KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA 1(6) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 MAKSUPERUSTEET Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle näiden maksuperusteiden (taksan) mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 ). 2 UUDISRAKENTAMINEN JA SIIHEN VERRATTAVAT MUUTOKSET (MRL 125 ) 2.1 Uuden rakennuksen tai laajennuksen rakentaminen, kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, tai rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö - perusmaksu rakennusta kohti perusmaksu asuntoon tai maatilaan liittyvää talousrakennusta kohti lisäksi rakennuksen tai muutosalueen kokonaisalan mukaan 4,50 / m² - rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen talousrakennuksen, maatalousrakennuksen tai varastorakennuksen osalta 2,00 / m² kokonaisalan mukaan 2.2 LVI-korjaus- ja muutostyöt rakennuksista - perusmaksu rakennusta kohti - lisäksi omakotitaloa suuremmista tai muuten varustelultaan vaativista rakennuksista rakennuksen kokonaisalan mukaan 350 1,00 / m² 3 LUVANVARAISET TOIMENPITEET (MRL 126 ) 3.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 126 mukainen toimenpidelupa - toimenpidettä kohti Mikäli samalla luvalla haetaan lupaa useammalle kuin yhdelle toimenpiteelle, on maksu ensimmäiseltä toimenpiteeltä 180 ja seuraavilta 90 /toimenpide 3.3 Maalämpöjärjestelmän rakentaminen (maalämpökaivo / lämmönkeruuputkisto) lupakohtaisen perusmaksun lisäksi / kaivo

2 KANGASALAN KUNTA 2(6) 4 PURKAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET (MRL 127 ) 4.1 Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 80 5 ILMOITUKSENVARAISET TOIMENPITEET (MRL 129 ) toimenpidettä kohti 80 6 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 6.1 Rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen tai lupapäätöksessä asetetun määräajan muuttaminen (MRL 143 ) Luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen suoritettu katselmus, tarkastus tai muu toimenpide POIKKEAMISPÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 7.1 Poikkeamispäätös (MRL 171 ) - rakennuspaikkaa kohti Poikkeamispäätös, kun on kyse yksittäisestä kaava- tai muusta määräyksestä Kielteinen päätös Kunnan antama lausunto poikkeamispäätöshakemuksesta alueelliselle ympäristökeskukselle Viranomaisen toimesta tapahtuvasta naapureiden kuulemisesta peritään lisäksi 10 :n mukainen maksu. 7.6 Päätöksen voimassaoloajan pidentäminen tai päätöksessä asetetun määräajan muuttaminen - rakennuspaikkaa kohti MAISEMATYÖLUPA (MRL128 ) - maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai 250 muu näihin verratava toimenpide - vähäinen puiden kaato 80

3 KANGASALAN KUNTA 3(6) 9 VÄHÄISTEN POIKKEUSTEN SEKÄ ERITYISTEN EDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ 9.1 Rakennusluvan yhteydessä myönnettävä poikkeus rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175, RakJ) Mikäli samalla luvalla haetaan useampaa eri poikkeusta, maksu on 180 ensimmäiseltä poikkeukselta ja 90 jokaiselta seuraavalta poikkeukselta Rakennusluvan yhteydessä selvitettävät rakennusluvan erityiset edellytykset (MRL 137 ) VIRANOMAISTEN SUORITTAMA KATSELMUS JA KUULEMINEN HAKEMUSTEN RATKAISEMISEKSI (MRL 133, MRL 173, MRA 65, MRA 86 ) 10.1 Muun kuin luvassa määrätyn katselmuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen Naapureiden tai asianosaisen kuuleminen kuultavaa kiinteistöä kohti Mikäli hakemuksen johdosta joudutaan julkaisemaan kuulutukset sanomalehdessä, peritään kuuluttamiskustannukset hakijalta täysimääräisenä. 11 PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT 11.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (PL 75 ) Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi (PL 71 ) KOKOONTUMISTLOJEN JA -ALUEIDEN TARKASTUS (MRA 54 ) 12.1 Kokoontumistilan tai kokoontumisalueen tarkastus ja hyväksyminen - kokoontumistilaa tai -aluetta kohti rakennusluvan yhteydessä - kokoontumistilaa tai -aluetta kohti rakennusluvan hyväksymisen jälkeen MUUT KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET 13.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76 mom 4) tai muu tarkastus joka ei sisälly rakennusvalvontatehtäviin 200

4 KANGASALAN KUNTA 4(6) 14 RAKENNUSTEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN TOIMITTAMINEN (MRL 150, MRA 75 ) 14.1 Rakennusta kohti Samanaikaisesti myönnetyn päärakennuksen kanssa merkittävä talousym. rakennus Mikäli toimenpide käsittää vain sijaintikatselmuksen tai vain sijainnin merkinnän, maksu on puolet 14 :n mukaisesta maksusta. 15 RAKENNUSRASITTEET SEKÄ YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN JA KIINTEISTÖJEN JÄRJESTELYT 15.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen (MRL 158, 159, 160 ) tai kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ) - päätöstä kohti Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva asia (MRL 161, 162, Postipalvelulaki 23 ) - päätöstä kohti Luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuvan haitan poistaminen (MRL 165 ) - veloitettavaa kiinteistöä kohti PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TODISTAMINEN Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu todistus päätöksen lainvoimaisuudesta LUPA RAKENNUSTYÖN SUORITTAMISEEN ENNEN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUTTA (MRL 144 ) Rakennuttajan tai toimenpiteen suorittajan pyynnöstä annettu lupa töiden suorittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman PÄÄTÖS RAKENNUTTAJAVALVONNASTA (MRL 151, MRA 78 ) 18.1 Valvontasuunnitelman käsittely Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan tehtäväksi, voidaan kohteen lupamaksua alentaa. Alennus on enintään 25 % tämän taksan mukaan määräytyvästä maksusta Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus perutaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei viranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

5 KANGASALAN KUNTA 5(6) 19 LUPAPÄÄTÖS ESITTELYPIIRUSTUSTEN PERUSTEELLA Mikäli rakennuslupa käsitellään MRL 134 :n nojalla muun selvityksen pohjalta kuin pääpiirustusten perusteella, rakennusvalvontamaksu määrätään tämän taksan perusteella ja maksu tarkistetaan tätä taksaa soveltaen lopullisten suunnitelmien mukaan. 20 MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN KOROTETTUNA Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, rakennusvalvontaviranomainen voi lisätä maksuun luvan vastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. Mikäli rakennuslupaa haetaan jälkikäteen luvattoman rakennuksen paikallaan pysyttämiseen, peritään maksu puolitoistakertaisena. 21 MAKSUN SUORITTAMINEN Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksuihin sisältyvät päätösasiakirjojen lunastus-, postitus- ja lähetysmaksut. 22 MAKSUN PALAUTTAMINEN, HYVITTÄMINEN TAI ALENTAMINEN (MRL 145 ) 22.1 Luvan raukeaminen tai luvasta luopuminen Milloin rakennuslupa tai muu lupa jää suorittamatta tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, jos rakennustyö on aloittamatta. Jos rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu luvasta hakiessaan lupaa suorittaa rakennustyö uusien suunnitelmien mukaisesti, voidaan luvasta luopumisesta aiheutuva maksunpalautus hyvittää uuden lupapäätöksen maksua määrättäessä. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina 200

6 KANGASALAN KUNTA 6(6) 22.2 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, palautetaan luvan haltijalle hakemuksesta se valvonta-maksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.. Muiden kuin uutta rakennusta koskevien lupien osalta, noudatetaan maksun palauttamiseen soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä Hakemuksen hylkääminen Mikäli lupahakemus hylätään, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle, maksu peritään / palautetaan lainvoimaiseksi tulevan päätöksen mukaisesti Kokonaisalan laskenta Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita eikä 1,6 m matalampia tiloja. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan sekä katoksen tai vastaavan kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon 4000 m² ylittävältä osalta 50 %. Hallimaisten rakennusten kokonaisalasta huomioidaan 2000 m²:n ylimenevältä osalta 50 %. 23 MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksuperusteet ovat Kangasalan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja tulevat voimaan _ korvaten vanhan voimaan tulleen taksan. Rakennusvalvontamaksu määräytyy päätöksenantopäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE

HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE HAKEMUS (ILMOITUS) KUNTIEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELLE Kiinteistötunnus Lupatunnus Vastaanottaja ja päiväys Rakennuslupa Toimenpidelupa Toimenpideilmoitus Purkamislupa Maisematyölupa Rakennussuunnittelutehtävän

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Tekninen toimi 17.4.2015 Kunnallistekniikka

Tekninen toimi 17.4.2015 Kunnallistekniikka 1 Tekninen toimi 17.4.2015 HAKEMUS JOHDON, KAAPELIN, LAITTEEN TAI RAKENTEEN SIJOITTAMISEKSI YLEISELLE ALUEELLE TAIKKA TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISELLÄ ALU- EELA Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot