihaankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Poikainvaarat 1 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Raahe Poikainvaarat 2 esihistoriallinen kivirakenteet Raahe Laivavaara 5 esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Laivavaara 6 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Laivavaara 7 esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Raahe Kauniinmetsänniitty 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Kauniinmetsänniitty 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Jylhänharju ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Sepänkydönkorpi kivikautinen asuinpaikat Raahe Pirttimaanmäki ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Raahe Pitkä Pirttiselkä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Kauniinmetsänniitty 3 kivikautinen asuinpaikat Raahe Hautakangas 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Kursunkangas 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Kursunkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Ojastenneva kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Kursunneva 4 kivikautinen asuinpaikat Raahe Kursunneva 5 kivikautinen asuinpaikat Raahe Ukkovaara 2 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Ispinäkaara historiallinen maarakenteet kuopat

71 Raahe Kotasaari historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Raahe Köpelönkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Raahe Markinkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat viljelyröykkiöt Raahe Myllykoski historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Raahe Särkikangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Pitkä Pirttiselkä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Pitkä Pirttiselkä 3 historiallinen maarakenteet kuopat Raahe Autiokangas historiallinen asuinpaikat piilopirtit Raahe Heteselkä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Jäläkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Raahe Kanakangas työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Karhulankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat muinaispellot Raahe Louekankaat historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Raahe Pikku Piittakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Raahe Pikku Pirtinkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Raahe Rullavuori 2 kivirakenteet rajamerkit Raahe Tuppukangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Kivirakankangas etelä ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Raahe Tuoremaa länsi 1 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Raahe Jylkänkangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Pirttihaudankangas 8 esihistoriallinen maarakenteet painanteet Raahe Lintukaara 1 kivikautinen asuinpaikat Raahe Lintukaara 2 kivikautinen asuinpaikat Raahe Lintukaara 3 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Raahe Uudensillan länsipuoli kivikautinen asuinpaikat Raahe Pöytäkivenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Maivaperä historiallinen työ ja valmistuspaikat laivanrakennuspaikat Raahe Halttukangas ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Huopakinkangas ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Raahe Iso Kraaseli 1 historiallinen kulkuväylät painolastipaikat Raahe Iso Kraaseli 2 historiallinen kulkuväylät painolastipaikat Raahe Iso Kraaseli historiallinen kulkuväylät painolastipaikat Raahe Smitti 1 historiallinen kulkuväylät painolastipaikat Raahe Varvinranta 1 historiallinen kulkuväylät painolastipaikat Raahe Varvinranta 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat laivanrakennuspaikat Raahe Varvinranta 3 historiallinen kulkuväylät laiturit Raahe Varvinranta 4 kulkuväylät laiturit Raahe Varvinranta 5 historiallinen kulkuväylät laiturit Raahe Jylhy historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Raahe Suksikangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Raahe Tervaneva historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Raahe Lehtosaari 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Reisjärvi Pitkänjärven Itärannat esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Hietala kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Antti Räisälä kivikautinen muinaisjäännösryhmät Reisjärvi Lehtola kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Iso Räisälä kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Vedenpää kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Hylkilä kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Luomala kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Reisjärvi Alatalo kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Iisakkila kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Maliniemi kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Hylkiranta Luotola kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Kumpula 1 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Reisjärvi Levonperä Kallio kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Mustalaismäki ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat

72 Reisjärvi Maijalankangas kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Lähdekangas kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Luotostenkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Nähtävä kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Koppelosaari eteläpää ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Koppelosaari itäpää ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Heposaari ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Pukinsaari länsipää ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Pukinsaari itäpää ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Ingansaari ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Reisjärvi Uusitalo kivikautinen asuinpaikat Reisjärvi Kirves Heikin kanava historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Reisjärvi Raatejärvien salmi historiallinen asuinpaikat eräsijat Reisjärvi Raatepuron niska historiallinen kivirakenteet kiukaat Reisjärvi Hirvilampi 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat raudanvalmistuspaikat Reisjärvi Iso Kotajärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Reisjärvi Rajakangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Reisjärvi Pässinkorvenkangas ajoittamaton kivirakenteet kiviaidat Reisjärvi Mäntyjärvi historiallinen muinaisjäännösryhmät Reisjärvi Valkeisjärvi 1 historiallinen asuinpaikat talonpohjat Reisjärvi Valkeisjärvi 2 historiallinen kivirakenteet kellarit Reisjärvi Maijalankangas lounas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Sievi Verronen moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Sievi Ylitalo kivikautinen asuinpaikat Sievi Harjun Kukkula kivikautinen asuinpaikat Sievi Hautaniemi kivikautinen asuinpaikat Sievi Toivonniemi moniperiodinen muinaisjäännösryhmät Sievi Pietilä kivikautinen asuinpaikat Sievi Murhianjärvi ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Sievi Jokiranta kivikautinen asuinpaikat Sievi Rautio kivikautinen asuinpaikat Sievi Laitala kivikautinen asuinpaikat Sievi Lähteenkangas kivikautinen asuinpaikat Sievi Sopenkangas kivikautinen asuinpaikat Sievi Venesaari kivikautinen asuinpaikat Sievi Kalliokangas kivikautinen asuinpaikat Sievi Hangasmaa kivikautinen asuinpaikat Sievi Hietakangas kivikautinen asuinpaikat Sievi Isokangas 1 kivikautinen asuinpaikat Sievi Lietejärvi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Sievi Isokangas 2 ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Isokangas 3 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Sievi Isokangas 4 ei määritelty työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Sievi Loukkunen historiallinen muinaisjäännösryhmät Sievi Maansydän ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Sievi Jyrinki 2 kivikautinen asuinpaikat Sievi Kankaanpää 2 kivikautinen asuinpaikat Sievi Tanhula kivikautinen asuinpaikat Sievi Vanhakirkko kivikautinen asuinpaikat Sievi Syväojankangas kivikautinen asuinpaikat Sievi Vanhakirkko 2 ajoittamaton kultti ja tarinapaikat kuppikivet Sievi Isokangas 5 historiallinen työ ja valmistuspaikat Sievi Isokangas 6 ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Ketrakummunkorpi ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Hietakangas 2 ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Hietakangas 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Hietakangas 4 ajoittamaton maarakenteet painanteet

73 Sievi Teeriharju ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Puskaperä ajoittamaton maarakenteet kuopat Sievi Mörkönen kivikautinen asuinpaikat Sievi Pienennevanhautakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Kankela historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Koppelonkoski 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Koppelokangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Koppelokangas 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Kolmisoppi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Kolmisoppi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Paskolampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Maansydämenjärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Lananjärvi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Hävitönlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Korkiamaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Lietejärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Loukkunen 3 historiallinen kivirakenteet kiviaidat Sievi Tuulenkaatokangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Mustikanhaudankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Sonnikangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Pirttivedenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Paloaukio 1 historiallinen asuinpaikat Sievi Puronleukakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Konunlehto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Tervalampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Paloaukio 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Heinineva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Koppineva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Sievi Malkakangas työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Hummastinvaara SE kivikautinen muinaisjäännösryhmät Siikajoki Linnakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Sahaoja, Voimalinjan alapuoli kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Kotiranta kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Pehkonen kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Ruskiaselkä esihistoriallinen kivirakenteet Siikajoki Murto kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Murronmäki 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Nokela kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Murha aro kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Sahaoja N, suoniemeke kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Leviäkangas kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Vähämaa esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Kivikangas ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Siikajoki Syrjälä kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Aittokangas kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Hietamaa kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Kivelä kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Leppälä kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Pelttari kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Linnankangas esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Siikajoki Kipsuanjärvi esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Sarkkila kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Ahvenkaarto kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Rantapehkola kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Risula kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Sorvo esihistoriallinen hautapaikat Siikajoki Peurasaari esihistoriallinen maarakenteet painanteet

74 Siikajoki Kolokaara SE esihistoriallinen maarakenteet kuopat Siikajoki Peurakaarat esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Tiperonkangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Soperonkangas NW esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Papinkangas moniperiodinen työ ja valmistuspaikat Siikajoki Miilukangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Murronmäki 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Siikajoki Mäntylä W kivikautinen muinaisjäännösryhmät Siikajoki Vääräkangas varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät Siikajoki Jyljänkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Jyljänkangas SW ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Hiirosenaho ajoittamaton työ ja valmistuspaikat Siikajoki Vuolunoja kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Vuolunojan latva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Tapaninkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Iso Hahtola historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Isoaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Ketola historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Koukkarin kukkula kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Linnankangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Mikkelä kivikautinen asuinpaikat Siikajoki Mikkelä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Mäkelä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Paakkinen historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Satokangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Syvälampi 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Tonteri historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Väisäsperä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Hiljala ajoittamaton maarakenteet kuopat Siikajoki Kursunpuro esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Siikajoki Aittakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Jaakolankangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Syvälampi 2 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Vuolunoja 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Siikajoki Rutelo rautakautinen muinaisjäännösryhmät Siikajoki Sysihoppula 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Sysihoppula 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Sysihoppula 3 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Ryönänperä 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Siikajoki Ryönänperä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Hepokaara esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Siikajoki Ala Haho 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Kerttulan entinen metsä 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Vartti historiallinen puolustusvarustukset maavallit Siikajoki Vähäoja historiallinen kivirakenteet rajamerkit Siikajoki Repokaara esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikajoki Ilvesmaa 1 ajoittamaton, historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikajoki Ilvesmaa 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Siikalatva Parkkila kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Parkkila Ukonlampi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Siikalatva Mankolanaho kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Isokangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Koskenkangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Hovi kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Sammalkangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Päivärinne kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Näälinkä kivikautinen asuinpaikat

75 Siikalatva Alila kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Toivola NW kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Vahtineva esihistoriallinen kivirakenteet latomukset Siikalatva Maksinmäki kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Maksinharju kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kukkola kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Rojola kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Selänkangas, voimalinja kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Pirttikangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Haapaniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikalatva Isokangas 1 ajoittamaton maarakenteet kuopat Siikalatva Hautakangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Ruottalankangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kettukallio esihistoriallinen maarakenteet kuopat Siikalatva Tihiänahonkangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kitinsaari kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Majakangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Piippo esihistoriallinen kultti ja tarinapaikat kuppikivet Siikalatva Piippo Kiviniemi historiallinen kivirakenteet röykkiöt Siikalatva Alanko kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Myllylä kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Murtosaari kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Köllölä kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Rytikorpi W esihistoriallinen maarakenteet kuopat Siikalatva Pajukangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Siikalatva Pajumäki esihistoriallinen asuinpaikat Siikalatva Navettakangas Rasvamäki kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kolankangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Hietala kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Orava kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kytölä kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Pulkkilan tappelupaikka kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Seppä (Lampela) kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kaijankoski kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Leinosen pelto kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Sillankorva kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Ruostekorpi SW kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Urheilumaja kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Käpylä pumppaamo kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Önkkyrinkangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Jylhänniska kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Mattila kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Lahnasmäki ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Siikalatva Kalmusaari historiallinen hautapaikat Siikalatva Nivankangas ajoittamaton kivirakenteet Siikalatva Siikajoen kivipadot ajoittamaton työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Siikalatva Keljunkangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Siikalatva Tervo kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Nivala kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Näsälä kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Turula (Lehto) kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Saarelankangas kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Ryky kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Syrjä Partanen kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Välitalo ajoittamaton kivirakenteet kivivallit Siikalatva Lamminsaari kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Paavonpelto kivikautinen asuinpaikat

76 Siikalatva Mattila kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Jänessaaret pronssikautinen, rautakautinen hautapaikat hautaröykkiöt Siikalatva Rukkinen kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Heikkilä kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Kurikka kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Jaakonniva kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Pinnonniemi kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Siika Savon saarnahuone historiallinen kirkkorakenteet kirkonpaikat Siikalatva Paskalahti historiallinen kivirakenteet kiukaat Siikalatva Järvitalonjärvi historiallinen asuinpaikat yksinäistalot Siikalatva Saareksenjärvi kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Palokangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Rantsilan vanha kirkkomaa historiallinen kirkkorakenteet kirkonpaikat Siikalatva Rentolankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Kettulankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Pyörätienkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Loukkukaarto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Isokangas 4 kivikautinen asuinpaikat Siikalatva Ritomäki 3 esihistoriallinen asuinpaikat liesikiveykset Siikalatva Pikku Pöljä historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Ylimmäinen Tervakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Palokangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Palokangas 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat Siikalatva Palokangas 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Leppikorvenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Ritomäki 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Ritomäki 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Pellikaisenkangas 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Pellikaisenkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Pellikaisenkangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Siikalatva Palokangas 5 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Palokangas 6 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Kirjavaneva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Siikalatva Isokangas 3 ajoittamaton maarakenteet kuopat Taivalkoski Huttu kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Saarela kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Kovio Tyräjärvi Salmi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat lapinpadot Taivalkoski Kirkkosaari historiallinen hautapaikat hautausmaat Taivalkoski Levälä (Hokala) kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Juurikka kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Tyrämäki kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Jokela kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Turvakonalusta historiallinen kivirakenteet Taivalkoski Atsinki 1 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Koitijärvi NE esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Koitijärvi N kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Koitijärvi, Niemi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Peuraniemi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Myllypudas kivikautinen löytöpaikat Taivalkoski Väliperä NE kivikautinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Villisaari kivikautinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Autiosuvanto historiallinen kivirakenteet kiukaat Taivalkoski Atsinki 2 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Riitainharju esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Tervaniemi, Ahola kivikautinen, pronssikautinen asuinpaikat Taivalkoski Tölppäreenhauta NW kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Tölppäreenniemi N kivikautinen asuinpaikat

77 Taivalkoski Paloniemi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Tölppäreenniemi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Ojanniemi, Ojala esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Kaihlasaari E esihistoriallinen asuinpaikat asumuspainanteet Taivalkoski Kaihlasaari kivikautinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Pajusalmi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Poroperä kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Virkkunen kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Kaipinmutka E kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Hiisiniemi kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Loukonlahti esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Valkki E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Nuusalanniemi historiallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Saunakari kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Honkaojan suu E kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Kellolahti kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Ukonlahti kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Inkeenjärvi N ranta kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Myllykangas, Väliperä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Alasaari, N ranta esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Alasaaren Lahti NW kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Kurtinlampi N kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Lummelampi W kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Taivalkoski Lummelampi N, harjanne kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Myllykangas N, Pisto esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Myllykangas S, Pisto esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Kenttäniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Pitkäniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Loukusanharju, Pyöreäniemi kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Taivalkoski Latvajoen suun E puolinen salmi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat kalastuspaikat Taivalkoski Loukusanharju, Hautalahti esihistoriallinen kivirakenteet rakkakuopat Taivalkoski Kärryoja E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Lamminniemi esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Otsaojan suu W esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat tulisijat Taivalkoski Kangaslampi NW historiallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Karhuaho esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Alalamminlehto historiallinen kivirakenteet latomukset Taivalkoski Soiperoisenharju esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Soiperoisenkangas esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Yökumpu historiallinen kivirakenteet latomukset Taivalkoski Saari Loukko ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Mustalampi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Kattaisenvaara ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Niskakoski 1 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Niskakoski 2 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Ulkuojan itäpuoli esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Taivalkoski Miesmaankangas 1 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Miesmaankangas 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Varisaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Saunavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Huuhkajavaara esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Taljavaara 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Taljavaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Salmisenkangas 1 historiallinen kultti ja tarinapaikat Taivalkoski Saarikoski historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Taivalkoski Pentinaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Roniaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

78 Taivalkoski Kaakkurinsuo historiallinen kulkuväylät pitkospuut Taivalkoski Saunalampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Pohjavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Ruostekangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Mäkilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Salmisenkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Latvajärvi 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat keittokuopat Taivalkoski Latvajärvi 2 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Latvajärvi 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hietasenkangas 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Yli Kisos historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Honka aho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Iso Nuottilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hietasenkangas 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hietasenkangas 3 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Iivavanaho historiallinen kivirakenteet kiukaat Taivalkoski Porolampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hietasenkangas 4 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Autioharju 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kälkäjänkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Iso Raudansuo historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Taivalkoski Sakarinaho esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Tanelinkorpi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Raudankangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kallioaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Metsälampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Malisenaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Valkinkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Korpilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Ulkuniva maarakenteet kuopat Taivalkoski Miesmaankangas 3 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Miesmaankangas 4 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Matalalampi 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Matalalampi 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Paskaniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Pajuniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Kirkkolansuo esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Kaakkurilampi 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Kaakkurilampi 4 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Iso Koiralampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Hautalampi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Isosaari esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat potaskauunit Taivalkoski Mustaperä kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Taivalkoski Velliperä esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Rouvastinsalmi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Paloharju kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Moskaharju kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Saukkolampi 1 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Harjunnokka 2 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Harjunnokka 3 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Harjunnokka 4 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Harjunnokka 5 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Kolkonperä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Taivalkoski Laukunharju 1 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Laukunharju 2 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Laukunharju 3 kivikautinen asuinpaikat Taivalkoski Laukunperä esihistoriallinen asuinpaikat

79 Taivalkoski Laukunharju 4 esihistoriallinen asuinpaikat Taivalkoski Laihavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Myllykangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Lomaniskansuo historiallinen kivirakenteet rajamerkit Taivalkoski Maijanlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kisosvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Saukkolampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Eteisvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Heteaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Ruumisniemi historiallinen hautapaikat hautasaaret Taivalkoski Konttivaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Pikku Sammakkoaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Viinakuusenkari historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Rinnesuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Tenkaoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Susijärvi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Taivalkoski Hautakylä W historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Pesiösuvanto asuinpaikat Taivalkoski Kellarikoukku N asuinpaikat Taivalkoski Pormestarinniemi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Harjunpäänlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kalaharju 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kalaharju 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Vittulampi historiallinen muinaisjäännösryhmät Taivalkoski Ulkukangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Nuolipuro historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Vantunlamminharju historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Harjala 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hyötölampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Väätäjänlehto historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Rasinaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Tuohilampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Ulkuoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Jyrkänoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Raato oja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Venäjänojansuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Älkynaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Teerensoidinmaa historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kaupinniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hoikanvaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Julmavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Harjunalasenkangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Iso Tammalampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kaakkurilampi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Välivaaranhyöteikkö 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Välivaaranhyöteikkö 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Roninoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Soidinsuo 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Pöykiönniva historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Virtamutka historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Porrassuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Nimetönsuo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Torvilampi 1 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Torvilampi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Poika Loukusan oja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Niskavaara historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Kaupinmutka 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

80 Taivalkoski Kivikkokummut historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Hyönaho historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Turvakonalus historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Taivalkoski Soidinsuo 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Heikinkangas E esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Heikinkangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Tyrnävä Käyräkangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Tyrnävä Linnakangas esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Tyrnävä Kotakangas esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Tyrnävä Tuomela (Jäärälä) kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Pitkäkangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Vuovakoski N kivikautinen muinaisjäännösryhmät Tyrnävä Kotakangas pohjoinen kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Paarmakangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Linnakangas S kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Läättimaa pronssikautinen, rautakautinen kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Sarvikangas ajoittamaton kivirakenteet Tyrnävä Kilanperämaa kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Pukansuo W ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Kiviuuninkangas kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Perkkauksenkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Lotimonsalmi ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Linnamaa 27:39 ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Palokangas kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Lotimonsalmi S kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Kolehmainen kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Rapinkoski W ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Metelinkangas esihistoriallinen kivirakenteet jätinkirkot Tyrnävä Luolakangas esihistoriallinen kivirakenteet Tyrnävä Haisunräme 2:22 esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Haisunräme E esihistoriallinen maarakenteet kuopat Tyrnävä Piilopirtinkangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Metelinkangas NE ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Isokangas 1 ajoittamaton maarakenteet kuopat Tyrnävä Kivimaanselkä 1 historiallinen kivirakenteet röykkiöt Tyrnävä Kivimaanselkä 2 ajoittamaton kivirakenteet kivipöydät Tyrnävä Vesala SW kivikautinen asuinpaikat Tyrnävä Kiikkukaarto SW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Peurapirtinkangas NW kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Ketuntörmänoja esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Ketuntörmä esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Isokangas 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Isokangas 3 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Tyrnävä Isokangas 4 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Isokangas 5 ajoittamaton maarakenteet kuopat Tyrnävä Isokangas 6 esihistoriallinen maarakenteet kuopat Tyrnävä Viitanselkä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Tyrnävä Vainikainen esihistoriallinen maarakenteet kuopat Tyrnävä Karjokangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Iso Sarvikangas 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Iso Sarvikangas 2 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Vuovakangas lounas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Reunasuo 1 moniperiodinen kivirakenteet rakkakuopat Tyrnävä Reunasuo 2 moniperiodinen kivirakenteet rakkakuopat Tyrnävä Kukkolanvaara historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Tyrnävä Haapakangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Hautakangas ei määritelty muinaisjäännösryhmät

81 Tyrnävä Nelistahkoinen esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Tyrnävä Keränen historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Majala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Markkula historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Tervala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Palo historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Viitala historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Tyrnävä Kivimaa koillinen kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Tyrnävä Pukankangas Pohjoinen maarakenteet kuopat Utajärvi Honkalansaari kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Honkala kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Kivari kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Niemi kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Lapinniemi historiallinen muinaisjäännösryhmät Utajärvi Pyhänniska kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Roinila kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Alasuvannon leirikeskus esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät Utajärvi Holappa kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Iso Olvasjärvi, Seura kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Vesala (Juntunen) kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Heikkilä kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Utanen kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Pietonen kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Kettulankangas ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Lohilahti kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Ylilamminkangas lounas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Utajärvi Kylänvirta historiallinen työ ja valmistuspaikat lapinpadot Utajärvi Muuraharja historiallinen asuinpaikat lapinkentät Utajärvi Kälväsvaara 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Piltuanjoki 1 historiallinen asuinpaikat piilopirtit Utajärvi Kirkaslampi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Kirkaslampi 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Olvassuo 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Kiiskikaito historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Iso Olvasjärvi 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Ruunaanlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Ahvenlampi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Viinivaarantie ajoittamaton kivirakenteet latomukset Utajärvi Olvassuo 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Utajärvi Tulikangas kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Utajärvi Piltuanjoki kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Hetesuo kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Utajärvi Iso Palovaara 1 kivikautinen asuinpaikat asumuspainanteet Utajärvi Iso Olvasjärvi 1 ajoittamaton kivirakenteet rakkakuopat Utajärvi Salminen esihistoriallinen maarakenteet kuopat Utajärvi Nuankangas itä kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Ylilamminkangas länsi ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Ylilamminkangas itäpää ajoittamaton työ ja valmistuspaikat keittokuopat Utajärvi Uunivaara kaakko ajoittamaton maarakenteet kuopat Utajärvi Sorsasaari moniperiodinen asuinpaikat Utajärvi Pikkarainen ja Vesala esihistoriallinen asuinpaikat Utajärvi Vaarala kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Kurimon ruukki historiallinen teollisuuskohteet rautaruukit Utajärvi Juorkuna Kiviniemi historiallinen hautapaikat hautasaaret Utajärvi Revonpesämaa historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Utajärvi Palovaara historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Utajärvi Pekkalansuo kivikautinen asuinpaikat

82 Utajärvi Pyhtilä kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Seppälänniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Utanen 2 esihistoriallinen, kivikautinen muinaisjäännösryhmät Utajärvi Saviharju kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Kivijoki Mutkapato työ ja valmistuspaikat lapinpadot Utajärvi Naurisniva Iso Huoseus työ ja valmistuspaikat lapinpadot Utajärvi Ahmaskoski itä esihistoriallinen maarakenteet kuopat Utajärvi Utanen 3 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Lahdenkangas esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Oilinginoja kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Viinivaaran itäpää kivikautinen, rautakautinen asuinpaikat Utajärvi Kokkomaa historiallinen, rautakautinen hautapaikat Utajärvi Mustikkakangas 1 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Mustikkakangas 2 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Orikangas 1 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Orikangas 2 ajoittamaton työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Honkalansaari 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Ahmaskoski itä 2 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Lahdenkangas 2 kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Lahdenkangas 3 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Hautakangas historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Hiltula historiallinen, kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Honkala 2 historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Hövelönniemi esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Kotikaarto kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Niemelä lapinpato ajoittamaton työ ja valmistuspaikat lapinpadot Utajärvi Niemelä kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Piilolantörmä 1 2 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Pitkänniemenkangas kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Poikkipuoliskankaantie esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Rötönniemi historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Seikansuonoja 1 esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Suvela historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Utoslahti historiallinen työ ja valmistuspaikat lapinpadot Utajärvi Vanha Sipola historiallinen asuinpaikat Utajärvi Vehkaoja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Vellikorva kivikautinen asuinpaikat Utajärvi Vähäojantie esihistoriallinen työ ja valmistuspaikat pyyntikuopat Utajärvi Välioja historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Utajärvi Yli Hiltula kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Huhmarvaara ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Ylivieska Koskela kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Korteperä kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Kortteenmetsä kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Visuri kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Sepän Torppa kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Jaatinen kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Kilpolankangas esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt Ylivieska Hannula kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Kaunisto kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Soukka kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Isokangas ajoittamaton kivirakenteet röykkiöt Ylivieska Siliäkalliot historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset Ylivieska Salonkangas kivikautinen muinaisjäännösryhmät Ylivieska Kaunisto 2 kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Soukka 2 kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Soukka 3 kivikautinen asuinpaikat

83 Ylivieska Hannula 2 kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Koskela 2 kivikautinen asuinpaikat Ylivieska Keski Soukka historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ylivieska Savela Myllyoja historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Ylivieska Kontio historiallinen työ ja valmistuspaikat vesimyllyt Ylivieska Saapaspalo työ ja valmistuspaikat tervahaudat Ylivieska Keltamaanneva historiallinen työ ja valmistuspaikat hiilimiilut Ylivieska Rakolanhauta historiallinen työ ja valmistuspaikat tervahaudat

84 Liite 7. Virkistys- ja matkailukohteet Kunta Kohteen nimi Kuvaus Alavieska Lumikuru Urheilu- ja ulkoilualue Haapajärvi Somero Urheilu- ja ulkoilualue Haapavesi Korkatti Ulkoilu- ja virkistysalue Aakonvuori sekä luonto- ja nähtävyyskohde Korkattivuori Ii Röyttä Perämeren alueen tärkein retkisatama, saaren virkistyskäyttö Ii Vatunki Venesatama palveluineen, muut matkailupalvelut, luonto- ja historiapolku Ii Myllykangas Leirintäalue, muut matkailu- ja virkistyspalvelut Kalajoki Sautinkari-Lestijokisuu Matkailupalvelut, caravan-alue, rannan yleinen virkistyskäyttö. Arvokas luonto- ja kulttuuriympäristö Kärsämäki Pappilan alue Matkailupalvelut, nähtävyyskohde Liminka Liminganlahti Liminganlahden luontokeskus ympäristöineen Merijärvi Pyhänkoski-Ristivuori Luontokohde ja hiihtokeskus Muhos Korkalanvaara Urheilu- ja ulkoilualue, liittyy Oulu-Rokua Tervareittiin Muhos Liimanninkoski Muhos- ja Poikajokilaakson virkistyskäyttö, osa Rokua Geopark -kokonaisuutta Nivala Pyssymäki Ulkoilualue, moottoriurheilu, ampumarata Oulainen Piipsjärvi-Honkamajan Piipsjärven ja sen lähiympäristön virkistyskäyttö, ampumarata alue Oulu Kierikki Arkeologinen esihistoria- ja kulttuurimatkailukeskus Oulu Koiteli Virkistys- ja matkailukohde Oulu Varjakka-Akionlahti Virkistyskohde, vapaa-ajan asuminen Pyhäjärvi Honkavuori Urheilu- ja ulkoilualue Pyhäntä Pyhännänjärvi Rantojen virkistyskäyttö, taajaman lähivirkistysalue Pyhäntä Lamujärvi Rantojen virkistyskäyttö, vapaa-ajan asuminen Pyhäntä Iso Ahvenjärvi Virkistysalue, arvokkaan harjualueen virkistyskäyttö Raahe Mikonkari Ulkoilu- ja virkistysalue, matkailupalvelujen kehittäminen Raahe Kirkkojärvi ja muut Rantojen virkistyskäyttö, taajaman lähivirkistysalue järvet Reisjärvi Petäjämäki Urheilu- ja ulkoilualue, liittyy Peuran Polku -reittiin Reisjärvi Susisaari Majoitus- ja ravintolapalvelut, vapaa-ajan asuminen Sievi Maasydänjärvi Virkistysalue, caravan-alue ja leirikeskus Sievi Louekallio Hiihtokeskus Siikajoki Keskikylä Golf-kenttä Siikalatva Pihkala-Väyrylä Maatilamatkailukohde Siikalatva Leskelä Suomen maantieteellinen keskipiste, matkailupalvelujen ja vapaa-ajan asumisen kehittäminen Siikalatva Uljua, Haapavuori Virkistyskohde, tekoaltaan virkistyskäyttö ja vapaa-ajan asuminen, matkailupalvelujen kehittäminen Siikalatva Kurunneva Virkistystoimintojen alue, metsästysmatkailu Ylivieska Huhmarkallio Urheilu- ja ulkoilualue, moottoriurheilu, ampumarata

85 Pohjois-Pohjanmaan ampumaradat rataluokittain LIITE Rataluokka Seudullinen ampumakeskus Seudullinen ampumakeskus (varaus) Paikallinen ampumarata Satunnaisesti käytetty rata Viranomaisten ampumarata Km PPL/RM POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 2015

86

MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 2040 (MAT)

MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 2040 (MAT) MAAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (MAT) vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät tavoitteet lihavoitu VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖ- TAVOITTEET (VAT) Toimiva aluerakenne aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen

Lisätiedot

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet:

Erityisenä painopisteenä Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa ovat seuraavat maakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet: Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 2. Vaihemaakuntakaavaluonnos Teknltk 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan uudistamisen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Tekninen lautakunta 38 07.04.2015 Kunnanhallitus 94 20.04.2015 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. Vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Teknltk 07.04.2015 38 Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

28.12.2009 39/004/2009

28.12.2009 39/004/2009 MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR 28.12.2009 39/004/2009 Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kunnat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo VIITE /

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus MRA 13 mukainen lausuntoaineisto Kaavaselostuksen liitteet

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus MRA 13 mukainen lausuntoaineisto Kaavaselostuksen liitteet Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus MRA 13 mukainen lausuntoaineisto 11.4.2016 Kaavaselostuksen liitteet Liite 1 Maakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Liite

Lisätiedot

Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla

Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2013 2015 Arvokkaat maisema-alueet

Lisätiedot

1/5. Haapajärven Kihlakunnan kruununvouti HIII:2, Verollepanopäätöksiä Nro Tila Kylä Pitäjä vuosi

1/5. Haapajärven Kihlakunnan kruununvouti HIII:2, Verollepanopäätöksiä Nro Tila Kylä Pitäjä vuosi 1/5 Haapajärven Kihlakunnan kruununvouti HIII:2, Verollepanopäätöksiä 1934-1938 Nro Tila Kylä Pitäjä vuosi Kärsämänjärven ja Selkäinjärven kruununmaan jako 41 Järvelä Hiidenniemi Pyhäjärvi 1919 42 Pahkaniemi

Lisätiedot

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa

TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.

Lisätiedot

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo

Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 11.12.2014 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden maisema-alueiden

Lisätiedot

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

15 Pohjois-Pohjanmaa. 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 15 Pohjois-Pohjanmaa 15.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 15.1. POHJOIS-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 6 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset:

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi.

Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Seuraavilla sivuilla on alusta luonnos PPSHP:n ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksestä alueen kuntien kommentoitavaksi. Kommentit 14.3.2012 mennessä. Kommentit voi lähettää: Ensihoidon ja päivystyksen

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ?

Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne ? Jokilaaksojen SoTen tuotantorakenne 1.1.2017? Sairaanhoidon erityisvastuualueet, maakuntarajat ja Sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2012 HYKS erva 1 869 617 as. 39 kuntaa Helsinki ja Uusimaa 1 562 796 24

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Each local availability area is split in two parts: Local backbone area 1 and Local backbone area 2. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen

Each local availability area is split in two parts: Local backbone area 1 and Local backbone area 2. Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen 1(6) Local Availability of Capacity Services Elisa Corporation networks local availability of capacity services Capital area (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) Tampere area Riihimäki area Jyväskylä

Lisätiedot

HIRVENHAUKKUKOKEET 2009 SYKSYLLÄ KANSAINVÄLISET KOKEET

HIRVENHAUKKUKOKEET 2009 SYKSYLLÄ KANSAINVÄLISET KOKEET HIRVENHAUKKUKOKEET 2009 SYKSYLLÄ KANSAINVÄLISET KOKEET Hirvenhaukkukoe 5.9. HAUKIPUDAS VOI. Raj. maastot, 35 koiraa. Järj.Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys. Ylit.Matti Myllylä. Ilm.viim.30.8. Peter

Lisätiedot

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet

Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Paikalliset kattavuusalueet ja runkoverkkoalueet Elisan kapasiteettipalveluiden paikalliset kattavuusalueet Pääkaupunkiseutu Tampereen seutu Riihimäen seutu Jyväskylän seutu Joensuun seutu Lappeenrannan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän rakenne ja prosessit Johtamisprosessit: Suunnittelu, johtaminen, päätöksenteko, viestintä, tietohallinto, riskienhallinta, laadunhallinta

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Tietopaketti 5: Välitön avun tarve. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 5: Välitön avun tarve. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 5: Välitön avun tarve Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Terveydenhuollon päivystys Toimipaikat Call Center -terveysneuvontapuhelut

Lisätiedot

Linjat 51, 52, 53, 54, 56 ja 57. (Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) Uudet aikataulut 3.11.2014-31.5.2015. www.oulunjoukkoliikenne.

Linjat 51, 52, 53, 54, 56 ja 57. (Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) Uudet aikataulut 3.11.2014-31.5.2015. www.oulunjoukkoliikenne. Linjat 51, 52, 53, 54, 56 ja 57 (Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) Uudet aikataulut 3.11.2014-31.5.2015 www.oulunjoukkoliikenne.fi LINJA 51 Kempele - Haapamaa Oulu Koulutie - Kempeleen yläaste E -

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

Henkikirjan tunniste Ou:52 Ou:57 Ou:67 Ou:77 Ou:87

Henkikirjan tunniste Ou:52 Ou:57 Ou:67 Ou:77 Ou:87 Alakylä 1 Ylitalo 1045 1248 1682 2487 2115 2 Mokko 1045 1248 1682 2487 2115 3 Ala 1045 1248 1682 2487 2115 4 Hietaniemi 1045 1248 1682 2487 2115 5 Hakala 1045 1248 1682 2487 2115 6 Jääskö 1045 1248 1682

Lisätiedot

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos Yleisötilaisuus 9.9.2014 maanpuolustuksen tarpeet kestävä kehitys, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asunto- ja työpaikkatonttitarjonta viheralueista yhtenäisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Elinkeino- ja työvoimapalvelut Petri Keränen johtaja 13.10.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonkylän yleiskaava

Lapinlahden kirkonkylän yleiskaava Lapinlahden kirkonkylän yleiskaava Luonnosvaiheen infotilaisuus 11.4.2017 11.4.2017 Page 1 Rajaus 11.4.2017 Page 2 11.4.2017 Page 3 Kaavatasot VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Maakirja Merijärven kunnasta Pyhäjoen pitäjässä, Salon kihlakuntaa,

Maakirja Merijärven kunnasta Pyhäjoen pitäjässä, Salon kihlakuntaa, Maakirja Merijärven kunnasta Pyhäjoen pitäjässä, Salon kihlakuntaa, vuonna 1905 (1898) OLKI Ha1:16 Koska Merijärven, Pirttimäen ja Ylipään kylistä Pyhäjoen pitäjässä Arm. kirjeen mukaan 16.6.1856 on perustettu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA, VAIHE I (kh 2.10.2000 420)

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA, VAIHE I (kh 2.10.2000 420) KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA, VAIHE I (kh 2.10.2000 420) Kohdeluetteloa on tarkistettu keskustan osayleiskaavan (kv 27.5.2002 60) mukaisesti ja luettelosta on poistettu 2.10.2000 jälkeen puretut

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2011 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2010 20.9.2011 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 123 6 430

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2015 Osakeyhtiöt Kaupungin edustaja Osoite Vestia Oy Raili Myllylä Kalajoentie 420 PL 66 84101 YLIVIESKA Vestia Oy Kaupunginhallitus evästää kaupungin edustajaa,

Lisätiedot

Kunnallisvaaliehdokkaat 15.10.2012 MTK-Pohjois-Suomi

Kunnallisvaaliehdokkaat 15.10.2012 MTK-Pohjois-Suomi Haapajärvi Ekman Veikko Finnilä Veikko Isola Sanna Isoniemi Esko Jaakonaho Paavo-Jaakko Kansallinen Kokoomus Lasonpalo-Paananen Tarja Myllylä Teija Olkkonen Matti Ranua Paavo Haapavesi Eskola Jouko Halla-aho

Lisätiedot

Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011. Koulujen yhteispisteet

Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011. Koulujen yhteispisteet Hese-kisa, Kalajoki 12.5.2011 Koulujen yhteispisteet Sija Koulun nimi Sukkula Sij. Pituus Sij. Keihäs Sij. Kierrosviesti Sij. Yht. Sij. 1 Raasakan koulun 6C-luokka Kannus 112,20 1 3906 1 222,01 1 15.54,9

Lisätiedot

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta

PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta PPSHP:n ensihoitopalvelun suunnittelua Th-lain ja ensihoitoasetuksen pohjalta Iiro Anttila projektityöntekijä Matti Martikainen vastuualuejohtaja, ensihoito ja päivystys OYS/PPSHP Taustaa Apulaisoikeuskanslerin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston katsaus alueen ajankohtaisiin kehitysvammahuollon asioihin Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttaminen & Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, tahdosta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2016 Osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa kunnan äänivaltaa edustava henkilö on merkitty merkinnällä "äv", mikäli ko. yhteisöön on valittu useampia kunnan edustajia.

Lisätiedot

58. Jussi Kurikkalan muistohiihdot

58. Jussi Kurikkalan muistohiihdot 58. Jussi Kurikkalan muistohiihdot Kalajoen Junkkarit T U L O K S E T M08 Miehet 8 vuotta 1 km P 1. Joel Mäki Iisalmen Visa 2.18,56 2. Aleksi Hannula Alavieskan Viri 2.53,21 0.34,65 3. Juha Komu Iisalmen

Lisätiedot

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö

Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman sisältö Pasi Parkkila, kehitysjohtaja Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 3.11.2011 Tiivistelmässä mukana PPSHP

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014

KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014 1 KALAJOEN KAUPUNGIN EDUSTAJAT ERI YHTEISÖISSÄ 2014 Osakeyhtiöt Kaupungin edustaja Osoite Vestia Oy Jukka Puoskari Kalajoentie 5 PL 66 851000 KALAJOKI 84101 YLIVIESKA Vestia Oy Kaupunginhallitus evästää

Lisätiedot

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja

KAINUUN JA POHJOIS-POHJANMAAN KUNTIEN PERUSOPETUKSEN TUNNUSLUKUJA 2012 TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja TAULUKKO 1. Esiopetuksen perustietoja 1 Oppilasmäärä Oppilasmäärä Painotettu Esiopetuksen Esiopetuksen 20.9.2011 20.9.2012 oppilasmäärä kustannukset kust./esioppilas* KAINUU JA P-POHJ YHT. 6 430 6 471

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat:

RATAKORTTI 50. Pääkäyttötarkoitus: Käyttöajat: RATAKORTTI 50. Paikallistason kilpailuja huolto/majoitustiloja Melun leviäminen ja riskit pohjavedelle selvitetty Raahe Olkijoen ampumarata Raahen kaupunki 2000 Seudullinen ampumakeskus 2 ha Itä Hirvi

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta

Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Hyvinvoiva asukas hyvinvoiva kunta Sähköinen hyvinvointikertomus Kainuun 3. Hyvinvointifoorumi 20.9.2011 Soile Paahtama erityisasiantuntija Kuntalaki (1995/365) 1 3 mom. Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet 1 Virttaan asemakaava Liite 2 Kyläalueen kuvaus Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet Sr- ja/tai /s-merkityt kohteet ovat luokitukseltaan paikallisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Kaupunginhallitus 127 28.04.2015 Lausunto /Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnos KH 28.04.2015 127 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää Pudasjärven kaupungin lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto Alkoholitarkastajat Ari Kilponen ja Sari Korhonen Lupasihteeri Paula Takalo Ratkaisijat Sinikka Siniluoto-Heikkinen ja Raimo Lepistö Vireille tulleita

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa -

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Itsemääräämisoikeuden toteutuminen kehitysvammahuollossa - Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain toimeenpanon seuranta koulutustilaisuus 3.11.2017 Kehitysvammahuollon ajankohtaista Lakimies Pirjo

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 100 TAPAHTUMAA

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 100 TAPAHTUMAA Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 100 TAPAHTUMAA pvm Tapahtuma Paikkakunta Osallistujamäärä 1 11.1. Siikalatvan yrittäjien aamukahvit aiheena omistajanvaihdokset Siikalatva 2 25.1. Muhoksen yrittäjäilta OV

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus PPSHP:n KUNTAJOHDON TAPAAMINEN Sote -palvelurakenne Oulu 16.1.2013 Kuntauudistuksen kokonaisuus Kuntarakenteen uudistaminen (kuntarakennelaki) Kuntalain

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA

POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA POHJOISEN ERVAN ROOLI NYT JA HUOMENNA AIDOLLA YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUDELLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA 1 EVA SALOMAAN SEMINAARI 14.6.2016 SISÄLTÖ OYS-ERVA Yhteistyön välineet Mitä odotuksia meillä

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Toimitilat ja kiinteistöt

Toimitilat ja kiinteistöt Toimitilat ja kiinteistöt Valmistelija Pasi Keskitalo PPSHP Työryhmä Toimitilat- ja kiinteistöt Valmistelija: Pasi Keskitalo (varalla Kari-Pekka Tampio) Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaala (Juho Leppänen,

Lisätiedot

Ympteltk 14 Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö, p. 044-7591 471. Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät:

Ympteltk 14 Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö, p. 044-7591 471. Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät: Ympäristöterveyslautakunta 14 03.04.2014 Kirjelmät Ympteltk 14 Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö, p. 044-7591 471 Ympäristöterveyslautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat kirjelmät: Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Oulaisten Huiman 100- vuotisjuhlakisat

Oulaisten Huiman 100- vuotisjuhlakisat Oulaisten Huiman 100- vuotisjuhlakisat Oulainen, Huiman 100-vuotisjuhlakilpailut 19.7.2009 M kuula Petri Käräjäoja Haapaveden Urheilijat dns Marko Koskelo Kajaanin Kipinä dns Jani Santala Himangan Urheilijat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA HIRVENHAUKKUKOE

POHJOIS-POHJANMAA HIRVENHAUKKUKOE POHJOIS-POHJANMAA HIRVENHAUKKUKOE 208-31122015 Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alue Jarj Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri Ilm kokeen vastaanottavalle ylituomarille: Hoikkala Jouko, Taivalkoski / Oulu, 050-911

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

LIITE 1. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA Liite 1 Sivu 1 POHJOIS-POHJANMAAN KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET

LIITE 1. POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA Liite 1 Sivu 1 POHJOIS-POHJANMAAN KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET POHJOIS-POHJNMN MKUNTKV Liite 1 Sivu 1 LIITE 1 POHJOIS-POHJNMN KULTTUURIHISTORILLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET OULUNKREN SEUTUKUNT Ii 1. Iin Hamina (vrk 9) 2. Iin kirkko ja kotiseutumuseo, Hamina (vrk 9)

Lisätiedot

Arvokkaat kulttuuriympäristöt

Arvokkaat kulttuuriympäristöt Arvokkaat kulttuuriympäristöt Pirkanmaan Maisema-alueet Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kylätontit ja muu arkeologinen kulttuuriperintö

Lisätiedot

M12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo N12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo 12.02

M12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo N12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo 12.02 M12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo 12.00 N12 2,5 km+1,6 km+2,5 km (P) klo 12.02 1 Kannuksen Ura 11 Kalajoen Junkkarit-1 Osuus 1 Eemeli Katajalaakso Osuus 1 Alisa Vuollet Osuus 2 Eliel Koskela Osuus 2 Friida

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa

Avoterapiahankinta Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Avoterapiahankinta 2015-2018 Lappi/Oulu/Pohjois-Pohjanmaa Infotilaisuuden ohjelma Avaus Avoterapiapalvelujen tarjouskilpailun järjestäminen ja hankintalain mukainen menettely Tarjouspyyntö, Kelan vaikeavammaisten

Lisätiedot