RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 19 RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN 5 TARKISTAMINEN 20 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN 7 21 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN 11 MUUTOS 22 RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ESITYS 13 TAKAUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA LAINA-AJAN OSALTA 23 KUNNAN LAUSUNTO 15 KUNTARAKENNELUONNOKSESTA 24 KUNNAN VIRALLISET ILMOITUKSET MUUT ASIAT 19

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Granholm Tapani Heikkinen Eineliisa Heikkinen Mauno Hänninen Lauri 19:00-20:22 varavalt. Kangasharju Marjo Karppinen Leila Kemppainen Anu Keränen Hanna-Leena Klemetti Arto Kyllönen Esko Laakso Minna-Liisa Lukkari Pentti Oikarinen Olavi 19:00-20:22 puheenjohtaja Oikarinen Paavo Pikkarainen Tapio Tolonen Arto 19:00-20:22 II varapj Tolonen Helka 19:00-20:22 I varapj POISSA Oikarinen Riitta-Liisa jäsen MUU Potila Raija 19:00-20:22 kunnanjohtaja Härkönen Terttu 19:00-20:22 pöytäkirjanpitäjä Helenius Harri 19:00-19:32 tekninen päällikkö :t ALLEKIRJOITUKSET Olavi Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina Eineliisa Heikkinen Marjo Kangasharju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tiistaina yhteispalvelupisteessä klo Lea Lukkari, arkistonhoitaja Muutoksenhakuohje Liite 6

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KV 17 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta erik seen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on postitettu kullekin valtuutetulle, kunnanhallitukselle (puheenjohtajalle ja jäsenille). Kokouskutsu on julkaistu jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kainuun Sanomat -lehdessä Kokouskutsu on lähetetty valtuuston päätöksen mu kai ses ti myös valtuustoryhmien va ra val tuu te tuil le. Kuntalain 58.1 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätös val tai sek si. _

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN KV 18 Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua valtuutettua. Kunnanhallituksen ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina ja pidetään yleisesti nähtävillä Valittiin Eineliisa Heikkinen ja Marjo Kangasharju.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONNAN MAKSUJEN TARKISTAMINEN // RAKLTK 50 Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan rakennusluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val von ta teh tä vis tä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet hyväksytään kunnan hyväksymässä taksassa. Ra ken nus val von nan taksat ovat kunnissa usein eri suuruisia, mutta Suo men kuntaliitto antaa malleja ja suosituksia rakennusvalvonnan mak suis ta. Lähtökohtaisesti taksat ovat suurissa kunnissa yleensä suu rem mat kuin pienissä kunnissa Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan taksa on päivitetty edellisen ker ran vuonna Nyt esitettävä taksa on laadittu yhteistyössä Hy ryn sal men ja Puolangan rakennustarkastajien kanssa. Läh tö kohtai ses ti kaikissa kolmessa kunnassa olisi samansuuruinen taksa. Esi tet tä vä taksa huomioi tarkemmin mm. erilaiset ylimääräiset katsel muk set, joista on tarkoituksena laskuttaa erikseen. Taksan korotus on tietyillä momenteilla merkittävä, mutta toisaalta on huomioitava, että korotus on ensimmäinen sitten vuoden Käy tän nös sä korotus tarkoittaa seuraavanlaista korotusta esim. 100m2:n omakotitalon rakennuslupaan: Nykyisellä taksalla maksu oli si 362 euroa ja uudella taksalla 540 euroa. Maksu koostuu tak sassa määritellystä perusmaksusta sekä neliösidonnaisesta yk sik kö hinnas ta. Liitteenä oleva taksaesitys on edelleen selkeästi Suomen kuntaliiton tak sa suo si tus ten alapuolella. Liite 3. Taksojen vertailu Liite 4. Uusi taksamalli Valmistelija: Rakennustarkastaja Harri Helenius, puh Rakennustarkastajan ehdotus: Rakentamislautakunta puoltaa uutta taksaesitystä. Lisäksi ra ken tamis lau ta kun ta esittää että Ristijärven kunnanhallitus hyväksyy tak samal lin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston vahvistettavaksi. Rakentamislauta hyväksyi yksimielisesti rakennustarkastajan esi tyksen. _

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakentamislautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KHALL 20 Liite 1 Uusi taksa Oheismateriaalina eri kuntien taksojen vertailu Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen uudeksi ra ken nus val von tamak su jen taksaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hy väksyt tä väk si. KV 19 Liite 1 Uusi taksa Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Ennen asian käsittelyä kuultiin tekninen päällikkö Harri Heleniuksen selostus. Oheismateriaalina vertailu eri kuntien taksoista. Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN // KHALL 64 Jokaisessa kun nas sa tu lee ol la ra ken nus jär jes tys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueil la (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksessä annetaan paikalli sista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomi oon ot tami sen sekä elin ympä ristön toteuttamisen ja säily misen kannal ta tar peelliset mää räyk set. Rakennusjärjestyksen mää räykset ei vät saa ol la maan omis tajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia (MRL 14.2 ). Ristijärven kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestyksen päivittämiseen on tullut tar vetta mm. lainsäädän nön uudistumisen myötä. Li säksi on tarve tarkistaa ja päivittää muutoinkin rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea raken nuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia ja muita rakennelmia, rakennetun ympä ristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittämis tä sekä muita niihin rin nastettavia paikallista rakentamista kos ke via seikkoja. Rakennusjärjestyksessä ole via määräyk siä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaa vassa, asema kaa vassa tai Suo men ra kentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL ). Rakennusjärjestyksen valmisteluun liittyy ns. osallistumis- ja arviointisuunnitelma (LIITE), jolla varmistetaan riittävä vuorovaikutus asianomaisten kesken. Kaavoituksen vuorovai kutuksesta sää detään MRL 62 :ssä ja soveltuvin osin säännöksiä noudate taan myös rakennusjärjestyksen valmis te lussa. Maan käyttö- ja rakennuslain mu kaan kaavoitusmenettely tu lee järjestää ja suunnitella lähtökohdista, tavoitteista ja mah dollisista vaihtoehdoista kaa vaa val mis taessa tiedottaa niin, että alueen maan omista jilla ja niillä joi den asu mi seen, työntekoon tai muihin oloihin kaa va saattaa huo matta vasti vai kut taa sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toi mialaa suunnit telussa käsitellään (osallinen) on mah dolli suus osallis tua kaavan valmiste luun, arvioida kaa voi tuksen vaiku tuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mieli piteensä asiasta (MRL 62 ) Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaisi sen nähtäville koko rakennusjärjestyksen uudistamispro-

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto sessin ajaksi. Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Valmistelija: vs. hallintosihteeri, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakennusjärjestyksen päivättämiseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja asettaa sen nähtäville koko rakennusjärjestyksen uudistamisprosessin ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KHALL 153 Rakennusjärjestysluonnos on valmistunut ja Kaavoitus- ja maankäyt tö toi mi kun ta on arvioinut sen kokouksessaan Toimikunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ra ken nus jär jestyk sen nähtäville asettamista ja tarvittavien lausuntojen pyytämistä. Rakennusjärjestyksestä on pidettävä viranomaisneuvottelut. Liite 1 Luonnos rakennnusjärjestykseksi Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman se kä luonnoksen Ristijärven kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi näh tä vil le väliseksi ajaksi sekä pyytää luon nok sesta lausunnot Rakentamislautakunnalta, Kainuu ELY-keskukselta, Kai nuun Maakunta -kuntayhtymältä, Kainuun Museolta, Pohjois-Poh jan maan ELY-keskukselta sekä naapurikunnilta. Harri Helenius oli kokouksessa klo selostamassa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. _

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoitus- ja maankäyttötmk 14 Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnot ja Ristijärven kunnan vastine ovat tämän esityslistan liitteenä. Liite 1 Liite 2 Rakennusjärjestysluonnos Lausunnot ja kunnan vastineet Kunnanjohtajan ehdotus: Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää rakennusjärjestysluonnoksen ja siitä annetut Ristijärven kunnan vastineet kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja päättää aloittaa viranomaisneuvottelujen valmistelut rakennusjärjestysluonnoksesta. Päätösesitys hyväksyttiin. KHALL 268 Liite 1 Kunnan vastine lausuntoihin Liite 2 Ehdotus rakennusjärjestykseksi Liite 3 tarkistettu OAS Rakennustarkastaja Harri Helenius on kutsuttu kokoukseen se los tamaan asiaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan esityk sen ja päättää asettaa ehdotuksen nähtävälle 30 päivän ajaksi se kä pyytää ehdotuksesta lausunnot Rakentamislautakunnalta, Kainuu ELY-keskukselta, Kainuun maakunta -kuntayhtymältä ( al ken Kainuun liitto), Kainuun Museolta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel ta (liikenne), E.ON Sähköverkko Oy:lta sekä naa pu rikun nil ta. Rakennustarkastaja Harri Helenius oli kutsuttuna paikalla se los tamas sa asiaa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hilkka Heikkinen saapui kokoukseen tämän asian selostuksen jälkeen kuullun teknisten toimen talousarvioesittelyn aikana klo KHALL 21 Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä vä li sen ajan. Nähtävillä oloaikana lausuntonsa ovat antaneet kunnan ra ken ta mis lau ta kun ta, Kainuun Museo, Kainuun liitto, Poh jois-pohjan maan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Sotkamon kunta, Kuhmon kaupunki E.ON Sähköverkko Oy. Liite 2 Liite 3 Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset ja lausunnot Ehdotus rakennusjärjestykseksi (sisältää muutokset) Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan rakennusjärjestyksen sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen asian käsittelyä kuultiin tekninen päällikkö Harri Heleniuksen selostus. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 20 Liite 2 Lausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset Liite 3 Ehdotus rakennusjärjestykseksi (sisältää muutokset) Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS // KHALL 23 Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion in ves toin tiosas sa on varattu vuodelle 2013 Palavelukeskuksen rakentamiseen yh teen sä euroa, mistä kirjaston osuus on euroa ja yh teis pal ve lu pis teen osuus euroa. Kirjaston osalle kunta saa valtionosuutta 50 %. Vuodelle 2014 on varattu yhteensä euroa, josta kirjaston osuus on euroa. Talousarvion tekovaiheessa suunniteltu rakentamisaikataulu ai kaistuu niin, että rakentaminen on suunniteltu aloitettavan tou ko-ke säkuus sa, jolloin kohteen budjetista ajoittuu noin 80 % vuodelle Saukkovaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikan ra ken ta miseen on varattu euroa vuodelle 2013 ja sama summa molem mil le suunnitelmavuosille. Vuoden 2013 investointien to teut ta minen aiotussa laajudessa edellyttää, että suunnitelmavuosille va rattua määrärahaa siirretään tälle vuodelle. Talousarvion investointiosaan ehdotetaan tehtäväksi seuraavat muu tok set: Alkuperäinen talousarvio Palvelukeskus *kirjasto, menot tulot netto *yhteispalvelupiste Saukkovaaran kun nallis tek niik ka Investointiosa, muutettu talousarvio Palvelukeskus *kirjasto, menot tulot netto *yhteispalvelupiste Saukkovaaran kun nallis tek niik ka Lisätiedot: tekninen päällikkö Harri Helenius, puh

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuo den 2013 talousarvion investointiosaan tehtäväksi edellä se lostus osas sa esitetyt muutokset Palvelukeskuksen ja Saukkovaaran kun nal lis tek nii kan rakentamisen määrärahaan. Muutoksen jälkeen Pal ve lu kes kuk sen investointimääräraha vuodelle 2013 on kirjaston osal ta euroa (brutto) ja yhteispalvelupisteen osalta eu roa. Sitovuustasona on hanke yhteensä. Saukkovaaran kun nal listek nii kan rakentamisen määräraha on euroa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. _ KV 21 Tekninen päällikkö Harri Helenius selosti asiaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen. Harri Helenius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN ESITYS TAKAUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISESTA LAINA-AJAN OSALTA 5/10/2013 KHALL 34 Ristijärven kunnanvaltuusto on myöntänyt oma velkai sen takauksen Ristijärven vesihuolto-osuuskunnan Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainalle. Lainan määrä on ollut euroa, laina-ai ka 25 vuotta ja korko 12 kk:n euribor + 0,10 %. Lainan jäljellä ole va pääoma on euroa. Vesihuolto-osuuskunta on jättänyt kunnalle päivätyn esityk sen lainan maksuajan jatkamisesta kahdella vuodella vuodesta 2031 vuoteen Lainan vuosien 2013 ja 2014 lyhennyksistä luovu taan ja edellä mainitut lyhennykset lisätään laina-ajan loppuun. Lai nan korko maksetaan normaalisti. Laina-ajan pidentämisellä vesihuolto-osuuskunta rahoittaa val mis tellun Put ko lan nie men alueen viemäröinnin rakentamisen vuosina Hank keen kustannusarvio on noin eu roa, mistä osuus kun nan osuus on noin euroa. Rahoittajan Nordea Oyj:n suostumus laina-ajan jatkamisesta vaatii ta kaa jan Ristijärven kunnan hyväksymisen ja muutoksen ta kaus päätök seen. Liite 4 Vesihuolto-osuuskunnan esitys Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se muuttaa Ristijärven vesihuolto-osuuskunnalle myöntämänsä oma vel kai sen takauksen päätöstä Nordea Pankki Oyj:n lainalle laina-ajan osalta siten, että laina-aika on 27 v, jolloin lainan maksuaika jat kuu vuoteen Muilta osin takauspäätös säilyy ennallaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 22 Liite 4 Vesihuolto-osuuskunnan esitys

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Arto Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi). Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN LAUSUNTO KUNTARAKENNELUONNOKSESTA // KHALL 43 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan halli tus toteuttaa kko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka ta voit teena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kun ta ra kenne. Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012 kuntarakennelakia val mis te le van työryhmän, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida kun ta- ja palvelurakenneselvityksestä saatavaa palautetta ja sen poh jal ta laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta sekä tehdä uu dis tuk sen vaikutusarviointi ja laatia tarkennettu esitys uudistuksen kri tee reis tä ja toteuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luon nos hallituksen esityksestä kuntauudistusta ohjaavaksi ra ken nelaik si. Nyt kyseessä oleva kuntarakennelakiluonnos on valmisteltu hal li tuksen linjausten pohjalta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyis tä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike muutettaisiin sen si sältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin sään nök set kuntien selviytymismahdollisuudesta, sel viy ty mis pe rusteis ta ja niistä poikkeamisesta sekä muutettaisiin kuntien yh dis ty misen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan kieli lain muuttamista eräiltä osin. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä on linjannut pal ve lura ken ne uu dis tuk sen jatkoa Näitä linjauksia koskeva muis tio on lähetetty hallitukselle oheismateriaalina. Valtiovarainministeriö pyytää mm. kunnilta lausuntoa kun ta ra ken nela ki luon nok ses ta yleisesti sekä erityisesti seuraavista kysymyksistä: * selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvitysvelvollisuuden sisällöstä; * esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä * valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; * yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä; * sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti Lakiluonnos perusteluineen on postitettu kunnanhallituksen jäsenille Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen. Kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa: Kunnanhallitus hyväksyy erillisellä liitteellä (liite 8) olevan lausunnon ja vie sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet stilisoida ja korjata lausuntoa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. KV 23 Liite 5 Kunnan lausunto Valtuutetuille oli jaettu pöydille korjattu kunnanhallituksen lausunto. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnan lausuntona kun ta raken ne la ki luon nok ses ta kokouksessa jaetun korjatun lausunnon (liite). _

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNAN VIRALLISET ILMOITUKSET // KHALL 45 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkai se mal la ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaa ties sa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisista kuulutuksista annetun lain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ilmoitustaulu, jolle valtion ja kunnallisten viranomaisten kuul utuk set sekä muut kuulutukset ja ilmoitukset asetetaan julkisesti näh tä väk si. Ristijärven kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kun nan vi ras tol la. Ikkunallinen ilmoitustaulu luetaan viraston ul ko puolel ta, joten ilmoitukset voi lukea myös viraston suljettuna ollessa. Valmistelu: hallintopäällikkö, puh Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää kun nan ilmoitusten julkaisemisesta vuosina seuraavaa: 1) Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnanviraston julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaululla ja kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään näh tä vil lä yhteispalvelupisteessä. 2) Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan myös KotiseutuPlus -lehdes sä ja aikatauluperusteilla vaihtoehtoisesti Kainuun Sanomat -lehdes sä sekä kunnan internetsivuilla. 3) Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan internetsivuilla. 4) Toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen yleisesti nähtävillä pi tämi ses tä julkaistaan yhteisilmoitus. 5) Yleisesti haettavaksi laitetuista viroista ja toimista julkaistaan ilmoi tus virallisella ilmoitustaululla, kunnan internetsivuilla sekä harkin nan mukaan eri lehdissä. Avoimista paikoista ilmoitetaan myös työ voi ma toi mis tol le. 6) Muiden viranomaisten kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan jul kisten kuulutusten ilmoitustaululla tai muulla asian omaisen vi ran omaisen pyytämällä tavalla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KV 24 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esi tyksen.

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT KV 25 Valtuutettujen esille ottamat ja muut asiat. Kunnanvaltuusto päätti järjestää valtuustoseminaarin alkaen klo Seminaari pidetään valtuustosalissa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ RISTIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTO VALITUSOSOITUS Liite (liitetään pöytäkirjaan) Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 17, 18, 23, 25 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 19, 20, 21, 22, 24 VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 19, 20, 21, 22, 24 Valitusviranomainen Kunnallisvalitus, pykälä Valitusaika Oulun hallinto-oikeus PL OULU 30 pv Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen - Asianosaisen valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen valitusaika alkaa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Nähtäväksi asettamispäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Pöytäkirja ollut nähtävillä klo Ristijärven Yhteispalvelupisteessä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 eu roa.

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kunnanvaltuusto 13.01.2016 AIKA 19:00-19:25 PAIKKA Keskuskoulun ruokala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Kunnanhallitus Aika 05.03.2013 klo 9:00-10:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot