PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanvaltuusto AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33 Varavaltuutettu Arffman Paavo 18:00-19:33 Jäsen Happo Suvi 18:00-19:33 Jäsen Heikkinen Seppo 18:00-19:33 Jäsen Horto Arja 18:00-19:33 Puheenjohtaja Horto Roope 18:00-19:33 Jäsen Huusko Ritva 18:00-19:33 Jäsen Juntunen Ari 18:00-19:33 Jäsen Jäppinen Jani 18:00-19:33 Jäsen Kemppainen Erkki 18:00-19:33 Varavaltuutettu Kemppainen Väino 18:00-19:33 Jäsen Keränen Pentti 18:00-19:33 Jäsen Mikkonen Veijo 18:00-19:33 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Nieminen Markku 18:00-19:33 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Palm Pirkko 18:00-19:33 Jäsen Siira Martti 18:00-19:33 Jäsen Soldatkin Päivi 18:00-19:33 Jäsen Väisänen Markku 18:00-19:33 Jäsen POSSA Jarva Marisanna Puheenjohtaja Keränen Kari Jäsen Keränen Seppo Jäsen Keski-Liikala Arja Jäsen MUU OSALLSTUJA Karjalainen Mikko 18:00-19:33 Teknisten palveluiden johtaja, sihteeri Laurikainen Arto 18:00-19:33 Kunnanjohtaja Nuortimo Paavo 18:00-19:33 Sivistyspalveluiden johtaja Tervonen Anu 18:00-19:33 Kehitysjohtaja ALLEKRJOTUKSET Arja Horto Mikko Karjalainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Veijo Mikkonen Markku Nieminen _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ AKA 18:00-19: PAKKA Valtuustosali KÄSTELLYT ASAT Kunnanvaltuusto Asia Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 45 Kainuun Etu Oy:tä koskeva kuntien välinen 6 osakassopimus vuosille Tulo- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Kunnan ilmoitus valtionvarainministeriölle 12 kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 48 Kaukolämmön tuottamisvaihtoehdot ja prosessin 14 eteneminen 49 Kainuun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosille Kunnanvaltuusto, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVa 43 Paltamon kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan ko kouskut su on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston pää tök sek si, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityi set syyt ole esteenä. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouk sen ajasta ja paikasta tiedotetaan niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämä esityslista on postitettu Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu ilmestyneissä Väylä - lehdessä ja Kainuun Sanomissa sekä Paltamon kunnan il moi tus taulul la. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Kunnanvaltuusto: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 17 val tuutet tua ja kaksi varavaltuutettua., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KVa 44 Kunnanvaltuusto on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aakkosjärjestyksessä valtuustokaudella Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Arja Keski-Liikala ja Veijo Mik konen. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veijo Mikkonen ja Markku Nieminen., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kainuun Etu Oy:tä koskeva kuntien välinen osakassopimus vuosille KH 199 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kainuun kunnat perustivat allekirjoitetulla kuntien välisellä sopi muk sel la voittoa tavoittelemattoman elinkeinoelämän kehitysyhtiön, Kai nuun Etu Oy:n. Yhtiön tehtäväksi asetettiin Kainuun elin kei no elä män avain toi mi alo jen yritysten kehittäminen mm. lii ke toi min ta osaa mi ses sa ja kil pai lu ky vyn ja kasvun saavuttamisessa sekä kuntien elin kei no ra kenteen kehittäminen konsultoinnin ja projektitoiminnan avul la. So pi muksel la kunnat sitoutuivat yhtiön rahoitukseen vuoteen 2006 saakka. Yhtiötä koskeva osakassopimus uudistettiin ja hyväksyttiin kunnissa syk syl lä 2006 vuosille Siinä mahdollistettiin yhtiön ja kuntien väliset erilliset palvelusopimukset elinkeinopalveluiden tuot ta mi sesta, erillissopimukset eivät vaikuta kuntien yhteiseen pe rus ra hoi tuk seen. So pi muk sel la yhtiön omistusta rajoitettiin siten, että yk sit täi sen kunnan omis tus osuus osakkeista tulee olla alle 50 %. Kun tien ko ko nais ra hoitus osuus sovittiin kiinteälle /v tasolle vuo sik si Edel leen osakassopimuksessa todettiin, että vuo sien rahoi tuk ses ta sovitaan vuoden 2009 jälkeen to teu tet ta van toiminnan tulok sel li suu den arvioinnin perusteella. Kainuun Etu Oy:n vaikuttavuusarviointi toteutettiin vuonna 2010 Ka jaanin kaupungin toimiessa tilaajana ja osakaskuntien maksaessa ar viointi kus tan nuk set asukasluvun mukaisessa suhteessa. Ramboll Oy:n toteut ti arvioinnin. Vaikuttavuusarviointiraportti valmistui lokakuussa ja se käsiteltiin yh dessä omistajakuntien kesken kuntajohtajien työvaliokunnassa ja sen jälkeen omistajakunnissa kunkin oman menettelyn mukaisesti. Vai kut tavuus ar vioin nin perusteella omistajakunnat päättivät pitää ta lous ar vioissaan ja -suunnitelmissaan yhtiön rahoituksen aiemmalla ta sol la so pimus kau den 2013 loppuun saakka. Omistajakunnat ovat neuvotelleet vuoden 2013 aikana kun ta joh ta ja kokouk sis sa Kainuun Etu Oy:n osakassopimuksen jatkamisesta. Kun tajoh ta jien kesken on valmisteltu oheinen osa kas so pi mus luon nos vuosille ja sovittu sen esittämisestä kuntien luot ta mus hen ki lö eli mille. Muutokset aiempaan sopimukseen ovat: - Avaintoimialojen yritysten ja avainklusterien kehittämisen rajaus on pois tet tu, mutta toisaalta kehittämistoiminnan kärki asetetaan PK-yri tyskent tään koko maakunnassa - Yhtiön strateginen suunnittelu ja kuntien elinkeinostrategiat sovitetaan yhteen, pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: - Omistajakunnat osallistuvat yhtiön strategian valmisteluun, seu rantaan ja ohjaukseen, jota toteutetaan kuntajohtajakokouksessa, jo ka toimii elinkeinostrategiatyön maakunnallisena ohjausryhmänä - Todetaan yhtiön rooli kuntien omistamana julkisena yhtiönä ja sen mu ka naan tuomat lakisääteiset velvoitteet - Vuosittainen toiminta-avustus kohdennetaan aiempaa laajemmin yhtiön perustoimintaan ml. hanketoiminta - Omistajakunnille tehtävän raportoinnin lisäksi yhtiö tiedottaa toi minnas taan erikseen sovittavalla tavalla kuntajohtajakokoukselle Liitteenä Kainuun Etu Oy:n osakassopimusluonnos ja oheis ma te ri aa li na yhtiön osakassopimus Kuntien rahoitus yhtiölle säilyy nykyisellä kiinteällä tasolla so pi mus kauden ajan ja on enintään euroa/vuosi. Omistajakunnat si tou tuvat sopimuksella neuvottelemaan osakassopimuksen jat ka mi ses ta seuraa val le sopimuskaudelle lokakuuhun 2016 mennessä. Paltamon kuntaosuus yhtiön rahoituksesta on asukasperusteisesti lasket tu na 4,6 % vuoden 2012 lopun väestötilanteessa, jolloin kunnan mak su osuus vuodelle 2014 on n Asu kas lu ku muu tok set kuntien kesken vaikuttavat maksuosuuteen sopimuskaudella. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Kai nuun Etu Oy:tä koskevan kuntien välisen osakassopimuksen vuo sille Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Muutoksenhakukielto. KVa Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuuston hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. Toimeenpano. Ote Kainuun Etu Oy. Valitusosoitus Liitteet Kainuun Etu Oy:tä koskeva kuntien välinen osakassopimus vuosille , pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tulo- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle /1/2013 KH 208 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis tö ve ro pro sen teis ta sekä muiden verojen perusteista viimeistään ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä (Kuntalaki 66, KiintVL 11, 12, 12a, 13, 13a ja 14 ). Vuoden 2014 veroprosentit on ilmoitettava Verohallinnolle vii meistään ma Jos ilmoitusta ei toimiteta säädettynä aikana, ve ro tuk ses sa voidaan noudattaa edellisen vuoden tu lo ve ro pro senttia (La ki verotusmenettelystä 91a ). Kiinteistöverolain mukaiset ala- ja ylärajat ovat: - yleinen 0,60-1,35 % - vakituiset asunnot 0,32-0,75 % - rakentamaton rakennuspaikka 1,00-3,00 % - muut asuinrakennukset 0,60-1,35 % kuitenkin enintään 0,60 %-yksikköä yli vakituisten asuntojen vero pro sen tin - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,00-2,50 % - voimalaitokset 0,00-2,85 % Paltamon tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,00 ja kiin teis tö ve ropro sen tit ovat seuraavat: - yleinen 1,10 % - vakituiset asunnot 0,60% - rakentamaton rakennuspaikka ei määrätty - muut asuinrakennukset, 1,10 % - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 % - voimalaitokset 2,85 % Kuntien tulopohjaa kaventaa vuodelle 2013 tehty pysyvä 756 milj. eu ron leikkaus valtionosuuksiin, sekä 2014 alkaen voimaan tuleva 362 milj. euron lisäleikkaus. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön val tion osuuk sia jäädytettty. Samanaikaisesti on ve ro tu lo jen kasvu kään ty nyt lievään laskuun. Vuosina tullaan val tionosuuk sia leik kaa maan vielä noin 265 milj euroa kumulatiivivisen vuosi ta son vaikutuksen ollessa tämän jälkeen n. 1, 5 miljardia /v. Lisäksi on keskusteltu kahden miljardin menojen pienentämisestä kun ta sek to ril la. Tästä puolet pitäisi saada kuntien toimintaa te hos tamal la ja puolet kuntien tehtäviä karsimalla., pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Kustannustaso soten maksuosuuksissa on nou se mas sa ensi vuonna noin 4 %. Nämä yhdessä johtavat noin 0,8 milj. lisätulomenetyksiin / me no lisäyk siin Paltamossa vuonna Lisäksi verotulot pysynevät nykyi sel lä tasolla ilman veroprosentin korotusta. Talousarvioesitystä on valmisteltu esityksen mukaisen korotetun vero pro sent tin perusteella. Korotusesitysten tulovaikutus on noin euroa vuodessa. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan n valtion ko rot taes sa etenkin vanhojen kiinteistöjen verotusarvoja. Esittelijä kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää, että Palta mon kunnassa sovelletaan vuonna 2014 seuraavia tulo- ja kiin teistö ve ro pro sent te ja. Tuloveroprosentti 22,00 % Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 1,10 % - vakituiset asunnot 0,60% - rakentamaton rakennuspaikka ei määrätty - muut asuinrakennukset, 1,10 % - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 % - voimalaitokset 2,85 % Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KVa Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn Muutoksenhakukielto. Kunnanvaltuusto: Keskustelun aikana Veijo Mikkonen esitti, että tuloveroprosenttia nos te taan vain 0,50 prosenttiyksiköllä 21,50 %:iin. Esitystä ei kan natet tu. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja vahvisti vuo del le 2014 seuraavat tulo- ja kiinteistöveroprosen tit:, pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tuloveroprosentti 22,00 % Kiinteistöveroprosentit: - yleinen 1,10 % - vakituiset asunnot 0,60% - rakentamaton rakennuspaikka ei määrätty - muut asuinrakennukset, 1,10 % - yleishyödyllisten yhteisöjen rakennukset 0,20 % - voimalaitokset 2,85 % Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

10 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan ilmoitus valtionvarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta 157/10.101/2012 KH 209 Valmistelija kunnanjohtaja Arto Laurikainen, Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n mukaan kunnan tulee yh des sä mui den kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä kun ta ra ken ne laissa säädettyjen sel vi tys pe rus tei den mukaisesti. Selvitysalueen tulee täyt tää myös lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edel ly tyk set. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle vii meis tään 30 päivänä mar ras kuu ta 2013, minkä kunnan tai kuntien kans sa se selvittää lain 4 b :n mukaisesti kuntien yh dis ty mis tä. Kunnan tulee valtiovarainministeriön asetuksen (694/2013) mukaan toimit taa selvitysaluetta koskevat tiedot valtiovarainministeriölle säh köises ti ministeriön laatimalla lo mak keel la. Kunnan tulee ilmoittaa sel vitys aluet ta koskevat tiedot vastaamalla webropol-kyselyyn. Ky se lyyn an net tu webropol-vastaus on selvitysaluetta koskeva kunnan ilmoitus. Kun nan vastauksen tulee perustua valtuuston päätökseen. Kunnan tulee ilmoittaa selvitysalueestaan kuntarakennelain 4 h :n mukaan mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa il moituk sen toimittaa en sim mäi se nä arkipäivänä sen jälkeen, eli viimeistään maanantaina klo mennessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen ar vioi dessa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Lisäksi val tiova rain mi nis te riö arvioi tietojen pe rus teel la sitä, myönnetäänkö selvitysperusteiden osoittamista selvitysalueista poikkeuksia ja ase tetaan ko selvitysalueille erityisiä kuntajakoselvityksiä. Kainuussa on valmisteilla oma koko Kainuuta koskeva esiselvitys koskien Kainuun kunta- ja palvelurakennetta. Selvitys valmistuu ennen val tuus ton lausunnon antamista. Kuntalakiuudistus ja sote-lain sisältö sen sijaan eivät ole valmiita lausun toa annettaessa. Myös valtionosuuslainsäädännön tarkempi sisältö ja alustavat koelaskelmat valmistunevat vuoden loppuun mennessä näil lä näkymin. Ennenkuin edellä mainitut asiakokonaisuudet ja niiden vai ku tuk set ovat tiedossa ei varsinaisten selvitysten aloittamiselle ole kun nol li sia lähtökohtia. Kuntarakennelain 4 h :n mukaan selvitys ja mahdollinen yh dis ty misesi tys on tehtävä kuuden kuukauden kuluttua tämän momentin voimaan tu los ta. 4 h on väliaikaisesti voimassa Pe rus tus la ki va lio kun ta on kuitenkin linjannut, että selvityksien te ke mi-, pöytäkirjanpitäjä

11 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: seen on varattava aikaa vähintään kuusi kuukautta siitä, kun eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain. Po. laki on tu los sa eduskuntaan keväällä. ( perustuslakivaliokunnan lausunto on osoit tees sa: ). Ohessa kuntarakennelain ilmoitukseen liittyvät pykälät ja muuta oheisma te ri aa lia. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ilmoittaa val tion varain mi nis te riöl le, että Paltamon kunnan selvitysalueena ja -kump pa neina ovat ensisijaisesti kaikki muut Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuh mo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Sel vityk sen yhteydessä voi tulla esiin erilaisia pienempiä selvitysalueita, joita on tarpeen käydä tarkemmin läpi. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KVa Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn Muutoksenhakukielto. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. Toimeenpano. Ote Valtiovarainministeriö, Kainuun kunnat. Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

12 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaukolämmön tuottamisvaihtoehdot ja prosessin eteneminen 153/53/2012 KH 43 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kunnanhallitus päätti kokouksessaan edetä kunnan kau ko läm pö asias sa valtuutettu Paavo Arffmanin esityksen mukaan seu raa vas ti: "Me Paltamolaiset paikallisenergiaa kannattavat Kunnanhallituksen jä se net, esitämme seuraavaa. Koska selvitykset osoittavat selvästi, ettei Vapon tekemä tarjous ole Pal ta mon ja Kainuun etujen mukainen tässä muodossa. Myös ky seiset muut selvitykset eivät ole läheskään tarkkoja, niin tarvitaan kilpai lut taa tuleva energian toimittaja! On aivan selvää, ettei kukaan yrit tä jä ilmoita viimeistä hintaa ilman virallista tarjous pyyntöä. Asiantun ti jat eivät ole esittäneet mitään laskelmia ja antaneet vai suo si tuksia sillä perusteella, että vanha laitos olisi hyvä ajaa loppuun ennen uu den hankintaa. Vapo on antanut ymmärtää, että heillä on useampi kin paikka minne he voivat tämän Paltamon vanhan laitoksen siirtää, joten siitä ei omistajallekaan tule mitään vahinkoa. Olen kes kustel lut asiasta Vapon myyntimiehen Tirkkosen kanssa, Tietysti Va polla on ylivoimaisesti paras mahdollisuus pärjätä myös hin ta kil pai lussa, kun sillä on kokonaan kuoletettu laitos paikalla, joten kunta ei me ne tä kasvojaan vanhan yhteistyö kumppanin kanssa. Kuitenkin on selvitetty, että kunta tulee tekemään selvää säästöä kil pai lut tamal la tulevan kaukolämpö hankinnan. - Esitämme, että Paltamon kunta irtisanoo nykyisen sopimuksen ja jär jes tää tarjouskilpailun! Tarjouksia tulee pyytää vähintään neljältä yrit tä jäl tä useammalla vaihtoehdolla. Samalla perustetaan työryhmä, jo ka työstää ja pisteyttää tarjouskilpailun ehdot. Työryhmä voisi samal la tutkia myös Kontiomäen energia tarpeet, mutta näitä asioita ei saa sotkea yhteen, vaan se on aivan eri juttu. Muistutamme, että tätä vaihtoehtoa on ollut puoltamassa myös useita kunnanvaltuutettuja ja hallituksen jäseniä. Pasi Ahoniemi kannatti Paavo Arffmanin esitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimen huu to ää nes tys tä, jossa kunnanjohtajan ehdotus oli JAA ja Paavo Arffmanin ehdotus E., pöytäkirjanpitäjä

13 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kehitysjohtajan ehdotus: Kunnanjohtajan ehdotus: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme (3) JAA-ään tä ja kuusi (6) E-ääntä. Kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta äänestivät: Kari Keränen, Veijo Mikkonen ja Martti Siira. Paavo Arffmanin ehdotuksen puolesta äänestivät: Pasi Ahoniemi, Paa vo Arffman, Arja Horto, Helena Leinonen, Jonna Moilanen ja Ritva Nieminen. Kunnanhallituksen päätökseksi tuli Paavo Arffmanin esitys." Ennen kuin lähdetään tekemään esityksen mukaista kilpailuttamista, kun nan hal li tuk sen täytyy päättää, tuotetaanko kaukolämpö kunnan omis ta mas sa laitoksessa vai ostopalveluna lämpöyrittäjämallilla. Mo lem piin vaihtoehtoihin sisältyy hankintalakiin perustuvia kil pai lutta mis vel voit tei ta. Näin ollen on syytä, että kunnanhallitus nimeää kau ko läm pö työ ryh män, joka valmistelee esityksen näistä vaih to ehdois ta nopealla aikataululla. Päätös etenemistavasta pitää olla toimen pi de suun ni tel ma na jo kesään 2013 mennessä, jotta lämmön tuot ta mi seen ei tule viivästyksiä, kun Vapo-sopimus päättyy Kilpailutusten valmistelu ja toteuttaminen pitää niin ikään aloittaa yhtä nopealla aikataululla EU-kynnysarvon ylittävien han kin to jen pitkien kilpailutusprosessien vuoksi. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus nimeää kaukolämpötyöryhmän, joka selvittää ja tekee kunnanhallitukselle esityksen siitä, hoidetaanko kaukolämmön tuot ta mi nen kunnan omistamassa laitoksessa vai ostopalveluna läm pö yrit tä jä mal lil la. Sama työryhmä valmistelee myös tulevat kil pailu tuk set, joihin etenemistavasta riippuen ryhdytään nopealla ai ka taulul la siten, että toimenpidesuunnitelma on valmis toteutettavaksi kesä kuun 2013 loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy kehitysjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen ja ni mesi työryhmään seuraavat henkilöt: Anu Tervonen, Markku Heikkinen, Veik ko Pulkkinen ja Pasi Ahoniemi. Kunnanhallitus päätti, että Kainuun Etu ja Kainuun Met sä kes kus pyy de tään mukaan työryhmään ja ni meä mään edustajansa., pöytäkirjanpitäjä

14 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Työryhmän koollekutsujana toimii Anu Tervonen. Toimeenpano: Ote, valitut, Kainuun Etu, Kainuun Metsäkeskus. Oikaisuvaatimus KH Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kunnanhallituksen nimeämä kaukolämpötyöryhmä: Pasi Ahoniemi (pj.), Veikko Pulkkinen, Anu Tervonen (sihteeri), Markku Heikkinen, Ja ri Komulainen Kainuun Etu Oy sekä Pekka Moilanen Kainuun Met sä kes kus, on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja kau ko läm mön tuotan toon alkaen, kun yhteistyö päättyy Vapo Oy:n kanssa. Työ hön sisältyi asiantuntijan tekemä kattava selvitys (AvainEnergia Oy, Anssi Kokkonen) laskelmineen ja suosituksineen. Raportti liittee nä. Kaukolämpötyöryhmässä vertailtiin Anssi Kokkosen raportin mu kaisia vaihtoehtoja. Pohdittiin myös erilaisten vaihtoehtojen yh dis tä misiä. Keskustelussa nousi vahvasti esille yhteistyö Aquaminerals Finland Oy:n kanssa. Toteutuessaan ja onnistuessaan yhteistyöllä olisi: - merkittävät elinkeinopoliittiset ja taloudelliset vaikutukset: win-win (kun ta-aqua/muut mukana olevat toimijat), - synergiaedut (alueelle sijoittuva muu toiminta uuden ener gian tuotan to mal lin ja kumppanuuksien houkuttelemana) ja - bio energian hyödyntäminen laajemmassa mittakaavassa ja sen ympärille kes kit ty vä toiminta sekä - asukkaiden etu: uusien kohteiden mahdollisuus liittyä laajenevaan ver kos toon ja - verkostoon kuuluvien energianhinnan nykyistä alhaisempi taso. Yhteistyökuviossa Aquaminerals Finland Oy:n kanssa on vielä muuta mia tarkemmin selvitettäviä asioita, kuten: - kaukolämpöverkoston laajentamiskustannukset joen ylityksen tai ali tuk sen osalta - mahdollisen energiayhtiön omistus- ja rahoituskuviot - ostettavan energian hintatason luotettava ja sitova määrittely (onko hin ta investoinneista ja verkostohävikistä huolimatta kilpailukykyinen ra por tis sa esitettyihin vaihtoehtoihin). Kaukolämpötyöryhmä esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: Aloitetaan kilpailutuksen valmistelu, jossa kunta ostaa kaukolämmön tuo tan non kokonaispalveluna ulkopuoliselta lämpötoimijalta, joka in-, pöytäkirjanpitäjä

15 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ves toi uuteen tai nykyiseen laitokseen (yritys tai osuuskunta). Kil pailu tuk sen valmistelee kaukolämpötyöryhmä. Samalla tarkennetaan yhteistyömahdollisuudet Aquaminerals Finland Oy:n kanssa siten, että esitys kilpailutuksen ja/tai yhteistyön käyn nis tä mi ses tä tehdään kunnanhallitukselle elo-syyskuussa Aqu aminerals Finland Oy:n kanssa selvitystä tekee kau ko läm pö työryh mä vahvistettuna kunnanjohtaja Arto Laurikaisella ja teknisten pal ve lui den johtaja Mikko Karjalaisella. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Aloitetaan kilpailutuksen valmistelu, jossa kunta ostaa kaukolämmön tuo tan non kokonaispalveluna ulkopuoliselta lämpötoimijalta, joka inves toi uuteen tai nykyiseen laitokseen (yritys tai osuuskunta). Kil pailu tuk sen valmistelee kaukolämpötyöryhmä. Samalla tarkennetaan yhteistyömahdollisuudet Aquaminerals Finland Oy:n kanssa siten, että esitys kilpailutuksen ja/tai yhteistyön käyn nis tä mi ses tä tehdään kunnanhallitukselle elo-syyskuussa Aqu aminerals Finland Oy:n kanssa selvitystä tekee kau ko läm pö työryh mä vahvistettuna kunnanjohtaja Arto Laurikaisella ja teknisten pal ve lui den johtaja Mikko Karjalaisella. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KH Tiedoksi: kaukolämpötyöryhmä, Aquaminerals Finland Oy Muutoksenhakukielto Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Tervonen, p Kaukolämpötyöryhmä vahvistettuna asiantuntijajäsenillä kun nan johta ja Arto Laurikaisella ja teknisten palveluiden johtaja Mikko Kar ja laisel la jatkoi kaukolämmön tuottamisvaihtoehtojen tarkastelua ja yhteis työ sel vi tyk sen tekemistä Aquaminerals Finland Oy:n kanssa. Aquamineralsin kanssa tehtiin seikkaperäisiä suunnitelmia ja sel vityk siä yhteistyövaihtoehdoista. Lopputulemaksi tuli kuitenkin se, ettei yh tei sen energiaratkaisun toteuttaminen ole vielä nykyisellä CHP-laitos tek nii kal la mahdollista. Näin ollen vaihtoehto yhteisestä ener giarat kai sus ta Aquamineralsin kanssa on poissuljettu., pöytäkirjanpitäjä

16 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Työryhmä vertaili uudelleen Avainenergia Oy:n tekemää selvitystä ja siinä esitettyjä vaihtoehtoja. Työryhmä konsultoi myös muiden kun tien edustajia ja kaukolämpöasiantuntijoita. Avainenergia Oy:n raportin mukaan edullisin ratkaisu kaukolämmön tuot ta mi seen olisi nykyisen Vapon lämpölaitoksen lunastaminen kun nal le ja kaukolämpötuotannon hoitaminen kunnan omana toi minta na. Nykyisen Vapon laitoksen kunto on monen asiantuntijan mukaan vielä niin hyvä, että laitoksen käyttöikää on jäljellä ainakin kymme nen vuotta. Hintavertailu Avainenergia Oy:n raportin mukaan: - Nykyisen laitoksen lunastus ja peruskorjaus: lämmön myyntihinta pe rus mak sui neen 57,29 /MWh (sis. Alv 24 %) - Nykyisen laitoksen lunastus ja peruskorjaus - Hake +20 %: lämmön myyntihinta perusmaksuineen 63,41 /MWh (sis. Alv 24 %) - nvestointi uuteen hakelämpölaitokseen "1 miljoonan lämpölaitos": läm mön myyntihinta perusmaksuineen 62,21 /MWh (sis. Alv 24 %) - nvestointi uuteen hakelämpölaitokseen "1, 5 miljoonan läm pö laitos": lämmön myyntihinta perusmaksuineen 67,97 /MWh (sis. Alv 24 %) - nvestointi uuteen hakelämpölaitokseen "1 miljoonan laitos -15 % -in ves toin ti tu ki": lämmön myyntihinta perusmaksuineen 59,72 /MWh (sis. Alv 24 %) Uuden laitoksen investointi ei tässä tilanteessa kannata, koska nykyi sen laitoksen lunastaminen Vapolta on kokonaistaloudellisesti parem pi vaihtoehto. Asiantuntijoiden mukaan Vapon laitos on omi naisuuk sil taan niin hyvä, ettei miljoonan luokan uusinvestoinnin lai tokset pysty samaan tehokkuuteen. Esimerkiksi öljyn käyttäminen pakkas kuu kau si na lisääntyisi huomattavasti ja nostaisi tuo tan to kus tannuk sia. Nykyisen Vapon laitoksen teho on 2,5 MW, mutta esim. -20 as teen pakkasilla laitoksen huipputeho on vielä hakepolttoaineella tar vit ta va yli 4 MW. Uudella noin miljoonan maksavilla 2,5 MW:n laitok sil la ko. huippukausi pitää ajaa hakkeen lisäksi öljyllä tarvittavan rei lun 4 MW:n huipputehon aikaansaamiseksi. Kaukolämpötyöryhmä esittää, että kunta lunastaa Vapo Oy:ltä ny kyisen lämpölaitoksen ja kilpailuttaa erikseen laitoksen hoitajan tai kauko läm mön tuotanto hoidetaan kunnan omana toimintana. Vapo Oy:n kanssa käydyssä neuvottelussa sovittiin lämpö lai tok sen lunastuksesta seuraavaa (pöytäkirja liitteenä):, pöytäkirjanpitäjä

17 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: " 4. Lämpölaitoksen lunastus Voimassa olevan sopimuksen mukaan mahdollinen laitoksen lu nastus hin ta määritellään käyvän arvon mukaan, jonka Vapo on mää ritel lyt tällä hetkellä olevaksi euroa. Vuonna 2014 arvo on ja edelleen arvo alenee euron vuosipoistoarvolla. Vapon edustajat ilmoittivat, että he eivät vaadi lunastusta, koska heil lä on käyttöä ko. laitokselle muualla." Avainenergia Oy:n tekemissä laskelmissa on käytetty lu nas tus ar vona euroa ja peruskorjauksen kustannuksena euroa. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta lunastaa nykyisen läm pö lai tok sen Vapo Oy:ltä vuoden 2015 lopussa. Lunastukseen so vel le taan Vapo Oy:n laatimaa lunastuskaavaa. Kunta kilpailuttaa erikseen lämpölaitoksen hoitamisen tai vaih to ehtoi ses ti selvittää laitoksen hoitamisen omana toimintana. Kunnanhallitus: Keskustelun aikana Paavo Arffman esitti, että kunta kilpailuttaa yrittä jä mal lil la toimivan uuden laitoksen. Esitystä ei kannatettu. KVa Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Paavo Arffman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka kirjattiin pöytäkirjaan: "Jätän eriävän mielipiteen hallituksen päätökseen nykyisen Va ponhal lin ostoon ja sen pyörittämiseen kunnan voimin. Tässä mallissa jää paljon epävarmuuksia energian hinnan suhteen ja pelkään, että hin ta karkaa käsistä? Kannatin kilpailutusta yrittäjämallilla toimivasta uu des ta laitoksesta, jolloin energian hinta on heti tarkkaan tiedossa. Sa moin tiedetään silloin myöskin tuleva hinta. Vanhan laitoksen remon tit tekevät suuria epävarmuuksia tulevaan energian hintaan!" Valtuuston käsittelyyn Muutoksenhakukielto Kunnanvaltuusto: Keskustelun aikana Martti Siira esitti, että kunta jatkaa neuvottelua Va pon kanssa lämmöntoimitussopimuksen jatkamisesta vuoteen 2020 saakka. Esitys kokonaisuudessaan liitettiin pöytäkirjaan. Veijo, pöytäkirjanpitäjä

18 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mik ko nen, Jani Jäp pi nen ja Pentti Keränen kannattivat Martti Siiran esi tys tä. Paavo Arffman esitti Perussuomalaisen valtuustoryhmän puolesta seuraavaa: "Kuten edellisessä kunnanhallituksen hyväksymässä ehdotuksessa Paa vo Arffman esitti, että kunta irtisanoo nykyisen sopimuksen Vapon kanssa ja järjestää tarjouskilpailun vähintään neljän yrittäjän kes ken useammalla vaihtoehdolla. Uusi ehdotus ei ole tämän mukai nen. Koska kunnan resurssit ovat uusiin investointeihin heikot, esi täm me hyväksyttäväksi yrittäjämallin, jolloin saadaan tarkka hinta tie dok si tulevalle kaukolämmön hinnalle pitemmällä aikavälillä. Tällä myös helpotetaan kunnan rahoitustilannetta ja investointeja voidaan siir tää verkoston kunnostukseen ja lämpöhävikin pienentämiseen." Esi tys tä ei kannatettu. Olavi Ala-Hiiro esitti, että asia jätetään käsiteltäväksi joulukuun kokouk ses sa ja että asiaan liittyvät epäselvyydet selvitetään siihen men nes sä. Jani Jäppinen ja Päivi Soldatkin kannattivat Olavi Ala-Hii ron esitystä. Keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asia käsitellään joulukuun kokouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että keskustelun aikana Veijo Mikkonen ilmoit ti irtisanoutuvansa Paltamon kunnanvaltuuston hyväk sy mäs tä Paltamon Pitäjäratekiasta ja sen tavoitteista. Liitteet Martti Siiran esitys valtuuston kokouksessa Pöytäkirja neuvottelusta Vapon kanssa, pöytäkirjanpitäjä

19 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kainuun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen vaali vuosille KH 225 Poliisien hallintorakenteen uudistuksessa jälkeen Kai nuussa on toiminut yksi Kainuun poliisilaitos, jonka neuvotte lukuntaan kukin kun ta valitsee yhden varsinaisen ja yhden varajäse nen. Jä se net ja va ra jä se net valitsee kunnanvaltuusto. (Laki poliisin hallinnosta 3 ja ase tus poliisin hallinnosta 13 ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Kainuun poliisilaitoksen neuvottelukuntaan. Kunnanhallitus: Päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsiteltäväksi. KVa Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto valitsi Kainuun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jä se nek si toimikaudelle Markku Niemisen ja va ra jä senek si Kari Keräsen. Toimeenpano. Ote Kainuun poliisilaitos, valitut. Valitusosoitus, pöytäkirjanpitäjä

20 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 43, 44, 48 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: -- HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: -- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät 45, 46, 47, 49 Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa., pöytäkirjanpitäjä

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot