Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tiedonkeruumalli, johon viitattiin asiakirjassa 12411/01 STUP 26.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tiedonkeruumalli, johon viitattiin asiakirjassa 12411/01 STUP 26."

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2001 (09.11) (OR. en) 12411/01 ADD 1 STUP 26 MUISTIO Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Laittoman huumausainekaupan työryhmä Ed. asiak. nro: 12411/01 STUP 26 Asia: Lainvalvontaviranomaisten suorittamia huumausaineiden takavarikkoja koskevat tilastot Valtuuskunnille toimitetaan oheisena tiedonkeruumalli, johon viitattiin asiakirjassa 12411/01 STUP /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 1

2 Lainvalvontaviranomaisten huumausainetilastojen yhdenmukaistaminen Selvitys I Johdanto Puheenjohtajavaltio esitti 18. syyskuuta 2001 laittoman huumausainekaupan työryhmän kokouksessa ehdotuksen neuvoston suositukseksi lainvalvontaviranomaisten suorittamia huumausaineiden takavarikointeja koskevien tilastojen yhdenmukaistamisesta. Tässä ehdotuksessa suositellaan liitteessä olevien Europolin ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kehittämien määritelmien ja tiedonkeruumallin käyttöä lainvalvontaviranomaisten suorittamien huumausaineiden takavarikointeja koskevien tilastojen vertailtavuuden parantamiseksi. Koska kattavan tiedonkeruumallin selkeä ymmärtäminen on oleellista, lisäselvitys on paikallaan. II Tiedonkeruumalli- käsite tarkemmin Tiedonkeruumalli ei ole uusi lomake tai asiakirja, joka lainvalvontaviranomaisten on täytettävä, kun ne takavarikoivat huumausaineita tai niiden lähtöaineita. Se on ohjeisto huumausaineiden takavarikkoja koskeviin tilastoihin käytettäviin kansallisiin tietokantoihin sisällytettävistä asioista, jotta tällaisia tilastoja voitaisiin vertailla Euroopan unionin laajuisesti. Tiedonkeruumallissa luetellaan, mitä tietoja on kerättävä laittoman huumausainekaupan työryhmän aikaisemmissa keskusteluissa esiin tulleiden vaatimusten sekä nykyisten tilastollisten velvoitteiden täyttämiseksi /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 2

3 Luettelo esitetään seuraaviin toisiinsa liittyviin päälukuihin jäsenneltynä: Yleiset tiedot Takavarikointi Henkilökohtainen hallussapito ja/tai käyttö Laiton kauppa Viljely Valmistus Lähtöaineiden kulkeutuminen laittomaan käyttöön Asianosainen(asianosaiset) henkilö(t) Ensimmäiseen yleiset tiedot -lukuun on koottu takavarikkoa koskevat tiedot (milloin, missä, kenen toimesta ja miten tehty). Takavarikointi -luvussa on tiedot itse tuotteesta, joka on takavarikoitu (laatu, ominaisuudet). Lähtöaineiden laiton kauppa ja niiden kulkeutuminen laittomaan käyttöön edellyttävät erityisen luonteensa vuoksi erityisiä tietoja, jotka on sisällytetty tähän lukuun. Jotkut näistä tiedoista edellyttävät virallisesti ilmoitettua kaupankäyntiä koskevien tietojen keruuta vastakohtana muissa luvuissa (esim. laiton kauppa ) esitetyille tiedoille, jotka koskevat tällaisten tavaroiden laiton kuljetusta. Jokaisen takavarikoinnin osalta on kerättävä näissä kahdessa luvussa luetellut tiedot. Toisen luvun lopussa mainitaan viisi erityistä seikkaa, joiden vallitessa takavarikointi tehdään. Määritelmissä esitetään näille seikoille tunnusomaiset piirteet. Niiden perusteella määräytyy, mitä muita tietoja on kerättävä jo mainituissa seuraavissa luvuissa: Henkilökohtainen hallussapito ja/tai käyttö Laiton kauppa Viljely Valmistus Lähtöaineiden kulkeutuminen laittomaan käyttöön /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 3

4 Kun takavarikointi koskee yhtä (tai useampaa) edellä mainittua seikkaa kahdessa ensimmäisessä luvussa esitettyjen tietojen lisäksi, vain erityiseen seikkaan liittyvät tiedot otetaan huomioon. Kun takavarikoinnissa, joka ei liity henkilökohtaiseen hallussapitoon ja/tai kulutukseen, on saatavissa tietoja määritelmän mukaisista asianomaisista henkilöistä, on kerättävä myös kyseisessä luvussa vaaditut tiedot. Seuraavat tilanteet kuvaavat käsitettä ja osoittavat, mitä lukuja on käytettävä takavarikointiin liittyvien seikkojen perusteella: Tilanne 1 Huumausaineiden takavarikointi seurauksena rannalle ajautuneiden huumausaineiden löytämisestä. Asiaa koskevat luvut: yleiset tiedot ja takavarikointi (osa 1) Tilanne 2 Huumausaineiden käyttäjän hallusta löytyneen pienen huumausainemäärän takavarikointi. Asiaa koskevat luvut: yleiset tiedot, takavarikointi (osa 1) ja henkilökohtainen hallussapito ja/tai käyttö Tilanne 3 Huumausaineiden ja lähtöaineiden takavarikointi seurauksena laittoman laboratorion paljastumisesta. Tiedot asianomaisista henkilöistä saatavilla. Asiaa koskevat luvut: yleiset tiedot, takavarikointi (osa 1 ja 2), valmistus ja asianomaiset henkilöt Tilanne 4 Hamppujen takavarikointi seurauksena viljelyksen paljastumisesta. Ei tietoja asianomaisista henkilöistä. Asiaa koskevat luvut: yleiset tiedot, takavarikointi (osa 1) ja viljely /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 4

5 Tilanne 5 Lentokuriirin kuljettamien huumausaineiden takavarikointi. Asiaa koskevat luvut: yleiset tiedot, takavarikointi (osa 1), laiton kauppa ja asianomaiset henkilöt. III Perustiedot ja lisätiedot Kuten edellä on esitetty, kussakin luvussa esitetään joukko tietoja, joita on kerättävä (näitä on edellisissä raporteissa kutsuttu myös kriteereiksi). Niin kutsutut perustiedot ja lisätiedot erotetaan toisistaan. Perustiedot ovat tärkeitä, jotta: voitaisiin noudattaa laittoman huumausainekaupan työryhmän keskusteluissa esitettyjä vaatimuksia voitaisiin täyttää kansallisia tai kansainvälisiä tilastoja koskevat velvoitteet saataisiin parempi yleiskuva laittomasta huumausainekaupasta Euroopan unionissa. Lueteltujen lisätietojen keräämisen avulla voidaan: arvioida joitain lainvalvontatoimia kohdentaa lainvalvonta-aloitteita analysoinnin avulla tukea rikostutkintaa. IV Esitäytettyjen tietojen käyttö (ns. "hakutaulukot") Mahdollisuuksien mukaan käytetään ns. "hakutaulukkoja" (monivalintaluetteloja) päätavoitteena sekä yhdenmukaistaa että helpottaa tiedonkeruuta. Koska osa tiedoista kuitenkin liittyy jäsenvaltioittain vaihteleviin tilanteisiin, jotkin hakutaulukot on laadittava ja täydennettävä kansallisella tasolla /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 5

6 Tiedot, joita ei voi esittää hakutaulukoita käyttäen niiden laajuuden tai luonteen vuoksi, voidaan lisätä avoimeen kenttään (merkitty tiedonkeruumalliin laatikkona). Näin toimitaan myös silloin, kun tiettyjen jäsenvaltioiden kannalta vaikuttaa olevan hyödyllistä kerätä yksityiskohtaisempia lisätietoja hakutaulukoihin sisältyvien tietojen lisäksi. Nämä tiedot voidaan lisätä kohtaan '' (merkitty tiedonkeruumalliin laatikkona) /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 6

7 Määritelmät "Takavarikoinnilla" tarkoitetaan kaikkia niitä tapauksia, joissa lainvalvontaelin takavarikoi huumausaineita ja/tai huumausaineiden valmistukseen käytettäviä kemiallisia aineita. Huumausaineella" tarkoitetaan kaikkia niitä aineita, jotka on määritelty huumausaineiksi tai psykotrooppisiksi aineiksi kolmessa Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksessa vuosilta 1961, 1971 ja "Kansainvälisessä valvonnassa olevalla aineella" tarkoitetaan kaikkia Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen taulukossa I tai taulukossa II lueteltuja aineita. "Kansallisen tai eurooppalaisen seurannan alaisella aineella, joka ei ole kansainvälisessä valvonnassa" tarkoitetaan kaikkia aineita, jotka ovat 10 artiklan mukaisen komitean ja Euroopan komission laatimassa erityisvalvontaluettelossa ja jäsenvaltioiden laatimissa muissa luetteloissa. "Henkilökohtaisella hallussapidolla ja/tai käytöllä" tarkoitetaan kaikkia niitä tapauksia, joissa henkilön yksinomaiseen käyttöön tarkoitettu huumausaine takavarikoidaan, kun kyseessä ei ole "laittomaksi kaupaksi", "viljelyksi", "valmistukseksi" ja/tai "lähtöaineiden kulkeutumiseksi laittomaan käyttöön" määritelty tapaus. "Laittomalla kaupalla" tarkoitetaan huumausaineiden ja/tai huumausaineiden valmistuksessa käytettävien kemiallisten aineiden laitonta tuontia, vientiä, kuljetusta, hankkimista, myyntiä, toimitusta, siirtoa tai jakelua hyötymistarkoituksessa. "Huumematkailulla" tarkoitetaan matkoja, joita sekä huumausaineiden väärinkäyttäjät että huumausaineiden pikkukauppiaat tekevät muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin hankkiakseen huumausaineita, koska ne ovat siellä halvempia, helpommin saatavissa tai parempilaatuisia. Samoin syytteeseenpanoriski ei ehkä ole niin suuri ulkomailla, kun huumausaineita hankitaan yksityiskäyttöön tai myyntiin jossain ssa jäsenvaltiossa /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 7

8 "Viljelyllä" tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1961 yleissopimuksessa esitetyn määritelmän mukaista oopiumiunikon, kokapensaan tai hampun viljelyä. "Omaan käyttöön viljelyllä" tarkoitetaan kasviaineiston viljelyä tarkoituksena huumausaineiden tuottaminen omaan käyttöön. Tällä tavoin tuotettuja huumausaineita ei ole tarkoitettu myytäväksi. "Kaupallisella viljelyllä" tarkoitetaan kasvien laajamittaista viljelyä tarkoituksena huumausaineiden tuottaminen myytäväksi loppukäyttäjille voiton saamiseksi. "Ravinneliuosviljelyllä" tarkoitetaan mitä tahansa aktiivista kasvuympäristöä, jossa käytetään erityistä laitteistoa ja/tai tekniikkaa ravinteiden, veden, valon, lämmön jne. saannin turvaamiseksi ohjatusti ja/tai automaattisesti ja jossa kasveja yleensä kasvatetaan käyttämättä maata (esim. vuorivillassa, laavakivessä, hiekassa jne.) "Valmistuksella" tarkoitetaan viljelyä lukuun ottamatta kaikkia tuotanto-, valmistus-, käsittely-, jalostus-, puhdistus- ja ntamismenetelmiä, joiden avulla voidaan saada aikaan huumausainetta, psykotrooppista ainetta ja/tai huumausaineiden valmistuksessa käytettävää kemiallista ainetta. "Lähtöaineiden kulkeutumisella laittomaan käyttöön" (diversion) tarkoitetaan sellaisen huumausaineen laitonta valmistamista, jonka markkinoille saattamisessa tai käsittelyssä tavallisesti noudatetaan rajoittavia sääntöjä. "Asianomaisella henkilöllä" tarkoitetaan henkilöä, jonka osalta poliisiviranomaisilla on vakavia ja yhtäpitäviä viitteitä siihen, että tämä henkilö on syyllistynyt rikokseen. Vakavia ja yhtäpitäviä viitteitä voivat olla fyysiset todisteet, yhtäpitävät todistajanlausunnot, tunnustus, tuomio, perusteltu epäily jne. "Järjestäytyneellä rikollisryhmällä" tarkoitetaan kaikkia ryhmiä, jotka on luokiteltu rikollisjärjestöiksi neuvoston 21 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymän rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisointia Euroopan unionissa koskevan yhteisen toiminnan 1 artiklassa (EVYL L 351, , s. 1) /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 8

9 Tietojenkeruumalli Yleiset tiedot Tapauksen numero PERUSTIEDOT A. Takavarikon päivämäärä pp/kk/vv B. Takavarikointipaikka (hakutaulukko maaluettelo + kansainväliset vedet) Kansainväliset vedet Itävalta Yhdistynyt kuningaskunta C. Tiedot takavarikointipaikasta (kaksitasoinen hakutaulukko)+(tyhjä kenttä) julkinen paikka tai alue baari rautatieasema hotelli metroasema kerho linja-autoasema kauppa moottoritie koulu katu sairaala ranta hoitokeskus huvipuisto tai tivoli postin lajittelukeskus urheilukenttä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 9

10 maaraja julkinen alue sisämaassa merisatama joki, järvi lentoasema yksityinen tila koti/asunto autotalli kauppatavaravarasto laboratorio tehdas/teollisuusrakennus valtion tai kunnan omistama tila kaupungintalo vankila varuskunta poliisiasema D. Raportoiva viranomainen (hakutaulukko) tulli santarmilaitos/paikallispoliisi kansallinen poliisi kunnallinen tai paikallinen poliisi 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 10

11 armeija yhteisenä operaationa suoritettu takavarikko E. Löytötapa (hakutaulukko) rutiinitarkastus profilointi poliisin tai tullin tiedot tai tutkinta pistotarkastus/satunnainen löytö tuntematon F. Teknisten keinojen ja resurssien käyttö (hakuluettelo) röntgen ioniskanneri (ion scanner) lämpöilmaisin sondi (probe) koira huume-/virtsakoe 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 11

12 Takavarikointi I osa: Huumausaineet (huumausaineet psykotrooppiset aineet) A. Luokka PERUSTIEDOT 1. Huumausaineet (hakutaulukko) Opiaatit oopiumiunikot raakaoopiumi morfiini heroiini kodeiini metadoni Kokaiini ja kokaiinituotteet kokapensaan lehdet kokaiinipasta (Coca basica) kokaiiniemäs kokaiini (hydrokloridi) crack Kannabis hamppu marihuana 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 12

13 PERUSTIEDOT kannabishartsi kannabisöljy 2. Psykotrooppiset aineet (hakutaulukko) piriste... amfetamiini metamfetamiini deksamfetamiini MDMA MDEA tai MDE MDA DOB fenetylliini (Captagon) tuntematon vaikuttava aine (ei analysoitu) hallusinogeenit LSD PCP STP meskaliini psilosybiini (sieni) 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 13

14 PERUSTIEDOT Masennuslääkkeet, sedatiivit ja rauhoittavat lääkkeet diatsepaami (Valium) tematsepaami flunitratsepaami (Rohypnol) metakvaloni t bentsodiatsepiinit meprobamaatti nitrazepaami t 3. Kansallisessa mutta ei tällä hetkellä kansainvälisessä valvonnassa oleva aine (jäsenvaltiot määrittelevät) khat kannabiksen siemenet 4-MTA MBDB HB 4. Aine, jota ei ole vielä luokiteltu huumausaineeksi tai psykotrooppiseksi aineeksi B. Muoto pilleri/tabletti jauho neste 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 14

15 C. Määrä Paino, tai kg g (nolla hyväksytään) 1 Tilavuus, tai l ml Lukumäärä Kasvit Tabletit (pillerit) Kapselit Annosyksiköt (paperilappuset jne.) PERUSTIEDOT D. Pitoisuus E. Hinnat (euroina) 1. Tuotanto /kg /annos 2. Tukkukauppa /kg /annos 3. Katukauppa /g /annos F. Tunnukset ja merkit 1. Leimat ja painatukset 2. Pakkaukset 3. Käsin tehdyt merkinnät 1 Tämä mahdollistaa tietojen keruun silloin kun huumausaineiden /lähtöaineiden salakuljetusverkko paljastetaan takavarikkoa suorittamatta /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 15

16 PERUSTIEDOT Liittyykö tapaukseen muita tapauksia (annettava tapauksen numero) muita takavarikoituja huumausaineita tai kemiallisia aineita henkilökohtainen hallussapito/käyttö laiton kauppa (mukaan lukien huumematkailu) viljely valmistus lähtöaineiden kulkeutuminen laittomaan käyttöön 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 16

17 II osa: Kemialliset aineet (lähtöaineet ja t) A. Luokka PERUSTIEDOT 1. Kansainvälisessä valvonnassa oleva aine 1 (hakutaulukko) Taulukko I N-asetyyliantraniilihappo efedriini ergometriini ergotamiini isosafroli lysergihappo 3,4-metyleenidioxifenyyli-2-propanoni 1-fenyyli-2-propanoni piperonaali pseudoefedriini safroli Taulukko II etikkahappoanhydridi asetoni antraniilihappo etyylieetteri kloorivetyhappo metyylietyyliketoni fenyylietikkahappo piperidiini kaliumpermanganaatti rikkihappo tolueeni 2. Kansallisen tai eurooppalaisen seurannan alainen aine, joka ei ole kansainvälisessä valvonnassa 2 (Hakutaulukko Jäsenvaltiot määrittelevät osittain) allybentseeni bentsaldehydi bentsyylikloridi bentsyylisyanidi etyyliamiini 1 2 ja näiden kemikaalien sekoitukset ja näiden kemikaalien sekoitukset /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 17

18 formamidi isatoiinianhydridi litiumalumiinihydridi metyyliamidi norefedriini nitroetaani piperonyylialkoholi gamma-butyrolaktoni 4-metyylitiobentsaldehydi 4-metyylitiofenyylietikkahappo PERUSTIEDOT 3. Muut aineet, jotka eivät ole seurannassa tai valvonnassa B. Määrä Kiinteät aineet kg gr l ml Nesteet kg gr l ml (nesteiden paino nnetaan litroiksi ntotaulukon mukaisesti) Kaasumaiset aineet l ml (sisältö X paine = l) C. Hinnat (laittomassa kaupassa) (euroina) 1. Tuotantohinta /kg /l 2. Tukkuhinta /kg /l 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 18

19 PERUSTIEDOT D. Alkuperämaa (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe tuntematon E. Kohdemaa (+ ilmoitus) 1. Ilmoitus kyllä ei 2. Asiakirjoissa ilmoitettu virallinen kohdemaa (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe 3. Suunniteltu kohdemaa kulkeutumisen jälkeen (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe F. Hankintatapa (hakutaulukko) laillinen kauppa laiton kauppa 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 19

20 kulkeutuminen väärennettyjen asiakirjojen, väärän osoitteen jne. käyttö varkaus oma tuotanto PERUSTIEDOT. Tilanne takavarikko keskeytetty ja/tai palautettu kuljetus (esim. luvan epääminen) 1 H. Löytötapa (hakutaulukko) epäilyttävään tilaukseen liittyvät tiedot asiakirjojen rutiinitarkastus asiakirjojen tarkastus säännösten perusteella tilojen tarkastus asianomaisilta osapuolilta saadut tiedot rajatarkastus laboratoriohavainnot kemiallisten jätteiden kaatopaikka tiedustelutieto 1 Tähän kuuluu myös kulkeutumisyrityksen estäminen /01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 20

21 I. Kaupalliset merkinnät J. Vastaanottajaluokka (vain, jos kyseessä on keskeytetty kuljetus) 1. Asiakirjassa ilmoitettu vastaanottaja 2. Suunniteltu vastaanottaja kulkeutumisen jälkeen K. (Mahdollisia) valmiita tuotteita (laillisia ja laittomia) koskevat tiedot L. Asianomaisten henkilöiden määrä Liittyykö tapaukseen muita tapauksia (annettava tapauksen numero) muita huumausaineiden tai kemiallisten aineiden takavarikointeja laitonta kauppaa viljelyä valmistusta lähtöaineiden kulkeutumista laittomaan käyttöön 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 21

22 Henkilökohtainen hallussapito ja/tai käyttö PERUSTIEDOT A. Ikä B. Sukupuoli C. Kansallisuus (myös Kansalainen/Ei-kansalainen (automaattinen toiminto)) (hakutaulukko kansallisuuksien luettelo) afganistanilainen zimbabwelainen tuntematon D. Asuinmaa (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe tuntematon E. Ammatti (hakutaulukko) opiskelija työtön kouluttamaton työntekijä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 22

23 ammattitaitoinen työntekijä itsenäinen ammatinharjoittaja johtotehtävät ammatinharjoittaja (esim. opettaja, lääkäri jne.) sotilashenkilö virkamies diplomaattikunnan jäsen tuntematon 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 23

24 Laiton kauppa PERUSTIEDOT A. Lähtömaa tai -alue (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe tuntematon B. Kauttakulkumaat tai -alueet (monivalintainen hakutaulukko maaluettelo)+(tyhjä kenttä lisätietoja varten, esim. ensimmäinen tunnettu lähtöpaikka, varasto, kuljetusvälineen tos, viimeinen lastauspaikka jne.) Afganistan Zimbabwe tuntematon C. (Mahdollinen) lopullinen kohdemaa tai -alue (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe tuntematon 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 24

25 D. Laittoman kaupan tyyppi kansallinen kansainvälinen huumematkailu tuntematon E. Salakuljetusvälineet (monivalintainen kolmitasoinen hakutaulukko) + (kenttä lisätietoja varten) lentokuljetus kaupallinen yksityinen lentokone helikopteri kuljetus vesitse (aluksella) kaupallinen konttialus irtolastialus säiliöalus yleinen lastialus lautta 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 25

26 yksityinen purjevene moottorivene kalastusalus pikavene kumivene maakuljetus (ajoneuvolla) joukkoliikenne juna raitiovaunu/metro bussi kaupallinen liikenne taksi linja-auto minibussi rekka-auto/kuorma-auto pakettiauto/avopakettiauto yksityisliikenne (myös yksityiseen käyttöön vuokratut ajoneuvot) auto pakettiauto/avopakettiauto minibussi 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 26

27 asuntovaunu/matkailuauto moottoripyörä polkupyörä postipalvelut yleiset postipalvelut kaupalliset postipalvelut kirje postipaketti pikalähetys jalan eläimen kyydissä F. Kätkemismenetelmät (monivalintainen kaksitasoinen hakutaulukko) + (tyhjä kenttä lisätietoja varten) Lentoliikenne avoimesti liikennevälineessä (esim. vapaasti miehistötiloissa, matkustamossa, matkatavaratilassa jne.). kätkettynä liikennevälineeseen (piilotettuna ilma-aluksen osiin) 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 27

28 kätkettynä lastin joukkoon tai lastina vesiteitse tapahtuva liikenne (aluksella) avoimesti liikennevälineessä (esim. vapaasti kannella, lastiruumassa, miehistötiloissa, konehuoneessa jne.) kätkettynä liikennevälineeseen (esim. piilotettuna aluksen osiin) kätkettynä lastin joukkoon tai lastina (esim. kontissa) maaliikenne (ajoneuvot) avoimesti liikennevälineessä (esim. vapaasti tavaratilassa, istuimella) kätkettynä liikennevälineeseen (esim. piilotettuna auton osiin) kätkettynä lastin joukkoon tai lastina Henkilö vartaloon kiinnitettynä kehon sisällä (nieltynä/sisään työnnettynä) avoimesti vaatteissa kätkettynä vaatteisiin 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 28

29 Matkatavarat avoimesti matkatavaroiden joukossa kätkettynä matkatavaroihin Eläin eläimen kuljettamana eläimen sisällä eläimen kuljetushäkissä tai -laatikossa Postipalvelut avoimesti paketissa/kirjeessä kätkettynä ruoka-astioihin (pullot, tölkit jne.) kätkettynä muihin astioihin kätkettynä muihin esineisiin (taideteokset, kirjat, lelut jne.). Asianomaisia henkilöitä yhteensä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 29

30 Viljely PERUSTIEDOT A. Viljelytyyppi (kolmitasoinen hakutaulukko) Viljely omaan käyttöön Kotiviljely Ravinneliuosviljely Muu Ulkoviljely Kaupallinen viljely sisäviljely ravinneliuosviljely ulkoviljely B. Arvioitu sato C. Viljelyalue D. Siemenet 1. Hankintatapa (monivalintainen hakutaulukko) oma viljely saatu 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 30

31 ostettu (paikalla, ei tilaten) tilattu varastettu 2. Toimittaja (monivalintainen hakutaulukko) oma viljely tai tuotanto toinen viljelijä erikoisliike postimyyntiyritys, jolla luettelo Internet-postimyyntiyritys yksityishenkilö Internetin välityksellä rikollisryhmä E. Pistokkaat 1. Hankintatapa (monivalintainen hakutaulukko) oma viljely saatu ostettu (paikalla, ei tilaten) tilattu varastettu 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 31

32 2. Toimittaja (monivalintainen hakutaulukko) oma viljely tai tuotanto toinen viljelijä erikoisliike postimyyntiyritys, jolla luettelo Internet-postimyyntiyritys yksityishenkilö Internetin välityksellä rikollisryhmä F. Laitteet 1. Hankintatapa (monivalintainen hakutaulukko) tehty itse saatu ostettu (paikalla, ei tilaten) tilattu varastettu 2. Toimittaja (monivalintainen hakutaulukko) oma tuotanto toinen viljelijä erikoisliike postimyyntiyritys, jolla luettelo Internet-postimyyntiyritys 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 32

33 yksityishenkilö Internetin välityksellä rikollisryhmä. Asianomaisia henkilöitä yhteensä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 33

34 Valmistus A. Todettu valmistuspaikka (monivalintainen hakutaulukko) teollisuuskiinteistö julkinen laitos tai tila keittiölaboratorio siirrettävä laboratorio jaettu tuotantoyksikkö PERUSTIEDOT B. Valmistusmenetelmä (monivalintainen hakutaulukko) Leukart-synteesi pelkistävä aminaatio fenyliinitropropaanireitti bromidisafrolireitti kylmämetodi (pelkistävä aminaatio natriumborohydridillä) (myös osatuotantomenetelmät) C. Tuotantoarvio (määrä tuotantoprosessia kohti) paino tai kg g määrä tai l ml lukumäärä D. Toiminnan kesto vuotta kuukautta päivää 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 34

35 E. Sijainti (hakutaulukko) teollisuusalue kaupunki maaseutu F. Logomerkinnät (logot/merkinnät/leimat/valmistusnumerot jne.) 1. logomuotti 2. pakkaukset. Tabletinpuristin 1. Alkuperä (monivalintainen hakutaulukko) + (tyhjä kenttä lisätietoja varten) uusi käytetty tunnettu valmistaja tuntematon valmistaja tyyppi valmistuspäivä/-vuosi 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 35

36 valmistusnumero leima muottien lukumäärä 2. Hankintatapa (hakutaulukko) laillinen kauppa laiton kauppa kulkeutuminen väärennettyjen asiakirjojen tai väärän osoitteen käyttö jne. varkaus H. Tiedot muotista 1. halkaisija (mm) 2. logon kuvaus (monivalintainen kaksitasoinen hakutaulukko) + (tila kuvausta varten) ensimmäinen muotti yläpinta alapinta erityispiirteitä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 36

37 toinen muotti yläpinta alapinta erityispiirteitä kolmas muotti yläpinta alapinta erityispiirteitä t muotit I. Laitteet 1. Hankintatapa (monivalintainen hakutaulukko) tehty itse saatu ostettu (paikalla, ei tilaten) tilattu varastettu 2. Toimittaja (monivalintainen hakutaulukko) tehty itse toinen laiton valmistaja 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 37

38 erikoistunut laillinen valmistaja postimyyntiyritys, jolla luettelo Internet-postimyyntiyritys yksityishenkilö Internetin välityksellä rikollisryhmä J. Asianomaisia henkilöitä yhteensä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 38

39 Huumausaineiden kulkeutuminen laillisista kanavista laittomiin A. Kulkeutumispaikka (hakutaulukko) tehdas tukkuliike apteekki sairaala kuntoutuslaitos lääkärin vastaanotto eläinlääkäri PERUSTIEDOT B. Kulkeutumistapa (hakutaulukko) varkaus varastetut ja/tai väärennetyt asiakirjat C. Kulkeutuneen tuotteen käyttötarkoitus (hakutaulukko) hallussapito / oma käyttö laiton kauppa valmistus lääketieteellinen tarkoitus ei tiedossa 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 39

40 D. Laillinen (virallinen) käyttötarkoitus (hakutaulukko täydennetään myöhemmin) raaka-aine (lääkkeen) tuottamiseen ihmisille tarkoitettu lääke eläimille tarkoitettu lääke homeopatia ei-lääketieteellinen tarkoitus E. Asianomaisia henkilöitä yhteensä 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 40

41 Asianomainen henkilö A. Kansallisuus (ja myös, onko kansalainen vai ei) (hakutaulukko luettelo kansallisuuksista) afganistanilainen zimbabwelainen PERUSTIEDOT B. Asuinmaa (hakutaulukko maaluettelo) Afganistan Zimbabwe C. Toimii rikollisryhmän jäsenenä 1. Ryhmätyyppi (kaksitasoinen hakutaulukko) järjestäytynyt rikollisryhmä kotoperäinen rikollisryhmä turkkilainen rikollisryhmä kolumbialainen rikollisryhmä nigerialainen rikollisryhmä venäläinen rikollisryhmä etniseltä alkuperältään albanialais-jugoslavialainen rikollisryhmä etniseltä alkuperältään kiinalainen rikollisryhmä Italian mafia 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 41

42 sekaryhmä PERUSTIEDOT satunnainen rikollisryhmä 2. Yhteydet muihin ryhmiin (hakutaulukko) järjestäytynyt rikollisryhmä kotoperäinen rikollisryhmä turkkilainen rikollisryhmä kolumbialainen rikollisryhmä nigerialainen rikollisryhmä venäläinen rikollisryhmä etniseltä alkuperältään albanialais-jugoslavialainen rikollisryhmä etniseltä alkuperältään kiinalainen rikollisryhmä Italian mafia sekaryhmä satunnainen rikollisryhmä 3. Tehtävä (hakutaulukko) järjestäjä kuriiri valvoja 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 42

43 tuottaja kemisti rahoittaja kirjanpitäjä autonkuljettaja/aluksen kapteeni/lentäjä avustaja (esim. antaa kuljetusapua, vastaa tiedonvälityksestä) henkivartija PERUSTIEDOT D. Ikä E. Sukupuoli F. Ammatti (hakutaulukko)+ (tyhjä kenttä lisätietoja varten) opiskelija työtön kouluttamaton työntekijä ammattitaitoinen työntekijä itsenäinen ammatinharjoittaja johtavassa asemassa oleva henkilö ammatinharjoittaja (esim. opettaja, lääkäri) sotilashenkilö virkamies diplomaattikunnan jäsen 12411/01 ADD 1 mlk,mmy/jpo/mv 43

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2017 COM(2017) 367 final 2017/0152 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS uuden psykoaktiivisen aineen N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]-furaani-2- karboksamidi

Lisätiedot

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE)

11212/17 HK/isk DGD 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11212/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0152 (NLE) 11212/17 CORDROGUE 98 SAN 296 ENFOPOL 357 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

Huumausainelaki /1289

Huumausainelaki /1289 Huumausainelaki 17.12.1993/1289 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan huumausaineiden ja niiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvontaan. Huumausaineista,

Lisätiedot

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa)

S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) S D F VALMISTE (AINE, käyttötapa, pitoisuus aineen suhteen ja valmistustapa) VÄÄRINKÄYTTÖ- ANNOKSIA KUUKAUDESSA 1 HEROIINI katukauppaheroiini i.v. ~ 40 % Laiton, leikattu (jatkettu) 50 120 2 HEROIINI katukauppaheroiini

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. lokakuuta 2018 (OR. en) 6512/04 DCL 1 JUSTCIV 28 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 6512/04 Päivämäärä: 20. helmikuuta 2004 Muuttunut jakelu: Julkinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 28.8.2008/543 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS ( ETY ) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992,

KOMISSION ASETUS ( ETY ) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, 09 / Nide 02 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 111 392R3649 18.12.92 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 369/ 17 KOMISSION ASETUS ( ETY ) N:o 3649/92, annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, lähtöjäsenvaltiossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 15169/16 SAATE Lähettäjä: COMPET 642 CHIMIE 73 ENFOPOL 452 ENV 761 MI 776 ENT 222 UD 257 Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. joulukuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0309 (CNS) 15386/15 CORDROGUE 105 SAN 442 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2014 (OR. en) 13683/14 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: PROAPP 18 JAI 715 CATS 137 SCHENGEN 30 COMIX 501 Euroopan komission

Lisätiedot

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A

9332/15 ADD 1 vp/pm/hmu 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0119 (COD) 9332/15 ADD 1 JUSTCIV 135 FREMP 121 CODEC 793 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2017 COM(2017) 765 final 2017/0345 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS uuden psykoaktiivisen aineen metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4- [fenyyli(propanoyyli)amino]piperidiini-4-karboksylaatti

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 19.12.2013 2013/0304(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laittoman

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 15171/16 SAATE Lähettäjä: COMPET 644 CHIMIE 75 ENFOPOL 454 ENV 763 MI 778 ENT 224 UD 259 Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0340 (NLE) 10009/15 CORDROGUE 48 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Ehdotus: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0345 (NLE) 5393/18 CORDROGUE 10 SAN 23 ENFOPOL 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Luonnos: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

(EUVL L 47, , s. 1)

(EUVL L 47, , s. 1) 2004R0273 FI 30.12.2013 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 273/2004, annettu

Lisätiedot

HE 65/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 65/2006. Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2006 Hallituksen esitys Eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi huumausainelaki. Tarkoituksena on tehostaa huumausainevalvontaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

6945/18 sas/tv/pt 1 DGG 2B

6945/18 sas/tv/pt 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2018 (OR. en) 6945/18 ECON 221 SC 112 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 6853/18 Asia: Veroasioissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10152/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Mitä pitikään osata huumausaineista?

Mitä pitikään osata huumausaineista? Mitä pitikään osata huumausaineista? Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Evira Lainsäädäntö Huumausainelaki 373/2008 VNa huumausaineiden valvonnasta (548/2008)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047851/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2018 C(2018) 4349 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.7.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11468/17 AGRILEG 143 DENLEG 59 VETER 66 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2009 (OR. en) 5272/09 PESC 45 RELEX 28 COEST 15 COARM 6

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. tammikuuta 2009 (OR. en) 5272/09 PESC 45 RELEX 28 COEST 15 COARM 6 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. tammikuuta 2009 (OR. en) 5272/09 PESC 45 RELEX 28 COEST 15 COARM 6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS tietyistä Uzbekistaniin kohdistuvista rajoittavista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2014 (OR. en) 16988/14 ADD 1 SAN 490 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. joulukuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö LIITTEET

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7114/17 ADD 1 TRANS 105 SAE Lähettäjä: Saapunut: 7. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. syyskuuta 2011 (30.09) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA

EI JULKAISTAVAKSI ENNEN 23.11.2006 KLO 11.00 CET/BRYSSELIN AIKAA HUUMEET EUROOPASSA FAKTATIETOA JA LUKUJA EMCDDA:n Vuosiraportti 2006 Euroopan huumeongelmasta sekä Tilastotiedote 2006 (2006 Statistical bulletin) Ei julkaistavaksi ennen: klo 11.00 CET 23.11.2006 Nämä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Ehdotus: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. lokakuuta 2012 Vastaanottaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3- karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta /2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta /2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2014 278/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.10.2015, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0134 (COD) 10314/15 ADD 1 VISA 224 CODEC 940 COMIX 297 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 24. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Keskusrikospoliisi 1 (5) Tiedusteluosasto POL-2015-3260 4.3.2015 Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2014 2015 Vuonna 2014 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu ,

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 C(2019) 3580 final KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu 15.5.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi euron

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 16.12.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 334/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/91/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Tilastoja liikennejuopumustutkimuksista (verinäytetutkimukset + tarkkuusalkometrimittaukset)

Tilastoja liikennejuopumustutkimuksista (verinäytetutkimukset + tarkkuusalkometrimittaukset) 1 (6) 27.3.2019 Tilastoja liikennejuopumustutkimuksista (verinäytetutkimukset + tarkkuusalkometrimittaukset) Kaavio 1. Liikennejuopumustutkimukset verinäytteistä ja hengitysilmasta 2010-2018 (alkoholi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot