Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto. AIKA klo 18:00-20:50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven 36 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Valtiokonttorin lainalle 22 Irtisanoutuminen hallintojohtajan virasta / Rantanen Arja Valtuutettujen aloitteet vuonna Kiirelliset asiat Valtuutetun aloite / Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen 45 toimintaan / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä 26 Tiedoksianto Kokouksen päättäminen 49

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Hynninen Mirja-Liisa Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Karsikas Juho Varajäsen (Karvonen Aimo) Aulakoski Eeva Varajäsen (Malila Laila) Kangasharju Seppo Varajäsen (Tikkanen Kauko) Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri POISSA Karvonen Aimo Henkilökohtainen este Malila Laila I varapuheenjohtaja Työeste Tikkanen Kauko Työeste Rantanen Arja Hallintojohtaja Työeste ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Martti Savolainen Puheenjohtaja 21 Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 17-27

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kaisa Alamäki Mirja-Liisa Hynninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 1186/ /2013 KVALT 17 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1188/ /2013 KVALT 18 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Läsnäololuettelo on liitteenä nro 1.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 1189/ /2013 KVALT 19 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Alamäki ja Mirja-Liisa Hyn ninen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 1190/ /2013 KVALT 20 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että kau pun gin hal litus on käsitellyt seuraavat asiat: 79 "Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kunnan eroa miseen Ppky Selänteestä" ja antaa ratkaisun kiireellisenä asiana tie dok si kaupunginvaltuustolle kohdassa 8 "Kiireelliset asiat" sekä 80 Muut esille tulevat asiat "Hallinto-oikeuden päätökset " ja esittää, että kaupunginvaltuusto kiireellisenä asiana mer kit see hal lin to-oi keu den päätökset tietoonsa saatetuiksi kohdas sa 9 "Tiedoksianto". Pro Pyhäjärvi, Taimi Nurminen ilmoitti, että varaa puheenvuoron koh das sa 8 Kii reel li set asiat / työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko kau pun ginhal li tuk sen esittämät asiat ottaa valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asiat käsittelyyn täs sä kokouksessa. Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n Valtiokonttorin lainalle 67/ /2010 KHALL Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry on saanut Asun to hal li tuksen tekemän päätöksen nojalla al le kir joitet tua velkakirjaa vastaan Valtiokonttorista valtion varoista ,71 euron määräisen asuntolainan numero vuok ra ta lo jen rakentamista varten. Pyhäjärven kaupunki on antanut lainalle omavelkaisen takauksen (kaupunginvaltuusto ). Takaus on uudis tet tu ja uudelleen Valtiokonttorin antamalla päätöksellä lainan laina-aikaa on pidennetty 4,5 vuodella ja takaus on sen vuoksi uudistettu Asuntolainan numero jäljellä olevan pääoman määrä on ,58 euroa. Valtiokonttori pyytää Pyhäjärven kaupunkia toimittamaan Val tionkont to riin uuden takaussitoumuksen Pyhäjärven Van hus ten ko tiyh dis tys ry:lle myönnetystä lainasta Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki an taa omavelkaisen takauksen Pyhäjärven Van hus ten ko ti yh distys ry nimisel-le yhdistykselle myönnetyn lainan numero jäljellä olevan pääoman sa dan nel jän kym me nen seitse män tu han nen kahdensadanyhdeksänkymmenen euron vii denkym me nen kah dek san sentin ( ,58), koron, viivästyskoron se kä lainanhoito- ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi. Kimmo Sarkkinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28.1 :n 1 kohdan perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 21 Kimmo Sarkkinen ja Asko Kauranen jääväsivät itsensä asian kä-

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Martti Savolainen toimi pu heen joh ta ja na tämän asian kohdalla. Tyyne Tuikka esitti, että Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n pi täi si toimittaa tilinpäätöstiedot kaupunginvaltuustolle nähtäväksi. Markku Liuska esitti, että asia jätetään pöydälle. Tyyne Tuikka kan nat ti Markku Liuskan esitystä lisäyksellä, että asia jätetään pöy däl le lisäselvityksiä varten. Kalevi Lehtomäki, Martti Savolainen ja Jukka Tikanmäki kan nat tivat asian käsittelyä tässä kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty asian pöy däl le pa nos ta kannatettu ehdotus, joten asiasta on ää nes tet tävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Markku Liuskan esitystä, että asia jätetään pöydälle ää nes tä vät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) "JAA" ään tä, nolla (0) "EI" ääntä ja kuusi (6) tyhjää, poissa 2. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 19-0, 6 tyhjää, poissa 2 vii ta ten, et tä asian käsittely jatkuu tässä kokouksessa. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Tyyne Tuikka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Tai mi Nurminen kannatti Tyyne Tuikan esitystä. Jukka Tikanmäki kannatti kaupunginhallituksen pohjaehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan esitys tä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusitoista (16) "JAA" ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja kuusi (6) tyhjää, poissa 2. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 16-3, 6 tyhjää, poissa 2 vii ta ten, että valtuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Irtisanoutuminen hallintojohtajan virasta / Rantanen Arja 1254/ /2014 KHALL Hallintojohtaja Arja Rantanen on päivätyllä kirjeellä ilmoit ta nut irtisanoutuvansa Pyhäjärven kaupungin hallintojohtajan vi ras ta alkaen. Valtuuston ottamien viranhaltijoiden irtisanoutumisaika on kaksi kuu kaut ta (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40, kohta 3). Oheismateriaalina nro 5 - Arja Rantasen irtisanoutumisilmoitus. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Arja Ran tasel le myönnetään ero hallintojohtajan virasta alkaen. Arja Rantanen totesi itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn hal linto lain 28.1 :n 1 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Veikko Tikkanen valittiin pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian koh dalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 22 Oheismateriaalina nro 1 - Arja Rantasen irtisanoutumisilmoitus. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen aloitteet vuonna / /2014 KHALL Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luet te lo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lä he tetyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennes sä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimen pi tei siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloiteluettelo on liitteenä nro 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää luettelon valtuutettujen te ke mistä aloitteista kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 23 Liitteenä nro 2 - aloiteluettelo. Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteiden käsittelyvaiheet tietoonsa saatetuksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on aloiteluettelo.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kiirelliset asiat 1191/ /2013 KVALT 24 a) Kaupunginhallituksen esitykset Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kunnan eroamiseen Ppky Selänteestä 1220/ /2014 KHALL Kärsämäen kunta on kirjeellään (saap ) Py hä jär ven kaupungille ilmoittanut irtisanovansa pe rus pal ve lu kunta yh ty mä Selänteen perussopimuksen päättymään Irtisanoutumisen vaihtoehtona on, että 1. Ppky kilpailuttaa sen järjestämisvastuulla olevat Kärsämäen kun nas sa tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut; 2. Kilpailuttaminen tapahtuu Kärsämäen kunnan asettamien eh tojen mukaisesti; 3. Kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nistyä kesäkuussa 2014, ja että 4. Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen kun nan hyväksi. Irtisanomisilmoitus on liitteenä n:o 1. Perussopimuksen :n mukaan jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kun ta yh tymäl le. yys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päät tyes sä, ellei kunnanvaltuustojen yhtäpitävin päätöksin asiasta toi sin sovita. Kärsämäen eroilmoitus on ollut kuntayhtymähallituksen kä sit te lyssä Kuntayhtymähallitus on tuolloin päättänyt - esittää jäsenkuntien valtuustoille päätettäväksi Kärsämäen kunnan jäsenyyden loppumaan ja - aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen kuntayhtymän sopeu tu mis ta koskevan selvityksen tekemisen. Valtiovarainministeriö on puolestaan antanut (saap ) lausuntopyynnön peruspalvelukuntayhtymän jäsen kun nil le Kärsämäen kunnan irtisanoutumisen johdosta. Lausun to pyyn nös sä viitataan Kärsämäen kunnan elokuussa 2011 anta maan ilmoitukseen puitelain mukaisena ratkaisunaan olevan yh-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto teis toi min ta-alu een Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kau pungin ja Reisjärven kunnan kanssa (peruspalvelukuntayhtymä Selän ne). Ministeriö toteaa pyynnössään, että kunta- ja pal ve lu ra ken ne uudis tuk ses ta annetun lain (puitelaki 169/2007) voi maan tu lo säännök sen perusteella lain sisältämät sosiaali- ja terveydenhuoltoa kos ke vat yhteistoimintavelvoitteet sekä tähän liittyvät val tio neuvos ton toimivaltaa koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Voimaantulosäännöksen mukaan val tioneu vos tol la on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan jär jestä mi ses sä aiemmin ilmoittamastaan, eikä näin täytä lain yh teis toimin ta vel voi tet ta. Kärsämäen kunnan eroamishanketta onkin tarkasteltava pui te lakiin säädettyjen lisäysten perusteella. Vuonna 2011 puitelakiin ja so si aa li huol to la kiin ( /2011) lisättiin säännökset val tio neuvos ton toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja ter vey den huol los sa, jos kunnat eivät ole muodostaneet kun ta liitok sin tai kuntien yhteistoiminnalla lain edellyttämää väes tö pohjaa, mikä on noin asukkaan kunta tai yhteistoiminta-alue. Val tio neu vos to sai lisäyksillä toimivallan päättää väes tö poh ja vaati muk set täyttävän yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja yh teistoi min ta-alu ee seen kuuluvista kunnista tai kunnan liittämisestä jo pe rus tet tuun yhteistoiminta-alueeseen. Lakiin lisättiin myös säännök set, joiden mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää pe ruster veýden huol lon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät. Yh teis toimin ta-alu ee seen kuuluva kunta saattaa lain mukaan kuitenkin huo leh tia lasten päivähoitoon sekä lasten kotihoitoon ja yksityisen ko din hoi don tukeen liittyvistä tehtävistä. Lain mukaan kuntien ja yh teis toi min ta-aluei den on tullut täyttää laissa edellytetty väes töpoh ja vuoden 2013 alusta. Paras-puitelain velvoite yhteistoiminta-alueista saa sitä paitsi jatkoa vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaali- ja ter veys mi nis te riössä on valmisteltu tätä koskeva lakiesitys, joka annetaan tämän ke vään aikana eduskunnalle osana sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis la kia koskevaa hallituksen esitystä. Lausuntopyynnön mukaan kunnat saavat lausua mielipiteensä yh teis toimin ta-aluei den jatkoajasta samassa yhteydessä kuin jo lau sunnol le lähetetystä sote- järjestämislakiesityksestä, eli men nes sä. Perussopimuksen allekirjoittamishetkellä 2008 on ollut voimassa kun ta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki (puitelaki 169/2007) ilman lisäyksiä. Silloin eroamisesta on voitu ottaa perus so pi muk sen säännös kuntalain 84 :n perusteella. Sen mukaan jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perus so pi muk ses sa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimi kau den päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toi mikau den päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun men nessä. Koska 84 :n mukaisen olettamasäännöksen mukainen ir ti sa-

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto no mis ai ka saattaa muodostua hyvinkin pitkäksi laki antaa mahdol li suu den sopia perussopimuksessa toisin. Ottaen huomioon puitelakiin tehdyt lisäykset ( /2011) eromah dol li suu den tarkastelu kuuluu tehdä kuntalain 76.4 :n säännök sen perusteella. Lainkohdan mukaan kunnan velvollisuudesta kuu lua kuntayhtymään jollakin toimialallla ja määrätyllä alueella sää de tään erikseen. Sen nojalla päätetyistä, pakkojäsenyyteen pe rus tu vis ta kuntayhtymistä eroamiseen kuntalain 84 :n mu kaisen eroamismahdollisuuden soveltaminen on vähintään tul kin nanva rai nen asia. Kärsämäen kunta on kirjeellään Pyhäjärven ja Haa pa järven kaupungeille ja Reisjärven kunnalle ehdottanut kes kus te lu tilai suut ta kuntien valtuustojen kanssa mahdollisimman pian esimer kik si iltakoulun yhteydessä. Kirjeen mukaan Kärsämäen kunnan edustajat haluaisivat tuoda esille näkemyksensä, miksi tähän rat kai suun ovat päätyneet. Pyhäjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli varautunut kut su maan valtuuston iltakoulun kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Kärsämäen kunnan pyynnön johdosta. Il ta koulun ajankohta ei ole sopinut Kärsämäen kunnan edustajille. He ovat varautuneet tulemaan kuultaviksi kaupunginhallituksen kokouk seen aiemmin päivällä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus kuulee Kärsämäen kunnan edustajia ja päättää, että ennen asian viemistä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi pe rus so pi muk sen 23 :n tarkoittamalla tavalla Pyhäjärven kaupun ki pyytää valtiovarainministeriötä järjestämään tilannetta koske van neuvottelun kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Kaupunginhallitus päättää antaa ratkaisun kiireellisena asiana tiedok si kaupunginvaltuustolle Kaupunginhallitus kuuli Kärsämäen kunnan edustajina kau pungin val tuus ton puheenjohtaja Esko Rististä, kaupunginvaltuuston I va ra pu heen joh ta ja Mika Pietikäistä, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja Jaana Saloa, kaupunginhallituksen I va ra pu heen johta ja Satu Pinolaa ja kunnanjohtaja Riikka Hokkasta. Paavo Leskinen poistui kokouksesta klo ja Martti Sa vo lainen klo Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tar-

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto kas te taan kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. KVALT Kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöytiin kaupunginhallituksen päätös "Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kun nan eroamiseen Ppky Selänteestä". Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen tietoon sa saatetuksi. b) Muut kiireelliset asiat Muita kiireellisiä asioita ei ollut. - Työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus/val tuu tet tujen aloitteet Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen toimintaan

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen toimintaan / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä 1275/ /2014 KVALT 25 Kokouskutsussa asia nro 8 kohdassa, "Työjärjestyksen 5 :n tarkoit ta ma mahdollisuus" valtuutettu Taimi Nurminen esitti Pro Pyhä jär vi valtuustoryhmän allekirjoittaman valtuuston työjär jes tyk sen 5 :n mu kai sen kirjallisen valtuutetun aloitteen, jossa val tuus to ryh mä sanoutuu irti kaupunginhallituksen teoista eikä hy väk sy nykyisen hallituksen toimintaa. Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto KVALT 26 KHALL Oulun hallinto-oikeuden päätös: , päätösnro 14/0049/1 (dnro 00071/13/2204). Kun nal lis va li tus Pyhäjärven kaupunginvaltuuston pää tök ses tä, vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen koskien ta lous ar vi oon sisältynyttä :n suuruista määrärahaa Pyhä jär ven Monitoimihalli Oy:n hallikiinteistön hankkimiseksi kaupun gin omistukseen. Muutoksenhakijat: Taimi Nurminen, Laimi She meik ka, Lauri Puro ja Tyyne Tuikka. Oulun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi. Muut esille tulevat asiat 1262/ /2014 KHALL Hallinto-oikeuden päätökset Oulun hallinto-oikeus on antanut päätökset kahteen va li tuk seen. Diaarinumeroilla 00242/13/2207, 00246/13/2207, 00287/13/2207 ja 00350/13/2207 (päätösnumero 13/0625/2) hallinto-oikeus on an ta nut päätöksensä valituksiin, joita Raimo Parkkinen, Tita Rinne vaa ra, Aarne Liuska ja Taimi Nurminen seitsemine asia kumppa nei neen ovat tehneet kaupunginvaltuuston päätöksestä :n 51 kohdalla. Päätöksellä kaupunginvaltuusto on myön tä nyt eron kaupunginjohtajan virasta Tita Rinnevaaralle alkaen ja valtuuttanut kaupunginhallituksen julistamaan kau pun gin joh ta jan viran auki. Hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen virheel li ses sä järjestyksessä syntyneenä ja muutoinkin lain vas tai sena. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt jat kova li tuk ses ta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hal linto-oi keu teen. Määräaika jatkovalituksen tekemiseen on ollut Diaarinumerolla 00772/12/2209 (päätösnumero 13/0624/2) Oulun hal lin to-oi keus on antanut päätöksen valitukseen, jonka Jukka Tikan mä ki viisine asiakumppaneineen ovat tehneet kau pun gin hal li-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto tuk sen päätöksestä :n 285 kohdalla. Päätöksellä kaupun gin hal li tus on hylännyt valittajien oikaisuvaatimuksen kau pungin hal li tuk sen päätöksestä :n 232 kohdalla. Pää tök sellä kaupunginhallitus oli päättänyt myöntää Tita Rinnevaaralle palka ton ta virkavapaata enintään yhdeksi vuodeksi alkaen jät täen näin hyväksymättä Tita Rinnevaaran päivätyn irti sa nou tu mis il moi tuk sen Pyhäjärven kaupunginjohtajan virasta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Asiaa ratkaistaessa ovat ol leet esillä hallinto-oikeuden asiakirjat diaarinumerot 00242/13/2207, 00246/13/2207, 00287/13/2207 ja 00350/13/2207. Valittajat ovat tehneet hallinto-oikeuden päätöksestä jat ko va li tuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää selityspyynnöllään (saap ) diaarinumero 0165/3/14 kaupunginhallitukselta selitystä valituksen johdosta mennessä. Päätökset ovat liitteinä nrot 2 ja 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus saattaa hallinto-oikeuden päätökset (pää tös nu me roil la 13/0625/2 ja 13/0624/2) kaupunginvaltuustolle kii reel li si nä asioina tiedoksi kaupunginvaltuuston asialistan kohdas sa 9. (tiedoksiannot). Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee hallin to-oi keu den päätökset tiedokseen saatetuiksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkas te taan kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. KVALT Kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöytiin kaupunginhallituksen päätös Muut esille tulevat asiat, "Hallinto-oikeuden pää tök set " sekä Oulun hallinto-oikeuden päätökset nrot 13/0625/2 ja 13/0624/2. Kaupunginvaltuuston merkitsi hallinto-oikeuden päätökset tietoon sa saatetuksi. Valtuutettu Taimi Nurminen ilmoitti valtuutetuille Asianajotoimisto

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Peltonen LMR Oy:n, asianaja Katriina Vierulan osoittaman, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle päivätyn Pyhäjärven kau pun gin hal li tuk sen valituksen peruutuksen Oulun hal lin to-oikeu den päätöksestä 13/0624/2 koskien Tita Rinnevaaralle myönnet tyä virkavapaata. Valtuutettu Asko Kauranen Keskustan valtuustoryhmän puolesta, et tä kaupunginhallitukselta vaaditaan selitys asiasta. Useiden valtuu tet tu jen selitystä kaupunginhallitukselta vaatiessa, kau pun ginval tuus to yksimielisesti päätti, että kaupunginhallitukselta vaa ditaan selitys asiasta annettavaksi kaupunginvaltuustolle.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen 1187/ /2013 KVALT 27 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 17-20, HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hake muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite OULUN HALLINTO-OIKEUS PL OULU Fax Sähköpostisoite: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna ja jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot