Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

2 Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta vaikutteita saaneessa, osallistuvaan havainnointiin perustuvassa kenttätutkimuksessa Tässä katsannossa laadullinen tutkimus määritellään tilanteiseksi toiminnaksi, joka paikantaa havainnoijan maailmaan (Denzin & Lincoln 2002, 3)

3 Määritelmiä Toisaalta voidaan katsoa että laadullinen tutkimus on saanut ja sulauttanut itseensä vaikutteita hyvin monilta ihmistieteen aloilta esim. historiantutkimuksesta, folkloristiikasta ja kielitieteestä tällöin termillä viitataan aineiston ja sen analyysitapojen luonteeseen tutkimusta, joka perustuu arkielämän tilanteissa tehtyjen havaintojen, niistä tehtyjen raporttien tai taltiointien tai olemassa olevien teksti-, äänite-, filmi tai videoaineistojen analysointiin

4 Määritelmiä analysoinnissa ja tulkinnassa käytetään usein apuna havaintojen typologisointia tai koodaamista tulkintoja perustellaan muilla kuin vain muuttujien määrällisillä suhteilla sille on tyypillistä, että kerättyä tutkimusaineistoa tarkastellaan havaintoina yhdestä ainoasta tai muutamasta tutkimuksen kohteeksi valitusta tapauksesta laadullisessa tutkimuksessa on siis aina tapaustutkimuksen piirteitä

5 Määritelmiä kiteyttäen: 1. argumentoidaan (myös) muilla kuin määrällisillä suhteilla 2. jonkinlaisen "tapauksen" analysointia jokainen johtolanka omaa lajiaan 3. muilla kuin määrällisillä suhteilla argumentointi edellyttää absoluuttista selittämistä : kaikki havainnot tulee olla selitettävissä tehdyn tulkinnan puitteissa

6 Määritelmiä laadullista tutkimusta voidaan pitää terminä, jolla toimijat jäsentävät ihmistieteellisen tutkimuksen kenttää tältä kannalta kyse on termistä, joka on syntynyt vastinparina kvantitatiiviselle tutkimukselle laadullinen tutkimus on siis termi, jolla viitataan sekalaiseen joukkoon teoriaperinteitä, tutkimusotteita ja analyysitapoja

7 Laadullinen tutkimus terminä Jos laadullista tutkimusta ajatellaan kategoriana kenttäkamppailussa, se kilpailee joidenkin muiden yhteisöä muodostavien termien kanssa sellaisia ovat esimerkiksi kulttuurintutkimus ja sosiaalinen konstruktionismi laadullista tutkimusta voidaan siis pitää fiktiona siinä mielessä että se on jotain tehtyä

8 Laadullinen tutkimus terminä silti se on hyödyllinen fiktio: se on yhteisö ja foorumi, jossa eri tieteenaloilta tai oppiaineista peräisin olevat ideat välittyvät yhteisön jäsenille samalla syntyy uusia ideoita ja vinkkejä toimivista käytännöistä se johdattaa teoreettisesti perusteltuun tutkimuksen tekemisen käsityötaitoon

9 Laadullinen tutkimus terminä mutta miksi kutsua tuota foorumia juuri laadulliseksi tutkimukseksi? koska muut aspektit kuin tilastollisen analysin formaali logiikka ovat ihmistieteellisen tutkimuksen tekemisen ydin, ja koska ne on jätetty vähälle huomiolle 1940-luvun jälkeen siksi laadullisen analyysin lyhyt määritelmä on järkeilyä joka perustuu muulle kuin vain muuttujien välisille määrällisille suhteille

10 Laadullinen ja kvantitatiivinen tutkimus Laadullinen tutkimus Kvantitatiivinen tutkimus Laadullinen analyysi tapausten laskeminen Lomaketutkimus

11 Ominaispiirteitä Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan että mitä tahansa havainnot ovat ja miten tahansa ne on tehty, on tärkeää että niitä tulkitaan niiden tuottamisen kontekstissa Toisin sanoen puhtaita faktoja ei ole olemassa Havaintojen arvo faktoina riippuu kysymyksistä, jotka esitetään aineistolle

12 Ominaispiirteitä jotta voisi valottaa laadullisen tutkimuksen käsityötaitoa, on myös määriteltävä mitä tutkimus on: tieteellinen tutkimus tarkoittaa että keräämällä tai tuottamalla havaintoja pakotamme todellisuuden vastaamaan sille asettamiimme kysymyksiin tieteellinen tieto on muuta kuin vain kerättyä informaatiota siinä esitetään hypoteesi jostain uudesta tulkinnasta

13 Ominaispiirteitä Tyypillisesti tieteellinen tieto esitetään sellaisen kaavan tai mallin muodossa, jonka oletetaan pätevän erikseen määriteltyyn ilmiöiden joukkoon toisin sanoen tieteellisen tiedon käsitteeseen sisältyy vaatimus jonkinlaisesta yleistettävyydestä tapausta tai aineistoa tutkitaan, koska tuloksilla ajatellaan olevan käyttöä muuallakin kuin kyseisen mysteerin ratkaisemisessa

14 Ominaispiirteitä Ihmistieteessä selittäminen on käytännössä aina ymmärtävää selittämistä: havainnot selitetään tekemällä ne ymmärrettäväksi sitä kautta, että eksplikoidaan mitä ne tarkoittavat kyseessä oleville ihmisille ja mikä on heidän toimintansa sisäinen logiikka käytännössä tämä tarkoittaa tapojen ja rutiinien erittelemistä

15 Ominaispiirteitä Tulkintojen luotettavuus Ei ole valmista kaavaa mitata validitettia Mikä tahansa yksittäisistä vihjeistä tai johtolangoista voisi sopia kuvaamaan moniakin eri asioita Mitä useampia vihjeitä arvoitus sisältää, sitä enemmän mahdollisten ratkaisujen joukko supistuu Kaikki tiede on vain (perustelujen) hypoteesien esittämistä, tiedeyhteisö on viimekätinen tuomari

16 Ominaispiirteitä Aineiston keruun ja analysoinnin rinnakkaisuus kysymykset täsmentyvät aineiston keruun edetessä ei edustavuutta vaan tapaukset ovat esimerkkejä teoreettinen otanta maksimaalinen variaatio (josta huolimatta jokin sääntö pätee)

17 Ominaispiirteitä paikallinen selittäminen analysoi vaikka yksi tapaus tai yksityiskohta ja katso vasta sitten seuraavaa ei yleistämistä vaan paikallisen selittämisen tulosten yleisemmän relevanssin osoittaminen

18 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen argumentointi jatkumona frekvenssien laskeminen edellyttää, että on monta samaa lajia edustavaa tapausta jollakin tasolla osuuksien jakauma voi tukea jotain tulkintaa, mutta määrien tulee olla riittävät mitä suurempi N, sitä moniulotteisempi tilastollinen analyysikin mahdollinen

19 Paljon Kvalitatiivinen tutkimus Tapausten aspekteja Survey Vähän Vähän Tapauksia Paljon

20 HARJOITUSTEHTÄVÄT 1. Kuvitelkaa, että teette tutkimuksen, jossa aineisto hankitaan vapaamuotoisilla haastatteluilla. Voitte itse määritellä, millaisia ihmisiä haastatellaan. Muotoilkaa tälle tutkimukselle tutkimusongelma: mitä nimenomaan noista haastatteluista etsitään? 2. (Jos aikaa jää) Valitkaa ryhmästä joku, jonka tutkimussuunnitelmaa pohditaan. Mihin kysymykseen siinä vastataan laadullisen analyysin keinoin?

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Mikä kirjallisuuskatsaus?

Mikä kirjallisuuskatsaus? ARI SALMINEN Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 62 JULKISJOHTAMINEN 4 VAASA 2011 III

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö

Juuso Ilander & Matti Latvala. Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Juuso Ilander & Matti Latvala Miksi joku on parempi kuin toinen? Case - Toni Kohonen. Pesäpallon lajinkehittämistyö Huhtikuu 2015 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TEOREETTINEN KEHYS 4 2.1 Asiantuntijuus 4 2.2

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ

KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ KONSTRUKTIO MENNÄ KUIN X SANOMALEHDISSÄ Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto 18.5.2015 Laura Linna SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja aikaisempi tutkimus 1 1.2. Tutkimusongelma,

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään

Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään Pekka Pihlanto Tarvitsemme sekä käytännön yritystoimintaa että teoriaa palvelevaa tutkimusta 1 Professori Teemu Malmi puoltaa virkaanastujaisesitelmässään (LTA 4/05) käytännöllisten teorioiden kehittämistä

Lisätiedot

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ?

YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Pekka Kaunismaa (toim.) YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista YHDISTYKSET YHTEISTYÖSSÄ? Kuvauksia keskisuomalaisten järjestöjen palveluista Pekka Kaunismaa (toim.)

Lisätiedot

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa

No pakkohan se oli. - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa No pakkohan se oli - miten tunteet ja toiminta näyttäytyvät ihastuessa lasten kirjoittamissa eläytymismenetelmällä tuotetuissa tarinoissa Pro Gradu -tutkielma Tiina Koivukangas, Ilona Kyngäs & Tiina Maunula

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.

Kultainen nuoruus. nuorisotutkimusverkosto. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim. Kultainen nuoruus Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen Terhi-Anna Wilska & Jaana Lähteenmaa (toim.) nuorisotutkimusverkosto KULTAINEN NUORUUS KURKISTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN JA SEN

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään

Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Katsaus suomalaisen mediakasvatustutkimuksen kenttään Selvitys kotimaisesta mediakasvatukseen liittyvästä tutkimuksesta erityisesti opinnäytteiden ja journaaliartikkeleiden osalta pääosin vuosien 2007

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA

SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA SOSIAALINEN PÄÄOMA SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KESKIJOHDON JOHTAMISTYÖN TUEN MAHDOLLISTAJANA Vilma Kröger Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa

Terveydenhuollossa tarvitaan monenlaista tietoa Katsaus Laadullinen terveystutkimus mitä, miten ja miksi? Jari Kylmä, Katri Vehviläinen-Julkunen ja Juhani Lähdevirta Laadullinen ja määrällinen tutkimus täydentävät toisiaan, vaikka ne eroavat jossain

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

MITÄ ANNETTAVAA FILOSOFISELLA HERMENEUTIIKALLA ON ETNOLOGIALLE?

MITÄ ANNETTAVAA FILOSOFISELLA HERMENEUTIIKALLA ON ETNOLOGIALLE? ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 20 2/2013. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_13/kajander.pdf] Katsaus MITÄ ANNETTAVAA FILOSOFISELLA HERMENEUTIIKALLA ON

Lisätiedot

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT

Martti Grönfors LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KENTTÄTYÖMENETELMÄT S A O F I SoFia Sosiologi- Filosofiapu Vilkka T u t k i T i e d ä T a i d a Martti Grönfors P o s s e n t i e 1 A 5, 1 3 2 0 0 H M L 0 4 0 5 8 3 9 6 2 6 h a n n a v i l k k a @ m e. c o m s o f i a. v

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot