Suomen kieli...28 Englannin kieli...28 Konferenssin osanottajat. Suomen kieli...30 Englannin kieli Konferenssin ohjelma. Venäjän kieli...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kieli...28 Englannin kieli...28 Konferenssin osanottajat. Suomen kieli...30 Englannin kieli...31. Konferenssin ohjelma. Venäjän kieli..."

Transkriptio

1 Ñîäåðæàíèå Ïðîãðàììà ñåìèíàðà Ðóññêèé ÿçûê...2 Ôèíñêèé ÿçûê...3 Àíãëèéñêèé ÿçûê...4 Åâðîðåãèîí Êàðåëèÿ êàê ôîðìà òðàíñãðàíè íîãî ñîòðóäíè åñòâà Âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà âíåøíèõ ñâÿçåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Âàëåðèÿ Øëÿìèíà...5 ýêàðåëèÿ êóëüòóðíîå èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî åâðîðåãèîíà Êàðåëèÿ Äîêòîð Òàðüÿ Êðîíáåðã, COPRI...6 Ðîññèÿ è èíôîðìàöèîííîå åâðîïåéñêîå îáùåñòâî Ïåòðè Ñàëî, êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ôèíëÿíäèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå...13 Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ, ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ â ã. Ïåòðîçàâîäñêå...15 Àðòóð Ìÿêè, Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ...16 Îáðàçîâàíèå êàê îñíîâà ýêîíîìèêè ðåãèîíà è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå Íàòàëüÿ Ðóçàíîâà, ïðîðåêòîð ïî èíôîðìàòèçàöèè ÏÃÓ...18 Ñàòó Àõîíåí, Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Îáó àþùàÿñÿ Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ, Îóòîêóìïó è Ïîëâèÿðâè...19 Âèðòóàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â áèáëèîòåêàõ Êàðåëèè, Ñâåòëàíà Àëåêñååâà, Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ...22 Àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû â âèðòóàëüíîì îáðàçîâàíèè è ìèðîâûå ðûíêè, Ëàóðè Ñèêàíåí, ñòàðøèé èññëåäîâàòåëü, ÍÈÈ â ëåñîòåõíè åñêîé îòðàñëè METLA/ Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð Éîýíñóó...24 Êàðåëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè åñêèé óíèâåðñèòåò â èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå ðåãèîíà, Íàäåæäà Êîöîáàí è Åëåíà Ôèëèìîíîâà, ïðåïîäàâàòåëè ÊÃÏÓ...24 Âèðòóàëüíàÿ òîðãîâëÿ íà ãðàíèöå äâóõ ñòðàí Êàäàñòð ïðèðîäíî-ñîöèàëüíûõ ðåñóðñîâ è òðàíñãðàíè íîå ñîòðóäíè åñòâî, Àíàòîëèé Õàõàåâ, ïðîôåññîð, äèðåêòîð Èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè åñêîãî öåíòðà Ïîëÿðíàÿ çâåçäà ÏÃÓ...26 Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè Ðóññêèé ÿçûê...27 Ôèíñêèé ÿçûê...28 Àíãëèéñêèé ÿçûê...28 Ñïèñîê ó àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè Ðóññêèé ÿçûê...29 Ôèíñêèé ÿçûê...30 Àíãëèéñêèé ÿçûê...31 Sisältö Konferenssin ohjelma Venäjän kieli...2 Suomen kieli...3 Englannin kieli...4 Euregio Karelia rajat ylittävänä yhteistyömuotona Ulkomaansuhteiden ministeri Valerij Shljamin, Karjalan tasavalta 5 ekarelia Euregio Karelia kulttuurisena tietoyhteiskuntana Tohtori Tarja Cronberg, COPRI Venäjä ja eurooppalainen tietoyhteiskunta Konsuli Petri Salo, Suomen Pietarin konsulaatti...6 Andrei Spiridonov, Venäjän Federaation ulkoministeriön edustaja Petroskoissa...13 Venäjän Duuman jäsen Artturi Mäki...16 Osaamispohjainen aluetalous ja kansalaistaidot tietoyhteiskunnassa Natalia Ruzanova, vararehtori Petroskoin yliopisto...18 Projektipäällikkö Satu Ahonen, Oppiva Keski-Karjala, Outokumpu ja Polvijärvi -projekti...19 Virtuaaliset oppimisympäristöt Uusi tietotekniikka Karjalan kirjastoissa, Varajohtaja Svetlana Alekseeva, Karjalan Kansalliskirjasto...22 Virtuaalioppimisen hailinnolliset muurit ja globaalit markkinat, Vanhempi tutkija Lauri Sikanen, METLA/ Joensuun tutkimuskeskus...24 Karjalan pedagoginen yliopisto alueellisessa informaatio- ja oppimisympäristössä Nadezhda Kotzoban ja Elena Filimonova, opettajat, Karjalan pedagoginen yliopisto...24 Rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti Luonto-ja sosiaaliresurssiluettelo ja raja-alueyhteistyö, Anatolij Hahaev, johtaja, Innovaatio- ja teknologinen keskus Pohjantähti Petroskoin yliopisto...26 Konferenssin loppuyhteenveto Venäjän kieli...27 Suomen kieli...28 Englannin kieli...28 Konferenssin osanottajat Venäjän kieli...29 Suomen kieli...30 Englannin kieli...31 Content Program of the conference Russian...2 Finnish...3 English...4 Euregio Karelia as a form of cross-border co-operation Valery Shlyamin, Minister of Foreign Relations, Republic of Karelia...5 ekarelia Euregio Karelia as cultural information society Dr. Tarja Cronberg, COPRI...6 Russia and European information society Petri Salo, Consul, Consulate General of Finland in St.Petersburg..13 Andrey Spiridonov, Representative of the Russian Federation MFA in Petrozavodsk...15 Arthur Myaki, deputy of the State Duma of the Russian Federation...16 Education-based regional economy and professional skills in information society Natalia Ruzanova, vice-rector on informatisation of Petrozavodsk State University...18 Satu Ahonen, project co-ordinator, Learning Central Karelia, Outokumpu and Polvijärvi...19 Virtual education environment New information technologies in the libraries of the Republic of Karelia, S.Alekseeva, deputy director of the National Library of the Republic of Karelia...22 Official obstacles in virtual education and global markets, Senior Researcher METLA/ Research Centre of Joensuu...24 Karelian State Pedagogical University in regional information and education environment N. Kotsoban, E.Filimonova, teachers of Karelian State Pedagogical University...24 Cross-border e-commerce Complex Cadastres of Natural and Social Resources on crossborder co-operation Anatoly Hakhaev, Director, Innovation and Technological Centre The North Star, Petrozavodsk State University...26 Conclusions of the conference Russian...27 Finnish...28 English...28 Participants of the conference Russian...29 Finnish...30 English...31

2 Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ "Âèðòóàëüíûå ãðàíèöû. Òðàíñãðàíè íîå ñîòðóäíè åñòâî â èí ôîðìàöèîííîì îáùåñòâå" Ìåñòî: ã. Éîýíñóó (Ôèíëÿíäèÿ) Âðåìÿ: îêòÿáðÿ 2001 ã. ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ åòâåðã Ïðåäñåäàòåëü ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû êîíôåðåíöèè Ýýðî Ðåéîíåí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Óïîëíîìî åííûõ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Ñåâåðíîé Êàðåëèè 9.00 Ðåãèñòðàöèÿ ó àñòíèêîâ Îòêðûòèå êîíôåðåíöèè Ýýðî Ðåéîíåí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Óïîëíîìî åííûõ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Ñåâåðíîé Êàðåëèè Åâðîðåãèîí "Êàðåëèÿ" êàê ôîðìà òðàíñãðàíè íîãî ñîòðóäíè åñòâà Ñîïðåäñåäàòåëè èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà åâðîðåãèîíà "Êàðåëèÿ": Ìèíèñòð âíåøíèõ ñâÿçåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Âàëåðèé Øëÿìèí Ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Êàéíóó Õàííåñ Êåìïïàéíåí 9.45 ýêàðåëèÿ êóëüòóðíîå èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî åâðîðåãèîíà "Êàðåëèÿ" Äîêòîð Òàðüÿ Êðîíáåðã, COPRI Äèñêóññèÿ Êîôå-ïàóçà Ðîññèÿ è èíôîðìàöèîííîå åâðîïåéñêîå îáùåñòâî Ïåòðè Ñàëî, êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ôèíëÿíäèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ, Ïðåäñòàâèòåëü Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ã.ïåòðîçàâîäñêå Ïóáëè íàÿ äèñêóññèÿ Ïðåäñåäàòåëü äåïóòàò Ïàðëàìåíòà Ôèíëÿíäèè Ïàóëè Ñààïóíêè Ó àñòíèêè äîêëàä èêè ïåðâîãî äíÿ êîíôåðåíöèè è äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Àðòóð Ìÿêè ÏßÒÍÈÖÀ Ïðåäñåäàòåëü âòîðîãî äíÿ ðàáîòû êîíôåðåíöèè Âåéêêî Õàííóñ, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Óïîëíîìî åííûõ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Êàéíóó Îòêðûòèå Âåéêêî Õàííóñ, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Óïîëíîìî åííûõ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Êàéíóó Âèðòóàëüíàÿ òîðãîâëÿ íà ãðàíèöå äâóõ ñòðàí Èíôîðìàöèîííûå è êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè íà Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè Õàííó Õåðíåñíèåìè, ðóêîâîäèòåëü èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëà êîìïàíèÿ "Ýòëàòèåòî Ëòä." Êàäàñòð ïðèðîäíî-ñîöèàëüíûõ ðåñóðñîâ è òðàíñãðàíè íîå ñîòðóäíè åñòâî Õàõàåâ Àíàòîëèé, äèðåêòîð Èííîâàöèîííî-òåõíîëîãè- åñêîãî öåíòðà "Ïîëÿðíàÿ çâåçäà", ÏÃÓ Îáåä Îáðàçîâàíèå êàê îñíîâà ýêîíîìèêè ðåãèîíà è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå Íàòàëüÿ Ðóçàíîâà, ïðîðåêòîð ïî èíôîðìàòèçàöèè ÏÃÓ Èëêêà Ôðåäðèêñåí, êîîðäèíàòîð, êîìïàíèÿ "Òåêíîïîëèñ" Êîììåíòàðèè Åâãåíèé Èåøêî, Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà ÊÍÖ ÐÀÍ Ñàòó Àõîíåí, Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà "Îáó àþùàÿñÿ Öåíòðàëüíàÿ Êàðåëèÿ, Îóòîêóìïó è Ïîëâèÿðâè" Äèñêóññèè Êîôå-ïàóçà Âèðòóàëüíîå îáðàçîâàíèå Ñîâåòíèê ïî îáðàçîâàíèþ ßðè Êîéâèñòî, Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ôèíëÿíäèè Ñâåòëàíà Àëåêñååâà, Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Êîììåíòàðèè Òóóëèêêè Êàðüÿëàéíåí, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Îáðàçîâàòåëüíîãî Öåíòðà "Âèðòóîñè" Ëàóðè Ñèêàíåí, ñòàðøèé èññëåäîâàòåëü, ÍÈÈ â ëåñîòåõíè åñêîé îòðàñëè METLA/ Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð Éîýíñóó Íàäåæäà Êîöîáàí è Åëåíà Ôèëèìîíîâà, ïðåïîäàâàòåëè ÊÃÏÓ Äèñêóññèè Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ïåðâîãî äíÿ ñåìèíàðà Èñìî Êàéíóëàéíåí, Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Ñåâåðíîé Êàðåëèè Ïðèåì Ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî Ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Ñåâåðíîé Êàðåëèè Ïåíòòè Õþòòèíåíà Âèðòóàëüíàÿ áèðæà ïèëîìàòåðèàëîâ Þêêà Ïåëòîíåí, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð â ëåñíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè Äèñêóññèè Êîôå-ïàóçà Ïðîäîëæåíèå óòðåííåé ñåêöèè Éîóíè Ìóñòîíåí, ðåãèîíàëüíûé óïðàâëÿþùèé, êîìïàíèè "Ñîíåðà" Ñèòèóñ Òðàâåë âèðòóàëüíàÿ òðàíñãðàíè íàÿ òîðãîâëÿ òóðèñòè åñêèìè óñëóãàìè Þêêà Þðâàíñóó, Äèðåêòîð-ðàñïîðÿäèòåëü êîìïàíèè Ñèòèóñ Òðàâåë Äèñêóññèè Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíôåðåíöèè Õàííåñ Êåìïïàéíåí, Ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà Êàéíóó 2

3 Kansainvälinen konferenssi Virtuaaliset rajat. Rajanylityksiä tietoyhteiskunnassa Paikka: Joensuu (Suomi) Aika: OHJELMA Torstai Päivän puheenjohtajana toimii Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eero Reijonen 9.00 Ilmoittautuminen 9.15 Avaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Eero Reijonen, Pohjois- Karjalan liitto Euregio Karelia rajat ylittävänä yhteistyömuotona Euregio Karelia hallintokomitean puheenjohtajat:ulkomaansuhteiden ministeri Valeri Shljamin, Karjalan tasavalta Maakuntajohtaja Hannes Kemppainen, Kainuun liitto 9.45 ekarelia Euregio Karelia kulttuurisena tietoyhteiskuntana Tohtori Tarja Cronberg, COPRI Keskustelu Kahvitauko Venäjä ja eurooppalainen tietoyhteiskunta Konsuli Petri Salo, Suomen Pietarin konsulaatti Andrei Spiridonov, Venäjän Federaation ulkoministeriön edustaja Petroskoissa Paneelikeskustelu Puheenjohtajana Pauli Saapunki ja muina osallistujina aamupäivän puheenvuoron käyttäjät sekä Venäjän duuman jäsen Artturi Mäki Lounas Osaamispohjainen aluetalous ja kansalaistaidot tietoyhteiskunnassa Vararehtori Natalia Ruzanova, Petroskoin yliopisto Ilkka Frederiksen, koordinaattori, Teknopolis Kommenttipuheenvuorot Varajohtaja Jevgenij Ieshko, Venäjän tiedeakatemian Karjalan osasto Projektipäällikkö Satu Ahonen, Oppiva Keski-Karjala, Outokumpu ja Polvijärvi - projekti Keskustelu Kahvitauko Virtuaaliset oppimisympäristöt Opetusneuvos Jari Koivisto, Opetushallitus Varajohtaja Svetlana Alekseeva, Karjalan Kansalliskirjasto Kommenttipuheenvuorot Toiminnanjohtaja Tuulikki Karjalainen, Osaamiskeskus Virtuosi Vanhempi tutkija Lauri Sikanen, METLA/ Joensuun tutkimuskeskus Nadezhda Kotzoban ja Elena Filimonova, opettajat, Karjalan pedagoginen yliopisto Keskustelu Päivän päätös Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ismo Kainulainen, Pohjois-Karjala Päivällinen Tervehdys, maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan liitto Perjantai Päivän puheenjohtajana toimii Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja Veikko Hannus 9.00 Avaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Veikko Hannus, Kainuun liitto 9.15 Rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti ICT-liiketoiminta Luoteis-Venäjällä Tutkimusjohtaja Hannu Hernesniemi, Etlatieto Ltd. Luonto-ja sosiaaliresurssiluettelo ja raja-alueyhteistyö Hahaev Anatolij, johtaja, Innovaatio- ja teknologinen keskus Pohjantähti Petroskoin yliopisto Virtuaalinen sahatavarapörssi Projektipäällikkö Jukka Peltonen, Puu- ja Metsäosaamiskeskus Keskustelu Kahvitauko Aamupäivän teema jatkuu Aluejohtaja Jouni Mustonen, Sonera Oyj Citius Travel matkailun sähköinen kaupankäynti rajan yli Toimitusjohtaja Jukka Jurvansuu, Citius Travel Keskustelu Seminaarin päätös Maakuntajohtaja Hannes Kemppainen, Kainuun liitto 3

4 International conference Virtual borders. Border-crossing in information society Place: Joensuu (Finland) Date: PROGRAM Thursday Chair: Eero Reijonen, Chairman of Board of Representatives, Regional Council of North Karelia 9.00 Registration of participants 9.15 Opening Eero Reijonen, Chairman of Board of Representatives, Regional Council of North Karelia Euregio Karelia as a form of cross-border cooperation Co-chairmen of euregio Karelia Administrative Committee:Valery Shlyamin, Minister of Foreign Relations, Republic of Karelia Hannes Kemppainen, Chairman of the Regional Council of Kainuu 9.45 ekarelia Euregio Karelia as a cultural information society Dr. Tarja Cronberg, COPRI Discussion Coffee-break Russia and European information society Petri Salo, Consul, Consulate General of Finland in St.Petersburg Andrey Spiridonov, Representative of the Russian Federation MFA in Petrozavodsk Panel discussion Chair: Pauli Saapunki, deputy of Finland Parliament Participants: morning speakers and Arthur Myaki, deputy of the State Duma of the Russian Federation Lunch Education-based regional economy and professional skills in information society Natalia Ruzanova, vicerector, Petrozavodsk State University Ilkka Frederiksen, co-ordinator, Teknopolis Comments: Yugeny Ieshko, Deputy Chairman of Presidium, Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences Satu Ahonen, project manager, Learning Central Karelia, Outokumpu and Polvijärvi Discussion Coffee-break Virtual education environment Jari Koivisto, Councillor, Education government Svetlana Alekseeva, Deputy director, National Library of the Republic of Karelia Comments: Tuulikki Karjalainen, Executive Director, Education Centre Virtuosi,Lauri Sikanen, Senior Researcher METLA/ Research Centre of Joensuu Nadezhda Kotzoban and Elena Filimonova, teachers, Karelian State Pedagogical University Discussion Closing remarks: Ismo Kainulainen, Head of Government, Regional Council of North Karelia Dinner Welcoming speech, Pentti Hyttinen, Chairman of the Regional Council of North Karelia Friday Chair: Veikko Hannus, Chairman of Board of Representatives, Regional Council of Kainuu 9.00 Opening Veikko Hannus, Chairman of Board of Representatives, Regional Council of Kainuu 9.15 Cross-border e-commerce ICT in North-West Russia Hannu Hernesniemi, Research director Etlatieto Ltd. Complex Cadastres of Natural and Social Resources and cross-border cooperation Anatoly Hakhaev, Director, Innovation and Technological Centre The North Star, Petrozavodsk State University Timber e-bourse Jukka Peltonen, project manager, Centre of Expertise for Wood Technology and Forestry Discussion Coffee-break Continuation of the morning committee Jouni Mustonen, Regional director Sonera JSC Citius Travel tourism cross-border e-commerce Jukka Jurvansuu, Managing Director, Citius Travel Discussion Conclusions of the conference Hannes Kemppainen, Chairman of the Regional Council of Kainuu 4

5 Âûñòóïëåíèå Ìèíèñòðà âíåøíèõ ñâÿçåé Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ Â.À. Øëÿìèíà Óâàæàåìûå äàìû è ãîñïîäà! Â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûñòðûìè òåìïàìè ðàçâèâàåòñÿ ïðèãðàíè íîå ñîòðóäíè åñòâî ðåãèîíîâ Ñåâåðî- Çàïàäà Ðîññèè ñ òåððèòîðèàëüíûìè îáðàçîâàíüÿìè ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ Ñåâåðíîé Åâðîïû. Íîâîé ôîðìîé òàêîãî ðîäà ñîòðóäíè åñòâà ñòàëè åâðîðåãèîíû. Îäíèìè èç ïåðâûõ åâðîðåãèîíîâ ñ ó àñòèåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòàë íàø åâðîðåãèîí Êàðåëèÿ. Óæå ïåðâûå øàãè ïî ðàçâèòèþ òðàíñãðàíè íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïîêàçàëè, òî åâðîðåãèîíû èãðàþò ïîçèòèâíóþ ðîëü â êà åñòâå èíñòðóìåíòà ñãëàæèâàíèÿ ðàçëè èé â óðîâíÿõ ýêîíîìè åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, ïðèãðàíè íîé èíôðàñòðóêòóðû, ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ýêîëîãè åñêèõ ïðîáëåì, ïðåîäîëåíèè äèñáàëàíñîâ â âîïðîñàõ çàíÿòîñòè, à òàêæå êóëüòóðíûõ è ÿçûêîâûõ áàðüåðîâ. Âîçíèêíîâåíèå åâðîðåãèîíà Êàðåëèÿ äàëî èìïóëüñ ìíîãèì âàæíûì èíèöèàòèâàì, êîòîðûå óæå äàâíî òðåáîâàëè ê ñåáå âíèìàíèÿ. Îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé ñîòðóäíè åñòâà â ðàìêàõ åâðîðåãèîíà íà ðîññèéñêî-ôèíëÿíäñêîé ãðàíèöå - ýòî ñîçäàíèå íàèáîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ðåàëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ òðàíñãðàíè íûõ ïðîåêòîâ. Íà íàø âçãëÿä, èìåííî àêòèâèçàöèÿ ñóáðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè åñòâà íà Ñåâåðå Åâðîïû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ó àñòèþ Ðîññèè â èíòåãðàöèîííîì åâðîïåéñêîì ïðîöåññå, â òîì èñëå â ðàìêàõ Ñåâåðíîãî èçìåðåíèÿ, êîòîðîå óæå ñòàëî ïîëèòèêîé Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Â ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè Ñàììèòà Ðîññèÿ - ÅÑ (Ìîñêâà, 17 ìàÿ 2001 ã.) ãîâîðèòñÿ: Ìû ïðèâåòñòâóåì ïîçèòèâíûå èòîãè 2-é ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè ïî Ñåâåðíîìó èçìåðåíèþ è ñ èòàåì âàæíûì ðåàëèçàöèþ êîíêðåòíûõ ïðîåêòîâ â ðàìêàõ Ñåâåðíîãî èçìåðåíèÿ, âêëþ àÿ ðåãèîíàëüíîå è òðàíñãðàíè íîå ñîòðóäíè åñòâî, à òàêæå ïîääåðæèâàåì ðàçâèòèå ýëåêòðîííîãî Ñåâåðíîãî èçìåðåíèÿ. Âêëàäîì â ðàçâèòèå ýòîãî íàïðàâëåíèÿ äîëæåí ñòàòü è ïðîåêò E-Karelia, êîòîðûé ìû áóäåì îáñóæäàòü íà äàííîé êîíôåðåíöèè, ãëàâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå òðàíñãðàíè íîãî ñîòðóäíè åñòâà â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå. Àêòóàëüíîñòü äàííîé òåìû íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. åëîâåê ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò â ïëîòíîé èíôîðìàöèîííîé ñðåäå. Ñî ñòàíîâëåíèåì âñåìèðíîé ïàóòèíû ýòà ñðåäà ñòàëà íå ïðîñòî ðåàëüíîé, îíà óæå ñàìà ñòðóêòóðèðóåò ýêîíîìèêó è ïîëèòè åñêîå ðàçâèòèå åðåç ìàññîâûå êîììóíèêàöèè; àêòèâíî, à ïîä àñ è àãðåññèâíî, äåéñòâóåò â îòíîøåíèè òðàäèöèîííûõ íåìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé åëîâåêà - êóëüòóðíûõ, íðàâñòâåííûõ, èñòîðè åñêèõ. Ñåãîäíÿ â ýòîì çàëå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ îáëàñòåé çíàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëè, áèçíåñìåíû, ïîëèòèêè, æóðíàëèñòû. Âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò åäèíîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî, åäèíûå öåëè ðàçâèòèÿ. Ñåãîäíÿ â íàøåì áåñïîêîéíîì ìèðå ìû êàê íèêîãäà õîðîøî ïîíèìàåì, òî èñòèííûå öåëè - ýòî öåëè îáåñïå åíèÿ áåçîïàñíîñòè è áëàãîñîñòîÿíèÿ åëîâåêà, íûíåøíåãî è áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Ðàíüøå çâó àëî: åëîâåê è ýêîíîìèêà, ýêîíîìèêà è íðàâñòâåííîñòü, ýêîíîìèêà è áåçîïàñíîñòü. Ñåãîäíÿ ìû ïðèâû íî ãîâîðèì: åëîâåê â ìèðå èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèÿ è íðàâñòâåííîñòü, èíôîðìàöèÿ è áåçîïàñíîñòü. Ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà çàâèñèò îò òâîð åñêîãî è îáðàçîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà åëîâåêà, îò âñåãî êîìïëåêñà âîïðîñîâ åãî íîðìàëüíîãî ñàìî óâñòâèÿ, âêëþ àÿ ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå, íðàâñòâåííûå ñòîðîíû æèçíè. Ïîýòîìó ïàðàëëåëüíî ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì óíèôèöèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ìèðå èäåò è ïðîöåññ âîçðîæäåíèÿ ìíîãîîáðàçèÿ òðàäèöèîííûõ íàöèîíàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòåé. Ýòî âàæíî îñîçíàòü è â Ðîññèè ñ åå áîãàòîé èñòîðèåé, ñ òðàäèöèîííîé îïîðîé íà êóëüòóðó, íàóêó, îáðàçîâàíèå. Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, ãäå èíòåíñèâíî ðàçâèâàþòñÿ ýòè ñôåðû åëîâå åñêîé äåÿòåëüíîñòè, äîëæíà âíåñòè ñâîé âêëàä â ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè. Óæå ñåé àñ â íàøåé ðåñïóáëèêå äåñÿòêè òûñÿ ëþäåé íà ðàáîòå è äîìà ïîëüçóþòñÿ Èíòåðíåòî ì, çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà èäåò ðîñò ìîáèëüíîé òåëåôîííîé ñâÿçè (íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êàðåëèè îêîëî 5 òûñÿ åëîâåê èìåþò ìîáèëüíûå òåëåôîíû), èíòåíñèâíî ðàáîòàþò â îáëàñòè íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ó åáíûå è íàó íûå çàâåäåíèÿ, è â ïåðâóþ î åðåäü - Ïåòðîçàâîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, áèáëèîòåêè, ôèðìû è ïðåäïðèÿòèÿ, - ñïèñîê ýòîò ìîæíî ïðîäîëæèòü. Êîíå íî, åñòü è ïðîáëåìû, è èõ íåìàëî. Îá ýòèõ ïðîáëåìàõ ìíîãî ãîâîðèòñÿ è ïèøåòñÿ, óêàæåì òîëüêî íà íåêîòîðûå ïðèìåðû. Ýòî ïðîáëåìà èíôîðìàöèîííîãî íåðàâåíñòâà è îáåñïå åíèÿ ðàâíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, ïðîáëåìà ïèðàòñòâà â ñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé (ïðîìûøëåííîé) ñîáñòâåííîñòè, ìíîãî èñëåííûå ïðàâîâûå ïðîáëåìû, íðàâñòâåííûé àñïåêò è ñàìîðåãóëèðîâàíèå â êîìïüþòåðíîì îáìåíå èíôîðìàöèåé, íàêîíåö, ïðîáëåìà ñóâåðåíèòåòà â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå - êàê ëè íîñòè, òàê è ãîñóäàðñòâà. Ïî êðûëàòîìó âûðàæåíèþ âûäàþùåãîñÿ ðîññèéñêîãî ó íîãî àêàäåìèêà Íèêèòû Ìîèñååâà âåêó ñâåðøåíèÿ åù òîëüêî ïðåäñòîèò îòâåòèòü íà âûçîâû âåêà ïðåäóïðåæäåíèÿ. Íàäååìñÿ, òî â ñîòðóäíè åñòâå ñ íàøèìè ôèíñêèìè êîëëåãàìè è äðóçüÿìè ìû áóäåì âìåñòå èñêàòü ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì è îòâå àòü íà âûçîâû âðåìåíè. È îäíèì èç ïåðâûõ øàãîâ íà ýòîì ïóòè äîëæíà ñòàòü ñåãîäíÿøíÿÿ êîíôåðåíöèÿ. Â çàêëþ åíèå ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü íàøèõ ðàäóøíûõ õîçÿåâ çà òåïëûé ïðèåì è õîðîøóþ îðãàíèçàöèþ äàííîé êîíôåðåíöèè è ïîæåëàòü åå ó àñòíèêàì òâîð åñêîé è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû. Report of the Minister of Foreign Relations of the Republic of Karelia V. Shlyamin The Minister emphasized, that acceleration of subregional cooperation within euregio Karelia in the North Europe would promote Russia s participation in European integration process, including within Northern Dimension. The project ekarelia must become the contribution to development of this line.. All of us are united by the information space, information society and common objectives of development of the Republic of Karelia. The process of IT development is going at full speed in our republic and Karelia must contribute to the information society development in Russia. There is a need to remember that active computerization in all spheres of our life brings both benefits and is fraught with new threats and problems, which we shall solve together with our Finnish partners. 5

6 ekarelia Euregio Karelia kulttuurisena tietoyhteiskuntana, Tohtori Tarja Cronberg, COPRI 1 eeurope- eeurooppa eeurope on poliittinen aloite. Sen avainsana on «nopeuttaa». Tavoitteena on nopeuttaa tietoyhteiskunnan mukanaan tuomia muutoksia ja samalla lõytää niiden positiiviset ulottuvuudet ja torjua kielteiset. Aloitteella pyritään varmistamaan, että siirtyminen tietoyhteiskuntaan kokoaa, ei syrjäytä; yhdentää, ei erota; luo mahdollisuuksia, ei uhkia. Lyhyesti eeuroopan pyrkimyksenä on tuoda tietoyhteiskunnan hyõdyt kaikkien eu-rooppalaisten ulottuville 1. Näiden yieisten periaatteiden toteuttamiseksi on määritelty seuraavat tavoitteet: Tuodaan jokainen kansalainen, koti ja koulu, jokainen yritys ja hallinto-elin digitaalikauden verkkoympäristõõn. Luodaan Eurooppaan digitaalista osaamista tukemalla uutta yrityskulttuuria, joka rahoittaa ja kehittää uusia ideoita. Varmistetaan, että muutosprosessi on kokonaisuutena yhteiskunnallisesti eheyttävä, lisää kuluttajien luottamusta ja vahvistaa sosiaalista yhteen-kuuluvuutta. eeurooppa käynnistyi Komission aloitteesta joulukuussa Aloitteen saaman kannatuksen myotä Lissabonin huippukokous käsitteli asiaa maaliskuussa 2000 ja toimenpideohjelma hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Feirassa kesäkuussa Tässä toimenpideohjelmassa alkuperäiset kymmenen toimintalinjaa, jotka sisäsivä mm. sähkõisen kaupan edistämisen, verkkovälitteisen terveydenhoidon ja älykkäät liikennejärjestelmät, on nyt hahmotettu kolmena päätoimintalinjana: 1 Halvempi, nopeampi ja turvallisempi internet Halvempi ja nopeampi pääsy internetiin saavutetaan kilpailuttamalla paikallisia operaattoreita, luomalla edellytykset internetiin pääsyyn kännykällä sekä kehittämällä tarvittavaa verkostokapasiteettia. Erityisesti tulee huomioida syrjäisten alueiden asukkaat ja heidän tasa-arvoiset mahdollisuutensa päästä mukaan moderneihin verkostoihin. Toiseksi luodaan nopeammat internetyhteydet tutkijoille ja opiskelijoille. Tämä edellyttää tutkimuslaitosten ja yliopistojen samoin kuin tieteellisten kirjastojen, keskusten ja vähitellen myõs koulujen liittämistä yhteiseen eurooppalaiseen tiedeverkostoon. Kolmantena mainitaan turvalliset verkostot ja älykortti. Sähkõisen kaupankäynnin edellytyksenä on kuluttajien luottamus, joka myõs edellyttää taistelua virtuaalista rikollisuutta vastaan. 6 2 Investoinnit ihmisiin ja osaamiseen Jokaisen kansalaisen tulee omata ne taidot, joita tarvitaan tietoyhteiskunnassa elämiseen ja tyõskentelyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorison siirtymiseen virtuaaliaikaan ja siihen, että kaikissa kouluissa on internet- ja- multimediaresurssit vuoden 2001 loppuun mennessä. Opettajia tulee kouluttaa ja liittää koulut asteittain eurooppalaiseen verkostoon. Tyõskentely nk. osaamispohjaisessa taloudessa vaatii panostusta erityisesti riskiryhmien koulutukseen. Perustaidot tulee määritellä ja ottaa käytäntõõn eurooppalainen atk-ajokortii. Tämä toimenpidekokonaisuus huomioi myõs tyõajan joustot sekä mahdollisuuden yhdistää paremmin tyõ ja perheelämä. 3 Internetin käytõn lisääminen Tärkein tavoite on sähkõisen kaupankäynnin nopeuttaminen. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä ei saa unohtaa. Lainsäädäntõä tulee kehittää copyright-oikeuksien, etämarkkinoinnin ja erahan käytõssä. Julkisen sektorin tulee tukea palvelujen saantia verkossa. Yksi näistä palveluista on terveys. Erityistä huomiota kiinnitetäänkin käyttäjäystävällisen terveyskasvatus-, tautien ehkdisy- ja hoitojärjestelmien kehittämiseen. Alykkäät liikennejärjestelmät puolestaan edesauttavat sisämarkkinoiden kehittymistä poistamalla pullonkauloja ja lisäämällä liikenneturvallisuutta. Eurooppalaista sisältõtuotantoa tulee kehittää kulttuurisen diversiteetin pohjalta. eeurooppa-ajatuksen ytimessä on siis halvempi, nopeampi ja turvallisempi internet, jonka käyttõä kaikin tavoin nopeutetaan. Ihmisiin ja osaamiseen investoidaan siten, että uudessa taloudessa ehkäistään syrjäytymistä ja luodaan kaikille eurooppalaisille tarvittavat edellytykset tehdä tyõtä ja toimia tietoyhteiskunnassa. Komission hyväksymässä toimenpideohjelmassa 2 todetaan, että kehittämällä tietotekniikkaan liittyviä sovellutuksia ei kyse ole ainoastaan tekniikan, vaan myõs kilpailuedun kehittämisestä. Euroopan Unionin on pärjättävä kilpailussa Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa tietoyhteiskunnan tuotteissa ja palveluissa. Onko eeurooppa vain Euroopan Unionin jäsenmaiden kansalaisille, vai käsittääkõ se myõs rajaa ylittävän ulottuvuuden? Euroopan Unionin Venäjä-strategiassa ei mainita tietoyhteiskuntaa, mutta Venäjä on vastauksessaan strategiaan ottanut asian esille 3. Vastausta kysymykseen rajat ylittävästä ulottuvuudesta voimme etsiä seuraavasta. 2 Pohjoinen eulottuvuus Pohjoinen ulottuvuus on poliittinen konsepti, jonka Suomi on tuonut eurooppalaiseen keskusteluun. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on kehittää Euroopan pohjoisten osien politiikkaa, johon samalla liittyy myõs - ei ainoastaan tulevia jäsenmaita kuten Baltian maat - vaan myõs Luoteis-Venäjä. Näin ollen Pohjoinen ulottuvuus on tallä hetkellä EU:n Venäjästrategian yksi - ja ehkä tärkein Iähtõkohta. Komission Pohjoisen ulottuvuuden toiminnallisessa selvityksessä sekä toimintaohjelmassa korostetaan Euroopan pohjoisten osien 1 eeurope. Tietoyhteiskunta kaikille. Tiedonanto. Komission aloite Eurooppa-Neuvoston ylimääräiselle kokoukselle Lissabonissa eeurope 2002 An Information Society for all. Draft Action Plan Prepared by the Europen Commission for the European Council in Feira June. Brussels COM (2000). 3 Venäjä korostaa vastauksessaan EU:n yhteiseen strategiaan ( , 1999/414/CFSP) kohdassa «Yhteistyõ tieteessä, teknologian kehityksessä sekä patenttitoiminnassa» seuraavaa: «Euroopan Unioni julistuksen mukaisesti osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen tietoyhteiskunnan luomiseen ja vahvistaa, että Venäjä on sen integroitu osa.»

7 merkitystä. Pohjoista ulottuvuutta ei rajata sisälõllisesti, vaan se käsittää toimintoja aina luonnonvarojen hyõdyntämisestä tietoyhteiskuntaan (puolustus- ja turvallisuuspolitiikka eivät kuitenkaan sisälly siihen). Tavoitteena on yhdistää Pohjoisen ulottuvuuden areenalla Euroopan Unionin pohjoisten osioiden eri politiikkatoiminnot. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka ei edellytä uusia varoja, vaan tavoitteena on koordinoida jo olemassa olevia rahoitusmuotoja, Luoteis-Venäjän kohdalla ennen kaikkea sinne suuntautuvaa Tacis-rahoitusta. Itämeren valtioiden neuvosto CBSS päätti tammikuussa 2001 kehittää ajatusta pohjoisesta eulottuvuudesta yhdessä Euroopan Komission kanssa. Osapuolina tässä tyõssä ovat Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Venäjä, Ruotsi ja EU. Komissiossa on käynistynyt erityinen Pohjoinen eulottuvuus tyõ, jonka tavoitteena on hyõdyntää ltämeren alueen jo johtavaa asemaa IT-sektorilla ja tehdä selvitys, jonka pohjalta IT-alan ehdotuksia voidaan sisällyttää Euroopan Komission Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmaan. Tyõn puitteissa on tehty SWOT-analyysi. Pohjoisen eulottuvuuden toimintaohjelma perustuu eeurooppa-ohjemaan. Taustalla ovat edellä esitetyt toimintalinjat halvoista, nopeista ja turvallisista internetyhteyksistä, internetin käytõn lisääntymisestä ja investoinneista ihmisiin ja osaamiseen. Pohjoisessa eulottuvuudessa kuitenkin näitä painopisteitä on tarkasteltu ja muokattu pohjoiselle alueelle sopiviksi. Alueellisen tarkastelun pohjaksi on määritelty yleiset tavoitteet, joissa korostuvat: - pohjoisen alueen tietoyhteiskuntaan siirtymisen nopeuttaminen - yhteistyõn ja integraation lisääminen niiden maiden välillä, jotka kuuluvat Pohjoiseen ulottuvuuteen - integraatiota lisäävien ja alueellisen kehityksen synergiaa luovien uusien ja käynnissä olevien aloitteiden näkyvyyden lisääminen - innovaatio- ja investointi-ilmapiirin parantaminen ennen kaikkea Luoteis-Venäjällä ja Baltian maissa - lainsäädännõllisen viitekehyksen tukeminen - tietoyhteiskunta-aloitteiden toimivuuden parantaminen ja tehostaminen sekä monikansallisten projektien toteuttaminen - Pohjoisen eulottuvuuden edistäminen alueen tavaramerkkinä. Lopuksi todetaan, että tärkein resurssi luotaessa osaamispohjaista tietoyhteiskuntaa kaikille on luova yksilõ 4. Toimintalinjat korostavat alueen vahvuuksia esimerkkinä vaikkapa inhimillisten osaamisresurssien käyttõ sekä edistykselliset ehallinto-kokeilut. Toimintalinjoissa korostuu synergia, kokemusten vaihto, tehokkaat kehittämistoimenpiteet, avoimmuus ja kansalaisten demokraattinen osallistuminen. Seuraavassa lyhyt kuvaus toimintalinjoista: 1 Nopeat tutkimusverkostot ja kehittyneet laajakaistasovellutukset Tavoitteena on käyttää kehittyneitä tutkirnusverkostoja tulevaisuuden palvelujen, etäopetuksen, telelääketieteen sekä digitaalisten kirjastojen ja infrastruktuurin kehittämiseen. Tähän liittyy myõs koulutus ja osaamisen siirto. Esimerkkinä on NORDUnet2, jota on kehitetty viidessä Pohjoismaassa. Baltian maihin, Puolaan ja Venäjälle suuntautuvassa tietoliikenteessä tulee parantaa laajakaistaisten tutkimusverkostojen yhteensopivuutta. 2 ICT-turvaliisuus Tavoitteena on lisätä rajaa ylittävää kaupankäyntiä sähkõisten allekirjoitusten avulla. Toiminnat liittyvät turvallisiin ohjz jo nyt - mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa - puutetta. Pohjoinen eulottuvuus Iähtee siitä, että hyvin koulutettuja ICT-kandidaatteja Luoteis-Venäjältä, Baltian maista ja Puolasta voidaan kouluttaa yritysten tarpeita vastaavasti. Yritysten tulee olla aktiivisia ja esittää vaatimuksia sekä luoda sisältõjä koulutusohjelmiin. Konkreettisesti ehdotetaan, että Pietariin ja Kaliningradiin perustetaan keskukset, jotka toimivat virtuaalisina etätyõpaikkoina ja tarjoavat palveluita alueen yrityksille. Pohjoinen ICT-osaamisen verkosto mainitaan myõs ohjelmassa. 4 Sähkõinen kaupankäynti Itämeren alueella on jo käynnissä EU:n «Go Digital» - kampanja, jota tulee laajentaa. Erityistä huomiota kiinnitetään pk-yritysten edellytyksiin osallistua sähkõiseen kaupankäyntiin ja alueella tuotettujen palvelujen yhteensopivuuteen. 5 ehallinto ehallinnossa tulee erityistä huomiota kiinnittää hakijamaiden lainsäädäntõõn, tämä voi luoda esimerkin myõs muihin maihin. Lähtõkohtana tulee olla Euroopan Komission tyõryhmän esitykset (bench marking) ja yhteisen areenan luominen palvelujen tuottamiselle kansallisesti. Tämä helpottaa rajaa ylittävää yhteistyõtä sekä palvelujen standardisointia alueen kaikissa maissa. Tyõvoiman liikkuvuuden edellytyksiä tulee tutkia, opiskelijoiden vaihtoa tukea ja lisätä ansioiden ja tutkintojen hyväksyntää maiden välillä. Sekä eeurooppa että Pohjoinen euiottuvuus ovat kehittäneet indikaattoreita. Näiden käyttõä tulee lisätä mitattaessa eri maissa tietoyhteiskunnan kehitystä mm. tietotekniikan käyttõä ja saavutettavuutta. Tätä kysymystä käsitellään erikseen tämän ohjelman loppuosassa. Pohjoisen eulottuvuuden alustavassa versiossa todetaan myõs, että eymparistõ on välttämätõn osa Pohjoista eulottuvuutta. Konkreettiset ehdotukset kuitenkin puuttuvat (tilanne toukokuun 2001 lopussa). Pohjoisen eulottuvuuden merkitys on suuri ennen kaikkea, koska se rakentaa siltaa myõs Venäjän tietoyhteiskuntakehitykselle. Luoteis-Venäjän mukana oleminen Pohjoinen euiottuvuus -ohjelmassa on tärkeää ja käytännõn toimintaa tuleekin ohjelman mukaan rahoittaa Tacis-rahoituksella. Muita rahoitusinstrumentteja komissiossa ovat tutkimuksen puiteohjelma, rakennerahastot, Interreg- ja Phare-ohjelmat sekä «Go Digital» -kampanja. 4 The Northern edimenssion Action Plan. Draft Version. 7

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA

KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA TUTU-JULKAISUJA 5/2005 KANSALAINEN TURUN SEUDUN TIETOYHTEISKUNNASSA Juha Heikkilä Juha Heikkilä Tutkimusapulainen, ympäristösuunnittelija (AMK) Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2005 Juha Heikkilä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

EUREGIO KARELIA naapuruusohjelmahankkeet vuosina 2001 2008

EUREGIO KARELIA naapuruusohjelmahankkeet vuosina 2001 2008 hankkeet vuosina 2001 2008 Sisällysluettelo Saate... 9 Euregio Karelia... 10 TOIMINTALINJA 1... 13 Toimintalinjan 1 hankkeet... 14 Toimenpidekokonaisuuden 1.1. hankkeet... 18 Barents Steel Meets the Oil

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot