A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie, Launeen liittymän ympäristö Laune, Kerinkallio, Nikkilä Lahti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie, Launeen liittymän ympäristö Laune, Kerinkallio, Nikkilä Lahti."

Transkriptio

1 A-2712 Asemakaava ja asemakaavan muutos Eteläinen kehätie, Launeen liittymän ympäristö Laune, Kerinkallio, Nikkilä Lahti.fi

2 Selostus A (13) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 22. päivänä elokuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2712 (Eteläinen kehätie, Launeen liittymän ympäristö) KUVA Suunnittelualue opaskartalla (reunustettu sinisellä viivalla) (Alueen itäisin osa on kuvan ulkopuolella) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee: Kerinkallion (20.) kaupunginosan tilaa / tilan osaa Rn:o , , sekä korttelin tontin 1 osaa Nikkilän (23.) kaupunginosan tilaa / tilan osaa Rn:o, , , , , , , , , Asemakaavan muutos koskee: Kerinkallion (20.) kaupunginosan korttelin tonttia 3, korttelin tonttia 1 sekä katu- ja yleisen tien aluetta Nikkilän (23.) kaupunginosan katu- ja yleisen tien aluetta Launeen (24.) kaupunginosan lähivirkistys-, katu- ja yleisen tien aluetta Kaavahanke sisältyy kaupungin vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. Kaavan vireille tulosta on ilmoitettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

3 Selostus A (13) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavoitettava alue sijaitsee Launeen, Kerinkallion ja Nikkilän kaupunginosissa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 14,5 ha. 1.3 Kaavan tarkoitus Työn tavoite on Eteläisen kehätien liittymän ja siihen rajautuvien alueiden asemakaavoittaminen tai kaavan tarkistaminen. Et. Kehätien hankkeen tavoitteet - Sujuvampi ja turvallisempi liikenne. - Elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edellytysten parantaminen. - Viihtyisämpi asuinympäristö ja pohjaveden pilaantumisen ehkäiseminen. 1.4 Kaupungin strategia Hanke toteuttaa strategian vision Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina neljättä perustavoitetta kehittämällä yhdyskuntarakennetta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla

4 Selostus A (13) 1.5 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Kaupungin strategia Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite Pohjakartan tarkistaminen Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan rakenne Kokonaisrakenne Mitoitus ja aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Vaikutukset ihmisen elinympäristöön / toimintaympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset kaupunkikuvaan Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Seurantalomake Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Asemakaavakartta A Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

5 Selostus A (13) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu kaupunginaloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavan kotisivulle Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin ja luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin pyydettiin myös viranomaislausuntoja viim mennessä. 2.2 Asemakaava Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen keskeinen sisältö: Eteläisen kehätien korkeusasema muutetaan niin, että rakenteet eivät ole kosketuksessa pohjaveden kanssa. Sen johdosta Uudenmaankadun tasoa nostetaan jolloin Uudenmaankadun risteysalueella Launeenkadun ja Apilakadun kanssa, oleva kevyenliikenteen väylä (Sokeritopan polku) joudutaan esittämään Uudenmaankadun alikulkuun. Eteläisen kehätien korkeusaseman muutoksen johdosta myös Ajokadun taso nousee (katu kulkee kehätien yläpuolella). Ajokadun korkeusaseman muutoksen takia korttelin tontin 3 nykyinen liittymä Ajokadulla ei ole enää mahdollista. Liittymä siirretään pohjoiseen. Korttelin itäosassa esitetään suojaviheralueetta (EV), jossa on huoltoväylä kehätien Liipolan tunnelin yläpitoon varmistamiseksi. Sokeritopan viheralueen länsiosa esitetään suojaviheraluetta (EV). 2.3 Toteuttaminen Asemakaavan toteutuksesta vastaavat Liikennevirasto ja. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Suunnittelualue on rakennettu katu- ja liikennealueetta. Kortteli on rakennettu liike- ja toimistorakennus. Kortteli on rakentamatonta alueetta ja nykyisin osittain käytetty lähikoulun väistötilaksi (Launeen koulun parakki-ryhmä). Sokeritopan alue on metsän peitossa muuttamaa vanhaa asuinrakennusta lukuun ottamatta Luonnonympäristö Alueella sijaitsee metsän peittoinen Sokeritopan mäki. Alueella on pohjaveden muodostumisalue. Tielinjalle on Sokeritopan kohdalla tehty maaperätutkimuksia. Niiden perusteella voidaan todeta, että pohjaveden muodostumisalueen leveys suunnittelun tielinjan kohdalla on noin 50 m. Sen molemmin puolin esiintyy paksut savikerrokset Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva Kaupunkikuvaa hallitseevat katu- ja liikennealueet ja järjestelyt, sekä kaupalliset palvelut (kaupparakennukset) ja metsäinen Sokeritopan mäki. Ympäristöhäiriöt / Melu Suunnittelualue, erityisesti Uudenmaankadun varsi on meluisa. Uudenmaakadun lähialueen melutaso on päivällä yli 60 db(a) ja yölläkin yli 55 db(a) (Lahden kaupungin meluselvitys v. 2012). Suunnittelualueen melualueella sijaitsee kauppoja ja muutama vanha omakotitaloa (Sokeritopan länsirinne).

6 Selostus A (13) KUVA Suunnittelualueen liikennemelu päivällä / yöllä (Lahden kaupungin meluselvitys 2012) Suunnittelualue opaskartalla (reunustettu sinisellä viivalla) Liikenneturvallisuus Alue on suunniteltu pääosin autoille ja liikennemäärä on suuri mutta kuitenkin sujuvaa (liikennevalot). Uudenmaankadun itäpuolella kulkee Sokeritopan polku, joka on jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu väylä. Sokeritopan polku kulkee Uudenmaankadun kohdalla ylikulkusillalla. Ajokadun reunalla kulkee kevyen liikenteen reitti Maanomistus Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Yksityisten omistamat alueet ovat korttelin tontti 3 ja Sokeritopan mäellä sijaitsevaa tila nro 19: Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaava Maakuntahallitus määräsi Päijät-Hämeen maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa alue on Eteläisen kehätien (moottoritie) ja Uudenmaankadun (päätie) uusi eritasoliittymäalue ja Vähittäiskaupan suuryksiköiden alueitta (KM) sekä pohjavesialuetta. KUVA Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta.

7 Selostus A (13) KM Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue Merkintää käytetään osoittamaan alueita, joille yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa puolesta voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä tai myymäläkeskittymiä. Suunnittelumääräys: Vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttamisen ajoittamisessa on otettava huomioon kaupunkiseudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen siten, ettei heikennetä keskusta-alueiden palveluita eikä palvelutarjonnassa aiheudu alueellisia tai väestöryhmittäisiä palvelujen saavutettavuuteen haitallisesti vaikuttavia muutoksia. Tarkemmalla suunnittelulla tulee huolehtia, että yksittäisen vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän kerrosalamäärä, rakennustapa ja mittasuhteet voidaan sopeuttaa ympäristöönsä. Vähittäiskaupan suuryksiköiden tarkempaa sijaintia suunniteltaessa tulee minimoida liikenteen aiheuttamat haittavaikutukset. Vähittäiskaupan enimmäismitoitus (k-m2): yhteensä / päivittäistavarakauppaa / erikoistavarakauppaa, joka voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha ja maatalouskauppa / muuta erikoistavarakauppaa. KM 2 Merkinnällä osoitetaan Launeen vähittäiskaupan suuryksiköiden alue. KM 5 Merkinnällä osoitetaan Renkomäen vähittäiskaupan suuryksiköiden alue. Moottoritie Moottoritiemerkinnällä on osoitettu kaksiajorataiset valtatiet, joilla on erilliset keskikaistan tai kaiteen erottamat ajoradat ja joilla risteävän tien liikenne kulkee eri tasossa. Tiealueilla on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelussa tulee varautua siihen, että väylälle pääsy tapahtuu eritasoliittymien kautta ja paikalliselle sekä kevyelle liikenteelle on osoitettu erillinen väylä. Viherväylät ja ulkoilureitit tulee suunnitella eri tasossa väylän poikki. Uusi eritasoliittymä tai muu merkittävästi parannettava liittymä Kehitettävä eritasoliittymä tai muu merkittävästi parannettava liittymä on osoitettu punaisella ympyrällä. Liittymän toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Liittymäalueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Suunnittelumääräys: Liittymän suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota joukkoliikenteen toimivuuteen. Eritasoliittymien toteuttamisen ajoitus tulee varmistaa ja sopia valtion tieviranomaisen kanssa ennen kuin niiden toteutumiseen perustuvaa uutta maankäyttöä yleis- tai asemakaavoitetaan pääteiden varsille ja taakse. vt Merkittävästi parannettava kaksiajoratainen päätie tai -katu Merkintää käytetään osoittamaan tie tai katuosuuksia, joista on tarkoitus parantaa kaksiajorataisia teitä tai katuja. Tiealueilla on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. vt15 KT 2957 Lahden eteläinen sisääntulotie. Merkittävästi parannettava kaksiajoratainen päätie. pv Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Suunnittelumääräys: Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. pv83 Renkomäki. Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.

8 Selostus A (13) Yleiskaava Lahden läntisten osien osayleiskaavassa suunnittelualue on Eteläisen kehätien ja Uudenmaankadun eritasoristeys ja kaupallisten palvelujen alueita (Pkm-2, Pkm-8) sekä pohjavesimuodostumisalueetta (pvm). KUVA: Ote Lahden läntisen alueiden osayleiskaavasta. Pkm KAUPALLISTEN PALVELUJEN ALUE. Alue varataan seudullisesti merkittäville kaupan palveluille (tilaa vaativan vähittäiskaupan suuryksikkö). Kaupungin sisääntuloväylien varrella vaalitaan maiseman ominaispiirteitä kuten Lahdelle leimallisten maamerkkien näkyvyyttä. Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen ja esteettisesti laadukas niin autoilijan, pyöräilijän kuin jalankulkijankin näkökulmasta. Pkm-2 Laune Alueen nykytilan kuvaus: Eteläisen Lahden kaupallinen keskus. Alueella sijaitsee vähittäiskaupan suuryksikkö. Alueella on päivittäistavarakauppaa, tilaa vaativaa vähittäiskauppaa ja erikoistavarakauppaa. Alueella toimii lähiklinikka ja vanhusten palvelukeskus. Alueella on varhaiskasvatuksessa käytettävä lähimetsä. Alueella on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun ympäristön kohteita (LaRY). Alueella on arvokkaita luontokohteita (LUMO: luokka 2). Suunnitteluohje: Kaupan mitoitus on k-m2. Hypermarketien laajennukset on harkittava tarkoin. Aluetta kehitetään houkuttelevana ja vehreänä Lahden keskustan eteläisenä porttina. Kaupallisten toimintojen lähiympäristöjen kuten pysäköintialueiden ja saapumisreittien suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.. Pohjavesialueelle rakennettaessa on saavutettava valtakunnallisen viherkerrointyökalun tavoitetaso tai sitä vastaava viherrakentamisen laatutaso.... Arvokkaiden luontokohteiden läheisyyteen suunniteltaessa ja rakennettaessa vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.

9 Selostus A (13) Pkm-8 Nikkilä Alueen nykytilan kuvaus: Pääasiassa tilaa vaativan vähittäiskaupan alue. Alueella on käyttämätöntä asemakaavoitettua vähittäiskaupan rakennusoikeutta (tilaa vaativa vähittäiskauppa, erikoistavarakauppa). Suunnitteluohje: Kaupan mitoitus on k-m2. Alueella ei sallita päivittäistavaramyymälää. Pohjavesialueelle rakennettaessa on saavutettava valtakunnallisen viherkerrointyökalun tavoitetaso tai sitä vastaava viherrakentamisen laatutaso. pvm Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Suunnittelumääräys: Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. Pohjavesille riskejä aiheuttavat uudet toiminnot on sijoitettava ensisijaisesti pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos toimintoja kuitenkin sijoitetaan pohjavesialueille, on ne suunniteltava siten, että ehkäistään pohjavesien pilaantuminen rakenteellisin suojaustoimenpitein. Asemakaava Voimassaolevassa asemakaavassa suunnittelualueella on asemakaavoja vuosilta KUVA: Ote suunnittelualueen voimassaolevista asemakaavoista Asemakaavoissa suunnittelualue on katualueita ( ; Launeen-, Uudenmaan- ja Apilakadun sekä Sokeritopanpolkuun osia), lähivirkistysalue ( ; VL, Launeen Leinikinpuisto), liikerakennusten korttelialue ( ; KL, Apilakadun ja Ajokadun risteyksessä) sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialue ( ; K, Orvokkitien jatke). Sokeritopanreitin osan kaava on vuodelta 2009 ( ). Sokeritopan mäen pohjoisrinteellä ei ole asemakaavaa. Uudenmaankadun itäpuoleisella reunalla (Tasangonpolun ja Sokeritopanmäen väliselle alueelle) ei myöskään ole asemakaava.

10 Selostus A (13) KUVA: Ote suunnittelualueen ajantasa-asemakaavan hakemistokartasta Pohjakartta Pohjakartan tarkistus on tehty Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat tai ohjelmat Liikennevirasto hyväksyi Lahden eteläistä kehätietä koskeva tiesuunnitelman Maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen mahdollistava tiesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin, ja se on saanut lainvoiman. Selvitykset Käytössä on seuraavat selvitykset: - Lahden yleiskaava 2015 yhteydessä tehdyt perusselvitykset - Eteläisen kehätien tiesuunnitelman yhteydessä käytössä olevat ja uudet selvitykset 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta Pohjakartan tarkistaminen Alueen pohjakartta on tarkistettu ennen kaavaehdotuksen laatimista. Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset.

11 Selostus A (13) 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat: - Vaikutusalueen kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset - - Kunnallistekniikka - Rakennus- ja ympäristövalvonta - Hämeen ELY -keskus / maankäyttö - Uudenmaan ELY-keskus / liikenne - Liikennevirasto - Lahti Aqua Oy - Lahti Energia Oy - LE Sähköverkko - Launeen omakotiyhdistys - Nikkilän omakotiyhdistys Vireille tulo Asemakaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu MRL 63, 2 mom. mukaisesti Lahden kaupungin vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa (kohde 29) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja asetettiin nähtäville kaavan kotisivulle Kaavatyötä käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin Alueen naapurikiinteistöille ja maanomistajille on toimitettu postitse kaavaluonnos ja OAS. Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin pyydettiin myös viranomaislausuntoja viim mennessä. Kaavatyöhön liittyvää aineistoa on ollut nähtävillä kaavahankkeen kotisivulla Internetissä Viranomaisyhteistyö Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin viranomaisille toimitettiin OAS ja kaavaluonnos ja pyydettiin niistä viranomaislausunnot. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Tavoite on Eteläisen kehätien liittymän ja siihen rajoittuvien alueiden asemakaavoittaminen tai kaavan tarkistaminen. 4.4 Asemakaavan rakenne Kokonaisrakenne Kuvaus kokonaisrakenteesta: Sokeritopan pohjois- ja länsirinne osoitettaan suojaviheralueeksi (EV). Eteläinen kehätien korkeusasema nostetaan pohjaveden suojelun takia, mikä vaikuttaa Uudenmaankadun ja myös Ajokadun tasoon. Uudenmaankadun korkeusasema muuttuu niin, että Sokeritopanpolku, joka nykyisin kulkee Uudenmaankadun ylitse, esitetään kulkemaan korjatun (korotetun) Uudenmaankadun alitse. Ajokadun uusi taso vaikuttaa korttelin liittymään. Ajokadun korkeusaseman muutoksen takia nykyistä tonttiliittymä ei ole enää mahdollista käyttää. Sen takia esitetään uutta liittymä jonkin verran pohjoisemmalle.

12 Selostus A (13) Orvokkitien varrella on kortteli Korttelin itäosa muutetaan suojaviheralueeksi (EV). Sen kautta kulkee Liipolan tunnelin huoltoväylä (ajo/h) Mitoitus ja aluevaraukset Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) on noin - rakennusoikeus k-m2 (e=0,35) - autopaikat 1ap/40 Liikerakennusten korttelialue (KL) on noin - rakennusoikeus 7300 k-m2 - autopaikat 1ap/30 Lähivirkistysalue (VL) on noin Katuja on noin 0,94 ha, ja kevyenliikenteen katuja on noin Maantiealueita (LT) on noin Suojaviheralueita (EV) on yht. noin 14,5 ha 3,88 ha 2,00 ha 0,74 ha 0,09 ha 3,19 ha 3,66 ha 4.5 Kaavan vaikutukset Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen Eteläinen kehätie mahdollistaa maankäytön tehostamista Lahden keskustassa niin sanotun jalankulkukaupungin alueella. Lahden eteläinen kehätie myös edistää Lahden asemanseudun, Askon alueen ja Sopenkorven kehittämistä. Sen lisäksi asumisviihtyisyys paranee, kun läpikulkuliikenne ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta, ja liikennemelu, päästöt ja ruuhkaisuus vähenevät liikennemäärien pienentyessä Vaikutukset ihmisen elinympäristöön / toimintaympäristöön Lahden eteläinen kehätie parantaa merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ohjatessaan läpikulkevan liikenteen pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta. Turvallisemman ja sujuvamman liikenteen myötä myös kuljetusten häiriöherkkyys pienenee. Kehätie luo myös toimivat, tehokkaat kulkuyhteydet Kujalan ja Lotilan teollisuus- ja logistiikka-alueille Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset pohjaveteen Eteläinen kehätie pienentää pohjaveden pilaantumisriskiä erittäin tärkeällä Salpausselän pohjaveden muodostumisalueella. Launeen kaupunginosassa, Sokeritopan alueella on tielinjausta korotettu pari metriä alkuperäisestä suunnitelmasta pohjavesien suojelun vuoksi. Tie rakennetaan vesitiiviiseen kaukaloon pohjaveden luonnollisen pinnan yläpuolelle Vaikutukset kaupunkikuvaan Uudenmaankadun uusi tasaus (korkeusasema) vaikuttaa lähikaupunkikuvaan mutta ei kuitenkaan kaukomaisemaan.

13 Selostus A (13) KUVA: Launeen eritasoliittymä Tampereen suuntaan. Kuvassa vasemmalla on Sokeritopan alue ja oikealla yläreunassa Launeen asuinalueen omakotitaloja. Kuvassa näkyy meluaitoja ja seiniä. (Kuva on Liikenneviraston hankkeen sivuilta) 4.6 Ympäristön häiriötekijät Melu Launeen eritasoliittymän suunnitelma on muutettu alkuperäisestä Sokeritopan alueen pohjaveden haitalisten vaikutusten estämiseksi. Eritasoliittymän tasausta on nostettu noin 2,3 metriä ylöspäin. Tietasauksen muutos vaikuttaa suunnittelualueen meluun. Sen johdosta meluesteitä on lisätty ja aiemmin suunniteltua on korotettu. Suunnittelualueen melu vaikuttaa mm. Sokeritopan alueen maankäytöön. 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus Arvioitu toteutuksen aikataulu riippuu Eteläisen kehätien rakentamisaikataulusta. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkavat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta vuonna Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2021 loppupuolella. 6 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Lahdessa Kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen 7 Seurantalomake

14 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 398 Lahti Täyttämispvm ASEMAKAAVA KOSKEE: KERINKALLION (20.) KAUPUNGINOSAN TILAA / TILAN OSAA Rn:o , , SEKÄ KORTTELIN TONTIN 1 OSAA. NIKKILÄN ( 23.) KAUPUNGINOSAN TILAA / TILAN OSAA Rn:o, , , , , , , , , ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KERINKALLION (20.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN TONTTIA 3, KORTTELIN TONTTIA 1 SEKÄ KATU- JA YLEISEN TIEN ALUETTA. Kaavan nimi NIKKILÄN (23.) KAUPUNGINOSAN KATU- JA YLEISEN TIEN ALUETTA LAUNEEN (24.) KAUPUNGINOSAN LÄHIVIRKISTYS-, KATU- JA YLEISEN TIEN ALUETTA. ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: KERINKALLION (20.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN TONTTI 3, KORTTELIN TONTTI 2, SUOJAVIHER-, KATU- JA MAANTIEN ALUEET. NIKKILÄN (23.) KAUPUNGINOSAN SUOJAVIHERALUE LAUNEEN (24.) KAUPUNGINOSAN LÄHIVIRKISTYS-, KATU- JA MAANTIEN ALUEET. Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 398A2712 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 14,5101 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 5,0876 Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 9,4225 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset [ha] [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] n muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 14, , ,14 5, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 5, , ,35-0, T yhteensä V yhteensä 0,7430 5,1-0,1220 R yhteensä L yhteensä 4, ,1 1,8367 E yhteensä 3, ,2 3,6558

15 Aluevaraukset S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä [ha] [ha] [%] [%] Kerrosala [km²] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] n muut. [ha +/-] n muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Alamerkinnät Aluevaraukset [ha] [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] n muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 14, , ,14 5, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 5, , ,35-0, K 3, , ,35-0, KL 2, , ,36 0, T yhteensä V yhteensä 0,7430 5,1-0,1220 VL 0, ,0-0,1220 R yhteensä L yhteensä 4, ,1 1,8367 Kadut 0, ,2-0,3151 Kev.liik.kadut 0,0968 2,3-0,1545 LT 3, ,5 2,3063 E yhteensä 3, ,2 3,6558 EV 3, ,0 3,6558 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

A-2728 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie, Nikulan liittymän ympäristö; Jokimaa Lahti.fi

A-2728 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie, Nikulan liittymän ympäristö; Jokimaa Lahti.fi ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6.3.2018 A-2728 Asemakaavan muutos Eteläinen kehätie, Nikulan liittymän ympäristö; Jokimaa Lahti.fi Selostus A-2728 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6. päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kolmaskatu 13 (Renkomäki) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kolmaskatu 13 (Renkomäki) Lahti.fi A-2730 Asemakaavan muutos 2.5.2018 Kolmaskatu 13 (Renkomäki) Lahti.fi Selostus A-2730 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2730

Lisätiedot

A Asemakaava muutos. Kärpäsen koulu Kärpänen Lahti.fi

A Asemakaava muutos. Kärpäsen koulu Kärpänen Lahti.fi A-2705 Asemakaava muutos 11.1.2018 Kärpäsen koulu Kärpänen Lahti.fi Selostus A-2705 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 11. päivänä tammikuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2705

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2664, Laune, Porvoonjoentie 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2664, Laune, Porvoonjoentie 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2664, Laune, Porvoonjoentie 8 6.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Lantinkatu 5 Kilpiäinen. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Lantinkatu 5 Kilpiäinen. Lahti.fi A-2708 Asemakaavan muutos 19.11.2018 Lantinkatu 5 Kilpiäinen Lahti.fi Selostus A-2708 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19. päivänä marraskuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2708

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Marjapolku (Villähde) Lahti.fi A-2760 Asemakaavan muutos 10.12.2018 Marjapolku (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2760 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10. päivänä joulukuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2760

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Lumikatu 20

Asemakaavaselostus Lumikatu 20 Asemakaavaselostus Lumikatu 20 12.5.2017 Lahden tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Suunnitteluinsinööri Petri Peltonen Suunnittelualueen sijainti SELOSTUS A-2681 / D/2967/10.02.03.00.04/2015

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Tenavanhaara 2 ja 4 (Möysä) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Tenavanhaara 2 ja 4 (Möysä) Lahti.fi A-2729 Asemakaavan muutos 14.5.2016 Tenavanhaara 2 ja 4 (Möysä) Lahti.fi Selostus A-2729 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2729

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2623, Kiveriö, Teinintie 4 4.1.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos Tuhkimontie 3 Laune. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos Tuhkimontie 3 Laune. Lahti.fi A-2772 Asemakaavan muutos 24.5.2019 Tuhkimontie 3 Laune Lahti.fi Selostus A-2772 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 24. päivänä toukokuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2772 (Tuhkimontie

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ

HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Kaavaselostus KAUPUNKISUUNNITTELU Ak01907 HIU 19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKIEN PIHAKATUALUETTA JA LEIKKIKENTTÄÄ Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.3.2019 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Maantiealue VT 12 ja Sorvantien risteys ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 6. kaupunginosan tie- ja puistoaluetta kiinteistöistä 536-895-2-8, 536-425-5-202, 536-409-1-9

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

LUONNOS / OAS A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Liipolan tunnelin länsipää. Lahti.fi

LUONNOS / OAS A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Liipolan tunnelin länsipää. Lahti.fi LUONNOS / OAS A-2771 18.7.2019 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liipolan tunnelin länsipää Lahti.fi Selostus A-2771 2 (13) (LUONNOSPVM) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx. päivänä.kuuta

Lisätiedot

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue MAANTIEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (ak 009037) Koskee Iisvedentien maantiealuetta (Suonenjoki-Vesanto maantie 545, kiinteistötunnus 778-895- 0-545) Lentokentän teollisuusalueen ja Iisveden teollisuusalueen

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

A-2726 D/2624/ /2017. Asemakaavan muutos LUONNOS Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi

A-2726 D/2624/ /2017. Asemakaavan muutos LUONNOS Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi A-2726 LUONNOS 13.8.2018 Asemakaavan muutos Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune Lahti.fi Selostus A-2726 2 (10) (LUONNOS 13.8.2018) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx. päivänä.kuuta 2018

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Rakuunankatu Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Rakuunankatu Lahti.fi A-2765 Asemakaavan muutos Pirttiharju Rakuunankatu 17 11.3.2019 Lahti.fi Selostus A-2765 2 (11) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 11. päivänä maaliskuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/

A Asemakaava ja asemakaavan muutos. Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A (6) D/132/ OAS A-2712 1 (6) A-2712 17.5.2017 Asemakaava ja asemakaavan muutos Eteläinen kehätie; Launeen liittymän ympäristö OAS A-2712 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kolavankatu 9, Kolava Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kolavankatu 9, Kolava Lahti.fi A-2682 Asemakaavan muutos 11.10.2017 Kolavankatu 9, Kolava Lahti.fi Selostus A-2682 2 (11) (11.10.2017) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10. päivänä lokakuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo

IITTI KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAUSALA. 118/ /2017 Khall Valtuusto Voimaantulo 118/10.02.03/2017 Khall 26.3.2018 62 Valtuusto 24.4.2018 9 Voimaantulo 16.8.2018 IITTI KAUSALA KUUSIKALLION ALUE ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN 1.12.2017 Vireille tulosta ilmoitettu KH:n päätöksellä 17.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.2.2014 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEIPOMONKUJA 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 14 JA KORTTELIN 120 TONTIN 1 SEKÄ RAUTATIE- JA SUOJAVIHERALUEIDEN ASEMAKAA- VAN MUUTOS Kaavatunnus:

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Teollisuusalueen asemakaavan muutos

Teollisuusalueen asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA Teollisuusalueen asemakaavan muutos Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 673-P35521 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 1 (10) Sisällysluettelo 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

LUONNOS A Asemakaavan muutos. Veijalaisentie 35 (Kytölä) Lahti.fi

LUONNOS A Asemakaavan muutos. Veijalaisentie 35 (Kytölä) Lahti.fi LUONNOS 17.6.2019 A-2755 Asemakaavan muutos Veijalaisentie 35 (Kytölä) Lahti.fi Selostus A-2755 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä kesäkuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2688 - D/2284/10.02.02.00.04/2016 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaava A-2688 Eteläisen kehätien osa (Porvoonjoentien länsipuoli) ALOITE

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kilpiäinen Tervaskatu 6. Luonnos Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kilpiäinen Tervaskatu 6. Luonnos Lahti.fi A-2654 Asemakaavan muutos Luonnos 10.1.2017 Kilpiäinen Tervaskatu 6 Lahti.fi Selostus A-2654 2 (12) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx.päivänä helmikuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VT5 VISULAHDEN ETL ASEMAKAAVAN SELOSTUS

VT5 VISULAHDEN ETL ASEMAKAAVAN SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Kalle Räinä puh. 044 794 2525, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0962 VT5 VISULAHDEN ETL ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Sippalankatu 20 LUONNOS Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Sippalankatu 20 LUONNOS Lahti.fi A-2766 Asemakaavan muutos LUONNOS 21.3.2019 Pirttiharju Sippalankatu 20 Lahti.fi Selostus A-2766 2 (11) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx. päivänä xxkuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta aimio Täyttämispvm 04.03.0 Kaavan nimi akurlanmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA

ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA TYÖNUMERO: 20601623 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ISO-SYÖTTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 76 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 28.2.2018 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos LUONNOS Ahtiala Markkinakuja 3. Lahti.fi

A Asemakaavan muutos LUONNOS Ahtiala Markkinakuja 3. Lahti.fi A-2757 LUONNOS 22.10.2018 Asemakaavan muutos Ahtiala Markkinakuja 3 Lahti.fi Selostus A-2757 2 (11) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee x. päivänä xxxkuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08

KAAVASELOSTUS / / / : Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 KAAVASELOSTUS 2.4.2009 / 12.5.2009 / 2.7.2009 / 28.8.2009 Suunnittelualueen sijainti 1:10 549 Maanmittauslaitos MML/VIR/KESU/006/08 MÄNTYMÄKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN KYLÄTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN

Lisätiedot

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan

kaavatunnus AM2024 Dnro 2830/2008 Projektinro Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Kaava tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 6.5.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Koskikeskuksen kaupunginosan korttelin 5 sekä katu-, puisto- ja vesialuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Toivoniementie 1) kaavatunnus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE

INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE INARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KITTILÄN RATSUTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 16.4.2018 Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Inarin kunta

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

VT5 VISULAHDEN ETL ASEMAKAAVAN SELOSTUS

VT5 VISULAHDEN ETL ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaupunginvaltuusto 27.3.2017 Liite 1 26 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Kalle Räinä puh. 044 794 2525, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen

Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN SELOSTUS 14.2.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Alppilan kaupunginosan korttelin 56 tonttia nro 6 koskevaan asemakaavan muutokseen (Tukkimiehentie 1) Kaavatunnus AM 2134 Diaarinro 4569/2011 Projektinro

Lisätiedot

A-2726 D/2624/ /2017. Asemakaavan muutos Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi

A-2726 D/2624/ /2017. Asemakaavan muutos Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune. Lahti.fi A-2726 Asemakaavan muutos 7.9.2018 Tapparakatu 15 Launeen päiväkoti Laune Lahti.fi Selostus A-2726 2 (11) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7. päivänä syyskuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti

MÄNTSÄLÄ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti 2 MÄNTSÄLÄ URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA 604. KAAVATUNNUS 176 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15. päivänä maaliskuuta 2010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Rakuunankatu 17 LUONNOS Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Pirttiharju Rakuunankatu 17 LUONNOS Lahti.fi A-2765 Asemakaavan muutos LUONNOS 28.1.2019 Pirttiharju Rakuunankatu 17 Lahti.fi Selostus A-2765 2 (11) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee xx. päivänä xxkuuta 2019 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1/16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSA 4. PÖYLIÖVAARA KORTTELIT 4206, 7 13, 4214, 4215, 16 19, 27 31, 40 46, PUISTOT JA KADUT SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE. ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA ASEMAKAAVAN SELOSTUS (ehdotus) 6.9.2017 Terminaalitie 1, 2538 22 kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA Niklas Lähteenmäki maankäytön suunnittelujohtaja kaupunkirakennepalvelut

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi A-2707 Asemakaavan muutos 25.10.2017 Orvokkitie 7, Nikkilä Lahti.fi Selostus A-2707 2 (11) (25.10.2017) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä lokakuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 8002 viereinen virkistysalue Ruokolammentie 2 Kuva 1 Viistokuva suunnittelualueesta KAAVASELOSTUS KAAVOITUS 2017 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos LUONNOS. Monontie 6 (Jalkaranta) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos LUONNOS. Monontie 6 (Jalkaranta) Lahti.fi A-2697 LUONNOS 8.8.2018 Asemakaavan muutos Monontie 6 (Jalkaranta) Lahti.fi Selostus A-2697 2 (10) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä elokuuta 2018 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2697

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi A-2689 Asemakaavan muutos 29.11.2017 Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi Selostus A-2689 2 (14) (29.11.2017) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29. päivänä marraskuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos

SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 25.8.2014, tarkistettu 5.10.2015 SEPÄNKYLÄ Korttelin 401 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa.

JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Ehdotus Kaavaselostus. Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. JUVAN KUNTA HATSOLAN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus 14.5.2018 Asemakaavan kumoaminen koskee Hatsolan alueen asemakaavaa. Kaavan vireilletulo: Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta.. 2018

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Luonnos. Ritomäentie 5,7 ja 9 (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Luonnos. Ritomäentie 5,7 ja 9 (Villähde) Lahti.fi A-2721 Asemakaavan muutos Luonnos 5.9.2017 Ritomäentie 5,7 ja 9 (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2721 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5.päivänä syyskuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄNKAUPUNKI Vatajanasemakaavanmuutoksenselostus Kankaanpäänkaupungin11.kaupunginosan(Lorvikylä)korttelin848 tonttia2,korttelin847tonttia1,katualuettajapuistoaluettakoskeva asemakaavanmuutos.(vataja)

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Liite 1 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 098 Hollola Täyttämispvm 14.03.2018 Kaavan nimi Ojastenmäki III Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi A-2689 Asemakaavan muutos 25.10.2017 Ailinkatu 1, Nikkilä Lahti.fi Selostus A-2689 2 (13) (25.10.2017) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä lokakuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot