Jos yhtiön tilikausi muuttuu ennen ansaintajakson päättymistä, yhtiön hallituksella (hallitus) on oikeus muuttaa ansaintajaksoa vastaavasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jos yhtiön tilikausi muuttuu ennen ansaintajakson päättymistä, yhtiön hallituksella (hallitus) on oikeus muuttaa ansaintajaksoa vastaavasti."

Transkriptio

1 TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Osakepalkkiojärjestelmä (järjestelmä) perustetaan osaksi Technopolis Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä konserni) avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 2. Ansaintajakso Järjestelmässä on kolme (3) yhden (1) vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018, 2019 ja 2020 (kukin ansaintajakso jäljempänä erikseen ansaintajakso). Jos yhtiön tilikausi muuttuu ennen ansaintajakson päättymistä, yhtiön hallituksella (hallitus) on oikeus muuttaa ansaintajaksoa vastaavasti. 3. Kohderyhmä Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen päättämät konsernin avainhenkilöt (osallistuja/t). Osallistujan osallistuminen ansaintajaksolle tarkoittaa osallistumista vain yhdelle ansaintajaksolle, ellei hallitus toisin päätä. Kaikkien osallistujien on oltava työ- tai toimisuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön (konserniyhtiö) tai muussa vastaavassa, hallituksen hyväksymässä sopimussuhteessa konserniyhtiöön (tällainen työsuhde, toimisuhde tai muu sopimussuhde jäljempänä työsuhde, ja työ- tai toimisopimus tai muu sopimus jäljempänä työsopimus). Järjestelmän kohderyhmään kuuluminen ei vaikuta muihin työsuhteen ehtoihin. Järjestelmästä maksettava palkkio ei ole osa työsuhteen eikä palkkauksen ehtoja. Ansaintajakson aikana hallitus voi päättää uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään ja heidän enimmäispalkkiostaan siten, että enimmäispalkkion määrä on suhteessa työsuhteen voimassaoloaikaan ansaintajaksolla, tai muulla hallituksen päättämällä tavalla. Ansaintajakson aikana hallitus voi harkintansa mukaan päättää poistaa osallistujan järjestelmästä välittömästi osallistujan tekemän työsuhteen tai järjestelmän ehtoihin liittyvän tai muun rikkomuksen vuoksi. 4. Enimmäispalkkio Järjestelmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita (osake) palkkiona hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamien valittujen ansaintakriteerien mukaisten tavoitteiden saavuttamisesta.

2 Hallitus päättää kullekin osallistujalle erikseen hänen enimmäispalkkionsa määrän kullekin ansaintajaksolle (enimmäispalkkio). Enimmäispalkkio ilmaistaan osakkeiden bruttokappalemääränä ennen sovellettavien verojen vähentämistä. Enimmäispalkkio ilmoitetaan osallistujalle niin pian kuin mahdollista, kun hallitus on siitä päättänyt. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). 5. Ansaintakriteerit Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle sovellettavat palkkion ansaintakriteerit. Kullakin ansaintajaksolla voi olla yksi ansaintakriteeri tai useita ansaintakriteereitä. Hallitus päättää valittujen ansaintakriteerien väliset painotukset ja asettaa lähtötason, tavoitetason ja enimmäistason kullekin valitulle ansaintakriteerille (ansaintakriteeri ja sen tavoitteet yhdessä tavoitteet). Jotta järjestelmän johdonmukaisuus säilyy, hallituksella on oikeus muuttaa tavoitteita ansaintajaksolla tapahtuneesta merkittävästä tapahtumasta johtuen. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi yritysosto tai -myynti, merkittävä investointi, satunnainen luovutusvoitto tai -tappio tai muu seikka, jota ei ansaintakriteereitä asetettaessa voitu ottaa huomioon, mutta joka vaikuttaa olennaisesti tavoitteisiin tai niiden saavuttamiseen. 6. Palkkio 6.1. Palkkion määrittäminen ja vahvistaminen Ansaintajaksolta ansaitun bruttopalkkion määrä määräytyy tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus vahvistaa ansaitun bruttopalkkion määrän (vahvistettu palkkio) niin pian kuin mahdollista ansaintajakson päättymisen jälkeen, ja joka tapauksessa huhtikuun loppuun mennessä vuosina 2019, 2020 ja Jos osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun Verot ja viivästetty palkkion maksaminen Ansaintajaksolta vahvistettu palkkio tarkoittaa osakkeiden bruttomäärää ennen veroja. Veroilla tarkoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia, palkkion maksun yhteydessä pidätettäviä - sovellettavan tuloveroprosentin mukaisia ansiotuloveroja, - varainsiirtoveroa ja - muita sovellettavia veroja ja työsuhteeseen liittyviä maksuja (kaikki edellä mainittu yhdessä vero/t). Yhtiö määrittää palkkion maksamisessa käytettävät veroprosentit esim. maakohtaisesti, yksilöllisesti tai henkilöstöryhmittäin.

3 Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen (netto-osakkeet). Niissä maissa, joissa yhtiöllä on velvollisuus pidättää palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja, yhtiö pidättää ja maksaa nämä verot palkkion rahaosuudesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Huolimatta yhtiön pidättämistä veroista kukin osallistuja on omassa verotuksessaan henkilökohtaisesti vastuussa palkkiosta aiheutuvista jälkiveroistaan ja lopullisista veroistaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Niissä maissa, joissa yhtiöllä ei ole velvollisuutta pidättää palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja, hallitus voi harkintansa mukaan, lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä, viivästää koko palkkion tai palkkion rahaosuuden maksamista myöhempään, osallistujalle oikeudenmukaiseen ajankohtaan. Näissä tapauksissa, hallitus voi harkintansa mukaan muuttaa kohdan 6.3. mukaista maksettujen osakkeiden ja/tai rahaosuuden arvon määräytymisperustetta oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Hallitus päättää kaikista palkkion maksun viivästämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja siihen liittyvistä asioista. Palkkiota ei lueta eläkkeeseen oikeuttaviin ansioihin eikä se kerrytä eläkettä, ellei osallistujan asuinmaan lainsäädännöstä muuta johdu Palkkion maksaminen Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan osallistujille niin pian kuin mahdollista kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin huhtikuun loppuun mennessä vuosina 2019, 2020 ja 2021, ellei tämä ole ristiriidassa soveltuvan paikallisen lainsäädännön kanssa. Netto-osakkeet kirjataan osallistujan arvo-osuustilille tai osallistujan osoittaman hallintarekisteröinnin hoitajan arvo-osuustilille. Netto-osakkeiden ja rahaosuuden arvo määritellään netto-osakkeiden arvo-osuustilille kirjaamispäivän pörssikurssin perusteella. Pörssikurssilla tarkoitetaan netto-osakkeiden kirjaamispäivänä päätettyjen kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Jos kirjaamispäivä ei ole kaupankäyntipäivä tai osakkeella ei ole kirjaamispäivänä käyty kauppaa, pörssikurssilla tarkoitetaan kirjaamispäivää lähinnä edeltävänä päivänä päätettyjen kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä Yleiset palkkion maksamisen ehdot Oikeus palkkioon on henkilökohtainen ja palkkio maksetaan vain osallistujalle. Oikeutta palkkioon ei voida myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa. Kuolemantapauksessa näiden ehtojen mukaan maksettava palkkio maksetaan osallistujan kuolinpesälle, perilliselle tai oikeudenomistajille. Palkkiota maksettaessa hallituksella on harkintansa mukaan oikeus päättää, että yhtiö maksaa palkkion kokonaan tai osaksi rahana käyttäen osakkeen arvona palkkion maksuajankohtaa edeltävän kalenterikuukauden vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tässä tapauksessa hallituksella on oikeus velvoittaa osallistuja hankkimaan osakkeita maksetun

4 nettopalkkion määrällä. Myös näissä tapauksissa palkkioon sovelletaan kohdan 8 sitouttamisjaksoa hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla Palkkion maksamisen ehdot tietyissä tapauksissa Hallitus voi erityisestä syystä korottaa tai alentaa ansaittua palkkiota yksittäisissä tapauksissa osallistujakohtaisesti esimerkiksi osallistujan huomattavan tai poikkeuksellisen panoksen tai suorituksen perusteella. Hallituksella on oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita tai lykätä palkkioiden maksua yhtiön kannalta parempaan ajankohtaan silloin, kun esimerkiksi yhtiöstä riippumattomat olosuhteiden muutokset tai muut olosuhteet johtaisivat järjestelmää sovellettaessa yhtiölle tai yksittäiselle osallistujalle haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen. Hallituksella on oikeus kulloinkin päättämällään tavalla, kokonaan tai osittain, peruuttaa palkkio tai periä takaisin jo maksettuja palkkioita, joihin kohdistuu kohdan 8 mukainen luovutusrajoitus, jos konsernin tilipäätöstietoja joudutaan muuttamaan ja sillä on vaikutusta palkkion määrään, järjestelmän tavoitteita tai niiden mittaamista on manipuloitu tai on toimittu yhtiön edun, soveltuvan rikoslainsäädännön tai työsuhteeseen liittyvän lainsäädännön tai yhtiön eettisen ohjeistuksen vastaisesti tai muutoin epäeettisesti. 7. Osakkeenomistajan oikeudet saatuihin osakkeisiin Osallistujien arvo-osuustileille kirjattavien osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät osallistujille sinä päivänä, kun osakkeet kirjataan arvo-osuustileille. Jos annettavat osakkeet ovat uusia, osakkeenomistajan oikeudet syntyvät osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisestä lukien. 8. Sitouttamisjakso ja osakkeiden luovutusrajoitus Jos järjestelmän perusteella annetaan palkkiona osakkeita, annettuja netto-osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa (luovutusrajoitus) netto-osakkeille asetetun sitouttamisjakson aikana (sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2018 annettujen netto-osakkeiden osalta , ansaintajaksolta 2019 annettujen nettoosakkeiden osalta ja ansaintajaksolta 2020 annettujen netto-osakkeiden osalta Luovutusrajoitus koskee myös järjestelmässä annettujen netto-osakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita noteerattuja arvopapereita. Hallitus päättää luovutusrajoituksen kohteena oleviin osakkeisiin liittyviä merkintäoikeuksia koskevasta menettelystä mahdollisen yhtiön osakkeenomistajille merkintäetuoikeuksin tehtävän maksullisen osakeannin yhteydessä. Hallitus voi erityisen painavasta syystä antaa luvan osakkeiden ja arvopapereiden luovuttamiseen aikaisemmin. Jos palkkion maksamista on viivästetty kohdan 6.2. mukaisesti, maksun viivästäminen ei pidennä sitouttamisjaksoa. Kukin sitouttamisjakso päättyy myös näissä tapauksissa alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

5 Varmistaakseen luovutusrajoituksen noudattamisen, yhtiöllä on oikeus hakea luovutusrajoituksen alaisten netto-osakkeiden ja niiden perusteella sitouttamisjakson aikana mahdollisesti maksutta saatujen osakkeiden ja muiden noteerattujen arvopapereiden myyntiä, siirtämistä, panttausta tai muuta luovutusta estävien järjestelmän ehtojen mukaisten luovutusrajoitusten ja muiden vastaavien näitä netto-osakkeita ja arvopapereita koskevien rajoitusten kirjaamista osallistujan arvo-osuustilille ilman osallistujan suostumusta. Osallistuessaan järjestelmään kukin osallistuja valtuuttaa yhtiön toteuttamaan nämä toimenpiteet ja sitoutuu allekirjoittamaan ja toimittamaan kaikki valtuutukset ja suostumukset sekä allekirjoittamaan ja toimittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat näiden rajoitusten kirjaamiseksi osallistujien arvo-osuustileille näiden ehtojen mukaisesti. 9. Edellytys suhteen jatkumisesta 9.1. Työsuhteen päättyminen Irtisanominen tai purkaminen Palkkiota ei makseta osallistujalle, jos konserniyhtiö tai osallistuja irtisanoo tai purkaa osallistujan työsopimuksen tai osallistuja ja konserniyhtiö sopivat osallistujan työsopimuksen päättämisestä ennen palkkion maksamista, ellei palkkion maksamatta jättäminen ole ristiriidassa soveltuvan paikallisen lainsäädännön kanssa. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää osallistujan oikeudesta työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen palkkioon ja palkkion maksuajankohdasta. Osallistujan on palautettava luovutusrajoituksen alaiset netto-osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle tai sen määräämälle, jos osallistujan työsuhde konserniyhtiöön päättyy edellä mainitusta syystä ennen kyseisen sitouttamisjakson päättymistä. Palautusvelvollisuus koskee myös nettoosakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita noteerattuja arvopapereita. Hallitus voi kuitenkin päättää, että osallistuja saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai osan niistä. Työsuhteen päättyminen muilla perusteilla Jos osallistujan työsuhde konserniyhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista jonkin alla mainitun syyn perusteella, osallistuja tai hänen kuolinpesänsä tai hänen perillisensä tai oikeudenomistajansa on oikeutettu palkkioon. Hallitus päättää palkkion määrästä ottaen huomioon esimerkiksi kuluvasta ansaintajaksosta kulunut aika ja arvioiden tavoitteiden saavuttamisen työsuhteen päättymisen ajankohtana. Palkkio maksetaan näiden ehtojen mukaisesti alkuperäisessä aikataulussa, ellei hallitus toisin päätä. Tällaisia syitä ovat: - yritysjärjestely - liikkeen luovutus, - konserniyhtiön poistuminen konsernista, - osallistujan pysyvä työkyvyttömyys, - osallistujan lakisääteinen eläke, - osallistujan työsopimuksen mukainen eläke, - yhtiön osallistujalle määrittelemä eläke, - osallistujan kuolema.

6 Osallistujalla tai hänen kuolinpesällään tai hänen perillisellään tai oikeudenomistajillaan on oikeus pitää jo saamansa netto-osakkeet, jos osallistujan työsuhde konserniyhtiöön päättyy ennen kyseisen sitouttamisjakson päättymispäivää jonkin edellä mainitun syyn perusteella. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus pysyy kuitenkin voimassa kyseisen sitouttamisjakson loppuun, ellei hallitus toisin päätä. Irtisanomisella tai purkamisella tarkoitetaan näissä ehdoissa irtisanomis- tai purkamisilmoituksen antamispäivää. Työsuhteen päättymisellä tarkoitetaan näissä ehdoissa osallistujan työsopimuksen viimeistä voimassaolopäivää Pitkäaikaiset poissaolot ansaintajaksolla Jos osallistuja on ansaintajaksolla yhteensä yli kolme (3) kuukautta sairauslomalla, perhe- tai opintovapaalla tai muusta syystä pois työstä, pienennetään osallistujan palkkiota siten, että ansaintajakson palkkion määrä on suhteessa työssäoloaikaan ansaintajaksolla, ellei hallitus toisin päätä Tehtävien muuttuminen ansaintajaksolla Jos osallistuja siirretään uusiin tehtäviin ansaintajakson aikana, hallituksella on oikeus korottaa tai alentaa osallistujan enimmäispalkkion määrää kuluvalla ansaintajaksolla mukauttaakseen enimmäispalkkiota tasolle, jota yleisesti sovelletaan osallistujan uudessa asemassa Palautusvelvollisuuden alaisten osakkeiden siirtäminen ja verojen palauttaminen työsuhteen päättyessä Yhtiöllä on oikeus hakea ja saada siirretyiksi kohdassa 9.1 mainitun palautusvelvollisuuden kohteena olevat netto-osakkeet ja arvopaperit osallistujan arvo-osuustililtä yhtiön tai määräämänsä arvoosuustilille ilman osallistujan suostumusta. Yhtiöllä on oikeus hakea osallistujan puolesta yhtiölle palautuvien osakkeiden perusteella maksettavan veron palautusta ja oikeus antaa maksuohjeet veron palauttamiselle. Yhtiö voi päättää olla hakematta veron palauttamista tai olla perimättä palkkion rahaosuutta osallistujalta. 10. Oikaisut tietyissä tapauksissa Osingot ja muu varojenjako Jos yhtiö päättää jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai päättää alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille tai päättää alentaa ylikurssirahastoansa jakamalla osakkeenomistajille varoja ylikurssirahastosta ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista, kulloinkin yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen, hallitus voi päättää muutoksesta enimmäispalkkion tai vahvistetun palkkion määrään oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

7 10.2. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiön omien osakkeiden suunnattu hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien suunnattu hankkiminen ei vaikuta järjestelmään Osakeannit Jos yhtiö ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, korotetaan enimmäispalkkion tai vahvistetun palkkion määrää kertomalla enimmäispalkkion tai vahvistetun palkkion osoittama osakkeiden lukumäärä osakeantikertoimella, tai hallituksen päättämällä tavalla. Suunnatuilla osakeanneilla tai suunnatulla optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisella ei ole vaikutusta järjestelmään Sulautuminen, jakautuminen ja osakkeiden lunastus Jos ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista syntyy jokin alla olevista tilanteista: - yhtiön päätös sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön, - yhtiön päätös jakautua kokonaisuudessaan, - jollekin osakkeenomistajista syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, osallistujilla on oikeus vahvistettuun palkkioon tai hallituksen harkintansa mukaan päättämään palkkiomäärään, jossa on otettu huomioon esimerkiksi ansaintajaksosta kulunut aika ja arvioitu tavoitteiden saavuttaminen sulautumisen, jakautumisen tai lunastuksen ajankohtana sekä edellä mainitusta tilanteesta johtuvat muutokset tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen liittyvissä olosuhteissa. Näissä tilanteissa vahvistettu palkkio tai hallituksen päättämä palkkio muunnetaan rahamääräiseksi hallituksen määräämällä tavalla kertomalla vahvistetun palkkion tai hallituksen päättämän palkkion osoittama osakkeiden lukumäärä sulautumis- tai jakautumisvastikkeella tai lunastushinnalla, ja palkkio maksetaan kokonaan rahana. Palkkio maksetaan hallituksen päättämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään alkuperäisenä palkkionmaksupäivänä. Näissä tilanteissa järjestelmä lakkaa ja jo palkkiona annettujen netto-osakkeiden kohdan 8 mukainen luovutusrajoitus päättyy viimeisen yhtiön järjestelmän perusteella suorittaman palkkion maksupäivänä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa osallistujalle oikeuden osallistua uuden yhtiön vastaavaan järjestelmään sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määritellyllä tavalla tai hallituksen muuten kohtuullisesti ja oikeudenmukaisesti päättämällä tavalla. Tällaisessa tilanteessa hallitus päättää erikseen osallistujan oikeudesta tämän järjestelmän mukaisiin maksamattomiin palkkioihin. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta järjestelmään soveltuvin osin.

8 10.5. Ostotarjous Jos sitouttamisjakson aikana yhtiön osakkeista tehdään arvopaperimarkkinalain mukainen ostotarjous, jonka hyväksymistä hallitus suosittelee, osallistujalla on oikeus osallistua ostotarjoukseen, eikä kohdassa 8 tarkoitettu luovutusrajoitus rajoita tällaiseen ostotarjoukseen osallistumista. Mikäli ostotarjoukseen osallistuminen edellyttää kohdassa 8 tarkoitettua luovutusrajoitusta koskevien kirjausten poistamista osallistujan arvo-osuustililtä, eikä ostotarjousta tämän jälkeen toteuteta, yhtiöllä on oikeus palauttaa luovutusrajoitusta koskevat kirjaukset osallistujan arvo-osuustilille. 11. Järjestelmän hallinnointi Hallitus seuraa järjestelmää ja päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista. Hallitus voi harkintansa mukaan siirtää oikeuksiaan ja valtuuksiaan. Hallitus voi tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi sille osakeyhtiölain edellyttämän valtuutuksen päättää hankkia järjestelmään tarvittavan määrän omia osakkeita. Hallitus voi myös tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi sille osakeyhtiölain edellyttämän valtuutuksen päättää osakeannista järjestelmään tarvittavalle määrälle osakkeita. 12. Järjestelmän ehtojen muuttaminen Hallitus voi harkintansa mukaan muuttaa järjestelmän ehtoja ansaintajakson aikana. Ehtojen muuttaminen pyritään tekemään siten, että osallistujalle ei sen johdosta aiheudu merkittävää perusteetonta etua tai haittaa. Hallitus voi harkintansa mukaan ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa muuttaa ja korjata näitä ehtoja tai poiketa näistä ehdoista. Nämä muutokset ja korjaukset tai poikkeamat (muutokset) voivat koskea yksittäistä osallistujaa, tietyssä maassa asuvia osallistujia tai yleisesti osallistujia. Muutoksia voidaan tehdä järjestelmään tai näihin ehtoihin, jotta ne noudattavat paikallisia lakeja, säännöksiä tai verotuskäytäntöjä tai niiden muutoksia. Lisäksi muutoksia voidaan tehdä pienentämään, välttämään tai poistamaan paikallisista laeista, säännöksistä tai verotuskäytännöistä tai niiden muutoksista johtuvien lisäkustannusten vaikutusta. Muutoksia voidaan soveltaa myös taannehtivasti kuluvan ansaintajakson alusta. Hallituksella on oikeus milloin tahansa lakkauttaa järjestelmä päättymään välittömästi. Hallitus voi tällöin harkintansa mukaan päättää kuluvan ansaintajakson enimmäispalkkiosta oikeudenmukaiseksi katsomansa prosenttiosuuden maksamisesta osallistujille joko osakkeina tai rahana. 13. Luottamuksellisuus Nämä ehdot ovat luottamukselliset niiltä osin kuin yhtiö ei ole niitä julkaissut.

9 14. Sovellettava laki, riitaisuuksien ratkaiseminen ja muut ehdot Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä järjestelmästä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi tai englanti. Maissa, joissa noudatetaan kannustinjärjestelmiä koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä, näihin ehtoihin sovelletaan maakohtaisia näille maille tehtyjä sääntelyä koskevia liitteitä soveltuvin osin. Nämä ehdot on laadittu suomen ja englannin kielellä. Jos suomenkielisten ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010 2012 EHDOT Technopolis Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 26.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Technopolis Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle

Lisätiedot

Järjestelmässä on yksi (1) yhden (1) vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuosi 2016 (ansaintajakso).

Järjestelmässä on yksi (1) yhden (1) vuoden mittainen ansaintajakso, kalenterivuosi 2016 (ansaintajakso). Sivu 1 / 7 TECHNOPOLIS OYJ EHDOLLISEN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Technopolis Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 8.12.2015 päättänyt ottaa käyttöön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (järjestelmä)

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT

TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT TECHNOPOLIS OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2013-2016 EHDOT 1. Järjestelmän tarkoitus Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden (avainhenkilö) pitkän aikavälin

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Vincit Group Oyj:n hallitus (hallitus) on 31.10.2017 päättänyt Vincit Group Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018 EHDOT

COMPONENTA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018 EHDOT COMPONENTA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018 EHDOT 12.11.2018 1 (6) COMPONENTA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 12.11.2018 päättänyt Componenta Oyj:n (yhtiö) varsinaisen

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2018A 1 (6) SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018A

SIILI SOLUTIONS OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2018A 1 (6) SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018A SIILI SOLUTIONS OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2018A 1 (6) 20.4.2018 SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018A Siili Solutions Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 20.4.2018 päättänyt Siili Solutions Oyj:n

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018B JA 2018C

SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018B JA 2018C Optio-oikeudet 2018B ja 2018C SIILI SOLUTIONS OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018B JA 2018C Siili Solutions Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.9.2018 päättänyt Siili Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

QPR SOFTWARE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2019 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

QPR SOFTWARE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2019 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT QPR SOFTWARE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2019 QPR Software Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 29.1.2019 päättänyt QPR Software Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen.

Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen. Sivu 1 / 7 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017 2019 Rovio Entertainment Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 14.9.2017 päättänyt Rovio Entertainment Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.5.2017

Lisätiedot

Optionsaaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optiooikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

Optionsaaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optiooikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy. TITANIUM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2018A Titanium Oyj:n (Titanium tai yhtiö) hallitus (hallitus) on 10.7.2018 päättänyt optio-ohjelmasta. Päätös perustuu yhtiön osakkeenomistajien 23.8.2017 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Optioidensaajien sopimukset muutetaan tämän mukaisesti. Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden määrää.

Optioidensaajien sopimukset muutetaan tämän mukaisesti. Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden määrää. FINAL 18.10.2017 Sivu 1 / 6 NEXSTIM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017 Nexstim Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 18.10.2017 päättänyt Nexstim Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2017 antaman

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

Detection Technology Oyj

Detection Technology Oyj Detection Technology Oyj OPTIO-OIKEUDET 2018 Sisällys 3 Optio-oikeuksien ehdot 5 Osakemerkinnän ehdot 8 Muut seikat Hallituksen hyväksymä Hyväksymispäivä: 27.9.2018 Detection Technology Oyj Ahventie 4B,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 4.2.2009 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Konecranes-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Siten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta.

Siten seuraavia kohtia muutetaan: - kohta I.1 optio-oikeuksien määrä ja - kohta II.3 osakkeiden merkintähinta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.11.2018 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä hallituksen kokouksessaan 9/2018 tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa

Lisätiedot

REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015

REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015 REVENIO GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2015 Revenio Group Oyj:n ("Revenio tai yhtiö") yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla Revenion hallitus (hallitus) on 10.8.2015 päättänyt optio-oikeuksien

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2019A, tunnuksella 2019B ja tunnuksella 2019C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2019A, tunnuksella 2019B ja tunnuksella 2019C. Nixu Oyj:n Optio-oikeudet 2019 Nixu Oyj:n (jäljempänä "yhtiö") hallitus on yhtiökokouksen 25.4.2018 myöntämän valtuutuksen nojalla 27.3.2019 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta, joilla voidaan merkitä

Lisätiedot

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla. Pörssitiedote 11.8.2015 klo 17.00 VALOEN HALLITUS PÄÄTTI OPTIO-OHJELMAN EHDOISTA :n hallitus on päättänyt optio-ohjelman ehdoista, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan Valoekonsernin avainhenkilöille.

Lisätiedot

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään Yhtiön uutta osaketta. Sivu 1 / 7 ROVIO ENTERTAINMENT OY EHDOT - OPTIO-OIKEUDET 2015 Rovio Entertainment Oy:n hallitus (Hallitus) on kokouksessaan 30.6.2015 päättänyt Rovio Entertainment Oy:n (Yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Optioidensaajien sopimukset muutetaan tämän mukaisesti. Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden määrää.

Optioidensaajien sopimukset muutetaan tämän mukaisesti. Todetaan, että hallituksella on oikeus muuttaa optioiden määrää. VUODEN 2018 OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAT EHDOT Nexstim Oyj:n hallitus (hallitus) päätti 19.6.2018 pitämässään kokouksessa antaa Nexstim Oyj:n (yhtiö) 28.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C.

Optio-oikeuksista 750.000 merkitään tunnuksella 2009A, 750.000 tunnuksella 2009B ja 750.000 tunnuksella 2009C. KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt 12.3.2009 optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2018 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 20.2.2019 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 MUUTOKSET lokakuu 2017 FINAL MUUTETTU MUUTETTU MUUTETTU 10.6.

NEXSTIM OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 MUUTOKSET lokakuu 2017 FINAL MUUTETTU MUUTETTU MUUTETTU 10.6. MUUTETTU 19.6.2018- MUUTETTU 23.11.2018 -MUUTETTU 10.6.2019 Page 1 of 9 NEXSTIM OYJ VUODEN 2016 OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAT EHDOT Nexstim Oyj:n hallitus (hallitus) päätti 25.5.2016 pitämässään kokouksessa

Lisätiedot

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi.

Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta optio-ohjelman 2013 ehdoiksi. 1 AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 8.4.2013 klo 9.00 Hallitus muuttaa ehdotustaan optio-ohjelman 2013 ehdoiksi Affecton hallitus on päättänyt muuttaa 9.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2018

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2018 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2018 Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt uudesta maksullisesta optio-ohjelmasta ja antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

KONECRANES OYJ TÄYDENTÄÄ 12.3.2009 ANNETTUA TIEDOTETTA YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ

KONECRANES OYJ TÄYDENTÄÄ 12.3.2009 ANNETTUA TIEDOTETTA YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2009 klo 16.50 KONECRANES OYJ TÄYDENTÄÄ 12.3.2009 ANNETTUA TIEDOTETTA YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT OPTIO-OHJELMA I 2013 Biohit Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) päättämään 12.4.2014 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 27.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys Hallitus Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkkiota koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee

Lisätiedot

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016

ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 ASPOCOMPIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS Aspocompin hallituksen nimitysvaliokunta tai mikäli valiokuntaa ei perusteta niin yhtiön hallitus kokonaisuudessaan valmistelee

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. SSH Communications Security Oyj:n Optio-oikeudet 2019 SSH Communications Security Oyj:n (jäljempänä SSH tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on 18.12.2018 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018

Lisätiedot

OPTIO-OIKEUKSIEN 2018 EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ

OPTIO-OIKEUKSIEN 2018 EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ 2018 1 (7) OPTIO-OIKEUKSIEN 2018 EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ Remedy Entertainment Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus (jäljempänä Hallitus ) on sille varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C. Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007 I Optio-oikeuksien ehdot 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 Konecranes Oyj:n

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. VUODEN 2014 OPTIO-OHJELMA (Optio-ohjelma 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. VUODEN 2014 OPTIO-OHJELMA (Optio-ohjelma 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ VUODEN 2014 OPTIO-OHJELMA (Optio-ohjelma 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Biotie

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten

Lisätiedot

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (1) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 20 000 000 optio-oikeuden antamista Nokiakonsernin palveluksessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS # 27032019_SCA_V1 HALLITUKSEN, NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN JA TARKASTUSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 24.4.2019 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Tiedon Optio-oikeudet 2009 TietoEnator Oyj:n (jäljempänä "Tieto" tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä "Hallitus") on kokouksessaan 9.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys Yhtiön yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 18.4.2013 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Raute Oyj:n Optio-oikeudet 2010 Raute Oyj:n (jäljempänä Raute tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 31.3.2010 kokoontuvalle Raute Oyj:n varsinaiselle

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2016 SUOMEN HOIVATILAT OYJ 23.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 3 3 HALLITUKSEN PALKITSEMINEN... 3 3.1 Hallituksen jäsenten palkitsemisen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 2015 Palkka- ja palkkioselvitys Hallitus Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkkiota koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle valmistelee hallituksen nimitys- ja

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

DIGITALIST GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2019

DIGITALIST GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2019 DIGITALIST GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2019 I. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 19 530 000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15

TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 16.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2009 klo 13.00 osoitteessa Elektroniikkatie

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n hallituksen ehdotukset 26.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle (muutettu)

TietoEnator Oyj:n hallituksen ehdotukset 26.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle (muutettu) TietoEnator Oyj:n hallituksen ehdotukset 26.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle (muutettu) 1 Voitonjako Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,50 euroa

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.3.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot