PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003"

Transkriptio

1 PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003 Veikko Ahonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri

2 ABSTRACT Veikko Ahonen Salvation my drum sings Finnish Spiritual Pop Music Scene in 2003 Järvenpää, autumn pages, 4 appendixes Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education My approach in my final thesis is to explore Finnish gospel- and spiritual popmusic scene. I also will define the meaning of the words gospel and spiritual pop music. I explore how gospel and spiritual pop-music have changed during last few years. In my research I use Martin Luther s theories about theology in music. Music affects people both mentally and physically. The effect depends on one s situation in his / her life, and his / her own former history. Therefore music is an extremely usable tool in church youth work for telling youngsters about God, Christ and The Holy Spirit. I interviewed six musicians who are working inside in spiritual pop music scene. Some of the musicians are well-known artists in Finnish gospel scene and others are musicians that are in the beginning of their musical career as semiprofessional musicians. Myself being a musician, I experienced interviews highly interesting I could reflect my own opinions of the subject with other musicians. The results are interesting. As spiritual pop music has come nearer to mainstream pop music, it comes nearer to all people. But this movement consists also a risk. This happening, gospel might lose its edge, which has done it so special compared to any other music style. Opinion differences around spiritual dogmas, which have torn the church apart, are also being seen in Christian youth culture in Internet. In part four I introduce the Finnish gospel- and spiritual pop music scene in these days, and appendix 3 includes an exhaustive list of bands, which are working in the gospel scene. In appendix 4 there are instructions to arrange a concert in the parish. Keywords: Gospel Music; Spiritual Music; Spiritual Songs; Popular Music; Qualitative Research; Interview Research Stored at: Library of Järvenpää Unit

3 TIIVISTELMÄ Veikko Ahonen Pelastusta rumpuni soi Suomalainen hengellinen populaarimusiikki vuonna 2003 Järvenpää, syksy sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri Opinnäytetyöni tavoite on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus Suomessa tällä hetkellä vallitsevasta gospel-, ja hengellisestä populaarimusiikista. Määrittelen työssäni myös käsitteitä gospelmusiikki ja hengellinen populaarimusiikki. Pohdin hengellisen populaarimusiikin muuttumista Suomessa 1990-luvun lopulta tähän päivään. Musiikki vaikuttaa ihmiseen sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se vaikuttaa ihmiseen eri tavoilla riippuen ihmisen oman elämän tilanteesta ja ihmisen omasta historiasta. Se on erittäin käyttökelpoinen väline evankeliumin julistamiseen seurakunnan nuorisotyössä. Teoreettisena aineistona käytän Lutherin ajatuksia musiikin teologiasta. Menetelmänä käytin teemahaastattelua ja haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Haastatelluista osa on arvostettuja ja tunnettuja muusikoita ja vaikuttajia ja osa kokemattomampia soittajia hengellisen musiikin alueella. Näin koin saavani ilmiöön laajan ja monipuolisen näkökulman. Itse muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisina sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden kanssa. Tulokset ovat varsin mielenkiintoisia. Hengellisen musiikin tullessa lähemmäksi populaarikulttuuria se tulee lähemmäksi kaikkia ihmisiä, mutta myös saattaa kadottaa itsestään sen, mikä siitä on alun alkaen tehnyt omalaatuista. Kirkkoa sen historian jakaneet mielipiteet uskon asioista heijastuvat myös kristilliseen nuorisokulttuuriin internetissä. Tutkimusprosessi synnytti materiaalia joista olen osan koonnut liitteisiin ja siksi myös liitteet on numeroitu. Liitteessä 3 on lista Suomessa tänä päivänä säännöllisesti toimivista hengellisen populaarimusiikin yhtyeistä. Liite 4 selvittää tärkeät asiat, joita on huomioitava gospelkonsertin järjestämisessä. Luvussa 4 esittelen hengellisen populaarimusiikin historiaa ja sen tilaa tämän päivän Suomessa. Samassa luvussa pohdin myös musiikin käytön perusteita seurakuntien nuorisotyössä. Asiasanat: gospelmusiikki; hengellinen musiikki; hengelliset laulut; populaarimusiikki; kvalitatiivinen tutkimus; haastattelututkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön kirjasto

4 SISÄLLYS ABSTRACT / TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2. KESKEISET KÄSITTEET Populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki Gospelmusiikki MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA Musiikin vaikutus ihmiseen Luther ja musiikki HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Hengellinen populaarimusiikki 2000-luvulla Musiikki seurakunnan nuorisotyössä TUTKIMUSASETELMA Tutkimustehtävä ja aineiston kerääminen Aineiston luotettavuus ja analyysimenetelmät TUTKIMUSTULOKSET Oletko gospelmuusikko? Millainen on hyvä konsertti? Muutokset hengellisessä populaarimusiikissa Kokevatko hengellisen populaarimusiikin soittajat kutsumusta? Anonyymit kamppailut uskosta JOHTOPÄÄTÖKSET 36 LÄHTEET 38 Liite 1 Sähköposti haastateltaville Liite 2 Haastattelukysymykset 41 Liite 3 Hengellistä populaarimusiikkia soittavat yhtyeet vuonna Liite 4 Konsertin järjestäminen 44

5 JOHDANTO Olen soittanut kaksi vuotta rumpuja Tummaa valoa ja Jugesgroup -yhtyeissä. Yhtyeiden musiikkia voitaisiin kutsua kristilliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi. Yhtyeet ovat esiintyneet vuonna 2003 noin 20 kertaa. Tätä tehdessäni olen pohtinut paljon, mitä on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja mikä on sen tila tämän päivän Suomessa. Käsite gospelmusiikki on ollut minulle aina hieman vaikea. Onko se eri asia kuin hengellinen populaarimusiikki? Millaisina määritelminä muusikot itse kokevat ne? Millaisia hengellisen musiikin konsertit ovat? Millaista on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja miten se on muuttunut viime vuosien saatossa? Tavoitteeni on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus tämän hetken gospel- ja hengellisestä populaarimusiikista Suomessa. Olen rajannut kirkkomusiikin pois ja keskityn ainoastaan populaarimusiikin keinoin toteutettuun hengelliseen musiikkiin. Musiikki hengellisyyden tukena (2000) on Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Se on kvalitatiivinen tutkimus jossa haastateltiin neljää muusikkoa ja yhtä gospelyhtyettä. Tutkimuksen tekivät Katri Heinonen ja Satu Luode. Luvun 3 otsikko on lainattu suoraan tästä työstä. Tutkimuksen mukaan musiikki voi tukea hengellisyyttä monin tavoin. Siinä nousi myös esiin uusi käsite; Musiikin henki. Se tarkoittaa musiikin lopputuloksesta aistittavaa henkeä, jolla musiikkia on tehty. (Heinonen & Luode 2000, ) Heinonen ja Luode totesivat musiikin vaikuttavan ihmisen hengellisyyteen, ja minun tutkimukseni selvittää, miten musiikilla yritetään vaikuttaa. Yrjö Sariolan Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi (1992) on merkittävimpiä suomalaisia musiikin teologian kirjoja, joka avaa musiikin teologiaa ja Lutherin ajatuksia siitä selkeästi. Gospel suomen seurakunnissa on empiirinen tutkimus. Sen on tehnyt Jukka Karlsson, joka on yksi haastateltavistani. Tutkimuksessa nousee esiin kaksi erikoista piirrettä. Seurakunnan kanttoreiden tietämättömyys gospelyhtyeistä ja nuorisotyöntekijöiden asenne yhtyeitä kohtaan. Kristillisen musiikki- ja nuorisokulttuurilehti Music & missionin pienoisgallupin mukaan

6 6 viidestä kanttorista kolme ei tuntenut yhtään suomalaista gospelyhtyettä. Tutkimukseen vastanneista nuorisotyöntekijöistä lähes puolet eivät tilanneet gospelyhtyeitä konsertoimaan, koska yhtyeiden julistus oli heidän mielestään liian selkeää. (Karlsson 1996, ) Miikka Anttilan Pro-gradu Musica Optimum Dei donum (1990) käsittelee Martti Lutherin musiikin teologiaa. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen käsittelee kirjassaan Musiikki sanaton kieli (1997) musiikkiterapian käytön mahdollisuuksia. Lutherin ja Ahosen esittämät ajatukset musiikin vaikutuksesta ihmisen mieleen kohtaavat toisensa sopusoinnussa. Molempien mukaan musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja hyvin erikoisella tavalla. Viittaan Anttilan työhön verrattain paljon, koska Lutherin musiikin teologian ajatukset tulevat siinä esille erinomaisesti. Haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisiksi sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden ajatuksiin. Muusikoita haastatellessa sain arviolleni tukea: hengellinen populaarimusiikki on muuttunut paljon viimeisen viiden vuoden kuluessa. Siihen on tullut ammattimaisempi ote ja siitä on tullut monipuolisempaa kuin aiemmin. Työni voisi olla suunnattu muusikoille, koska olen itse muusikko. Olen pyrkinyt selkeään tekstiasuun jossa ei ole musiikkialaan liittyviä ammatillisia ilmauksia, mutta subjektiivisuudestani johtuen muusikot ymmärtävät tekstiäni luultavasti parhaiten. Läheisyyteni aiheeseen näkyy työssäni varmasti, enkä osaa olla objektiivinen konsertin järjestäjän tai kuulijan näkökulmalle. Subjektiivisuuteni on ollut tärkeä apu analysoidessani haastatteluja ja yrittäessäni kuvata muusikoiden usein jäsentymättömiä ajatuksia. Valmistuvat kirkon nuorisotyöntekijät voisivat olla tutkimukseni lukijoita moni ei tiedä, millaista työtä kristillistä sanomaa sisältävän musiikin tekijät tekevät ja mitä he voivat seurakunnillemme tarjota. Toivon myös, että Diakonia-ammattikorkeakoulu saisi eväitä nuorisotyönohjaajien koulutukseen. Luento konserttien

7 7 järjestämisestä voisi olla hyvä lisä kirkon virkaan opiskelevien ammattiopintoihin. Kiitos muusikoille, joiden kanssa olen saanut keskustella tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Kiitos myös Antti Eleniukselle länsimaiden edustajalle.

8 8 2. KESKEISET KÄSITTEET Käytän musiikkityylien määrittelyssä luokitusta, jota Suomen kirjastot käyttävät. Kirjastologistiikka on yksityiskohtaista ja tarkkaa, joten musiikkityylien luokitukset ovat perusteltuja ja siten tarkoituksenmukaisia. 2.1 Populaarimusiikki Musiikkityylien määrittely on aina vaikeaa. Artisti voi itse ajatella ettei hänen rockmusiikkinsa, jossa on hengellinen teksti, eroa mitenkään muista rockyhtyeistä. Jokainen sanoittaja kirjoittaa tekstejä, jotka kertovat hänen omasta ajatusmaailmastaan, arvoistaan ja elämästään. Tarkemmin tutkittuna selvästikin lokeroidusta musiikista kuulee helposti musiikkityylien sulautumisen toisiinsa. Esimerkiksi The Beatlesin musiikki sisälsi popmusiikiksi runsaasti progressiivisia vaikutteita. Yhtyeitä voikin ajan kuluessa määritellä itse itsellään. The Beatles on The Beatles ja Juha Tapio on Juha Tapio. Populaarimusiikki tarkoittaa samaa asiaa kuin kevytmusiikki. Kirjastojen luokkajaossa populaarimusiikki on jaettu kuuteen alaluokkaan. Näissä luokissa on popmusiikki (78.891) ja blues / jazz (78.892). Nämä musiikkityylit ovat yleisimpiä tyylejä hengellisessä populaarimusiikissa Suomessa. Popmusiikki (luokka ) Rock Rock and roll. Rockabilly Hard rock. Heavy rock Folkmusiikki. Hootenanny. Folk rock Country Soul. Funk. Hip hop. Rap Reggae. Ska Dance. Tekno Etninen popmusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.)

9 9 Popmusiikin olemukseen kuuluu yksinkertaisuus, iskevä laulumelodia ja kertosäkeiden voimakas tarttuvuus. Popmusiikkiin kuuluu myös tietty vahva rytminen poljento. Blues ja jazz (luokka ) Blues Folk-blues. Country blues. Mississippi-blues Barrelhouse piano. Boogie woogie City-blues. Chicago-blues Rhythm and blues. Doo wop Zydeco Jazz Traditionaalinen jazz Swing Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz Free jazz. Avantgarde jazz Third stream-jazz Fuusiomusiikki Etninen jazz Viihdemusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.) Bluesiin on aina liitetty tietty surumielisyys ja useimmat ihmiset tunnistavat bluesin kuullessaan sen hyvin nopeasti. Jos soittajat sopivat soittavansa bluesia, se tarkoittaa aina periaatteessa samaa kahdentoista tahdin mittaista blues-kaavaa. Jazz eroaa popmusiikista ja bluesista ehkä eniten soittimiensa vuoksi. Jazzissa käytetään paljon puhallinsoittimia. Trumpetteja, pasuunoita ja saksofoneja käytetään myös popmusiikin soul- ja funk musiikkityyleissä, mutta jazzissa niitä käytetään enemmän kuin popmusiikissa tai bluesissa. Populaarimusiikin tyylit voivat olla myös sekoitus toisiaan, mutta usein musiikki on jaettavissa ja määriteltävissä jonkinlaiseen lokeroon. Tämä siksi, että kuulijalla olisi jonkinlainen ennakkokäsitys musiikista, jota hän ei vielä ole kuullut. Kirjaston luokan alla on popmusiikin, blues / jazzin lisäksi viihdemusiikki luokassa ja laulelmamusiikki luokassa Näitä musiikin tyylejä suomalaisessa hengellisessä populaarimusiikissa on niin

10 10 vähän, etten käsittele niitä tarkemmin. Tiivistettynä voidaan sanoa, että populaarimusiikki on musiikkia, joka ei ole klassista musiikkia. 2.2 Hengellinen populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki on mielenkiintoisesti eritelty popmusiikin luokasta omaan luokkaan Erikoista on, että hengellinen populaarimusiikki on säveliltään ja musiikiltaan täysin populaarimusiikkia, mutta se ei ole samassa luokassa populaarimusiikin kanssa. Kappaleiden sanoitukset määrittävät sen omaksi luokakseen erilleen populaarimusiikista. Tämä tekee mielestäni hengellisestä populaarimusiikista erikoisen verrattuna muihin musiikkityyleihin siinä yhdistetään yleinen musiikkityyli erikoiseen tekstitykseen. Voiko musiikki olla hengellistä populaarimusiikkia mutta ei gospelmusiikkia? Hengellinen populaarimusiikki on käsitteenä periaatteessa sama kuin gospelmusiikki, mutta laajempi. Suomessa gospel on kuitenkin muodostunut yleisnimitykseksi musiikille, jossa on hengellinen teksti. Silti kutsuisin itse gospelmusiikiksi sellaista musiikkia, jossa puhutaan Jeesuksesta. Mikä tahansa yhtye voi laulaa Jumalasta leimautumatta gospel- tai hengellisen musiikin yhtyeeksi, mutta jos yhtye tai artisti laulaa Jeesuksesta, se on selkeästi gospelmusiikkia. Meillä oli Temppeliaukiossa kerran konsertti jota mainostettiin gospelkonserttina. Sieltä lähti pari vihaista Amerikkalaista, lähti pois ja ne sano, että ne oli vartin olleet ja täähän on ihan rock-konsertti. Sen mä oon todennut että jaaha, tässä on tämmönen niinsanottu semaattinen ongelma, että mitä sanat tarkottaa. (Haastateltava M6.) Gospel on sen vakiintuneesta asemasta huolimatta edelleenkin melko väärin ymmärretty termi ja tuo usein mieleen harhaanjohtavan musiikkityylin, esimerkiksi Mustien Orjien gospelin. Siksi mielestäni suomalaisesta gospelmusiikista puhuttaessa termit hengellinen populaarimusiikki tai kristillinen populaarimusiikki ovat parempia. Toisaalta kevyenmusiikin keinoin toteutettua hengellistä musiikkia on hieman harhaanjohtavaa kutsua hengelliseksi

11 11 populaarimusiikiksi ei evankeliumi ole koskaan kovin pop. Hengellinen populaarimusiikki on kuitenkin paras termi kuvaamaan tässä tutkimuksessa käsiteltävää ilmiötä. Termi kristillinen nuorisomusiikki on esiintynyt joissain keskusteluissa. Se tarkoittaa samaa asiaa, kuin hengellinen tai kristillinen populaarimusiikki. Itse pidän käsitteestä hengellinen populaarimusiikki enemmän kuin kristillinen populaarimusiikki, hengellinen -sana kuvaa mielestäni paremmin hengellisen populaarimusiikin tuonpuoleisuuteen liittyvää olemusta. Suomen kontekstissa hengellisen populaarimusiikin soittajat ovat kuitenkin yleensä kristittyjä. 2.3 Gospelmusiikki Yleisimmän määritelmän mukaan gospelmusiikki on Yhdysvaltojen mustan väestön hengellistä musiikkia josta on tullut myös modernin hengellisen musiikin yleisnimike. (Virtaranta, Huuhka, Koivisto, Polvinen, Tunkelo, & Wiio 1989, 382; Jokinen 2000, 3). Hengellisen populaarimusiikin (78.896) alaluokka on gospelmusiikki ja spirituaalit ( ). Gospelilla tarkoitetaan kirjastoluokituksessa käsittääkseni mustaa gospelia ja spirituaaleilla negrospirituaalien kiihkeään rytmiin pohjautuvaa mustaa gospelia. Allmedia guide on yritys joka tarjoaa palveluja musiikin, elokuvien ja tietokonepelien harrastajille. Yrityksen internet-sivut määrittelevät gospelmusiikin kolmeen osaan. Ensimmäinen luokka on black gospel. Musta gospel on syntynyt Pohjois-Amerikan eteläosien puuvillapelloilla 1300-luvulla. Mustilla Orjilla ei ollut lupa osallistua valkoisten jumalanpalveluksiin ja he kehittivät oman tyylin hengelliselle musiikilleen. Tyyli perustuu vanhoihin negrospirituaaleihin ja on rytmiltään nopeaa. Toisena luokkana on kantrigospel, jossa yhdistyy kantrimusiikin tyyli ja hengelliset sanoitukset. Kolmantena tyylinä on musiikki, joka määritelty englanniksi CCR eli Contemporary Christian Music (Allmedia Guide.) Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa kristillistä populaarimusiikkia.

12 12 Sariola pohtii kriittisesti gospelmusiikkia ja hänen mukaan sitä tehdessä on syytä tiedostaa siihen liittyviä teologisesti että musiikillisesti keskeisiä ongelmia. Kriittisellä otteella hengellisestä musiikista voidaan karsia piirteet, jotka vääristävät sanomaa eli evankeliumin välittämistä. Se tarkoittaa gospelin sisäisten tyylisuuntien kriittistä arviointia ja pyrkimystä mahdollisimman hyvään laadulliseen tasoon (Sariola 1992, 75.) Olen Sariolan kanssa samaa mieltä siitä, että hengellistä populaarimusiikkia tai gospelmusiikkia soittavat ihmiset ovat melko tärkeiden asioiden äärellä eivätkä siksi tavallisia muusikoita. Toivottavasti Sariolan käsittelemä laadun taso tarkoittaa ammattimaista asennetta. Mieleeni tulee Suomen ensimmäiset gospelyhtyeet, joiden ensisijainen tarkoitus evankeliumin julistaminen saattoi sivuuttaa musiikilliset aspektit. Jumalan sana on väkevä, mutta ihmisellä on paljon mahdollisuuksia tehdä siitä vastenmielinen ja eri konteksteihin epäsopiva. Hengellistä musiikkia soittavan muusikon tärkein ominaisuus lieneekin ymmärtää, mikä eri konteksteissa on paras tapa kertoa evankeliumia. Jumalan sanaa ei kannata pilata huonolla musisoinnilla, eikä hyvällä musisoinnilla saa tyhjästä sanomasta evankeliumia.

13 13 3. MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA 3.1 Musiikin vaikutus ihmiseen Musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti. Pohdittaessa musiikin vaikutusta ihmisen hengellisyyteen on tärkeää hahmottaa, miten musiikki vaikuttaa ihmiseen yleisellä tasolla. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen kirjoittaa kirjassaan musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja hänen mukaansa ihminen on psykofysiologinen olento. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen psyykkiset toiminnot vaikuttavat fyysisiin toimintoihin ja toisinpäin. Musiikilla on neurologisfysiologisia ja psykologisia vaikutuksia samanaikaisesti. Siten musiikki stimuloi ihmistä yhtä aikaa sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se saa aikaan tapahtumien sarjan, jossa sekä keho että mieli aktivoituvat ja auttavat ihmistä saamaan yhteyden ja kosketuksen niihin. Tämä vuoksi musiikin on usein sanottu olevan tunteiden tulkki (Ahonen, H. 1997, 43.) Musiikki voi tuoda Jumalan sanaa esille siten, että sekä ihmisen tiedollinen ymmärrys, että kätketty alitajunta käsittelevät kuultua musiikkia ja sanallista sisältöä. Musiikin vaikutuksessa erikoista on se, että sama kappale synnyttää eri ihmisissä erilaisia ajatuksia, oivalluksia tai pohdintoja. Sen kosketus ulottuu sekä kuulijaan, että soittajaan. Musiikki tarjoaa kuulijalleen tai soittajalleen sisällöllisesti abstrakteja muotoja, joita kummatkin voivat soveltaa sen hetkiseen elämysmaailmaansa sopiviksi. Ihminen sijoittaa musiikkiin oman henkilökohtaisen merkityssisältönsä ja siten musiikki puhuttelee eri ihmisiä eri tavoin (Ahonen, H. 1997, 57). Yllätävä huomata, että vaikka on itse kirjoittanut biisin ja aattelee että no mähän kirjotin sen, kyllähän tiedän mistä siinä puhutaan ja kuitenkin saattaa joskus laulaessaan melkein kyyneliin liikuttua siitä että se oma biisi kolahtaakin johonkin ihan uudelle tasolle. Ja se meneekin syvemmälle kun on koskaan aikaisemmin oivaltanut, vaikka on laulanu sitä kymmeniä kertoja. (M3)

14 14 Haastateltava M3:n kommentti oman musiikin kosketuksesta tukee täysin Heidi Ahosen teoriaa ja seuraavassa alaluvussa esiteltäviä Lutherin näkemyksiä; Musiikki vaikuttaa kuulijaan ja soittajaan. 3.2 Luther ja musiikki Lutherin mukaan musiikin teologinen merkitys perustuu siihen, että musiikki on Jumalan lahja (donum Dei) ja Jumalan luomus (creatura Dei). Myös Lutherin aikalainen, Calvin, joka muutoin edustaa pidättyvää ja osin kielteistäkin suhtautumista musiikkiin, tunnustaa musiikin Jumalan lahjaksi (Anttila 1990, 24.) Sariola kirjoittaa Lutherin ajatuksista musiikkia kohtaan: Rakastan musiikkia. Minua eivät miellytä hurmahenget, sillä he tuomitsevat sen. Rakastan musiikkia, koska se on jumalan lahja eikä ihmisen aikaansaannos; se tekee mielen iloiseksi, se karkoittaa paholaisen, se synnyttää vilpitöntä iloa. Musiikkia harjoitettaessa katoavat viha, aistillisuus ja pöyhkeys. Annan musiikille ensimmäisen arvosijan teologian jälkeen. Tämän ovat esimerkillänsä osoittaneet Daavid ja kaikki profeetat, jotka ilmaisevat sanottavansa runoin (metris) ja lauluin (WA 30 II, 696; Sariola 1992, 22.) Musiikki on Lutherin mukaan Jumalan hyvä luomisteko, jota tulee käyttää Sanan eteenpäin viemiseksi ja hyvän mielen luomiseksi. Luther uskoo lauletun evankeliumin olevan tehokkaampi kuin puhutun. Lausuttu Sana puhuttelee ainoastaan ihmisen ymmärrystä, mutta laulettu sana koskettaa ymmärryksen lisäksi tunne-elämää (Anttila 1990, 35). Lauletun Sanan vaikutus ei kosketa vain laulajaa, vaan myös kuulijaa. Jumalanpalveluksissa laulava liturgi koskettaa luultavasti paljon syvemmin, kuin puhuva liturgi. Lutherin asettamat laadulliset vaatimukset musiikille eivät ole määreitä, vaan kuuluvat itsessään musiikin olemukseen. Musiikin ei pidä täyttää joitain teknisiä vaatimuksia ollakseen hyväksyttävää esimerkiksi kirkkomusiikiksi. Musiikki on luonnostaan hyvää, ja Lutherin mukaan musiikissa oleva paha on todellinen Paha. (Anttila 1990, 27). Hyvä musiikki on Jumalasta ja huono Saatanasta.

15 15 Erikoista Lutherin musiikin kuvaamisessa on musiikin iloluontoisuuden korostaminen. Hänen mukaan hyvä musiikki on aina iloista, ja musiikkia laulaessa tai soittaessa on oltava iloinen. Eikä surullisena myöskään tule laulaa surullisia lauluja, vaan iloisia. Usko on iloa, joka heijastuu musiikkiin. Usko synnyttää iloisen mielen ja iloinen mieli laulaa. Lutherin musiikkikäsitys voidaan kiteyttää neljään kohtaan, joiden mukaan musiikki on 1. Universaalinen ilmiö. 2. Liikettä. 3. Järjestystä. 4. Mittaa. Universaalius tarkoittaa musiikin vaikuttavaa voimaa yli kulttuuri- tai kielirajojen johon puhe ei pysty. Ääni perustuu liikkeeseen. Ilma itsessään on täysin epämusikaalista ja mykkää, mutta jos jokin liikuttaa ilmaa, siitä tulee ääntä. Musiikki perustuu usein vahvasti numeroihin, järjestykseen ja rytmiin. Sen vaikuttavuus syntyy yleensä toistuvista teemoista tai jatkuvasta rytmistä. Musiikki ei ole ainoastaan jonkin tunteen tai ilmiön kuvaaja, vaan se toimii myös aktiivisena osapuolena. Sen lisäksi, että musiikki on järjestystä, se myös luo ja ylläpitää sitä (Anttila 1990, ) Vaikka Luther jakaakin musiikin selkeän matemaattisesti, se ei ole itsetarkoitus eikä matemaattisuus tee musiikista tärkeää. Lutherin ajattelussa musiikin ainutlaatuinen merkitys ei perustu sen säännöllisyyteen ja täsmälliseen muotoon, vaan vaikutukseen ihmisen sieluun ja sen toimimiseen evankeliumin julistajana (Anttila 1990, 34). Tuomo Mannermaan mukaan Lutherin ristin teologia tulee selvästi esiin hänen ajattelussaan musiikkia kohtaan. Ihmisen rakkaus henkistää hänet ja sijoittaa Jumalan ainoastaan aineellisen maailman tuolle puolen, eli taivaaseen. Todellisuudessa Jumala on läsnä nimenomaan siellä, mikä ihmisestä näyttää vähiten Jumalalta, nimittäin materiassa ja aineellisessa todellisuudessa (Sariola 1992, 24.) Näin ajateltuna musiikin vaikutus tulee juuri siitä, että ihminen antautuu Jumalalle, ottaa vastaan musiikin lahjan, ja tekee siitä ainetta ja todellisuutta. Jumala on musiikin säveltäjä, Jeesus on nuottipaperi ja Pyhä Henki on ilma jossa musiikki liikkuu. Tässä yhtälössä ihminen on varmasti torvi.

16 16 Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Luther ajattelisi suomalaisesta hengellisestä populaarimusiikista. Hengellisen rock-musiikin käyttö nuorisotyössä voidaan perustella kontekstuaalisuudella. Luther luultavasti pitäisi tästä menettelystä. Virret eivät oikeasti ole kovin hyvä nuorisotyön väline. Ne ovat melko vaikeita laulaa, eivätkä ne tyylillisesti välttämättä puhuttele nuorisoa. Nuoria voi puhutella vain nuorten omalla kielellä. Luther luultavasti kuitenkin kritisoisi ammattimaisuuden mukana tulleita lieveilmiöitä. Kun esiintymispalkkiot ja työn kustannukset nousevat korkeiksi, monille seurakunnille on mahdotonta pyytää yhtyeitä konsertoimaan. Artistit voivat asettaa riman korkealle, eivätkä lähde konsertoimaan pienellä äänentoistolaitteistolla ilman valoja. Ammattimaiseen asenteeseen pitäisi kuulua joustavuus ja ymmärrys konserttipaikkojen erilaisuudesta. Tällä hetkellä vallitsevaa tapahtumakulttuuria Luther luultavasti myös kritisoisi. Tapahtumat saattavat olla päivän mittaisia ja esiintyjiä on useita. Päivät ovat tarkasti aikataulutettuja eikä yhteisiä lauluja juuri ole. Tapahtuma on toinen toistaan upeampien esiintymisten ketju. Ihmiset eivät välttämättä laula, eikä Jumalan Sanaa lueta ihmiset vain hyppivät. Onko se hengellistä? Luvussa 6.5 käsiteltävät internetin vieraskirjojen keskustelut saisivat varmasti Lutherin kiihtyneeseen mielentilaan. Hän ei voisi ymmärtää, miten joku voi nimettömänä tehdä henkistä väkivaltaa esiintyvälle gospelmuusikolle. Tällaisessa tilanteessa Luther luultavasti kirjoittaisi mielipidekirjoituksen Kotimaa lehteen ja toisi esiin ihmisen vastuun omista teoistaan, vastuun Jumalalle teoistaan, kultaisen säännön, rakkauden kaksoiskäskyn, ja sen jälkeen toteaisi olevansa kaikista syntisistä suurin. Luther ei voisi sietää vieraskirjoissa käytäviä keskusteluja, joiden osapuolilla ei ole nimiä eikä kasvoja ja joissa ei kunnioiteta lähimmäistä.

17 17 4. HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA 4.1 Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Suomessa vallitsevan vilkkaan gospeltoiminnan vaikuttajia ovat olleet mm. Pro Fide -yhtye ja Jaakko Löytty (Virtaranta ym. 1989, 383). Vuosi 1966 oli Pro Fide nimisen yhtyeen perustamisvuosi ja Jaakko Löytty teki ensimmäisen albuminsa vuonna Nämä ovat vuosia, jolloin suomalaisen gospelin ja hengellisen populaarimusiikin siemen on kylvetty maahan. Löytyn ja Pro Fiden merkitys suomalaiselle hengelliselle populaarimusiikille ja sen syntymiselle on ollut hyvin tärkeää ja 70-luvulla tyypillistä on ollut voimakas herätysliikkeiden vaikutuskausi. Pro Fiden taustajärjestönä toimii edelleen Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Tämän vuoksi Pro Fide mielletään edelleenkin viidesläiseksi yhtyeeksi. Ennakkoasenteet saattavat karista nähdessään yhtyeen keikalla. Pro Fiden voidaan kuitenkin sanoa olevan ensimmäisiä gospelyhtyeitä, jotka ovat levyttäneet ja konsertoineet aktiivisesti. Tyypillisimpiä Pro Fiden kappaleita vanhemmsta tuotannosta on Juokse lapsonen juokse ja Sinun sielusi tähden. Modernimpaa Pro Fideä edustavat kappaleet Mahdollisuus ja Tarina luvulla vaikutti vahvasti yhtye nimeltä The Road. Ensimmäinen virallinen The Road yhtyeen konsertti on ollut Vivamossa Ainutlaatuista on se, että vuodesta 1985, jolloin kosketinsoittaja Jussi Pyysalo liittyi yhtyeeseen, yhtye on pysynyt samana. Erikoista on ollut myös The Roadin radikaalius tuohon aikaan. 80-luvun puolessavälissä mukaan tulleet nahkareleet uskomattomine rimpsuineen musiikin ollessa jyräävää Road n Rollia ei kukaan kysynyt, onko yhtye lintu vai kala. Yhtye on tehnyt vuosittain luultavasti enemmän konsertteja kuin yksikään toinen gospelyhtye Suomessa. The Roadin tunnetuin kappale lienee Ykkösuutinen. Exit -yhtye on perustettu Sen laulajana toimii Pekka Simojoki, jonka panos erityisesti Nuoren seurakunnan veisukirjaan on ollut mittava. Yhteistyö

18 18 säveltäjä Simojoen ja tekstittäjä Anna-Mari Kaskisen välillä on synnyttänyt lauluja, jotka ovat tuttuja monille ihmisille. Tällaisia ovat esimerkiksi Riihikirkkohymni ja Tänään häneen uskon. Muita luvuilla vaikuttaneita yhtyeitä ovat esimerkiksi Livingstone (Pekka Ruuska), Gospel Power (Lasse Heikkilä), Grace (Tarvo Laakso), Disciples, Pepe ja hyvä olo sekä Jakaranda, joka ainoana yhtyeenä näistä kuudesta vaikuttaa edelleenkin. Gospel Powerin toimintaa tukemaan perustettiin saman niminen yhdistys, joka tänäkin päivänä mahdollistaa muutamien gospelyhtyeiden aktiivisen toiminnan luvun loppupuolella yhtyeitä, joiden musiikkia voidaan kutsua hengelliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi, oli jo monia kymmeniä. 90-luvulla kaksi merkittävintä hengellisessä rock-musiikissa vaikuttanutta yhtyettä ovat olleet Terapia ja bass n Helen. Tämä tuli esiin myös haastatteluissa, joissa kokemattomammat muusikot nimesivät 90-luvun vaikuttavimmiksi yhtyeiksi juuri nämä kaksi yhtyettä. Eräänlaiseksi todisteeksi kunnioitetusta asemasta hengellisen musiikin alueella bass n Helenin kappale Taisteluni on otettu mukaan Nuoren seurakunnan veisukirjan vuoden 2000 juhlapainokseen. bass n Helen teki ensimmäisen levyn Yhtyeen nimi tulee alkuajan kokoonpanosta, jossa soitti Heleniuksen veljekset Harri ja Olli sekä basisti Petri Ryöti. Musiikkityyliä voisi luonnehtia alternative pop / rock-musiikiksi. Sanoituksissa käytettiin, ja käytetään edelleen kielikuvia, jotka jättävät kuulijalle ajattelun varaa. Bändin soittotaidon lisäksi Harri Heleniuksen tekstit ja hänen persoonallinen lauluäänensä lienevät suosion syitä. Viime vuosina yhtye on kokenut suuria kokoonpanouudistuksia, jotka luonnollisesti vaikuttavat musiikin ja toiminnan tulevaan suuntaan. Terapia julkaisi ensimmäisen levynsä samana vuonna kuin bass n Helen, eli Terapian rankka ja raskas tyyli raikkain maustein tekivät bändistä tänäkin päivänä jatkuvaa suosiota nauttivan yhtyeen. Laulaja Petri Lassilan sanoitukset ovat arvostettuja värikkyyden ja puhuttelevan monitahoisuutensa vuoksi,

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA

KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA KUORO JUMALANPALVELUKSESSA MUSIIKKILAHJAN KÄYTTÄJÄ VAI HENGELLINEN RAKENTAJA Timo Ala-Vainio Käytännön teologian pro gradu -tutkielma Kevät 2009 Iso Kirja opisto University of Wales TIIVISTELMÄ Tutkielmani

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ

SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ SAA KUULOSTAA SUHT MODERNILTA, VAIKKA SE ONKI TANSSIMUSIIKKIA TANSSITIETOUS TANSSIMUUSIKON APUVÄLINEENÄ Annina Siltanen Jyväskylän yliopisto Musiikkikasvatus Pro Gradu -tutkielma Syksy 2008 1 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot

Hiippakuntauutiset. helsinki 1/07. Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot Hiippakuntauutiset helsinki 1/07 1 Uusi pappisasessori Hannu Vapaavuori: Kirkkomusiikki monipuolisemmaksi! Seurakuntamusiikin monet kasvot 2 P IISPAN PIISI Velvollisuudet Martti Ahtisaari puhui Lundissa

Lisätiedot

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat

Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Radio-ohjelmien toimittaminen nuorille vähemmistökielellä SR Sisuradion Klubi-nuortenohjelmat Mari Törmälä Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari oli kiva ja opittiin vähän uusia asioita, Teo sanoi. Ekalla kerralla tuntu, e se kestäis liian kauan. Koko ripari meni todella nopeasti. Kiva,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ

SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ SADUT PÄIVÄKODISSA - TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA SATUJEN KÄYTÖSTÄ JA VALINNASTA 3 5 VUOTIAIDEN LASTEN RYHMÄSSÄ Heidi Paakkunainen Minna Pirhonen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki.

Sairaus ja ahdistus. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus. Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki. Sairaus ja ahdistus Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Ekumeeninen seminaari 24.3.2006 Diakonissalaitoksen kirkko Helsinki Muistio Sisältö Saatteeksi...3 SEN:n Eettisten kysymysten jaosto...4 Seminaarin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä

KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä KUMMAJUNA JA MUITA JUTTUJA - Musiikki työvälineenä kehitysvammatyössä Soininvaara, Annemaria Utriainen, Outi 2010Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kummajuna ja muita juttua -Musiikki

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Aikamme taidemusiikkia konsertissa Kyselyhaastattelu kuulijan kokemuksista

Aikamme taidemusiikkia konsertissa Kyselyhaastattelu kuulijan kokemuksista Aikamme taidemusiikkia konsertissa Kyselyhaastattelu kuulijan kokemuksista Jussi-Matti Haavisto Kirjallinen työ (Sävellys) Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä Klassisen musiikin osasto Sibelius-Akatemia

Lisätiedot