Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto. AIKA klo 18:00-20:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven 36 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Valtiokonttorin lainalle 22 Irtisanoutuminen hallintojohtajan virasta / Rantanen Arja Valtuutettujen aloitteet vuonna Kiirelliset asiat Valtuutetun aloite / Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen 45 toimintaan / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä 26 Tiedoksianto Kokouksen päättäminen 49

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alamäki Kaisa Erkkilä Katja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Hynninen Mirja-Liisa Kauranen Asko Koski Alpo Kyllönen Henri Lehtomäki Kalevi Leppäharju Raija Leskinen Jorma Leskinen Paavo Liuska Markku Mykkänen Teija Nurminen Taimi Piippo Taimi Päivärinta Pekka Rapo Tarmo Sarkkinen Kimmo Puheenjohtaja Savolainen Martti II varapuheenjohtaja Tammela Dennis Tikanmäki Jukka Torssonen Asko Tuikka Tyyne Varis Ari Karsikas Juho Varajäsen (Karvonen Aimo) Aulakoski Eeva Varajäsen (Malila Laila) Kangasharju Seppo Varajäsen (Tikkanen Kauko) Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Kinnunen Kirsti Valmistelusihteeri POISSA Karvonen Aimo Henkilökohtainen este Malila Laila I varapuheenjohtaja Työeste Tikkanen Kauko Työeste Rantanen Arja Hallintojohtaja Työeste ALLEKIRJOITUKSET Kimmo Sarkkinen Puheenjohtaja Martti Savolainen Puheenjohtaja 21 Kirsti Kinnunen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 17-27

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kaisa Alamäki Mirja-Liisa Hynninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäjärvi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 26

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen avaaminen 1186/ /2013 KVALT 17 Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1188/ /2013 KVALT 18 Kaupunginvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin il moitus tau lul le Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kaupun gin val tuu te tuil le ja kaupunginvaltuuston päätöksen (kvalt ) mukaisesti Keskustan valtuustoryhmnän seitsemäl le varavaltuutetulle, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreän liiton val tuus to ryh män neljälle varavaltuutetulle, Pro Pyhäjärven valtuus to ryh män kahdelle varavaltuutetulle ja Perussuomalaisten val tuus to ryh män yhdelle varavaltuutetulle. Kokouskutsu on julkaistu Pyhäjärven Sanomat -lehdessä Valtuusto on siten kutsuttu koolle kuntalain, valtuuston työjärjestyk sen ja kaupunginvaltuus ton päätöksen mukaisesti. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista (18) on saapuvilla. Puheenjohtaja todennee, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Liitteenä nro 1 läsnäololuettelo. Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Läsnäololuettelo on liitteenä nro 1.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta 1189/ /2013 KVALT 19 Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi yleisesti nähtävänä klo kaupungintalolla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Alamäki ja Mirja-Liisa Hyn ninen.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Työjärjestyksen hyväksyminen 1190/ /2013 KVALT 20 Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että kau pun gin hal litus on käsitellyt seuraavat asiat: 79 "Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kunnan eroa miseen Ppky Selänteestä" ja antaa ratkaisun kiireellisenä asiana tie dok si kaupunginvaltuustolle kohdassa 8 "Kiireelliset asiat" sekä 80 Muut esille tulevat asiat "Hallinto-oikeuden päätökset " ja esittää, että kaupunginvaltuusto kiireellisenä asiana mer kit see hal lin to-oi keu den päätökset tietoonsa saatetuiksi kohdas sa 9 "Tiedoksianto". Pro Pyhäjärvi, Taimi Nurminen ilmoitti, että varaa puheenvuoron koh das sa 8 Kii reel li set asiat / työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko kau pun ginhal li tuk sen esittämät asiat ottaa valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asiat käsittelyyn täs sä kokouksessa. Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omavelkaisen takauksen uudistaminen Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n Valtiokonttorin lainalle 67/ /2010 KHALL Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry on saanut Asun to hal li tuksen tekemän päätöksen nojalla al le kir joitet tua velkakirjaa vastaan Valtiokonttorista valtion varoista ,71 euron määräisen asuntolainan numero vuok ra ta lo jen rakentamista varten. Pyhäjärven kaupunki on antanut lainalle omavelkaisen takauksen (kaupunginvaltuusto ). Takaus on uudis tet tu ja uudelleen Valtiokonttorin antamalla päätöksellä lainan laina-aikaa on pidennetty 4,5 vuodella ja takaus on sen vuoksi uudistettu Asuntolainan numero jäljellä olevan pääoman määrä on ,58 euroa. Valtiokonttori pyytää Pyhäjärven kaupunkia toimittamaan Val tionkont to riin uuden takaussitoumuksen Pyhäjärven Van hus ten ko tiyh dis tys ry:lle myönnetystä lainasta Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Pyhäjärven kaupunki an taa omavelkaisen takauksen Pyhäjärven Van hus ten ko ti yh distys ry nimisel-le yhdistykselle myönnetyn lainan numero jäljellä olevan pääoman sa dan nel jän kym me nen seitse män tu han nen kahdensadanyhdeksänkymmenen euron vii denkym me nen kah dek san sentin ( ,58), koron, viivästyskoron se kä lainanhoito- ja perimiskulujen maksamisen vakuudeksi. Kimmo Sarkkinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi hallintolain 28.1 :n 1 kohdan perusteella. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 21 Kimmo Sarkkinen ja Asko Kauranen jääväsivät itsensä asian kä-

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sit te lyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Martti Savolainen toimi pu heen joh ta ja na tämän asian kohdalla. Tyyne Tuikka esitti, että Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys ry:n pi täi si toimittaa tilinpäätöstiedot kaupunginvaltuustolle nähtäväksi. Markku Liuska esitti, että asia jätetään pöydälle. Tyyne Tuikka kan nat ti Markku Liuskan esitystä lisäyksellä, että asia jätetään pöy däl le lisäselvityksiä varten. Kalevi Lehtomäki, Martti Savolainen ja Jukka Tikanmäki kan nat tivat asian käsittelyä tässä kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty asian pöy däl le pa nos ta kannatettu ehdotus, joten asiasta on ää nes tet tävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Markku Liuskan esitystä, että asia jätetään pöydälle ää nes tä vät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksäntoista (19) "JAA" ään tä, nolla (0) "EI" ääntä ja kuusi (6) tyhjää, poissa 2. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 19-0, 6 tyhjää, poissa 2 vii ta ten, et tä asian käsittely jatkuu tässä kokouksessa. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 2. Tyyne Tuikka esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Tai mi Nurminen kannatti Tyyne Tuikan esitystä. Jukka Tikanmäki kannatti kaupunginhallituksen pohjaehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pungin hal li tuksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen poh ja eh dotus ta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tyyne Tuikan esitys tä äänestävät "EI". Puheenjohtajan esittämä äänestysesitys ja äänestystapa hy väksyt tiin.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusitoista (16) "JAA" ääntä, kolme (3) "EI" ääntä ja kuusi (6) tyhjää, poissa 2. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen 16-3, 6 tyhjää, poissa 2 vii ta ten, että valtuuston päätökseksi on tullut kau pun gin hal li tuksen pohjaehdotus. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Irtisanoutuminen hallintojohtajan virasta / Rantanen Arja 1254/ /2014 KHALL Hallintojohtaja Arja Rantanen on päivätyllä kirjeellä ilmoit ta nut irtisanoutuvansa Pyhäjärven kaupungin hallintojohtajan vi ras ta alkaen. Valtuuston ottamien viranhaltijoiden irtisanoutumisaika on kaksi kuu kaut ta (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 40, kohta 3). Oheismateriaalina nro 5 - Arja Rantasen irtisanoutumisilmoitus. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Arja Ran tasel le myönnetään ero hallintojohtajan virasta alkaen. Arja Rantanen totesi itsensä esteelliseksi asian käsittelyyn hal linto lain 28.1 :n 1 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Veikko Tikkanen valittiin pöytäkirjanpitäjäksi tämän asian koh dalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 22 Oheismateriaalina nro 1 - Arja Rantasen irtisanoutumisilmoitus. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutettujen aloitteet vuonna / /2014 KHALL Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luet te lo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lä he tetyis tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennes sä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimen pi tei siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Aloiteluettelo on liitteenä nro 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää luettelon valtuutettujen te ke mistä aloitteista kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT 23 Liitteenä nro 2 - aloiteluettelo. Kaupunginvaltuusto merkitsi aloitteiden käsittelyvaiheet tietoonsa saatetuksi. Pöytäkirjan liitteenä nro 4 on aloiteluettelo.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kiirelliset asiat 1191/ /2013 KVALT 24 a) Kaupunginhallituksen esitykset Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kunnan eroamiseen Ppky Selänteestä 1220/ /2014 KHALL Kärsämäen kunta on kirjeellään (saap ) Py hä jär ven kaupungille ilmoittanut irtisanovansa pe rus pal ve lu kunta yh ty mä Selänteen perussopimuksen päättymään Irtisanoutumisen vaihtoehtona on, että 1. Ppky kilpailuttaa sen järjestämisvastuulla olevat Kärsämäen kun nas sa tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut; 2. Kilpailuttaminen tapahtuu Kärsämäen kunnan asettamien eh tojen mukaisesti; 3. Kuntayhtymän alihankintana oleva palvelutuotanto voi käyn nistyä kesäkuussa 2014, ja että 4. Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen kun nan hyväksi. Irtisanomisilmoitus on liitteenä n:o 1. Perussopimuksen :n mukaan jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kun ta yh tymäl le. yys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päät tyes sä, ellei kunnanvaltuustojen yhtäpitävin päätöksin asiasta toi sin sovita. Kärsämäen eroilmoitus on ollut kuntayhtymähallituksen kä sit te lyssä Kuntayhtymähallitus on tuolloin päättänyt - esittää jäsenkuntien valtuustoille päätettäväksi Kärsämäen kunnan jäsenyyden loppumaan ja - aloittaa perussopimuksen 23 :n mukaisen kuntayhtymän sopeu tu mis ta koskevan selvityksen tekemisen. Valtiovarainministeriö on puolestaan antanut (saap ) lausuntopyynnön peruspalvelukuntayhtymän jäsen kun nil le Kärsämäen kunnan irtisanoutumisen johdosta. Lausun to pyyn nös sä viitataan Kärsämäen kunnan elokuussa 2011 anta maan ilmoitukseen puitelain mukaisena ratkaisunaan olevan yh-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto teis toi min ta-alu een Haapajärven kaupungin, Pyhäjärven kau pungin ja Reisjärven kunnan kanssa (peruspalvelukuntayhtymä Selän ne). Ministeriö toteaa pyynnössään, että kunta- ja pal ve lu ra ken ne uudis tuk ses ta annetun lain (puitelaki 169/2007) voi maan tu lo säännök sen perusteella lain sisältämät sosiaali- ja terveydenhuoltoa kos ke vat yhteistoimintavelvoitteet sekä tähän liittyvät val tio neuvos ton toimivaltaa koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Voimaantulosäännöksen mukaan val tioneu vos tol la on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnan jär jestä mi ses sä aiemmin ilmoittamastaan, eikä näin täytä lain yh teis toimin ta vel voi tet ta. Kärsämäen kunnan eroamishanketta onkin tarkasteltava pui te lakiin säädettyjen lisäysten perusteella. Vuonna 2011 puitelakiin ja so si aa li huol to la kiin ( /2011) lisättiin säännökset val tio neuvos ton toimivallasta velvoittaa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja ter vey den huol los sa, jos kunnat eivät ole muodostaneet kun ta liitok sin tai kuntien yhteistoiminnalla lain edellyttämää väes tö pohjaa, mikä on noin asukkaan kunta tai yhteistoiminta-alue. Val tio neu vos to sai lisäyksillä toimivallan päättää väes tö poh ja vaati muk set täyttävän yhteistoiminta-alueen perustamisesta ja yh teistoi min ta-alu ee seen kuuluvista kunnista tai kunnan liittämisestä jo pe rus tet tuun yhteistoiminta-alueeseen. Lakiin lisättiin myös säännök set, joiden mukaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää pe ruster veýden huol lon lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät. Yh teis toimin ta-alu ee seen kuuluva kunta saattaa lain mukaan kuitenkin huo leh tia lasten päivähoitoon sekä lasten kotihoitoon ja yksityisen ko din hoi don tukeen liittyvistä tehtävistä. Lain mukaan kuntien ja yh teis toi min ta-aluei den on tullut täyttää laissa edellytetty väes töpoh ja vuoden 2013 alusta. Paras-puitelain velvoite yhteistoiminta-alueista saa sitä paitsi jatkoa vuoden 2016 loppuun saakka. Sosiaali- ja ter veys mi nis te riössä on valmisteltu tätä koskeva lakiesitys, joka annetaan tämän ke vään aikana eduskunnalle osana sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis la kia koskevaa hallituksen esitystä. Lausuntopyynnön mukaan kunnat saavat lausua mielipiteensä yh teis toimin ta-aluei den jatkoajasta samassa yhteydessä kuin jo lau sunnol le lähetetystä sote- järjestämislakiesityksestä, eli men nes sä. Perussopimuksen allekirjoittamishetkellä 2008 on ollut voimassa kun ta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu laki (puitelaki 169/2007) ilman lisäyksiä. Silloin eroamisesta on voitu ottaa perus so pi muk sen säännös kuntalain 84 :n perusteella. Sen mukaan jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perus so pi muk ses sa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimi kau den päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toi mikau den päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun men nessä. Koska 84 :n mukaisen olettamasäännöksen mukainen ir ti sa-

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto no mis ai ka saattaa muodostua hyvinkin pitkäksi laki antaa mahdol li suu den sopia perussopimuksessa toisin. Ottaen huomioon puitelakiin tehdyt lisäykset ( /2011) eromah dol li suu den tarkastelu kuuluu tehdä kuntalain 76.4 :n säännök sen perusteella. Lainkohdan mukaan kunnan velvollisuudesta kuu lua kuntayhtymään jollakin toimialallla ja määrätyllä alueella sää de tään erikseen. Sen nojalla päätetyistä, pakkojäsenyyteen pe rus tu vis ta kuntayhtymistä eroamiseen kuntalain 84 :n mu kaisen eroamismahdollisuuden soveltaminen on vähintään tul kin nanva rai nen asia. Kärsämäen kunta on kirjeellään Pyhäjärven ja Haa pa järven kaupungeille ja Reisjärven kunnalle ehdottanut kes kus te lu tilai suut ta kuntien valtuustojen kanssa mahdollisimman pian esimer kik si iltakoulun yhteydessä. Kirjeen mukaan Kärsämäen kunnan edustajat haluaisivat tuoda esille näkemyksensä, miksi tähän rat kai suun ovat päätyneet. Pyhäjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli varautunut kut su maan valtuuston iltakoulun kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Kärsämäen kunnan pyynnön johdosta. Il ta koulun ajankohta ei ole sopinut Kärsämäen kunnan edustajille. He ovat varautuneet tulemaan kuultaviksi kaupunginhallituksen kokouk seen aiemmin päivällä. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus kuulee Kärsämäen kunnan edustajia ja päättää, että ennen asian viemistä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi pe rus so pi muk sen 23 :n tarkoittamalla tavalla Pyhäjärven kaupun ki pyytää valtiovarainministeriötä järjestämään tilannetta koske van neuvottelun kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Kaupunginhallitus päättää antaa ratkaisun kiireellisena asiana tiedok si kaupunginvaltuustolle Kaupunginhallitus kuuli Kärsämäen kunnan edustajina kau pungin val tuus ton puheenjohtaja Esko Rististä, kaupunginvaltuuston I va ra pu heen joh ta ja Mika Pietikäistä, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja Jaana Saloa, kaupunginhallituksen I va ra pu heen johta ja Satu Pinolaa ja kunnanjohtaja Riikka Hokkasta. Paavo Leskinen poistui kokouksesta klo ja Martti Sa vo lainen klo Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan pää tös eh do tuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tar-

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto kas te taan kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. KVALT Kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöytiin kaupunginhallituksen päätös "Pyhäjärven kaupungin kanta Kärsämäen kun nan eroamiseen Ppky Selänteestä". Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen tietoon sa saatetuksi. b) Muut kiireelliset asiat Muita kiireellisiä asioita ei ollut. - Työjärjestyksen 5 :n tarkoittama mah dol li suus/val tuu tet tujen aloitteet Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen toimintaan

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Valtuutetun aloite / Ilmoitus epäluottamuksesta hallituksen toimintaan / Pro Pyhäjärvi valtuustoryhmä 1275/ /2014 KVALT 25 Kokouskutsussa asia nro 8 kohdassa, "Työjärjestyksen 5 :n tarkoit ta ma mahdollisuus" valtuutettu Taimi Nurminen esitti Pro Pyhä jär vi valtuustoryhmän allekirjoittaman valtuuston työjär jes tyk sen 5 :n mu kai sen kirjallisen valtuutetun aloitteen, jossa val tuus to ryh mä sanoutuu irti kaupunginhallituksen teoista eikä hy väk sy nykyisen hallituksen toimintaa. Aloite annettiin puheenjohtajalle ja se lähetettiin kau pun gin hal lituk sel le valmisteltavaksi ilman lähetekeskustelua. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 5.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto KVALT 26 KHALL Oulun hallinto-oikeuden päätös: , päätösnro 14/0049/1 (dnro 00071/13/2204). Kun nal lis va li tus Pyhäjärven kaupunginvaltuuston pää tök ses tä, vuoden 2013 talousarvion hyväksyminen koskien ta lous ar vi oon sisältynyttä :n suuruista määrärahaa Pyhä jär ven Monitoimihalli Oy:n hallikiinteistön hankkimiseksi kaupun gin omistukseen. Muutoksenhakijat: Taimi Nurminen, Laimi She meik ka, Lauri Puro ja Tyyne Tuikka. Oulun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Merkittiin tietoon saatetuksi. Muut esille tulevat asiat 1262/ /2014 KHALL Hallinto-oikeuden päätökset Oulun hallinto-oikeus on antanut päätökset kahteen va li tuk seen. Diaarinumeroilla 00242/13/2207, 00246/13/2207, 00287/13/2207 ja 00350/13/2207 (päätösnumero 13/0625/2) hallinto-oikeus on an ta nut päätöksensä valituksiin, joita Raimo Parkkinen, Tita Rinne vaa ra, Aarne Liuska ja Taimi Nurminen seitsemine asia kumppa nei neen ovat tehneet kaupunginvaltuuston päätöksestä :n 51 kohdalla. Päätöksellä kaupunginvaltuusto on myön tä nyt eron kaupunginjohtajan virasta Tita Rinnevaaralle alkaen ja valtuuttanut kaupunginhallituksen julistamaan kau pun gin joh ta jan viran auki. Hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen virheel li ses sä järjestyksessä syntyneenä ja muutoinkin lain vas tai sena. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt jat kova li tuk ses ta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hal linto-oi keu teen. Määräaika jatkovalituksen tekemiseen on ollut Diaarinumerolla 00772/12/2209 (päätösnumero 13/0624/2) Oulun hal lin to-oi keus on antanut päätöksen valitukseen, jonka Jukka Tikan mä ki viisine asiakumppaneineen ovat tehneet kau pun gin hal li-

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto tuk sen päätöksestä :n 285 kohdalla. Päätöksellä kaupun gin hal li tus on hylännyt valittajien oikaisuvaatimuksen kau pungin hal li tuk sen päätöksestä :n 232 kohdalla. Pää tök sellä kaupunginhallitus oli päättänyt myöntää Tita Rinnevaaralle palka ton ta virkavapaata enintään yhdeksi vuodeksi alkaen jät täen näin hyväksymättä Tita Rinnevaaran päivätyn irti sa nou tu mis il moi tuk sen Pyhäjärven kaupunginjohtajan virasta. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Asiaa ratkaistaessa ovat ol leet esillä hallinto-oikeuden asiakirjat diaarinumerot 00242/13/2207, 00246/13/2207, 00287/13/2207 ja 00350/13/2207. Valittajat ovat tehneet hallinto-oikeuden päätöksestä jat ko va li tuksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus pyytää selityspyynnöllään (saap ) diaarinumero 0165/3/14 kaupunginhallitukselta selitystä valituksen johdosta mennessä. Päätökset ovat liitteinä nrot 2 ja 3. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus saattaa hallinto-oikeuden päätökset (pää tös nu me roil la 13/0625/2 ja 13/0624/2) kaupunginvaltuustolle kii reel li si nä asioina tiedoksi kaupunginvaltuuston asialistan kohdas sa 9. (tiedoksiannot). Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee hallin to-oi keu den päätökset tiedokseen saatetuiksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkas te taan kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen. KVALT Kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöytiin kaupunginhallituksen päätös Muut esille tulevat asiat, "Hallinto-oikeuden pää tök set " sekä Oulun hallinto-oikeuden päätökset nrot 13/0625/2 ja 13/0624/2. Kaupunginvaltuuston merkitsi hallinto-oikeuden päätökset tietoon sa saatetuksi. Valtuutettu Taimi Nurminen ilmoitti valtuutetuille Asianajotoimisto

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Peltonen LMR Oy:n, asianaja Katriina Vierulan osoittaman, Korkeimmalle hallinto-oikeudelle päivätyn Pyhäjärven kau pun gin hal li tuk sen valituksen peruutuksen Oulun hal lin to-oikeu den päätöksestä 13/0624/2 koskien Tita Rinnevaaralle myönnet tyä virkavapaata. Valtuutettu Asko Kauranen Keskustan valtuustoryhmän puolesta, et tä kaupunginhallitukselta vaaditaan selitys asiasta. Useiden valtuu tet tu jen selitystä kaupunginhallitukselta vaatiessa, kau pun ginval tuus to yksimielisesti päätti, että kaupunginhallitukselta vaa ditaan selitys asiasta annettavaksi kaupunginvaltuustolle.

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen päättäminen 1187/ /2013 KVALT 27 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 17-20, HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraaviin päätöksiin voidaan hake muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite OULUN HALLINTO-OIKEUS PL OULU Fax Sähköpostisoite: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. VALITUSOSOITUS Valitusviran-omainen ja valitusaika Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna ja jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2016 222 Tarkastuslautakunta1 AIKA 08.12.2016 klo 08:30-15:39 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 224 143 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 45 Sivistyslautakunta AIKA 08.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31. Tekninen lautakunta. AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 31 Tekninen lautakunta AIKA 25.03.2014 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 33 18 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 62 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 AIKA 09.04.2017 klo 17:04-20:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:30-13:30 PÖYTÄKIRJA 2/2017 19 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.02.2017 AIKA 23.02.2017 klo 09:30-13:30 PAIKKA Reisjärven kunnantalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/ /2016 KHALL Kaupunginhallitus 311 07.10.2016 Kaupunginvaltuusto 72 31.10.2016 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 1804/01.01.01/2016 KHALL 07.10.2016 311 Kaupunginjohtajan virka on tullut avoimeksi, kun kau pun gin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 32 Tarkastuslautakunta1 AIKA 17.02.2016 klo 08:00-16:40 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 20

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot