OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAKEANNIN YLEISET EHDOT"

Transkriptio

1 OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 51,17 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ( Osake ) ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja enintään noin 33,85 prosenttia Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että jäljempänä määriteltyä Lisäosake-erää ei käytetä. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeeseen suunnatusti jäljempänä määriteltyyn Merkintähintaan Pohjola Corporate Finance Oy:lle ( Pääjärjestäjä ) enintään uutta Osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ( Lisäosake-erä ). Katso Osakeannin järjestäminen. Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot tarkoittavat myös Lisäosake-erässä liikkeeseenlaskettavia Osakkeita. Tarjottavat Lisäosake-erän Osakkeet vastaavat enintään noin 7,67 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja enintään noin 4,83 prosenttia Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan. Osakeanti koostuu (i) osakeannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa ( Instituutioanti ) sekä (ii) osakeannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ). Osakeannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin erityisistä ehdoista ja Yleisöannin erityisistä ehdoista (katso Instituutioannin erityiset ehdot ja Yleisöannin erityiset ehdot ). Osakeantia koskevan esitteen ( Esite ) kohdassa Ohjeet sijoittajille on annettu ohjeita Tarjottavien Osakkeiden merkinnän suorittamiseksi. Osakeanti Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valtuuttaa hallituksen laskemaan liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään uutta tai Yhtiön hallussa olevaa Osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa saakka. Osakkeenomistajien päätökset mahdollistavat Tarjottavan Osakkeen liikkeeseenlaskun Osakeannissa ja enintään Osakkeen liikkeeseenlaskun Lisäosake-erässä, mikäli Pääjärjestäjä käyttää oikeutensa Lisäosake-erän merkitsemiseen. Yhtiön hallitus päätti yllä olevan valtuutuksen nojalla enintään uutta osaketta käsittävästä Osakeannista, joka toteutetaan näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi ja liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä. Alustava Merkintähinta, Alustavan Merkintähinnan muuttaminen ja Merkintähinta Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on alustavasti 8,50 euroa ( Alustava Merkintähinta ). Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa Yhtiön hallituksen päätöksellä, jolloin Esitettä täydennetään ja tästä tiedotetaan yhtiötiedotteella. Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien Osakkeiden lopullisen merkintähinnan ( Merkintähinta ) ja siitä tiedotetaan yhtiötiedotteella arviolta Merkintähinta voi olla Alustavaa Merkintähintaa korkeampi tai matalampi. Merkintähinta on sama kaikille Instituutioantiin ja Yleisöantiin osallistuville sijoittajille. Yhtiön hallitus on asettanut Alustavan Merkintähinnan ja Merkintähinnan määritysperusteet. Alustava Merkintähinta on määritelty ja Merkintähinta tullaan määrittelemään siten, että se Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan varmistaa riittävän kysynnän Osakeannissa. Samaa määrittelyperustetta sovelletaan, jos Alustavaa Merkintähintaa muutetaan. Jos Alustavaa Merkintähintaa muutetaan tai Merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, sijoittajille syntyy alla kohdassa Osakeannin yleiset ehdot Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavaa Merkintähintaa päätettäessä ja sijoittajan peruutusoikeus kuvattu peruutusoikeus. Pääjärjestäjä Osakeannin Pääjärjestäjänä toimii Pohjola Corporate Finance Oy.

2 Merkintäaika Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika alkaa kello 9.30 ja päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello välisenä aikana. Instituutio- tai Yleisöanti voidaan toisistaan riippumatta keskeyttää aikaisintaan kello Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Osakeannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Yli- ja alikysyntätilanteet Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset tai -tarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka. Ylikysyntätilanteessa Yleisöannissa merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä. Osakeannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä, kappaletta, jakautuu alustavasti siten, että Instituutioannissa tarjotaan Tarjottavaa Osaketta ja Yleisöannissa Tarjottavaa Osaketta. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Yleisöannissa tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan edellä mainittua määrää vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä. Osakeannin tuloksesta päättäminen ja tuloksen julkistaminen Yhtiön hallitus päättää arviolta Merkintähinnan, Tarjottavien Osakkeiden määrän ja jakautumisen Instituutioja Yleisöantien välillä sekä Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten ja -tarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta Osakkeenomistajan oikeudet Osakeannissa Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ( Kaupparekisteri ). Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Tarjottavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin arviolta ja Lisäosake-erän Osakkeet mahdollisimman pian näiden mahdollisen liikkeeseenlaskun jälkeen, viimeistään arviolta Luovutusrajoitukset (lock-up) Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske liikkeeseen tai myy Yhtiön Osakkeita Osakeannin toteutumispäivää seuraavana 180 päivänä. Kaikki Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat lisäksi sitoutuneet antamaan Pääjärjestäjälle sitoumuksen, jossa he sitoutuvat olemaan luovuttamatta ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa tämän Esitteen päivämääränä omistamiaan Osakkeita 180 päivän ajan Osakeannin toteutumispäivästä alkaen. Katso Liikkeeseenlasku- ja luovutusrajoitukset. Osakkeiden listaaminen Ennen Osakeantia Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) koskien Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla ( First North ). Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan Osakkeiden kaupankäyntitunnus on IWIND ja ISIN-tunnus FI Menettely Alustavaa Merkintähintaa muutettaessa tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavaa Merkintähintaa päätettäessä ja sijoittajan peruutusoikeus Annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan, Esitettä täydennetään ja siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruutusoikeudesta. Merkintäsitoumuksen ennen Esitteen täydennyksen julkistamista antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän

3 ajan muutettua Alustavaa Merkintähintaa koskevan Esitteen täydennyksen julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta määräajan puitteissa, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen siten, että uusi osakemäärä kerrottuna muutetulla Alustavalla Merkintähinnalla vastaa sijoittajan maksamaa merkintävarausmaksua. Mikäli uusi osakemäärä ei ole tasaluku, osakemäärä pyöristetään alaspäin ja ylimääräiset varat palautetaan kohdan Yleisöannin erityiset ehdot Merkintävarausmaksun palauttaminen mukaisesti. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Lopullisesta Merkintähinnasta ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Mikäli Merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta määräajan puitteissa, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen siten, että uusi osakemäärä kerrottuna Alustavasta Merkintähinnasta eroavalla Merkintähinnalla vastaa sijoittajan maksamaa merkintävarausmaksua. Mikäli uusi osakemäärä ei ole tasaluku, osakemäärä pyöristetään alaspäin ja ylimääräiset varat palautetaan kohdan Yleisöannin erityiset ehdot Merkintävarausmaksun palauttaminen mukaisesti. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten uusien tekijöiden (mukaan lukien Alustavan Merkintähinnan muuttaminen) tai virheiden tai puutteiden johdosta, jotka liittyvät Esitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Esitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä kahden (2) pankkipäivän, tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Mahdollinen peruutus koskee peruutettavan merkintäsitoumuksen tai -tarjouksen kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen tai -tarjouksen peruuttamisoikeudesta. Jos sijoittaja haluaa peruuttaa merkintänsä, merkintätarjouksen tai -sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintätarjous tai -sitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP-Pohjola-ryhmän internet-palvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Jos merkintätarjous tai -sitoumus peruutetaan, Tarjottavista Osakkeista maksettu merkintävarausmaksu tai Instituutioannissa maksettu vastaava ennakkomaksu palautetaan merkintäpaikan toimesta merkintätarjouksen tai -sitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiön Osakkeiden määrä Ilmattaren Osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli Osaketta. Yhtiön Osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on Osaketta, mikäli kaikki Osakeannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään. Mikäli Pääjärjestäjä käyttää Lisäosake-eränsä täysimääräisesti, Yhtiön Osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on Oikeus peruuttaa Osakeanti Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, Tarjottavista Osakkeista maksettu merkintävarausmaksu tai Instituutioannissa maksettu vastaava ennakkomaksu maksetaan takaisin merkintätarjouksen tai -sitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa Yhtiö eikä Pääjärjestäjä ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Informaatio Osakeyhtiölain 5 luvun 21 :ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Bulevardi 7, Helsinki.

4 Sovellettava laki Osakeantiin ja Tarjottaviin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista löytyy kohdasta Ohjeita sijoittajille.

5 INSTITUUTIOANNIN ERITYISET EHDOT Tarjottavat Osakkeet Yhtiö tarjoaa alustavasti Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Osallistumisoikeus Instituutioannissa merkintätarjouksen tulee käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta. Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan tällaista vähintään Tarjottavan Osakkeen merkintätarjouksen tehnyttä sijoittajaa. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa, lukuun ottamatta omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta täyden valtakirjan omaisuudenhoidon nojalla merkintätarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä. Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Merkintäaika Instituutioannin merkintäaika alkaa kello 9.30 ja päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutioannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan klo Instituutioanti voidaan keskeyttää Yleisöannista riippumatta. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Instituutioannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutioannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Tarjottavien Osakkeiden Alustava Merkintähinta on 8,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Yhtiön hallitus päättää lopullisen Merkintähinnan ja siitä tiedotetaan yhtiötiedotteella arviolta Merkintähinta voi olla Alustavaa Merkintähintaa korkeampi tai matalampi. Merkintähinta on sama kaikille Instituutio- ja Yleisöantiin osallistuville sijoittajille. Merkintäpaikka Instituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottaa vastaan Pohjola Pankki Oyj:n Pankkiiriliike. Osakkeiden maksaminen Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjien antamien ohjeiden mukaan viimeistään arviolta Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Merkintähinnan mukainen kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen tehtyihin merkintätarjouksiin uutta Alustavaa Merkintähintaa. Ennen tällaista Alustavan Merkintähinnan muutosta annettujen merkintätarjousten osalta sijoittajan antaman merkintätarjouksen osakemäärä lasketaan uudelleen siten, että uusi osakemäärä kerrottuna muutetulla Alustavalla Merkintähinnalla tai Alustavasta Merkintähinnasta eroavalla Merkintähinnalla vastaa merkintätarjouksen edustamaa kokonaismerkintähintaa, ellei merkintätarjousta peruuteta. Mikäli uusi osakemäärä ei ole tasaluku, osakemäärä pyöristetään alaspäin ja kokonaismerkintähinta pienenee vastaavasti. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena (3.) pankkipäivänä Tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen, arviolta Vahvistusilmoitukset Hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus tai niistä ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen, arviolta

6 Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Instituutioannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta Myynti- ja luovutusrajoitukset Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta ( Esitedirektiivi ) (muut kuin Suomi), eikä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai muussa maassa, näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua. Näin ollen Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Osakeantiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä Tarjottavien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääjärjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tarjottavia Osakkeita voidaan kuitenkin tarjota ETA-jäsenvaltiossa, jos tarjoamiseen soveltuu jokin Esitedirektiivin poikkeuksista ja kyseinen poikkeus on pantu täytäntöön kyseisessä ETA-jäsenvaltiossa. Esitedirektiivin poikkeusperusteen soveltuessa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen yleisölle tarkoittaa sitä, että Tarjottavia Osakkeita koskevan tarjouksen ehdoista julkistetaan jäsenvaltiossa riittävät tiedot, joiden perusteella sijoittaja voi päättää Tarjottavien Osakkeiden ostamisesta tai merkitsemisestä ja jotka voivat poiketa toisistaan eri jäsenvaltioissa sen mukaan, miten Esitedirektiivi on pantu täytäntöön.

7 YLEISÖANNIN ERITYISET EHDOT Tarjottavat Osakkeet Yleisöannissa tarjotaan alustavasti Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio- ja Yleisöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos merkintäsitoumuksia annetaan tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä. Osallistumisoikeus Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on ETA-jäsenvaltiossa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole annettu ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 Tarjottavaa Osaketta ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen Tarjottavien Osakkeiden määrän tulee olla 100:lla jaollinen. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Merkintäaika Yleisöannin merkintäaika alkaa kello 9.30 ja päättyy arviolta kello Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello välisenä aikana. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan kello Yhtiön hallitus voi keskeyttää Instituutio- tai Yleisöannin toisistaan riippumatta. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Yleisöannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Tarjottavien Osakkeiden Alustava Merkintähinta on 8,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Yhtiön hallitus päättää lopullisen Merkintähinnan ja siitä tiedotetaan yhtiötiedotteella arviolta Merkintähinta voi olla Alustavaa Merkintähintaa korkeampi tai matalampi. Merkintähinta on sama kaikille Instituutio- ja Yleisöantiin osallistuville sijoittajille. Alustavaa Merkintähintaa voidaan muuttaa Yhtiön hallituksen päätöksellä. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan, Esitettä täydennetään ja siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien merkintäsitoumuksen peruutusoikeudesta. Merkintäsitoumuksen ennen Esitteen täydennyksen julkistamista antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan muutettua Alustavaa Merkintähintaa koskevan Esitteen täydennyksen julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta määräajan puitteissa, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen siten, että uusi osakemäärä kerrottuna muutetulla Alustavalla Merkintähinnalla vastaa sijoittajan maksamaa merkintävarausmaksua. Mikäli uusi osakemäärä ei ole tasaluku, osakemäärä pyöristetään alaspäin ja ylimääräiset varat palautetaan kohdan Merkintävarausmaksun palauttaminen mukaisesti. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Lopullisesta Merkintähinnasta ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Mikäli Merkintähinta eroaa Alustavasta Merkintähinnasta, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan Alustavasta Merkintähinnasta eroavan Merkintähinnan julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta määräajan puitteissa, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen siten, että uusi osakemäärä kerrottuna Alustavasta Merkintähinnasta eroavalla Merkintähinnalla vastaa sijoittajan maksamaa merkintävarausmaksua. Mikäli uusi osakemäärä ei ole tasaluku, osakemäärä pyöristetään alaspäin ja ylimääräiset varat palautetaan kohdan Merkintävarausmaksun palauttaminen mukaisesti. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

8 Merkintäpaikat Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat: OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorit niiden aukioloaikoina. OP Puhelinpalvelu (suomeksi). Merkintäsitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä. Matkapuhelimesta soitettaessa veloitetaan matkapuhelumaksu (mpm) ja lankaliittymästä soitettaessa veloitetaan paikallisverkkomaksu (pvm). OP-Pohjola-ryhmän internet-palvelu Internetin kautta merkintäsitoumuksen tekevillä tulee olla OP-Pohjola-ryhmän verkkopalvelutunnukset tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n verkkopankkitunnukset. Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin internet-merkintäsitoumusta ei voi antaa. Merkintävarausmaksu on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen antajan nimissä. Merkintäsitoumusta annettaessa on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa eikä muuttaa muutoin kuin Osakeannin yleisissä ehdoissa kuvatuissa tilanteissa. Osakkeiden maksaminen Tarjottavat Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 8,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta eli sama kuin Alustava Merkintähinta. Mikäli Alustavaa Merkintähintaa muutetaan, sovelletaan tämän jälkeen tehtyihin merkintätarjouksiin uutta Alustavaa Merkintähintaa. Merkintähinta palautetaan kohdan Merkintävarausmaksun palauttaminen tarkoittamissa tilanteissa kyseisen kohdan mukaisesti. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvan osuuspankin ja Helsingin OP Pankki Oyj:n konttorissa annetun merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP-Pohjola-ryhmässä olevalta tililtä tai sijoittaja suorittaa maksun käteisellä. OP Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP-Pohjola-ryhmässä olevalta tililtä. Internetin merkintäpaikan kautta annetun merkintäsitoumuksen maksu suoritetaan joko OP-Pohjola-ryhmän internet-palvelun tai Nordea Pankki Suomi Oyj:n verkkopankin kautta käyttäen tarvittavia verkkopalvelutunnuksia. Merkintävarausmaksun palauttaminen Maksettu merkintävarausmaksu tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle tämän merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille Suomessa arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua palauttamisperusteen syntymisestä seuraavissa tapauksissa: merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain; sijoittaja käyttää Osakeannin ehtoihin perustuvan mahdollisen peruutusoikeutensa; Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin; tai merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan Osakeannin ehtojen mukaisesti uudelleen siten, että uusi osakemäärä ei ole tasaluku. Mahdollisesti palautettavalle määrälle ei makseta korkoa. Vahvistusilmoitukset Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen antajaa sitova. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Yleisöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT 1 LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Jäljempänä termillä "merkintä" tarkoitetaan sijoittajan Listautumisannissa antamaa tarjousta tai sitoumusta riippumatta siitä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Listautumisannin ehdot LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus Evli Pankki Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Aallon Group Oyj ( Aallon Group tai Yhtiö ) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 800 000 Yhtiön uutta osaketta ( Tarjottavat Osakkeet

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Admicom tarjoaa Listautumisannissa enintään 520 000 Yhtiön uutta osaketta Yhtiön henkilöstölle ( Henkilöstöanti ), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään ja Yleisöannissa alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta.

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään ja Yleisöannissa alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleistä Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdassa Osakeanti ja Osakemyynti, yhdessä Listautumisanti ) tarjotaan yhteensä enintään 2 875 000 Enersense International

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiset ehdot. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiset ehdot. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Viafin Service Oyj (Viafin Service tai Yhtiö) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 865 079 Yhtiön uutta osaketta (Antiosakkeet) (Osakeanti).

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE 1 (5) FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ:

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös

OSAKEANNIN EHDOT. Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös Ylimääräisen yhtiökokouksen osakeantipäätös OSAKEANNIN EHDOT HKScan Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.5.2019 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 50.000.000 A-sarjan osakkeen

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on

Lisätiedot

AALLON GROUP OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI

AALLON GROUP OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI 1 (7) AALLON GROUP OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. Näissä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ

SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ 5.10.2018 SMILE HENKILÖSTÖPALVELUT OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 21.9.2018 hyväksymää listalleottoesitettä

Lisätiedot

VIAFIN SERVICE OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

VIAFIN SERVICE OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) VIAFIN SERVICE OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja

Lisätiedot

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen LEHDISTÖTIEDOTE 24.11.2017 KLO 18.00 Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Efecte Oyj:n ( Efecte tai Yhtiö ) esitteen. Esite liittyy Yhtiön suunnittelemaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ).

OSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Next Games Oyj:n (y-tunnus 2536072-3, Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2019 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös Yhtiön osakkeenomistajat ovat valtuuttaneet 17.10.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään enintään

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisanti Yleiskuvaus Lehto Group Oyj ("Lehto Group" tai "Yhtiö") tarjoaa alustavasti enintään 11.874.705 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi institutionaalisille

Lisätiedot

GF MONEY OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

GF MONEY OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (7) GF MONEY OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Uusia Osakkeita (määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (määritelty jäljempänä).

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) HKSCAN OYJ:N OSAKEANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Osakeannin ehdoissa.

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 4,23 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.2.2002 klo 9.00 QPR SOFTWARE OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Listautumisannin yleiskuvaus Listautumisanti jakautuu osakeantiin ja myyntiin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa ja -myynnissä eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut

Lisätiedot

sekä noin 33,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, olettaen, että kaikki

sekä noin 33,2 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen, olettaen, että kaikki LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiskuvaus GF Money Oyj ("GF Money" tai "Yhtiö") tarjoaa merkittäväksi suunnatulla osakeannilla enintään 6.900.000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet")

Lisätiedot

19 A, Helsinki arkisin klo 9 17 ja Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa

19 A, Helsinki arkisin klo 9 17 ja Evli Pankki Oyj:n merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa Restamax Oyj YHTIÖTIEDOTE 11.11.2013 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30 Proha Oyj Pörssitiedote 30.11.99 klo 17:30 PROHA OYJ:N AML:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS SEKÄ OSAKEANNIN JA -MYYNNIN EHDOT HALLITUKSEN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA Proha Oyj tiedottaa, että osakkeiden myynnin ja

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös Listautumisannin ehdot Yhtiön osakkeenomistajat ovat valtuuttaneet 11.10.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään enintään

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen

Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen hyväksyminen Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Cresense Oy:n yrityskaupan loppukauppahinnan maksamiseksi, osakemerkintöjen

Lisätiedot

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT 1 (7) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.9.2009 kello 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA,

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU. PÖRSSITIEDOTE klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN INVESTORS HOUSE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU PÖRSSITIEDOTE 21.8.2017 klo 9.30 KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot