SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o Laki. N:o valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1096 1100. Laki. N:o 1096. valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista N:o 1096 Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan valtion talousarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/1988) 3 a :n 1 momentin 7 kohta ja 22 :n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 a :n 1 momentin 7 kohta laissa 1111/2004 ja 22 :n 2 momentti laissa 165/1992, muutetaan 3 a :n 1 momentin 6 kohta, 3 a :n 2 momentin 2 kohta, 3 b :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 2 luvun otsikko, 14, 15, 19, 20 ja 23 sekä 25 :n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 a :n 1 momentin 6 kohta ja 3 a :n 2 momentin 2 kohta mainitussa laissa 1111/2004, 3 b :n 1 momentti laissa 898/2000, 12 :n 1 momentti laissa 1216/2003, 15 mainitussa laissa 165/1992, 19 osaksi laissa 1056/2002 ja 25 :n 1 momentti laissa 678/2000, sekä lisätään lakiin uusi 12 a ja 16 :ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1216/2003, uusi 2 momentti seuraavasti: 3a Nettobudjetointi Talousarvioon voidaan ottaa seuraavista tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat (nettobudjetointi): 6) lakiin perustuva valtionapu kunnalle ja kunnan maksettavaksi valtiolle valtionapujärjestelmän määräytymisperusteiden mukaan tuleva määrä. Nettobudjetoinnissa ei tuloina oteta huomioon veroja, veronluonteisia maksuja tai sakkomaksuja. Nettobudjetoinnin kohteena eivät myöskään voi olla: HE 202/2009 VaVM 35/2009 EV 186/

2 5370 N:o ) sijoitusmenot tai omaisuuden myyntitulot, lukuun ottamatta osakkeiden myyntiä taikka viraston tai laitoksen toimintaan tarkoitetun irtaimen omaisuuden hankintaa tai irtaimen omaisuuden myyntiä. 3b Valtion tilinpäätöksen mukaisen ylijäämän tai alijäämän huomioon ottaminen talousarviossa Valtion tilinpäätöksen valmistuttua enintään sen osoittama kumulatiivinen ylijäämä voidaan ottaa saman varainhoitovuoden lisätalousarvioiden ja seuraavan varainhoitovuoden talousarvion määrärahojen katteeksi. 12 Toiminta- ja taloussuunnittelu Ministeriöiden on suunniteltava toimialansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä hallinnonalansa taloutta ja toiminnallista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä. Virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa sekä tuloksellisuuttaan usean vuoden aikavälillä. Suunnittelun on tuotettava valtion talousarvion valmistelussa sekä valtioneuvoston johdolla muutoin tehtävässä valtiontalouden suunnittelussa tarvittavat tiedot. 2 luku Valtion taloushallinto-organisaatio, maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös 12 a Taloushallinto-organisaatio Valtio on talousarviotaloudestaan kirjanpitovelvollinen, joka jakautuu kirjanpitoyksiköihin. Kirjanpitoyksiköiden kirjanpitotiedot kerätään valtion keskuskirjanpitoon valtion tilinpäätöksen laatimista varten. Valtiokonttori kerää kirjanpitotiedot ja hoitaa keskuskirjanpidon. Kirjanpitoyksiköt vastaavat maksuliikkeestään ja kirjanpidostaan sekä laativat 21 :ssä tarkoitetun viraston ja laitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kirjanpitoyksiköitä ovat tasavallan presidentin kanslia ja ministeriöt sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena virastot, laitokset ja muut toimielimet. Kirjanpitoyksikön muodostamisesta määrää valtiovarainministeriö asianomaista ministeriötä kuultuaan. 14 Kirjanpito Valtion kirjanpitoon kuuluvat talousarviokirjanpito ja liikekirjanpito. Kirjanpidossa tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpidon tulee sisältää kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät bruttomääräisinä. Talousarviokirjanpidon tilit on järjestettävä siten, että tuloarvioiden kertymistä ja määrärahojen käyttöä on mahdollista seurata vähintään eduskunnan päättämällä tarkkuudella. Liikelaitosten kirjanpidosta säädetään erikseen. 15 Valtuuksien seuranta Viraston ja laitoksen tulee järjestää 10 :ssä tarkoitettujen talousarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien sekä lakiin perustuvien valtuuksien käytön ja käytöstä aiheutuvien menojen seuranta. Valtuuksien seurannasta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 16 Laskentatoimi Viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta

3 N:o siten, että maksullisen toiminnan vuositulos voidaan esittää tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. 19 Siirtomäärärahan peruuttaminen Jos osaksi tai kokonaan käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa ei saa enää tilinpäätöksessä siirtää, käyttämätön määrä on peruutettava. Peruutettu siirtomääräraha merkitään tuloksi. 20 Edellisille vuosille kuuluvien menojen maksaminen kuluvan vuoden määrärahasta Jos varainhoitovuonna tulee maksettavaksi varainhoitovuotta aikaisempaan vuoteen kohdistuva meno, se voidaan maksaa valtiovarainministeriön luvalla kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta. Valtiovarainministeriön päätöksellä voidaan kuitenkin määrätä, että kirjanpitoyksikkö voi päätöksessä tarkemmin määrätyin edellytyksin päättää menon maksamisesta ilman valtiovarainministeriön lupaa. 23 Lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottaminen ja käyttö Lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta ja käytöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 25 Lain soveltaminen eduskunnan taloudenhoitoon Tämän lain säännöksiä on soveltuvin osin noudatettava myös eduskunnan ja valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa. Arviomäärärahan ylittämisestä päättää niiden määrärahojen osalta eduskunnan kansliatoimikunta, joka myöntää myös 20 :ssä tarkoitetun luvan. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Lain 19 :ää sovelletaan jo vuoden 2009 tilinpäätökseen. Valtiovarainministeriö määrää ajankohdan, josta alkaen tilivirasto ryhtyy toimimaan 12 a :ssä tarkoitettuna kirjanpitoyksikkönä. Muualla laissa oleva viittaus tilivirastoon tarkoittaa viittausta tässä laissa tarkoitettuun kirjanpitoyksikköön. Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

4 5372 N:o 1097 Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010 Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (897/2009) 25 :n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994: 1 Soveltamisala Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti. 3 Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat: 1) seuraavat ympäristösuojelulain (86/2000) mukaiset suoritteet: a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely; b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely; c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely; d) tarkkailusuunnitelman hyväksyminen; e) muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristösuojelulain 105 :n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana; 2) seuraavat luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset: a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta; b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta; c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta; d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä; e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin,

5 N:o maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen; f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa; luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia. 3) seuraavat muut ympäristöpäätökset: a) jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely; b) tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely; c) vesilain (264/1961) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen; d) padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio; e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös; f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen; g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 :ssä tarkoitettu kielteinen päätös h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 :ssä tarkoitettu kielteinen päätös; i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely; j) pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 :n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia; k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään. 4) seuraavat liikennesuoritteet: a) lupa suorittaa maantielain (503/2005) 42 :n mukaisia töitä tiealueella; b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite; c) liittymälupa; d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa. 5) seuraavat muut suoritteet: kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä. 4 Suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat: 1) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, psykologisten testien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille; 2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut; 3) tienkäyttäjien erikoispalvelut; 4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; 5) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut; 6) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille; 7) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat hallinnon maksutonta toimintaa; 8) henkilöstön käyttö hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksutonta toimintaa; 9) kirjasto- ja tietopalvelut; 10) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa; 11) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen; 12) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 3 :ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut; 13) henkilöstövuokraus; 14) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen ja tietojärjestelmien suorakäyttö lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

6 5374 N:o ) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; 16) hydrometriset mittaukset; 17) laitteiden ja tavaroiden valmistus; 18) korjaamo- ja kuljetuspalvelut; 19) suunnittelu- ja rakentamispalvelut; 20) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot; 21) pohjavesiselvitykset; 22) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät; 23) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut; 24) muut vastaavat suoritteet. Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :ssä säädetään. 5 Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä. Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty. 6 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Hallitusneuvos Matti Ilonen

7 N:o MAKSUTAULUKKO A. Ympäristötehtävien suoritteet euroa Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset * *Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 490 *Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 490 *Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 48 euroa/h *Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 48 euroa/h *Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristönsuojelulain 105 :n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 490 Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset * *Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 240 *Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 240 *Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 240 *Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 100 *Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 100 *Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 100 Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia. Muut ympäristöpäätökset *Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely 150 *Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely -* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 490 -* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon * päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon -* yksittäinen tuottaja 600 -* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g :n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely *Vesilain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 48 euroa/h *Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 100

8 5376 N:o 1097 Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös - poikkeamisen myöntäminen 440 -* poikkeamisen epääminen 220 *Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 130 Maastoliikennelain (1710/1995) 8 :ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia - myönteinen päätös 490 -* kielteinen päätös 240 Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 :ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus - myönteinen päätös 490 -* kielteinen päätös 240 Muut ympäristötehtävien suoritteet Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVAlaki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat - yhden kunnan alueelle kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu maksu voi kuitenkin olla enintään YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat - yhden kunnan alueelle kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu maksu voi kuitenkin olla enintään *Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely -* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on - alle euroa euroa euroa yli euroa 440 -* tuottajayhteisöt (20-30 h) * juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät -* yksittäinen tuottaja (4-6 h) 240 -* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g :n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20-30h) *Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 :n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2-4 h) 150

9 N:o *Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 130 Ote tuottajatiedostosta 55 Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi. B Liikennesuoritteet *Lupa suorittaa maantielain 42 :n mukaisia töitä tiealueella 165 *Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite - palvelukohteiden viitoitus muut liikenteenohjauslaitteet 93 Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 89 Kelirikkoajan poikkeuslupa 89 *Liittymäluvat - asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät elinkeinonharjoittajan liittymä moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 106 Maantielain 47 :n mukaiset poikkeamispäätökset - rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 89 - tienvarsimainonnan poikkeuslupa 307 Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b 30 e :n massa-arvot - massa enintään 90 tonnia 86 - massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia massa yli 200 tonnia kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 86 - muut luvat 34 - lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta - lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 320 *Kielteinen päätös liikennettä koskevista luvista 22 Ajoneuvon siirto Henkilöautot ja pakettiautot - siirto varastoon lähisiirto 90 Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot 1 - siirto varastoon 71 - lähisiirto 71 1 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti 2 /158

10 5378 N:o 1097 Joukkoliikennelupa 210 Joukkoliikenneluvan muutos 135 Joukkoliikenteen yhteisölupa 210 Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 48 Taksilupa 300 Taksiluvan uudistaminen 300 Taksiluvan muutos 220 Taksiluvan pienehkö muutos 80 Ajovuorojärjestys 40/70 Tavaraliikennelupa(kotimaa) 175 Tavaraliikenteen yhteisölupa 175 Tavaraliikenneluvan muutos 80 Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 175 Lupa kadonneen tilalle 80 Kuljettajatodistus 40 Reittiliikennelupa Kutsujoukkoliikennelupa *Lupa suorittaa maantielain 42 :n mukaisia töitä tiealueella *Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite *Liittymälupa *Maksu kielteisistä lupapäätöksistä liikennettä koskevissa asioissa Etuajo-oikeus lautalle 80 -lisäpäätös 25 Tilapäinen etuajo-oikeus 35 C. Muut suoritteet Päätös työnteon hyväksymisestä 20 Todistus palkkaturvarekisteristä 30 *Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 45 Kalastuslain (286/1982) 6 :n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös 90 Kalastuslain 11 :ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 300 Kalastuslain 6 :n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 10 Yhteisaluelain (758/1989) 18 :ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen - vahvistaminen osakaskunnittain 90 - vahvistamatta jättäminen 40 Kalastusasetuksen (1116/1982) 47 :n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 5 Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 90

11 N:o 1097 Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (48 euroa/tunti) seuraavista suoritteista: 1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 :ssä tarkoitettu lausunto; 2) kalastuslain 121 :ssä tarkoitettu istutuslupapäätös; 3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 :ssä tarkoitettu poikeuslupapäätös; 4) kalastuslain 25 :n 3 momentissa, 37 :n 1 momentissa ja 38 :ssä tarkoitetut lupapäätökset; sekä 5) vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio. Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset Todistukset ja otteet Diaaritodistus tai -ote Lainvoimaisuustodistus Toimitusmaksu Asiakirjan oikeaksi todistaminen 24 euroa 50 euroa 4,70 euroa/ lähetys 4,70 euroa/ asiakirja * varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu.

12 5380 N:o 1098 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, muutetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun asetuksen (298/2008) 1 :n 4 momentti väliaikaisesti ja lisätään 3 :ään väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 1 Soveltamisala Kehittämiskeskus voi lisäksi myöntää yrityksille avustusta tai lainaa tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 nojalla. Tilapäisestä rajoitetusta tuesta annetun komission päätöksen C(2009)4443 nojalla kehittämiskeskus voi lisäksi antaa tukea yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta syntyvien kustannusten rahoittamiseen. Vähämerkityksisen ja tilapäisen rajoitetun tuen myöntämisen, maksamisen ja käytön osalta sovelletaan, mitä tämän asetuksen 15 :ssä säädetään hyväksyttävistä kustannuksista. 3 Rahoituksen myöntämisen yleiset edellytykset Kehittämiskeskus voi myöntää 1 :n 4 momentin mukaista tilapäistä rajoitettua tukea 2 momentin estämättä myös yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa 1 päivänä heinäkuuta 2008, mutta ovat joutuneet vaikeuksiin sen jälkeen maailmalaajuisen finanssi- ja talouskriisin seurauksena. Yritykselle vuosien aikana myönnetyn tilapäisen rajoitetun tuen ja vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ei saa ylittää euroa. Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä joulukuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Erityisasiantuntija Tuija Ypyä

13 5381 N:o 1099 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/1992) 33, sellaisena kuin se on asetuksessa 958/2009 seuraavasti: 33 Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara Milloin kunta perii asiakasmaksulain 14 :n perusteella henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset, on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 97 euroa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko Johtaja Eija Koivuranta

14 5382 N:o 1100 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksuista 18 heinäkuuta 2008 annetun lain (523/2008) 3 :n, raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 45 :n, 15 päivänä heinäkuuta 2005 vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 16 :n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista. 2 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat: 1) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös: a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös euroa; b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös euroa; 2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 950 euroa; 3) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 950 euroa; 4) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b :n 6 momentissa ja 58 :ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 780 euroa; 5) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 950 euroa; 6) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 250 euroa; 7) muut Finanssivalvonnan valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 950 euroa; 8) vakuutusmeklaritutkintoon kuuluva tutkinto-osa 110 euroa. 9) päätökset tutkimuslupa-asioissa 230 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 86 euroa; 10) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 810 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 140 euroa; 11) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 810 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 140 euroa; 12) ulkomaisen lapseksiottamispalvelunantajan hyväksymistä koskevat päätökset 265 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 80 euroa; ja

15 N:o Valtion maksuperustelain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, on lueteltu liitteessä. Lisäksi suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut peritään, milloin työsuojeluviranomaisen tehtävänä on asiantuntijayhteisön pätevyyden toteaminen. Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan sekä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen. Rahapeliyhteisön ohjauksesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan rahapeliyhteisöltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina. Peliriippuvuuden seurannasta ja tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset peritään rahapeliyhteisöiltä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. 3 Muut maksulliset suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat: 1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan; 2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset; 3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin; 4) kirjasto- ja tietopalvelut; 5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut; 6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet; 7) valokopiot ja muut jäljennökset; 8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa, sekä 9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet. 4 Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää sosiaali- ja terveysministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään. 5 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä joulukuuta 2006 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1191/2006). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1468. Laki. päästökauppalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1468 1475 SISÄLLYS N:o Sivu 1468 Laki päästökauppalain muuttamisesta... 5671 1469 Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 743. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1996 N:o 743 754 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta... 1969 744 Laki Pohjoismaiden neuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015. 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2015 130/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta Annettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus

SISÄLLYS. N:o 1206. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1206 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1206 Asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 1172. Laki. ilmailulain 66 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1172 1177 SISÄLLYS N:o Sivu 1172 Laki ilmailulain 66 :n muuttamisesta... 4747 1173 Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE

ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKE Aluehallintouudistuksen edellyttämiä lainsäädännön muutoksia valmistelevan työryhmän raportti 30.11.2008 Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemelle Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554. Laki. N:o 546 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 546 554 SISÄLLYS N:o Sivu 546 Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä... 1587 547 Laki tieliikennelain

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot