Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan"

Transkriptio

1 Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PL 380 Telefax HELSINKI Taiteenala musiikin tanssin kuvataiteen arkkitehtuurin käsityön teatteritaiteen Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Yhteyshenkilön nimi 3 Koulutuksen järjestäjän numero 1 Puhelin Osoite Telefax Oppilaitoksen nimi ja numero 2 Sähköposti Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys 1) Koulutuksen järjestäjän numero löytyy esim. koontilistalta kohdasta "saajatunnus". 2) Koontilistalla olevan oppilaitoksen "alatunnuksen" neljä viimeistä numeroa. 3) Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voi kysyä lisäselvitystä lomakkeen sisällöstä. Opetushallitus Sivu 1/3

2 Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 Koulutuksen järjestäjän numero Taiteenala musiikin tanssin kuvataiteen arkkitehtuurin käsityön teatteritaiteen Toiminnot, euroina Henkilöstömenot Kustannukset Muut menot (ei sisällä alv:a) Arvonlisäverot Valtion erillisrahoitus Tulot rahoituslähteittäin EU-rahoitus Muu erillisrahoitus M1 M2 M3 R2 R3 R8 K1.0 Opetus K2.0 Kiinteistöt 1 K7.0 Koulutuksen järjestäjän hallinto ja yhteiset toiminnot K0.0 Yhteensä kohdat K1.0 + K2.0 + K7.0 K00R1 - josta opiskelijamaksut M2.0 Maksullinen palvelutoiminta M4.0 Investoinnit M4.0.1 Perustamishankkeet 2 M4.0.9 Muut kuin perustamishankkeet 3 M8.0 Maanvuokra M9.0 Muut kustannnukset ja tulot, muut kuin kohdista K1.0 - K0.0, M2.0 - M8.0 M0.0 Yhteensä kohdat M2.0 + M4.0 + M8.0 + M9.0 1) Ei sisällä maanvuokraa 2) Vähintään euroa. 3) Sisältyvät valtionosuustoiminnan osalta myös kohtiin K1.0 - K0.0. Opetushallitus Sivu 2/3

3 Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksen ja muun taiteenalan oppilaitoksen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 Koulutuksen järjestäjän numero Taiteenala musiikin tanssin kuvataiteen arkkitehtuurin käsityön teatteritaiteen SUORITTEET S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala m2 S2.1 Omat tilat S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat S1 Suoritteet M1 S1.1 Opetustuntien lukumäärä (ilman kohdan S1.2 tunteja) S josta varhaisiän kasvatuksen opetustuntien lukumäärä S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä Opetushallitus Sivu 3/3

4 TÄYTTÖOHJE 1 Annetun lain mukaisen toiminnan kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2006 TAITEEN PERUSOPETUS Musiikkioppilaitokset ja muun taiteenalan oppilaitokset Tiedonkeruusta Lomakkeella ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaisesta toiminnasta musiikkioppilaitoksessa/muussa taiteenalan oppilaitoksessa aiheutuneet kustannukset ja tulot. Opetusministeriö on päättänyt opetustuntikohtaisesta rahoituksesta oppilaitoksittain. Tällä lomakkeella ei ilmoiteta kansalaisopistotoimintana järjestettyä taiteen ta, vaan tiedot ilmoitetaan kansalaisopiston lomakkeella.. Tiedot ilmoitetaan erikseen eri taiteenalojen perusopetuksesta. Lisäksi lomakkeella ilmoitetaan vuoden 2006 toteutuneet suoritetiedot. Opetustunnin yksikköhintaa laskettaessa taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/ ) ei lueta: - perustamishankkeista ja maa-alueiden hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia - lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja - kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin perustuvaa valtionrahoitusta - maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia - muita kuin välittömästi oppilaitoksen toiminnan järjestämisestä aiheutuneita hallintokustannuksia. - arvonlisäveroja (RahL 1389/2001, 23 ja 23 a ) Käyttökustannukset, joihin on myönnetty rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saadaan ilmoittaa kustannuksiin siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnetty ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata (RahL 1071/2005, 23 2 mom.). Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 42 :n perusteella myönnettyjä harkinnanvaraisia valtionavustuksia vastaavat kustannukset ilmoitetaan kustannustiedoissa. Opetusministeriö vähentää keskimääräistä yksikköhintaa laskettaessa yksikköhintojen laskemisvuonna myönnettyjä valtionavustuksia vastaavan euromäärän kustannuspohjasta (RahL 1071/2005, 23 3 mom.). Kustannukset ja tulot ilmoitetaan täysinä euroina ja suoritteet kokonaislukuina. Lomakkeella kerätään tietoja myös perustamishankkeista ja muista investoinneista. Poistoja ei ilmoiteta tällä lomakkeella missään kohdassa, ei myöskään valtion yksikköhintarahoitusta. Kustannukset kohdistetaan eri taiteenaloille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kustannukset, joita ei suoraan voida kohdistaa edellä mainitun mukaisesti, jaetaan laskennallisin perustein opetustuntien, opiskelijamäärien tai neliöiden suhteessa. Opetushallitus/Rahoitus- ja kustannustietopalvelut Kumpulantie 3, PL 380, Helsinki, puhelin (09) , faksi (09) , Utbildningsstyrelsen/Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3, PB 380, Helsingfors, telefon (09) , fax (09) ,

5 Lomakkeen sarakkeet 2 Kustannukset M1 Henkilöstömenot Lomakkeen sarakkeissa ilmoitetaan toiminnoittaiset kustannukset ja niitä vastaavat tulot. Lomakkeen tummennettuja kohtia ei täytetä. Henkilöstömenot ilmoitetaan nettona henkilöstökorvauksilla vähennettynä. Tässä ilmoitetaan palkat, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut, kunnallisten oppilaitosten ns. vanhat eläkkeet, kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalkkiot. Työllistettyjen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista voidaan ilmoittaa ainoastaan nettomeno. M2 Muut menot (ei sisällä ALV:a) M3 Arvonlisäverot Tulot rahoituslähteittäin R2 Valtion erillisrahoitus R3 EU-rahoitus Ilmoitetaan muut kuin henkilöstömenot ilman arvonlisäveroa. Tässä ilmoitetaan esimerkiksi matkakorvaukset, henkilöstön koulutusmenot, toimistotarvikkeet, aineet, postija puhelinmaksut, opetusvälineet, koneiden ja kaluston vuokrat ja kunnossapitokustannukset sekä kiinteistövero. Myös ns. pienet hankkeet, joiden kokonaiskustannukset ovat alle euroa ilman alv:a (RahA 1395/2001) ja joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeiden valtionosuutta, ilmoitetaan tässä (ks. kohdat M4.0.1 ja M4.0.9) Kohdassa ilmoitetaan toiminnoittain tavaroiden ja palveluiden hankintahintaan sisältyneet arvonlisäverot, joko maksetun tai palautusjärjestelmään kirjatun mukaisena. Jos arvonlisäveroja ei ole seurattu erikseen (esim. osittaisen arvonlisäverovelvollisuuden vuoksi), voidaan arvonlisävero ilmoittaa kohdistettuna eri toiminnoille arvioiden esim. arvonlisäveroprosenttien perusteella. Tulot ilmoitetaan rahoituslähteittäin ja ne kohdistetaan toiminnolle käyttötarkoituksen mukaan. Rahoituslähteitä ovat valtion erillisrahoitus, EU-rahoitus ja muu erillisrahoitus. Valtion erillisrahoitus sisältää esimerkiksi opetusministeriön ja Opetushallituksen rahoituslain 42 :n perusteella myöntämät erillisavustukset, esim. kansainvälistymiseen sekä muut myönnetyt hankerahoitukset. Koska lomakkeella ilmoitetaan toimintojen varainhoitovuoden kustannukset, vastaavasti saaduista avustuksista ilmoitetaan ainoastaan varainhoitovuonna käytetty osuus. EU-hankkeisiin mahdollisesti valtiolta saatu erillinen kansallinen osuus ilmoitetaan tässä valtion erillisrahoituksena. Yksikköhintarahoitusta ei ilmoiteta lainkaan tässä kyselyssä. EU-rahoitus sisältää EU:n myöntämät avustukset. Mahdollisesti valtiolta saatu erillinen kansallinen rahoitusosuus ilmoitetaan kohdassa Valtion erillisrahoitus. Valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan EU-rahoitusta ovat esimerkiksi Cimo:n myöntämät avustukset. Rakennerahastohankkeet ilmoitetaan kohdassa M2.0. Maksullinen palvelutoiminta.

6 R8 Muu erillisrahoitus 3 Käyttökorvaukset ja vuokrat, jotka on laskutettu tuotantokustannukset kattavaan hintaan, lahjoitukset ja avustukset, sopimukseen perustuvat kuntien suorittamat korvaukset, kaluston myyntitulot sekä opiskelijamaksut. Toiminnot Valtionosuuspohjan muodostavat kohdat K1.0, K2.0 ja K7.0. Toimintokokonaisuuksia ovat K1.0 Opetus K2.0 Kiinteistöt K7.0 Koulutuksen järjestäjän hallinto ja yhteiset toiminnot K0.0 Yhteensä kohdat K1.0, K2.0 ja K7.0 K00R1 josta opiskelijamaksut Lisäksi kerätään ylläpitäjää koskevia tietoja seuraavasti M2.0 Maksullinen palvelutoiminta M4.0 Investoinnit M8.0 Maanvuokra M9.0 Muut kustannukset ja tulot K1.0 Opetus K2.0 Kiinteistöt Valtionosuuspohjaan kuuluvat opetuksen menot ja niitä vastaavat tulot. Tällaisia ovat mm. opettajien ja luennoitsijoiden palkat yms. menot, opetusmateriaalit, opetuspalvelujen ostot sekä opetushenkilöstön ja opetuksen tukihenkilöstön kehittämisestä aiheutuneet kustannukset ja tulot, tiedotus ja markkinointi sekä opiskelijamaksut, toimintaan saadut avustukset ja sopimuksiin perustuvat kuntien suorittamat korvaukset. Myös opetuksen järjestämiseen liittyvän hallinnon kustannukset ja tulot, kuten apulaisrehtorin ja opiskelijahallinnon kustannukset ja tulot. Jos palvelu ostetaan toiselta opetustoimen valtionosuuden/rahoituksen saajalta, ostaja ilmoittaa palvelujen ostot tämän kohdan muiden menojen sarakkeella ja myyjä palvelujen myynnistä aiheutuneet kustannukset ja tulot kohdassa M2.0. Ilmoitetaan kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet kustannukset ja tulot, kuten kiinteistöhenkilökunnan palkat yms. menot, materiaalin ja palvelujen ostot, koneiden ja kaluston kunnossapitomenot, kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoon liittyvät hoitovastikkeet, ulkopuoliset vuokrakustannukset ja kiinteistövero sekä kiinteistöjä palvelevan tontin ja kadun kunnossapitomenot. Lisäksi ilmoitetaan ns. pienten perusparannusten varainhoitovuoden hankintamenot, jos hankkeen kokonaiskustannukset alittavat euroa, ilman alv:a (RahA 1395/2001). Mikäli toinen hallintokunta tai yksikkö hoitaa kiinteistöjen ylläpidon ja menot vyörytetään palvelun käytön suhteessa, vyörytyserä ilmoitetaan edellä kerrotussa laajuudessa ilman laskennallisia poistoja ja korkoja. Ns. sisäisiin eli laskennallisiin vuokriin sisältyvä pääomavuokraosuus ja maa-alueen (tontin) hankintamenot ilmoitetaan kohdassa M9.0.

7 K7.0 Koulutuksen järjestäjän hallinto ja yhteiset toiminnot 4 Ilmoitetaan valtionosuuspohjaan kuuluvat koulutuksen järjestäjän hallinnosta sekä yhteisistä toiminnoista aiheutuneet kustannukset ja tulot. Näitä ovat muut kuin opetus ja kiinteistöt. Oppilaitoksen rehtorin, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kustannukset ja tulot, esim. henkilöstömenot ja materiaali ja palvelujen ostot sekä koulutuksen järjestäjän hallinnon henkilöstön ammattitaidon kehittämisen kustannukset ja tulot. K0.0 Yhteensä kohdat K1.0 + K2.0 + K7.0 K00R1 josta opiskelijamaksut Tuotot palveluista ja tavaroista, joiden hinnoittelussa ei ole pyritty kattamaan tuotantokustannuksia esim. lukukausimaksut. Sisältyvät toiminnoittain myös sarakkeelle R8, kohtiin Opetus ja Yhteensä. M2.0 Maksullinen palvelutoiminta M4.0 Investoinnit Maksullisen palvelutoimintaan ilmoitetaan esim. avoimen opetuksen kustannukset ja tulot, tilojen vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset ja tulot sekä maksullisena palvelutoimintana järjestetty koulutus. Maksulliseen palvelutoimintaan ilmoitetaan myös kiinteistökustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaan määritelty osuus. M4.0.1 Perustamishankkeet (vähintään euroa) Tässä ilmoitetaan taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 :n ja rahoituslain 31 1 momentin mukainen tilojen rakentaminen, hankinta, peruskorjaus tai niitä vastaava toimenpide ja niihin liittyvä irtaimen omaisuuden hankinta, jos hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat olleet vähintään euroa (RahA 1395/2001), riippumatta siitä, onko perustamishankkeelle saatu erillistä valtionosuutta tai muuta erillisrahoitusta. Tässä ilmoitetaan vuonna 2006 maksetut menot ja vastaavasti hankkeeseen saadut tulot. Näitä menoja ja tuloja ei ilmoiteta edellä kohdissa K1.0 - K0.0. M4.0.9 Muut kuin perustamishankkeet (alle euroa) M8.0 Maanvuokrat Muiksi kuin perustamishankkeiksi ilmoitetaan alle euron tilojen rakentaminen, hankinta tai peruskorjaus (ns. pieni perusparannus) sekä käyttöomaisuushankinnat (laitehankinnat). Tässä ilmoitetaan vuonna 2006 maksetut menot ja vastaavasti hankkeeseen saadut tulot. Nämä menot ja hankintaan mahdollisesti saadut erilliset tulot ilmoitetaan valtionosuustoiminnan osalta lisäksi edellä kohdissa K1.0 - K0.0. M9.0 Muut kustannukset ja tulot Ilmoitetaan muut yksikköhintoja laskettaessa huomiotta jätettävät kustannukset esim. maaalueiden hankinta, laskennalliset korot (ei kuitenkaan poistoja), sisäisen vuokran pääomaosuus.

8 Suoritteet 5 S2 Kiinteistöjen huoneistopinta-ala S2.1 Omat tilat Musiikkioppilaitoksen/muun taiteenalan oppilaitoksen osuus oppilaitoksen ylläpitäjän omistuksessa olevista tiloista esimerkiksi käyttötuntien suhteessa. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan huoneistopinta-aloja. S2.9 Ulkopuolisilta vuokratut tilat S1 Suoritteet Musiikkioppilaitoksen/muun taiteenalan oppilaitoksen osuus oppilaitoksen ulkopuolisilta vuokraamien tilojen huoneistopinta-aloista. Tässä ei ilmoiteta maksullista palvelutoimintaa varten vuokrattujen tilojen huoneistopinta-aloja. Jos oppilaitos maksaa tiloista vuokraa käytön perusteella esim. käyttökorvausta tuntien mukaan, pinta-aloja ei ilmoiteta. S1.1 Opetustuntien lukumäärä (ilman kohdan S1.2 tunteja) Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisen musiikkioppilaitoksessa/muun taiteenalan oppilaitoksessa annetun koulutuksen vuoden 2006 toteutuneet opetustunnit (opetustunnin pituus väh. 45 min.). Opetustunteihin ei ilmoiteta opettajien muun työn tuntimäärää (esim. pääsykokeiden ja kurssitutkintojen järjestäminen, tutkintolautakuntatyö). Opetustuntien lukumäärään ei saa ilmoittaa maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien määrää (S1.2). S josta varhaisiän kasvatuksen opetustuntien lukumäärä Opetustuntimäärästä eritellään tähän varhaisiän kasvatuksen toteutuneet opetustunnit (esim. musiikkileikkikoulutoiminta). S1.2 Maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien määrä Musiikkioppilaitoksen/muun taiteenalan oppilaitoksen osalta vuoden 2006 toteutuneet maksullisen palvelutoiminnan opetustunnit (esim. avoin opetus). Maksullinen palvelutoiminta on toimintaa, joka perustuu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen (esim. ostaja määrittelee kenelle opetusta annetaan).

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot. Kokonaisuus Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kokonaisuus Sisällysluettelo! 3 Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut! 12 Tilastojen hyödyntäminen! 13 Tilastotietojen saatavuus! 15 Yleisiä ohjeita

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014 Sisältö 1 Tiivistelmä...2 2 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija

Porvoon palvelurakenteet. Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Porvoon palvelurakenteet Lyhennelmä esityksestä Eero Laesterä, HT Tuomas Hanhela, erityisasiantuntija Toimeksianto Tarkastella Porvoon kaupungin toimintoja yleisten tilastojen perusteella, jotta voidaan

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE

TILKES-TILASTOLIITELOMAKE TILKES_ohje 2012 / 1 Yritysten rakennetilasto Tilastotietojen merkitys päätöksenteossa Taloudellisten analyysien ja päätelmien pohjana tulee olla mahdollisimman pätevät tietoaineistot. Tämä edellyttää,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot