SISÄLLYS. N:o Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta Asetus Kriminaalihuoltoyhdistyksestä Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta Opetusministeriön päätös Museoviraston maksullisista suoritteista Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston maksullisista suoritteista Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan maksullisista suoritteista Opetusministeriön päätös Valtion taidemuseon maksullisista suoritteista Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1996 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta N:o 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään ulkoasiainhallinnosta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1164/1987) 8 :n 1 momentin nojalla: 1 Suomen ulkomaanedustukseen kuuluvat diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot (edustusto) voivat myöntää ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1164/1987) 8 :n mukaista taloudellista avustusta siten kuin tässä asetuksessa säädetään. 2 Tämä asetus koskee tilapäisesti ulkomailla oleskelevia Suomen kansalaisia. 3 Edustusto voi välittää varoja ulkoasiainministeriön tilille etukäteen tehtyä talletusta vastaan henkilölle, jonka edustusto on todennut: 1) joutuneen ulkomailla hädänalaiseen asemaan sairauden, tapaturman, rikoksen kohteeksi joutumisen vuoksi tai muusta näihin rinnastettavasta syystä; ja 2) olevan kykenemätön ilman edustuston apua saamaan riittäviä varoja käyttöönsä välittömän hädän poistamiseksi. 4 Jos talletuksen saaminen ei ole mahdollista, edustusto voi takaisinmaksusitoumusta vastaan myöntää 3 :ssä tarkoitetulle henkilölle taloudellista avustusta kotimatkaa varten. 5 Jos talletuksen saaminen ei ole mahdollista eikä 3 :ssä tarkoitetun henkilön ole mahdollista antaa takaisinmaksusitoumusta sairauden vakavuuden, tajuttomuustilan tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi, edustusto voi myöntää taloudellista avustusta kotimatkaa tai sairauden välttämätöntä ja tilapäistä hoitoa varten. 6 Edustusto voi myöntää vähäistä taloudel A

2 3594 N:o 1240 lista avustusta 3 :ssä tarkoitetulle henkilölle välittömän hädän poistamiseksi. Vähäisen taloudellisen avustuksen arvo vähennetään edustuston mahdollisesti välittämistä varoista tai lisätään mahdollisesti tehtävään takaisinmaksusitoumukseen. 7 Merimiesten avustamisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. 8 Tämän asetuksen perusteella suoritetusta varojen välittämisestä ja taloudellisen avustuksen myöntämisestä peritään toimitusmaksu. 9 Tässä asetuksessa tarkoitettujen taloudellisten avustusten perimisestä takaisin säädetään ulkoasiainhallinnosta annetun lain 8 :n 2 momentissa. 10 Tarkemmat säännökset ja ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa ulkoasiainministeriö. 11 Edustuston tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 12 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri Paavo Lipponen

3 3595 N:o 1241 Asetus Kriminaalihuoltoyhdistyksestä Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä säädetään kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1035/1996) 4 :n 1 momentin ja 14 :n 1 momentin sekä hallintomenettelylain (598/1982) 3 :n 3 momentin nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Kriminaalihuoltoyhdistys Julkisoikeudellinen Kriminaalihuoltoyhdistys huolehtii yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanosta. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Toimintaansa varten yhdistyksellä on keskustoimisto ja aluetoimistoja sekä muita toimintayksikköjä. Aluetoimiston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää oikeusministeriö yhdistyksen johtokunnan esityksestä. 2 Yhdistyksen muut tehtävät Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon lisäksi yhdistys voi ottaa hoitaakseen muita hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisia kriminaalihuoltoon kuuluvia tehtäviä sekä sellaisia muita tehtäviä, jotka edistävät yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. 3 Yhdistyksen toimielimet Yhdistyksen toimieliminä ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta. Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja. 4 Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä: 1) kunnan tai kuntayhtymän; 2) kriminaalihuollon, vankeinhoidon tai sosiaaliturvan alalla toimivan valtakunnallisen yhdistyksen, muun yhteisön taikka säätiön; sekä 3) kriminaalihuollon alalla toimivan alueellisen aatteellisen yhdistyksen. 5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on olennaisesti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. 6 Jäsenmaksu Yhdistyksen kokous määrää jäsenmaksun suuruuden vuosittain.

4 3596 N:o luku Yhdistyksen kokous 7 Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 8 Kutsu yhdistyksen kokoukseen Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetetyssä kirjatussa kirjeessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 9 Äänestäminen yhdistyksen kokouksessa Yhdistyksen kokouksessa jokaisella edustettuna olevalla jäsenellä on yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä. Johtokunnan jäsenillä ja toiminnanjohtajalla on yhdistyksen kokouksessa puhevalta mutta ei äänioikeutta. He eivät saa kokouksessa edustaa yhdistyksen jäseniä. 10 Yhdistyksen kokouksen järjestäytyminen Yhdistyksen kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja. Hän toteaa myös kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä toimittaa kokouksen puheenjohtajan valinnan. Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan kaksi jäsenten edustajaa. 11 Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat Yhdistyksen kokouksessa: 1) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 2) päätetään lausunnon antamisesta oikeusministeriölle johtokunnan tekemästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta; 3) päätetään johtokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista; 4) valitaan kaksi johtokunnan jäsentä sekä heidän varajäsenensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan; 5) valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 3 luku Yhdistyksen johtokunta ja toiminnanjohtaja 12 Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet Johtokunnassa on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistyksen kokous valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistyksen henkilöstöllä on lisäksi oikeus valita johtokuntaan yksi jäsen ja hänelle varajäsen. Yhden jäsenistä valtioneuvosto määrää johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Henkilöstöä edustavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kuin johtokunnan muiden jäsenten. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon asiassa, joka koskee yhdistyksen johdon ottamista tai erottamista, johdon sopimusehtoja tai henkilöstön palvelussuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä. 13 Johtokunnan kutsuminen koolle Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä on läsnä. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät tämän ollessa estynyt tai esteellinen. 14 Johtokunnan tehtävät Johtokunta ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. Lisäksi johtokunnan tehtävänä on:

5 N:o ) päättää yhdistyksen toiminnan yleisistä periaatteista ja tavoitteista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta; 2) hyväksyä kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta annetun lain (1035/1996) mukaiset sopimukset sekä työehtosopimukset; 3) laatia toimintakertomus ja tilinpäätös; 4) antaa yhdistyksen ohjesääntö, jolla vahvistetaan yhdistyksen organisaatio sekä toiminnanjohtajan ja muiden työntekijöiden toimivalta ja vastuu; 5) ottaa yhdistykselle toiminnanjohtaja ja ohjesäännössä määrätyt muut työntekijät; 6) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna täytäntöön sen päätökset; 7) huolehtia yhdistyksen talouden ja varojen hoidosta; 8) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä lainan ottamisesta ja lahjoitusvarojen käyttämisestä; sekä 9) ratkaista tarvittaessa muut yhdistyksen toiminnan kannalta periaatteellisesti merkittävät asiat. Johtokunta tekee päätökset toiminnanjohtajan tai hänen määräämänsä yhdistyksen työntekijän esittelystä. 15 Eriävän mielipiteen merkitseminen ja johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi kokouksesta pidettävään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastavat kokouksen puheenjohtaja ja kokouksen valitsema johtokunnan jäsen. 16 Toiminnanjohtajan tehtävät Toiminnanjohtaja johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä huolehtii ja vastaa yhdistyksen sitoumusten ja sopimusten täyttämisestä. Toiminnanjohtajan tehtävänä on valmistella johtokunnassa käsiteltävät asiat ja panna johtokunnan päätökset täytäntöön. Ohjesäännössä määrätään, kuka hoitaa toiminnanjohtajan tehtäviä hänen ollessaan estynyt. 4 luku Yhdistyksen kirjanpito ja tilintarkastus 17 Yhdistyksen kirjanpito ja tilikausi Yhdistys noudattaa kirjanpitolakia (655/ 1973) ja kirjanpitoasetusta (1575/1992). Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 18 Tilintarkastajat Yhdistyksen kokous, oikeusministeriö ja valtiontalouden tarkastusvirasto valitsevat kukin yhdistykselle yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 5 luku Erinäiset säännökset 19 Hallintomenettelylain noudattaminen Kriminaalihuoltoyhdistyksessä noudatetaan hallintomenettelylakia (598/1982) käsiteltäessä kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta annetun lain 2 :n mukaista asiaa. 20 Äänestäminen yhdistyksen toimielimissä Yhdistyksen toimielimissä tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 21 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa: 1) toiminnanjohtaja yksin; 2) johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä; taikka 3) johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa. 22 Yhdistyksen lakkaaminen Yhdistyksen lakatessa sen varat siirtyvät

6 3598 N:o 1241 valtiolle. Oikeusministeriö voi kuitenkin luovuttaa yhdistyksen varat tai osan niistä sellaiselle yhteisölle, jonka päämäärä on lähellä Kriminaalihuoltoyhdistyksen päämäärää. 6 luku Voimaantulo 23 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan Kriminaalihuoltoyhdistyksestä 21 päivänä helmikuuta 1975 annettu asetus (135/1975). Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa. Kumottavan asetuksen nojalla asetettu Kriminaalihuoltoyhdistyksen johtokunta toimii tämän asetuksen mukaisena johtokuntana, kunnes uusi johtokunta on asetettu. Yhdistyksen kokouksen viimeksi valitsemat kaksi jäsentä toimivat kuitenkin uuden johtokunnnan jäseninä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen saakka. Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

7 3599 N:o 1242 Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996 Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 51 :n 3 momentin, 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/1972) 7 ja 8 :n sekä 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 32 :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1043/1996: 1 Opintolainan enimmäiskorko Opintolainan enimmäiskorko on kuusi prosenttia. 2 Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 2,25 prosenttia. Lainansaajan korko-osuus on 3,75 prosenttia. 3 Valtion suorittama hoitokorvaus Opintotukilain (28/1972) 8 :ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy 1 :ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon. 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja se on voimassa vuoden 1997 loppuun. Tällä päätöksellä kumotaan 19 päivänä kesäkuuta 1996 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (448/1996). Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Neuvotteleva virkamies Leena Koskinen

8 3600 N:o 1243 Opetusministeriön päätös Museoviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet Muinaismuistolaissa (295/1963) tarkoitetut lupa- ja lunastuspäätökset. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden maastavientilupapäätöksistä peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 200 markkaa. 3 Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet Muita valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoista Museovirasto päättää liiketaloudellisin perustein ovat: 1) koulutuspalvelut ja erikseen tilatut opastus-, konservointi- ja konsulttipalvelut sekä tutkimukset; 2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet sekä kuvapalvelut; 3) valokopiot ja muut jäljennökset; 4) museokokoelmiin kuuluvien esineiden lainaaminen, muottien ja esinejäljennösten valmistaminen, ja mittapiirustusten tekeminen; 5) todistukset kohteen muinaisjäännösarvosta tai rakennussuojelulain mukaisesta suojelusta sekä muut vastaavat todistukset; 6) Museoviraston järjestämät perus- ja erikoisnäyttelyt; 7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön; sekä 8) muut tilauksesta tuotetut suoritteet. 4 Kirjasto- ja tietopalvelusuoritteet Museoviraston kirjasto- ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan opetusministeriön päätöstä kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. 5 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Hallitusneuvos Riitta Kaivosoja

9 3601 N:o 1244 Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Suomen elokuva-arkiston maksuttomia suoritteita ovat vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat: 1) lakisääteisten ja vapaaehtoisten talletusten luovutus tallettajan omaan käyttöön; sekä 2) kansainväliseen kulttuurivaihtoon liittyvä palvelutoiminta. 2 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Suomen elokuva-arkisto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) tieto-, kuva- ja lainauspalvelut; 2) huolinta; 3)elokuvien käyttö- ja esitysoikeuksien myynti; 4) esitystoiminta; 5) tilojen ja laitteiden käyttö; 6) elokuvateattereiden käyttö; 7) koulutus ja konsultointi; 8) filmi- ja videokatselu; 9) arkistopelasteen käyttö; sekä 10) muut tilauksesta tuotetut suoritteet. 3 Suomen elokuva-arkiston kirjasto -ja tietopalveluiden maksullisuuteen ja maksuperusteisiin sovelletaan opetusministeriön päätöstä kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista. 4 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Hallitusneuvos Riitta Kaivosoja

10 3602 N:o 1245 Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 :n nojalla päättänyt: 1 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka taiteen keskustoimikunta hinnoittelee liiketaloudellisen perustein, ovat: 1) koulutus- ja konsultointi sekä niihin liittyvänä julkaisu- ja muu materiaali; 2) tilojen käyttö; sekä 3) muut toimeksiannosta tai tilauksesta tuotetut suoritteet. Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät taiteen keskustoimikunnan neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan. 2 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuutta Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Hallitusneuvos Riitta Kaivosoja

11 3603 N:o 1246 Opetusministeriön päätös Valtion taidemuseon maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Opetusministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 nojalla päättänyt: 1 Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtion taidemuseo perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun ovat kulttuuriesineiden vientilupahakemuksista tehdyt päätökset, jotka perustuvat lakiin kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta (445/78). 2 Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion taidemuseo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) taidenäyttelyt; 2) av-ohjelmat, taiteiden väliset esitykset ja muut ohjelmat; 3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet; 4) konservointitutkimuspalvelut ja konservointialan neuvonta; 5) koulutus- ja konsulttipalvelut; 6) tieto-, kuva ja lainauspalvelut; 7) tietokanta- ja muut suorakäyttöpalvelut; 8) tilojen käyttö; sekä 9) muut tilauksesta tehdyt suoritteet. 3 Kokoelmien ja kuva- ja tietoaineistojen sekä hakemistojen rajattu käyttö museon tiloissa on maksutonta itsepalvelua. 4 Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1996 Ministeri Claes Andersson Kulttuuriasiainneuvos Kari Poutasuo

12 3604 N:o 1247 Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1996 Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeriö on, eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat, tänään tapahtuneessa esittelyssä päättänyt: 1 Soveltamisala Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (356/1995) 2 ja 3 :ssä tarkoitettujen vuodelta 1996 aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan käyttää vuoden 1996 valtion talousarvion momentille (Eräät korvaukset) osoitettua määrärahaa siten kuin tässä päätöksessä määrätään. 2 Korvauksen suuruus Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella, Tyrnävän, Limingan ja Temmeksen kunnissa, maksetaan ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuottajille perunanviljelyn lisäkustannusten kattamiseksi pinta-alaperusteista lisätukea, jonka suuruus on kirjallisen sopimuksen tuotannon markkinoimisesta tehneille viljelijöille markkaa hehtaarilta ja muille viljelijöille markkaa hehtaarilta. 3 Muut korvausperusteet Tässä päätöksessä tarkoitettu lisätuki maksetaan samoin perustein ilman erillistä hakemusta kuin perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (255/1996) tarkoitettu vuodelta 1996 maksettava perunantuotannon kansallinen tuki (perunatuki). 4 Tuen maksaminen, oikaisu, takaisinperintä, valvonta ja salassapito Tuen maksamisen, oikaisun, takaisinperinnän, valvonnan ja salassapidon osalta on noudatettava, mitä perunatuen osalta on edellä mainitussa valtioneuvoston päätöksessä määrätty. 5 Tarkemmat määräykset Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 6 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä Vanhempi hallitussihteeri Esko Laurila

13 3605 N:o 1248 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995 Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/93) 6 luvun 12 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä toukokuuta 1995 annetulla kirkolliskokouksen päätöksellä (864/95), ja 56 :n 1 momentti sekä 19 luvun 5 :n 1 momentti, ja lisätään 19 luvun 5 :ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2, 3 ja 4 momentit siirtyvät 3, 4 ja 5 momenteiksi, ja 19 lukuun uusi 5 a seuraavasti: 6 luku Viranhaltijat ja työntekijät B. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät 1. Yleiset määräykset 12 Vuosiloman ja virkavapauden myöntää seurakunnan papinviran haltijalle tuomiokapituli sekä lehtorin- tai kanttorinviran haltijalle kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Kirkkoherralla on kuitenkin oikeus myöntää seurakunnan muun papinviran haltijalle vapaa-ajat, vuosilomat ja enintään kuukauden pituiset virkavapaudet. Vuosilomaa ja virkavapautta koskevasta kirkkoherran päätöksestä tulee lähettää ilmoitus lääninrovastille ja tuomiokapituliin. C. Erityisvirat 56 Kirkkolain 6 luvun 15 :ssä tarkoitettujen kirkon erityistehtäviä varten perustettujen virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja viranhaltijoiden tehtävistä määrätään kirkkohallituksen antamissa johtosäännöissä. Tuomiokapitulien ja rajaseututoimintaa varten perustettujen virkojen osalta johtosäännöt antaa kuitenkin tuomiokapituli. 19 luku Hiippakunnan muu hallinto A. Tuomiokapituli 5 Asiat ratkaistaan tuomiokapitulin jäsenen esittelystä. Tuomiokapituli voi määrätä hallintoasian esittelijäksi myös notaarin tai muun viranhaltijan. Kirkkolain 19 luvun 4 a :ssä tarkoitettuja asioita sekä vähäisiä hallintoasioita voidaan ratkaista ilman esittelyä. Lainkäyttöasiat esittelee lakimiesasessori tai vastaava apujäsen. Hiippakunnallisen toiminnan johtavalla viranhaltijalla on tuomiokapitulin istunnossa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa päätöksen tekemiseen. 5a Tuomiokapitulin puheenjohtajan tai jäsenen

14 3606 N:o 1248 kirkkolain 19 luvun 4a :n mukaan ratkaistavaksi ei voida antaa asioita, jotka koskevat 1) pappisvirkaan hyväksymistä; 2) vaaliehdotuksen tekemistä, virkaan nimittämistä, virkamääräyksen antamista tai lakkauttamista taikka muuta virantäyttöön liittyvää asiaa; 3) tuomiokapitulille alistettua asiaa; 4) talousarvioesityksen laadintaa ja tilinpäätöstä; 5) lainkäyttöasiaa; sekä 6) kurinpito- ja virasta pidättämistä koskevaa asiaa. Tuomiokapitulin puheenjohtaja tai jäsen voi työjärjestyksessä määrätyn ajan kuluessa siirtää puheenjohtajan tai jäsenen päättämän asian tuomiokapitulin käsiteltäväksi. Tuomiokapitulin puheenjohtajan tai jäsenen päätökset, jotka voidaan siirtää tuomiokapitulin täysistunnossa ratkaistavaksi, päivätään ja annetaan ensimmäisenä arkipäivänä, jona päätöstä ei voida siirtää täysistunnossa ratkaistavaksi. Tämä kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995 Kirkolliskokouksen puolesta John Vikström arkkipiispa Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri

15 3607 N:o 1249 Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995 Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/93) 3 luvun 1 :n 1 momentti, 3 :n 1 momentti, 4 :n 1 ja 2 momentti, ja lisätään 3 luvun 1 :ään uudet 2 ja 6 momentit, jolloin nykyiset 2, 3 ja 4 momentit siirtyvät 3, 4 ja 5 momenteiksi seuraavasti: 3 luku Piispanvaali ja muut hiippakunnalliset vaalit A. Piispanvaali 1 Kun piispanvaali on määrätty toimitettavaksi, tuomiokapituli antaa vaalin ajankohdasta tiedon kirkkoherroille ja lääninrovasteille. Arkkipiispan vaalista on annettava tieto myös muille tuomiokapituleille. Tuomiokapitulin on viipymättä laadittava rovastikunnittain nimikirjan perusteella ja ottaen huomioon äänioikeutta ja hiippakuntaan kuulumista koskevat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännökset luettelo piispanvaalissa äänivaltaisista papeista ja lehtoreista sekä lähetettävä kullekin lääninrovastille ote tästä luettelosta. Tämän luettelon perusteella tuomiokapitulin on niinikään määrättävä kirkkolain 18 luvun 3 :n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen valitsijoiden lukumäärä ja jako seurakuntien kesken. Mainitusta päätöksestä on viipymättä toimitettava tieto kirkkoherroille. Kirkkolain 18 luvun 3 :n 2 momentin 5 kohdan tarkoittama pappien ja lehtorien lukumäärä määräytyy tuomiokapitulin päätöstä edeltävän kuukauden alun tilanteen mukaan ja seurakuntien väkiluku vaalin määräämistä edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaan. Ennen varsinaisen piispanvaalin toimittamista tuomiokapitulin on järjestettävä koevaali piispaehdokkaiden etukäteiskannatuksen selvittämiseksi. Koevaalista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisesta vaalista on säädetty. 3 Puheenjohtajan on pidettävä rukous ja muistutettava valitsijoita vaalin tärkeydestä sekä kehotettava heitä äänestämään kirkkolain 18 luvun 4 :n 1 momentin mukaisessa järjestyksessä yhtä pappia, jonka he katsovat jumalanpelon, opin ja kyvyn puolesta kelvollisimmaksi avoinna olevaan piispanvirkaan. Ehdokkaan etu- ja sukunimet sekä tarvittaessa arvo tai ammatti ja asuinpaikka on merkittävä äänestyslippuun siten, ettei ehdokkaan henkilöllisyydestä synny epätietoisuutta. 4 Äänestyslippu, jossa on allekirjoitus tai muu asiaton merkintä, on mitätön.

16 3608 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o 1249 Vaalitoimituksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään äänestyslippujen lukumäärä, ketkä ovat äänestäneet saapuvilla olevina ja ketkä poissaolevina, montako ääntä kukin on saanut sekä mitä muuta vaalitoimituksessa on tapahtunut. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Sen tarkistaa kaksi vaalitoimituksessa valittua tarkistajaa. Tämä kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Turussa 8 päivänä marraskuuta 1995 Kirkolliskokouksen puolesta John Vikström arkkipiispa Kari Ventä kirkolliskokouksen sihteeri N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1996

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Nykyiset säännöt Muutosesitykset on korostettu punaisella värillä. Lihavoidulla tekstillä on korostettu sääntöihin lisättävä tekstillä Yliviivattua tekstin osaa esitetään poistettavaksi. Hallituksen muutosesitys

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

ELEKTRONIIKAN TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN YHTEISTYÖELIN KOTEL RY SÄÄNNÖT

ELEKTRONIIKAN TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN YHTEISTYÖELIN KOTEL RY SÄÄNNÖT KOTEL 04-087 7.10.2004 sivu 1 (8) ELEKTRONIIKAN TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN YHTEISTYÖELIN KOTEL RY SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Elektroniikan tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöelin KOTEL

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä

- nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Päivämäärä PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet - nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Paikka Päivämäärä Allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Lisätiedot