SISÄLLYS. N:o 611. Laki. varainsiirtoverolain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 611. Laki. varainsiirtoverolain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2010 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 611 Lakivarainsiirtoverolain14 :nmuuttamisesta Lakitaksiliikennelainmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvostonasetuksen1 :nmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 :n muuttamisesta Valtioneuvostonasetustaksiliikenteenkuluttajahinnoista Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisestapainotuksesta Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 :n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustukseneräitämuitakorvauksiamaksettaessa Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisistaulkopuolisistaenimmäistuloista Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisistaulkopuolisistaenimmäistuloista(saamenkielinenkäännös) N:o 611 Laki varainsiirtoverolain 14 :n muuttamisesta Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varainsiirtoverolain(931/1996) 14 :n 1 momentin 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1 kohta laissa 52/2000 ja 2 kohta laissa 1482/2007, seuraavasti: 14 Eräät maatalouselinkeinolainsäädännön mukaiset luovutukset Veroa ei ole suoritettava, jos: 1) luovuttajana on valtio ja luovutus tapahtuu maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) tai kolttalain (253/1995) nojalla porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain(45/2000) tai kolttalain mukaiseen tarkoitukseen; 2) luovutuksensaajalle on myönnetty 1 kohdassa tarkoitetun lain mukainen laina porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain tai kolttalain mukaiseen tarkoitukseen tai maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 6 :ssä tarkoitetun tuen yhteydessä korkotukilaina kiinteistön tai sen osan hankkimista varten; tai Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta HE 47/2010 VaVM 18/2010 EV 78/

2 2094 N:o 611 Ennen tämän lain voimaantuloa hankitun kiinteistön tai sen osan luovutuksesta suoritettavaan varainsiirtoveroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos luovutuksensaajalle on myönnetty maatalouden rakennetuista annetun lain mukainen korkotukilaina kiinteistön tai sen osan hankkimista varten viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009, luovutuksesta suoritettavaan varainsiirtoveroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

3 2095 N:o 612 Laki taksiliikennelain muuttamisesta Annettu Naantalissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan taksiliikennelain (217/2007) 4 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 870/2009, muutetaan2 :n7ja8kohta,3 :n3momenttija28,sellaisenakuinniistäon2 :n8 kohta laissa 482/2009, sekä lisätään 2 :ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 482/2009 ja 870/2009, uusi 9 kohta ja lakiinuusi4a seuraavasti: 2 Määritelmät Tässä laissa tarkoitetaan: 7) maaseutumaisella kunnalla kuntaa, jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkiluku on alle , sekä kuntaa, jonka väestöstä vähintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia, asuu taajamassa ja suurimman taajaman väkilukuonalle4000; 8) liitetyn kunnan alueella kunnan aluetta, joka31joulukuuta2008taisenjälkeenon yhtenä kuntana liitetty toisen kunnan osaksi tai muuten lakannut olemasta itsenäinen kunta; 9) taksilla henkilöautoa, jota käytetään taksiluvan nojalla. 3 Lain soveltamisala Tämän lain 18 :ää sovelletaan henkilöautolla harjoitettavaan tavarankuljetukseen tielläja4a :n3,4ja5momenttiakuormaautolla ja pakettiautolla harjoitettavaan liikenteeseen. 4a Henkilöiden kuljettaminen eräissä ajoneuvolaissa mainituissa ajoneuvoissa Henkilöiden kuljettaminen ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain(1090/2002) 10 :ssä tarkoitetulla kuorma-autolla(n2- ja N3-luokan ajoneuvolla) tai pakettiautolla(n1-luokan ajoneuvolla) tai mainitun lain 13 :ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai nelipyörällä (L5e-, L6e- tai L7eluokan ajoneuvolla) on kielletty. Henkilöitä saa kuitenkin kuljettaa tilapäisesti kuorma-autolla, jonka kuormalavalla ei ole istuimia eikä penkkejä, kun kyse on penkinpainajaisajosta tai vastaavaan muuhun tilaisuuteen liittyvästä matkustajien kuljetuksesta edellyttäen, että auton kuljettajalla on vähintään kahden vuoden ajokokemus kuorma-autolla toisen palveluksessa tai lu- HE 32/2010 LiVM 6/2010 EV 82/2010

4 2096 N:o 612 vanvaraisen liikenteen harjoittajana. Henkilöitä saa lisäksi kuljettaa kuorma-autolla tai pakettiautolla puolustusvoimissa sotilaskuljetuksina. Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitetun kotimaan liikenneluvan tai Suomessa myönnetyn yhteisöluvan haltija saa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti N-luokan ajoneuvolla silloin, kun samassa kuljetuksessa kuljetetaan matkustajaa ja sellaista matkustajan ostamaa tai hankkimaa tavaraa, jonka kuljetuksesta on tehty luvan haltijan ja tavaran myyjän tai myyjän edustajan kesken kirjallinen tavaran kotiinkuljetuspalvelua koskeva sopimus. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran ja henkilön yhteiskuljetus on yksittäisen tavaran koosta tai painosta johtuen matkustajan kannalta tarpeellista. Edellä 3 momentissa tarkoitetun sopimuksenonoltavaautossamukanajaseonpyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehelle. Autoissa ei saa käyttää harhaanjohtavasti taksamittaria tai taksivalaisinta muistuttavia välineitä tai tunnuksia. 28 Rangaistussäännökset Joka harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman tässä laissa edellytettyä taksilupaa tai vastoin 4 a :n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 10 :ssä tarkoitetulla N-luokan ajoneuvolla, on tuomittava luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Joka 1) harjoittaa ammattimaista henkilöliikennettä vastoin 4 a :n 1 momentin kieltoa kuljettaa henkilöitä ammattimaisesti tiellä ajoneuvolain 13 :ssä tarkoitetulla kolmipyörällä, nelipyörällä tai kevyellä nelipyörällä, 2) luovuttaa taksiluvan toisen käyttöön taikka 3) laiminlyö velvollisuuden pitää taksiluvan tai 4 a :n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukana autossa taikka esittää luvan tai sopimuksen, on tuomittava liikenneluparikkomuksesta sakkoon. Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ministeri Sirkka-Liisa Anttila

5 2097 N:o 613 Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, kumotaan syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen(89/2007)1 :n1momentin7ja9kohta,sekä muutetaan1 :n1momentin5ja6kohtaseuraavasti: 1 Syyttäjänvirastojen toimialueet ja päätoimipaikat Syyttäjänvirastojen toimialueet ja päätoimipaikat ovat: 5) Salpausselän syyttäjänviraston toimialueena ovat Haminan, Heinolan, Imatran, Kotkan, Kouvolan, Lahden ja Lappeenrannan kihlakunnat, ja sen päätoimipaikka sijaitsee Kouvolan kaupungissa; 6) Länsi-Suomen syyttäjänviraston toimialueena ovat Kaarinan, Kankaanpään, Kokemäen, Loimaan, Porin, Raision, Rauman, Salon, Turun, Turunmaan ja Vakka-Suomen kihlakunnat, ja sen päätoimipaikka sijaitsee Turun kaupungissa; Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Oikeusministeri Tuija Brax Hallitussihteeri Juho Martikainen

6 2098 N:o 614 Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, muutetaan syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen(88/2007) 8 seuraavasti: 8 Kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain(424/2003) 6 :n 1 momentissa säädetään, on: 1) Helsingin syyttäjänvirastossa kelpoisuusvaatimuksena kolmeen kihlakunnansyyttäjän virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; 2) Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa kelpoisuusvaatimuksena kolmeen kihlakunnansyyttäjän virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; 3) Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa kelpoisuusvaatimuksena kolmeen kihlakunnansyyttäjän virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; 4) Länsi-Suomen syyttäjänvirastossa kelpoisuusvaatimuksena kahteen kihlakunnansyyttäjän virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; sekä 5) Pohjanmaan syyttäjänvirastossa kelpoisuusvaatimuksena viiteen kihlakunnansyyttäjän virkaan ja yhteen apulaissyyttäjän virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjien kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään erikseen. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Oikeusministeri Tuija Brax Hallitussihteeri Juho Martikainen

7 2099 N:o 615 Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään taksiliikennelain(217/2007) 16 :n nojalla seuraavaa: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista. 2 Taksarakenne Kuluttajilta perittävä enimmäishinta koostuu perusmaksusta, ajomatkamaksusta ja odotusmaksusta. Lisäksi voidaan periä ennakkotilausmaksu sekä avustamis-, lentokenttä- ja tavarankuljetuslisä. 3 Perusmaksu Perusmaksuna saadaan periä enintään 5,30 euroa, jos kuljetus alkaa arkipäivänä klo 6:n ja 20:n välisenä aikana. Enintään 5,30 euroa saadaan myös periä kuljetuksesta, joka alkaa klo 6:n ja 16:sta välisenä aikana lauantaina tai kirkkolain(1054/1993) 4 luvun 3 :n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän ja itsenäisyyspäivän aattona. Muina aikoina perusmaksu on enintään 8,30 euroa. 4 Ajomatkamaksu Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien henkilölukumäärän perusteella, jaetaan neljään taksaluokkaan seuraavasti: Taksaluokka I: (1 2henkilöä)... 1,39 /km Taksaluokka II: (3 4henkilöä)... 1,67 /km Taksaluokka III: (5 6henkilöä)... 1,81 /km Taksaluokka IV: (yli6henkilöä)... 1,94 /km Taksaluokkaa valitessa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi. Jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyy taksaluokan III mukaisesti. 5 Odotusmaksu Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 39,50 euroa tunnilta. Edellä 1 momentissa mainitun lisäksi odotusmaksua saadaan periä:

8 2100 N:o 615 1) ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi; 2) silloin, kun asiakasta odotetaan hänen poistuttuaan ajoneuvosta kuljetuksen aikana. 6 Lisämaksut Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut: 1) enintään 6,40 euron suuruinen ennakkotilausmaksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa; 2) lentokenttälisä, joka on enintään yhtä suuri kuin se maksu, jonka taksi joutuu maksamaan päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta; 3) enintään 14,00 euron suuruisen avustamislisä, jos asiakas tarvitsee avustamista ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain(217/2007) 2 :n 6 kohdan mukaiset vaatimukset; 4) tavarankuljetuslisä: a) enintään 2,50 euron suuruisena isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta; b) enintään 26,00 euron suuruisena asiakkaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutamisesta ja asentamisesta autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ennakkotilausmaksua ei kuitenkaan saa periä: 1) sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista; 2) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen(759/1987) 4, 5 ja 6 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista; 3) kehitysvammaisen erityishuollosta annetun lain(519/1977) 39 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista; 4) sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 1 5 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista; 5) kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 15 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista; 6) kansaneläkelain(568/2007) 61 :ssä tarkoitetuista kuljetuksista. Edellä 1 momentin 4 a kohdassa mainittua tavarankuljetusmaksua ei kuitenkaan saa periä matkustajan kooltaan tavanomaisista matkatavaroista eikä liikkumisesteisen henkilön välttämättömistä apuvälineistä kuten pyörätuolista, rollaattorista tai opas- tai avustajakoirasta; Muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen lisämaksujen periminen ei ole sallittua. 7 Hinnoista ilmoittaminen Taksiliikenteen maksuista ilmoitettaessa on noudatettava kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa annetun asetuksen(1359/1999) 11 :n säännöksiä. 8 Taksamittari Taksamittarin asentamisessa ja sinetöimisessä on noudatettava autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen(1248/2002) 17 :n säännöksiä. Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakkaan kanssa on sovittu tässä asetuksessa säädettyjä enimmäishintoja alemmasta korvauksesta. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on murrettu, on noudatettava perusmaksun ja ajomatkan pituuden mukaan laskettua enimmäishintaa. 9 Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella Taksiliikenteen harjoittajan on ajettava asiakkaan luokse perusmaksulla alueella, joka katsotaan perusmaksun soveltamisalueeksi. Perusmaksun soveltamisalueena pidetään taksiaseman tai jollei sellaista ole, auton päivystyspaikan ympärille määriteltyä, 2,5 kilometrin säteistä ympyrää. Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi. Perusmaksun soveltamisalueella taksamittari käynnistetään matkustajien lukumäärän

9 N:o mukaista taksaluokkaa vastaavasti silloin, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa kuitenkin käynnistää vasta asiakkaan tilauksessa mainitsemana aikana. 10 Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Jos näin noudetun asiakkaan kuljetus suuntautuu takaisin samaa reittiä noudattaen auton perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin, mittarin tulee olla asennossa, jossa maksua ei kerry, aina perusmaksun soveltamisalueen rajalle saakka. Tämän jälkeen taksamittarin saa asettaa henkilömäärän mukaiselle taksalle kuljetuksen päätepisteeseen saakka. Jos matkustajia on enemmän kuin kaksi, saa auton taksamittarin nollata ja käyttää koko paluumatkalla matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa. Mikäli asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin samaa reittiä noudattaen auton perusmaksun soveltamisalueelle, pidetään taksamittari ajomatkamaksulla perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain yhdensuuntaisella matkalla 11 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston taksiliikenteen kuluttajahinnoista 18 päivänä kesäkuuta 2009 antama asetus (444/2009). Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Hallitusneuvos Mikael Nyberg 2/83

10 2102 N:o 616 Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain(1186/2009) 6 a :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 538/2010: 1 Vertailuperusteiden suhteellinen painotus Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain(1186/2009) 6 a :ssä tarkoitettujen vertailuperusteiden suhteelliset painotukset ovat seuraavat: Vertailuperuste Suhteellinen painotus 1) Haettavan valtion tuen määrä vähintään 50% 2) Käyttäjiltä perittävät maksut enintään 50% 3) Aika, jonka teleyritys sitoutuu tarjoamaan palveluja käyttäjille enintään 20% 4) Muut vastaavat teknisiä, taloudellisia, laadullisia tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevat vertailuperusteet enintään 20% 2 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Viestintäministeri Suvi Lindén Neuvotteleva virkamies Kreetta Simola

11 2103 N:o 617 Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 :n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa Annettu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2010 Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain(551/2007) 39 :n nojalla: 1 Ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain(596/2006) 4 :n mukaista paikalliskorotusta, 6 :n mukaista varustautumiskorvausta ja 7 :n mukaista muuttokorvausta maksettaessa puolustusvoimista annetun lain 39 :ssä tarkoitetut virkamiehet rinnastetaan ulkomaanedustuksen virkamiehiin tämän asetuksen liitteen mukaisesti. 2 Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Asetuksen mukaisia määriä sovelletaan vuonna 2010 maksettaviin korvauksiin. Tällä asetuksella kumotaan puolustusvoimista annetun lain 39 :n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa 29 päivänä marraskuuta 2007 annettu puolustusministeriön asetus(1109/2007). Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2010 Puolustusministeri Jyri Häkämies Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Jari Kajavirta

12 2104 N:o 617 Liite Puolustusvoimien tehtävä Sotilasedustaja NAE/EUE, kenraali/ amiraali tehtävänhaltijana Puolustusasiamies, apulaissotilasedustaja JSA 17 vaativuus-luokassa. Paikalliskorotuksen perusarvo, euroa kuukaudessa Varustautumiskorvaus, euroa, ja virkamiehen laskennallinen muuttokuutioiden määrä, m³ e, 40 m³ e, 40 m³ Puolustusasiamies, apulaispuolustusasiamies, sotilasedustaja, apulaissotilasedustaja tai sotilasasiantuntija JSA 14-16/ESJA vaativuusluokassa Apulaissotilasedustaja JSA 13- vaativuusluokassa tai puolustusasiamiehen/sotilasedustajan avustaja ESJA 12-13/OTV 8 -vaativuusluokassa e, 35 m³ e, 30 m³ Puolustusasiamiehen avustaja OTV 7 -vaativuusluokassa e, 25 m³ Puolustusasiamiehen/sotilasedustajan sihteeri e, 20 m³ SIV 7-9 -vaativuusluokassa Muu avustava henkilöstö e, 20 m³

13 2105 N:o 618 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen(203/1982) 5, 18 :n 2 momentti ja 22 :n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 384/1994, muutetaan21 :nmerkkejä koskevatkohdat,23 :n2momentti,34ja38a, sellaisena kuin merkkejä 573, 575 ja 576 koskevat kohdat ovat päätöksessä 404/2006, merkkiä 574koskevakohtaja23 :n2momenttipäätöksessä384/1994sekä34 ja38a päätöksessä 164/1992, ja lisätään 14 :ään, sellaisena kuin se on päätöksissä 384/1994 ja 1134/1998, uusi merkkiä 141akoskevakohtaja30a :ään,sellaisenakuinseonpäätöksessä1134/1998,uusi2 momentti, seuraavasti: 14 Merkki 141 a. Töyssyjä Merkkiä ei tarvitse toistaa, jos tiellä on useita peräkkäisiä töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita. Tienosan pituus voidaan osoittaa lisäkilvellä Merkki 573. Pihakatu Merkkiä käytetään ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan pihakadun alkuun yleensä sen oikeaan reunaan. Merkki 574. Pihakatu päättyy Merkki sijoitetaan pihakadun päättymiskohtaan yleensä tien oikeaan tai vasempaan reunaan. Merkki 575. Kävelykatu Merkkiä käytetään jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan kävelykadun alkuun yleensä sen oikeaan reunaan. Merkki 576. Kävelykatu päättyy Merkki sijoitetaan kävelykadun päättymiskohtaan yleensä tien oikeaan tai vasempaan reunaan. 23 Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki. 30a Pyöräkaista merkitään aina kun liikennevaloin ohjatussa risteyksessä merkitään pyöräilijän odotustila. 34 Ajokaistanuolen vähimmäispituus on 5

14 2106 N:o 618 metriä, jalkakäytävällä, pyörätiellä ja pyöräkaistalla kuitenkin 1 metri. 38a Töyssyn, korotetun suojatien tai muun vastaavan rakenteen merkinnän ruudun sivun pituus on cm. Ruutumerkintä mitoitetaan siten, että tulosuunnasta on näkyvissä vähintään kaksi merkintäriviä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Yli-insinööri Mikko Karhunen

15 2107 N:o 619 Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa, että poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 5 :ssä sekä poro- ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen(175/2001) 6 :ssä tarkoitetut ulkopuoliset enimmäistulot ovat euroa ja 21 :ssä tarkoitetut asuntorahoitukseen liittyvät ulkopuoliset enimmäistulot euroa,jostuenhakijoitaonyksi,ja47100 euroa, jos tuen hakijoina ovat aviopuolisot. Mainittuja enimmäistulorajoja sovelletaan 30 päivästä kesäkuuta 2010 lukien. Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen

16 2108 Liite Saamenkielinen käännös N:o 619 Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuhus boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága mieldásaš dihto olggobeale alimusdietnasiin Addojuvvon Helssegis geassemánu 24. beaivve 2010 Eana- ja meahccedoalloministeriija almmuha ahte boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlága (45/2000) 5 :s ja boazodoalu ja luondduealáhusaid ruhtadanlágas addojuvvon stáhtaráđi ásahusa (175/2001) 6 :s oaivvilduvvon olggobeale alimusdienasin lea euro ja 21 :s oaivviduvvon visteruhtadeapmái guoskevaš olggobeale alimusdienasin euro, jos doarjaga ohccit leat okta, ja euro, jos doarjaga ohccin leaba náittosguimmežat. Máinnašuvvon alimusdienasrájit heivehuvvojit geassemánu 30. beaivvi 2010 rájes. Helssegis geassemánu 24. beaivve 2010 Eana- ja meahccedoalloministtar Sirkka-Liisa Anttila Ráđđádalli virgeolmmoš Sirpa Karjalainen JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 2 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2010 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014. Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7

Palveluauto. Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014. Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7 Palveluauto Suomen Palvelutaksit ry:n jäsen- ja edotusleh 2 2014 Vapaudella ei ole hintaa, s. 3 Uudet taksat, s. 6-7 Muutoksen tuulet puhaltavat, s. 4 Matkojen yhdistely päivän sana, s. 10 Tässä lehdessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100 SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta............... 5369 1097 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä

Mopon paikka liikenneympäristössä 1 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 1/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Reijo Vaarala Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648 ISBN

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239. Valtioneuvoston asetus. N:o 1235 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2000 N:o 1235 1239 SISÄLLYS N:o Sivu 1235 Valtioneuvoston asetus lihan kuljetusavustuksesta vuonna 2000... 3289 1236 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1008/2008 16 ARTIKLAN MUKAINEN HELSINKI SAVONLINNA SÄÄNNÖLLISEN LENTOLIIKENTEEN REITEILLE ASETETTU JULKISEN PALVELUN VELVOITE HELSINGIN JA SAVONLINNAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot