ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa, Haukipudas Kemira Oyj, M & I Finland Typpitie Oulu

2 2 ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINNAN SIJAINTI... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 SOPIMUS, LUPA JA KAAVOITUSTILANNE... 3 ILMOITUKSEN MUKAINEN TOIMINTA... 3 Taustaa... 3 Tutkimus... 4 Käytettävät raaka-aineet... 4 Jätevesilietteet... 4 Permuurahaishappo, PFA... 4 Peretikkahappo, PAA... 4 LÄHIASUTUS JA KOETOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT, ARVIO NIIDEN VAIKUTUKSISTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET... 5 Lähiasutus... 5 Kemikaalien varastointi ja käsittely... 5 Päästöt vesiin... 5 Päästöt ilmaan... 5 Ympäristönsuojelutoimenpiteet... 5 ILMOITUKSEN KÄSITTELY... 5 Ilmoituksen täydennykset... 5 ilmoituksesta tiedottaminen... 6 Lausunto... 6 A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U... 6 KOETOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 7 Määräykset haittojen ja pilaantumisen ehkäisemiseksi... 7 Kirjanpito ja raportointi... 7 RATKAISUN PERUSTELUT... 8 Päätösharkinnan perustelut... 8 Määräysten perustelut... 8 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN... 8 SOVELLETTU SÄÄNNÖS... 9 KÄSITTELYMAKSU... 9 Ratkaisu... 9 Perustelut... 9 Oikeusohje... 9 MUUTOKSENHAKU... 10

3 3 ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO Kemira Oyj, Kemira M & I on jättänyt aluehallintovirastoon ilmoituksen ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentin mukaisesta koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee permuurahaishapon ja peretikkahapon käyttöä jätevesilietteiden hygienisoinnissa Haukiputaalla. TOIMINNAN SIJAINTI Ilmoituksen mukaista koetoimintaa tehdään Haukiputaan kunnan Kellon kylän Vasikkasuon alueella kiinteistöllä Viherrengas Järvenpää Oy:n kivenmurskaus- ja kompostointialueella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesti ilmoitus on tehtävä toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13) kohdan mukaan aluehallintovirasto ratkaisee jätehuoltoon liittyvät lupa-asiat, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa. SOPIMUS, LUPA JA KAAVOITUSTILANNE Kemira Oyj, Kemira M & I ja Viherrengas Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Viherrengas antaa Kemiralle luvan suorittaa koetoimintailmoituksen mukaiset tutkimukset Vasikkasuon kompostointialueella. Viherrengas Järvenpää Oy:llä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa Dnro PPO-2006-Y (Vaasan hallinto-oikeus nro 08/0164/1, korkein hallinto-oikeus taltio nro 920) puhdistamolietteen kompostoinnille sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen käsittelylle ja hyödyntämiselle. Toiminta sijaitsee Oulun seudun yleiskaavan 2020 alueella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) ja maa-ainesten ottoalueella (eo). ILMOITUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Taustaa Kemira kehittää uutta ratkaisua jätevesilietteiden hygienisointiin. Tähän liittyen tutkitaan kahden eri kemikaalin, permuurahaishappo (PFA) ja peretikkahappo (PAA), käyttöä. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää erityisesti pienille jätevedenpuhdistamoille soveltuva lietteen hygienisointiratkaisu. Hygienisoitu jätevesiliete voidaan tuotteistaa ja käyttää maataloudessa lannoittavana maanparannusaineena.

4 Tutkimus 4 Tutkimuksessa käytetään raaka-aineena Haukiputaan ja mahdollisesti myös Raahen jätevedenpuhdistamon mekaanisesti kuivattua jätevesilietettä, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin %. Jätevesiliete kuljetetaan jätevedenpuhdistamolta Vasikkasuon kompostointialueelle merkittyyn paikkaan. Tutkimuksessa tutkitaan myös teollisuuslaitoksen jätevesilietteen hygienisointia. Koetoiminnassa tutkittavaa jätevesilietettä punnitaan sekoituslaitteistoon haluttu määrä, noin 3 10 tonnia. Sekoitus käynnistetään ja PFA- tai PAAkemikaalia lisätään lietteeseen litraa/panos koko ajan sekoittaen. PAA lisätään pumppaamalla se suoraan lietteen sekaan. PFA muodostuu, kun pumpataan yhtäaikaisesti muurahaishappoa ja vetyperoksidia kemikaalien sekoituslaitteiston läpi ja edelleen lietteen sekaan. Hygienisoiduista lietteistä otetaan näytteitä, joista seurataan E. coli- ja Salmonella-pitoisuuksia. Näytteenoton jälkeen hygienisoidut lietteet siirretään Vasikkasuon kompostiaumoihin normaalisti kompostoitaviksi. Käytettävät raaka-aineet Jätevesilietteet Tutkimuksessa käytetään raaka-aineena kunnallisen jätevedenpuhdistamon mekaanisesti kuivattua lietettä Haukiputaalta ja Raahesta. Käytettävän lietteen määrä on korkeintaan 40 tonnia/puhdistamo eli yhteensä 80 tonnia. Lisäksi tutkitaan teollisen jätevedenpuhdistamon selkeytetyn lietteen hygienisointia. Määrä on korkeintaan 40 tonnia. Permuurahaishappo, PFA Permuurahaishappo on voimakas hapetin. Tuote valmistetaan Vasikkasuon kompostointialueella muurahaishaposta ja vetyperoksidista sekoituslaitteella, jolloin muodostuu noin 13,5 %:nen PFA-liuos. Muurahaishappo ja vetyperoksidi toimitetaan Vasikkasuolle 1 m 3 :n IBC-konteissa Kemiran Oulun tehtaalta. PFA ei ole stabiilia, joten se voidaan valmistaa vasta käyttökohteessa. Muurahaishappoa ja vetyperoksidia käytetään tutkimuksessa korkeintaan 1 m 3 kumpaakin. Kemiran kaupallinen nimi permuurahaishapolle on DEX-135. Peretikkahappo, PAA Peretikkahappo on voimakas hapetin. Tuote toimitetaan Vasikkasuolle 1 m 3 :n IBC-konteissa Kemiran Oulun tehtaalta 15 %:n liuoksena. Peretikkahappoa käytetään tutkimuksessa korkeintaan 2 m 3. Kemiran kaupallinen nimi peretikkahapolle on Kemirox.

5 5 LÄHIASUT US J A KOET OIMINNAST A AIHEU T UVAT PÄÄST ÖT, ARVIO NII- DEN VAIKUTUKSISTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMENPITEET Lähiasutus Lähin asuinrakennus sijaitsee noin puolen kilometrin päässä kompostointialueelta. Jäälin taajama sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä. Kemikaalien varastointi ja käsittely Kemikaalikontit varastoidaan vesitiiviiksi asfaltoidulla alueella 1 m 3 :n IBCkemikaalikonteissa. Varastoitavien kemikaalien määrä on niin vähäinen, että mahdolliset vuodot jäävät asfaltoidulle alueelle, jossa ne voidaan laimentaa vedellä ja tarvittaessa imeyttää hiekkaan. Kemikaalien käsittelyssä käytetään henkilökohtaisia suojaimia. Päästöt vesiin Koetoiminnasta ei arvioida muodostuvan päästöjä vesiin. Toiminta sijaitsee Viherrengas Järvenpää Oy:n kompostointialueella, jossa kaikki asfaltoidun kompostointialueen vedet valuvat kemiallisesti käsiteltynä tasausaltaisiin. Kun altaat täyttyvät, vedet valuvat tasausaltaista edelleen Vitsaojaan. Mahdolliset kemikaalivuodot laimennetaan vedellä ja tarvittaessa imeytetään hiekkaan. Jos hiekkaa käytetään, asfaltti puhdistetaan hiekasta harjaamalla ja hiekka siirretään kompostiaumoihin. Päästöt ilmaan Koetoiminnasta ei arvioida muodostuvat päästöjä ilmaan. Kemikaalin reaktio lietteen kanssa voi muodostaa hieman hajua, mutta arvion mukaan hajun voi todeta ainoastaan sekoituslaitteiston välittömässä läheisyydessä. Kunnallisten jätevedenpuhdistamolietteiden ja teollisuuslietteen määrä on niin vähäinen, ettei niiden arvioida muodostavan merkittävää hajua. Hajupäästöjä torjutaan turpeella, kuten normaalissa kompostointitoiminnassa. Ympäristönsuojelutoimenpiteet Koetoimintaa varten kompostointialueella varaudutaan veden pumppaamiseen mahdollisten kemikaalivuotojen laimentamiseksi. Kompostointialueelle koelaitteiston läheisyyteen toimitetaan noin 1 m 3 hiekkaa, jota voidaan käyttää tarvittaessa kemikaalin imeyttämiseen. ILMOITUKSEN KÄSITTELY Ilmoituksen täydennykset Ilmoitusta on täydennetty ja muun muassa sijainti-, ympäristö-, lähiasutus- ja kemikaalitiedoilla. Lisäksi on aluehallintovirastoon toimitettu sopimus, jolla Viherrengas Oy antaa Kemira Oyj, Kemira M & I:lle luvan tehdä koetoimintailmoituksen mukaiset tutkimukset

6 6 Vasikkasuon kompostointialueella. Täydennykset on esitetty edellä tämän päätöksen kertoelmaosassa. ilmoituksesta tiedottaminen Aluehallintovirasto on pyytänyt koetoimintailmoituksesta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ja Oulun seudun ympäristötoimelta. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat ELY-keskus on todennut, että toiminta on tarkoitus sijoittaa Viherrengas Järvenpää Oy:n kompostointikentälle, jossa toimintaa koskevan ympäristöluvan mukaisesti kompostoidaan aumakompostina Kemicond-käsiteltyä jätevesilietettä enintään tonnia vuodessa ja hevosenlantaa 400 tonnia vuodessa. Tämän ohella alueella harjoitetaan myös muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa. ELY-keskus on katsonut, että ilmoituksen mukainen toiminta voidaan suorittaa ilmoituksessa esitetyllä tavalla. Koetoiminnassa käytettävä lietemäärä on vähäinen verrattuna alueella harjoitettavan muun kompostointitoiminnan kapasiteettiin ja toiminnan kestoaika on lyhyt. Siten ilmoituksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa ympäristölle. Toiminnassa on huolehdittava mahdollisten hajupäästöjen estämisestä, esimerkiksi peittämällä liete riittävän paksulla turvekerroksella. Liete-erät on kompostoitava mahdollisimman pian kemikaaleilla tapahtuvan hygienisoinnin jälkeen. Myös kemikaaleja tulee käsitellä huolellisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu päästöjä ympäröiviin ojiin. Lietteen hygienisointi ja sen jälkeinen kompostointi on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu haittaa laitoksella kompostoitavan muun lietteen kompostointiprosessille. Mikäli kompostoitava liete ei ole hygienisoitunut riittävästi, kyseinen liete-erä on kompostoitava erillään muusta lietteestä. Koetoiminnan päätyttyä ELY-keskukselle on toimitettava kirjallinen raportti koetoiminnasta saaduista kokemuksista. Raportista tulee ilmetä käytetyt liete- ja kemikaalimäärät, selostus koetoimintaprosessista ja koetoiminnasta saadut tulokset. Tuloksiin tulee liittää arvio menetelmän soveltuvuudesta puhdistamolietteen hygienisointiin. Raportti tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koetoiminnan päättymisestä. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U Aluehallintovirasto hyväksyy Kemira Oyj, Kemira M & I:n ilmoituksen, joka koskee permuurahaishapon ja peretikkahapon käyttöä jätevesilietteiden hygienisointiin Haukiputaan kunnan Vasikkasuolla. Koetoiminta on toteutettava ilmoituksen mukaisesti ja noudattaen tässä päätöksessä annettuja määräyksiä. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa.

7 KOETOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 7 Määräykset haittojen ja pilaantumisen ehkäisemiseksi 1. Koetoimintaan liittyvä jätevesilietteen hygienisointi on tehtävä mennessä. Koetoiminta saa kestää korkeintaan 30 päivää. Koetoiminnassa saa vastaanottaa ja käsitellä puhdistamolietteitä enintään 120 tonnia. 2. Toiminnan aloitusajankohta ja koetoiminnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikkoa ennen koetoiminnan aloittamista. 3. Puhdistamolietteet on käsiteltävä asfaltoidulla alueella ja mahdolliset valumavedet tulee johtaa alueella olevaan vesienkäsittelyjärjestelmään. 4. Puhdistamolietteen hygienisointi on ajoitettava ja suunniteltava siten, että hajuhaitat pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Liete on tarvittaessa peitettävä turpeella hajuhaittojen vähentämiseksi. Liete-erät on kompostoitava välittömästi hygienisoinnin jälkeen. 5. Kemikaalit on varastoitava asfaltoidulla alueella korkeintaan 1 m 3 :n kemikaalikonteissa. Häiriötilanteessa, esimerkiksi kemikaalivuoto, on toimittava kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyllä tavalla. Kemikaalien vuototilanteiden varalle alueelle on varattava riittävä määrä käyttöturvallisuustiedotteen mukaisia kemikaalivahingon torjumiseen tarvittavia materiaaleja. 6. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sekä Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarpeen mukaan alueelliselle pelastusviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi. Kirjanpito ja raportointi 7. Koetoiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä kaikki koetoiminnan ja sen ympäristövaikutusten kannalta olennaiset tiedot, kuten käsiteltyjen lietteiden määrä ja laatu, käytetyt kemikaalit ja niiden määrät sekä muut ympäristökuormituksen kannalta oleelliset tiedot. 8. Koetoiminnasta ja siitä aiheutuneista päästöistä ja niiden vaikutuksista on laadittava yhteenvetoraportti, jossa on esitettävä kirjanpitotietojen lisäksi tiedot koetoimintaprosessista ja arvio menetelmän soveltuvuudesta puhdistamolietteen hygienisointiin. Raportti on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Haukiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa koetoiminnan lopettamisesta.

8 RATKAISUN PERUSTELUT 8 Päätösharkinnan perustelut Ilmoituksessa on kyse ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentissa tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on selvittää permuurahaishapon ja peretikkahapon soveltuvuutta jätevesilietteiden hygienisointiin. Toiminta on lyhytaikaista, eikä siitä aiheudu merkittäviä päästöjä ympäristöön. Toteutettaessa koetoiminta ilmoituksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja annettuja määräyksiä noudattaen se täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ennalta arvioiden vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin, joten edellä selostettua laajempi kuuleminen ei määräykset ja ympäristönsuojelulain 63 :n säännös huomioon ottaen ole tarpeen. Määräysten perustelut Määräykset ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan tarkkailemiseksi. Koetoimintaa tehdään jätevesilietteen kompostointialueella. Koska koeluonteinen toiminta on ympäristönsuojelulain 30 :n 3 momentin mukaan lyhytaikaista toimintaa, toiminta-aika on rajoitettu hakemuksen mukaiseksi (30 päivää). Jos toimintaa jatketaan tämän jälkeen, on haettava ympäristölupaa. Toiminnan valvonnasta vastaavan henkilön nimeämisellä varmistetaan, että kokeilussa on vastuuhenkilö, joka on selvillä toiminnasta ja sen vaikutuksista. Kemikaalien varastoinnista on annettu määräykset mahdollisten ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Häiriötilanteita koskevalla määräyksellä pienennetään häiriöistä aiheutuvia riskejä ja varmistetaan oikea ja tehokas toiminta kyseisissä tilanteissa. Kirjanpito- ja raportointimääräyksillä varmistetaan, että valvova viranomainen on selvillä toiminnan ympäristöasioiden hoidosta ja koetoiminnan tuloksista. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon edellä päätöksestä ilmenevällä tavalla.

9 SOVELLETTU SÄÄNNÖS 9 Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 64 1 momentti KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään Valtion talous- ja henkilöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Perustelut Alla mainitun valtioneuvoston asetuksen liitteen mukaan koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Oikeusohje Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011)

10 10 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Juha Anttila Tarja Savela Päätöksen on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Tarja Savela. Tiedustelut: asian esittelijä, puh tai TS/am Liitteet Valitusosoitus Päätös Tiedoksi Hakija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat Oulun seudun ympäristötoimi Suomen ympäristökeskus

11 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusoikeus Valitusaika Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeuteen toimitettavalla valituskirjelmällä. Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. Valitusaika päättyy , jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti: - miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta - jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) Valituksen toimittaminen hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43 postiosoite: PL 204, Vaasa puhelin: vaihde ; telekopio sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 3/12/2 Dnro PSAVI/154/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Veden ottaminen tilalla Kuusisto RN:o 19:7 olevasta lähteestä sekä vesijohdon, kaivon ja vedenpumppauslaitteiston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot