Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten"

Transkriptio

1 Automaatio 1999, , Helsinki. Relaatiotemporaalinen tietomalli mittaustiedon hallintaa varten Antoni Wolski Johannes Arminen Antti Pesonen VTT Tietotekniikka, PL 1201, VTT, Finland Puh. (09) 4561, Fax. (09) sähköposti: {antoni.wolski, johannes.arminen, AVAINSANAT aikasarja, temporaalinen tietomalli, prosessinhallinta, mittaus 1. JOHDANTO Teollisuusprosesseissa syntyy suuria määriä tietoja, joita hyödynnetään automaatiojärjestelmissä ja prosessinhallintajärjestelmissä. Tiedon määrän kasvaessa ja prosessinhallintaohjelmien monimutkaistuessa tiedon joustava käyttö on yhä tärkeämpää. On tiedonhallintakeinoin taattava, että prosessissa syntynyt tai jalostettu tieto on tallessa niin, että erilaisia, toisistaan poikkeavia sovellusten tietotarpeita voidaan tyydyttää tehokkaasti ja ohjelmoinnin kannalta helposti. Perinteisillä tietotekniikan sovellusalueilla tietokannanhallintajärjestelmiä on käytetty tähän tarkoitukseen. Joustavan, sovellustarpeisiin muokkautuvan käyttötavan lisäksi ne takaavat tiedon eheyden ja pysyvyyden erilaisten rinnakkais- ja toipumistekniikoiden avulla. Perinteiset tietokantaratkaisut (jotka nykyisin pääosin perustuvat SQL-kieleen [ISO92]) eivät kuitenkaan sovi hyvin teollisten prosessinhallintajärjestelmien pohjaksi. Yksi syy on SQL-tietokantojen pohjana oleva relaatiomalli, joka ei sovellu luontevasti ajallisten ilmiöiden mallintamiseen. Tarvitaan uusi tietomalli, joka sopisi paremmin prosessitiedoissa esiintyvien aikasarjojen esittämiseen. Toisaalta SQL-kielen vakiintunut asema tietokanta-alueella vaatii, että uusi malli on yhteensopiva SQL-kielen kanssa ja erityistoiminnot on turvattava SQL-kielen laajennusten avulla. VTT Tietotekniikassa kehitetty RQL-kieli ja sitä vastaava tietomalli on kehitetty yllä mainitulla tavalla. Uusi tietomalli on toteutettu RapidBase-nimisessä aikasarjatietokantaohjelmistossa, joka sopii pohjaksi moneen tosiaikaisia prosessitietoja hyödyntävään sovellukseen. Luvussa 2 analysoidaan tarkemmin aikasarjan rakenne ja ja tietokannanhallintajärjestelmalta vaaditut ominaisuudet. Luvussa 3 tarkastellaan erilaisia tapoja esittää aikasarjat relaatiotietokannoissa ja näihin tapoihin liittyvät ongelmat. Luku 4 sisältää muiden kehityssuuntien yhteenvedon. Luvussa 5 esitetään RQL-kieli ja tietomalli. RQL-esimerkkien avulla demonstroidaan tietomallin ominaisuuksia. 2. AIKASARJAN ANATOMIA Koska prosessin yksittäiset mittaukset (ja usein myös niistä johdetut tiedot) ovat sidottuja aikaan, tiedoista muodostuu aikasarjoja, joilla on seuraavat yhteiset ominaisuudet: Tietopiste on rakenteellinen tieto-olio, joka esittää reaalimaailman mittauspistettä. Osa tietopistettä kuvaavista tiedoista on ajasta riippumattomia, kuten nimet, mittauslaitteen tyyppimerkinnät ja tekniset tiedot. Aikasarja esittää jotakin ajassa mitattua tietopisteen suuretta tai suureita. Aikasarjassa olevia tietoja yhdistää kronologinen järjestys. Aikasarjan tietue kertoo yksittäisestä mittauksesta. Jokaisen tietueen yhteydessä on olemassa tieto mittausajasta ja mahdollisesti tietueen voimassaoloajasta (valid time). Tietueeseen kuuluu yksi tai kaksi aikaleimaa, riippuen toteutustavasta. Aikasarjan tietueen alkio on tietueen elementti. Se esittää mitatun arvon. Tietopistetyyppi on valmis kaava, jonka mukaan voidaan luoda uusia tietopisteitä aikasarjoineen.

2 2 Tietopisteryhmä on kokoelma tietopisteitä, jotka yhdistää jokin tekijä. Aikasarjatietokanta on joukko tietopisteitä tyyppeineen, ryhmineen ja aikasarjoineen. Sitä hallitaan ja käsitellään sopivan ohjelmiston avulla. Tyypillisin aikasarjatietokannan toiminto on voimassaoloajan perusteella tapahtuva liitos (eli voimassaoloaikaliitos, valid time join). Sellainen tarvitaan, kun esimerkiksi halutaan tietää, mikä oli prosessin tila ajanhetkellä t 1. Silloin ei riitä, että järjestelmä tietää mittausarvon mittaushetken tiedossa pitäisi olla myös hetki johon asti mittaus on voimassa. Silloin vasta voidaan muodostaa tulos kaikista mittausarvoista, joiden voimassaoloaika sisältää kyseisen ajanhetken t 1. Aikasarjojen hallintajärjestelmälle voidaan asettaa muitakin vaatimuksia, kuten että mittausarvot interpoloidaan mittaushetkien välillä, koostearvot (esim. keskiarvot) lasketaan automaattisesti ja vanhentuneet tietueet poistetaan. Aikasarjat voivat olla myös ainakin kahta eri tyyppiä. Säännöllisessä sarjassa mittausajat ovat säännöllisin aikavälein. Epäsäännöllisessä sarjassa mittausajat voivat olla mielivaltaisia. Aikasarjakyselykieli tarvitaan ja aikapohjaisten toimintojen (kuten voimassaoloaikaliitoksen) optimointi on tärkeää. Yleiskäyttöisen aikasarjahallinnan tarpeet olivat hyvin pitkään vailla niille kuuluvaa huomiota. Tutkimusalalla on herätty ongelmaan vasta viime aikoina [Dre94]. Viime vuosina on kaupallisiin tietokantajärjestelmiin tuotu joukko aikasarjalaajennuksia, jotka eivät kuitenkaan tue hyvin mittausaineiston tallennustarpeita. Ensin pohditaan, miksei relaatiotietokanta taivu tähän tarpeeseen. 3. TAIPUMATON RELAATIOTIETOKANTA Aikasarjan tuominen relaatiokantaan on kivuliasta vaikkei mahdotonta. Esimerkiksi seuraava taulu esittää lämpötila-antureiden mittauksia. Taulun joka rivillä on mittaushetken aikaleima. Probe_id Time Tempr TEMP12 10:20 24 TEMP34 12:10 99 TEMP12 13:10 20 On selvää, että aikaleima kertoo voimassaoloajan alkuhetken, kuten rivillä (TEMP12, 10:20). Mutta missä kerrotaan voimassaoloajan loppuu? Se löytyy jollakin toisella rivillä, joka esittää samaan yksilöön kohdistuvan seuraavan muutoksen, eli tässä tapauksessa rivillä (TEMP12, 13:10). Kun halutaan suorittaa eri mittaustaulujen voimassaololiitos, tulosrivi muodostetaan voimassaoloajaltaan leikkaavista lähtötaulujen riveistä. Miten sitten kirjoitetaan yllä olevan taulutyypin mukaisista tauluista lähtevä SQL-kysely? Ei mitenkään, koska SQL ei tunne käsitettä ajassa seuraava rivi. Ratkaisuna on koko voimassaoloaikatiedon kirjoittaminen joka riville, kuten seuraavassa esimerkissä. Probe_id Beg End Tempr TEMP12 10:20 13:10 24 TEMP34 12:10 NULL 99 TEMP12 13:10 NULL 20 NULL-arvot tulkitaan siten, että tieto on voimassa nykyhetkelläkin.

3 3 Täten rakennettujen taulujen voimassaololiitos onnistuu nyt yhdellä SQL-lauseella, mutta siitä tulee monimutkainen. Voidaan myös perustellusti epäillä, kuinka hyvin tietokantatuotteen optimoija selviää tehtävästään. Vaikka ratkaisu toimii, siinä on muitakin ongelmia. Aikatiedot on esitetty tuplasti ja tietojen päivityksissä täytyy noudata tiukkoja sääntöjä: rivin lisäämiseen tai muuttamiseen liittyy aina jonkun toisen rivin muuttamista. Taulun aikaeheys voi helposti rikkoontua, eikä sitä voi ylläpitää automaattisesti järjestelmän toimesta. Lähteestä [Gol93] löytyy muitakin keinoja, mutta relaatiomallin kankeudesta ei niiden avulla pääse eroon. 4. MUUT LÄHESTYMISTAVAT Tietokantakirjallisuutta tuntevat lukijat tietävät, että temporaaliset tietokannat ovat tulossa. Tietokantatutkijoiden yhteistyönä luotu kieli TSQL2 on kuvattu kirjassa [Sno95] ja useissa artikkeleissa, kuten [Sno94]. TSQL2 on otettu pohjaksi standardi SQL-kielen laajennuksessa, jonka nimi on SQL/- Temporal. Nykytiedon mukaan laajennuksen standardi valmistuisi vuonna Kaupallisia toteutuksia ei vielä ole ja aika näyttää tuleeko niitä. TSQL2-pohjainen tietokantajärjestelmä ratkaisisi ylhäällä esitetyt ongelmat, mutta puutteita on silti: toisaalta aikasarjakäsittelyn kannalta TSQL2-kielessä on tarpeetonta painolastia ja toisaalta joitakin ominaisuuksia puuttuu, esim. aikasarjatietueen käsite ja eri tyyppisten aikasarjojen tuki. Tietokantaohjelmistojen valmistajat IBM, Informix ja Oracle ovat tuoneet tuotteisiinsa aikasarjat laajennustietotyypin muodossa. Toteutukset on suunnattu finanssimarkkinoiden sovelluksiin. Mittausaikasarjoja voidaan niiden avulla toteuttaa, mutta käyttö on hankalaa ja tehotonta. Yhtenä haittana on tarve turvautua erityisiin funktioihin, jotka ovat erillään itse tietokantakielestä. Teollisten valvomo-ohjelmistojen valmistajat ovat aina tukeneet mittausaikasarjoja jossakin muodossa. Tällaisia tuotteita ovat mm. Wonderwaren InTouch, National Instrumentsin LabVIEW ja Gensymin G2. Näillä välineillä on kuitenkin vaikea rakentaa yleiskäyttöinen aikasarjatietokanta. Pisimmällä on Wonderware IndustrialSQL Server -tuotteella, jossa Microsoftin SQL Server on laajennettu aikasarjarakenteilla. Rakenteet ovat kuitenkin hyvin yksinkertaisia (tietopistetyypit ja aikasarjatietueet puuttuvat), eikä aikasarja-alkiota voi muuttaa luomisen jälkeen. 5. RQL-KIELI ja -TIETOMALLI Olemme VTT Tietotekniikassa yrittäneet luoda helppotajuisen ja tehokkaasti toteutettavan aikasarjatietomallin. RapidBase-aikasarjatietokantajärjestelmässä on toteutettu RQL-kieli (RapidBase Query language) ja sen pohjalla oleva laajennettu relaatiomalli. Kuva 1 kertoo, miten esitetään prosessimallin olioita RQL-taulujen avulla. Yksi perustaulu vastaa tietopisteen tyyppiä ja rivi yhtä tietopistettä. Esimerkiksi kaikki lämpötila-anturit voitaisiin esittää yhdessä perustaulussa. Jos halutaan lisätä yksi anturi prosessimalliin, taulun lisätään yksi rivi. Tietopisteen pysyvät tiedot on esitetty tavallisilla perussarakkeilla, kuten perinteisessä tietokannassa. Sen sijan jokainen tietopisteeseen liittyvä aikasarja esitetään erityisellä HISTORY-tyyppisellä sarakkeella. Tällaisen sarakkeen arvona on kronologisesti järjestetty aikasarjatietueiden sekvenssi. Aikasarjatietue jakautuu alisarakearvoihin, jotka ovat rivin esittämän olion tietyn hetken tilaa kuvaavia tietoja. Jokaisella tietueella on sisäänrakennettu aikaleimatieto, jonka perusteella järjestelmä päättää tietueen voimassaolon ajasta.. HISTORY-tyypin arvoilla eli aikasarjoilla on ominaisuudet, jotka puuttuvat relaatiotietomallista. Järjestelmä ylläpitää tietueiden järjestystä, aikaleimaa tietueet automaattisesti (ellei sovellus anna aikaleimaa) ja takaa historian maksimaalisen pituuden poistamalla vanhennetut tiedot tietokannasta. Jos vanhentuneet tiedot halutaan kuitenkin säilyttää, tietokantaan määritellyt arkistoijaoliot pitävät huolen tietojen arkistoinnista toiseen taltioon.

4 4 alisarake HISTORYsarake VALID :02:01.00 perussarake perustaulu VALID NOW Kuva 1. RQL-tietomallin mukainen perustaulu (esimerkki). RQL-malli supistuu helposti tavalliseen relaatiomalliin, jos vain nykyinen tila on käsittelyn kohteena. RQL-perustaulu voidaan silloin nähdä SQL-perustauluna (kuvan 1 etualalla oleva tummennettu osa). Tavalliset SQL-komennot kohdistuvat tähän 'nykynäkymään', johon kuuluvat aikasarjojen kronologisesti viimeiset tietueet. Laajennetun kieliopin avulla pystytään myös helposti päivittämään ja hakemaan aikasarjoissa olevia tietoja. Kahden historian perustaulu voidaan luoda esimerkiksi seuraavalla RQL-lauseella: CREATE TABLE tempr_probes ( probe_id CHAR(8), name VARCHAR(80), type CHAR(10), scale INT, measur_h HISTORY ( tempr INT, quality TINYINT ) SIZE state_h HISTORY ( state CHAR(8) ) SIZE 1000 Tässä esimerkissa taulun historiasarakkeista toinen on tarkoitettu mittausarvojen tallentamiseen ja toinen anturin tilan (ON/OFF) seuraamiseen. On prosessimallin suunnittelijan tehtävä valita mistä olion ominaksista halutaan historiatietoja talteen ja mistä ei. Uuden anturin lisääminen prosessimalliin käy seuraavalla lauseella: INSERT INTO tempr_probes (probe_id, name, type, scale, state_h.state) VALUES ('TEMP34', 'Axis head tempr meter', 'TM2', 10, 'OFF') Yllä oleva lause alustaa uuden rivin perussarakearvot ja yhden historian tilaa. Historiaan state_h on kirjoitettu arvo 'OFF' ja historiatietuen automaattinen aikaleimä kertoo arvon luomisen hetkestä. Toinen historia on vielä kuitenkin alustamaton ja se arvo (ja myös alisarakkeiden arvo) on NULL, eli 'tyhjä'.

5 5 SQL-tietokannoissa sarakearvojen muuttaminen tapahtuu UPDATE-lauseella. Jos RQL-kielessä UPDATE-lause kohdistetaan historian alisarakkeeseen, sen nykynäkymän mukainen arvo muuttuu ja vanha arvo siirtyy historiaan. Uuden anturin tila muutetaan näin: UPDATE tempr_probes SET state_h.state = 'ON' WHERE probe_id = 'TEMP34' Mittausarvoja syötetään vastaavalla tavalla. Tässäkin tapauksessa käytetään UPDATE-lausetta, koska kyseessä on nykynäkymän päivitys: UPDATE tempr_probes SET measur_h.tempr = 124, measur_h.quality = 3 WHERE probe_id = 'TEMP34' Tähän asti esitetyt INSERT ja UPDATE-lauseet ovat SQL-standardin mukaisia. Jos SELECT-lause esitetään standardinmukaisella tavalla, sekin kohdistuu RQL-taulun nykynäkymään. Esimerkiksi lause SELECT probe_id, name, measur_h.tempr WHERE state_h.state = 'ON' tuottaa tulostaulun, jossa on ON-tilassa olevien antureiden tunnustiedot ja tuoreimmat mittaukset. RQL-kieli tuo laajennukset, joiden avulla historiatiedot voidaan ylläpitää ja hakea. Esimerkiksi vanhoja historiatietoja päivitetään UPDATE HISTORY -lauseella. Historiatiedot haetaan tavallisella SELECT-lauseella, jossa on jokin historiaan viittaava temporaalinen predikaatti. Temporaalisista predikaateista kätevin on VALID-predikaatti, jolla annetaan haettavien tietojen voimassaoloaika. RQL-kielen SELECT-lauseessa VALID-predikaatii on aina mukana vaikka käyttäjjä sitä ei antaisi. Sen oletusarvomuoto on VALID NOW, joka viittaa nykynäkymään (kuva 1). VALID-predikaatissa voidaan antaa aikapiste, jolloin haetut tiedot ovat voimassa. Esimerkiksi lause SELECT probe_id, name, state_h.state, measur_h.tempr WHERE VALID ' :02:01.000' tuottaa listan kaikista antureista ja niiden tiloista ja mitatuista arvoista mainitulla hetkellä. VALID-predikaatilla on useita aikapisteiden ja jaksojen määrittelyyn sopivia muotoja. Esimerkiksi näin haetaan viimeisen minuutin mittaustietoja: SELECT ots, probe_id, name, measur_h.tempr WHERE VALID FROM NOW INTERVAL '1' MINUTE Sarake ots (object timestamp) on tulostaulun virtuaalinen sarake ja se kertoo mittauksen ajankohdan. Se sisällytetään aina tulostauluun, jos tuloksessa on historiatietoja.. Sen arvo on laskettu historiatietueiden aikaleimatiedoista. Kun kaksi tai useampi historia yhdistetään yhteen tulostauluun, järjestelmä suorittaa historioiden voimassaololiitoksen niin, että kussakin tulostaulun rivissä on samassa aikajaksossa voimassa olevia tietoja.. Seuraavaan lauseen kahden historian voimassaololiitoksen tuloksessa jokaisen tulosrivin voimassaoloajan kertovat sarakkeet ots ja ots_end (viimeksi mainittu on myös virtuaalisarake) SELECT ots, ots_end, probe_id, state_h.state, measur_h.tempr WHERE VALID BEFORE NOW

6 6 Usein tarvitaan tietoa säännöllisin aikavälein voimassa olevista arvoista (esim. trendinäytön tuottamiseen). RQL-kielen aikapisteliitos (timepoint join) tuottaa tarvittavan tuloksen. Se voidaan kohdistaa samassa lauseessa muodostettuun voimassaololiitokseen, kuten esimerkiksi tässä lauseessa, joka tuottaa 10 sekunnin aikavälein tila- ja mittaustietoja yhden tunnin ajalta. SELECT ots, probe_id, state_h.state, measur_h.tempr TIMEPOINT SERIES INTERVAL '10' SECOND WHERE VALID FROM NOW INTERVAL '1' HOUR Tässä kuvattu RQL-kieli ja tietomalli on toteutettu VTT Tietotekniikan RapidBase-järjestelmässä 1. Sovellusohjelmat käyttävät RapidBase-tietokantaa lähettämällä RQL-lauseita RapidBase-palvelimeen tavanomaisten SQL-tietokannoista tuttujen etäkäyttöliittymien kautta, kuten ODBC ja JDBC. Oma RapidBase C++-pohjainen liittymäluokkakirjasto on myös käytettävissä. Tässä esitetyn tietomallin lisäksi RapidBase-järjestelmän erikoisuuksiin kuuluuvat muunmuassa keskusmuistipohjainen tietokannan toteutus ja ilmaisuvoimainen laukaisinjärjestelmä, johon kuuluvat myös sumean päättelyn pohjalta toimivat laukaisimet. 6. LÄHDELUETTELO [Dre94] W. Dreyer et al.: Research Perspectives for Time Series Management Systems. SIGMOD Record, 23(1), March 1994, sivut [Gol93] R. Goldring: An Introduction to Time-Series Data. InfoDB, 7(2), Spring 1993, sivut [ISO92] [Sno94] [Sno95] ISO/IEC Information processing systems - Database language SQL. International standard, third edition, Ref. No. ISO 9075 : 1992 (E). R. Snodgrass et al.: TSQL2 Language Specification. ACM SIGMOD Record, 23(1), March 1994, sivut R. Snodgrass (ed.): The TSQL2 Temporal Query Language. Kluwer Academic Publishers, 1995, 674 s. 1

SQL-KIELEN PERUSTEET

SQL-KIELEN PERUSTEET SQL-KIELEN PERUSTEET JOUNI HUOTARI 1999-2013 KALVOT PERUSTUVAT PÄÄOSIN ARI HOVIN SQL-OPPAASEEN (DOCENDO 2004) 1. VERSIO: TAPANI ÄIJÄNEN http://www.nelliportaali.fi/link/fin24130 1 1. JOHDANTO HUOM. SQL:N

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla

OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 19. Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla 337 OPPITUNTI 19 Tilan tallentaminen evästeiden ja kyselymerkkijonojen avulla HTTP on tilaton protokolla. Se merkitsee sitä, että jokainen

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta

Dynaamisen HTTP-sisällön tarjoaminen välimuistipalvelimelta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelyopin laboratorio Jussi Koskela, jpkoske2@cc.hut.fi Henri Sivonen, hsivonen@iki.fi T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Dynaamisen HTTP-sisällön

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-1150 Ohjelmointi II OHJ-1150 Ohjelmointi II syksy 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen arisuntioinen@tutfi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1150 Ohjelmointi II vector-tyyppi 252 Standard Template Library (STL) 261 STL-säiliöt 263

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys

Yleinen SQL. Yleinen SQL. SQL:n kehitys .ppt Yleinen sivu 1 Yleinen :n kehitys sivu 2... kokeiluja 1970 E F Codd: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks - Relational View on Data, relaatioalgebra, normalisointi 1974-79 Berkeley

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus

25.4.05. Helsingin yliopisto/tktl Tietokannan hallinta, kevät 2005. Harri Laine 1 D B. Transaktionhallinta - samanaikaisuus Tietokannalla on tyypillisesti useita samanaikaisia käyttäjiä (= käyttäviä prosesseja). On toivottavaa, että yhdenkään käyttäjän toiminta ei hidastuisi kohtuuttomasti, vaikka muita käyttäjiä olisi runsaastikin

Lisätiedot

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN

ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN ERP-JÄRJESTELMÄ SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON RFID-HANKKEESEEN Petri Huovinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma

Lisätiedot

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1

PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tilastokeskus 4.2.2008 Tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittämisprojekti PC-Axis-tiedostomuodon käsikirja versio 2008-1 Tiedostomuodon tekninen kuvaus ja Tilastokeskuksen metatietostandardin

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot