ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)"

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Osavuosikatsaus Veden hinnan korottaminen Jäteveden hinnan korottaminen Omavieskan uudisrakennushanke Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n 12 Avustajatoiminta -hanke 147 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 148 Kunnan toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano 19

2 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Mattila Tapio 18:30-20:48 pj Nurkkala Sauli 18:30-20:48 vpj Hannula Kaija 18:30-20:48 jäsen Hemmilä Virpi 18:30-20:48 jäsen Huttunen Pauli 18:30-20:48 jäsen Isokääntä Marja 18:30-20:48 jäsen Jutila Eija 18:30-20:48 jäsen Taka-Eilola Tuomo 18:30-20:48 jäsen Isomaa Matti 18:30-20:48 kv I vpj Vierimaa Tapani 18:30-20:48 kunnanjohtaja Isotalus Anna-Liisa 18:30-20:48 pöytäkirjanpitäjä Haapakoski Hannu 18:30-20:48 yhdyskuntainsinöö ri POISSA Brax Anna-Leena kv pj Kähtävä Simo kv II vpj ALLEKIRJOITUKSET Tapio Mattila Puheenjohtaja Anna-Liisa Isotalus Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaija Hannula Virpi Hemmilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Alavieskan kunnan keskustoimistossa maanantaina klo 9-15.

3 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kaija Hannula ja Virpi Hemmilä. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastossa Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Osavuosikatsaus Khall Raportti talousarvion toteutumisesta ajalta tammi-lokakuu 2011 on val mistunut. Toimintatuottojen toteutuma tilanteessa oli 87,2 % ja toimintakulujen 84,9 %. Toimintakate oli eli muutos edel li seen vuoteen verrattuna oli eli 4,5 % to teutuman ol les sa 84,5%. Verotuloja lokakuun loppuun mennessä oli kertynyt (toteu tuma 92,4%) ja siinä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 %. Val tionosuuksia oli kertynyt (toteutuma 82,9%) eli 2,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Koko nai suutena tarkastellen budjetoitu verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) tulee toteutumaan ja jopa ylittymäänkin tilanteessa Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettu ja jos sitä saadaan, se osaltaan parantaa ti lannetta. Lokakuun lopun vuosikate oli (edellisenä vuotena ) ja tulos ( vuonna 2010). Poistoja on kui tenkin vielä kirjaamatta ja se heikentää laskennallista tulosta. Kun vielä las ke taan mu kaan lo ma ra ha jak so tus ja mar ras kuun mak suun panoti li tyksessä teh tävä ve ro tu lo-oi kaisu vuo sikat teeksi jää toi minnallisen tu loksen pai nues sa ali jäämäisek si. Vies ka Energia Oy:n pur kami sesta saatu :n nettomää räi nen tu loutus kuitenkin nos taa tulok sen loka kuun lo pun tilantees sa ylijäämäi seksi. Henkilöstökulut ovat edelliseen vuoteen verrattuna nousseet 3,5 % toteutuman ollessa (87,5 %). Määrärahavaraus on liian pieni ja se tu lee ylittymään vuoden lopun tilanteessa. Ylitys aiheutuu sai raus- ja äitiyslomasijaisten, vuosiloma- ja muiden sijaisten palkoista, työllis tettyjen palkoista ja erilliskorvauksista. Palvelujen ostoissa toteutuma on eli 83,4%. Muutos edel li seen vuoteen verrattuna on 3,5 %. Myös tämä mää rära ha varaus ylittyy. Palvelujen ostoissa kuntayhtymiltä (Kallio) toteutuma kirjanpidon mukaan on (84,1 %) ja muutos edelliseen vuoteen verrat tuna eli 2,8 %. Tästä kuitenkin puuttuu vielä ainakin Oy sin ta sauslasku lokakuulta. Kallion kustannusten toteutumasta tilanteessa laaditun kun ta koh tai sen vertailun mukaan Ala vies kan toteutuma on (77,5 %). Tältä pohjalta lasketun ennusteen perusteella bud jet ti varaus tulee ylitty mään hieman yli Ylityksestä noin on perhepal veluiden ylitystä lopun muo dos tues sa pää osin eri koissairaanhoidon, varhaiskasvatuspalveluiden ja vam-

6 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus mais pal ve lui den kus tan nus ten ylittymisestä. Merkittävä säästö, noin , on synty mässä hoi to- ja hoivapalveluissa. Ns. oman toiminnan osalta talousarvio on toteutumassa lähinnä teknisen toimen mää rä ra hapoikkeamia lukuunottamatta en na koi dun mu kai ses ti. Investointituotot ovat lokakuun lopussa (154,1%), investoin ti menot (58,0 %) ja nettoinvestoinnit (46,0 %). Pitkäaikaisten lainojen määrä on lokakuun lopussa , jossa on lisäystä edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna Lyhytaikaista lainaa on ja siinä on vähennystä vuo den alun tilanteesta Kokonaislainamäärä on eli /as. Muutos vuoden alun tilanteesta on eli 52 /as. Osavuosikatsaus 1-10/2011 ja Kallion toteutumavertailu ovat oheismateriaalina. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin seurantaraporttia ajalta tammi-lokakuu 10/2011 ei vielä ole käytettävissä. Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Veden hinnan korottaminen Teknltk Vesikolmion hallitus on kokouksessaan vahvistaessaan vuoden 2012 talousarvion päättänyt korottaa puhtaan veden tukkuhintaa 2 stn/m 3 (alv 0%). Yhtiö perustelee korotustaan puhtaan veden vaa ti milla investoinneilla. Valtuusto on hyväksyessään talouden tasapainoitusoh jelman päättänyt, että taksat pidetään ajantasaisina. Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle veden käyttömaksun korottamista 3 stn/m 3 (alv 0%) lukien. Nykyinen hinta 77 stn/m 3 (alv 0%) 95 stnm 3 (alv 23%) Korotuksen jälkeen 80 stn/m 3 (alv 0%) 98 stn/m 3 (alv 23%) Uusi hinta on huomioitu vuoden 2012 talouarvion laadinnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Jäteveden hinnan korottaminen Teknltk Vesikolmion hallitus on kokouksessaan vahvistaessaan vuoden 2012 talousarvion päättänyt korottaa jäteveden tukkuhintaa 5 senttiä/m 3 (alv 0%). Yhtiö perustelee korotustaan jätevesipuolen voi mak kailla investointitarpeilla. Jäteveden tukkuhinnan korotuksen lisäksi vesilaitoksella on omat kustannuspaineet johtuen yleisestä kustannustason noususta. Laitoksella on lisäksi merkittäviä investointeja ikääntyvän verkoston kunnostamisesta. Yhdyskuntains: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle jäteveden käyttömaksun korottamista 8 senttiä/m 3 (alv 0%) alkaen. Jäteveden käyttömaksu tällähetkellä 1,91 /m 3 (alv 0%) 2,35 /m 3 (alv 23%) Korotuksen jälkeen 1,99 /m 3 (alv 0%) 2,45 /m 3 (alv 23%) Uusi hinta on huomioitu vuoden 2012 talousarvion laadinnassa. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Omavieskan uudisrakennushanke Khall "Vieskan liikelaitoskuntayhtymän voimassa olevan perussopimuksen 3 :n mukaan: Kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja myydä omistamiensa kiinteistöjen kiinteistönpitoon liittyvät kiinteistöpalvelut ja muita ns. tukipalveluiksi luettavia palveluja (kuten esim. ruokahuolto, siivous) jäsenkuntiensa sekä näiden omistamien yhteisöjen tarpeisiin. Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja tarpeen mukaan muita toimintayksiköitä. Kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen muitakin omistajiensa kuntayhtymälle eri sopimuksella antamia tehtäviä. Jäsenkuntien kunta- ja teknisen johdon kesken käytiin neuvottelu menettelystä, jonka mukaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymä voisi rakennuttaa erikseen tehtävien sopimusten mukaisesti Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminnassaan tarvitsemia uusia tiloja. Ylivieskan kaupunginhallitus on päättänyt omalta osaltaan hyväksyä periaatteen, jonka mukaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymä rakentaa jatkossa Kallion käyttöön tulevat uudet tilat. Työn alla on päiväkodin uudisrakennushanke Ylivieskassa. Jäsenkuntien edustajien em neuvotteluun, Vieskan liikelaitokuntayhtymän yhtymäkokouksen päätökseen ( 9) ja kunnanjohtaja Tapani Vierimaan kanssa käytyyn keskusteluun perustuen totean, että Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarpeisiin rakennettavan Omavieskan tehostetun asumispalveluyksikön rakentamishanke voidaan ottaa Vieskan liikelaitoskuntayhtymän toteutettavaksi seuraavasti: 1. käytettävissä olevan hankesuunnitelman ja tarveselvityksen perusteella käynnistetään Alavieskan kunnan haluamalla tavalla välittömästi arkkitehti-, LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden valitsemiseksi kilpailutus; 2. sovitaan rakennuspaikan vuokraamisesta ja mahdollisesti rakennushankkeeseen liittyen säilytettävän kiinteistönosan lunastamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle; 3. suunnittelijoilta saatavien tarjousten perusteella valitaan suunnittelijat ja käynnistetään varsinainen suunnittelutyö urakkalaskenta-asiakirjojen saamiseksi 4. kilpailutetaan urakoitsijat hankintalain mukaisesti ja laaditaan

10 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus urakkasopimukset; Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 5. toteutetaan hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu ja tilojen rakennuttaminen yhteistyössä Alavieskan kunnan ja tulevien käyttäjien kanssa. Vuokrattavalla tontilla mahdollisesti kirjanpitoarvostaan (taseessa) lunastettu kiinteistönosa ja rakennettavat uudet tilat tulevat Vieskan liikelaitoskuntayhtymän omistukseen. Liikelaitoskuntayhtymä toimii näin ollen vuokranantajana, ts. tilojen vuokrasopimus solmitaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymän ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kesken. Hankkeen edellä kuvattu toteutustapa edellyttää, että vuokranmääräytymisperusteet, joista Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja jäsenkuntien kesken sovittiin vuonna 2007, eivät periaatteiltaan olennaisesti muutu, eli vuokraan sisällytetään edelleen sekä käyttö- että pääomavuokra ja sijoitetun pääoman korko. Vieskan liikelaitoskuntayhtymä hankkii rakentamiseen tarvittavan rahoituksen luottomarkkinoilta. Lainoja kuntayhtymä saa ilman vakuuksia, joten erillisiä takauspäätöksiä jäsenkunnilta ei tarvita. Ehdotettu perussopimuksen 6 :n muutos: Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Rakennuttajatehtävien vaatimien investointien rahoituksesta sovitaan jäsenkuntien kesken erikseen. tarkoittaa käytännössä sitä, että Alavieskan kunta vastaa kuntayhtymän mahdollisessa purkautumistilanteessa po. rakennushankkeeseen otetuista, purkamishetkellä jäljellä olevista lainoista. Lainojen vastineena on luonnollisesti kunnan tontille rakennettu kiinteistö. Jäämme odottamaan toimeksiantoanne. Yhteistyöterveisin Kerttu Illikainen sivutoiminen liikelaitoskuntayhtymän johtaja" Kunnan ensi vuoden talousarvioesitykseen Omavieskasta on budjetoitu seuraavat erät: - Kiinteistön hoitokulut Vuokratulo Kalliolta

11 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistöön kohdistuva vuotuinen poisto Kunnalle maksamansa vuokran Kallio perii asuntojen osalta talossa asuvilta vanhuksilta ja yhteiskäytössä olevien tilo jen osalta hoito- ja hoivapalvelujen maksuosuuteen sisältyen Alavieskan kunnalta. Tarkemmat tiedot näiden erien suuruudesta saadaan Kalliosta kokoukseen mennessä. Kiinteistön ta se ar vo on Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää jatkovalmistelusta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asian valmistelua jatketaan ja päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Khall Jatkovalmistelussa on pyritty vertaamaan vaihtoehtoja tarkastelemalla niistä aiheutuvia vaikutuksia kunnan talouteen. Omana investointina toteutettavan hankkeen nettovaikutukset näkyvät käyttötalou des sa kasvavina korkokuluina. Tulokseen vaikuttavat negatiivisesti lisäksi kas va vat poistot. Vieskan liikelaitoskuntayhtymän toteut tamana investoinnin rahoituskustannukset eivät näy suoraan kunnan taloudessa, mutta ne tulevat kuitenkin kunnan maksettaviksi Kallion laskuttamina hoito- ja hoivapalveluihin kohdistuvina tilakustannuksina. Vertailulaskelmat esitellään halli tukselle tarkemmin kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. Omavieskan uudisrakennushanke toteutetaan kunnan omana hankkeena vuosina Valtuustolle esitetään määrärahan varaamista vuoden 2012 budjettiin ja suunnitteluvuodelle Selvitetään mahdollisuus toteuttaa hanke Kehityskeskus Oy:n kautta. Keskustelun kuluessa Pauli Huttunen esitti, että hanketta ei to teu teta kunnanjohtajan esittämässä aika tau lus sa. Hä nen esi tys tään ei kannatettu. Kunnanhallitus hyväksyi siten kunnanjohtajan esityksen. Pauli Huttunen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

12 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n Avustajatoiminta -hanke Khall "Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry/avustajatoiminta -hanke esittää kunnioittavasti, että Alavieskan kunta päättäisi myöntää jäljempänä selostettuun toimintaan kuntalisän. Haemme kuntalisää Alavieskan kunnalta ajalle seuraavasti: Haemme tukea Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:lle yhteisen avustajan palkkaamiseen Rautioon ja Alavieskaan. Alavieskan kunnan osuus on 300 /kk. Toisen puolen kuntalisästä 300 /kk maksaa Kalajoen kaupunki. Ensi vuodelle haemme Alavieskan kuntaosuuteen rahoitusta Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta. Sitoudumme työllistämään avustajan 6 h työajalla (palkka 1 228,82 /kk) vähintään niin pitkäksi aikaa, että työntekijän työssäoloehto täyttyy. Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuuluu avustajien palkkatuen työsuhteen aikana heidän tukeminen ja kannustaminen siirtymään työhön avoimille työmarkkinoille, opiskelemaan tai jopa yrittäjyyteen. Avustajapalvelua tarjotaan veteraanitalouteen 2-3 tuntia päivässä kahden viikon välein. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi avustaja voi toimia talouksien etäisyyksistä riippuen talouden "palveluksessa". Aloitamme toiminnan vuonna 2011 yhdellä avustajalla/kunta. Avustajapalvelua saavalta veteraanitaloudelta tullaan perimään omavastuuosuutta, jonka suuruus riippuu työllisyyspoliittisen rahoituksen lisäksi saatavasta muusta rahoituksesta (kuntaraha). Tavoitteena omavastuun suuruudeksi on 5-7 euroa/tunti. Avustajatoimintahanke ei saa tuottaa voittoa eikä tappiota sotaveteraanipiirille." Avustushakemus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Kunnanhallitus päättää osallistua hankkeeseen ja hyväksyy esityksen kuntalisän maksamisesta ajaksi Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. Khall Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiiri ry:n Avustajatoimintahanke hakee kuntalisää Alavieskan kunnalta ajalle yhteisen avustajan palkaamiseksi Raution kanssa. Avustajatoiminta Alavieskassa ja Rautiossa on alkanut Kuntarahan suuruus on 300 /avus ta ja/kuu kausi, /vuosi.

13 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kallion johtokunta on päättänyt kokouksessaan , että kunnat maksavat kuntarahaosuuden suoraan hankkeelle. Kunnanhallitus hyväksyy esityksen kuntalisän mak sa mi ses ta edellyttäen, että kunnanvaltuusto hyväksyy eu ron mää rära han vuosien 2012 ja 2013 talousarvioon. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Khall Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, sen rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säädetty kuntalain 65 :ssä seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksityiskohtaisista toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 65 :ssä on säädetty kunnille ehdoton tasapainovaatimus; "Taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamatonta alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksiköity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi." Kuntalain mukaan kunnanhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. Taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi on laadittava toimenpideohjelma, jonka valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yh-

15 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus teydessä. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta, joka voi olla taloussuunnitelmaa pidempi. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseen. Velvoite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä käyttötalouden nettomenot yhteensä kasvavat kuluvan vuoden talousarviosta 3,7 %. Ns. oman toiminnan nettokustannukset (kaikki muut paitsi sosiaali- ja terveystyoimi) kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain 2,5 %. Mak suosuus peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle on ensi vuonna euroa. ja siinä on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna euroa (4,16 %). Kun kuluvan vuoden määrära havaraus tulee ylittymään ennusteen mukaan noin euroa, jää kasvua siihen verrattuna vajaa euroa eli 1 %. Kun pe rus turvan osuus kun nan net to me noista on lä hes 72 % kun nan ta louden kan nalta on rat kai se van tär keää, miten me neil lään ole vas sa perustur van palve lura ken teen uu dista misessa on nistutaan ja mi ten kustan nuskehitys saa daan hallintaan. Erityisen tärkeää se on siitä kin näkökulmasta, että perusturvan kustannukset /as ovat Alavies kassa erittäin paljon vertailukuntia sekä alueen ja koko valtakunnan keskiarvolukuja korkeammat. Vuoden 2012 talousarvioesityksessä vuosikate on positiivinen noin euroa. Kun suunitelmapoistojen määrä vuonna 2012 on noin euroa, kattaa vuosikate poistoista vain 26,24 %. Tulos jää noin euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2012 investointiohjelma on vielä keskeneräinen. Tärkein hanke ohjelmassa tulee olemaan Omavieskan uudisrakennushanke, jonka alustava kustannusarvio on noin 3,0 milj.euroa. Hanke ajoittuu vuosille Muita vuodelle 2012 kaavailtuja investointikohteita ovat Ki vi haan alueen käyttöönoton vaatimat kunnallistekniikan in vestoin nit, Leipätien peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä vie märi- ja ve sijohtoverkoston saneeraus- ja uudisrakennushankkeet. Jos Oma vieskan uudisrakennus toteutetaan kunnan omana investointina, tar koittaa se 2,5-3,0 milj.euron lainanottoa yksinomaan siihen kohteeseen. Kun muihinkaan investointeihin ja lainojen lyhennyksiin ei ole osoitettavissa omarahoitusosuutta, kunnan velkataakka tulee kasvamaan vuosina huomattavasti ja ylittämään kriisikuntakriteeristössä lainojen määrälle asetetun raja-arvon.

16 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Laina määrä kulu van vuo den lo pussa on arviolta euroa (2 980 /as) ja siinä on kasvua vuoden 2010 lopun tilanteeseen verrat tuna vain noin euroa. Näiden lainojen ly hen nyk siin käytetään ensi vuonna noin eu roa ja kor koi hin noin euroa. Keskeisenä taloudellisena tavoitteena suunnitelmavuosille on rajoittaa käyttötalouden nettomenojen kasvu mahdollisimman pieneksi. Aikaisemmin on asetettu tavoitteeksi kääntää talous pysyvästi yli jäämäi seksi vuo teen 2012 mennessä ja purkaa taseeseen kerty nyt katta maton ali jäämä vuo den 2016 loppuun mennessä. Selvää on, että näihin tavoitteisiin ei tulla pääsemään ja että vuoden 2012 talousarvio vie kunnan talouden entistäkin huonompaan tilanteeseen. Päi vi tet ty ali jää män kat ta mis suun ni tel ma esi te tään hal li tuk sel le seuraa vas sa ko kouk sessa ja se käsi tel lään val tuustos sa yh dessä talousar vio esi tyk sen kanssa. Oheismateriaalina on alustava ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi. Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2012 talousarvion käsittelyn. Käsittelyä jatketaan vielä kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnan toimielinten pöytäkirjat Khall Tarkastuslautakunnan pöytäkirja Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Kunnanhallitus merkitsee sivistyslautakunnan päätökset ja teknisen lautakunnan päätökset tiedoksi ja päättää, ettei ota niitä käsiteltäväkseen sekä merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan ja Kehityskeskus Oy:n hallituksen pöytäkirjan tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall Teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 70-73/2011. Kunnanhallitus merkitsee teknisen johtajan etuosto-oikeuden käyttämättäjättämispäätökset n:o 70-73/2011 tiedoksi ja päättää ettei ota niitä käsiteltäväkseen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

19 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano Khall Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston kokouksissaan ja te ke mät pää tök set ei vät ole syn ty neet vir heelli sessä jär jes tyksessä ei kä val tuus to ole ylit tänyt toimi valtaan sa eivät kä pää tökset ole muu ten kaan lain vastai sia ja ovat si ten täy tän töönpano kelpoisia. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

20 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ (20) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pykälä(t) Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati- si sältö päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomainen Pappilantie 1, Alavieskan kunnanhallitus Pykälät Alavieska VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Liitetään pöy täkirjaan Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, OULU Kunnallisvalitus, pykälät käyntiosoite Isokatu 4, 3.krs Oulu Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, ajan laskussa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei nii tä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu kaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päi vänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Jos valitusasiakirjat on toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle, Pykälät vastaanottajan nimi, osoite ja postiosoite Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu, 90 euroa/2011.

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot