TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) Valtuuston kokousmenettely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) Valtuuston kokousmenettely 3.1.2014"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 1 (6) VALTUUSTON KOKOUSMENETTELY Valtuusto ja sen tärkeimmät tehtävät Tampereen kaupungin tärkein päättävä toimielin on valtuusto, jossa on 67 jäsentä. Valtuusto päättää muun muassa kaupungin talousarviosta, tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista sekä hyväksyy tilinpäätöksen. Valtuusto päättää myös hallinnon järjestämisen yleisistä perusteista. Johtosäännöt hyväksymällä valtuusto määrää kaupungin toimielimistä, virastoista ja laitoksista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei voida kuitenkaan siirtää asioissa, jotka on nimenomaan määrätty valtuuston tehtäväksi. Tähän käsikirjaan on koottu sellaista keskeistä tietoa, jota valtuutetut tarvitsevat työssään. Valtuustoryhmät Sihteeristö Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on ilmoitettava valtuustolle kirjallisesti. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus, joka toimitetaan valtuuston puheenjohtajalle kokouksessa. Myös yksi valtuutettu voi muodostaa valtuustoryhmän. Valtuuston kokousten sihteerit: Kaupunginlakimies Jouko Aarnio puh , Apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä Vettenranta puh , tiina.kyottila Päätösvalmistelusuunnittelija Merja Mäkinen puh , Päätösvalmistelusihteeri Tuire Nyyssönen puh , Sihteeristöltä saa apua ja ohjausta käytännön asioissa. Kokousten julkisuus Kokousaika Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsiteltävä asia tai asiakirja ole lailla säädetty salassa pidettäväksi tai valtuusto muiden painavien syiden perusteella jonkin asian kohdalla toisin päätä. Yleisöllä on oikeus seurata valtuuston kokousta yleisölehteriltä. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo Vuoden 2014 kokouspäivät ovat 20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 12.5., 26.5., 16.6., 18.8., 15.9., , ja Talousarviokokous pidetään alkaen klo 9.00.

2 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 2 (6) Kokouskutsu ja esityslista Valtuusto toimii sähköisen kokouskäytännön mukaisesti. Valtuutettujen kokouskutsuna toimiva esityslista liitteineen julkaistaan vähintään 11 päivää ennen kokousta L asemalla, josta valtuutetut voivat käydä sen lukemassa. Esityslistan julkaisemisesta ilmoitetaan tekstiviestillä. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi keskusvirastotalon ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kaupungin omissa koteihin jaettavissa julkaisuissa. Tietokoneen käyttö Valtuutetuille ja varavaltuutetuille annetaan valtuustokaudeksi käyttöön esityslistojen vastaanottamista ja muokkaamista varten kannettava tietokone ja adsl yhteys. Tietokoneen kuljettamisessa ja käytössä on noudatettava huolellisuutta. Jos kone katoaa tai vahingoittuu valtuutetun huolimattomuuden johdosta, valtuutetun on korvattava kaupungille tästä aiheutuneet kustannukset. Kone laukkuineen on palautettava, kun luottamustoimi päättyy. Kaupungin tarjoama Sonera yhteys sisältää vain internetyhteyden sähköisiä kokouksia varten. Jos kotiverkossa on useita koneita, sähköpostiosoitteita tai viihdepaketti, kaupungin tarjoama vaihtoehto ei välttämättä ole riittävä.. Mikäli valtuutettu ei ota vastaan kaupungin konetta ja internet yhteyttä, vaan käyttää omaa tietokonettaan ja yhteyttään ja hänelle aiheutuu tästä kustannuksia, hänelle korvataan hänen maksamansa yhteyden hinta, kuitenkin enintään 29,71 euroa kuukaudessa Kaupungin tarjoama tukipalvelu ei koske luottamushenkilöiden omia tietokoneita. Valtuustoryhmien kokoukset Valtuustoryhmien kokoushuoneet on varattu valtuustoryhmien käyttöön valtuuston kokousta edeltävän viikon maanantaina klo Valtuuston kokoustilat Valtuuston kokous pidetään valtuuston istuntosalissa. Valtuustoryhmien kokoushuoneet on varattu valtuutettujen käyttöön klo alkaen. Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittäin puheenjohtajan hyväksymän istumajärjestyksen mukaisesti. Valtuustoryhmän puheenjohtaja määrää ryhmän istumajärjestyksen. Valtuutetuille saapunut henkilökohtainen posti ja muu yleisesti valtuutetuille tarkoitettu materiaali jaetaan pulpeteille valmiiksi ennen valtuuston kokousta. Valtuustolle varatuissa tiloissa saavat olla vain varsinaiset valtuutetut ja ne varavaltuutetut, jotka saapuvat kokoukseen varsinaisen valtuutetun sijaan.

3 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 3 (6) Sukulaisten tai ystävien saapuminen valtuustolle varattuihin tiloihin ei ole sallittua. Ruokailu Lämmin ateria on tarjolla henkilöstöravintola Näköalassa klo ( , jos pidetään kyselytunti). Sen jälkeen on mahdollista saada kahvia ja pikkupurtavaa. Virvokkeita voi ottaa henkilöstöravintolan linjalta. Istuntosalissa ruokailu on kielletty, mutta virvokkeita voi tuoda mukanaan. Läsnäolo Läsnä olevat valtuutetut todetaan nimenhuudolla. Sihteeri toteaa nimenhuudon jälkeen poissa olevat valtuutetut ja sijaan saapuvat varavaltuutetut. Vain tosiasiallinen este (matka, sairaus tms.) tai esteellisyys oikeuttaa pidättymään luottamustehtävän hoitamisesta. Jos valtuutettu on estynyt osallistumaan valtuuston kokoukseen, hänen tulee ennen kokousta ilmoittaa valtuustoryhmän sihteerille poissaolostaan ja sen perusteesta. Jos valtuutettu ei ole ilmoittanut esteestä, hänen paikkansa jää tyhjäksi. Kokouksen aikana tapahtuvasta saapumisesta tai poistumisesta sekä poistumisen syystä on ilmoitettava valtuustoryhmän sihteerille tai sihteerin poissa ollessa hänen varahenkilölleen tai valtuustoryhmän puheenjohtajalle, joka toimittaa tiedon asiasta kirjallisesti valtuuston sihteeristölle. Varsinaisen valtuutetun on oltava kokouksessa läsnä vähintään yhden tunnin ajan saadakseen kokouspalkkion. Varajäseniä kutsuttaessa on varmistettava, että kutsutulle varajäsenelle ei tule estettä kesken kokouksen ja että tarve varajäsenelle on vähintään puoli tuntia. Esteellisyys Valtuutettu on esteellinen käsittelemään asiaa, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain 28 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu on epävarma esteellisyydestään, asiasta pitää tulla keskustelemaan sihteeristön kanssa ennen kokousta. Asioiden valmistelu Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat lukuun ottamatta asioita, jotka kuuluvat tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan valmisteltavaksi. Valtuuston käsittelyn pohjana on kaupunginhallituksen (tai tarkastuslautakunnan tai tilapäisen valiokunnan) ehdotus. Käyttäytyminen kokouksessa Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja huolehtii järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Mikäli valtuutettu käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa valtuutettua käyttäytymään asianmukaisesti. Puheenjohtaja voi äärimmäisessä tilanteessa kehottaa häiritsevää valtuutettua poistumaan kokouksesta taikka keskeyttää tai lopettaa kokouksen. Jos valtuutettu ei noudata poistumiskehotusta, hänet voidaan poistaa, jotta valtuuston asianmukainen työskentely voidaan turvata. Ylimääräistä keskustelua tulee välttää istuntosalissa, jotta kokouksen kulku ei häiriintyisi. Matkapuhelimet on pidettävä suljettuina. Valtuutettujen on myös syytä ottaa huomioon se, että lehteriyleisö näkee valtuutettujen tietokoneiden näytön.

4 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 4 (6) Keskustelu Asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Asian esittelyn jälkeen siitä on varattava tilaisuus keskustella. Puheenvuoroa pyydetään painamalla puheenvuoropainiketta. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot pääsääntöisesti pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa asian käsittelyn aluksi ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Samoin puheenjohtaja voi antaa puheenvuoron pormestarille, apulaispormestarille ja konsernihallinnon ryhmän johtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja valiokunnan puheenjohtajalle. Repliikkipuheenvuorot voidaan myös antaa ennen muita puheenvuoroja. Puheenvuoron suosituspituus on kolme minuuttia. Repliikkipuheenvuorot voivat kestää enintään yhden minuutin. Puheenjohtajalla on oikeus yksittäisessä asiassa rajoittaa puheenvuorojen pituutta niin, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 3 minuuttia. Tarvittaessa puheenjohtaja voi määritellä puheenvuorojen pituuden toisin. Ryhmäpuheenvuorot pidetään puhujakorokkeelta ja muut puheenvuorot omalta paikalta. Valtuutetun on puhuessaan pysyttävä käsiteltävässä asiassa. Jos valtuutettu puheessaan poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan, ja ellei hän noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos valtuutettu ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan. Ehdotukset Keskustelun kuluessa voidaan tehdä muutos, palautus, pöydällepano ja ponsiehdotuksia, jotka puheenjohtajan pyynnöstä on annettava kirjallisena. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja julistaa pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi tai esittää yhteenvedon keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. Jos valtuusto ei hyväksy ehdotusta yksimielisesti, siitä äänestetään. Valtuutetun tekemä ehdotus raukeaa, jos sitä ei kannateta. Pohjaehdotus, ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus ja henkilövalintaa koskeva ehdotus eivät kuitenkaan tarvitse kannatusta. Äänestys Toivomusponsi Äänestys on toimitettava avoimesti parlamentaarista äänestystapaa noudattaen siten, että vastakkain on aina kaksi ehdotusta. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestettäessä pöydällepanosta riittää 23 valtuutetun kannatus asiaa ensimmäistä kertaa valtuustolle esitettäessä. Puheenjohtajan on ilmoitettava ennen äänestyksen toteuttamista, jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus. Kun käsiteltävänä olleessa asiassa on tehty päätös, valtuusto voi hyväksyä käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvän kaupunginhallitukselle osoitettavan toivomusponnen. Toivomusponsi ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä.

5 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 5 (6) Vastuu päätöksestä ja eriävä mielipide Luottamushenkilö ei ole vastuussa enemmistön tekemästä päätöksestä, jos hän on äänestänyt päätöstä vastaan tai tehnyt muutosehdotuksen, joka on kannatuksen puuttuessa rauennut. Jos luottamushenkilö haluaa lisäksi ilmoittaa eriävän mielipiteen, tämä on tehtävä heti päätöksen julistamisen jälkeen ennen kuin siirrytään käsittelemään seuraavaa asiaa. Eriävän mielipiteen voi esittää vain, jos on äänestänyt päätöstä vastaan tai tehnyt muutosehdotuksen, joka on rauennut. Jos eriävän mielipiteen esittänyt haluaa pöytäkirjaan liitettäväksi kirjalliset perustelut, ne on toimitettava sihteerille ennen pöytäkirjan tarkastamista. Valtuustoaloite Kirjallinen kysymys Kyselytunti Valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan tulleella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita, jotka koskevat kaupungin toimintaa ja hallintoa. Aloitteesta on ilmoitettava ennen kokousta sihteeristölle tai puheenjohtajalle. On toivottavaa, että aloitteet lähetetään etukäteen sähköisesti valtuuston sihteerille tai kirjaamoon Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Kaupunginhallituksen tulee vastata kysymykseen viimeistään kokouksessa, joka pidetään ensiksi kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä. Valtuutetuilla on oikeus esittää pormestarin tai apulaispormestarin vastattavaksi yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa koskevissa asioissa. Lyhyet kysymykset on toimitettava viimeistään 8 päivää ennen valtuuston kokousta valtuuston sihteerille tai kirjaamoon Kysymykseen vastataan kyselytunnilla, joka aloitetaan tuntia ennen valtuuston kokouksen alkamista. Kyselytunti voi kestää enintään 45 minuuttia. Kysymys ja siihen annettu kirjallinen vastaus esitetään suullisesti pääkohdat kerraten. Vastauksen kuultuaan kysymyksen esittäjällä on oikeus esittää kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Lisäkysymyksiin tulee vastata heti. Tämän jälkeen voidaan käydä keskustelua asiasta. Kyselytunnille voivat osallistua varsinaisten valtuutettujen lisäksi ne varavaltuutetut, jotka tulevat myös kokoukseen varsinaisen valtuutetun sijaan. Valtuuston iltakoulu Iltakouluja järjestetään valtuustolle kaupunginhallituksen harkinnan mukaan valtuuston puheenjohtajan määrääminä aikoina. Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä. Iltakoulut ovat yleensä julkisia. Kokousmatkat ja pysäköinti Valtuutetulla on mahdollisuus saada kokouksiin osallistumista varten tarvittaessa Tampereen matkakortti tai pysäköintikortti, joka oikeuttaa pysäköintiin P Frenckellin pysäköintitalossa. Matkakortti ja pysäköintikorttiasioita

6 TAMPEREEN KAUPUNGINVALTUUSTO 6 (6) hoidetaan laki ja päätösvalmisteluyksikössä. Kortti on palautettava, kun luottamustoimi päättyy. Palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöille suoritetaan hallintosäännön mukaisesti kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkaa tai palkkiota, ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvausta sekä korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Kokouspalkkiot maksetaan pöytäkirjamerkintöjen perusteella. Ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannusten ja muiden kustannusten korvaukset suoritetaan korvaushakemuksen perusteella. Korvaushakemuslomakkeita saa valtuuston kokouksessa sihteeristöltä ja virastomestareilta. Lomakkeen voi tulostaa myös internetistä luottamushenkilöiden sivulta. Nopean käsittelyn varmistamiseksi korvaushakemus tulee tehdä, mikäli mahdollista, kahden kuukauden kuluessa. Korvausta on mahdollista hakea viiden vuoden ajan kustannusten syntymisestä. Kokouspalkkiot Valtuuston ja sen valiokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 180 euroa. Palkkion maksamiseksi edellytetään yli tunnin kestävässä kokouksessa vähintään tunnin yhtäjaksoista läsnäoloa, ellei poissaolo perustu siihen, että valtuutettu on ollut esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn. Tämä tunnin määräys ei kuitenkaan koske varavaltuutettua, joka kutsutaan kokoukseen varsinaisen valtuutetun sijaan. Mikäli valtuutettu tai varavaltuutettu on saapuvilla kokouksessa yli kolme tuntia, hänelle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi kolme tuntia ylittävältä ajalta 50 prosenttia kokouspalkkion määrästä. Talousarvio, tilinpäätös ja strategiakokousten osalta valtuutetulle maksetaan kokouspalkkion lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Puheenjohtajalle ja puheenjohtajana toimineelle varapuheenjohtajalle maksetaan palkkio 50 prosentilla korotettuna. Valtuuston strategia ja koulutustilaisuuksista sekä iltakouluista maksetaan yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella. Internet sivut Kaupungin internetsivuilla on luottamushenkilöille sivusto, jonne on koottu tietoa luottamushenkilöitä koskevista ajankohtaisista asioista, perustietolomake sekä e lomakkeena että tulostettavana lomakkeena, ansionmenetyskorvaus ja matkalaskulomake sekä luottamushenkilöille pidettyjen koulutusten koulutusmateriaalit. Sivuston osoite:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot