PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003"

Transkriptio

1 PELASTUSTA RUMPUNI SOI SUOMALAINEN HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI VUONNA 2003 Veikko Ahonen Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri

2 ABSTRACT Veikko Ahonen Salvation my drum sings Finnish Spiritual Pop Music Scene in 2003 Järvenpää, autumn pages, 4 appendixes Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education My approach in my final thesis is to explore Finnish gospel- and spiritual popmusic scene. I also will define the meaning of the words gospel and spiritual pop music. I explore how gospel and spiritual pop-music have changed during last few years. In my research I use Martin Luther s theories about theology in music. Music affects people both mentally and physically. The effect depends on one s situation in his / her life, and his / her own former history. Therefore music is an extremely usable tool in church youth work for telling youngsters about God, Christ and The Holy Spirit. I interviewed six musicians who are working inside in spiritual pop music scene. Some of the musicians are well-known artists in Finnish gospel scene and others are musicians that are in the beginning of their musical career as semiprofessional musicians. Myself being a musician, I experienced interviews highly interesting I could reflect my own opinions of the subject with other musicians. The results are interesting. As spiritual pop music has come nearer to mainstream pop music, it comes nearer to all people. But this movement consists also a risk. This happening, gospel might lose its edge, which has done it so special compared to any other music style. Opinion differences around spiritual dogmas, which have torn the church apart, are also being seen in Christian youth culture in Internet. In part four I introduce the Finnish gospel- and spiritual pop music scene in these days, and appendix 3 includes an exhaustive list of bands, which are working in the gospel scene. In appendix 4 there are instructions to arrange a concert in the parish. Keywords: Gospel Music; Spiritual Music; Spiritual Songs; Popular Music; Qualitative Research; Interview Research Stored at: Library of Järvenpää Unit

3 TIIVISTELMÄ Veikko Ahonen Pelastusta rumpuni soi Suomalainen hengellinen populaarimusiikki vuonna 2003 Järvenpää, syksy sivua, 4 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) + diakoni + lähetyssihteeri Opinnäytetyöni tavoite on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus Suomessa tällä hetkellä vallitsevasta gospel-, ja hengellisestä populaarimusiikista. Määrittelen työssäni myös käsitteitä gospelmusiikki ja hengellinen populaarimusiikki. Pohdin hengellisen populaarimusiikin muuttumista Suomessa 1990-luvun lopulta tähän päivään. Musiikki vaikuttaa ihmiseen sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se vaikuttaa ihmiseen eri tavoilla riippuen ihmisen oman elämän tilanteesta ja ihmisen omasta historiasta. Se on erittäin käyttökelpoinen väline evankeliumin julistamiseen seurakunnan nuorisotyössä. Teoreettisena aineistona käytän Lutherin ajatuksia musiikin teologiasta. Menetelmänä käytin teemahaastattelua ja haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Haastatelluista osa on arvostettuja ja tunnettuja muusikoita ja vaikuttajia ja osa kokemattomampia soittajia hengellisen musiikin alueella. Näin koin saavani ilmiöön laajan ja monipuolisen näkökulman. Itse muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisina sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden kanssa. Tulokset ovat varsin mielenkiintoisia. Hengellisen musiikin tullessa lähemmäksi populaarikulttuuria se tulee lähemmäksi kaikkia ihmisiä, mutta myös saattaa kadottaa itsestään sen, mikä siitä on alun alkaen tehnyt omalaatuista. Kirkkoa sen historian jakaneet mielipiteet uskon asioista heijastuvat myös kristilliseen nuorisokulttuuriin internetissä. Tutkimusprosessi synnytti materiaalia joista olen osan koonnut liitteisiin ja siksi myös liitteet on numeroitu. Liitteessä 3 on lista Suomessa tänä päivänä säännöllisesti toimivista hengellisen populaarimusiikin yhtyeistä. Liite 4 selvittää tärkeät asiat, joita on huomioitava gospelkonsertin järjestämisessä. Luvussa 4 esittelen hengellisen populaarimusiikin historiaa ja sen tilaa tämän päivän Suomessa. Samassa luvussa pohdin myös musiikin käytön perusteita seurakuntien nuorisotyössä. Asiasanat: gospelmusiikki; hengellinen musiikki; hengelliset laulut; populaarimusiikki; kvalitatiivinen tutkimus; haastattelututkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön kirjasto

4 SISÄLLYS ABSTRACT / TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2. KESKEISET KÄSITTEET Populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki Gospelmusiikki MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA Musiikin vaikutus ihmiseen Luther ja musiikki HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Hengellinen populaarimusiikki 2000-luvulla Musiikki seurakunnan nuorisotyössä TUTKIMUSASETELMA Tutkimustehtävä ja aineiston kerääminen Aineiston luotettavuus ja analyysimenetelmät TUTKIMUSTULOKSET Oletko gospelmuusikko? Millainen on hyvä konsertti? Muutokset hengellisessä populaarimusiikissa Kokevatko hengellisen populaarimusiikin soittajat kutsumusta? Anonyymit kamppailut uskosta JOHTOPÄÄTÖKSET 36 LÄHTEET 38 Liite 1 Sähköposti haastateltaville Liite 2 Haastattelukysymykset 41 Liite 3 Hengellistä populaarimusiikkia soittavat yhtyeet vuonna Liite 4 Konsertin järjestäminen 44

5 JOHDANTO Olen soittanut kaksi vuotta rumpuja Tummaa valoa ja Jugesgroup -yhtyeissä. Yhtyeiden musiikkia voitaisiin kutsua kristilliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi. Yhtyeet ovat esiintyneet vuonna 2003 noin 20 kertaa. Tätä tehdessäni olen pohtinut paljon, mitä on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja mikä on sen tila tämän päivän Suomessa. Käsite gospelmusiikki on ollut minulle aina hieman vaikea. Onko se eri asia kuin hengellinen populaarimusiikki? Millaisina määritelminä muusikot itse kokevat ne? Millaisia hengellisen musiikin konsertit ovat? Millaista on suomalainen hengellinen populaarimusiikki ja miten se on muuttunut viime vuosien saatossa? Tavoitteeni on luoda laaja, mutta yksinkertainen ja selkeä katsaus tämän hetken gospel- ja hengellisestä populaarimusiikista Suomessa. Olen rajannut kirkkomusiikin pois ja keskityn ainoastaan populaarimusiikin keinoin toteutettuun hengelliseen musiikkiin. Musiikki hengellisyyden tukena (2000) on Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Se on kvalitatiivinen tutkimus jossa haastateltiin neljää muusikkoa ja yhtä gospelyhtyettä. Tutkimuksen tekivät Katri Heinonen ja Satu Luode. Luvun 3 otsikko on lainattu suoraan tästä työstä. Tutkimuksen mukaan musiikki voi tukea hengellisyyttä monin tavoin. Siinä nousi myös esiin uusi käsite; Musiikin henki. Se tarkoittaa musiikin lopputuloksesta aistittavaa henkeä, jolla musiikkia on tehty. (Heinonen & Luode 2000, ) Heinonen ja Luode totesivat musiikin vaikuttavan ihmisen hengellisyyteen, ja minun tutkimukseni selvittää, miten musiikilla yritetään vaikuttaa. Yrjö Sariolan Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi (1992) on merkittävimpiä suomalaisia musiikin teologian kirjoja, joka avaa musiikin teologiaa ja Lutherin ajatuksia siitä selkeästi. Gospel suomen seurakunnissa on empiirinen tutkimus. Sen on tehnyt Jukka Karlsson, joka on yksi haastateltavistani. Tutkimuksessa nousee esiin kaksi erikoista piirrettä. Seurakunnan kanttoreiden tietämättömyys gospelyhtyeistä ja nuorisotyöntekijöiden asenne yhtyeitä kohtaan. Kristillisen musiikki- ja nuorisokulttuurilehti Music & missionin pienoisgallupin mukaan

6 6 viidestä kanttorista kolme ei tuntenut yhtään suomalaista gospelyhtyettä. Tutkimukseen vastanneista nuorisotyöntekijöistä lähes puolet eivät tilanneet gospelyhtyeitä konsertoimaan, koska yhtyeiden julistus oli heidän mielestään liian selkeää. (Karlsson 1996, ) Miikka Anttilan Pro-gradu Musica Optimum Dei donum (1990) käsittelee Martti Lutherin musiikin teologiaa. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen käsittelee kirjassaan Musiikki sanaton kieli (1997) musiikkiterapian käytön mahdollisuuksia. Lutherin ja Ahosen esittämät ajatukset musiikin vaikutuksesta ihmisen mieleen kohtaavat toisensa sopusoinnussa. Molempien mukaan musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja hyvin erikoisella tavalla. Viittaan Anttilan työhön verrattain paljon, koska Lutherin musiikin teologian ajatukset tulevat siinä esille erinomaisesti. Haastattelin yhteensä kuutta muusikkoa. Muusikkona koin haastattelut erittäin mielenkiintoisiksi sain peilata omia runsaasti pohtimiani ajatuksia toisten muusikoiden ajatuksiin. Muusikoita haastatellessa sain arviolleni tukea: hengellinen populaarimusiikki on muuttunut paljon viimeisen viiden vuoden kuluessa. Siihen on tullut ammattimaisempi ote ja siitä on tullut monipuolisempaa kuin aiemmin. Työni voisi olla suunnattu muusikoille, koska olen itse muusikko. Olen pyrkinyt selkeään tekstiasuun jossa ei ole musiikkialaan liittyviä ammatillisia ilmauksia, mutta subjektiivisuudestani johtuen muusikot ymmärtävät tekstiäni luultavasti parhaiten. Läheisyyteni aiheeseen näkyy työssäni varmasti, enkä osaa olla objektiivinen konsertin järjestäjän tai kuulijan näkökulmalle. Subjektiivisuuteni on ollut tärkeä apu analysoidessani haastatteluja ja yrittäessäni kuvata muusikoiden usein jäsentymättömiä ajatuksia. Valmistuvat kirkon nuorisotyöntekijät voisivat olla tutkimukseni lukijoita moni ei tiedä, millaista työtä kristillistä sanomaa sisältävän musiikin tekijät tekevät ja mitä he voivat seurakunnillemme tarjota. Toivon myös, että Diakonia-ammattikorkeakoulu saisi eväitä nuorisotyönohjaajien koulutukseen. Luento konserttien

7 7 järjestämisestä voisi olla hyvä lisä kirkon virkaan opiskelevien ammattiopintoihin. Kiitos muusikoille, joiden kanssa olen saanut keskustella tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Kiitos myös Antti Eleniukselle länsimaiden edustajalle.

8 8 2. KESKEISET KÄSITTEET Käytän musiikkityylien määrittelyssä luokitusta, jota Suomen kirjastot käyttävät. Kirjastologistiikka on yksityiskohtaista ja tarkkaa, joten musiikkityylien luokitukset ovat perusteltuja ja siten tarkoituksenmukaisia. 2.1 Populaarimusiikki Musiikkityylien määrittely on aina vaikeaa. Artisti voi itse ajatella ettei hänen rockmusiikkinsa, jossa on hengellinen teksti, eroa mitenkään muista rockyhtyeistä. Jokainen sanoittaja kirjoittaa tekstejä, jotka kertovat hänen omasta ajatusmaailmastaan, arvoistaan ja elämästään. Tarkemmin tutkittuna selvästikin lokeroidusta musiikista kuulee helposti musiikkityylien sulautumisen toisiinsa. Esimerkiksi The Beatlesin musiikki sisälsi popmusiikiksi runsaasti progressiivisia vaikutteita. Yhtyeitä voikin ajan kuluessa määritellä itse itsellään. The Beatles on The Beatles ja Juha Tapio on Juha Tapio. Populaarimusiikki tarkoittaa samaa asiaa kuin kevytmusiikki. Kirjastojen luokkajaossa populaarimusiikki on jaettu kuuteen alaluokkaan. Näissä luokissa on popmusiikki (78.891) ja blues / jazz (78.892). Nämä musiikkityylit ovat yleisimpiä tyylejä hengellisessä populaarimusiikissa Suomessa. Popmusiikki (luokka ) Rock Rock and roll. Rockabilly Hard rock. Heavy rock Folkmusiikki. Hootenanny. Folk rock Country Soul. Funk. Hip hop. Rap Reggae. Ska Dance. Tekno Etninen popmusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.)

9 9 Popmusiikin olemukseen kuuluu yksinkertaisuus, iskevä laulumelodia ja kertosäkeiden voimakas tarttuvuus. Popmusiikkiin kuuluu myös tietty vahva rytminen poljento. Blues ja jazz (luokka ) Blues Folk-blues. Country blues. Mississippi-blues Barrelhouse piano. Boogie woogie City-blues. Chicago-blues Rhythm and blues. Doo wop Zydeco Jazz Traditionaalinen jazz Swing Bebop. Mainstream-jazz. Afrokuubalainen jazz Free jazz. Avantgarde jazz Third stream-jazz Fuusiomusiikki Etninen jazz Viihdemusiikki (www.kirjastot.fi/fi/linklibrary/selaus2.asp?taso=2&id=1205.) Bluesiin on aina liitetty tietty surumielisyys ja useimmat ihmiset tunnistavat bluesin kuullessaan sen hyvin nopeasti. Jos soittajat sopivat soittavansa bluesia, se tarkoittaa aina periaatteessa samaa kahdentoista tahdin mittaista blues-kaavaa. Jazz eroaa popmusiikista ja bluesista ehkä eniten soittimiensa vuoksi. Jazzissa käytetään paljon puhallinsoittimia. Trumpetteja, pasuunoita ja saksofoneja käytetään myös popmusiikin soul- ja funk musiikkityyleissä, mutta jazzissa niitä käytetään enemmän kuin popmusiikissa tai bluesissa. Populaarimusiikin tyylit voivat olla myös sekoitus toisiaan, mutta usein musiikki on jaettavissa ja määriteltävissä jonkinlaiseen lokeroon. Tämä siksi, että kuulijalla olisi jonkinlainen ennakkokäsitys musiikista, jota hän ei vielä ole kuullut. Kirjaston luokan alla on popmusiikin, blues / jazzin lisäksi viihdemusiikki luokassa ja laulelmamusiikki luokassa Näitä musiikin tyylejä suomalaisessa hengellisessä populaarimusiikissa on niin

10 10 vähän, etten käsittele niitä tarkemmin. Tiivistettynä voidaan sanoa, että populaarimusiikki on musiikkia, joka ei ole klassista musiikkia. 2.2 Hengellinen populaarimusiikki Hengellinen populaarimusiikki on mielenkiintoisesti eritelty popmusiikin luokasta omaan luokkaan Erikoista on, että hengellinen populaarimusiikki on säveliltään ja musiikiltaan täysin populaarimusiikkia, mutta se ei ole samassa luokassa populaarimusiikin kanssa. Kappaleiden sanoitukset määrittävät sen omaksi luokakseen erilleen populaarimusiikista. Tämä tekee mielestäni hengellisestä populaarimusiikista erikoisen verrattuna muihin musiikkityyleihin siinä yhdistetään yleinen musiikkityyli erikoiseen tekstitykseen. Voiko musiikki olla hengellistä populaarimusiikkia mutta ei gospelmusiikkia? Hengellinen populaarimusiikki on käsitteenä periaatteessa sama kuin gospelmusiikki, mutta laajempi. Suomessa gospel on kuitenkin muodostunut yleisnimitykseksi musiikille, jossa on hengellinen teksti. Silti kutsuisin itse gospelmusiikiksi sellaista musiikkia, jossa puhutaan Jeesuksesta. Mikä tahansa yhtye voi laulaa Jumalasta leimautumatta gospel- tai hengellisen musiikin yhtyeeksi, mutta jos yhtye tai artisti laulaa Jeesuksesta, se on selkeästi gospelmusiikkia. Meillä oli Temppeliaukiossa kerran konsertti jota mainostettiin gospelkonserttina. Sieltä lähti pari vihaista Amerikkalaista, lähti pois ja ne sano, että ne oli vartin olleet ja täähän on ihan rock-konsertti. Sen mä oon todennut että jaaha, tässä on tämmönen niinsanottu semaattinen ongelma, että mitä sanat tarkottaa. (Haastateltava M6.) Gospel on sen vakiintuneesta asemasta huolimatta edelleenkin melko väärin ymmärretty termi ja tuo usein mieleen harhaanjohtavan musiikkityylin, esimerkiksi Mustien Orjien gospelin. Siksi mielestäni suomalaisesta gospelmusiikista puhuttaessa termit hengellinen populaarimusiikki tai kristillinen populaarimusiikki ovat parempia. Toisaalta kevyenmusiikin keinoin toteutettua hengellistä musiikkia on hieman harhaanjohtavaa kutsua hengelliseksi

11 11 populaarimusiikiksi ei evankeliumi ole koskaan kovin pop. Hengellinen populaarimusiikki on kuitenkin paras termi kuvaamaan tässä tutkimuksessa käsiteltävää ilmiötä. Termi kristillinen nuorisomusiikki on esiintynyt joissain keskusteluissa. Se tarkoittaa samaa asiaa, kuin hengellinen tai kristillinen populaarimusiikki. Itse pidän käsitteestä hengellinen populaarimusiikki enemmän kuin kristillinen populaarimusiikki, hengellinen -sana kuvaa mielestäni paremmin hengellisen populaarimusiikin tuonpuoleisuuteen liittyvää olemusta. Suomen kontekstissa hengellisen populaarimusiikin soittajat ovat kuitenkin yleensä kristittyjä. 2.3 Gospelmusiikki Yleisimmän määritelmän mukaan gospelmusiikki on Yhdysvaltojen mustan väestön hengellistä musiikkia josta on tullut myös modernin hengellisen musiikin yleisnimike. (Virtaranta, Huuhka, Koivisto, Polvinen, Tunkelo, & Wiio 1989, 382; Jokinen 2000, 3). Hengellisen populaarimusiikin (78.896) alaluokka on gospelmusiikki ja spirituaalit ( ). Gospelilla tarkoitetaan kirjastoluokituksessa käsittääkseni mustaa gospelia ja spirituaaleilla negrospirituaalien kiihkeään rytmiin pohjautuvaa mustaa gospelia. Allmedia guide on yritys joka tarjoaa palveluja musiikin, elokuvien ja tietokonepelien harrastajille. Yrityksen internet-sivut määrittelevät gospelmusiikin kolmeen osaan. Ensimmäinen luokka on black gospel. Musta gospel on syntynyt Pohjois-Amerikan eteläosien puuvillapelloilla 1300-luvulla. Mustilla Orjilla ei ollut lupa osallistua valkoisten jumalanpalveluksiin ja he kehittivät oman tyylin hengelliselle musiikilleen. Tyyli perustuu vanhoihin negrospirituaaleihin ja on rytmiltään nopeaa. Toisena luokkana on kantrigospel, jossa yhdistyy kantrimusiikin tyyli ja hengelliset sanoitukset. Kolmantena tyylinä on musiikki, joka määritelty englanniksi CCR eli Contemporary Christian Music (Allmedia Guide.) Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa kristillistä populaarimusiikkia.

12 12 Sariola pohtii kriittisesti gospelmusiikkia ja hänen mukaan sitä tehdessä on syytä tiedostaa siihen liittyviä teologisesti että musiikillisesti keskeisiä ongelmia. Kriittisellä otteella hengellisestä musiikista voidaan karsia piirteet, jotka vääristävät sanomaa eli evankeliumin välittämistä. Se tarkoittaa gospelin sisäisten tyylisuuntien kriittistä arviointia ja pyrkimystä mahdollisimman hyvään laadulliseen tasoon (Sariola 1992, 75.) Olen Sariolan kanssa samaa mieltä siitä, että hengellistä populaarimusiikkia tai gospelmusiikkia soittavat ihmiset ovat melko tärkeiden asioiden äärellä eivätkä siksi tavallisia muusikoita. Toivottavasti Sariolan käsittelemä laadun taso tarkoittaa ammattimaista asennetta. Mieleeni tulee Suomen ensimmäiset gospelyhtyeet, joiden ensisijainen tarkoitus evankeliumin julistaminen saattoi sivuuttaa musiikilliset aspektit. Jumalan sana on väkevä, mutta ihmisellä on paljon mahdollisuuksia tehdä siitä vastenmielinen ja eri konteksteihin epäsopiva. Hengellistä musiikkia soittavan muusikon tärkein ominaisuus lieneekin ymmärtää, mikä eri konteksteissa on paras tapa kertoa evankeliumia. Jumalan sanaa ei kannata pilata huonolla musisoinnilla, eikä hyvällä musisoinnilla saa tyhjästä sanomasta evankeliumia.

13 13 3. MUSIIKKI HENGELLISYYDEN TUKENA 3.1 Musiikin vaikutus ihmiseen Musiikki vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti. Pohdittaessa musiikin vaikutusta ihmisen hengellisyyteen on tärkeää hahmottaa, miten musiikki vaikuttaa ihmiseen yleisellä tasolla. Musiikkiterapeutti Heidi Ahonen kirjoittaa kirjassaan musiikin vaikutuksesta ihmiseen ja hänen mukaansa ihminen on psykofysiologinen olento. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen psyykkiset toiminnot vaikuttavat fyysisiin toimintoihin ja toisinpäin. Musiikilla on neurologisfysiologisia ja psykologisia vaikutuksia samanaikaisesti. Siten musiikki stimuloi ihmistä yhtä aikaa sekä psyykkisesti, että fyysisesti. Se saa aikaan tapahtumien sarjan, jossa sekä keho että mieli aktivoituvat ja auttavat ihmistä saamaan yhteyden ja kosketuksen niihin. Tämä vuoksi musiikin on usein sanottu olevan tunteiden tulkki (Ahonen, H. 1997, 43.) Musiikki voi tuoda Jumalan sanaa esille siten, että sekä ihmisen tiedollinen ymmärrys, että kätketty alitajunta käsittelevät kuultua musiikkia ja sanallista sisältöä. Musiikin vaikutuksessa erikoista on se, että sama kappale synnyttää eri ihmisissä erilaisia ajatuksia, oivalluksia tai pohdintoja. Sen kosketus ulottuu sekä kuulijaan, että soittajaan. Musiikki tarjoaa kuulijalleen tai soittajalleen sisällöllisesti abstrakteja muotoja, joita kummatkin voivat soveltaa sen hetkiseen elämysmaailmaansa sopiviksi. Ihminen sijoittaa musiikkiin oman henkilökohtaisen merkityssisältönsä ja siten musiikki puhuttelee eri ihmisiä eri tavoin (Ahonen, H. 1997, 57). Yllätävä huomata, että vaikka on itse kirjoittanut biisin ja aattelee että no mähän kirjotin sen, kyllähän tiedän mistä siinä puhutaan ja kuitenkin saattaa joskus laulaessaan melkein kyyneliin liikuttua siitä että se oma biisi kolahtaakin johonkin ihan uudelle tasolle. Ja se meneekin syvemmälle kun on koskaan aikaisemmin oivaltanut, vaikka on laulanu sitä kymmeniä kertoja. (M3)

14 14 Haastateltava M3:n kommentti oman musiikin kosketuksesta tukee täysin Heidi Ahosen teoriaa ja seuraavassa alaluvussa esiteltäviä Lutherin näkemyksiä; Musiikki vaikuttaa kuulijaan ja soittajaan. 3.2 Luther ja musiikki Lutherin mukaan musiikin teologinen merkitys perustuu siihen, että musiikki on Jumalan lahja (donum Dei) ja Jumalan luomus (creatura Dei). Myös Lutherin aikalainen, Calvin, joka muutoin edustaa pidättyvää ja osin kielteistäkin suhtautumista musiikkiin, tunnustaa musiikin Jumalan lahjaksi (Anttila 1990, 24.) Sariola kirjoittaa Lutherin ajatuksista musiikkia kohtaan: Rakastan musiikkia. Minua eivät miellytä hurmahenget, sillä he tuomitsevat sen. Rakastan musiikkia, koska se on jumalan lahja eikä ihmisen aikaansaannos; se tekee mielen iloiseksi, se karkoittaa paholaisen, se synnyttää vilpitöntä iloa. Musiikkia harjoitettaessa katoavat viha, aistillisuus ja pöyhkeys. Annan musiikille ensimmäisen arvosijan teologian jälkeen. Tämän ovat esimerkillänsä osoittaneet Daavid ja kaikki profeetat, jotka ilmaisevat sanottavansa runoin (metris) ja lauluin (WA 30 II, 696; Sariola 1992, 22.) Musiikki on Lutherin mukaan Jumalan hyvä luomisteko, jota tulee käyttää Sanan eteenpäin viemiseksi ja hyvän mielen luomiseksi. Luther uskoo lauletun evankeliumin olevan tehokkaampi kuin puhutun. Lausuttu Sana puhuttelee ainoastaan ihmisen ymmärrystä, mutta laulettu sana koskettaa ymmärryksen lisäksi tunne-elämää (Anttila 1990, 35). Lauletun Sanan vaikutus ei kosketa vain laulajaa, vaan myös kuulijaa. Jumalanpalveluksissa laulava liturgi koskettaa luultavasti paljon syvemmin, kuin puhuva liturgi. Lutherin asettamat laadulliset vaatimukset musiikille eivät ole määreitä, vaan kuuluvat itsessään musiikin olemukseen. Musiikin ei pidä täyttää joitain teknisiä vaatimuksia ollakseen hyväksyttävää esimerkiksi kirkkomusiikiksi. Musiikki on luonnostaan hyvää, ja Lutherin mukaan musiikissa oleva paha on todellinen Paha. (Anttila 1990, 27). Hyvä musiikki on Jumalasta ja huono Saatanasta.

15 15 Erikoista Lutherin musiikin kuvaamisessa on musiikin iloluontoisuuden korostaminen. Hänen mukaan hyvä musiikki on aina iloista, ja musiikkia laulaessa tai soittaessa on oltava iloinen. Eikä surullisena myöskään tule laulaa surullisia lauluja, vaan iloisia. Usko on iloa, joka heijastuu musiikkiin. Usko synnyttää iloisen mielen ja iloinen mieli laulaa. Lutherin musiikkikäsitys voidaan kiteyttää neljään kohtaan, joiden mukaan musiikki on 1. Universaalinen ilmiö. 2. Liikettä. 3. Järjestystä. 4. Mittaa. Universaalius tarkoittaa musiikin vaikuttavaa voimaa yli kulttuuri- tai kielirajojen johon puhe ei pysty. Ääni perustuu liikkeeseen. Ilma itsessään on täysin epämusikaalista ja mykkää, mutta jos jokin liikuttaa ilmaa, siitä tulee ääntä. Musiikki perustuu usein vahvasti numeroihin, järjestykseen ja rytmiin. Sen vaikuttavuus syntyy yleensä toistuvista teemoista tai jatkuvasta rytmistä. Musiikki ei ole ainoastaan jonkin tunteen tai ilmiön kuvaaja, vaan se toimii myös aktiivisena osapuolena. Sen lisäksi, että musiikki on järjestystä, se myös luo ja ylläpitää sitä (Anttila 1990, ) Vaikka Luther jakaakin musiikin selkeän matemaattisesti, se ei ole itsetarkoitus eikä matemaattisuus tee musiikista tärkeää. Lutherin ajattelussa musiikin ainutlaatuinen merkitys ei perustu sen säännöllisyyteen ja täsmälliseen muotoon, vaan vaikutukseen ihmisen sieluun ja sen toimimiseen evankeliumin julistajana (Anttila 1990, 34). Tuomo Mannermaan mukaan Lutherin ristin teologia tulee selvästi esiin hänen ajattelussaan musiikkia kohtaan. Ihmisen rakkaus henkistää hänet ja sijoittaa Jumalan ainoastaan aineellisen maailman tuolle puolen, eli taivaaseen. Todellisuudessa Jumala on läsnä nimenomaan siellä, mikä ihmisestä näyttää vähiten Jumalalta, nimittäin materiassa ja aineellisessa todellisuudessa (Sariola 1992, 24.) Näin ajateltuna musiikin vaikutus tulee juuri siitä, että ihminen antautuu Jumalalle, ottaa vastaan musiikin lahjan, ja tekee siitä ainetta ja todellisuutta. Jumala on musiikin säveltäjä, Jeesus on nuottipaperi ja Pyhä Henki on ilma jossa musiikki liikkuu. Tässä yhtälössä ihminen on varmasti torvi.

16 16 Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Luther ajattelisi suomalaisesta hengellisestä populaarimusiikista. Hengellisen rock-musiikin käyttö nuorisotyössä voidaan perustella kontekstuaalisuudella. Luther luultavasti pitäisi tästä menettelystä. Virret eivät oikeasti ole kovin hyvä nuorisotyön väline. Ne ovat melko vaikeita laulaa, eivätkä ne tyylillisesti välttämättä puhuttele nuorisoa. Nuoria voi puhutella vain nuorten omalla kielellä. Luther luultavasti kuitenkin kritisoisi ammattimaisuuden mukana tulleita lieveilmiöitä. Kun esiintymispalkkiot ja työn kustannukset nousevat korkeiksi, monille seurakunnille on mahdotonta pyytää yhtyeitä konsertoimaan. Artistit voivat asettaa riman korkealle, eivätkä lähde konsertoimaan pienellä äänentoistolaitteistolla ilman valoja. Ammattimaiseen asenteeseen pitäisi kuulua joustavuus ja ymmärrys konserttipaikkojen erilaisuudesta. Tällä hetkellä vallitsevaa tapahtumakulttuuria Luther luultavasti myös kritisoisi. Tapahtumat saattavat olla päivän mittaisia ja esiintyjiä on useita. Päivät ovat tarkasti aikataulutettuja eikä yhteisiä lauluja juuri ole. Tapahtuma on toinen toistaan upeampien esiintymisten ketju. Ihmiset eivät välttämättä laula, eikä Jumalan Sanaa lueta ihmiset vain hyppivät. Onko se hengellistä? Luvussa 6.5 käsiteltävät internetin vieraskirjojen keskustelut saisivat varmasti Lutherin kiihtyneeseen mielentilaan. Hän ei voisi ymmärtää, miten joku voi nimettömänä tehdä henkistä väkivaltaa esiintyvälle gospelmuusikolle. Tällaisessa tilanteessa Luther luultavasti kirjoittaisi mielipidekirjoituksen Kotimaa lehteen ja toisi esiin ihmisen vastuun omista teoistaan, vastuun Jumalalle teoistaan, kultaisen säännön, rakkauden kaksoiskäskyn, ja sen jälkeen toteaisi olevansa kaikista syntisistä suurin. Luther ei voisi sietää vieraskirjoissa käytäviä keskusteluja, joiden osapuolilla ei ole nimiä eikä kasvoja ja joissa ei kunnioiteta lähimmäistä.

17 17 4. HENGELLINEN POPULAARIMUSIIKKI SUOMESSA 4.1 Suomalaisen hengellisen populaarimusiikin historiaa Suomessa vallitsevan vilkkaan gospeltoiminnan vaikuttajia ovat olleet mm. Pro Fide -yhtye ja Jaakko Löytty (Virtaranta ym. 1989, 383). Vuosi 1966 oli Pro Fide nimisen yhtyeen perustamisvuosi ja Jaakko Löytty teki ensimmäisen albuminsa vuonna Nämä ovat vuosia, jolloin suomalaisen gospelin ja hengellisen populaarimusiikin siemen on kylvetty maahan. Löytyn ja Pro Fiden merkitys suomalaiselle hengelliselle populaarimusiikille ja sen syntymiselle on ollut hyvin tärkeää ja 70-luvulla tyypillistä on ollut voimakas herätysliikkeiden vaikutuskausi. Pro Fiden taustajärjestönä toimii edelleen Suomen Raamattuopisto Kauniaisissa. Tämän vuoksi Pro Fide mielletään edelleenkin viidesläiseksi yhtyeeksi. Ennakkoasenteet saattavat karista nähdessään yhtyeen keikalla. Pro Fiden voidaan kuitenkin sanoa olevan ensimmäisiä gospelyhtyeitä, jotka ovat levyttäneet ja konsertoineet aktiivisesti. Tyypillisimpiä Pro Fiden kappaleita vanhemmsta tuotannosta on Juokse lapsonen juokse ja Sinun sielusi tähden. Modernimpaa Pro Fideä edustavat kappaleet Mahdollisuus ja Tarina luvulla vaikutti vahvasti yhtye nimeltä The Road. Ensimmäinen virallinen The Road yhtyeen konsertti on ollut Vivamossa Ainutlaatuista on se, että vuodesta 1985, jolloin kosketinsoittaja Jussi Pyysalo liittyi yhtyeeseen, yhtye on pysynyt samana. Erikoista on ollut myös The Roadin radikaalius tuohon aikaan. 80-luvun puolessavälissä mukaan tulleet nahkareleet uskomattomine rimpsuineen musiikin ollessa jyräävää Road n Rollia ei kukaan kysynyt, onko yhtye lintu vai kala. Yhtye on tehnyt vuosittain luultavasti enemmän konsertteja kuin yksikään toinen gospelyhtye Suomessa. The Roadin tunnetuin kappale lienee Ykkösuutinen. Exit -yhtye on perustettu Sen laulajana toimii Pekka Simojoki, jonka panos erityisesti Nuoren seurakunnan veisukirjaan on ollut mittava. Yhteistyö

18 18 säveltäjä Simojoen ja tekstittäjä Anna-Mari Kaskisen välillä on synnyttänyt lauluja, jotka ovat tuttuja monille ihmisille. Tällaisia ovat esimerkiksi Riihikirkkohymni ja Tänään häneen uskon. Muita luvuilla vaikuttaneita yhtyeitä ovat esimerkiksi Livingstone (Pekka Ruuska), Gospel Power (Lasse Heikkilä), Grace (Tarvo Laakso), Disciples, Pepe ja hyvä olo sekä Jakaranda, joka ainoana yhtyeenä näistä kuudesta vaikuttaa edelleenkin. Gospel Powerin toimintaa tukemaan perustettiin saman niminen yhdistys, joka tänäkin päivänä mahdollistaa muutamien gospelyhtyeiden aktiivisen toiminnan luvun loppupuolella yhtyeitä, joiden musiikkia voidaan kutsua hengelliseksi populaarimusiikiksi tai gospelmusiikiksi, oli jo monia kymmeniä. 90-luvulla kaksi merkittävintä hengellisessä rock-musiikissa vaikuttanutta yhtyettä ovat olleet Terapia ja bass n Helen. Tämä tuli esiin myös haastatteluissa, joissa kokemattomammat muusikot nimesivät 90-luvun vaikuttavimmiksi yhtyeiksi juuri nämä kaksi yhtyettä. Eräänlaiseksi todisteeksi kunnioitetusta asemasta hengellisen musiikin alueella bass n Helenin kappale Taisteluni on otettu mukaan Nuoren seurakunnan veisukirjan vuoden 2000 juhlapainokseen. bass n Helen teki ensimmäisen levyn Yhtyeen nimi tulee alkuajan kokoonpanosta, jossa soitti Heleniuksen veljekset Harri ja Olli sekä basisti Petri Ryöti. Musiikkityyliä voisi luonnehtia alternative pop / rock-musiikiksi. Sanoituksissa käytettiin, ja käytetään edelleen kielikuvia, jotka jättävät kuulijalle ajattelun varaa. Bändin soittotaidon lisäksi Harri Heleniuksen tekstit ja hänen persoonallinen lauluäänensä lienevät suosion syitä. Viime vuosina yhtye on kokenut suuria kokoonpanouudistuksia, jotka luonnollisesti vaikuttavat musiikin ja toiminnan tulevaan suuntaan. Terapia julkaisi ensimmäisen levynsä samana vuonna kuin bass n Helen, eli Terapian rankka ja raskas tyyli raikkain maustein tekivät bändistä tänäkin päivänä jatkuvaa suosiota nauttivan yhtyeen. Laulaja Petri Lassilan sanoitukset ovat arvostettuja värikkyyden ja puhuttelevan monitahoisuutensa vuoksi,

19 19 unohtamatta selkeää ilosanomaa. Tunnetuimpia kappaleita voisivat olla Tämä kaupunki ja Joona. 4.2 Hengellinen populaarimusiikki 2000-luvulla 2000-luku on tuonut hengelliseen populaarimusiikkiin uutta monella tavalla. Ehkä selkein muutos ja kehitys on tapahtunut ammattimaisuuden lisääntymisenä. Levyille hankitaan myös gospelpiirien ulkopuolisia tuottajia ja keikoilla käytetään yhä ammattimaisempaa äänentoistomiehistöä. Pyrotekniikka, pommit ja tulisuihkut ovat myös tulleet konsertteihin jäädäkseen. Levyjen kustannukset ovat nousseet ja yhä enemmän on tarjolla selvästi kristillisiä levyjakelijoita. Kustantajien määrä on sentään edelleen melko pieni. Tämän vuoksi vielä edelleenkin useat levyt ovat omakustanteita. Tämän hetken luultavasti suosituimman gospelyhtyeen, The Rainin molemmat levyt ovat olleet tällaisia. Myös tyylien kirjo on leventynyt entisestään. Monet eri populaarimusiikin tyylilajit ovat nähtävissä tämän päivän kristillisessä populaarimusiikissa. Rankkaa heviä edustavat esimerkiksi Terapia ja The Rain. Vanhakantaisempaa rock-musiikkia edustavat ehkä Pro Fide, The Road ja Mooseksen parta. Puhtaampaa sähkökitarapoppia harrastavat.kraka, Trabant, Juha Tapio, Exit, ja Men of Galilee. Soulin ja funkin vivahteita käyttävät esimerkiksi Dad s hello ja Syvä sininen ja progressiivisempaa soitantaa harrastavat ehkä Mikko Goes to Heaven ja Tummaa valoa. Joidenkin mielestä sanoitukset ovat menneet kielikuvamaiseen ja huonompaan suuntaan ja toisten mielestä taas ajatuksia herättelevämpään ja rikkaampaan suuntaan luvulla tekstit olivat ehkä selkeästi julistavampia ja hyvin yksinkertaisia. Yksinkertaisuudessa on voimaa, mutta se voi olla mustavalkoista negatiivisella tavalla ja siksi luotaantyöntävää. Se saattaa kuitenkin myös ravistaa ja sykähdyttää positiivisella tavalla. Kielikuvamaisuudet saattavat olla hengellistä musiikkia vierastavalle ihmiselle helpompia lähestyttäviä, mutta saattavat toisten mielestä jättää sanottavan epäselväksi.

20 20 Kappaleiden sanoitusten ydin on yleensä kertosäkeissä. Siksi esimerkkeinä eri hengellisen musiikin sanoitustyyleistä voidaan käyttää kertosäkeitä. Punaisen auringon Sumo -albumin (2002) Tarinan kertoja -kappaleen kertosäe on hyvin kielikuvamainen. Kerro se kertomus. Lupaan en sulje silmiäni. Opeta minua ymmärtämään näkemääni. Älä siis jätä yksin minua harhailemaan kanssa vastausten, joita sinulta kysyä saan. (San. Mikko Sammalkivi) Hyvä esimerkki suoremmasta esitystavasta on Pro Fiden Tarina -albumin (2001) Piilossa -kappaleen kertosäe. Jeesus näkee sydämeen tuntee tietää tarkalleen kutsuu sinua tulemaan tänään alkamaan uudestaan. (San. Leevi Helo) Tunnetuimmilla yhtyeillä on monia aktiivisia ihailijoita, jotka seuraavat tarkasti yhtyeen tekemisiä. Fanikulttuuri on tullut vahvasti mukaan myös hengelliseen populaarimusiikkiin. Tällöin saatetaan pohtia yleisön motiiveja. The Rain on ehkä tämän hetken suosituin hengellisen rock-musiikin yhtye nuorison keskuudessa. Kappaleen Ylös kertosäe pohtii yleisön motiiveja tulla konsertteihin. Kappaleen teksti osoittaa yhtyeen tarkkanäköisyyttä tarkastella oman työnsä vaikutusta kuulijoihin. Kielet soi kunniaa! Kädet nousevat ilmaan, ne kantaa sun kaipuutas näin ylöspäin. Ehkä sait suurempaa mitä tunteet ja järki voi antaa. Ehkä hait Jumalaa vai haitko tunnelmaa? The Rain Cd-levy Tie 316. Omakustanne. San. Sami Haveri Olen yrittänyt tehdä kattavan listan kaikista hengellistä populaarimusiikkia soittavista yhtyeistä. Nämä yhtyeet konsertoivat Suomessa säännöllisesti vähintään kahden konsertin vuositasolla. Lista on liitteessä 3. Jotkut yhtyeet ovat voineet olla vuonna 2003 passiivisempia kuin aiempina vuosina. Listassa on melko varmasti kaikki hengellisen populaarimusiikin yhtyeet, jotka ovat tehneet vuonna 2003 vähintään 15 konserttia. Näitä yhtyeitä on listassa noin puolet.

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related Syyskuu no 55 /2012 http://www.youtube.com/watch?v=sugtzbcwtti&feature=related "Särkyneille on puhuttava hiljaa ja sanoin, jotka eivät lyö. Kuin tuuli, joka vaalii viljaa, kuin lempeä ja lämmin yö. Särkyneitä

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video.

muusikoiden kaltaista marginaaliryhmittymää, vaan kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi artistin kuin artistin on tehtävä video. 1 1. JOHDANTO Tämä tutkimus käsittelee suomalaisia musiikkivideoita. Musiikkivideolla tarkoitan kaupalliseen (televisio)levitykseen tarkoitettua lyhyttä, yleensä 3-5 minuuttia kestävää audiovisuaalista

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Rock-musiikin musta menneisyys. Petra Martikainen 2012

Rock-musiikin musta menneisyys. Petra Martikainen 2012 Rock-musiikin musta menneisyys Petra Martikainen 2012 Bluesin,jazzin,gospelin ja rockin juuret ovat Länsi-Afrikassa Orjakauppa Yhdysvaltoihin 1600-luvulta lähtien -> orjat toivat mukanaan oman perinteensä,kirkoissa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Yhdistyspäivä

Yhdistyspäivä Yhdistyspäivä 7.4.2017 Esiintyminen Joissa ihmiset puhuvat toistensa kanssa ovat esiintymistilanteita (Pelias1992). Suppeammin vain teatteri-ilmaisu tai esteettisen tekstin esittäminen Tavallisimpia esiintymisiä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Yhteisöllisyys ja yksilön tuki riittääkö tavallisuus? Jyri Hakala

Yhteisöllisyys ja yksilön tuki riittääkö tavallisuus? Jyri Hakala Yhteisöllisyys ja yksilön tuki riittääkö tavallisuus? Jyri Hakala Urbaani syrjäytyminen Koskaan ei ole ollut näin paljon tietoa ja tarjontaa eri opiskeluvaihtoehdoista. Oppilashuollon palvelut ovat parantuneet

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6.

MAAILMAN NAPA. Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008. apa_mv_a7.indd 1 4.6. MAAILMAN NAPA Vihkonen on osa Pop In hanketta, joka tekee työtä seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 2006-2008 apa_mv_a7.indd 1 4.6.2007 22:32:08 Ketä sinä kosketit viimeksi? Miltä tuntui koskettaa? Miten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Omat rajat ja turvaohjeet

Omat rajat ja turvaohjeet Omat rajat ja turvaohjeet Jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa. Se tarkoittaa, että myös sinä päätät itse, kuka saa koskettaa sinua. Sinä saat myös päättää, mihin paikkoihin toinen ihminen saa

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Kotikonsertti. Sen jälkeen Mari lauloi Jonnen kitaran säestyksellä Juha Tapion Kaksi vanha puuta. Marin soolo-laulun kertosäe on:

Kotikonsertti. Sen jälkeen Mari lauloi Jonnen kitaran säestyksellä Juha Tapion Kaksi vanha puuta. Marin soolo-laulun kertosäe on: Kotikonsertti Sunnuntaina, 26.1.2014 klo 15.00 oli kotikonsertin aikaa. Konsertti järjestettiin 94-vuotispäivän kunniaaksi. Päivänsankarin vieraina olivat lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Mukana

Lisätiedot

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA

ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA ASUNNOTTOMIEN NAISTEN OSALLISUUS JA IDENTITEETIT DIAKONIATYÖN PALVELUKETJUSSA Diakonian tutkimuksen päivä 9.11.2007 Riikka Haahtela Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Tampereen yliopisto NAISTYÖN

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS Lions Clubs International MD 107 Finland IHMISTEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS KOODIT, SIGNAALIT, JOTKA KUVAAVAT AIVOJEN SYNAPSIEN VÄLISET KYTKENNÄT 1 Lions Clubs International MD 107 Finland TUOTTEESI/PALVELUSI,

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO

KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO KANNUSTAVA PALAUTTEENANTO AAVALLA MERELLÄ AVOIMIN PURJEIN Purjevene keskellä merta, ilman kompassia Joka suuntaan pääsee ja jossain vaiheessa osuu rannalle - mutta minne ja koska PALAUTTEEN ANTAMINEN JA

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot