PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003"

Transkriptio

1 PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003 Veikko Ahonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri

2 ABSTRACT Veikko Ahonen Salvation my drum sings Finnish Spiritual Pop Music Scene in 2003 Järvenpää, autumn pages, 4 appendixes Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education My approach in my final thesis is to explore Finnish gospel- and spiritual popmusic scene. I also will define the meaning of the words gospel and spiritual pop music. I explore how gospel and spiritual pop-music have changed during last few years. In my research I use Martin Luther s theories about theology in music. Music affects people both mentally and physically. The effect depends on one s situation in his / her life, and his / her own former history. Therefore music is an extremely usable tool in church youth work for telling youngsters about God, Christ and The Holy Spirit. I interviewed six musicians who are working inside in spiritual pop music scene. Some of the musicians are well-known artists in Finnish gospel scene and others are musicians that are in the beginning of their musical career as semiprofessional musicians. Myself being a musician, I experienced interviews highly interesting I could reflect my own opinions of the subject with other musicians. The results are interesting. As spiritual pop music has come nearer to mainstream pop music, it comes nearer to all people. But this movement consists also a risk. This happening, gospel might lose its edge, which has done it so special compared to any other music style. Opinion differences around spiritual dogmas, which have torn the church apart, are also being seen in Christian youth culture in Internet. In part four I introduce the Finnish gospel- and spiritual pop music scene in these days, and appendix 3 includes an exhaustive list of bands, which are working in the gospel scene. In appendix 4 there are instructions to arrange a concert in the parish. Keywords: Gospel Music; Spiritual Music; Spiritual Songs; Popular Music; Qualitative Research; Interview Research Stored at: Library of Järvenpää Unit

3 TIIVISTELMÄ Veikko Ahonen Pelastusta rumpuni soi Suomalainen hengellinen populaarimusiikki vuonna 2003 Järvenpää, syksy sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri Opinnäytetyöni tavoite on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus Suomessa tällä hetkellä vallitsevasta gospel-, ja hengellisestä populaarimusiikista. Määrittelen työssäni myös käsitteitä gospelmusiikki ja hengellinen populaarimusiikki. Pohdin hengellisen populaarimusiikin muuttumista Suomessa 1990-luvun lopulta tähän päivään. Musiikki vaikuttaa ihmiseen sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se vaikuttaa ihmiseen eri tavoilla riippuen ihmisen oman elämän tilanteesta ja ihmisen omasta historiasta. Se on erittäin käyttökelpoinen väline evankeliumin julistamiseen seurakunnan nuorisotyössä. Teoreettisena aineistona käytän Lutherin ajatuksia musiikin teologiasta. Menetelmänä käytin teemahaastattelua ja haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Haastatelluista osa on arvostettuja ja tunnettuja muusikoita ja vaikuttajia ja osa kokemattomampia soittajia hengellisen musiikin alueella. Näin koin saavani ilmiöön laajan ja monipuolisen näkökulman. Itse muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisina sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden kanssa. Tulokset ovat varsin mielenkiintoisia. Hengellisen musiikin tullessa lähemmäksi populaarikulttuuria se tulee lähemmäksi kaikkia ihmisiä, mutta myös saattaa kadottaa itsestään sen, mikä siitä on alun alkaen tehnyt omalaatuista. Kirkkoa sen historian jakaneet mielipiteet uskon asioista heijastuvat myös kristilliseen nuorisokulttuuriin internetissä. Tutkimusprosessi synnytti materiaalia joista olen osan koonnut liitteisiin ja siksi myös liitteet on numeroitu. Liitteessä 3 on lista Suomessa tänä päivänä säännöllisesti toimivista hengellisen populaarimusiikin yhtyeistä. Liite 4 selvittää tärkeät asiat, joita on huomioitava gospelkonsertin järjestämisessä. Luvussa 4 esittelen hengellisen populaarimusiikin historiaa ja sen tilaa tämän päivän Suomessa. Samassa luvussa pohdin myös musiikin käytön perusteita seurakuntien nuorisotyössä. Asiasanat: gospelmusiikki; hengellinen musiikki; hengelliset laulut; populaarimusiikki; kvalitatiivinen tutkimus; haastattelututkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön kirjasto

4 SISÄLLYS ABSTRACT / TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2. KESKEISET KÄSITTEET Populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki Gospelmusiikki MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA Musiikin vaikutus ihmiseen Luther ja musiikki HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Hengellinen populaarimusiikki 2000-luvulla Musiikki seurakunnan nuorisotyössä TUTKIMUSASETELMA Tutkimustehtävä ja aineiston kerääminen Aineiston luotettavuus ja analyysimenetelmät TUTKIMUSTULOKSET Oletko gospelmuusikko? Millainen on hyvä konsertti? Muutokset hengellisessä populaarimusiikissa Kokevatko hengellisen populaarimusiikin soittajat kutsumusta? Anonyymit kamppailut uskosta JOHTOPÄÄTÖKSET 36 LÄHTEET 38 Liite 1 Sähköposti haastateltaville Liite 2 Haastattelukysymykset 41 Liite 3 Hengellistä populaarimusiikkia soittavat yhtyeet vuonna Liite 4 Konsertin järjestäminen 44

5 JOHDANTO Olen soittanut kaksi vuotta rumpuja Tummaa valoa ja Jugesgroup -yhtyeissä. Yhtyeiden musiikkia voitaisiin kutsua kristilliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi. Yhtyeet ovat esiintyneet vuonna 2003 noin 20 kertaa. Tätä tehdessäni olen pohtinut paljon, mitä on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja mikä on sen tila tämän päivän Suomessa. Käsite gospelmusiikki on ollut minulle aina hieman vaikea. Onko se eri asia kuin hengellinen populaarimusiikki? Millaisina määritelminä muusikot itse kokevat ne? Millaisia hengellisen musiikin konsertit ovat? Millaista on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja miten se on muuttunut viime vuosien saatossa? Tavoitteeni on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus tämän hetken gospel- ja hengellisestä populaarimusiikista Suomessa. Olen rajannut kirkkomusiikin pois ja keskityn ainoastaan populaarimusiikin keinoin toteutettuun hengelliseen musiikkiin. Musiikki hengellisyyden tukena (2000) on Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Se on kvalitatiivinen tutkimus jossa haastateltiin neljää muusikkoa ja yhtä gospelyhtyettä. Tutkimuksen tekivät Katri Heinonen ja Satu Luode. Luvun 3 otsikko on lainattu suoraan tästä työstä. Tutkimuksen mukaan musiikki voi tukea hengellisyyttä monin tavoin. Siinä nousi myös esiin uusi käsite; Musiikin henki. Se tarkoittaa musiikin lopputuloksesta aistittavaa henkeä, jolla musiikkia on tehty. (Heinonen & Luode 2000, ) Heinonen ja Luode totesivat musiikin vaikuttavan ihmisen hengellisyyteen, ja minun tutkimukseni selvittää, miten musiikilla yritetään vaikuttaa. Yrjö Sariolan Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi (1992) on merkittävimpiä suomalaisia musiikin teologian kirjoja, joka avaa musiikin teologiaa ja Lutherin ajatuksia siitä selkeästi. Gospel suomen seurakunnissa on empiirinen tutkimus. Sen on tehnyt Jukka Karlsson, joka on yksi haastateltavistani. Tutkimuksessa nousee esiin kaksi erikoista piirrettä. Seurakunnan kanttoreiden tietämättömyys gospelyhtyeistä ja nuorisotyöntekijöiden asenne yhtyeitä kohtaan. Kristillisen musiikki- ja nuorisokulttuurilehti Music & missionin pienoisgallupin mukaan

6 6 viidestä kanttorista kolme ei tuntenut yhtään suomalaista gospelyhtyettä. Tutkimukseen vastanneista nuorisotyöntekijöistä lähes puolet eivät tilanneet gospelyhtyeitä konsertoimaan, koska yhtyeiden julistus oli heidän mielestään liian selkeää. (Karlsson 1996, ) Miikka Anttilan Pro-gradu Musica Optimum Dei donum (1990) käsittelee Martti Lutherin musiikin teologiaa. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen käsittelee kirjassaan Musiikki sanaton kieli (1997) musiikkiterapian käytön mahdollisuuksia. Lutherin ja Ahosen esittämät ajatukset musiikin vaikutuksesta ihmisen mieleen kohtaavat toisensa sopusoinnussa. Molempien mukaan musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja hyvin erikoisella tavalla. Viittaan Anttilan työhön verrattain paljon, koska Lutherin musiikin teologian ajatukset tulevat siinä esille erinomaisesti. Haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisiksi sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden ajatuksiin. Muusikoita haastatellessa sain arviolleni tukea: hengellinen populaarimusiikki on muuttunut paljon viimeisen viiden vuoden kuluessa. Siihen on tullut ammattimaisempi ote ja siitä on tullut monipuolisempaa kuin aiemmin. Työni voisi olla suunnattu muusikoille, koska olen itse muusikko. Olen pyrkinyt selkeään tekstiasuun jossa ei ole musiikkialaan liittyviä ammatillisia ilmauksia, mutta subjektiivisuudestani johtuen muusikot ymmärtävät tekstiäni luultavasti parhaiten. Läheisyyteni aiheeseen näkyy työssäni varmasti, enkä osaa olla objektiivinen konsertin järjestäjän tai kuulijan näkökulmalle. Subjektiivisuuteni on ollut tärkeä apu analysoidessani haastatteluja ja yrittäessäni kuvata muusikoiden usein jäsentymättömiä ajatuksia. Valmistuvat kirkon nuorisotyöntekijät voisivat olla tutkimukseni lukijoita moni ei tiedä, millaista työtä kristillistä sanomaa sisältävän musiikin tekijät tekevät ja mitä he voivat seurakunnillemme tarjota. Toivon myös, että Diakonia-ammattikorkeakoulu saisi eväitä nuorisotyönohjaajien koulutukseen. Luento konserttien

7 7 järjestämisestä voisi olla hyvä lisä kirkon virkaan opiskelevien ammattiopintoihin. Kiitos muusikoille, joiden kanssa olen saanut keskustella tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Kiitos myös Antti Eleniukselle länsimaiden edustajalle.

8 8 2. KESKEISET KÄSITTEET Käytän musiikkityylien määrittelyssä luokitusta, jota Suomen kirjastot käyttävät. Kirjastologistiikka on yksityiskohtaista ja tarkkaa, joten musiikkityylien luokitukset ovat perusteltuja ja siten tarkoituksenmukaisia. 2.1 Populaarimusiikki Musiikkityylien määrittely on aina vaikeaa. Artisti voi itse ajatella ettei hänen rockmusiikkinsa, jossa on hengellinen teksti, eroa mitenkään muista rockyhtyeistä. Jokainen sanoittaja kirjoittaa tekstejä, jotka kertovat hänen omasta ajatusmaailmastaan, arvoistaan ja elämästään. Tarkemmin tutkittuna selvästikin lokeroidusta musiikista kuulee helposti musiikkityylien sulautumisen toisiinsa. Esimerkiksi The Beatlesin musiikki sisälsi popmusiikiksi runsaasti progressiivisia vaikutteita. Yhtyeitä voikin ajan kuluessa määritellä itse itsellään. The Beatles on The Beatles ja Juha Tapio on Juha Tapio. Populaarimusiikki tarkoittaa samaa asiaa kuin kevytmusiikki. Kirjastojen luokkajaossa populaarimusiikki on jaettu kuuteen alaluokkaan. Näissä luokissa on popmusiikki (78.891) ja blues / jazz (78.892). Nämä musiikkityylit ovat yleisimpiä tyylejä hengellisessä populaarimusiikissa Suomessa. Popmusiikki (luokka ) Rock Rock and roll. Rockabilly Hard rock. Heavy rock Folkmusiikki. Hootenanny. Folk rock Country Soul. Funk. Hip hop. Rap Reggae. Ska Dance. Tekno Etninen popmusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.)

9 9 Popmusiikin olemukseen kuuluu yksinkertaisuus, iskevä laulumelodia ja kertosäkeiden voimakas tarttuvuus. Popmusiikkiin kuuluu myös tietty vahva rytminen poljento. Blues ja jazz (luokka ) Blues Folk-blues. Country blues. Mississippi-blues Barrelhouse piano. Boogie woogie City-blues. Chicago-blues Rhythm and blues. Doo wop Zydeco Jazz Traditionaalinen jazz Swing Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz Free jazz. Avantgarde jazz Third stream-jazz Fuusiomusiikki Etninen jazz Viihdemusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.) Bluesiin on aina liitetty tietty surumielisyys ja useimmat ihmiset tunnistavat bluesin kuullessaan sen hyvin nopeasti. Jos soittajat sopivat soittavansa bluesia, se tarkoittaa aina periaatteessa samaa kahdentoista tahdin mittaista blues-kaavaa. Jazz eroaa popmusiikista ja bluesista ehkä eniten soittimiensa vuoksi. Jazzissa käytetään paljon puhallinsoittimia. Trumpetteja, pasuunoita ja saksofoneja käytetään myös popmusiikin soul- ja funk musiikkityyleissä, mutta jazzissa niitä käytetään enemmän kuin popmusiikissa tai bluesissa. Populaarimusiikin tyylit voivat olla myös sekoitus toisiaan, mutta usein musiikki on jaettavissa ja määriteltävissä jonkinlaiseen lokeroon. Tämä siksi, että kuulijalla olisi jonkinlainen ennakkokäsitys musiikista, jota hän ei vielä ole kuullut. Kirjaston luokan alla on popmusiikin, blues / jazzin lisäksi viihdemusiikki luokassa ja laulelmamusiikki luokassa Näitä musiikin tyylejä suomalaisessa hengellisessä populaarimusiikissa on niin

10 10 vähän, etten käsittele niitä tarkemmin. Tiivistettynä voidaan sanoa, että populaarimusiikki on musiikkia, joka ei ole klassista musiikkia. 2.2 Hengellinen populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki on mielenkiintoisesti eritelty popmusiikin luokasta omaan luokkaan Erikoista on, että hengellinen populaarimusiikki on säveliltään ja musiikiltaan täysin populaarimusiikkia, mutta se ei ole samassa luokassa populaarimusiikin kanssa. Kappaleiden sanoitukset määrittävät sen omaksi luokakseen erilleen populaarimusiikista. Tämä tekee mielestäni hengellisestä populaarimusiikista erikoisen verrattuna muihin musiikkityyleihin siinä yhdistetään yleinen musiikkityyli erikoiseen tekstitykseen. Voiko musiikki olla hengellistä populaarimusiikkia mutta ei gospelmusiikkia? Hengellinen populaarimusiikki on käsitteenä periaatteessa sama kuin gospelmusiikki, mutta laajempi. Suomessa gospel on kuitenkin muodostunut yleisnimitykseksi musiikille, jossa on hengellinen teksti. Silti kutsuisin itse gospelmusiikiksi sellaista musiikkia, jossa puhutaan Jeesuksesta. Mikä tahansa yhtye voi laulaa Jumalasta leimautumatta gospel- tai hengellisen musiikin yhtyeeksi, mutta jos yhtye tai artisti laulaa Jeesuksesta, se on selkeästi gospelmusiikkia. Meillä oli Temppeliaukiossa kerran konsertti jota mainostettiin gospelkonserttina. Sieltä lähti pari vihaista Amerikkalaista, lähti pois ja ne sano, että ne oli vartin olleet ja täähän on ihan rock-konsertti. Sen mä oon todennut että jaaha, tässä on tämmönen niinsanottu semaattinen ongelma, että mitä sanat tarkottaa. (Haastateltava M6.) Gospel on sen vakiintuneesta asemasta huolimatta edelleenkin melko väärin ymmärretty termi ja tuo usein mieleen harhaanjohtavan musiikkityylin, esimerkiksi Mustien Orjien gospelin. Siksi mielestäni suomalaisesta gospelmusiikista puhuttaessa termit hengellinen populaarimusiikki tai kristillinen populaarimusiikki ovat parempia. Toisaalta kevyenmusiikin keinoin toteutettua hengellistä musiikkia on hieman harhaanjohtavaa kutsua hengelliseksi

11 11 populaarimusiikiksi ei evankeliumi ole koskaan kovin pop. Hengellinen populaarimusiikki on kuitenkin paras termi kuvaamaan tässä tutkimuksessa käsiteltävää ilmiötä. Termi kristillinen nuorisomusiikki on esiintynyt joissain keskusteluissa. Se tarkoittaa samaa asiaa, kuin hengellinen tai kristillinen populaarimusiikki. Itse pidän käsitteestä hengellinen populaarimusiikki enemmän kuin kristillinen populaarimusiikki, hengellinen -sana kuvaa mielestäni paremmin hengellisen populaarimusiikin tuonpuoleisuuteen liittyvää olemusta. Suomen kontekstissa hengellisen populaarimusiikin soittajat ovat kuitenkin yleensä kristittyjä. 2.3 Gospelmusiikki Yleisimmän määritelmän mukaan gospelmusiikki on Yhdysvaltojen mustan väestön hengellistä musiikkia josta on tullut myös modernin hengellisen musiikin yleisnimike. (Virtaranta, Huuhka, Koivisto, Polvinen, Tunkelo, & Wiio 1989, 382; Jokinen 2000, 3). Hengellisen populaarimusiikin (78.896) alaluokka on gospelmusiikki ja spirituaalit ( ). Gospelilla tarkoitetaan kirjastoluokituksessa käsittääkseni mustaa gospelia ja spirituaaleilla negrospirituaalien kiihkeään rytmiin pohjautuvaa mustaa gospelia. Allmedia guide on yritys joka tarjoaa palveluja musiikin, elokuvien ja tietokonepelien harrastajille. Yrityksen internet-sivut määrittelevät gospelmusiikin kolmeen osaan. Ensimmäinen luokka on black gospel. Musta gospel on syntynyt Pohjois-Amerikan eteläosien puuvillapelloilla 1300-luvulla. Mustilla Orjilla ei ollut lupa osallistua valkoisten jumalanpalveluksiin ja he kehittivät oman tyylin hengelliselle musiikilleen. Tyyli perustuu vanhoihin negrospirituaaleihin ja on rytmiltään nopeaa. Toisena luokkana on kantrigospel, jossa yhdistyy kantrimusiikin tyyli ja hengelliset sanoitukset. Kolmantena tyylinä on musiikki, joka määritelty englanniksi CCR eli Contemporary Christian Music (Allmedia Guide.) Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa kristillistä populaarimusiikkia.

12 12 Sariola pohtii kriittisesti gospelmusiikkia ja hänen mukaan sitä tehdessä on syytä tiedostaa siihen liittyviä teologisesti että musiikillisesti keskeisiä ongelmia. Kriittisellä otteella hengellisestä musiikista voidaan karsia piirteet, jotka vääristävät sanomaa eli evankeliumin välittämistä. Se tarkoittaa gospelin sisäisten tyylisuuntien kriittistä arviointia ja pyrkimystä mahdollisimman hyvään laadulliseen tasoon (Sariola 1992, 75.) Olen Sariolan kanssa samaa mieltä siitä, että hengellistä populaarimusiikkia tai gospelmusiikkia soittavat ihmiset ovat melko tärkeiden asioiden äärellä eivätkä siksi tavallisia muusikoita. Toivottavasti Sariolan käsittelemä laadun taso tarkoittaa ammattimaista asennetta. Mieleeni tulee Suomen ensimmäiset gospelyhtyeet, joiden ensisijainen tarkoitus evankeliumin julistaminen saattoi sivuuttaa musiikilliset aspektit. Jumalan sana on väkevä, mutta ihmisellä on paljon mahdollisuuksia tehdä siitä vastenmielinen ja eri konteksteihin epäsopiva. Hengellistä musiikkia soittavan muusikon tärkein ominaisuus lieneekin ymmärtää, mikä eri konteksteissa on paras tapa kertoa evankeliumia. Jumalan sanaa ei kannata pilata huonolla musisoinnilla, eikä hyvällä musisoinnilla saa tyhjästä sanomasta evankeliumia.

13 13 3. MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA 3.1 Musiikin vaikutus ihmiseen Musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti. Pohdittaessa musiikin vaikutusta ihmisen hengellisyyteen on tärkeää hahmottaa, miten musiikki vaikuttaa ihmiseen yleisellä tasolla. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen kirjoittaa kirjassaan musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja hänen mukaansa ihminen on psykofysiologinen olento. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen psyykkiset toiminnot vaikuttavat fyysisiin toimintoihin ja toisinpäin. Musiikilla on neurologisfysiologisia ja psykologisia vaikutuksia samanaikaisesti. Siten musiikki stimuloi ihmistä yhtä aikaa sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se saa aikaan tapahtumien sarjan, jossa sekä keho että mieli aktivoituvat ja auttavat ihmistä saamaan yhteyden ja kosketuksen niihin. Tämä vuoksi musiikin on usein sanottu olevan tunteiden tulkki (Ahonen, H. 1997, 43.) Musiikki voi tuoda Jumalan sanaa esille siten, että sekä ihmisen tiedollinen ymmärrys, että kätketty alitajunta käsittelevät kuultua musiikkia ja sanallista sisältöä. Musiikin vaikutuksessa erikoista on se, että sama kappale synnyttää eri ihmisissä erilaisia ajatuksia, oivalluksia tai pohdintoja. Sen kosketus ulottuu sekä kuulijaan, että soittajaan. Musiikki tarjoaa kuulijalleen tai soittajalleen sisällöllisesti abstrakteja muotoja, joita kummatkin voivat soveltaa sen hetkiseen elämysmaailmaansa sopiviksi. Ihminen sijoittaa musiikkiin oman henkilökohtaisen merkityssisältönsä ja siten musiikki puhuttelee eri ihmisiä eri tavoin (Ahonen, H. 1997, 57). Yllätävä huomata, että vaikka on itse kirjoittanut biisin ja aattelee että no mähän kirjotin sen, kyllähän tiedän mistä siinä puhutaan ja kuitenkin saattaa joskus laulaessaan melkein kyyneliin liikuttua siitä että se oma biisi kolahtaakin johonkin ihan uudelle tasolle. Ja se meneekin syvemmälle kun on koskaan aikaisemmin oivaltanut, vaikka on laulanu sitä kymmeniä kertoja. (M3)

14 14 Haastateltava M3:n kommentti oman musiikin kosketuksesta tukee täysin Heidi Ahosen teoriaa ja seuraavassa alaluvussa esiteltäviä Lutherin näkemyksiä; Musiikki vaikuttaa kuulijaan ja soittajaan. 3.2 Luther ja musiikki Lutherin mukaan musiikin teologinen merkitys perustuu siihen, että musiikki on Jumalan lahja (donum Dei) ja Jumalan luomus (creatura Dei). Myös Lutherin aikalainen, Calvin, joka muutoin edustaa pidättyvää ja osin kielteistäkin suhtautumista musiikkiin, tunnustaa musiikin Jumalan lahjaksi (Anttila 1990, 24.) Sariola kirjoittaa Lutherin ajatuksista musiikkia kohtaan: Rakastan musiikkia. Minua eivät miellytä hurmahenget, sillä he tuomitsevat sen. Rakastan musiikkia, koska se on jumalan lahja eikä ihmisen aikaansaannos; se tekee mielen iloiseksi, se karkoittaa paholaisen, se synnyttää vilpitöntä iloa. Musiikkia harjoitettaessa katoavat viha, aistillisuus ja pöyhkeys. Annan musiikille ensimmäisen arvosijan teologian jälkeen. Tämän ovat esimerkillänsä osoittaneet Daavid ja kaikki profeetat, jotka ilmaisevat sanottavansa runoin (metris) ja lauluin (WA 30 II, 696; Sariola 1992, 22.) Musiikki on Lutherin mukaan Jumalan hyvä luomisteko, jota tulee käyttää Sanan eteenpäin viemiseksi ja hyvän mielen luomiseksi. Luther uskoo lauletun evankeliumin olevan tehokkaampi kuin puhutun. Lausuttu Sana puhuttelee ainoastaan ihmisen ymmärrystä, mutta laulettu sana koskettaa ymmärryksen lisäksi tunne-elämää (Anttila 1990, 35). Lauletun Sanan vaikutus ei kosketa vain laulajaa, vaan myös kuulijaa. Jumalanpalveluksissa laulava liturgi koskettaa luultavasti paljon syvemmin, kuin puhuva liturgi. Lutherin asettamat laadulliset vaatimukset musiikille eivät ole määreitä, vaan kuuluvat itsessään musiikin olemukseen. Musiikin ei pidä täyttää joitain teknisiä vaatimuksia ollakseen hyväksyttävää esimerkiksi kirkkomusiikiksi. Musiikki on luonnostaan hyvää, ja Lutherin mukaan musiikissa oleva paha on todellinen Paha. (Anttila 1990, 27). Hyvä musiikki on Jumalasta ja huono Saatanasta.

15 15 Erikoista Lutherin musiikin kuvaamisessa on musiikin iloluontoisuuden korostaminen. Hänen mukaan hyvä musiikki on aina iloista, ja musiikkia laulaessa tai soittaessa on oltava iloinen. Eikä surullisena myöskään tule laulaa surullisia lauluja, vaan iloisia. Usko on iloa, joka heijastuu musiikkiin. Usko synnyttää iloisen mielen ja iloinen mieli laulaa. Lutherin musiikkikäsitys voidaan kiteyttää neljään kohtaan, joiden mukaan musiikki on 1. Universaalinen ilmiö. 2. Liikettä. 3. Järjestystä. 4. Mittaa. Universaalius tarkoittaa musiikin vaikuttavaa voimaa yli kulttuuri- tai kielirajojen johon puhe ei pysty. Ääni perustuu liikkeeseen. Ilma itsessään on täysin epämusikaalista ja mykkää, mutta jos jokin liikuttaa ilmaa, siitä tulee ääntä. Musiikki perustuu usein vahvasti numeroihin, järjestykseen ja rytmiin. Sen vaikuttavuus syntyy yleensä toistuvista teemoista tai jatkuvasta rytmistä. Musiikki ei ole ainoastaan jonkin tunteen tai ilmiön kuvaaja, vaan se toimii myös aktiivisena osapuolena. Sen lisäksi, että musiikki on järjestystä, se myös luo ja ylläpitää sitä (Anttila 1990, ) Vaikka Luther jakaakin musiikin selkeän matemaattisesti, se ei ole itsetarkoitus eikä matemaattisuus tee musiikista tärkeää. Lutherin ajattelussa musiikin ainutlaatuinen merkitys ei perustu sen säännöllisyyteen ja täsmälliseen muotoon, vaan vaikutukseen ihmisen sieluun ja sen toimimiseen evankeliumin julistajana (Anttila 1990, 34). Tuomo Mannermaan mukaan Lutherin ristin teologia tulee selvästi esiin hänen ajattelussaan musiikkia kohtaan. Ihmisen rakkaus henkistää hänet ja sijoittaa Jumalan ainoastaan aineellisen maailman tuolle puolen, eli taivaaseen. Todellisuudessa Jumala on läsnä nimenomaan siellä, mikä ihmisestä näyttää vähiten Jumalalta, nimittäin materiassa ja aineellisessa todellisuudessa (Sariola 1992, 24.) Näin ajateltuna musiikin vaikutus tulee juuri siitä, että ihminen antautuu Jumalalle, ottaa vastaan musiikin lahjan, ja tekee siitä ainetta ja todellisuutta. Jumala on musiikin säveltäjä, Jeesus on nuottipaperi ja Pyhä Henki on ilma jossa musiikki liikkuu. Tässä yhtälössä ihminen on varmasti torvi.

16 16 Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Luther ajattelisi suomalaisesta hengellisestä populaarimusiikista. Hengellisen rock-musiikin käyttö nuorisotyössä voidaan perustella kontekstuaalisuudella. Luther luultavasti pitäisi tästä menettelystä. Virret eivät oikeasti ole kovin hyvä nuorisotyön väline. Ne ovat melko vaikeita laulaa, eivätkä ne tyylillisesti välttämättä puhuttele nuorisoa. Nuoria voi puhutella vain nuorten omalla kielellä. Luther luultavasti kuitenkin kritisoisi ammattimaisuuden mukana tulleita lieveilmiöitä. Kun esiintymispalkkiot ja työn kustannukset nousevat korkeiksi, monille seurakunnille on mahdotonta pyytää yhtyeitä konsertoimaan. Artistit voivat asettaa riman korkealle, eivätkä lähde konsertoimaan pienellä äänentoistolaitteistolla ilman valoja. Ammattimaiseen asenteeseen pitäisi kuulua joustavuus ja ymmärrys konserttipaikkojen erilaisuudesta. Tällä hetkellä vallitsevaa tapahtumakulttuuria Luther luultavasti myös kritisoisi. Tapahtumat saattavat olla päivän mittaisia ja esiintyjiä on useita. Päivät ovat tarkasti aikataulutettuja eikä yhteisiä lauluja juuri ole. Tapahtuma on toinen toistaan upeampien esiintymisten ketju. Ihmiset eivät välttämättä laula, eikä Jumalan Sanaa lueta ihmiset vain hyppivät. Onko se hengellistä? Luvussa 6.5 käsiteltävät internetin vieraskirjojen keskustelut saisivat varmasti Lutherin kiihtyneeseen mielentilaan. Hän ei voisi ymmärtää, miten joku voi nimettömänä tehdä henkistä väkivaltaa esiintyvälle gospelmuusikolle. Tällaisessa tilanteessa Luther luultavasti kirjoittaisi mielipidekirjoituksen Kotimaa lehteen ja toisi esiin ihmisen vastuun omista teoistaan, vastuun Jumalalle teoistaan, kultaisen säännön, rakkauden kaksoiskäskyn, ja sen jälkeen toteaisi olevansa kaikista syntisistä suurin. Luther ei voisi sietää vieraskirjoissa käytäviä keskusteluja, joiden osapuolilla ei ole nimiä eikä kasvoja ja joissa ei kunnioiteta lähimmäistä.

17 17 4. HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA 4.1 Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Suomessa vallitsevan vilkkaan gospeltoiminnan vaikuttajia ovat olleet mm. Pro Fide -yhtye ja Jaakko Löytty (Virtaranta ym. 1989, 383). Vuosi 1966 oli Pro Fide nimisen yhtyeen perustamisvuosi ja Jaakko Löytty teki ensimmäisen albuminsa vuonna Nämä ovat vuosia, jolloin suomalaisen gospelin ja hengellisen populaarimusiikin siemen on kylvetty maahan. Löytyn ja Pro Fiden merkitys suomalaiselle hengelliselle populaarimusiikille ja sen syntymiselle on ollut hyvin tärkeää ja 70-luvulla tyypillistä on ollut voimakas herätysliikkeiden vaikutuskausi. Pro Fiden taustajärjestönä toimii edelleen Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Tämän vuoksi Pro Fide mielletään edelleenkin viidesläiseksi yhtyeeksi. Ennakkoasenteet saattavat karista nähdessään yhtyeen keikalla. Pro Fiden voidaan kuitenkin sanoa olevan ensimmäisiä gospelyhtyeitä, jotka ovat levyttäneet ja konsertoineet aktiivisesti. Tyypillisimpiä Pro Fiden kappaleita vanhemmsta tuotannosta on Juokse lapsonen juokse ja Sinun sielusi tähden. Modernimpaa Pro Fideä edustavat kappaleet Mahdollisuus ja Tarina luvulla vaikutti vahvasti yhtye nimeltä The Road. Ensimmäinen virallinen The Road yhtyeen konsertti on ollut Vivamossa Ainutlaatuista on se, että vuodesta 1985, jolloin kosketinsoittaja Jussi Pyysalo liittyi yhtyeeseen, yhtye on pysynyt samana. Erikoista on ollut myös The Roadin radikaalius tuohon aikaan. 80-luvun puolessavälissä mukaan tulleet nahkareleet uskomattomine rimpsuineen musiikin ollessa jyräävää Road n Rollia ei kukaan kysynyt, onko yhtye lintu vai kala. Yhtye on tehnyt vuosittain luultavasti enemmän konsertteja kuin yksikään toinen gospelyhtye Suomessa. The Roadin tunnetuin kappale lienee Ykkösuutinen. Exit -yhtye on perustettu Sen laulajana toimii Pekka Simojoki, jonka panos erityisesti Nuoren seurakunnan veisukirjaan on ollut mittava. Yhteistyö

18 18 säveltäjä Simojoen ja tekstittäjä Anna-Mari Kaskisen välillä on synnyttänyt lauluja, jotka ovat tuttuja monille ihmisille. Tällaisia ovat esimerkiksi Riihikirkkohymni ja Tänään häneen uskon. Muita luvuilla vaikuttaneita yhtyeitä ovat esimerkiksi Livingstone (Pekka Ruuska), Gospel Power (Lasse Heikkilä), Grace (Tarvo Laakso), Disciples, Pepe ja hyvä olo sekä Jakaranda, joka ainoana yhtyeenä näistä kuudesta vaikuttaa edelleenkin. Gospel Powerin toimintaa tukemaan perustettiin saman niminen yhdistys, joka tänäkin päivänä mahdollistaa muutamien gospelyhtyeiden aktiivisen toiminnan luvun loppupuolella yhtyeitä, joiden musiikkia voidaan kutsua hengelliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi, oli jo monia kymmeniä. 90-luvulla kaksi merkittävintä hengellisessä rock-musiikissa vaikuttanutta yhtyettä ovat olleet Terapia ja bass n Helen. Tämä tuli esiin myös haastatteluissa, joissa kokemattomammat muusikot nimesivät 90-luvun vaikuttavimmiksi yhtyeiksi juuri nämä kaksi yhtyettä. Eräänlaiseksi todisteeksi kunnioitetusta asemasta hengellisen musiikin alueella bass n Helenin kappale Taisteluni on otettu mukaan Nuoren seurakunnan veisukirjan vuoden 2000 juhlapainokseen. bass n Helen teki ensimmäisen levyn Yhtyeen nimi tulee alkuajan kokoonpanosta, jossa soitti Heleniuksen veljekset Harri ja Olli sekä basisti Petri Ryöti. Musiikkityyliä voisi luonnehtia alternative pop / rock-musiikiksi. Sanoituksissa käytettiin, ja käytetään edelleen kielikuvia, jotka jättävät kuulijalle ajattelun varaa. Bändin soittotaidon lisäksi Harri Heleniuksen tekstit ja hänen persoonallinen lauluäänensä lienevät suosion syitä. Viime vuosina yhtye on kokenut suuria kokoonpanouudistuksia, jotka luonnollisesti vaikuttavat musiikin ja toiminnan tulevaan suuntaan. Terapia julkaisi ensimmäisen levynsä samana vuonna kuin bass n Helen, eli Terapian rankka ja raskas tyyli raikkain maustein tekivät bändistä tänäkin päivänä jatkuvaa suosiota nauttivan yhtyeen. Laulaja Petri Lassilan sanoitukset ovat arvostettuja värikkyyden ja puhuttelevan monitahoisuutensa vuoksi,

19 19 unohtamatta selkeää ilosanomaa. Tunnetuimpia kappaleita voisivat olla Tämä kaupunki ja Joona. 4.2 Hengellinen populaarimusiikki 2000-luvulla 2000-luku on tuonut hengelliseen populaarimusiikkiin uutta monella tavalla. Ehkä selkein muutos ja kehitys on tapahtunut ammattimaisuuden lisääntymisenä. Levyille hankitaan myös gospelpiirien ulkopuolisia tuottajia ja keikoilla käytetään yhä ammattimaisempaa äänentoistomiehistöä. Pyrotekniikka, pommit ja tulisuihkut ovat myös tulleet konsertteihin jäädäkseen. Levyjen kustannukset ovat nousseet ja yhä enemmän on tarjolla selvästi kristillisiä levyjakelijoita. Kustantajien määrä on sentään edelleen melko pieni. Tämän vuoksi vielä edelleenkin useat levyt ovat omakustanteita. Tämän hetken luultavasti suosituimman gospelyhtyeen, The Rainin molemmat levyt ovat olleet tällaisia. Myös tyylien kirjo on leventynyt entisestään. Monet eri populaarimusiikin tyylilajit ovat nähtävissä tämän päivän kristillisessä populaarimusiikissa. Rankkaa heviä edustavat esimerkiksi Terapia ja The Rain. Vanhakantaisempaa rock-musiikkia edustavat ehkä Pro Fide, The Road ja Mooseksen parta. Puhtaampaa sähkökitarapoppia harrastavat.kraka, Trabant, Juha Tapio, Exit, ja Men of Galilee. Soulin ja funkin vivahteita käyttävät esimerkiksi Dad s hello ja Syvä sininen ja progressiivisempaa soitantaa harrastavat ehkä Mikko Goes to Heaven ja Tummaa valoa. Joidenkin mielestä sanoitukset ovat menneet kielikuvamaiseen ja huonompaan suuntaan ja toisten mielestä taas ajatuksia herättelevämpään ja rikkaampaan suuntaan luvulla tekstit olivat ehkä selkeästi julistavampia ja hyvin yksinkertaisia. Yksinkertaisuudessa on voimaa, mutta se voi olla mustavalkoista negatiivisella tavalla ja siksi luotaantyöntävää. Se saattaa kuitenkin myös ravistaa ja sykähdyttää positiivisella tavalla. Kielikuvamaisuudet saattavat olla hengellistä musiikkia vierastavalle ihmiselle helpompia lähestyttäviä, mutta saattavat toisten mielestä jättää sanottavan epäselväksi.

20 20 Kappaleiden sanoitusten ydin on yleensä kertosäkeissä. Siksi esimerkkeinä eri hengellisen musiikin sanoitustyyleistä voidaan käyttää kertosäkeitä. Punaisen auringon Sumo -albumin (2002) Tarinan kertoja -kappaleen kertosäe on hyvin kielikuvamainen. Kerro se kertomus. Lupaan en sulje silmiäni. Opeta minua ymmärtämään näkemääni. Älä siis jätä yksin minua harhailemaan kanssa vastausten, joita sinulta kysyä saan. (San. Mikko Sammalkivi) Hyvä esimerkki suoremmasta esitystavasta on Pro Fiden Tarina -albumin (2001) Piilossa -kappaleen kertosäe. Jeesus näkee sydämeen tuntee tietää tarkalleen kutsuu sinua tulemaan tänään alkamaan uudestaan. (San. Leevi Helo) Tunnetuimmilla yhtyeillä on monia aktiivisia ihailijoita, jotka seuraavat tarkasti yhtyeen tekemisiä. Fanikulttuuri on tullut vahvasti mukaan myös hengelliseen populaarimusiikkiin. Tällöin saatetaan pohtia yleisön motiiveja. The Rain on ehkä tämän hetken suosituin hengellisen rock-musiikin yhtye nuorison keskuudessa. Kappaleen Ylös kertosäe pohtii yleisön motiiveja tulla konsertteihin. Kappaleen teksti osoittaa yhtyeen tarkkanäköisyyttä tarkastella oman työnsä vaikutusta kuulijoihin. Kielet soi kunniaa! Kädet nousevat ilmaan, ne kantaa sun kaipuutas näin ylöspäin. Ehkä sait suurempaa mitä tunteet ja järki voi antaa. Ehkä hait Jumalaa vai haitko tunnelmaa? The Rain Cd-levy Tie 316. Omakustanne. San. Sami Haveri Olen yrittänyt tehdä kattavan listan kaikista hengellistä populaarimusiikkia soittavista yhtyeistä. Nämä yhtyeet konsertoivat Suomessa säännöllisesti vähintään kahden konsertin vuositasolla. Lista on liitteessä 3. Jotkut yhtyeet ovat voineet olla vuonna 2003 passiivisempia kuin aiempina vuosina. Listassa on melko varmasti kaikki hengellisen populaarimusiikin yhtyeet, jotka ovat tehneet vuonna 2003 vähintään 15 konserttia. Näitä yhtyeitä on listassa noin puolet.

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video.

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video. 1 1. JOHDANTO Tämä tutkimus käsittelee suomalaisia musiikkivideoita. Musiikkivideolla tarkoitan kaupalliseen (televisio)levitykseen tarkoitettua lyhyttä, yleensä 3-5 minuuttia kestävää audiovisuaalista

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä

ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI. kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä Tärkeimpiä asioita luennon osallistujalle. M IELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU ILKKA KOPPELOMÄKI kouluttaja, itsensä johtamisen valmentaja, yrittäjä M ITÄ ON MIELEENPAINUVA ASIAKASPALVELU? Mieleenpainuvan asiakaspalvelun

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

L.Rastas. Kesä syksy 2015. Lähetyspäivä, seurakuntaretki, Kesällä syksy jo hiipii Takasivu ensiksi ja paljon muuta!

L.Rastas. Kesä syksy 2015. Lähetyspäivä, seurakuntaretki, Kesällä syksy jo hiipii Takasivu ensiksi ja paljon muuta! L.Rastas Kesä syksy 2015 Lähetyspäivä, seurakuntaretki, Kesällä syksy jo hiipii Takasivu ensiksi ja paljon muuta! Ruotsin kirkon suomenkielinen työ Lextorpin kirkko Viikkotoiminta Su 12.15 Kuoroharjoitukset

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT. Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman valintakoe 2009 VALINTAKOETEHTÄVÄT Koe sisältää neljä vaihtoehtoa: I II III IV Novellianalyysi Perinnetekstin analyysi Kuva-aineiston analyysi Populaarimusiikkiaineiston

Lisätiedot

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä

Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Miten luterilaisuus ilmenee Suomessa? Tulevan kirkon nelivuotiskertomuksen esittelyä Kimmo Ketola 1 Synodaalikirjan haasteet lukijalle Haastaa lukijan reflektoimaan katsomustaan suhteessa ajankohtaisiin

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari

Heikki Salomaa. Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Heikki Salomaa Soveltavien opintojen orientaatiojakson työelämäseminaari Intensiivijakson yhteiset osiot TYÖELÄMÄSEMINAARI Opettaja yliopistonlehtori Heikki Salomaa (8 t) To 5.9. klo 12.15 13.45 AT102

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot