Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos"

Transkriptio

1 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä olevat rahaston säännöt astuvat voimaan Sääntömuutoksella pyrimme kehittämään rahaston toimintaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman tuottoisan sijoitusstrategian toteuttamiseksi sekä paremmin osuudenomistajia palvelevaksi. Sääntömuutoksessa on otettu huomioon myös 2014 voimaan tulleen lain vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) mukaiset vaatimukset. Osuudenomistajan kannalta sääntöjen keskeisimmät muutokset on kuvattu alla. Oheisessa sijoittajakirjeessä salkunhoitaja Petri Deryng myös valottaa muutoksien taustoja ja tavoitteita vielä tarkemmin salkunhoidon näkökulmasta. Rahaston uusi nimi on PYN Elite Erikoissijoitusrahasto, sääntöjen 1. Nimenmuutoksen myötä rahasto liitetään selkeämmin PYN Rahastoyhtiöön. Uusi nimi on myös yhdenmukainen jo aiemmin epävirallisessa viestinnässä käyttämämme nimen PYN Elite rahasto kanssa. Lunastusilmoitus tulee jättää rahastoyhtiölle viimeistään lunastuspäivää edeltävän kuukauden viimeisenä pankkipäivänä, sääntöjen 10. Aikaisemmin ilmoitus tuli jättää 5 pankkipäivää ennen lunastuspäivää. Jatkossa lunastusilmoitus tulee siis jättää rahastoyhtiölle noin kuukausi ennen aiottua lunastusajankohtaa. Merkintäpalkkion enimmäismäärä on 5 %, säännöt 9. Sääntömuutos mahdollistaa enintään viiden prosentin suuruisen merkintäpalkkion perimisen. Ennen sääntömuutosta merkintäpalkkion enimmäismäärä on ollut 0 %. Mahdollinen merkintäpalkkio maksetaan aina rahastolle, ei rahastoyhtiölle lähtien merkintäpalkkio on edelleen 0 % alle kolmen miljoonan euron merkinnöissä ja 5 % kolmen miljoonan euron tai sitä suuremmissa kertamerkinnöissä. Rahastoyhtiön hallitus päättää jatkossa merkintäpalkkion suuruudesta ja maksuperusteista, ja kulloinkin voimassa oleva merkintä palkkio ilmoitetaan aina rahaston rahastoesitteessä. Lunastuksista ei jatkossakaan peritä palkkiota. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

2 Rahasto voi jatkossa omistaa enintään 20 % saman liikkeellelaskijan osakkeista, säännöt 5. Sääntöuudistuksen myötä PYN Elite voi poiketa Sijoitusrahastolain 11 luvun 74 mukaisesta sijoitusrajoituksesta siten, että se voi omistaa enintään 20 % saman liikkeellelaskijan osakkeista entisen 10 %:n sijasta. Muutokset enimmäisomistusmääriin eivät vaikuta rahaston riskiluokitukseen, sijoitusstrategiaan tai salkun hajautusta koskeviin rajoitteisiin. Rahastoyhtiö laatii rahastosta tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen, aiemmin julkaistuja neljännesvuosikatsauksia ei enää julkaista, säännöt 13. Varsinainen sijoittajaviestintämme säilyy täysin ennallaan, eli tulemme jatkossakin lähettämään sijoittajakirjeet ja neljästi vuodessa lähetettävät omaisuusraportit asiakkaillemme. Lisäksi julkaisemme kuukausittain rahaston kuukausikatsauksen internetsivuillamme. Kaikki julkaistavat materiaalit ovat saatavilla rahastoyhtiöstä tai internetsivuiltamme veloituksetta. Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Mikäli muutosten johdosta haluatte lunastaa rahasto-osuudet kokonaan tai osittain, on siihen mahdollisuus ennen sääntömuutoksen voimaanastumista kesä- ja heinäkuun lunastuspäivinä ja Ohjeet lunastuksen tekemiseksi löytyvät osoitteesta samoin kuin lisämerkinnän tekemiseksi PYN Elite Erikoissijoitusrahastoon. Merkintä- / lunastuspäivä Merkintäilmoitus viimeistään Lunastusilmoitus viimeistään Huomaattehan, että uusien sääntöjen mukainen lunastuspäivään kohdistuva lunastusilmoitus tulee jättää rahastoyhtiölle jo Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin sääntömuutokseen tai asiakkuuteenne liittyen. Meidät tavoittaa parhaiten puhelimitse (09) tai sähköpostitse Sijoitusterveisin, PYN Rahastoyhtiö Oy Eino Laitinen toimitusjohtaja Liitteenä: PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Säännöt, voimassa lähtien PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite, voimassa lähtien PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Avaintietoesite, voimassa lähtien PYN Elite Sijoittajakirje 2/2015 PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

3 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston säännöt PYN Elite Erikoissijoitusrahaston säännöt PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain mukaisesti Säännöt ovat voimassa alkaen. 1 Rahasto Rahaston nimi on PYN Elite Erikoissijoitusrahasto, ruotsiksi PYN Elite Specialplaceringsfond ja englanniksi PYN Elite Fund (non-ucits) ( Rahasto ). Rahasto on sijoitusrahastolaissa ( SRL ) tarkoitettu erikoissijoitusrahasto. Lisäksi Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto (AIF). Rahasto on erikoissijoitusrahasto, koska rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa ainoastaan kuukausittain; ja Rahaston riskiä ei tarvitse sääntöjen mukaan hajauttaa niin laajalle kuin tavallisissa sijoitusrahastoissa. Rahaston varojen sijoittamisessa voidaan poiketa SRL:n säännöistä siten kuin kohdassa 5 tarkemmin määrätään. 2 Rahastoyhtiö Rahaston hallinnosta vastaa PYN Rahastoyhtiö Oy ( Rahastoyhtiö ). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa ja toimii sen puolesta Rahastoa koskevissa asioissa sekä käyttää Rahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita. Rahastoesitteessä on mainittava käytetyt ulkopuoliset palvelut. Rahastoyhtiön käyttämien ulkopuolisten palvelujen kustannukset sisältyvät 11 :ssä mainittuun hallinnointipalkkioon. 3 Säilytysyhteisö Rahastoon kuuluvien arvopapereiden säilyttämisestä vastaa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, joka toimii Rahaston Säilytysyhteisönä ( Säilytysyhteisö ) Rahastoyhtiön ja Säilytysyhteisön välisen säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä. 4 Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus Rahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on pitkällä aikavälillä tuottaa osuudenomistajille harkitulla riskinotolla maksimaalinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Rahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on hakea merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla sijoittamalla Rahaston varat kansantaloudellisten syiden johdosta heikosti kehittyneiden maiden pörsseihin. Mikäli varojen sijoittaminen edellä mainittuihin kohteisiin ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista taikka tällaisia sopivia markkinoita ei ole, Rahasto voi sijoittaa varansa 5 kohdassa mainitulla tavalla muihin kohteisiin. Rahaston riskiasemaa seurataan päivittäin osakeinstrumenttien osalta kokonaisposition avulla ja johdannaissopimusten osalta vakuusvaateen ja position delta-luvun avulla. 5 Rahaston varojen sijoittaminen Rahaston toimialueena on koko maailma. Rahastoyhtiö ylläpitää luetteloa Rahaston käyttämistä markkinapaikoista. Luettelo on saatavilla Rahastoyhtiössä. Rahasto tekee sijoituksia SRL:n mukaisin rajoituksin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla tai muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla. Arvopapereilla tarkoitetaan osakkeita ja osakesidonnaisia instrumentteja sekä myöhemmin mainittavissa tapauksissa myös joukkovelkakirjalainoja, tai muita vastaavia instrumentteja. Rahasto poikkeaa SRL:n sijoitusrajoituksista siltä osin, että Rahaston omistus voi olla enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan liikkeellelasketuista osakkeista; Rahaston omistus saman liikkeeseenlaskijan arvopapereissa ei saa ylittää 20 % Rahaston varoista; ja sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saa olla enintään kaksi kappaletta. Rahaston varat tulee kuitenkin aina olla sijoitettuna vähintään kahdeksan (8) eri liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Rahasto voi myös sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Tällaisiin arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 15 % Rahaston varoista, SRL:stä poiketen. Rahaston varoja voidaan sijoittaa osana sijoitustoimintaa myös OTC-valuuttatermiinisopimuksiin Yhdysvaltain dollarin (USD) ja euron välillä. Sijoitettaessa OTC-valuuttatermiinisopimuksiin vastapuolena voivat olla ETA-alueen luottolaitokset sekä sijoituspalveluyritykset, jotka toimivat markkinoilla aktiivisesti ja ovat tunnustetun valvontaviranomaisen valvonnan alaisia sekä omaavat riittävän luottokelpoisuuden. Valuuttatermiinisopimusten vastapuolen aiheuttama vastapuoliriski saa olla enintään 10 % Rahaston varoista. Rahaston varojen suojaamiseksi valuuttakurssiriskeiltä voidaan varoja sijoittaa valuuttatermiinisopimuksiin valuutoissa, joissa Rahastolla on sijoituksia. Valuuttatermiinisopimusten vakuusvaatimus ei saa ylittää 30 % Rahaston arvosta. Valuuttatermiinisopimusten nimellisarvo ei saa ylittää sopimusten tekohetkellä Rahaston arvoa. Rahaston valuuttatermiinisopimusten arvoa ja kehitystä seurataan päivittäin markkinakontaktien avulla. Rahasto voi sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, kuten velkasitoumuksiin, joukkovelkakirjalainoihin ja sijoitustodistuksiin, jos Rahaston sijoitusstrategian kriteerit täyttävää arvopaperimarkkinaa varojen kohdentamiseksi osakkeisiin tai osakesidonnaisiin instrumentteihin ei ole löydetty. Korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin voidaan sijoittaa seuraavin rajoituksin: omistus saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainoissa ja rahamarkkinavälineissä ei saa ylittää 20 % Rahaston varoista; Rahasto ei saa omistaa joukkovelkakirjalainoja määrää, joka ylittää 20 % lainan koko liikkeelle lasketusta pääomasta; Rahasto saa hankkia omistukseensa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoista ja rahamarkkinavälineistä; ja sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saa olla enintään kaksi kappaletta. Rahaston varat tulee kuitenkin olla sijoitettuna vähintään kahdeksan eri liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

4 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston säännöt Edellä mainitusta riippumatta Rahaston varoista voidaan sijoittaa 100 % saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin EU- tai ETA-alueen valtioista. Mikäli varoista sijoitetaan yli 35 % saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, on niiden tällöin oltava peräisin vähintään kuudesta (6) eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun voi sijoittaa määrää, joka ylittää 30 % Rahaston varoista. Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % saa olla sijoitettuna saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin tai sellaisiin valuuttatermiinisopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski. Rahastolla on aina oltava riittävät toiminnan edellyttämät käteisvarat. Käteisvarat ovat talletuksissa ETA-alueella kotipaikkaansa pitävissä luottolaitoksissa. Rahaston varoista enintään 30 % voi olla talletuksissa. Rahasto ei käytä sijoitustoiminnassaan vivutusta merkittävissä määrin. Poiketen SRL:ssa säädetystä, Rahastoyhtiö voi kuitenkin ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista. Rahasto voi sääntöjensä mukaisesti pantata omaisuuttaan luottojensa ja muiden sitoumustensa vakuudeksi. Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai ulkomaisessa selvitysyhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. 6 Tuotonjako Rahasto toimii kasvurahastona eikä jaa tuotto-osuutta. Rahaston voittovarat sijoitetaan uudelleen Rahaston säännöissä mainitulla tavalla. 7 Rahasto-osuudet Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että kukin osuus jaetaan kymmeneentuhanteen (10 000) yhtä suureen osaan. Rahasto-osuudet ovat keskenään yhtä suuria ja ne tuottavat yhtäläisen oikeuden Rahaston omaisuuteen. Rahastossa on vain kasvuosuuksia. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki 8 Rahaston ja rahasto-osuuksien arvo Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista (arvopaperit, käteisvarat ja muut varat sekä saamiset) vähennetään Rahaston velat (11 :n mukainen kertynyt korvaus sekä muut velat). Rahaston arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä ( Arvonlaskentapäivä ). Rahastoon kuuluvat arvopaperit arvostetaan siihen markkina-arvoon, joka niillä on Arvonlaskentapäivänä Suomen paikallista aikaa kello 16:00. Markkina-arvona käytetään kunkin arvopaperin viimeisintä kaupantekokurssia tai sellaisen puuttuessa viimeisintä ostonoteerausta. Jos tällaisia noteerauksia ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti sen päivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määritellä arvon objektiivisin perustein. Rahastoon kuuluvat korkoa tuottavat arvopaperit arvostetaan pääsääntöisesti pankkien välisiltä markkinoilta Suomen paikallista aikaa kello 15:00 saatavien, julkisten hinnanseurantajärjestelmien välityksellä julkaistujen korkoinstrumenttien ostonoteerausten mukaan. Jäljellä olevalta juoksuajaltaan korkeintaan vuoden pituiset rahamarkkinavälineet arvostetaan kuitenkin Arvostuspäivänä noteerattuun vastaavan pituiseen Euribor-korkoon. Ellei korkoa tuottavaa arvopaperia noteerata pankkien välisillä markkinoilla, arvostetaan se Rahastoyhtiön kulloinkin soveltamien arvonlaskentaperiaatteiden mukaisesti. Rahaston talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sille kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen päättämällä aikataululla. Määrittäessään rahaston arvoa Rahastoyhtiö käyttää pääsääntöisesti Euroopan keskuspankin päivittäin Suomen paikallista aikaa klo 16:00 mennessä vahvistamia valuuttakursseja tai vaihtoehtoisesti Rahastoyhtiön hallituksen päätöksellä ETA-alueen liikepankin julkaisemia valuuttakursseja sekä termiinikurssien noteerauksia. Jos tällaisia noteerauksia ei ole tai ne Rahastoyhtiön mukaan poikkeavat huomattavasti arvonlaskentapäivän kaupankäyntitasosta, voi Rahastoyhtiö määritellä käytettävän kurssin tai noteerauksen objektiivisin perustein. Tarkemmat ohjeet Rahaston arvonlaskennasta antaa Rahastoyhtiön hallitus. Rahasto-osuuden arvo on yllä mainitulla tavalla laskettu Rahaston arvo jaettuna liikkeessä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Rahastoyhtiön on jokaiselle suomalaisellepankkipäivälle vahvistettava ja julkaistava rahasto-osuuden arvo. Rahaston arvo lasketaan ja julkaistaan yhden pankkipäivän PYN Rahastoyhtiö Oy viiveellä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on yleisön saatavilla Rahastoyhtiössä ja Rahastoyhtiön internetsivulla. Rahaston kaikki raha-arvot lasketaan ja julkaistaan euromääräisinä. 9 Merkintä- ja lunastushinta Rahasto-osuuden merkintähinta on 8 :n mukaisesti laskettu rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä lisättynä Rahastoyhtiön kulloinkin vahvistamalla mahdollisella merkintäpalkkiolla. Rahasto-osuuden lunastushinta on 8 :n mukaisesti laskettu rahasto -osuuden arvo lunastuspäivänä. Rahastoyhtiö pidättää itsellään oikeuden päättää pienimmästä mahdollisesta merkintäsummasta. Merkinnästä voidaan periä palkkio, jonka määrä on enintään 5 % merkintäsummasta. Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintäpalkkion määrästä. Merkintäpalkkio maksetaan Rahastolle. Mahdollinen merkintäpalkkio veloitetaan osuudenomistajan Rahastolle maksamasta merkintäsummasta ja jäljelle jääneellä osalla merkitään osuudenomistajan nimiin rahasto-osuuksia. Mikäli mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja erotus lisätään rahastopääomaan. Tarkemmat tiedot kulloinkin perittävästä palkkiosta on esitetty avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä, jotka ovat saatavissa Rahastoyhtiöstä. Lunastuksesta ei peritä palkkiota. 10 Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran kuukaudessa kunkin kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä ( Merkintäpäivä, Lunastuspäivä ). Rahastoyhtiön hallitus voi päättää siitä, että rahasto-osuuksia voidaan merkitä myös muuna kuin edellä mainittuina ajankohtina. Muuta merkintäajankohtaa koskevassa päätöksessään Rahastoyhtiön hallitus ilmoittaa poikkeavan merkintäpäivän. Rahasto-osuuksia merkitään antamalla Rahastoyhtiölle merkintätoimeksianto ja suorittamalla merkintäsumma sisältäen mahdollisen merkintäpalkkion Rahaston pankkitilille. Merkintätoimeksianto on osuudenomistajaa sitova. Merkintämaksun on oltava Rahaston pankkitilillä Merkintäpäivänä viimeistään kello 18:00 Suomen paikallista aikaa. Rahasto-osuuksien merkintä toteutetaan Merkintäpäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon siten, että merkittävien rahasto-osuuksien lukumäärä lasketaan jakamalla mahdollisella (09) y-tunnus

5 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston säännöt merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma merkintäpäivän rahasto-osuuden arvolla. Merkinnän vahvistamisen edellytyksenä on, että merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun ja että Rahastoyhtiöllä on tai sille viivytyksettä toimitetaan asianmukaiset ja riittävät tiedot merkinnän suorittajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintätoimeksianto taikka lykätä merkintätoimeksiannon toteuttamista, mikäli Rahastoyhtiöllä ei ole riittäviä tietoja merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Merkintätoimeksiantojen toteuttaminen voidaan, mikäli rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii, väliaikaisesti keskeyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa Rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa tai finanssimarkkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi Rahastoon merkinnöistä tulevien varojen sijoittaminen on hankaloitunut. Rahasto-osuuden omistajalla on oikeus pyytää rahasto-osuuksiensa lunastamista kunkin Lunastuspäivän arvosta. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään Lunastuspäivää edeltävän kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuudet lunastetaan ensisijaisesti kulloinkin kyseessä olevan Lunastuspäivän osuuden arvosta. Mikäli varat lunastukseen on hankittava myymällä Rahaston arvopapereita, on myynnin tapahduttava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kulloinkin kyseessä olevasta Lunastuspäivästä. Lunastus toteutetaan tällöin, kun varat arvopapereiden myynnistä on saatu Rahaston pankkitilille. Rahasto-osuuden lunastusarvo määräytyy tällöin arvopapereiden myyntipäivän arvon mukaan. Lunastustoimeksiannot toteutetaan saapumisjärjestyksessä. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä myöntää luvan ylittää arvopapereiden myymiselle säännöissä asetetun määräajan. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Finanssivalvonnalla on laissa määrätyissä tilanteissa oikeus keskeyttää rahasto-osuuksien lunastus. Rahastoyhtiön hallitus voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii esimerkiksi, kun rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai laskenta on estynyt tai jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa. 11 Korvaus Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle Rahastoyhtiölle maksetaan Rahaston varoista korvaus Rahaston hallinnoinnista. Rahastoyhtiölle maksetaan hallinnointipalkkiona 1,0 % Rahaston arvosta vuosittain. Palkkio maksetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen ja lasketaan Rahaston arvosta kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä (Rahaston arvo x kalenterikuukauden viimeisen suomalaisen pankkipäivän ja edellisen kalenterikuukauden viimeisen suomalaisen pankkipäivän välinen päivien määrä/365 x hallinnointipalkkioprosentti). Rahastoyhtiölle maksettava hallinnointipalkkio sisältää myös Säilytysyhteisölle säilytyssopimuksen ehtojen mukaisesti maksettavan korvauksen. Rahastoyhtiölle maksetaan lisäksi tuottosidonnaista palkkiota, joka on enintään 12 % Rahaston kunkin kalenterikuukauden aikana syntyneestä tuotosta. Tuottosidonnainen palkkio maksetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen ja lasketaan Rahaston arvosta kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä hallinnointikulujen laskemisen jälkeen. Tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetään ns. high water mark -periaatetta: jos rahasto-osuuden arvo kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä alittaa Rahaston aiemman historiallisen korkeimman kalenterikuukauden viimeisen pankkipäivän osuuden arvon, ei tuottosidonnaista palkkiota makseta Rahastoyhtiölle. Rahaston varoista maksetaan edellisten lisäksi kaikki Rahaston sijoitustoimintaan olennaisesti liittyvät kulut, Säilytysyhteisön perimät tapahtumapalkkiot, arvopaperivälittäjien perimät välityspalkkiot, pankkikulut, sekä muut sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvat kulut. 12 Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 13 Rahastoesitteen, avaintietoesitteen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsauksen julkistaminen Rahastoyhtiö julkaisee Rahastosta rahastoesitteen ja avaintietoesitteen. Esitteet ovat saatavilla Rahastoyhtiössä ja Rahastoyhtiön internetsivuilla. Rahastoyhtiö laatii Rahastosta tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen ja vuosikertomuksen, jotka ovat saatavilla Rahastoyhtiössä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Rahastoesite, Rahaston avaintietoesite, Rahaston tilinpäätös, puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus lähetetään osuudenomistajalle tai sellaiseksi aikovalle veloituksetta pyydettäessä. Rahastoyhtiön tilinpäätös ja vuosikertomus pidetään saatavilla Rahastoyhtiössä. 14 Rahasto-osuuden omistajien kokous Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen päättämänä kokouspäivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto-osuuden omistajat, joilla on vähintään kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kokous kutsu julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja. 2. Laadittava ääniluettelo. 3. Valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset. 6. Valittava Rahaston edustaja Rahastoyhtiön hallinnoimien Rahastojen edustustoon tai mikäli Rahastoja on vain yksi, valittava Rahastoyhtiön rahasto-osuuden omistajien Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti valittavat hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 7. Käsiteltävät muut mahdolliset asiat. Rahasto-osuuden omistajien kokouksessa yksi rahasto-osuus tuottaa yhden äänen. Osuuden murto-osa tuottaa vastaavasti yhtä monta äänen murto-osaa kuin osuudenomistajalla on osuuksien murto-osia. Jos osuudenomistajalla on omistuksessaan osuuksia vähemmän kuin yksi kokonainen osuus, on hänellä rahasto-osuuden omistajien kokouksessa kuitenkin aina yksi ääni. Rahasto-osuuden omistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Muut ilmoitukset saatetaan osuudenomistajien tietoon lähettämällä osuudenomistajalle kirje tämän rahasto-osuudenomistajarekisteriin merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla asiaa koskeva kuulutus yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

6 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston säännöt 15 Rahasto-osuuden omistajien valitsemat Rahastoyhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat Rahasto-osuuden omistajien kokouksessa kukin Rahastoyhtiön hallinnoima Rahasto valitsee keskuudestaan jäsenen Rahastojen yhteiseen edustustoon. Jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen vuosikokouksen päättyessä. Edustustoon valitut jäsenet kokoontuvat valitsemaan Rahastoyhtiölle ja Rahastolle yhden tilintarkastajan ja tälle varamiehen sekä Rahastoyhtiön hallitukseen niin monta jäsentä kuin Rahastoyhtiön yhtiökokous on päättänyt. Mikäli Rahastoyhtiön hallinnoimia Rahastoja on vain yksi, rahasto-osuuden omistajat valitsevat edustuston jäsenen sijaan Rahastoyhtiön hallituksen jäsenistä suoraan vähintään yhden kolmanneksen (1/3) sekä yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Valinta tapahtuu Rahaston varsinaisessa rahasto-osuuden omistajien kokouksessa. Valinnasta on ilmoitettava Rahastoyhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa Rahastoyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä. 16 Sääntöjen muuttaminen Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Sääntömuutokset, jotka ovat saatavilla Rahastoyhtiössä, saatetaan osuudenomistajien tietoon lähettämällä osuudenomistajalle kirje tämän rahasto-osuudenomistajarekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Osuudenomistajan katsotaan saaneen sääntömuutoksen tiedoksi viiden (5) päivän kuluttua siitä, kun kirje on postitettu. Sääntömuutos tulee voimaan aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osuudenomistajien tietoon. Sääntömuutoksen tultua voimaan se sitoo kaikkia osuudenomistajia. Mikäli Rahaston sääntöjä muutetaan, Rahasto sulautuu, jakautuu tai vastuu sen hallinnosta siirtyy pois PYN Rahastoyhtiö Oy:ltä, tulee rahasto-osuuksien omistajille varata osuuksien lunastusmahdollisuus ennen kyseisen toimenpiteen voimaantuloa. Mahdollisesta ylimääräisestä lunastuspäivästä päättää Rahastoyhtiön hallitus ja se saatetaan osuudenomistajien tietoon tämän pykälän ensimmäisessä kappaleessa mainitulla tavalla. Lunastusoikeuden käyttämisestä on ilmoitettava kymmenen (10) pankkipäivää ennen ylimääräistä lunastuspäivää. 17 Tietojen luovuttaminen Rahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa osuudenomistajia koskevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 18 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen Näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

7 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite

8 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN ARVONMÄÄRITYS, ARVON JULKAISEMINEN, RAPORTIT JA ARVONLASKENNAN VIRHEET 7 PALKKIOT JA KULUT 8 SIJOITUSKOHTEISIIN JA MARKKINOIHIN LIITTYVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA 9 RAHASTON OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET 10 SIJOITUSRAHASTON JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS 10 ETÄMYYNTIÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT 10 OIKEUSSUOJAKEINOT 10 YHDYSVALTALAISIA ASIAKKAITA KOSKEVA RAJOITUS 11 Tämä Rahastoesite sisältää lakisääteiset tiedot erikoissijoitusrahastosta, rahastoyhtiöstä, rahaston säilytysyhteisöistä sekä rahastoasioinnista. Rahastoesitettä täydentävät erikoissijoitusrahaston säännöt sekä avaintietoesite. 2

9 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHAS- TOSTA Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on PYN Elite Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahasto on aloittanut toimintansa ja Rahaston päivitetyt säännöt ovat voimassa alkaen. Rahasto on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen vaihtoehtorahasto sekä sijoitusrahastolain (48/1999) mukainen erikoissijoitusrahasto, joka voi poiketa sijoitusrahastolain yleisesti sijoitusrahastoja koskevista säännöksistä ja rajoituksista, kuten rajoituksista koskien sijoituskohteita, hajauttamista, arvonlaskentaa, merkintöjä ja lunastuksia sekä luotonottoa. Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahastoon sijoittaneet henkilöt ja yhteisöt omistavat sijoitusrahaston varat suhteessa omistamiensa osuuksien lukumäärään. Rahasto ei ole juridinen henkilö, vaan Rahastoa koskevissa asioissa sitä edustaa Rahastoyhtiö. Rahastoyhtiö Rahastoa hallinnoi ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimii PYN Rahastoyhtiö Oy ( Rahastoyhtiö ), joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus Rahastoyhtiö on perustettu ja sen kotipaikka on Helsinki. Rahastoyhtiön toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä toimia vaihtoehtorahastonhoitajista annetun lain tarkoittamana vaihtoehtorahastonhoitajana. Rahastoyhtiön osakepääoma on ,14 euroa. Rahastoyhtiö on riippumaton ja johdon omistama osakeyhtiö. Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta Rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään Rahaston puolesta ja käyttää Rahaston omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Rahastoyhtiön toimitusjohtajana toimii Eino Laitinen ja sijaisena talouspäällikkö Tuija Tötterström. Rahaston salkunhoitajana toimii Petri Deryng. PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus Kaija Vanonen (puheenjohtaja), KTM Petri Deryng, salkunhoitaja, PYN Rahastoyhtiö Oy Markku Ellilä, TkT, Pridor Oy Kimmo Myllymäki, DI, Director, Nokia Technologies Oy Osuudenomistajien valitsemina: Tommi Köninki, KTM, Toimitusjohtaja, Länsiauto Oy Jussi Savonen, asianajaja, Partner, Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy Säilytysyhteisö Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, osoite Unioninkatu 30, PL 630, Helsinki ( Säilytysyhteisö ). Säilytysyhteisön pääasiallinen toimiala on pankkitoiminta ja sen kotipaikka on Tukholma, Ruotsi. Säilytysyhteisön tehtävänä on varmistua siitä, että Rahaston ja Rahastoyhtiön toiminnassa noudatetaan lakia, Rahaston sääntöjä ja viranomaismääräyksiä sekä muiden Säilytysyhteisölle Suomen lainsäädännön mukaan kuuluvien tehtävien hoitaminen. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin erikoistuneita Finanssivalvonnan tai sitä vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä ( Alisäilyttäjä ). Säilytysyhteisö huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Rahaston varat on erotettu Säilytysyhteisön tai sen käyttämän Alisäilyttäjän varallisuudesta näiden mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Rahaston varat säilytetään erillään Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön varoista. Rahastoyhtiön talous on täysin erillään Rahaston varoista eikä Rahaston varoja voida käyttää Rahastoyhtiön tai Säilytysyhteisön velkojen katteeksi. Jollei vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa toisin säädetä, Säilytysyhteisön on huolimattomuudestaan riippumatta korvattava Rahastolle ja sen sijoittajille säilytettävänä olleen rahoitusvälineen menettämisestä aiheutunut vahinko. Säilytysyhteisön on ensisijaisesti korvattava menettäminen palauttamalla saman tyyppinen rahoitusväline tai vastaava määrä Rahastolle tai Rahastoyhtiölle. Säilytysyhteisö on myös velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut Rahastolle tai sen sijoittajalle vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisella menettelyllä tai velvollisuuksiensa laiminlyönnillä. Vahinkoa ei kuitenkaan ole korvattava, jos Säilytysyhteisö voi osoittaa, että vahinko on aiheutunut sellaisesta ulkopuolisesta epätavallisesta ja ennalta arvaamattomasta seikasta, jota Säilytysyhteisö ei ole voinut estää ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen ole voinut välttää. Jos Alisäilyttäjän säilytettävänä olevien rahoitusvälineiden menettämisestä aiheutuu vahinkoa, Säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan, jos Säilytysyhteisö on nimennyt Alisäilyttäjän asianmukaista huolellisuutta ja soveltuvaa sääntelyä noudattaen säilyttämään rahoitusvälineitä ja kirjallisesti sopinut vastuun siirtämisestä kyseiselle Alisäilyttäjälle, ja Rahasto ja/tai Rahastoyhtiö voi ko. kirjallisen sopimuksen nojalla vaatia kyseistä kolmatta osapuolta korvaamaan rahoitusvälineen menettämisestä aiheutuneen vahingon. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori tarjoaa säilytyspalvelua omille ja ulko- 3

10 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite puolisille asiakkaille. Tämä saattaa aiheuttaa eturistiriitatilanteita. Eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi ja välttämiseksi säilytys- ja rahastotoimintojen järjestämisessä on huomioitu liiketoimintojen asianmukainen erillisyys. Säilytystoimintaa harjoitetaan erillään Säilytysyhteisön omasta rahastotoiminnasta. Tilintarkastajat Rahaston ja Rahastoyhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuutarkastajana KHT Juha Tuomala ja varatilintarkastajana KHT Jonas Blomqvist. Osuudenomistajien valitsemana tilintarkastajana toimii KHT Taru Mäenpää ja varatilintarkastajana KHT Mikaela Salvén. Tilikausi, tilinpäätösajankohta ja raportointi Rahastoyhtiön ja Rahaston tilikausi on kalenterivuosi. Rahastoyhtiön ja Rahaston vuosikertomus toimitetaan pyydettäessä osuudenomistajalle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 12 luvun 5 ja 6 :ssä tarkoitetut tiedot, kuten riskiprofiili ja tiedot mahdollisesta vivutuksesta, ovat saatavilla Rahaston avaintietoesitteestä. Osuudenomistajien kokous Varsinainen rahasto-osuuden omistajien kokous on pidettävä vuosittain Rahastoyhtiön hallituksen päättämänä kokouspäivänä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen rahasto-osuuden omistajien kokous pidetään, jos Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos tilintarkastaja tai rahasto - osuuden omistajat, joilla on vähintään kahdeskymmenesosa kaikista liikkeellä olevista rahasto-osuuksista kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Rahasto-osuuden omistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Rahasto-osuuden omistajien kokouksessa yksi rahasto-osuus tuottaa yhden äänen. Osuuden murto-osa tuottaa vastaavasti yhtä monta äänen murto-osaa kuin osuudenomistajalla on osuuksien murto-osia. Jos osuudenomistajalla on omistuksessaan osuuksia vähemmän kuin yksi kokonainen osuus, on hänellä rahasto-osuuden omistajien kokouksessa kuitenkin aina yksi ääni. Rahasto-osuuden omistajan on saadakseen osallistua kokoukseen ilmoittauduttava Rahastoyhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ilmoittautumispäivänä. Ulkopuoliset palvelut Rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää sijoitusrahastotoiminnan hoitamisessa ulkopuolisia hallinnointi- ja neuvontapalveluita, kuten esimerkiksi kirjanpito-, salkunhoito-, lakiasiantuntija-, sisäisen tarkastuksen sekä tietotekniikkapalveluita. Rahastoyhtiö käyttää lisäksi asiamiehiä rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamista varten. Asiamiehille voidaan maksaa korvaus Rahastoyhtiön ja Asiamiehen välisen sopimuksen perusteella. Edellä mainittu korvaus ei lisää sijoittajan kustannuksia vaan korvaus sisältyy Rahastoyhtiön Rahastolta perimiin palkkioihin. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa palvelun laatua mahdollistamalla Rahaston tarjonta laajemmalle sijoittajakunnalle. Rahasto ei käytä päävälittäjää (prime broker) eikä sillä siten ole tästä johtuvia eturistiriitoja. Rahaston sulautumishistoria Rahastoyhtiön hallinnoima Erikoissijoitusrahasto Populus sulautui Rahastoon. Valvova viranomainen PYN Rahastoyhtiö Oy:tä ja PYN Elite Erikoissijoitusrahastoa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puh , RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA Rahaston sijoitustoiminnan tavoite Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä aktiivisella salkunhoidolla löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla ja tuottaa osuudenomistajille harkitulla riskinotolla maksimaalinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Rahasto tavoittelee selkeästi korkeampaa tuottoa kuin laajemmin sijoituksensa hajauttavat rahastot. Rahaston sijoitusstrategia ja sijoitusrajoitukset Rahaston toimialueena on koko maailma, mutta Rahasto pyrkii keskittämään kaikki sijoitukset enintään kolmeen maahan kerrallaan. Rahasto poikkeaa sijoituspolitiikassaan sijoitusrahastolain asettamista rajoituksista Rahaston säännöissä esitetyllä tavalla. Rahastoyhtiö toteuttaa sijoituksia Rahaston sääntöjen mukaisesti oman itsenäisen näkemyksensä mukaan. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat kohteen osakekurssin ja markkinan merkittäväksi arvioitu nousuvara, mutta siihen liittyy myös odotusriski eli epävarmuus aliarvostuksen korjaantumisen ajankohdasta. Keskeistä sijoituskohteiden valinnassa ovat: halpa markkina; osakeanalysoinnin resurssien keskittäminen halvan markkinan poikkeuksellisesti eniten halventuneisiin yhtiöihin ja näiden osakkeisiin; ja yhtiökohtaiset tavoiteltavat sijoitustuotot. 4

11 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite Rahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin rahoitusvälineisiin. Rahasto voi osana sijoitustoimintaansa sijoittaa myös mm. osakkeisiin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, joukkovelkakirjoihin ja OTC-valuuttatermiinisopimuksiin. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa. Rahaston perusvaluutta on Euro. Rahasto voi sijoittaa varoja myös korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jos Rahaston sijoitusstrategian kriteerit täyttävää arvopaperimarkkinaa varojen kohdentamiseksi ei ole löydetty. Rahaston sijoitustoimintaa koskevat Rahaston sääntöjen 5 :ssä mainitut rajoitukset: Rahaston omistus voi olla enintään 20 % saman liikkeeseenlaskijan liikkeelle lasketuista osakkeista; omistus saman liikkeeseenlaskijan arvopapereissa ei saa ylittää 20 % Rahaston varoista; sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saa olla enintään kaksi (2) kappaletta; Rahaston varat tulee aina olla sijoitettuna vähintään kahdeksan (8) eri liikkeeseenlaskijan arvopapereihin; Rahasto voi myös sijoittaa arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, enintään 15 % Rahaston varoista; OTC-valuuttatermiinisopimusten vastapuolen aiheuttama vastapuoliriski saa olla enintään 10 % Rahaston varoista; OTC-valuuttatermiinisopimusten vakuusvaatimus ei saa ylittää 30 % Rahaston arvosta; OTC-valuuttatermiinisopimusten nimellisarvo ei saa ylittää sopimusten tekohetkellä Rahaston arvoa; omistus saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainoissa ja rahamarkkinavälineissä ei saa ylittää 20 % Rahaston varoista; Rahasto ei saa omistaa joukkovelkakirjalainoja määrää, joka ylittää 20 % lainan koko liikkeelle lasketusta pääomasta; Rahasto saa hankkia omistukseensa enintään 10 % saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoista ja rahamarkkinavälineistä; sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, jotka ylittävät 10 % Rahaston varoista, saa olla enintään kaksi (2) kappaletta; edellä mainitusta riippumatta Rahaston varoista voidaan sijoittaa 100 % saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, kun liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin EU- tai ETA-alueen valtioista. Mikäli varoista sijoitetaan yli 35 % saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin, on niiden tällöin oltava peräisin vähintään kuudesta (6) eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun voi sijoittaa määrää, joka ylittää 30 % Rahaston varoista; Rahaston varoista yhteensä enintään 30 % saa olla sijoitettuna saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin ja talletuksiin tai sellaisiin OTC-valuuttatermiinisopimuksiin, joista rahastolle aiheutuu kyseiseen yhteisöön kohdistuva vastapuoliriski; ja Rahaston varoista enintään 30 % voi olla talletuksissa. Rahasto ei käytä sijoitustoiminnassaan vivutusta merkittävissä määrin. Rahastoyhtiö voi kuitenkin ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista. Rahaston sijoitusstrategian muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Rahaston sääntöjen muuttaminen ei edellytä Finanssivalvonnan vahvistusta, mutta säännöt toimitetaan tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne on saatettava myös rahasto-osuudenomistajien tietoon ennen niiden voimaantuloa Rahaston säännöissä kuvatulla tavalla. Vakuudet ja varojen uudelleenkäyttö Rahasto voi sääntöjensä mukaisesti pantata omaisuuttaan luottojensa ja muiden sitoumustensa vakuudeksi. Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi Rahaston varoihin kuuluvista arvopapereista ja rahamarkkinavälineistä voidaan tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia edellyttäen, että ne selvitetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai ulkomaisessa selvitysyhteisössä. Jos selvitys tapahtuu muualla, sopimuksen vastapuolena tulee olla sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys tai muu sijoituspalvelun tarjoaja ja sopimusehtojen tulee olla markkinoille tavanomaiset ja yleisesti tunnetut. Salkunhoitaja Rahaston salkunhoitajana toimii Petri Deryng (s. 1961), joka on toiminut Rahaston salkunhoitajana rahaston perustamisesta lähtien vuodesta Petri Deryng on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon mm. Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden toimesta. Hänellä on 30 vuoden kokemus näkemyksellisestä ja menestyksekkäästä osakesijoittamisesta. Ennen siirtymistään päätoimiseksi salkunhoitajaksi, Deryng työskenteli sijoittamisen ohessa media-alalla yrittäjänä mm. radio- ja televisio-ohjelmien tuot- 5

12 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite tamisen parissa. Koulutukseltaan Petri Deryng on kauppatieteiden ylioppilas. Vuodesta 2003 alkaen Petri Deryng on asunut Aasiassa Rahaston sijoitusten kohdemarkkinoilla. Sijoittajakohderyhmä ja yhdenvertainen kohtelu Rahasto on korkeariskinen rahasto ja tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen vaativille ja finanssimarkkinat hyvin tunteville sijoittajille. Rahasto ei sovellu sijoittajalle, joka on aikeissa lunastaa osuutensa Rahastosta viiden vuoden kuluessa merkinnästä. Rahastoyhtiö kohtelee toiminnassaan sijoittajia tasapuolisesti. Rahastoyhtiö on laatinut vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 7 luvun 8 :n mukaisesti sisäiset ohjeet mahdollisia eturistiriitatilanteita varten ja pyrkii siten varmistamaan Rahaston osuudenomistajien tasapuolisen kohtelun. Sijoittaja vastaa itse Rahaston soveltuvuudesta omiin tarkoituksiinsa, joten hänen tulee huolellisesti tutustua tähän esitteeseen, avaintietoesitteeseen ja sääntöihin. Rahastoyhtiö ei tarjoa varainhoitoa, sijoitusneuvontaa tai muita sijoituspalveluita. Sijoittajakirje Rahastoyhtiö lähettää neljännesvuosittain osuudenomistajille kirjeen sijoitusmarkkinoita koskevista näkemyksistään ja samalla kerrotaan lyhyesti Rahaston sijoituskohteista ja tavoitteista. Rahaston tuottohistoria Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän Rahastoon sijoittaessaan alun perin sijoitti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahasto ei ole Sijoittajien korvausrahaston eikä talletussuojarahaston piirissä. Rahasto-osuuden arvo Rahaston aloittaessa toimintansa oli 10 euroa. Rahasto-osuuden viimeksi julkaistu arvo sekä tuottohistoria ovat nähtävissä Rahastoyhtiön internetsivuilta. Rahaston tuottolukuja per kk 3v 5v Toiminnan alusta p.a. 16,7 % 125,3 % 240,0 % 22,2 % RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN Rahasto-osuuksien merkitseminen Rahaston rahasto-osuuksia voidaan merkitä kuukausittain aina kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä. Merkintäilmoitus tulee toimittaa Rahastoyhtiölle merkintäpäivään mennessä. Merkinnän voi tehdä myös sähköistä tunnistautumista käyttäen Rahastoyhtiön internetsivuilla osoitteessa Merkinnän yhteydessä pyydämme ilmoittamaan merkintälomakkeella mainitut tiedot. Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintä, mikäli sille ei ole toimitettu vaadittuja tietoja merkinnän suorittajasta tai todellisesta edunsaajasta ja tämän henkilöllisyydestä. Rahaston minimimerkintä on euroa. Lisämerkinnän minimisumma on euroa. Merkintämaksu tulee maksaa hyvissä ajoin siten, että varat ovat Rahaston tilillä merkintäpäivänä viimeistään klo 18:00 Suomen aikaa. Merkintäsummasta vähennetään mahdollinen merkintäpalkkio. Merkinnästä lähetetään aina kirjallinen vahvistus rahasto-osuuden omistajalle. Rahaston merkintätilit: Pankki BIC IBAN Nordea NDEAFIHH FI OP OKOYFIHH FI SEB ESSEFIHX FI Suomen lain mukaan alaikäiset ja holhouksen alaiset tarvitsevat erikoissijoitusrahaston osuuksien merkintään pääsääntöisesti maistraatin luvan. Osuudenomistajalla tai osuudenomistajaksi aikovalla ei lain mukaan ole oikeutta peruuttaa rahastotoimeksiantoa. Tarkemmat tiedot rahasto-osuuksien merkinnästä on esitetty Rahaston säännöissä. Rahasto-osuuksien lunastaminen Rahasto-osuuksia voidaan lunastaa kuukausittain aina kunkin kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä. Lunastuspyyntö tulee esittää Rahastoyhtiölle viimeistään edellisen kalenterikuukauden viimeisenä suomalaisena pankkipäivänä. Lunastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti lunastusilmoituslomakkeella, joka tulee toimittaa allekirjoitettuna Rahastoyhtiölle postitse, telefaksilla tai sähköpostitse Lunastustoimeksiannon voi tehdä myös sähköistä tunnistautumista käyttäen Rahastoyhtiön internetsivuilla osoitteessa Rahastoosuudenomistaja voi lunastaa kerralla kaikki tai vain osan omistamistaan rahasto-osuuksista. Lunastuspyyntö voidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksella. Mikäli lunastettavista rahasto-osuuksista on annettu osuustodistus, katsotaan lunastustoimeksianto vastaanotetuksi, kun sekä lunastusta koskeva kirjal- 6

13 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite linen toimeksianto että lunastettavista osuuksista annettu alkuperäinen osuustodistus on vastaanotettu. Esimerkki: Osuudenomistaja toimittaa lunastuspyynnön Rahastoyhtiölle 25. maaliskuuta. Lunastus toteutetaan tällöin 30. huhtikuuta arvolla ja maksetaan osuudenomistajan tilille toukokuun alussa. Lähtökohtaisesti Rahasto maksaa lunastukset käteisvaroistaan lunastuspäivän arvoon. Mikäli kuitenkin Rahasto joutuu myymään omistamiaan arvopapereita, voi lunastustoimeksiannon toteuttaminen viivästyä markkinatilanteesta ja kohdemarkkinoiden likviditeetistä johtuen. Lunastus toteutetaan tällöin rahastoosuuden sille päivälle vahvistettavaan arvoon jolloin lunastus on mahdollista suorittaa. Rahastoyhtiö lähettää toteutuneesta lunastuksesta osuudenomistajalle aina kirjallisen vahvistuksen. Tarkemmat tiedot rahasto-osuuksien lunastamisesta on esitetty Rahaston säännöissä. Rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnan määräytyminen Rahastomerkintä ja -lunastus toteutetaan rahastoosuuden arvoon, joka lasketaan ja vahvistetaan merkintä-/lunastuspäivää seuraavana suomalaisena pankkipäivänä siten, että Rahaston sijoitusten markkina-arvosta merkintä-/lunastuspäivänä vähennetään Rahaston mahdolliset velat ja Rahastoyhtiölle maksettavat palkkiot, ja saatu nettoarvo jaetaan liikkeellä olevien rahasto-osuuksien määrällä. Kulloinkin sovelletut arvot julkaistaan Rahastoyhtiön internetsivuilla ja merkinnän tehneelle osuudenomistajalle lähetetään merkintävahvistus postitse tai sähköistä viestintä käyttäen. Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen katkoajat ja Rahaston sijoitusten arvostusajankohdat esitetään Rahaston säännöissä. Merkintä- ja lunastustoimeksiantojen toteuttamisen keskeyttäminen Valvovalla viranomaisella (Finanssivalvonta) on laissa määrätyissä tilanteissa oikeus keskeyttää rahasto - osuuksien lunastus. Rahastoyhtiön hallitus voi väliaikaisesti keskeyttää rahasto-osuuksien merkinnät ja lunastukset, jos Rahastoyhtiön käsityksen mukaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii esimerkiksi, kun rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea tai laskenta on estynyt tai jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssimarkkinoiden toimintaa tai finanssimarkkinoilla vallitsevien olosuhteiden vuoksi Rahastoon merkinnöistä tulevien varojen sijoittaminen on hankaloitunut. Tiedot säännellyistä markkinapaikoista Rahaston rahasto-osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinapaikalla. RAHASTO-OSUUDEN ARVONMÄÄRITYS, ARVON JULKAISEMINEN, RAPORTIT JA ARVON- LASKENNAN VIRHEET Rahasto-osuuden arvonmääritys ja arvon julkistaminen Rahastoyhtiö laskee ja vahvistaa rahasto-osuuden arvon jokaiselle suomalaiselle pankkipäivälle Rahaston säännöissä kuvatulla tavalla. Rahaston arvo lasketaan siten, että Rahaston varoista (arvopaperit, käteisvarat ja muut varat sekä saamiset) vähennetään Rahaston velat (sääntöjenmukainen korvaus Rahastoyhtiölle sekä muut velat). Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan yhden pankkipäivän viiveellä. Tieto rahasto-osuuden arvosta on saatavilla Rahastoyhtiön internetsivuilta (www.pyn.fi) ja Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-palvelusta (www. rahastoraportti.fi). Rahasto-osuuden arvo lasketaan ja julkaistaan euromääräisenä ja euron tuhannesosan tarkkuudella. Raportointi Rahaston rahastoesite, avaintietoesite, säännöt, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus julkaistaan Rahastoyhtiön internetsivuilla (www.pyn.fi) yleisesti käytössä olevassa tiedostomuodossa. Lisäksi edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla Rahastoyhtiössä ja ne lähetetään pyynnöstä veloituksetta rahasto-osuudenomistajalla tai sellaiseksi aikovalle. Rahasto-osuudenomistajille lähetetään neljästi vuodessa raportti heidän omistamistaan rahasto - osuuksista sekä niiden arvon kehityksestä. Olennaisen arvonlaskentavirheen korjaaminen Olennaisen virheen korjaamisessa noudatetaan Finanssivalvonnan suosituksen mukaisia rajoja. Niiden mukaan korjattavan virheen raja määräytyy rahaston volatiliteetin mukaan. Tällä hetkellä Rahaston vuotuinen volatiliteetti on yli 10 %, joten olennaisen virheen raja on 0,5 % Rahaston arvosta. Rahastoyhtiö ilmoittaa arvonlaskennan olennaiset ja epäolennaiset virheet Finanssivalvonnalle. Arvonlaskennan olennaisista virheistä pidetään luetteloa, joka on saatavana Rahastoyhtiöstä. Olennaisen virheen raja tarkistetaan vuosittain. 7

14 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite PALKKIOT JA KULUT Rahasto-osuuden merkinnästä ja lunastuksesta perittävät palkkiot Merkinnästä voidaan periä palkkio, jonka määrä on enintään 5 % merkintäsummasta. Rahastoyhtiön hallitus päättää merkintäpalkkion määrästä. Merkintäpalkkio maksetaan Rahastolle. Mahdollinen merkintäpalkkio veloitetaan osuudenomistajan Rahastolle maksamasta merkintäsummasta ja jäljelle jääneellä osalla merkitään osuudenomistajan nimiin rahasto-osuuksia. Mikäli mahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsumma ei ole tasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osan arvolla, pyöristetään rahasto-osuuksien lukumäärä alaspäin lähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja erotus lisätään rahastopääomaan. Maksettu merkintäpalkkio lisätään rahastopääomaan merkintäpäivänä. Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa kulloinkin voimassa olevan merkintäpalkkion määrän ja sen soveltamisen periaatteet. Rahastoyhtiön hallituksen vahvistaman hinnaston mukaisesti ( ) merkintäpalkkio peritään vain, jos kertamerkintä on euroa tai suurempi. Merkintäpalkkion suuruus on näistä merkinnöistä 5 % laskettuna merkintäsummasta. Rahasto-osuuksien lunastamisesta ei peritä palkkiota. Hallinnointipalkkio Rahastoyhtiölle maksetaan hallinnointipalkkio ta 1,0 % vuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Hallinnointipalkkio sisältää myös säilytysyhteisölle maksettavat palkkiot. Rahastoyhtiö veloittaa kalenterikuukausittain jälkikäteen hallinnointipalkkion suoraan Rahaston käteisvaroista. Kertynyt hallinnointipalkkio otetaan huomioon arvonlaskennassa päivittäin. Tuottosidonnainen palkkio Tuottosidonnainen palkkio lasketaan kunkin kalenterikuukauden syntyneestä tuotosta ja sen suuruus on 12 % syntyneestä tuotosta. Tuottosidonnaisen palkkion laskennassa käytetään rahastokohtaista High Water Mark (HWM) -laskentaa. Sen mukaan Rahastoyhtiöllä on oikeus periä syntyneestä tuotosta tuottosidonnaista palkkiota vain siltä osin kun rahasto-osuuden arvo merkintäpäivänä ylittää edellisen HWM-arvon. Rahaston HWM-arvo määräytyy rahaston aiemman historiallisen korkeimman merkintäpäivän osuuden arvon perusteella. Kertynyt mahdollinen tuottosidonnainen palkkio otetaan huomioon Rahaston arvonlaskennassa päivittäin. Palkkio veloitetaan Rahastolta kalenterikuukausittain jälkikäteen. Yksinkertainen esimerkki tuottosidonnaisen palkkion laskemisesta: 31. joulukuuta Rahasto-osuuden arvo on 100,00 euroa 31.tammikuuta Rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaista palkkiota on 110,00 euroa. Tuotto on 10,00 euroa rahasto-osuutta kohti, josta tuottosidonnainen palkkio on 12 % eli 1,20 euroa rahasto-osuudelta. Rahasto-osuuden arvo tuottosidonnaisen palkkion (1,20 euroa) jälkeen on 108,80 euroa. Rahaston HWM-arvo on nyt 108,80 euroa. 28.helmikuuta Rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaista palkkiota on 105,00 euroa. Arvo on pienempi kuin voimassa oleva HWM-arvo (108,80 euroa), joten rahasto ei maksa tuottosidonnaista palkkiota ja rahasto-osuuden arvo on 105,00 euroa. HWM-arvona säilyy 108,80 euroa. 31.maaliskuuta Rahasto-osuuden arvo ennen tuottosidonnaista palkkiota on 115,00 euroa. Rahasto maksaa näin ollen tuottosidonnaista palkkiota, joka on 12 % markkina-arvon ja HWM-arvon erotuksesta, eli 12 % x (115,00-108,80). Rahasto-osuuden arvo tuottosidonnaisen palkkion (0,74 euroa) jälkeen on 114,26 euroa. Uudeksi HWM-arvoksi muodostuu 114,26 euroa. Säilytyspalkkio ja muut kulut Rahaston varoista maksetaan kaikki Rahaston sijoitustoimintaan olennaisesti liittyvät kulut, Säilytysyhteisön perimät tapahtumapalkkiot, arvopaperivälittäjien perimät välityspalkkiot, pankkikulut, sekä muut sijoituskohteiden kaupankäynnistä aiheutuvat kulut. Säilytysyhteisön perimät palkkiot perustuvat Rahastoyhtiön ja Säilytysyhteisön väliseen säilytyssopimukseen ja sisältyvät Rahastoyhtiölle maksettavaan hallinnointipalkkioon. Rahaston kulut ja salkun kiertonopeus Rahaston TER-luku (Total Expense Ratio) eli kulujen kokonaissuhde, juoksevat kulut (ongoing charges) ja salkun kiertonopeus edellisiltä tilikausilta ovat: Vuosi TER Juoksevat kulut Salkun kiertonopeus ,41 % 1,02 % 56,3 % ,88 % 1,10 % 140,9 % ,61 % 1,08 % 77,2 % TER-lukuun sisältyvät hallinnointi- ja tuottosidonnainen palkkio, mutta se ei sisällä Rahaston maksamia 8

15 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite kaupankäyntikuluja. Juoksevat kulut ja salkun kiertonopeus on laskettu EU:n komission suositusten mukaisesti. Juoksevat kulut -luku ei sisällä Rahaston maksamia tuottosidonnaisia palkkioita eikä kaupankäyntikuluja. Lukujen laskentakaavat ovat saatavilla Rahastoyhtiöstä. Tuotonjako Rahasto toimii kasvurahastona eikä jaa tuotto-osuutta. Rahasto sijoittaa uudelleen saamansa myyntivoitot, korot sekä osingot. Osuudenomistajien mahdollinen tuotto realisoituu osuuden lunastamisen yhteydessä. Rahasto-osuus oikeuttaa jakamattomaan osuuksien suuruussuhteessa määräytyvään omistusoikeuteen rahaston varoista. SIJOITUSKOHTEISIIN JA MARKKINOIHIN LIIT- TYVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Sijoitusten arvo ja niistä saattava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Rahaston sijoitustoiminnan keskeiset riskit Rahaston sijoitustoimintaan liittyy mm. seuraavia riskejä: Markkinariski Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen markkina-arvon heilahtelusta, ja sijoituksen markkina-arvo voi vaihdella voimakkaasti. Rahasto sijoittaa varansa pääosin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin kehittyvillä markkinoilla, jolloin markkinariski on erityisen suuri. Korkomarkkinoille sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen markkina-arvon heilahtelusta. Sijoitus voi menettää arvoaan markkinakorkojen muuttuessa. Näkemysriski Aktiivinen ja kantaaottava rahastonhoitotyyli voi vaikuttaa huomattavasti Rahaston arvoon ja sen heiluntaan. Rahasto pyrkii keskittämään sijoituksensa pieneen määrään markkinoita ja tekemään merkittäviä allokaatiokohdistuksia yksittäisiin arvopapereihin ja yhtiöihin, jolloin osakevalintojen onnistuessa tai epäonnistuessa voi vaikutus rahasto-osuuden arvoon olla huomattava. Yksittäisen toimialan, maan tai maantieteellisen alueen sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Likviditeettiriski Rahaston varoista vain pieni osa on käteistä. Riski siitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa ja kohtuulliseen hintaan, on siten olemassa. Tämä voi vaikeuttaa lunastusten maksua. Kehittyvillä markkinoilla likviditeetillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon. Rahasto voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, tai joihin liittyy luovuttamista koskevia rajoituksia. Nämä sijoitukset kasvattavat Rahaston likviditeettiriskiä. Valuuttakurssiriski Rahaston varoihin sisältyy valuuttakurssiriski, koska se sijoittaa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin. Rahasto voi aika-ajoin pyrkiä suojautumaan valuuttakurssiriskiltä mm. käyttämällä valuuttatermiinisopimuksia. Erityiset tapahtumat ja maariski Rahaston kohdemarkkinoihin liittyy ennalta-arvaamattomien tapahtumien sekä poliittisten tapahtumien riski. Lisäksi kohdemarkkinoihin liittyy riski mm. yleisestä taloudellisesta kehityksestä, paikallisen lainsäädännön kehityksestä, valuuttojen vaihdettavuudesta sekä verotuksen kehityksestä. Myös yksittäisiin sijoituksiin liittyy erityisen tapahtuman riski, jolla voi olla vaikutus kyseisen sijoituksen arvoon ja likviditeettiin. Sijoitettaessa kehittyville markkinoille ylläkuvatuilla riskeillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon. Vastapuoliriski Rahastolla on riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeellelaskija ei selviydy tai halua selviytyä sovituista velvoitteistaan, kuten arvopapereiden toimituksesta tai niiden maksamisesta. Operatiivinen riski Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappioriskiä, joka johtuu riittämättömistä sisäisistä menettelyistä ja henkilöihin ja järjestelmiin liittyvistä puutteista ja ulkoisista tapahtumista. Force majeure Force majeure -riskillä tarkoitetaan sitä, että ilmenee Rahastoyhtiöstä ja sijoitustoiminnan vastapuolista riippumaton Rahaston toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävä ylivoimainen este. Tällainen este voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi, pandemia, lakko, kapina, vallankaappaus, sota tai muu aseellinen konflikti. 9

16 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite Johdannaisriski Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä. Rahasto voi käyttää johdannaisia myös osana sijoitustoimintaansa. Rahastoyhtiön riskienhallintaperiaatteet Rahastoyhtiöllä on sen hallituksen hyväksymät riskienhallintaperiaatteet, joissa kuvataan menettelytavat Rahastoyhtiön ja Rahaston toiminnassa esiintyvien riskien jatkuvaan seuraamiseen ja hallintaan. Rahastoyhtiö seuraa Rahaston likvidien varojen määrää varmistaakseen Rahaston asianmukaisen ja riittävän maksuvalmiuden. Rahastoyhtiö tekee esimerkiksi säännöllisesti stressitestejä Rahaston likviditeettiriskin arvioimiseksi mittaamalla Rahaston sijoitusten oletettua realisointiaikaa suhteessa suurimpien sijoittajien osuuteen rahastossa. Rahasto-osuuksien lunastus voidaan tietyissä tilanteissa keskeyttää. Vastuuriskien kattaminen Rahastoyhtiöllä on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 6 luvun 4 :ssä tarkoitetut riittävät omat lisävarat niiden vahinkojen korvaamiseksi, joista Rahastoyhtiö Rahaston hoitajana on lain mukaan vastuussa. Henkilökohtaiset liiketoimet ja eturistiriidat Rahastoyhtiö on laatinut ohjeistuksen ja valvoo Rahastoyhtiössä vaikuttavassa asemassa olevien ryhtymistä liiketoimiin, joista voi aiheutua eturistiriitaa. RAHASTON OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAAT- TEET Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut kokouksessaan Rahaston omistajaohjauksen periaatteet. Niiden mukaan Rahasto pyrkii ensisijaisesti omistamaan likvidejä, äänioikeudettomia Non Voting Right -osakkeita, jotka eivät oikeuta käyttämään äänioikeutta yhtiökokouksissa. Jos Rahasto omistaa äänioikeuteen oikeuttavia osakkeita, niin äänivaltaa yhtiökokouksissa käyttää Rahaston salkunhoitaja, Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, tai toimitusjohtajan valtuuttama henkilö. Yhtiökokouksien äänestyskäyttäytymisen tavoitteiksi on asetettu yhtiön läpinäkyvyyden, aktiivisen osinkopolitiikan ja vähemmistöosakkaiden oikeudenmukaisen kohtelun edistämisen. Päätöksen yksittäiseen yhtiökokoukseen osallistumisesta tekee Rahaston salkunhoitaja. SIJOITUSRAHASTON JA OSUUDENOMISTAJIEN VEROTUS Rahasto on Suomeen rekisteröity erikoissijoitusrahasto. Suomeen rekisteröity erikoissijoitusrahasto on tulo- ja varallisuusverosta vapaa yhteisö. Ulkomailta saaduista myynti-, osinko- ja korkotuloista Rahasto maksaa kulloinkin sovellettavan verosopimuksen ja paikallisen lainsäädännön mukaisen lähdeveron. Rahasto-osuuden omistavalle sijoittajalle (Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö) rahasto-osuuden myynnistä saatu luovutusvoitto (myyntivoitto) on pääomatuloa, josta peritään vero omistusajasta riippumatta. Rahastoyhtiö ilmoittaa veroviranomaisille vuoden lopun rahasto-osuuksien omistukset ja vuoden aikana tehdyt rahasto-osuuksien lunastukset. Osuudenomistajan tulee kuitenkin itse ilmoittaa veroilmoituksessa tai veroehdotuksen täydennyksenä rahasto-osuuksien lunastuksen yhteydessä syntyvä luovutusvoitto tai -tappio. Lunastettaessa vain osa rahasto-osuuksista katsotaan rahastoosuudet lunastetuiksi hankintajärjestyksessä siten, että ensiksi hankitut rahasto-osuudet lunastetaan ensiksi. Sijoittaja voi kuitenkin lunastuksen yhteydessä ilmoittaa Rahastoyhtiölle, mitkä rahasto-osuudet hän lunastaa, jolloin hankintameno määräytyy näiden osuuksien perusteella. Tarkemmat tiedot ja kulloinkin sovellettavat verokannat löytyvät osoitteesta Yksilöllisten olosuhteiden vaihtelun vuoksi sijoittajan on hyvä varmistaa häneen kulloinkin sovellettava verotus erikseen toimivaltaiselta veroviranomaiselta tai veroasiantuntijalta. ETÄMYYNTIÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT Nämä tiedot on annettu Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) 6a -luvun mukaisesti. Rahastoon liittyvät tiedot ja palvelu annetaan Suomessa suomen kielellä. Kuluttajalla ei ole sijoitusrahasto-osuuksien etämyynnissä kuluttajansuojalain 6a -luvun mukaista peruuttamisoikeutta. OIKEUSSUOJAKEINOT Mikäli Rahastoyhtiön ja osuudenomistajan välille syntyy rahastosijoitukseen liittyviä erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea neuvotteluilla, voi osuudenomistaja saattaa asian vapaamuotoisella hakemuksella Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoja menettelystä saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asiakaspalvelusta, puhelin (09) , sekä internetsivuilta osoitteesta Rahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sovelletaan Suomen lakia. Suomen lainsäädäntöön sisältyy tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa 10

17 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston Rahastoesite koskevia säädöksiä, kuten Euroopan unionissa kansainvälisten tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla säätelevä niin kutsuttu Bryssel I asetus. YHDYSVALTALAISIA ASIAKKAITA KOSKEVA RAJOITUS Sijoittamista harkitsevien on oltava tietoisia siitä, ettei Rahaston osuuksia ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Australian tai Uuden Seelannin arvopaperilakien mukaisesti tai missään muualla Suomen ulkopuolella. PYN Rahastoyhtiö Oy ei ole toteuttanut toimenpiteitä, joilla olisi varmistettu, että Rahaston osuuksia voidaan ostaa jonkin muun maan kuin Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen rahastoa markkinoidaan ainoastaan Suomessa suomalaisille sijoittajille. Erityisesti Yhdysvalloissa (USA) asuvat sijoittajat eivät voi sijoittaa Rahastoon, eikä rahastoa voida markkinoida, tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalaisille, Yhdysvaltalaisille yhtiöille tai niiden lukuun. 11

18 PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

19 Avaintietoesite Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto ISIN-koodi: FI Tätä rahastoa hallinnoi PYN Rahastoyhtiö Oy Tavoitteet ja sijoituspolitiikka PYN Elite Erikoissijoitusrahasto pyrkii löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla paino tuksilla aktiivisen salkunhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Rahaston sääntöjen mukaisena toimialueena on koko maailma. Rahaston sijoitukset ovat tällä hetkellä Aasiassa, jossa pääkohteena on Vietnam. Rahasto pyrkii keskittämään kaikki sijoitukset aina enintään kolmeen maahan kerrallaan. Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin osakkeita ja osakesidonnaisia arvopapereita. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jos sijoitusrahaston sijoitusstrategian kriteerit täyttävää arvopaperimarkkinaa varojen kohdentamiseksi ei ole löydetty. Rahasto ei käytä sijoitustoiminnassaan vivutusta merkittävässä määrin. Rahasto voi ottaa väliaikaiseen tarkoitukseen Riski-tuottoprofiili Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvon vaihtelua viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Rahastojen riskitasoasteikolla 1 tarkoittaa pientä riskiä ja 7 suurta riskiä. PYN Elite Erikoissijoitusrahaston nykyinen riskiluokka on 6, sillä rahaston arvon vaihteluun liittyy suuri riski. Alinkaan riskiluokka (1) ei ole täysin riskitön. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka eivät välttämättä tule säilymään muuttumattomina, vaan ne voivat vaihdella ajan myötä. Rahaston riskiluokka perustuu rahasto -osuuden historiallisesti mitattuun tuotonvaihteluun (volatiliteettiin) ja antaa sellaisenaan riittämättömän kuvan rahaston tulevasta riskitasosta. Historiallisten tietojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevaisuudesta. Osakemarkkinoiden tuotto voi vaihdella yleisen taloudellisen kehityksen ja/tai erityisten tapahtumien kuten poliittisten tai lainsäädännöllisten muutosten seurauksena. Rahasto keskittää sijoituksensa yksittäiseen tai enimmilläänkin muutamaan maahan kehittyvillä markkinoilla sekä luottoa määrän joka vastaa enintään 10 % rahaston varoista. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahastolla on yksi osuussarja (kasvuosuus). Rahasto ei jaa tuottoa osuudenomistajille, vaan sijoituskohteista saadut tuotot sijoitetaan uudelleen. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kerran kuukaudessa, kunkin kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksia lunastettaessa lunastusilmoitus tulee esittää Rahastoyhtiölle yksi (1) kuukausi ennen lunastuspäivää. Merkintä- ja lunastuspäivät löytyvät PYN Rahastoyhtiö Oy:n internetsivuilta (www.pyn.fi). Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. tekee huomattavia yhtiökohtaisia allokaatiokohdistuksia pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, minkä vuoksi riski tuottojen vaihtelusta on selvästi suurempi kuin hajautetummassa rahastossa. Rahasto sijoittaa pääosin muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, jolloin sen sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Tärkeää on myös huomioida seuraavat rahasto-osuuden arvoon vaikuttavat riskitekijät, jotka eivät näy suoraan yllä olevassa riskimittarissa. Näkemysriski: Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina riski myös siitä, että salkunhoitaja epäonnistuu sijoitusvalinnoissaan. Likviditeettiriski: Rahaston varoista vain pieni osa on käteistä. Riski siitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa ja toivottuun hintaan, on olemassa. Rahasto voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Operatiiviset riskit: Rahastoon kohdistuva tappioriski, joka johtuu riittämättömistä sisäisistä menettelyistä ja henkilöihin ja järjestelmiin liittyvistä puutteista ja ulkoisista tapahtumista, mukaan lukien varojen säilyttäminen. Vastapuoliriski: Arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin liikkeellelaskija ei selviydy tai halua selviytyä sovituista

20 velvoitteistaan, kuten arvopaperin toimituksesta tai niiden maksamisesta. Johdannaisriski: Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös Rahaston kulut Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot: Merkintäpalkkio 5 % Lunastuspalkkio 0 % Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut: Juoksevat kulut 1,02 % Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut: Tuottosidonnainen palkkio 12%, joka lasketaan kunkin kalenterikuukauden syntyneestä tuotosta Aiempi tuotto- tai arvonkehitys suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä. Rahasto voi käyttää johdannaisia myös osana sijoitustoimintaansa. Riskejä kuvataan tarkemmin rahaston rahastoesitteessä, joka on luettavissa internetsivuilla Vuonna 2014 veloitetut tuottopalkkiot olivat 3,39 % keskimääräisestä rahastopääomasta. Palkkion laskennassa sovel letaan rahastokohtaista high water mark -laskentaa, joka on kuvattu tarkemmin rahastoesitteessä. Merkintä- ja lunastuspalkkio on ilmoitettu enimmäismääräisinä. Merkintäpalkkio maksetaan rahastolle. Tarkempia tietoja voi pyytää PYN Rahastoyhtiö Oy:stä tai rahastoyhtiön asiamieheltä. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat päättyneenä vuonna perittyihin kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Se ei sisällä: Tuottosidonnaisia palkkioita Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja Lisätietoja kuluista ja palkkioiden laskennasta on esitetty rahastoesitteessä. Rahastoesite on saatavissa osoitteesta Kaaviossa kuvataan rahasto-osuuden vuosittaista prosentuaalista arvonmuutosta viimeisten 10 kalenterivuoden ajalta. Rahasto aloitti toimintansa Arvonkehityksessä on otettu huomioon kaikki rahaston kulut. Tuotto- ja arvonkehityksen laskentavaluutta on euro. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi tulevaisuudessa nousta tai laskea. Sijoittaja voi rahastoon tehdyn sijoituksensa lunastaessaan saada takaisin vähemmän kuin hän siihen alun perin sijoitti. Käytännön tiedot Rahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ.) Helsingin sivukonttori. Rahaston tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö; vastuutarkastajana KHT Juha Tuomala, varalla KHT Jonas Blomqvist sekä osuudenomistajien valitsemina KHT Taru Mäenpää, varalla KHT Mikaela Salvén. Rahaston tuorein osuuden arvo, rahaston säännöt ja rahastoesite julkaistaan PYN Rahastoyhtiö Oy:n internetsivuilla (www.pyn.fi). Rahaston vuosikertomus, tilinpäätös ja puolivuotiskatsaus ovat saatavissa PYN Rahastoyhtiö Oy:stä. Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukseen. PYN Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteel la, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa. Sijoittajan kannattaa tässä mainittujen rahastokohtaisten riskien lisäksi tutustua myös rahastosijoittamiseen liittyviin yleisiin riskeihin, jotka kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä. Rahaston säännöt on vahvistettu Suomessa, ja ne ovat voimassa alkaen. PYN Rahastoyhtiö Oy:lle on myönnetty toimilupa Suomessa. PYN Elite Erikoissijoitusrahastoa ja PYN Rahastoyhtiö Oy:tä valvoo Finanssivalvonta. Tämä avaintietoesite on voimassa alkaen. PL 139, Helsinki Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki PYN Rahastoyhtiö Oy (09) y-tunnus

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.2.2016

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.2.2016 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.2.2016 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT

SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT SÄÄSTÖPANKKI RAHASTOT [1] YHTEISET SÄÄNNÖT Säästöpankki rahastojen voimassa olevat yhteiset säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Yhteiset säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. Yhteiset säännöt koskevat Sp-

Lisätiedot

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan

Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle ja ne ovat tulleet voimaan Rahaston säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle 19.2.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 23.3.2016. Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto

E r i k o i s s i j oitusrahasto E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest K u l ta Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB Korkosalkku (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond UB Ränteportfölj

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). Säästöpankki Kassa sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Kassa placeringsfond (jäljempänä Rahasto). 2 Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e

Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Erikoiss i j o i t u s r a h a s to D a n s k e Invest Emerging Markets Debt Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 6 Rahasto-osuusrekisteri, rahasto-osuudet

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x

E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x E r i k o i s s i j o i t u s r a h a s t o D a n s k e I n v e s t E u r o p e E n h a n c e d I n d e x Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index

Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Erikoissijoituss i joitusrahasto Dan ske Invest North America En hanced Index Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio

S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio S i j o i tusrahasto D a n s k e I n v e s t O b l i g a a tio Pitkän koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 17.2.2016. Nämä säännöt ovat voimassa

Lisätiedot

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta.

Rahasto voi myydä arvopapereita lyhyeksi. Rahasto toimittaa lyhyeksi myydyt arvopaperit lainaamalla ne markkinoilta. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 21.3.2014. Säännöt ovat voimassa 10.7.2014 alkaen. OP-ABSOLUUTTINEN SALKKU -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt 2 Rahastoyhtiö ja sääntöjen soveltaminen... 2 3 Asiamiehen käyttö... 2 4 Säilytysyhteisö... 2 5 Rahaston

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina

S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina S ijoitusrahasto Danske Invest Euro Yri tyslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011 alkaen.

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko

Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen. Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa enintään 15 % sääntöjen 5 :n kohdan A 4) mukaisiin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 22.12.2011. Säännöt ovat voimassa 3.2.2012 alkaen. OP-KEHITTYVÄ AASIA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista säännöistä

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö

ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Suomi Faktorit Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset Säännöt ovat voimassa alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset Säännöt ovat voimassa alkaen. SIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 8.7.2016. Säännöt ovat voimassa 15.9.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT

1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT 1 1(7) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO eq HOIVAKIINTEISTÖT SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.6. ja 15.12.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Afrikka RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi

Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi Sijoitusrahasto - Rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonta vahvistanut 25.11.2016 Sijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto LähiTapiola Osinko Suomi, ruotsiksi Placeringsfond

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko

S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko S ijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osinko Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 02.05.2013. Nämä säännöt ovat voimassa 10.07.2013

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. Sijoitusrahaston säännöt Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 6.7.2016. Säännöt ovat voimassa 12.8.2016 alkaen. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai

b) liikkeeseenlaskija on yhteisö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kohdassa 4 d tarkoitetulla markkinapaikalla, tai OP-KIINA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Kiina -erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi OP-Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto).

Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi OP-Liquidity Fund (jäljempänä Rahasto). Säännöt vahvistettu 31.3.2009 OP-LIKVIDI -SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi ja toiminnan tavoite Sijoitusrahaston nimi on OP-Likvidi -sijoitusrahasto, ruotsiksi OP-Likviditetsfond ja englanniksi

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Mandaatti RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT eq Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 16.12.2015 ja rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke

S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke S i joitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osa ke Tyyli- ja teemaosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 05.10.2011. Nämä säännöt ovat voimassa 22.11.2011

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Euro Valtionobligaatio RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko

Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisö korko Lyhyen koron rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen.

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake

Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osake Perusosakerahastot Sijoitusrahaston säännöt Rahoitustarkastus on vahvistanut nämä rahaston säännöt 26.11.2008 Nämä säännöt ovat voimassa 30.12.2008 alkaen.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut nämä säännöt 31.10.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 7.12.2016. SIJOITUSRAHASTO UB LCR KORKO - SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto UB LCR Korko,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge

Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge RAHASTOESITE 1.3.2017 Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Sijoitusrahasto AJ Elite Value Hedge (jäljempänä Rahasto). Rahaston englanninkielinen nimi on UCITS AJ

Lisätiedot

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Tasapainoinen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Strategi - Balanserad

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r

E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r E r i k o i s s i j oitusrahasto D a n s k e Invest E l i k s i r Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt nämä rahaston säännöt

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Eurooppa Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral Vaihtoehtoisten omaisuuslajien rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 14.2.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 4.4.2014

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt

Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocationin rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 14.11.2013 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Aktia Asset Allocation,

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 6.7.2016. Säännöt ovat voimassa 12.8.2016 alkaen. 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet sekä Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet sekä Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon 75 Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Bon 75 Placeringsfond.

Lisätiedot

Aalto Varovainen Sijoitusrahasto

Aalto Varovainen Sijoitusrahasto RAHASTOESITE 20.2.2017 Aalto Varovainen Sijoitusrahasto Rahaston suomenkielinen nimi on Aalto Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Aalto Försiktig Placeringsfond.

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Bon Kehittyvät Markkinat Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina

Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina Pitkän Koron Rahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 16.5.2014. Nämä säännöt ovat voimassa 15.10.2014 alkaen.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Suoja, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000.

SÄÄNNÖT. Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko 1 (3) Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. SÄÄNNÖT Rahaston aloituspäivä on 25.4.2000. 1 (3) Sijoitusrahasto Nordea SEK Instituutiokorko Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 13.4.2016. Säännöt ovat voimassa 6.7.2016 alkaen. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot