Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap"

Transkriptio

1 Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

2 MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa

3 Maakunnan suunnittelu

4 MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät Heikki Saarento Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Alueellisesta kehittämisohjelmasta säädetään erikseen. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

5 MRL 28 Maakuntakaavan sisältövaatimukset Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaavaalueeseen rajoittuvien alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 :ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 :ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota: 1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen; 2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; 3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; 4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön; 5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; 6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä, kenen toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät toimenpiteet kuuluvat. Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana edellyttää.

6 Suunnittelujärjestelmä Heikki Saarento VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET MAAKUNTASUUNNITELMA MAAKUNTAKAAVA MAAKUNTAOHJELMA KUNTAKAAVOITUS YLEIS- JA ASEMAKAAVAT

7 Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Varsinais-Suomi on maan johtava maatalousalue ja merkittävä elintarviketeollisuuden raaka-aineiden tuottaja, metsätalous perustuu kannattavaan metsähoitoon ja puun jatkojalostukseen. Maakunnassa olevan huippuosaamisen hyödyntäminen, mm. uusien puuraaka-aineenkäyttömuotojen kehittäminen. Alkutuotanto on myös merkittävä bioenergian raaka-aineiden tuottaja, alueellisen energiaomavaraisuuden lisääminen. Tieverkon kehittäminen ja kunnossapito mm. metsäteollisuuden kuljetusten turvaamiseksi.

8 Maakuntaohjelma Vetovoimainen ympäristö Luonnonsuojelun, virkistyksen ja metsätalouden yhteensovittaminen (laajat yhtenäiset metsäalueet, ekologiset käytävät, hiljaiset alueet) metsien moninaiskäyttö. Luodaan erityyppisiä uusia metsien monimuotoisuutta ylläpitäviä alueita ja alueiden verkostoja vapaaehtoisin keinoin. Päävastuutaho: Metsäkeskus. Energia ja yhdyskuntahuolto Maakunnassa on valmistauduttava hiilenkäytön vähentämiseen. Maakaasu on järkevä energiavaihtoehto ainakin siirtymäkaudella ennen laajamittaista hiilineutraalien energiamuotojen käyttöönottoa. Ajankohtaisia ratkaisuja ovat uudet energiamuodot (esim. tuulivoima, aurinkovoima, maalämpö), yksikkökohtainen energiantuotanto ja lämmön talteenotto. Maa- ja metsätalouden rooli energiantuotannossa tulee olemaan merkittävä. Puuvaroja on runsaasti saatavilla. Metsien hakkuita lisätään ottaen huomioon metsien kestävä kehitys. Myös bioenergian tuotantomahdollisuudet ovat hyvät, etuina mm. biojätteiden hyödyntämismahdollisuudet. Edistetään maakunnallisen energiastrategian toteuttamista ja siinä erityisesti uusiutuvan energian (ml. bioenergia) tuottamisen lisäämistä ja logistiikan järjestämistä energia-alan huippuosaamisen lisäämistä ja yhteistyön tiivistämistä (energiateknologian osaamiskeskittymä). Päävastuutahot: ELY, energiayhtiöt.

9 Maakuntastrategiatyö käynnissä TALOUS - elinkeinotoiminta - kaikki toimijat kunnat ja hallinto mukaan lukien OSAAMINEN - perusopetus - koulutus - tutkimus - ylläpito ARVOT/ILMAPIIRI - aika, ajan henki - sosiaalinen/henkinen toimintaympäristö - hyvinvointi YMPÄRISTÖ - alue-/yhdyskuntarakenne / maankäyttö ja infra - fyysinen rakennettu toimintaympäristö - palvelurakenne - luonto & kulttuuriperintö

10 Varsinais-Suomen maakuntakaavat

11 Varsinais-Suomen maakuntakaavat Varsinais-Suomen voimassa oleva maakuntakaava on valmisteltu ja vahvistettu viidessä osassa. Seutukunnittain valmistellut kokonaismaakuntakaavat muodostavat yhdessä vaihemaakuntakaavojen kanssa ajantasakaavan. Kokonaismaakuntakaavaa täydennetään ja tarkistetaan vaihemaakuntakaavoilla. E18-moottoritien vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös (korvautunut Salon seudun maakuntakaavalla) Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös Salon seudun maakuntakaava, vahvistuspäätös Salo-Lohja -oikoradan vaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat, vahvistuspäätös Tuulivoimavaihemaakuntakaava, hyväksytty MV:ssa

12 Turun kaupunkiseutu Maa- ja metsätalousaluemerkinnät Salon seutu, Loimaan seutu, Turun seudun kehyskunnat, Turunmaa ja Vakka-Suomi Loimaan seutu, Turun seudun kehyskunnat, Turunmaa ja Vakka-Suomi, saaristo- ja rannikkoalueet

13 Muut metsäalueille kohdistuvat merkinnät Suojelukohteet ja -alueet (S) Natura verkoston alueet (rasteri) Arvokkaat geologiset kohteet (ge) Pohjavesialueet (pv) Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeät alueet Eri teemojen kohdemerkinnät (mm. muinaisjäännökset, virkistys) Tuulivoimaloiden alueet (tv) ja kohteet (en)

14 Maakuntakaavan tuulivoimamerkinnät Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa on osoitettu Varsinais-Suomen parhaiten tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet (tv) Maakuntakaavan tuulivoimamerkinnät sijoittuvat pääasiassa maakuntakaavoissa merkityille maa- ja metsätalousalueille (M, MRV) Eivät merkittävästi muuta tai rajoita toimintoja kokonaiskaavan merkintöihin verrattuna (tv-kaavassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen sallittu) Tuulivoimarakentaminen tulee nähdä uutena hyvänä maaseudun sivuelinkeinona ja tulonlähteenä Perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta voi rajoittaa myös naapurikiinteistön toimintoja vrt. kallioainestenotto Hajarakentamisen pelisääntöjä tarvitaan, jottei estetä maa- ja metsätalouden ja muiden maaseudun sivuelinkeinojen kehittämismahdollisuuksia (maa-ainesten otto, sikalat jne.)

15 Maankäyttö Corine Asuintalojen alueiden pinta-ala Teollisuuden ja palveluiden alueiden pinta-ala 60% 30% Liikenne-, satama- ja lentokenttäalueiden pintaala Maa-ainesten ottoalueiden ja kaatopaikkojen pinta-ala Urheilu- ja vapaa-ajan alueiden pinta-ala Kesämökkialueiden pinta-ala Maatalousalueiden pinta-ala Metsien ja muiden luonnonalueiden pinta-ala Maapinta-ala Koko pinta-ala Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Elinympäristön seuranta, Tietolähteet: CORINE Land Cover

16 Maakuntakaavojen maankäyttö Merkintä VSMK TKS SSMK Yht. (ha) Yht. (km2) A C E LL LS M MRV R S T TP V Kaikki yht. (ha) Maapinta-ala Koko pinta-ala

17 Vaikuttaminen

18 Vuorovaikutusmenettelyt MRL 6 Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

19 Vuorovaikutusmenettelyt (2) MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

20 Vuorovaikutusmenettelyt (3) MRL 63 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Vireilletulosta tiedottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (MRA 30 )

21 Vuorovaikutusmenettelyt (4) MRL 65 Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville Kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. (MRA 27 )

22 Kaavaprosessi

23 Tiedottaminen Varsinais-Suomen liitossa Viralliset kuulutukset Viralliset ilmoituslehdet: Turun Sanomat ja Åbo Underättelser aloitus- (OAS), luonnos- ja ehdotusvaiheessa sekä kaavan vahvistuspäätösten yhteydessä Kirjalliset vastineet/tiedotteet, jos osoite tiedossa mielipiteensä luonnosvaiheessa jättäneille muistutuksen ehdotusvaiheessa tehneille tieto kaavan hyväksymisestä maakuntavaltuustossa Normaalit kunnallishallinnon päätöksiin liittyvät käytännöt Tiedottaminen mediayhteydet: säännölliset mediatapaamiset ja tiedotteet kaavan vaiheet ja aineistot nettisivuilla ja Lounaispaikassa

24 Sidosryhmäkäytännöt Kaava-asiakirjojen ollessa nähtävillä kunnilta ja viranomaisilta pyydetään lausunnot asukkaat, yritykset, yhdistykset, jne. voivat jättää mielipiteensä / tehdä muistutuksensa sidosryhmät yleensä hyvin informoituja Jokaisen osallistumismahdollisuus (MRL 1 ) asukkaita, järjestöjä kohdeltava tasapuolisesti kaikki järjestöt, kiinteistöjen omistajat samalla viivalla Tärkeintä aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyö prosessien ulkopuolella!

25 Kaavaprosessien aikana saatu palaute (1) Kokonaismaakuntakaavat turvattava kannattavan metsätalouden edellytykset, turvattava maa- ja metsätalouden harjoittaminen ei määräyksiä, jotka voivat aiheuttaa maisematyöluvan hakemisen ei virkistyskäyttöä koskevia määräyksiä kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeiden alueiden mahdolliset vaikutukset hakkuisiin ja metsitykseen

26 Kaavaprosessien aikana saatu palaute (2) Tuulivoimavaihemaakuntakaava (Metsänomistajien liitto) Maanomistajien huomioiminen riittävän laajasti Maakuntakaavan alue-esitysten ei tule estää yksittäisten tuulivoimaloiden tai tuulivoimapuistojen rakentamista maakuntakaavasta poiketen. (Maakuntakaavassa tuulivoimalle soveltuvat alueet käsittävät vähintään 10 voimalan muodostamat kokonaisuudet. Tämä linjaus tukee pienempien puistojen rakentamista maakuntakaavavarausten väliselle alueelle.) Merikotkien suojavyöhykkeet. Osallistamisessa on eniten parannettavaa. Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi edustaa toimialueellaan viiden maakunnan alueella n yksityistä metsänomistajaa. Näin ollen Mo-liitto Länsi-Suomi toivoo pääsevänsä tästä eteenpäin osalliseksi kaikkiin Varsinais-Suomen maakuntakaavaprosesseihin. Seuraavana vuorossa oleva soiden käyttöä koskeva maakuntakaava selvityshankkeineen on hyvä tilaisuus aloittaa toimiva yhteistyö.

27

28 Ote maakuntakaavasta

29 Maakuntakaavan merkinnät Maakuntakaavassa useita merkintöjä, joiden ohjausvaikutus tulee ottaa huomioon erityislainsäädännön kautta Maakuntakaavaa tarkasteltaessa tulee huomioida maakunnallinen taso (ei kiinteistörajoja) Huomioitava myös ajallinen kesto ja ajantasaisuus

30 Maakuntatason selvitykset Useat selvitykset koskevat myös metsiä, mutta harvoin merkinnät tulevat maakuntakaavaan asti Metsien energiapotentiaali, luo yleispiirteisen kuvan maakunnan bioenergiapotentiaalista, merkintöinä maakuntakaavassa esim. energiantuotantolaitos Ekologiset yhteydet, merkintöinä mahdollisesti vyöhykkeitä tai alueita (ei vastaavia tiukkoja rajoja kuten luonnonsuojelualueilla)

31 Hyvin yksityiskohtaista metsädataa saatavilla, mm. Balbic-hanke

32 Karkeampikin data riittänee

33 Metsädata

34 Metsäenergian määrä (metsäkeskuksen selvitys)

35 Energiapotentiaali

36 Hankkeiden tulosten hyödyntämisestä Vähäisessä määrin maakuntakaavan merkintöjä Vipuvartta kuntien ohjaamiseen bioenergiaan Tarvetta myös uusille selvityksille, mm. terminaalialueiden määrittämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen LAAJAA YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA TARVITAAN

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maritta Heinilä. Ypäjän kunta. HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kh 24.6.2014 102 LIITE 28 Maritta Heinilä Ypäjän kunta HONKALAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24.6.2014 P24359-P001 FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot