RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 19 RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN 5 TARKISTAMINEN 20 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 7 21 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN 11 MUUTOS 22 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ESITYS 13 TAKAUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA LAINA-AJAN OSALTA 23 KUNNAN LAUSUNTO 15 KUNTARAKENNELUONNOKSESTA 24 KUNNAN VIRALLISET ILMOITUKSET MUUT ASIAT 19

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Granholm Tapani Heikkinen Eineliisa Heikkinen Mauno Hänninen Lauri 19:00-20:22 varavalt. Kangasharju Marjo Karppinen Leila Kemppainen Anu Keränen Hanna-Leena Klemetti Arto Kyllönen Esko Laakso Minna-Liisa Lukkari Pentti Oikarinen Olavi 19:00-20:22 puheenjohtaja Oikarinen Paavo Pikkarainen Tapio Tolonen Arto 19:00-20:22 II varapj Tolonen Helka 19:00-20:22 I varapj POISSA Oikarinen Riitta-Liisa jäsen MUU Potila Raija 19:00-20:22 kunnanjohtaja Härkönen Terttu 19:00-20:22 pöytäkirjanpitäjä Helenius Harri 19:00-19:32 tekninen päällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina Eineliisa Heikkinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tiistaina yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari, arkistonhoitaja Muutoksenhakuohje Liite 6

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 17 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on postitettu kullekin valtuutetulle, kunnanhallitukselle (puheenjohtajalle ja jäsenille). Kokouskutsu on julkaistu jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kainuun Sanomat -lehdessä Kokouskutsu on lähetetty valtuuston päätöksen mu kai ses ti myös valtuustoryhmien va ra val tuu te tuil le. Kuntalain 58.1 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös val tai sek si. _

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KV 18 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua valtuutettua. Kunnanhallituksen ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina ja pidetään yleisesti nähtävillä Valittiin Eineliisa Heikkinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTAMINEN // RAKLTK 50 Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val von ta teh tä vis tä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet hyväksytään kunnan hyväksymässä taksassa. Ra ken nus val von nan taksat ovat kunnissa usein eri suuruisia, mutta Suo men kuntaliitto antaa malleja ja suosituksia rakennusvalvonnan mak suis ta. Lähtökohtaisesti taksat ovat suurissa kunnissa yleensä suu rem mat kuin pienissä kunnissa Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan taksa on päivitetty edellisen ker ran vuonna Nyt esitettävä taksa on laadittu yhteistyössä Hy ryn sal men ja Puolangan rakennustarkastajien kanssa. Läh tö kohtai ses ti kaikissa kolmessa kunnassa olisi samansuuruinen taksa. Esi tet tä vä taksa huomioi tarkemmin mm. erilaiset ylimääräiset katsel muk set, joista on tarkoituksena laskuttaa erikseen. Taksan korotus on tietyillä momenteilla merkittävä, mutta toisaalta on huomioitava, että korotus on ensimmäinen sitten vuoden Käy tän nös sä korotus tarkoittaa seuraavanlaista korotusta esim. 100m2:n omakotitalon rakennuslupaan: Nykyisellä taksalla maksu oli si 362 euroa ja uudella taksalla 540 euroa. Maksu koostuu tak sassa määritellystä perusmaksusta sekä neliösidonnaisesta yk sik kö hinnas ta. Liitteenä oleva taksaesitys on edelleen selkeästi Suomen kuntaliiton tak sa suo si tus ten alapuolella. Liite 3. Taksojen vertailu Liite 4. Uusi taksamalli Valmistelija: Rakennustarkastaja Harri Helenius, puh Rakennustarkastajan ehdotus: Rakentamislautakunta puoltaa uutta taksaesitystä. Lisäksi ra ken tamis lau ta kun ta esittää että Ristijärven kunnanhallitus hyväksyy tak samal lin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Rakentamislauta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastajan esi tyksen. _

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL 20 Liite 1 Uusi taksa Oheismateriaalina eri kuntien taksojen vertailu Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen uudeksi ra ken nus val von tamak su jen taksaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy väksyt tä väk si. KV 19 Liite 1 Uusi taksa Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Ennen asian käsittelyä kuultiin tekninen päällikkö Harri Heleniuksen selostus. Oheismateriaalina vertailu eri kuntien taksoista. Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN // KHALL 64 Jokaisessa kun nas sa tu lee ol la ra ken nus jär jes tys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueil la (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksessä annetaan paikalli sista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomi oon ot tami sen sekä elin ympä ristön toteuttamisen ja säily misen kannal ta tar peelliset mää räyk set. Rakennusjärjestyksen mää räykset ei vät saa ol la maan omis tajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia (MRL 14.2 ). Ristijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestyksen päivittämiseen on tullut tar vetta mm. lainsäädän nön uudistumisen myötä. Li säksi on tarve tarkistaa ja päivittää muutoinkin rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea raken nuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia ja muita rakennelmia, rakennetun ympä ristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittämis tä sekä muita niihin rin nastettavia paikallista rakentamista kos ke via seikkoja. Rakennusjärjestyksessä ole via määräyk siä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaa vassa, asema kaa vassa tai Suo men ra kentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL ). Rakennusjärjestyksen valmisteluun liittyy ns. osallistumis- ja arviointisuunnitelma (LIITE), jolla varmistetaan riittävä vuorovaikutus asianomaisten kesken. Kaavoituksen vuorovai kutuksesta sää detään MRL 62 :ssä ja soveltuvin osin säännöksiä noudate taan myös rakennusjärjestyksen valmis te lussa. Maan käyttö- ja rakennuslain mu kaan kaavoitusmenettely tu lee järjestää ja suunnitella lähtökohdista, tavoitteista ja mah dollisista vaihtoehdoista kaa vaa val mis taessa tiedottaa niin, että alueen maan omista jilla ja niillä joi den asu mi seen, työntekoon tai muihin oloihin kaa va saattaa huo matta vasti vai kut taa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toi mialaa suunnit telussa käsitellään (osallinen) on mah dolli suus osallis tua kaavan valmiste luun, arvioida kaa voi tuksen vaiku tuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli piteensä asiasta (MRL 62 ) Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaisi sen nähtäville koko rakennusjärjestyksen uudistamispro-

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto sessin ajaksi. Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Valmistelija: vs. hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestyksen päivättämiseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa sen nähtäville koko rakennusjärjestyksen uudistamisprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 153 Rakennusjärjestysluonnos on valmistunut ja Kaavoitus- ja maankäyt tö toi mi kun ta on arvioinut sen kokouksessaan Toimikunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ra ken nus jär jestyk sen nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. Rakennusjärjestyksestä on pidettävä viranomaisneuvottelut. Liite 1 Luonnos rakennnusjärjestykseksi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman se kä luonnoksen Ristijärven kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi näh tä vil le väliseksi ajaksi sekä pyytää luon nok sesta lausunnot Rakentamislautakunnalta, Kainuu ELY-keskukselta, Kai nuun Maakunta -kuntayhtymältä, Kainuun Museolta, Pohjois-Poh jan maan ELY-keskukselta sekä naapurikunnilta. Harri Helenius oli kokouksessa klo selostamassa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. _

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoitus- ja maankäyttötmk 14 Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnot ja Ristijärven kunnan vastine ovat tämän esityslistan liitteenä. Liite 1 Liite 2 Rakennusjärjestysluonnos Lausunnot ja kunnan vastineet Kunnanjohtajan ehdotus: Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää rakennusjärjestysluonnoksen ja siitä annetut Ristijärven kunnan vastineet kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja päättää aloittaa viranomaisneuvottelujen valmistelut rakennusjärjestysluonnoksesta. Päätösesitys hyväksyttiin. KHALL 268 Liite 1 Kunnan vastine lausuntoihin Liite 2 Ehdotus rakennusjärjestykseksi Liite 3 tarkistettu OAS Rakennustarkastaja Harri Helenius on kutsuttu kokoukseen se los tamaan asiaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan esityk sen ja päättää asettaa ehdotuksen nähtävälle 30 päivän ajaksi se kä pyytää ehdotuksesta lausunnot Rakentamislautakunnalta, Kainuu ELY-keskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä ( al ken Kainuun liitto), Kainuun Museolta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel ta (liikenne), E.ON Sähköverkko Oy:lta sekä naa pu rikun nil ta. Rakennustarkastaja Harri Helenius oli kutsuttuna paikalla se los tamas sa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen tämän asian selostuksen jälkeen kuullun teknisten toimen talousarvioesittelyn aikana klo KHALL 21 Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä vä li sen ajan. Nähtävillä oloaikana lausuntonsa ovat antaneet kunnan ra ken ta mis lau ta kun ta, Kainuun Museo, Kainuun liitto, Poh jois-pohjan maan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Sotkamon kunta, Kuhmon kaupunki E.ON Sähköverkko Oy. Liite 2 Liite 3 Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset ja lausunnot Ehdotus rakennusjärjestykseksi (sisältää muutokset) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan rakennusjärjestyksen sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen asian käsittelyä kuultiin tekninen päällikkö Harri Heleniuksen selostus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 20 Liite 2 Lausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset Liite 3 Ehdotus rakennusjärjestykseksi (sisältää muutokset) Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS // KHALL 23 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion in ves toin tiosas sa on varattu vuodelle 2013 Palavelukeskuksen rakentamiseen yh teen sä euroa, mistä kirjaston osuus on euroa ja yh teis pal ve lu pis teen osuus euroa. Kirjaston osalle kunta saa valtionosuutta 50 %. Vuodelle 2014 on varattu yhteensä euroa, josta kirjaston osuus on euroa. Talousarvion tekovaiheessa suunniteltu rakentamisaikataulu ai kaistuu niin, että rakentaminen on suunniteltu aloitettavan tou ko-ke säkuus sa, jolloin kohteen budjetista ajoittuu noin 80 % vuodelle Saukkovaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikan ra ken ta miseen on varattu euroa vuodelle 2013 ja sama summa molem mil le suunnitelmavuosille. Vuoden 2013 investointien to teut ta minen aiotussa laajudessa edellyttää, että suunnitelmavuosille va rattua määrärahaa siirretään tälle vuodelle. Talousarvion investointiosaan ehdotetaan tehtäväksi seuraavat muu tok set: Alkuperäinen talousarvio Palvelukeskus *kirjasto, menot tulot netto *yhteispalvelupiste Saukkovaaran kun nallis tek niik ka Investointiosa, muutettu talousarvio Palvelukeskus *kirjasto, menot tulot netto *yhteispalvelupiste Saukkovaaran kun nallis tek niik ka Lisätiedot: tekninen päällikkö Harri Helenius, puh

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuo den 2013 talousarvion investointiosaan tehtäväksi edellä se lostus osas sa esitetyt muutokset Palvelukeskuksen ja Saukkovaaran kun nal lis tek nii kan rakentamisen määrärahaan. Muutoksen jälkeen Pal ve lu kes kuk sen investointimääräraha vuodelle 2013 on kirjaston osal ta euroa (brutto) ja yhteispalvelupisteen osalta eu roa. Sitovuustasona on hanke yhteensä. Saukkovaaran kun nal listek nii kan rakentamisen määräraha on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. _ KV 21 Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen. Harri Helenius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ESITYS TAKAUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA LAINA-AJAN OSALTA 5/10/2013 KHALL 34 Ristijärven kunnanvaltuusto on myöntänyt oma velkai sen takauksen Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle. Lainan määrä on ollut euroa, laina-ai ka 25 vuotta ja korko 12 kk:n euribor + 0,10 %. Lainan jäljellä ole va pääoma on euroa. Vesihuolto-osuuskunta on jättänyt kunnalle päivätyn esityk sen lainan maksuajan jatkamisesta kahdella vuodella vuodesta 2031 vuoteen Lainan vuosien 2013 ja 2014 lyhennyksistä luovu taan ja edellä mainitut lyhennykset lisätään laina-ajan loppuun. Lai nan korko maksetaan normaalisti. Laina-ajan pidentämisellä vesihuolto-osuuskunta rahoittaa val mis tellun Put ko lan nie men alueen viemäröinnin rakentamisen vuosina Hank keen kustannusarvio on noin eu roa, mistä osuus kun nan osuus on noin euroa. Rahoittajan Nordea Oyj:n suostumus laina-ajan jatkamisesta vaatii ta kaa jan Ristijärven kunnan hyväksymisen ja muutoksen ta kaus päätök seen. Liite 4 Vesihuolto-osuuskunnan esitys Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa Ristijärven vesihuolto-osuuskunnalle myöntämänsä oma vel kai sen takauksen päätöstä Nordea Pankki Oyj:n lainalle laina-ajan osalta siten, että laina-aika on 27 v, jolloin lainan maksuaika jat kuu vuoteen Muilta osin takauspäätös säilyy ennallaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 22 Liite 4 Vesihuolto-osuuskunnan esitys

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Arto Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELUONNOKSESTA // KHALL 43 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan halli tus toteuttaa kko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka ta voit teena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kun ta ra kenne. Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012 kuntarakennelakia val mis te le van työryhmän, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida kun ta- ja palvelurakenneselvityksestä saatavaa palautetta ja sen poh jal ta laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta sekä tehdä uu dis tuk sen vaikutusarviointi ja laatia tarkennettu esitys uudistuksen kri tee reis tä ja toteuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luon nos hallituksen esityksestä kuntauudistusta ohjaavaksi ra ken nelaik si. Nyt kyseessä oleva kuntarakennelakiluonnos on valmisteltu hal li tuksen linjausten pohjalta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyis tä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike muutettaisiin sen si sältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin sään nök set kuntien selviytymismahdollisuudesta, sel viy ty mis pe rusteis ta ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yh dis ty misen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan kieli lain muuttamista eräiltä osin. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä on linjannut pal ve lura ken ne uu dis tuk sen jatkoa Näitä linjauksia koskeva muis tio on lähetetty hallitukselle oheismateriaalina. Valtiovarainministeriö pyytää mm. kunnilta lausuntoa kun ta ra ken nela ki luon nok ses ta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä: * selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä; * esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä * valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; * yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä; * sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti Lakiluonnos perusteluineen on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus hyväksyy erillisellä liitteellä (liite 8) olevan lausunnon ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet stilisoida ja korjata lausuntoa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 23 Liite 5 Kunnan lausunto Valtuutetuille oli jaettu pöydille korjattu kunnanhallituksen lausunto. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnan lausuntona kun ta raken ne la ki luon nok ses ta kokouksessa jaetun korjatun lausunnon (liite). _

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN VIRALLISET ILMOITUKSET // KHALL 45 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai se mal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa ties sa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisista kuulutuksista annetun lain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ilmoitustaulu, jolle valtion ja kunnallisten viranomaisten kuul utuk set sekä muut kuulutukset ja ilmoitukset asetetaan julkisesti näh tä väk si. Ristijärven kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kun nan vi ras tol la. Ikkunallinen ilmoitustaulu luetaan viraston ul ko puolel ta, joten ilmoitukset voi lukea myös viraston suljettuna ollessa. Valmistelu: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kun nan ilmoitusten julkaisemisesta vuosina seuraavaa: 1) Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnanviraston julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla ja kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään näh tä vil lä yhteispalvelupisteessä. 2) Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan myös KotiseutuPlus -lehdes sä ja aikatauluperusteilla vaihtoehtoisesti Kainuun Sanomat -lehdes sä sekä kunnan internetsivuilla. 3) Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla. 4) Toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen yleisesti nähtävillä pi tämi ses tä julkaistaan yhteisilmoitus. 5) Yleisesti haettavaksi laitetuista viroista ja toimista julkaistaan ilmoi tus virallisella ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä harkin nan mukaan eri lehdissä. Avoimista paikoista ilmoitetaan myös työ voi ma toi mis tol le. 6) Muiden viranomaisten kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan jul kisten kuulutusten ilmoitustaululla tai muulla asian omaisen vi ran omaisen pyytämällä tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV 24 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT KV 25 Valtuutettujen esille ottamat ja muut asiat. Kunnanvaltuusto päätti järjestää valtuustoseminaarin alkaen klo Seminaari pidetään valtuustosalissa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ RISTIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO VALITUSOSOITUS Liite (liitetään pöytäkirjaan) Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 17, 18, 23, 25 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 19, 20, 21, 22, 24 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 19, 20, 21, 22, 24 Valitusviranomainen Kunnallisvalitus, pykälä Valitusaika Oulun hallinto-oikeus PL OULU 30 pv Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen - Asianosaisen valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen valitusaika alkaa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Nähtäväksi asettamispäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Pöytäkirja ollut nähtävillä klo Ristijärven Yhteispalvelupisteessä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 eu roa.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot