SISÄLLYS. N:o 667. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 667. Maa- ja metsätalousministeriön asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 667 SISÄLLYS N:o Sivu 667 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista N:o 667 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 :n nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tarkoitus ja soveltamisala Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi käytettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä. Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös toisen Euroopan unionin jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin. Kolmansista maista tuotavien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta säädetään erikseen. 2 Soveltamisalan rajoitus Tätä asetusta ei sovelleta sellaisiin kalastustuotteisiin ja niistä saatuihin raakavalmisteisiin ja jalosteisiin, jotka: 1) tuodaan maahan laivaliikenteen muonitusta varten; 2) tuodaan maahan suurlähetystöjen ja diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen käyttöön; 3) kuljetetaan Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan; taikka 4) tuodaan Suomeen varastoitaviksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan. 3 Suhde eräisiin säädöksiin Maahan tuotaville kalastustuotteille ja niis

2 1856 N:o 667 tä saaduille raakavalmisteille ja jalosteille asetettavista vaatimuksista säädetään lisäksi elintarvikelaissa (361/1995) ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. 4 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) kalastustuotteilla kaikkia elintarvikkeeksi pyydystettyjä tai viljeltyjä meren ja makean veden eläimiä sekä näiden mätiä ja muita osia lukuun ottamatta vesinisäkkäitä ja sammakoita; 2) vesiviljelytuotteilla sellaisia kalastustuotteita, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu valvotuissa olosuhteissa siihen asti, kunnes ne saatetaan markkinoille elintarvikkeina; 3) elinkyvyttömäksi nilviäiseksi luettavalla simpukalla tai kotilolla simpukkaa (Bivalvia) tai kotiloa (Gastropoda), joka ei kykene enää selviytymään elävänä eläimenä, jos se palautetaan ympäristöön, josta se on saatu; mukaan luetaan myös elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavista simpukoista tai kotiloista saatavat tuotteet, jotka on tarkoitettu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäviksi tai jatkojalostettaviksi ennen ihmisravinnoksi käyttämistä; 4) raakavalmisteella esikäsiteltyä kalastustuotetta, joka on saatu tekemällä kalastustuotteen anatomiseen kokonaisuuteen vaikuttava toimenpide, kuten sisälmysten poisto, pään poisto, viipalointi, fileointi, pilkkominen tai muu niihin verrattava toimenpide; 5) jalosteella prosessoitua kalastustuotetta, joka on saatu käsittelemällä kalastustuotteita kemiallisesti tai fysikaalisesti esimerkiksi kuumentamalla, savustamalla, suolaamalla, kuivaamalla, marinoimalla tai muulla niihin verrattavalla tavalla; jaloste voi sisältää myös muita elintarvikkeita kuin kalastustuotteita; 6) laitoksella tilaa, jossa kalastustuotteita esikäsitellään, prosessoidaan, jäähdytetään, pakastetaan, pakataan tai varastoidaan; 7) uivalla jalostamolla alusta, jossa kalastustuotteelle suoritetaan yksi tai useampi toimenpide, jonka jälkeen tuote pakataan; toimenpide voi olla nahan poisto, fileointi, viipalointi, jauhaminen, pakastus tai jalosteiden valmistus; sellaiset kalastusalukset, joissa ainoastaan keitetään katkarapuja taikka nilviäisiä niitä pakkaamatta tai joissa suoritetaan ainoastaan tuoreen fileoimattoman tai viipaloimattoman kalastustuotteen pakastus ilman tuotteen pakkaamista, eivät ole uivia jalostamoita; 8) pakastusaluksella alusta, jossa pakastetaan tai jäädytetään fileoimattomia tai viipaloimattomia kalastustuotteita; 9) perkaamisella veren ja sisälmysten poistamista, tarvittaessa pään, kidusten ja evien poistamista sekä suomustusta tai nylkemistä sekä näiden toimenpiteiden jälkeistä huuhtelua; 10) laivaliikenteen muonituksella Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä miehistön ja matkustajien matkan aikana nautittaviksi tarkoitettuja elintarvikkeita; 11) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; 12) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; 13) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; 14) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa kalastustuotteet ja niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet on tuotettu, valmistettu tai pakattu; sekä 15) viejämaalla kolmatta maata, jossa kalastustuotteet ja niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet on lastattu lopulliseen kuljetusvälineeseen Euroopan yhteisön alueelle kuljetusta varten. Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 5 Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle Matkustajan matkatavaroissa tuotavien tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettävien tuotteiden tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004.

3 N:o Tuonnin yleiset edellytykset Maahan ei saa tuoda kalastustuotteita tai niistä saatuja raakavalmisteita taikka jalosteita, jotka aiheuttavat vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Maahan tuotavien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden on täytettävä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset. 2 luku Kansanterveyttä koskevat tuontivaatimukset 7 Elävien kaksikuoristen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti Eläviä kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan liitteen 2 taulukon mukaisesti. Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta. Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että: 1) tuotteet täyttävät neuvoston direktiivissä 91/492/ETY säädetyt vaatimukset sekä, jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen vaatimukset; 2) tuotteet ovat peräisin komission tai maaja metsätalousministeriön hyväksymältä kasvatusalueelta; 3) tuotteet ovat peräisin komission tai maaja metsätalousministeriön hyväksymästä laitoksesta; sekä 4) tuotteiden tuontierän mukana on kansanterveyttä koskeva todistus: a) jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen mukainen terveystodistus; tähän terveystodistukseen on komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus; tai b) komission päätöksen 96/333/EY mukainen terveystodistus; Uudesta-Seelannista tuotavien kalastustuotteiden terveystodistusten osalta noudatetaan kuitenkin Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisöjen välisestä sopimuksesta tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY säännöksiä. Eläviä luonnonvaraisia Pectinidae -suvun simpukoita saadaan tuoda maahan edellä 2 momentin 1, 3 ja 4 kohtien vaatimusten mukaisesti edellyttäen, että terveystodistuksesta tulee ilmi, että simpukat eivät ole viljeltyjä. 8 Luonnonvaraisten Pectinidae -suvun simpukoiden lähentäjälihasten tuonti Luonnonvaraisten Pectinidae -suvun simpukoiden, joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan tuoda maahan liitteen 1 taulukon mukaisesti edellyttäen, että: 1) tuotteet täyttävät neuvoston direktiivissä 91/493/ETY säädetyt vaatimukset sekä, jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen vaatimukset; 2) tuotteet ovat peräisin komission tai maaja metsätalousministeriön hyväksymästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta; sekä 3) tuotteiden tuontierän mukana on kansanterveyttä koskeva todistus: a) jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, johon sisältyvät pakastetut tai jalostetut kaksikuoriset simpukat, kyseisen tuontipäätöksen mukainen terveystodistus; tähän terveystodistukseen on komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus; tai b) komission päätöksen 95/328/EY mukainen terveystodistus, johon on lisätty maininta siitä, että tuotteita koskee neuvoston direktiivin 91/492/ETY 3 artiklan ja komission päätöksen 97/20/EY mukainen poikkeus; Uu-

4 1858 N:o 667 desta-seelannista tuotavien kalastustuotteiden terveystodistusten osalta noudatetaan kuitenkin Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisöjen välisestä sopimuksesta tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY säännöksiä. Terveystodistuksesta tulee käydä ilmi, etteivät tuotteet ole peräisin viljellyistä simpukoista. 9 Tiettyjen luonnosta pyydettyjen perkaamattomien kalojen tuonti Suomeen tarkoitettuja luonnosta pyydettyjä perkaamattomia lohia, taimenia, nieriöitä, harjuksia, muikkuja, siikoja, haukia ja piikkikampeloita saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt siihen luvan. Tuontiehdot määrätään tuontiluvassa. 10 Muiden kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden tuonti Muita kuin 79 :ssä tarkoitettuja kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan tuoda maahan liitteen 1 taulukon mukaisesti, kuitenkin lukuun ottamatta pakastettuja ja jalostettuja kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, joita saadaan tuoda maahan liitteen 2 taulukon mukaisesti. Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on myös, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin ehtona on lisäksi, että: 1) tuotteet täyttävät neuvoston direktiiveissä 91/492/ETY ja 91/493/ETY säädetyt vaatimukset sekä, jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen vaatimukset; 2) pakastetut ja jalostetut simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot ovat peräisin komission tai maa- ja metsätalousministeriön hyväksymältä kasvatusalueelta; 3) tuotteet ovat peräisin komission tai maaja metsätalousministeriön hyväksymästä laitoksesta, uivasta jalostamosta tai pakastusalukselta; sekä 4) tuotteiden tuontierän mukana on kansanterveyttä koskeva todistus: a) jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen mukainen terveystodistus; tähän terveystodistukseen on komission päätöksessä 96/31/EY mainittujen kolmansien maiden osalta liitettävä kyseisen päätöksen mukainen vakuutus; tai b) komission päätöksen 95/328/EY mukainen terveystodistus; Uudesta-Seelannista tuotavien kalastustuotteiden terveystodistusten osalta noudatetaan kuitenkin Uuden-Seelannin ja Euroopan yhteisöjen välisestä sopimuksesta tehdyn komission päätöksen 2003/56/EY säännöksiä. 3 luku Eläinten terveyttä koskevat tuontivaatimukset 11 Vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen tuonti Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi vesiviljelystä peräisin olevien sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien kalojen tuonnin edellytyksenä on, että: 1) kalat ovat peräisin liitteessä 3 mainituista maista; kalojen tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III; ja kalat on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; tai 2) kalat tuodaan suoraan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymään tuontikeskukseen teurastettaviksi ja perattaviksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei saastuta luonnonvesiä. Viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen ja niiden sukusolujen sekä lampiin ja luon-

5 N:o nonvesiin istutettaviksi tarkoitettujen elävien kalojen tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (231/1997). 12 Elävien simpukoiden ja kotiloiden tuonti Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien simpukoiden ja kotiloiden tuonnin edellytyksenä on, että: 1) jatkojalostettaviksi tuotavat elävät simpukat ja kotilot a) ovat peräisin liitteessä 4 mainituista maista; b) tuontierän mukana on komission päätöksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III; sekä c) on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; tai 2) sellaisenaan ihmisravinnoksi tuotavat elävät simpukat ja kotilot ovat vähittäismyyntiin ravintoloille tai loppu-kuluttajalle pakattuja, ja pakkaukset on merkitty komission päätöksen 2003/804/EY vaatimusten mukaisesti; tai 3) sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut simpukat ja kotilot tuodaan suoraan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymään tuontikeskukseen jatkojalostettaviksi. Simpukat ja kotilot voidaan kuljettaa tuontikeskuksesta pois elävinä vain, jos ne on pakattu ja merkitty edellä 2 kohdassa säädetyn mukaisesti. Edellä 1 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että simpukoita ja kotiloita ei siirretä luonnonvesiin ja että kuljetusvesi ei saastuta luonnonvesiä. Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavien elävien nilviäisten tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä. 13 Elävien makean veden rapujen tuonti Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi ihmisravinnoksi tuotavia eläviä makean veden rapuja saadaan tuoda maahan vain, jos maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt siihen luvan. Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista määrätään tuontiluvassa. Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavien elävien makean veden rapujen sekä niiden sukusolujen tuontiehdoista säädetään eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä. 14 Muiden vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden tuonti Edellä 2 luvussa säädetyn lisäksi muiden kuin 1113 :ssä tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien kalastustuotteiden, lukuun ottamatta äyriäisiä, tuontierien mukana on oltava eläinten terveyttä koskeva todistus: a) jatkojalostettavaksi ennen ihmisravinnoksi käyttämistä tarkoitettujen kalastustuotteiden osalta komission päätöksen 2003/858/EY liitteen IV mallin mukainen terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III; tai b) sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen vähittäismyyntiin loppukuluttajalle pakattujen kalastustuotteiden osalta komission päätöksen 2003/858/EY liitteen V mallin mukainen terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III. 4 luku Tuonti eräistä kolmansista maista 15 Tuonti Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista saadaan 2 ja 3 luvun säännöksistä poiketen

6 1860 N:o 667 tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita sellaisista laitoksista, uivista jalostamoista tai pakastusaluksilta, jotka kyseinen maa on ilmoittanut EFTA:n valvontaviranomaiselle laitoksiksi, uiviksi jalostamoiksi tai pakastusaluksiksi, joista kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita saadaan viedä Euroopan talousalueelle. Tuotteiden pakkauksissa on oltava viejämaan osoittava tunnus ja laitoksen, uivan jalostamon tai pakastusaluksen numero. Pakkaamattomien tuotteiden mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi vastaavat tiedot. 16 Tuonti Färsaarilta, Andorrasta ja San Marinosta Färsaarilta, Andorrasta ja San Marinosta tuotavien kalastustuotteiden ja niistä saatavien raakavalmisteiden ja jalosteiden osalta on 2 ja 3 luvun säännöksistä poiketen noudatettava, mitä niiden ja Euroopan yhteisön välisissä sopimuksissa on erikseen määrätty. 5 luku Muut säännökset 17 Kalastustuotteiden maihinsiirto kolmannen maan kalastusaluksista Edellä 7 ja 8, 1012 ja 14 :ssä säädetystä poiketen saadaan kolmannen maan lipun alla purjehtivista kalastusaluksista siirtää maihin kyseisen aluksen kalastamia tuoreita kalastustuotteita ja niistä perkaamalla tai pilkkomalla saatuja raakavalmisteita. Maihinsiirron ehtona on, että kalastusalus täyttää neuvoston direktiivissä 92/48/ETY säädetyt vaatimukset. Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden mukana oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. 18 Terveystodistukset Tässä asetuksessa tarkoitettujen terveystodistusten on oltava alkuperäisiä, numeroituja, yhdelle paperiarkille laadittuja ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti täytettyjä. Todistukset on laadittava vähintään yhdellä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisista kielistä. Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan todistukset laatia myös englannin kielellä. Terveystodistukset allekirjoittaa ja päivää se viejämaan toimivaltaisen viranomaisen edustaja, joka valvoo, että kalastustuotteet ja niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet sekä niiden valvonta vastaavat tämän asetuksen säännöksiä. Todistuksessa on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, ammattinimike tai virka-asema ja allekirjoitus sekä toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima. Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin todistukseen painettu teksti. 19 Asiakirjojen ja todistusten säilyttäminen Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista. 20 Eläintauti- tai terveystilanteen muutos Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, noudatetaan niitä erillisiä suojapäätöksiä, jotka maa- ja metsätalousministeriö tai komissio antaa alkuperä- tai viejämaan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi. 21 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2004.

7 N:o Tällä asetuksella kumotaan kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista 1 päivänä kesäkuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (395/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004 Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola Neuvoston direktiivi 91/67/ETY (31991L0067) EYVL N:o L 46, , s. 1, neuvoston direktiivi 91/492/ETY (31991L0492) EYVL N:o L 268, , s. 1, neuvoston direktiivi 91/493/ETY (31991L0493) EYVL N:o L 268, , s. 15, neuvoston direktiivi 92/48/ETY (31992L0048) EYVL N:o L 187, , s. 41, komission päätös 1993/387/EY (31993D0387) EYVL N:o L 166, , s. 40, komission päätös 1993/436/EY (31993D0436) EYVL N:o L 202, s. 31, komission päätös 1993/437/EY (31993D0437) EYVL N:o L 202, s. 42, komission päätös 1993/495/EY (31993D0495) EYVL N:o L 232, s. 43, komission päätös 1994/198/EY (31994D0198) EYVL N:o L 093, s. 26, komission päätös 1994/200/EY (31994D0200) EYVL N:o L 093, s. 34, komission päätös 1994/269/EY (31994D0269) EYVL N:o L 115, s. 38, komission päätös 1994/323/EY (31994D0323) EYVL N:o L 145, s. 19, komission päätös 1994/324/EY (31994D0324) EYVL N:o L 145, s. 23, komission päätös 1994/325/EY (31994D0325) EYVL N:o L 145, s. 30, komission päätös 1994/448/EY (31994D0448) EYVL N:o L 184, s. 16, komission päätös 1994/777/EY (31994D0777) EYVL N:o L 312, s. 35, neuvoston direktiivi 95/71/ETY (31995L0071) EYVL N:o L 332, , s. 40, komission päätös 1995/30/EY (31995D0030) EYVL N:o L 42, s. 32, komission päätös 1995/90/EY (31995D0090) EYVL N:o L 70, s. 27, komission päätös 1995/173/EY (31995D0173) EYVL N:o L 116, s. 41, komission päätös 1995/190/EY (31995D0190) EYVL N:o L 123, s. 20, komission päätös 1995/328/EY (31995D0328) EYVL N:o L 191, s. 32, komission päätös 1995/408/EY (31995D0408) EYVL N:o L 243, s. 17, komission päätös 1995/453/EY (31995D0453) EYVL N:o L 264, s. 35, komission päätös 1995/454/EY (31995D0454) EYVL N:o L 264, s. 37, komission päätös 1995/538/EY (31995D0538) EYVL N:o L 304, s. 52, komission päätös 96/31/EY (31996D0031) EYVL N:o L 9, s. 6, komission päätös 1996/333/EY (31996D0333) EYVL N:o L 127, s. 33, komission päätös 1996/355/EY (31996D0355) EYVL N:o L 137, s. 24, komission päätös 1996/356/EY (31996D0356) EYVL N:o L 137, s. 31, komission päätös 1996/425/EY (31996D0425) EYVL N:o L 175, s. 27, komission päätös 1996/606/EY (31996D0606) EYVL N:o L 269, s. 18, komission päätös 1996/607/EY (31996D0607) EYVL N:o L 269, s. 23, komission päätös 1996/608/EY (31996D0608) EYVL N:o L 269, s. 32, komission päätös 1996/609/EY (31996D0609) EYVL N:o L 269, s. 37, komission päätös 1996/675/EY (31996D0675) EYVL N:o L 313, s. 38, komission päätös 97/20/EY (31997D0020) EYVL N:o L 6, s. 46, neuvoston direktiivi 97/61/ETY (31997L0061) EYVL N:o L 295, , s. 35, neuvoston

8 1862 N:o 667 direktiivi 97/78EY (31997L0078) EYVL N:o L24, , s. 9, komission päätös 1997/102/EY (31997D0102) EYVL N:o L35, , s. 23, komission päätös 97/296/EY (31997D0296) EYVL N:o L122, , s. 21, komission päätös 1997/426/EY (31997D0426) EYVL N:o L183, , s. 21, komission päätös 1997/427/EY (31997D0427) EYVL N:o L183, , s. 38, komission päätös 1997/562/EY (31997D0562) EYVL N:o L 232, , s. 9, komission päätös 1997/757/EY (31997D0757) EYVL N:o L307, , s. 33, komission päätös 1997/876/EY (31997D0876) EYVL N:o L 356, , s. 57, komission päätös 1998/147/EY (31998D0147) EYVL N:o L46, , s. 13, komission päätös 1998/420/EY (31998D0420) EYVL N:o L190, , s. 59, komission päätös 1998/421/EY (31998D0421) EYVL N:o L190, , s. 66, komission päätös 1998/422/EY (31998D0422) EYVL N:o L190, , s. 71, komission päätös 1998/423/EY (31998D0423) EYVL N:o L190, , s. 76, komission päätös 1998/424/EY (31998D0424) EYVL N:o L190, , s. 81, komission päätös 1998/568/EY (31998D0568) EYVL N:o L 277, , s. 26, komission päätös 1998/569/EY (31998D0569) EYVL N:o L277, , s. 31, komission päätös 1998/570/EY (31998D0570) EYVL N:o L277, , s. 36, komission päätös 1998/572/EY (31998D0572) EYVL N:o L277, , s. 44, komission päätös 1998/695/EY (31998D0695) EYVL N:o L 332, , s. 9, komission päätös 1999/245/EY(31999D0245)EYVLN:oL91, ,s.40,komissionpäätös1999/276/EY(31999D0276)EYVL N:o L108, , s. 52, komission päätös 1999/526/EY (31999D0526) EYVL N:o L203, , s. 58, komission päätös 1999/527/EY (31999D0527) EYVL N:o L203, , s. 63, komission päätös 1999/528/EY (31999D0528) EYVL N:o L203, , s. 68, komission päätös 1999/813/EY (31999D0813) EYVL N:o L315, , s. 39, komission päätös 2000/83/EY (32000D0083) EYVL N:o L26, , s. 13, komission päätös 2000/86/EY (32000D0086) EYVL N:o L26, , s. 26, komission päätös 2000/333/EY (32000D0333) EYVL N:o L114, , s. 42, komission päätös 2000/672/EY (32000D0672) EYVL N:o L280, , s. 46, komission päätös 2000/673/EY (32000D0673) EYVL N:o L280, , s. 52, komission päätös 2000/675/EY (32000D0675) EYVL N:o L280, , s. 63, komission päätös 2001/36/EY (32001D0036) EYVL N:o L10, , s. 59, komission päätös 2001/37/EY (32001D0037) EYVL N:o L10, , s. 64, komission päätös 2001/632/EY (32001D0632) EYVL N:o L221, , s. 40, komission päätös 2001/633/EY (32001D0633) EYVL N:o L221, , s. 45, komission päätös 2001/634/EY (32001D0634) EYVL N:o L221, , s.50,komissionpäätös2002/19/ey(32002d0019)eyvln:ol10, ,s.73,komissionpäätös2002/20/ey (32002D0020) EYVL N:o L10, , s. 75, komission päätös 2002/25/EY (32002D0025) EYVL N:o L11, , s. 25, komission päätös 2002/26/EY (32002D0026) EYVL N:o L11, , s. 31, komission päätös 2002/27/EY(32002D0027)EYVLN:oL11, ,s.36,komissionpäätös2002/470/EY(32002D0470)EYVL N:o L163, , s. 19, komission päätös 2002/471/EY (32002D0471) EYVL N:o L163, , s. 21, komission päätös 2002/472/EY (32002D0472) EYVL N:o L163, , s. 24, komission päätös 2002/854/EY (32002D0854) EYVL N:o L301, , s. 1, komission päätös 2002/855/EY (32002D0855) EYVL N:o L301, , s. 6, komission päätös 2002/856/EY (32002D0856) EYVL N:o L301, , s. 11, komission päätös 2002/857/EY (32002D0857) EYVL N:o L301, , s. 19, komission päätös 2002/858/EY (32002D0858) EYVL N:o L301, , s. 24, komission päätös 2002/859/EY (32002D0859) EYVL N:o L301, , s. 33, komission päätös 2002/860/EY (32002D0860) EYVL N:o L 301, , s. 38, komission päätös 2002/861/EY (32002D0861) EYVL N:o L301, , s. 43, komission päätös 2002/862/EY (32002D0862) EYVL N:o L301, , s. 48, komission päätös 2003/56/EY (32003D0056) EYVL N:o L22, , s. 38, komission päätös 2003/302/EY (32003D0302) EYVL N:o L110, , s. 6, komission päätös 2003/608/EY (32003D0608) EYVL N:o L210, , s. 25, komission päätös 2003/609/EY (32003D0609) EYVL N:o L 210, , s. 30, komission päätös 2003/669/EY (32003D0669) EYVL N:o L237, , s. 7, komission päätös 2003/759/EY (32003D0759) EYVL N:o L 273, , s. 18, komission päätös 2003/760/EY (32003D0760) EYVL N:o L273, , s. 23, komission päätös 2003/761/EY (32003D0761) EYVL N:o L 273, , s. 28, komission päätös 2003/762/EY (32003D0762) EYVL N:o L 273, , s. 33, komission päätös 2003/763/EY (32003D0763) EYVL N:o L273, , s. 38, komission päätös 2003/56/EY (32003D0056) EYVL N:o L 22, , s. 38, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/74/EY (32003L0074) EYVL N:o L262, , s. 17, komission päätös 2003/804/EY (32003D0904) EYVL N:o L 302, , s. 22, komission päätös 2003/858/EY (32003D0858) EYVL N:o L 324, , s. 37, komission päätös 2003/912/EY (32003D0912) EYVL N:o L345, , s. 112, komission päätös 2004/30/EY (32004D0030) EYVL N:o L6, , s. 53, komission päätös 2004/37/EY (32004D0037) EYVL N:o L8, , s. 12, komission päätös 2004/38/EY (32004D0038) EYVL N:o L8, , s. 17, komission päätös 2004/39/EY (32004D0039) EYVL N:o L8, , s. 22, komission päätös 2004/40/EY (32004D0040) EYVL N:oL8, ,s.27,komissionpäätös2004/109/EY(32004D0109)EYVLN:oL32, ,s.17,komission päätös 2004/119/EY (32004D0119) EYVL N:o L 36, , s. 56, komission asetus (EY) N:o 136/2004 (32004R0136) EYVL N:o L21, , s. 11, komission päätös 2004/319/EY (32004D0319) EYVL N:o L102, , s. 73, komission päätös 2004/359/EY (32004D0359) EYVL N:o L133, , s. 45, komission päätös 2004/360/EY (32004D0360) EYVL N:o L113, , s. 48, komission päätös 2004/361/EY (32004D0361) EYVL N:o L113, , s. 54, komission päätös 2004/432/EY (32004D0432) EYVL N:o L154, , s. 43, komission päätös 2004/454/EY (32004D0454) EYVL N:o L202, , s. 20.

9 N:o Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippa-eläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita Luonnonvaraisten Pectinidae -suvun simpukoiden, joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan kuitenkin tuoda maahan tässä liitteessä olevan taulukon mukaisesti Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio voi hyväksyä laitoksia, uivia jalostamoita ja pakastusaluksia toimittamaan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, Euroopan yhteisön alueelle. Silloin kun komissio on hyväksynyt jonkin kolmannen maan vientilaitosluettelon, on kyseisen komission päätöksen numero merkitty jäljempänä olevaan taulukoon. Näistä komission hyväksymistä laitoksista, uivista jalostamoista ja pakastusaluksista on kyseisten kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden kaupallinen tuonti sallittu kaikkiin jäsenvaltioihin. Niistä luettelossa mainituista kolmansista maista, joiden vientilaitosluetteloa komissio ei ole hyväksynyt, voidaan tuoda kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita, Suomeen vain maa- ja metsätalousministeriön kansallisesti hyväksymistä laitoksista, uivista jalostamoista ja pakastusaluksista. Silloin kun maa- ja metsätalousministeriö on kansallisesti hyväksynyt jonkin kolmannen maan vientilaitosluettelon ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on tästä merkintä jäljempänä olevassa taulukossa. Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti Alankomaiden Antillit 2003/762/EY Albania (1) 1995/90/EY Algeria Angola Antigua ja Barbuda (2) Arabiemiraattien liitto 2003/761/EY Argentiina 1993/437/ETY Armenia (3) Australia 1997/426/EY Azerbaidzan (4) Bahama Bangladesh 1998/147/EY Belize 2003/759/EY Benin Brasilia 1994/198/EY Bulgaria 2002/472/EY Chile 1993/436/ETY Costa Rica 2002/854/EY Ecuador 1994/200/EY

10 1864 N:o 667 Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti Egypti 2004/38/EY El Salvador Eritrea Etelä-Afrikka 1996/607/EY Falklandinsaaret 1998/423/EY Fidzi Filippiinit 1995/190/EY Gabon 2002/26/EY Gambia 1996/356/EY Ghana 1998/421/EY Grenada Grönlanti 2002/856/EY Guatemala 1998/568/EY Guinea (5) 2001/634/EY Guyana 2004/40/EY Honduras 2002/861/EY Hongkong Indonesia 1994/324/EY Intia 1997/876/EY Iran 2000/675/EY Israel Jamaika 2001/36/EY Japani 1995/538/EY Jemen 1999/528/EY Kamerun Kanada 1993/495/ETY Kap Verde 2003/763/EY Kazakstan 2002/862/EY Kenia 2004/39/EY Kiina 2000/86/EY Kolumbia 1994/269/EY Kongon tasavalta (6) Korean tasavalta 1995/454/EY Kroatia 2002/25/EY Kuuba 1998/572/EY Madagaskar 1997/757/EY Malediivit 1998/424/EY Malesia 1996/608/EY Marokko 1995/30/EY Mauritania 1996/425/EY Mauritius 1999/276/EY Mayotte 2003/608/EY Meksiko 1998/695/EY Mosambik 2002/858/EY Myanmar Namibia 2000/673/EY Nicaragua 2001/632/EY Nigeria 1998/420/EY

11 N:o Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti Norsunluurannikko 1996/609/EY Oman 1999/527/EY Pakistan 2000/83/EY Panama 1999/526/EY Papua-Uusi-Guinea 2002/859/EY Peru 1995/173/EY Ranskan Polynesia 2003/760/EY Romania 2004/361/EY Saint Helena Saint-Pierre ja Miquelon 2003/609/EY Salomoninsaaret Senegal 1996/355/EY Serbia ja Montenegro (7)(8) 2004/37/EY Seychellit 1999/245/EY Singapore 1994/323/EY Sri Lanka 2003/302/EY Surinam 2002/857/EY Sveitsi 2002/860/EY Taiwan 1994/766/EY Tansania 1998/422/EY Thaimaa 1994/325/EY Togo Tunisia 1998/570/EY Turkki 2002/27/EY Uganda 2001/633/EY Uruguay 1996/606/EY Uusi-Kaledonia 2002/855/EY Uusi-Seelanti 94/448/EY 2003/56/EY Valkovenäjä Venezuela 2000/672/EY Venäjä 1997/102/EY Vietnam 1999/813/EY Yhdysvallat (9) X (10) Zimbabwe 2004/360/EY (1) Vedessä kuljetettavien elävien kalojen tuonti ei ole sallittu. (2) Vain tuoreen kalan tuonti sallittu. (3) Vain suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien rapujen (Astacus leptodactylus) tuonti sallittu. (4) Vain kaviaarin tuonti sallittu. (5) Vain seuraavat toimenpiteet sallittu: jäähdytys, pakastus, sisälmysten poisto ja pään poisto. (6) Vain merellä pyydettyjen, jäädytettyjen ja lopulliseen pakkaukseen pakattujen kalastustuotteiden tuonti on sallittu. (7) Vain kokonaisten tuoreiden merestä pyydettyjen luonnonvaraisten kalojen tuonti on sallittu. (8) Pois lukien Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244.

12 1866 N:o 667 (9) Pakkaukseen on merkittävä kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero. (10) Tuonti maahan sallittu maa- ja metsätalousministeriön kansallisesti hyväksymistä laitoksista.

13 N:o Liite 2 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan eläviä, pakastettuja ja jalostettuja kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita Luonnonvaraisten Pectinidae -suvun simpukoiden, joista on poistettu sisälmykset ja sukurauhaset, lähentäjälihaksia saadaan kuitenkin tuoda maahan liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio voi hyväksyä kasvatusalueita, laitoksia, uivia jalostamoita ja pakastusaluksia toimittamaan eläviä, pakastettuja ja jalostettuja kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita Euroopan yhteisön alueelle. Silloin kun komissio on hyväksynyt jonkin kolmannen maan kasvatusalue- tai vientilaitosluettelon, on kyseisen komission päätöksen numero merkitty jäljempänä olevaan taulukkoon. Näiltä komission hyväksymiltä kasvatusalueilta, laitoksista, uivista jalostamoista ja pakastusaluksista on kyseisten tuotteiden kaupallinen tuonti sallittu kaikkiin jäsenvaltioihin. Niistä luettelossa mainituista kolmansista maista, joiden kasvatusalue- tai vientilaitosluetteloa komissio ei ole hyväksynyt, voidaan eläviä, pakastettuja ja jalostettuja kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä elinkyvyttömiksi nilviäisiksi luettavia simpukoita tuoda Suomeen vain maa- ja metsätalousministeriön kansallisesti hyväksymiltä kasvatusalueilta, laitoksista, uivista jalostamoista ja pakastusaluksista. Silloin kun maa- ja metsätalousministeriö on kansallisesti hyväksynyt jonkin kolmannen maan kasvatusalue- tai vientilaitosluettelon ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on tästä merkintä jäljempänä olevassa taulukossa. Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti Australia 1997/426/EY 1997/427/EY Chile (1) 1993/436/EY 1996/675/EY Grönlanti Jamaika (2) 2001/36/EY 2001/37/EY Japani (1) 1995/538/EY 2002/470/EY Kanada Korean tasavalta (1) 1995/453/EY 1995/454/EY Marokko 1993/387/EY 1995/30/EY Peru 1995/173/EY 2004/30/EY Thaimaa (3) 1994/325/EY 1997/562/EY

14 1868 N:o 667 Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti Tunisia 1998/569/EY 1998/570/EY Turkki 1994/777/EY 2002/27/EY Uruguay 1996/606/EY 2002/19/EY Uusi-Seelanti 2003/56/EY Vietnam (3) 1999/813/EY 2000/333/EY Yhdysvallat (1) X (4) (1) Vain pakastettujen tai jalostettujen kaksikuoristen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti on sallittu. (2) Vain pakastettujen tai jalostettujen merikotiloiden tuonti on sallittu. (3) Vain komission päätöksen 1993/25/EY vaatimusten mukaisesti kuumennuskäsiteltyjen tuotteiden tuonti on sallittu. (4) Tuonti maahan sallittu vain maa- ja metsätalousministeriön kansallisesti hyväksymistä laitoksista.

15 N:o Liite 3 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettuja vesiviljelystä peräisin olevia eläviä kaloja Maa Albania Australia Brasilia Bulgaria Chile Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia Etelä-Afrikka Indonesia Israel Jamaika Japani Kanada Kiina Kolumbia Kongo Kroatia Malesia Singapore Sri Lanka Taiwan Thaimaa Turkki Uusi-Seelanti Venäjä Yhdysvallat Erityishuomiot Ainoastaan Länsi-Malesian niemimaa, ainoastaan karpit

16 1870 N:o 667 Liite 4 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan sellaisenaan tai jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita ja kotiloita Maa Kanada Kroatia Marokko Tunisia Turkki Uusi-Seelanti Yhdysvallat Erityishuomiot Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat Vain jatkojalostuksen jälkeen ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät simpukat JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o 667, 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2004 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

N:o Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita N:o 667 1863 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia,

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita 4258 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita, kuitenkin lukuun ottamatta kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippa-eläimiä

Lisätiedot

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja

Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja 20 N:o 10 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 190. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 190. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista. Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 190192 SISÄLLYS N:o Sivu 190 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista... 557 191

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 812. Maa- ja metsätalousministeriön päätös

SISÄLLYS. N:o 812. Maa- ja metsätalousministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 812 820 SISÄLLYS N:o Sivu 812 Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 592. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 592. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 592 594 SISÄLLYS N:o Sivu 592 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 303. Maa- ja metsätalousministeriön päätös

SISÄLLYS. N:o 303. Maa- ja metsätalousministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 1997 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Sivu 303 Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 334. Laki. Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 334339 SISÄLLYS N:o Sivu 334 Laki Liettuan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 636. Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 636. Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 636640 SISÄLLYS N:o Sivu 636 Laki rehulain muuttamisesta... 3459 637 Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2003 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä

SISÄLLYS. N:o 6. Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2003 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003 N:o 612 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä 13

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Liite I MAAN ISO- KOODI. KOLMAS MAA TAI SEN ALUE Australia HUOMAUTUKSET. CH Sveitsi 2

Liite I MAAN ISO- KOODI. KOLMAS MAA TAI SEN ALUE Australia HUOMAUTUKSET. CH Sveitsi 2 FI Liite I Luettelo kolmansista maista tai niiden alueista, joista elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tulo unioniin

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 390. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 390. Laki. tieliikennelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 390 395 SISÄLLYS N:o Sivu 390 Laki tieliikennelain muuttamisesta... 1259 391 Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet

Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maat sekä pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta maakohtaisesti seulottavat sairaudet Afghanistan x x Alankomaat Alankomaiden Antillit Albania Algeria x x Amerikan Samoa

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 890. Laki. sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 890. Laki. sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 N:o 890 897 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Laki sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta... 2525 891 Laki Marokon kanssa tuloveroja

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 698. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 698. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 698 704 SISÄLLYS N:o Sivu 698 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta

Lisätiedot

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 2. Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 452 LIITE 2 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) pastöroituja maitopohjaisia tuotteita, jotka pastöroinnin jälkeen antavat kielteisen tuloksen fosfataasikokeessa, joiden ph-arvo pastöroinnin

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.11.2016 alkaen Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania - matkapuhelimet 0,71

Lisätiedot

MATKAPUHELUHINNAT ULKOMAILLE alkaen

MATKAPUHELUHINNAT ULKOMAILLE alkaen 1/6 MATKAPUHELUHINNAT ULKOMAILLE 1.1.2013 alkaen nnumero Afganistan 93 2,022 1,631 Alankomaat 31 0,467 0,377 0,285 0,23 - matkapuhelimiin 0,691 0,557 0,508 0,41 Alankomaiden Antillit 599 1,698 1,369 Alaska

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 78. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. ravintolisistä. Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 78. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. ravintolisistä. Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2010 N:o 78 82 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä... 501 79 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset

Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset Maahanmuuttajien tartuntatautien sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset Päivitetty 22.5.2019 Tämä suositus ohjaa tarttuvien tautien a ulkomaalaistaustaisilta Suomeen muuttavilta henkilöiltä.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset

Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B - rokotukset Päivitetty 23.8.2019 Tämä suositus ohjaa tarttuvien tautien seulontaa ulkomaalaistaustaisilta Suomeen muuttavilta

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 42,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2018 :n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lisätiedot

I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 8.1.2019 1 I. TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2019 Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten korvaukset ovat

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 0 MK 29.12.2010 1(3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2011 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00

Kokopäiväraha, kun matka kestänyt yli 10 tuntia 41,00. Osapäiväraha, kun matka kestänyt yli 6 tuntia 19,00 1 (8) 16.1.2017 I.TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2017 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisen työehtosopimuksen 22 luvun mukaiset matkakustannusten

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2011 1122/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista,

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

N:o PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA

N:o PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA N:o 375 2873 LIITE 1 PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA Punaista lihaa siitä valmistettua uhelihaa raakalihavalmisteita saadaan tuoda alla olevan taulukon mukaisesti.

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2018 C(2018) 8872 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Luonnos /01.03/2016

Luonnos /01.03/2016 Luonnos 2.6.2016 906/01.03/2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy Kohde Suuntanumero Afganistan 93 1,68 1,68 Alankomaat 31 0,08 0,33 6 Alankomaiden Antillit 599 0,77 0,77 Alaska 1907 0,11 0,11 Albania 355 0,33 0,33 Algeria 213 0,33 0,33 Amerikan Samoa 684 0,84 0,84 Andorra

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. maaliskuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2018/0066 (COD) 7212/18 ADD 1 CODIF 8 CODEC 397 VISA 52 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 luku Yleiset säännökset

Sisällysluettelo. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös 10/1998 elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 180 465 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA

PUNAINEN LIHA JA SIITÄ VALMISTETUT RAAKALIHAVALMISTEET SEKÄ JAUHELIHA 2382 N:o 792 LIITE 1 PUNINEN LIH J SIITÄ VLMISTETUT RKLIHVLMISTEET SEKÄ JUHELIH Punaista lihaa ja siitä valmistettua jauhelihaa ja raakalihavalmisteita saadaan tuoda allaolevan taulukon mukaisesti. Merkkien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 287. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 287. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 287 292 SISÄLLYS N:o Sivu 287 Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0984 FI 01.09.2001 007.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä joulukuuta 1994, eläinten terveyttä

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITE. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.11.2018 COM(2018) 781 final ANNEXES 1 to 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2016 COM(2016) 717 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki sotilastapaturmalain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 510. Laki sotilastapaturmalain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 510 513 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki sotilastapaturmalain 6 :n muuttamisesta... 1331 511 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta...

Lisätiedot

Kilometrikorvaukset 2015

Kilometrikorvaukset 2015 Lähde: www.yrittajat.fi Kilometrikorvaukset 2015 Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Lisätiedot

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta

LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS. 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta 1 LIITE 17 LIITE 17 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan

Lisätiedot

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Maaseutuviraston ohjeet Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Oppaan rakenne... 3 3 Taulukko 1 vakiotuontitodistus... 4 4 Taulukko 2 vientitodistus... 4 5 Taulukko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1025/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön päätös

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1085 1090 SISÄLLYS N:o Sivu 1085 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vakuutuslaitosten osallistumisesta tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta. N:o 375. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta. N:o 375. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2002 N:o 375 377 SISÄLLYS N:o Sivu 375 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa Elisa Puheluilla saat luotettavan ja edullisen yhteyden kaikkialle maailmaan. Ystävä Lähellä -palvelun avulla soitat ystävillesi vain muutamalla näppäilyllä ja normaalihintoja edullisemmin. n avulla välimatka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 863. Asetus. ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 863. Asetus. ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1997 N:o 863 871 SISÄLLYS N:o Sivu 863 Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta... 3215 864 Asetus kilpailuvirastosta annetun

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot