PÄÄTÖS Pori Energia Sähköverkot Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Pori Energia Sähköverkot Oy"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Ympäristöluvat Nro 48/2021 Dnro ESAVI/28946/ ASIA Kaapelin asentaminen Kolpanlahden pohjaan välille Ounaskeri Mäntyniemi, Pori HAKIJA Pori Energia Sähköverkot Oy VIREILLETULOTIEDOT Hakemuksen vireilletulo Pori Energia Sähköverkot Oy on Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireille panemassaan ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa hakenut lupaa kaapelin asentamiseen Kolpanlahden pohjaan välille Ounaskeri Mäntyniemi Porin kaupungin keskustan luoteispuolella. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 :n 1 momentin 5) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti ASIAN KUVAUS Taustatiedot Kaapelin rantautumiskohta Ounaskerin saaressa sijaitsee yhteiseen vesialueeseen kuuluvalla vesijätöllä kiinteistöjen Louhuranta ja Johanneslahti edustalla sekä rantautumiskohta mantereella Mäntyniemessä kiinteistöllä Suntila Kaapeli sijoittuu merialueella yhteisille vesialueille , , ja sekä kiinteistöihin Ranta- Heikkilä , Tyynelän Vesi , Antinmäki ja Suntila kuuluville vesialueille. Hakemukseen on liitetty vesi- tai maa-alueiden , , , ja kaikkien omistajien kanssa tehdyt ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Postiosoite: PL 1, AVI puh Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka Wähäjärvenkatu 6 Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4

2 2 (9) johtoalueen käyttöoikeussopimukset sekä yhteisten vesialueiden osakaskiinteistöjen omistajien kanssa tehtyjä johtoalueen käyttöoikeussopimuksia. Porin kaupungin hankkeesta antaman lausunnon mukaan Porin kaupungilla ei ole sinänsä mitään sitä vastaan, että kaapeli välillä Mäntyniemi Rankkuu uusitaan. Hankkeen toteuttamisessa tulee kuitenkin noudattaa seuraavia ehtoja: 1) Pori Energia Sähköverkot Oy:n on haettava mahdollisimman nopeasti aluehallintovirastolta lupaa hankkeelle ja tiedotettava luvan hakuun sisältyvistä vaiheista Porin kaupungille. 2) Koska kaapeli alittaa veneväylän (VL 5), jonka kulkusyvyys on 1,5 m, kaapeli tulee painottaa niin, että se pysyy pohjassa kaikissa olosuhteissa. 3) Veneväylän kohdalla on varmistettava, että kaapeli painotuksineen jää väylän haraustason alapuolelle. Haraustaso on vähintään -2,2 m (MW). 4) Olisi suotavaa, että kaapeli asennetaan väylän kohdalla kaivantoon, joka peitetään. 5) Asennustyö ei saa haitata veneilyä. 6) Kun kaapeli on asennettu, on sen sijaintitiedot ilmoitettava Porin kaupungille, jotta kaapeli saadaan merkittyä kartalle. Samoin on ilmoittava ilmajohtojen purkamisesta, jotta saadaan niidenkin osalta kaapelikartta ajan tasalle. Porin kaupunki ei vastaa kaapelin tai sen asennuksen aiheuttamista vahingoista, eikä veneilyn tai kalastuksen kaapelille aiheuttamista vahingoista. Kaupungin ehdot eivät korvaa aluehallintoviraston luvan määräyksiä tai lupaehtoja. Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry:n lausunnon (kannanoton) mukaan Rankkuun saariston sähköverkoston saneeraushanketta voi linnuston kannalta pitää myönteisenä hankkeena. Alueen ilmajohtoihin on vuosien aikana usein törmännyt lintuja vakavin seurauksin. Nyt esitetty työalue on Porin lintuvedet ja rannikko (FI083) -nimisellä IBA-alueella (kansainvälisesti tärkeä lintualue) ja maakunnallisesti arvokkaalla Kokemäenjoen suisto Kirrinsanta Levo -alueella. Kaapelin kaivamisella meren pohjaan ei ole merkittäviä linnustollisia vaikutuksia. Mikäli mahdollista, olisi suositeltavaa tehdä työt lintujen pesimäajan ulkopuolella. Vesitaloushanke Kaapeli on tarkoitus asentaa Ounaskerin saaren ja Mäntyniemen välille. Kaapeliasennus liittyy laajempaan sähköverkon saneerausprojektiin, jossa on tarkoitus korvata Porin saaristossa kulkeva huonokuntoinen keskijänniteilmajohtoverkko maa- ja merikaapeleilla alueella Lynaskeri Rankkuu Ounaskeri Mäntyniemi Skuutviiki. Asennettavan merikaapelin käyttöjännite on 20 kv, tyyppi AHXAMKPJ-W 3x150, halkaisija 86 mm ja pituus merialueella m. Kaapelin asennusreitille on tehty viistokaikuluotaus, jolla on varmistettu kaapelin paras mahdollinen sijoituspaikka. Luotauksen perusteella vesisyvyys alituskohdalla on enimmäkseen noin 1,5 2,5 m ja

3 3 (9) enimmillään noin 7 m. Matalimmat kohdat sijaitsevat rantojen edustalla. Rantautumispaikoilla Ounaskerin edustalla kaapeli upotetaan kaivamalla noin 50 m:n matkalta ja Mäntyniemen edustalla noin 200 m:n matkalta. Rantautumisissa kaapeli suojataan A-luokan muoviputkella. Kaapeli lasketaan alukselta meren pohjaan vesisyvyyden ollessa vähintään 2 m. Kaapelin erillistä painottamista ei tarvita kaapelin suuren ominaispainon 10,8 kg/m takia. Rantojen ulkopuolella alle 2 m:n vesisyvyydessä kaapeli upotetaan meren pohjaan vesisuihkumenetelmällä, mikäli kaapeli ei omalla painollaan uppoa pehmeään pohjasedimenttiin. Kaapelin sijoittuminen pohjassa varmistetaan sukeltamalla. Rannoille asennetaan ohjemittojen mukaiset kaapelitaulut. Rakentamistyöt tehdään avovesiaikana. Kaapelireitti risteää Porin kaupungin ylläpitämää Santee Mäntyluoto pienvenereittiä, jonka kulkusyvyys on 1,5 m. Kaapelin ja veneväylän risteämiskohta sijoittuu Syväkurkun syvänteen pohjoispuolelle kaapelireitin alkupäässä. Risteämiskohta merkitään Syväkurkun molemmin puolin asennettavilla suuntamerkeillä. Hankealue sijoittuu kansainvälisesti tärkeälle lintualueelle (IBA) Porin lintuvedet ja rannikko sekä maakunnallisesti arvokkaalle Kokemäenjoen suisto Kirrinsanta Levo -alueelle. Hankkeella ei ole arvioitu olevan merkittäviä linnustollisia vaikutuksia, ja sen kokonaisvaikutukset linnustoon ovat myönteiset. Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura verkostoon kuuluvia tai muita suojelualueita. Merialue on ympäristöhallinnon Velmu-karttapalvelun tietojen mukaan suotuisaa poikastuotantoaluetta useille kalalajeille. Hankealueella ei ole tiedossa olevaa ammattikalastusta, mutta merialuetta käytetään virkistyskalastukseen. Hankkeen haittavaikutuksena on kaapelin upotustöistä aiheutuva tilapäinen veden samentuminen työalueiden läheisyydessä. ASIAN KÄSITTELY Täydennys Hakija on täydentänyt hakemustaan Tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat aluehallintovirastojen verkkosivuilla ( Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Porin kaupungin verkkosivuilla.

4 4 (9) Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon VarsinaisSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom), Väyläviraston meriväyläyksiköltä, Porin kaupungilta ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa. Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Työt tulee tehdä lintujen pesimäajan ulkopuolella. Porin kaupunki on antanut saman sisältöisen lausunnon kuin ympäristönsuojeluviranomainen. Väyläviraston meriväyläyksikkö on todennut, ettei sillä ole lausuttavaa hakemuksesta. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on todennut, että suunniteltu kaapelilinjaus alittaa Porin kaupungin ylläpitämän Santee Mäntyluoto venereitin. Suunnitellun linjauksen välittömään läheisyyteen ei sijoitu merenkulun kelluvia turvalaitteita. Venereitin riittävän varaveden varmistamiseksi suunniteltu kaapeli mahdollisine painoineen tulee asentaa reitin kohdalla vähintään -2,2 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta (MW) mitattuna siten, ettei kaapeli missään yhteydessä, esimerkiksi potkurivirtojen vaikutuksesta, nouse alitettavan venereitin varaveden yläpuolelle. Kaapelin asentamisessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa ohjetta Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen vesialueella (TRAFICOM/201106/ /2020) sekä määräystä Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen (TRAFICOM/286085/ /2020). Maastomerkintöjen asettamisesta ja ylläpidosta vastaa kaapelin omistaja. Lupahakemuksessa on maininta ilmajohtoverkon purkamisesta alueelta. Suunnitellun hankealueen läheisyydessä on merikartalle merkitty ilmajohto. Mikäli merikartalle merkitty ilmajohto puretaan, sen käytöstä poistamisesta on tehtävä ilmoitus Traficomille merikarttojen ylläpitoa varten. Ilmajohdon mahdollinen maastomerkintä on poistettava purkamisen yhteydessä. Traficom toimii Suomen valtion merikarttaviranomaisena ja julkaisee Suomen meri- ja järvialueilta painettuja ja elektronisia merikarttoja. Hankkeesta vastaavan tulee ilmoittaa hankkeen valmistumisesta Traficomin

5 Muistutukset ja mielipiteet Täydennys 5 (9) verkkosivuilla olevalla valmistumisilmoituslomakkeella. Samassa yhteydessä tulee ilmoittaa myös mahdollisesta ilmajohdon käytöstä poistosta. Ilmoitukseen tulee liittää pohjaan asennetun kaapelilinjauksen toteutuneet koordinaattitiedot ( as laid -koordinaatit ) yleisesti käytössä olevassa paikkatietoformaatissa (esimerkiksi shapefile-, excel- tai.csv -tiedostona) sekä maastomerkinnän koordinaattitiedot numeerisessa muodossa. Valmistumisilmoituksen perusteella sähkökaapelilinjaus lisätään merikartalle ja maastomerkinnän tiedot tallennetaan tietokantaan. Lisäksi nykyinen ilmajohtomerkintä poistetaan tarvittaessa merikartalta. Valmistumisilmoitus on toimitettava Traficomille sen verkkosivujen kautta sähköisesti, sähköpostitse tai postitse. Valmistumisilmoituksessa tulee ilmoittaa Traficomin diaarinumero TRAFICOM/504263/ /2020. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakija on täydentänyt hakemustaan kaavoitustiedoilla. Kaapelin Ounaskerin rantautumiskohta on merkitty Porin kaupunginhallituksen hyväksymässä Meri-Porin osayleiskaavassa 1999 loma-asuntoalueeksi (RA) ja Mäntyniemen rantautumiskohta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Mäntyniemen rantautumiskohta on merkitty vahvistetussa Porin Lyttylän kylän Mäntyniemen rantakaavassa maatalousalueeksi, jolle ei saa rakentaa rakennuksia (M). Osalla vesialuetta on lisäksi voimassa vahvistettu Furuskerin rantakaava. Kaavassa ei ole vesialuetta koskevia merkintöjä. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Vesitalouslupa Aluehallintovirasto myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle luvan kaapelin asentamiseen Kolpanlahden pohjaan välille Ounaskeri Mäntyniemi hakemuksen ( ) ja sen täydennysten mukaisesti Porin kaupungissa. Aluehallintovirasto myöntää Pori Energia Sähköverkot Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin yhteisistä vesialueista , , ja Porin kaupungissa. Hankkeesta ja myönnetyistä vähäisistä pysyvistä käyttöoikeuksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

6 6 (9) Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräykset 1. Kaapeli on asennettava päivätyn kaapelireitin suunnitelmakartan (1:1 500) mukaisesti. 2. Kaapeli on asennettava meren pohjaan riittävästi painotettuna vähintään 2,0 m:n syvyyteen keskivedenkorkeudesta mitattuna niin, että se painuu pohjaan tasaisesti ja pysyy paikallaan. Alueilla, missä vesisyvyys keskivedenkorkeudesta mitattuna on alle 2,0 m, kaapeli painoineen on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava. Kaapeli on asennettava riittävästi painotettuna Porin kaupungin ylläpitämän Santee Mäntyluoto venereitin kohdalla väylän haraussyvyyden -2,2 m alapuolelle keskivedenkorkeudesta (MW) mitattuna tarvittaessa kaivamalla kaapeli painoineen vesialueen pohjan alapuolelle ja peittämällä kaivanto. Väylä on pyrittävä alittamaan mahdollisimman lyhyesti eli poikittain väylän kulkuun nähden. 3. Asennustöitä ei saa tehdä virkistyskäyttöaikana eikä lintujen pesimäaikana Luvan saaja vastaa tarvittavista vesiliikenteen liikennejärjestelyistä, työalueiden merkitsemisestä sekä työstä tiedottamisesta. Jos töitä tehdään vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa työn vuoksi jäätä on rikottu tai jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. Luvan saajan on sovittava kunkin kaapelin rantautumiskiinteistön omistajien kanssa kaapelin rakentamisesta kiinteistölle ennen kiinteistölle rakentamista. 4. Työt on tehtävä suunnitelman mukaisella työalueella olevia muita johtoja, kaapeleita ja putkia vaurioittamatta. Kaapelin ja johtoreitillä olevien muiden johtojen, kaapeleiden, putkien tai muiden rakenteiden risteämiskohdissa kaapelin asentaminen on tehtävä siten, ettei olemassa olevien rakenteiden kunnossapitomahdollisuus nykyisestään heikkene. 5. Jos työtä tehdessä havaitaan vedenalaisiin muinaisjäännöksiin viittaavia löytöjä, kuten kivi- tai puurakenteita tai kulttuurihistoriallisia esineitä, löydöistä on ilmoitettava muinaismuistolain mukaisesti viipymättä Museovirastolle.

7 7 (9) 6. Kaapelin asennuksessa ja merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ajantasaisia ohjeita. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa. 7. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. 8. Kaapeli on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. 9. Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun kolmen vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa ja myönnetyt käyttöoikeudet raukeavat. 10. Töiden aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarkoituksenmukaisella tavalla asianomaisille vesi- ja maa-alueiden omistajille. 11. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom). Valmistumisilmoitukseen on liitettävä kaapelin lopullista sijaintia merialueella osoittava kartta paikannustietoineen ja pituusleikkauspiirustus sekä selvitys kaapelin merkintätavasta. Paikannustiedot on toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle (Traficom) sen vaatimassa muodossa. PERUSTELUT Vesitalousluvan perustelut Hanke on tarpeen sähkönsaannin turvaamiseksi Ounaskerin saaressa. Hanke ei lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Asennustyöt tulee tehdä vesilain 2 luvun 7 :n mukaisesti siten, että vesialueelle ja vesiluonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Luvan saaja on vastuussa hankkeesta aiheutuvasta edunmenetyksestä. Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva ja välittömästi ilmenevä edunmenetys on viivytyksettä korvattava vahinkoa kärsineelle. VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Aluehallintovirasto ottaa lausunnot huomioon luparatkaisusta ja lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

8 8 (9) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Vesilain (587/2011) 2 luvun 12 ja 3 luvun 4 :n 1 momentin 1) kohta Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Koska hakemus on tullut vireille vuonna 2020, käsittelymaksu määräytyy aluehallintovirastojen maksuista vuosille 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2018) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on euroa. TIEDOTTAMINEN Päätös Päätöksestä tiedottaminen Pori Energia Sähköverkot Oy Porin kaupunki Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) Väyläviraston meriväyläyksikkö Suomen ympäristökeskus Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa. Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla ( Tieto kuulutuksesta julkaistaan Porin kaupungin verkkosivuilla. MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

9 9 (9) LIITE Valitusosoitus ASIAN KÄSITTELIJÄT Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Merilin Vartia ja esitellyt ympäristölakimies Saku Hurskainen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

10 Liite 1 (2) VALITUSOSOITUS Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 :ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta. Toimi näin Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy Valitusaika määräytyy seuraavasti: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Ilmoita valituksessa valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi. päätös, johon haetaan muutosta päätöksen kohta, johon haetaan muutosta mitä muutoksia päätökseen vaaditaan perusteet, joilla muutosta vaaditaan mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

11 2 (2) Valituksen liitteet aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) valtakirja o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011). o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. Lähetä valitus hallinto-oikeuteen Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) PL 204, Vaasa (postiosoite) sähköposti: puhelinvaihde: asiakaspalvelu: (avoinna mape kello ) telekopio (fax): Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle. Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

12 Tämä asiakirja ESAVI/28946/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/28946/2020 har godkänts elektroniskt Esittelijä Hurskainen Saku :11 Ratkaisija Vartia Merilin :13

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää

Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 254/2013/2 Dnro ESAVI/114/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Pojanjärven alitse, Hyvinkää HAKIJA Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168. Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168. Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 120/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-168 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Savonjokeen, Vimpeli Vimpelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/4 Dnro ESAVI/62/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Lepaanvirran alitse, Hattula

Sähkökaapelin asentaminen Lepaanvirran alitse, Hattula Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2014/2 Dnro ESAVI/169/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 10.3.2014 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Lepaanvirran alitse, Hattula HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO Elenia

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2018 ASIA Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne HAKIJA Elenia

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti

PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 82/2013/2 Dnro ESAVI/31/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.5.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Kirjavanjoen alitse, Vihti HAKIJA Fortum Sähkönsiirto Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane. LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 129/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-185 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Lapuanjoen alitse, Kuortane.

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola

Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 154/2013/2 Dnro ESAVI/21/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Jääsjärveen välille Ohrasaari Vehkasalo, Hartola HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Vanajaveteen Linnasalmen ali, Hämeenlinna

Sähkökaapelin asentaminen Vanajaveteen Linnasalmen ali, Hämeenlinna Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 76/2014/2 Dnro ESAVI/38/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 23.5.2014 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Vanajaveteen Linnasalmen ali, Hämeenlinna HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Rantakylä Illvarden, Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Rantakylä Illvarden, Porvoo PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 217/2019 Dnro ESAVI/8758/2019 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2019 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Rantakylä Illvarden, Porvoo HAKIJA Porvoon Sähköverkko Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Sandön Måsholmarna, Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Sandön Måsholmarna, Porvoo Etelä-Suomi Päätös Nro 283/2011/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Sandön Måsholmarna, Porvoo

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Västanfjärd Ramsö, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Västanfjärd Ramsö, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 270/2012/2 Dnro ESAVI/139/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Västanfjärd Ramsö, Kemiönsaari ja Salo HAKIJA Fortum Sähkönsiirto

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 26/2014/2 Dnro PSAVI/34/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Ounasjoen alitse Alanivan kohdalla, Kittilä Tepaston Vesihuolto-osuuskunta 99150

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon rakentaminen Elsakarin venetukikohdasta Keski-Paakari -nimiseen saareen Reposaaressa, Pori

ASIA Vesijohdon rakentaminen Elsakarin venetukikohdasta Keski-Paakari -nimiseen saareen Reposaaressa, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/2 Dnro ESAVI/203/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Elsakarin venetukikohdasta Keski-Paakari -nimiseen saareen Reposaaressa, Pori

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Stora Bjornholm Västra Kyrkholmen Norrskata,

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Stora Bjornholm Västra Kyrkholmen Norrskata, Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/2 Dnro ESAVI/44/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Stora Bjornholm Västra Kyrkholmen Norrskata, Parainen HAKIJA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela

Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 90/2014/2 Dnro ESAVI/14/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Sähkökaapelien asentaminen Saarensalmen ja Myllyjoen alitse, Tammela HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Antorkari Kalliokari, Uusikaupunki

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Antorkari Kalliokari, Uusikaupunki Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 61/2013/2 Dnro ESAVI/174/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Antorkari Kalliokari, Uusikaupunki HAKIJA Vakka-Suomen Voima

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 115. Kaapelien asentaminen Ratinan Suvantoon, Tampere

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 115. Kaapelien asentaminen Ratinan Suvantoon, Tampere LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 9.8.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Kaapelien asentaminen Ratinan Suvantoon, Tampere Tampereen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Räfsö Stora Äskholmen, Kirkkonummi

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Räfsö Stora Äskholmen, Kirkkonummi PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 166/2016/2 Dnro ESAVI/2025/2016 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2016 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Räfsö Stora Äskholmen, Kirkkonummi HAKIJA Caruna Espoo Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi

Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 237/2012/2 Dnro ESAVI/123/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Taasianjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Lapinjärvi HAKIJA Kymenlaakson

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 84/2010/4 Dnro ESAVI/69/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen merialueelle Tuomasniemen edustalla, Naantali

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-111

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 55/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-111 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 55/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2004 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Parattulanlahden alitse ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen Viilajärveen Antinniemen ja Ritasaaren välille

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brännskär Byskär sekä valmistelulupa hanketta varten, Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brännskär Byskär sekä valmistelulupa hanketta varten, Parainen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 29/2013/2 Dnro ESAVI/168/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2013 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brännskär Byskär sekä valmistelulupa hanketta varten, Parainen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Huittinen

Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Huittinen Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2011/4 Dnro ESAVI/146/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.10.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon rakentaminen Nuottasaareen Kokemäenjoen sivuhaaran alitse ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 204/2019 Dnro LSSAVI/12329/2018 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2019 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli HAKIJA Tapio Ylelä Mustikkaharjuntie 108 69280

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Granskär Hästskär, Parainen

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Granskär Hästskär, Parainen Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2012/2 Dnro ESAVI/163/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Granskär Hästskär, Parainen HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Fortum

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Päijänteeseen välille Herrainpöytä Isosaari, Asikkala

Sähkökaapelin asentaminen Päijänteeseen välille Herrainpöytä Isosaari, Asikkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 89/2014/2 Dnro ESAVI/19/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.6.2014 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Päijänteeseen välille Herrainpöytä Isosaari, Asikkala HAKIJA Elenia Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo

Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 170/2012/2 Dnro ESAVI/76/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Sipoo HAKIJA Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko.

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2010/3 Dnro ESAVI/405/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2010 ASIA Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. HAKIJA Arto Heikkilän perikunta Timo Heikkilä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2006/4 Dnro LSY-2005-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Viettoviemärin rakentaminen Tiistenjoen alitse ja paineviemärin

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brosund Näsudden, Kemiönsaari. mereen välille Brosund Näsudden Kemiönsaaren kunnassa.

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brosund Näsudden, Kemiönsaari. mereen välille Brosund Näsudden Kemiönsaaren kunnassa. PÄÄTÖS Nro 258/2017/2 Dnro ESAVI/9353/2017 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Brosund Näsudden, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali

Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 139/2010/4 Dnro ESAVI/330/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen mantereelta Jakoluodon saareen, Naantali HAKIJA Päivi ja Veli Kairisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Branten Svedjeholmen, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Branten Svedjeholmen, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 230/2016/2 Dnro ESAVI/7895/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2016 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Branten Svedjeholmen, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40. Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40. Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 1422018/1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2018 ASIA Kajaanin Romu Oy:n ympäristöluvan nro 31/2017/1 lupamääräyksen 16 muuttaminen, Kajaani LUVAN HAKIJA Kajaanin Romu

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Satavan saaren ja Kakskerran saaren välille, Turku

Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Satavan saaren ja Kakskerran saaren välille, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2011/4 Dnro ESAVI/3/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen merialueelle Satavan saaren ja Kakskerran saaren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mantereelta Pikku Pukkisaareen sekä töiden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen välille Bökars Björkholmen, Porvoo

Sähkökaapelin asentaminen välille Bökars Björkholmen, Porvoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 198/2012/2 Dnro ESAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen välille Bökars Björkholmen, Porvoo HAKIJA Porvoon Sähköverkko Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Sähkökaapelin pysyttäminen meressä Kirkonmaan ja Rankin välillä, Kotka

Sähkökaapelin pysyttäminen meressä Kirkonmaan ja Rankin välillä, Kotka Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 292/2013/2 Dnro ESAVI/144/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Sähkökaapelin pysyttäminen meressä Kirkonmaan ja Rankin välillä, Kotka HAKIJA Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen L Y H E N N Y S O T E LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki K Ä Ä N N Ö S LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen Syväsalmenkarin ja Kirstan välille ja valmistelulupa, Uusikaupunki

Sähkökaapelin asentaminen mereen Syväsalmenkarin ja Kirstan välille ja valmistelulupa, Uusikaupunki Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 28/2014/2 Dnro ESAVI/156/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 4.3.2014 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen Syväsalmenkarin ja Kirstan välille ja valmistelulupa, Uusikaupunki HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Kerava

Vesijohdon rakentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Kerava Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 34/2013/2 Dnro ESAVI/188/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2013 ASIA Vesijohdon rakentaminen Keravanjoen alitse ja valmistelulupa hanketta varten, Kerava HAKIJA Niitty-nummen

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen Sunnanåvikenin lahdella, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen Sunnanåvikenin lahdella, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 149/2016/2 Dnro ESAVI/4853/2016 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2016 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen Sunnanåvikenin lahdella, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2010/4 Dnro ESAVI/352/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 ASIA HAKIJA Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2014 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kärsämäki LUVAN HAKIJA Lehtorannan Liha Oy Luonuanojantie 50 86710

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kuorsalo Lehtinen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hamina

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kuorsalo Lehtinen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2012/2 Dnro ESAVI/158/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.1.2012 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Kuorsalo Lehtinen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari

Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1 ruoppaaminen, Kemiönsaari Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 241/2013/2 Dnro ESAVI/97/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2013 ASIA Kiinteistön Grundstrand RN:o 1:18 vesialueen ja sen edustalla olevan yhteisen vesialueen RN:o 876:1

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Käringö Vikskata, Kemiönsaari. mereen välille Käringö Vikskata Kemiönsaaren kunnassa.

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Käringö Vikskata, Kemiönsaari. mereen välille Käringö Vikskata Kemiönsaaren kunnassa. PÄÄTÖS Nro 216/2017/2 Dnro ESAVI/5958/2017 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Käringö Vikskata, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-344 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-344 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-344 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2009 ASIA Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Kruununmaa- Säkkiluoto sekä

Lisätiedot