ICT-ALOJEN KOULUTUSTARVEKYSELY tammi-helmikuu Raportti 4/2011. Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT-ALOJEN KOULUTUSTARVEKYSELY tammi-helmikuu 2011. Raportti 4/2011. Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja"

Transkriptio

1 ICT-ALOJEN KOULUTUSTARVEKYSELY tammi-helmikuu 2011 Raportti 4/2011 Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja

2 Esipuhe Ohjelmistoalan koulutustarvetta kysyttiin Varsinais-Suomessa toimivilta yrityksiltä tammi-helmikuussa Kysely lähetettiin 48 yritykselle, joista 18 vastasi kyselyyn joko suoraan tai antoi vastauksensa haastattelijalle. Kyselyn toteuttaminen jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä strategisia muutoksia. Merkittävimpänä näistä voidaan pitää alueen suurimman toimijan teknologiastrategian uutta suuntaa. Sen myötä osa vielä alkuvuonna tärkeäksi koetuista kehittämistarpeista tarkasteltaneen useassa yrityksessä uudelleen. Nämä nopeat muutokset koskevat lähinnä teknologiaspesifejä alueita ja yksittäisiä ohjelmistokieliä. Mahdollistajat ja tukiosaaminen mm. projektinhallinta, liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen oletettavasti säilyttävät asemansa kehityskohteina ja niiden tarve jopa kasvaa jo lähitulevaisuudessa. ELY-keskus pyrkii koulutustarjonnallaan ja kehittämistoimillaan tukemaan alueen kokonaisvaltaista kilpailukykyä. Yritysten rooli yksittäisten kehittämistarpeiden esille tuojina on jatkossa entistä korostuneempaa ja muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti. Toteutetun kartoituksen tuloksia voidaan näin pitää suuntaa antavina signaaleina, joiden perusteella tehtäviä kehittämistoimia täsmennetään jatkuvasti. Oy Ailos Technology Ab Kristiina Sunell Elina Friberg 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

3 1. Sisällys 2 Tausta Menetelmät Kyselyn kohdeorganisaatiot ja vastaajat Kysymykset esimieskoulutuksesta ja asiantuntijoiden vaihdosta Liiketoimintaosaamisen teemaan liittyvät tarpeet Menetelmäosaaminen Tekniset osaamisalueet ja ohjelmointikielet Mahdolliset kouluttajat ja halukkuus tarjota muille organisaatioille koulutusta Jatkotoimet Muu kyselyn kautta tullut vapaamuotoinen palaute Tulosten käyttö koulutuksen suunnittelun apuna Pysyviä aiheita, koulutuksen tarve säilyy vaikka välineet muuttuvat Nopeasti muuttuvia tarpeita Varsinais-Suomen yritysten ICT-koulutustarpeet 3

4 2. Tausta Jukka Lindberg, Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen osaamisen kehittämis- ja koulutuspalvelut tilasi Oy Ailos Technology Ab:stä selvityksen, jonka perusteella voi kilpailuttaa palveluntarjoajia, määritellä tulevien kouluttajien kriteerejä ja tarjota yrityksille ELY -keskuksen tukemaa TäsmäKoulutusta. Kartoitus toteutettiin tammikuussa Kysyimme tietotekniikka-alaan syvällisesti perehtyneiltä yrityksiltä , mitä uutta osaamista ne tarvitsevat välittömästi, ja mitä pidemmällä, noin kolmen vuoden aikavälillä. Kartoituksen pääteemat olivat seuraavat: 1. Liiketoimintaosaamiseen, johtamiseen sekä projektinhallintaan liittyvät teemat 2. Menetelmiin sekä teknologia-alueisiin sekä yksittäisiin teknologioihin tai ohjelmointikieliin liittyvät tarpeet 3. Mahdollisesti yritysten toisilleen tarjoamat koulutusaiheet 3. Menetelmät Kysely toteutettiin käyttämällä Digium in työkalua. Yksittäisille vastaajille lähetettiin linkki kyselyyn, jossa oli ennalta määriteltyjen kysymysten lisäksi vapaita kenttiä sanallisille palautteille. Koulutustarvekyselystä laadittiin tiedote, jonka julkaisivat Turku Science Park sekä Turun Seudun Ohjelmistoyrittäjät. Tiedotteet olivat turunseudunohjelmistoyrittajat.com ja turkusciencepark.com sivuilla. Kyselyä varten avattiin sähköpostiosoite jonka kautta vastaajat saivat tilata linkin kyselyyn osallistuakseen. Kaksi vastaajista osallistui kyselyyn julkistetun tiedotteen perusteella. 4. Kyselyn kohdeorganisaatiot ja vastaajat Kysely lähetettiin 48 potentiaaliselle vastaajalle. Pääpaino oli ICT-alaan painottuvissa yrityksissä, joiden lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa myös korkeakoulujen edustajien näkemyksiä. Vastaajia oli 18. Korkeakouluilta ei saatu vastauksia yrityksille suunnattuun viestiin. Vastauksia saimme erikokoisilta yrityksiltä: pieniltä, keskisuurilta ja suurilta. Pk-yritysten tarpeita kerättiin myös Turun Seudun Ohjelmistoyrittäjät ry:n (TSOY) kautta. Organisaatioiden koon määrittelemiseksi käytettiin sekä henkilöstön määrää että liikevaihtoa. ten jakauma: Henkilöstön määrä vastaajia yli alle 10 5 Liikevaihto miljoonaa vastaajia yli alle 2 7 Kartoituksen tekijät sitoutuivat pitämään yksittäisen vastaajan tiedot luottamuksellisina. Yksittäisiin, vastaajakohtaisiin linkkeihin päädyttiin jotta samasta organisaatiosta tulevat vastaukset voidaan analysoida huomioimalla mahdolliset samasta yrityksestä peräisin olevat vastaukset. 4 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

5 5. Kysymykset esimieskoulutuksesta ja asiantuntijoiden vaihdosta Asiantuntijavaihto yritysten kesken koettiin periaatteellisella tasolla kiinnostavaksi, mutta sitä pidettiin myös haasteellisena. Tarvitseeko yrityksesi esimieskoulutusta? Onko teillä kiinnostusta asiantuntijoiden vaihtoon yritysten kesken? Kyllä, tänä vuonna Kyllä, seuraavan kolmen vuoden aikana Lisäksi tuli vapaamuotoisia vastauksia. Valitse, mistä liiketoiminta-aiheista kaipaatte koulutusta: ios -sovelluskehitys 1 Qt 1 Tuotteen käyttöönoton ja käytön tuki asiakkaalle. Ohjelmistotekniikka 1 Tuotteistaminen 1 Tuotekehitys 1 MeeGo 1 Microsoft-teknologiat 1 Kumppanuus 0 Immateriaalioikeudet 0 Isot asiakkaat vaativat ITIL perustason sopimuksiin palvelutason takeeksi. Koulutusta tarvitaan siis uusille työntekijöille ja syventävää koulutusta kaikille tulevinakin vuosina Liiketoimintaosaamisen teemaan liittyvät tarpeet Liiketoimintaosaamisen koulutustarpeen painopiste oli selkeästi myynti ja markkinointi sekä liiketoimintasuunnittelu. Valitse, mistä liiketoiminta-aiheista kaipaatte koulutusta Markkinointi 7 Myynti 7 Liiketoiminnan suunnittelu 4 Tuote 3 Asiakas 2 Tarjoukset ja sopimukset 1 Varsinais-Suomen yritysten ICT-koulutustarpeet 5

6 7. Menetelmäosaaminen Tarpeet painottuivat kyselyn vastausten mukaan lähinnä pidemmälle aikavälille. Mistä menetelmistä kaipaatte koulutusta? Käyttäjän kokemuksen kuvaaminen, User Experience Tänä vuonna Seuraavan kolmen vuoden aikana Tekniset osaamisalueet ja ohjelmointikielet Ohjelmointikielten osalta hajonta vastauksissa oli erittäin suurta, eikä Qt:a lukuun ottamatta voitu tunnistaa yksittäistä esille nousevaa aihetta jonka useampi organisaatio olisi kokenut välittömäksi koulutustarpeeksi. Yllättävän suuri vastaajien määrä (n=4) piti sinänsä korkeakoulujen laiteläheisten ohjelmistojen C# koulutusta tarvittavana. Käytettävyys, Usability 2 9 Laadunvarmistus 2 5 Scrum - Agile -projektinhallinta Agile ohjelmistonkehitys Projektinhallinta 2 3 Muutosten hallinta 1 4 Prosessijohtaminen 1 3 Vaatimusten hallinta 0 5 Tarvitseeko yrityksesi ohjelmointiin, käyttöliittymiin, avoimeen lähdekoodiin tai käyttöjärjestelmiin liittyvää koulutusta? Kyllä, tänä vuonna Kyllä, seuraavan kolmen vuoden aikana 6 8 Arkkitehtuurin suunnittelu Tilauksen toimitus asiakkaalle ja asiakkaan hyväksyntä Dokumentointi 0 2 Projektinhallinta on jo yrityksemme tämän vuoden koulutussuunnitelmassa ja katsoisimme ELY-keskuksenkin tarjoamia kursseja. IPMA -sertifikaatin saavuttaminen on tavoite. Projekteja meillä on erilaisia: käyttöönottoprojektit ja tekniset projektit. 6 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

7 Valitse kielet ja muut ohjelmointiin liittyvät aiheet, joista tarvitsette koulutusta. Qt alustasta riippumaton kehitysympäristö C# 4 Sulautetut ohjelmistot 3 Java 3 Olio-ohjelmointi 3 Web-ohjelmointi 2 C 2 RIA Rich Internet Application 2 Skript -kielet 2 XML merkintäkieli 2 Visual Basic 2 Jatkuva integrointi 2 5 Mitä käyttöliittymäkoulutusta kaipaatte? UI design 5 CSS code style 2 Mobiili laitteiden käyttöliittymät. Silverlight 1 Valitse avoimen lähdekoodin käyttöön liittyvät aiheet Liferay open source portal Alfresco sisällönhallintajärjestelmä 2 Mobiili laitteet C++ 2 HTML hypertekstin merkintäkieli - HTML/DOM JavaScript 2 QML 2 Versionhallinta. Git ja SVN versionhallinta Paikkatieto 1 Perl 1.NET,.NET FRAMEWORK kehitysalusta, jossa on Visual Basic ja C#. SharePoint 1 JPA 1 Hibernate 1 Eclipse, EclipseLink 1 GWT Mihin käyttöjärjestelmiin liittyvää koulutusta kaipaatte? Linux, Linux Redhat 5 Android 4 MeeGo, Linux-pohjainen alusta mobiililaitteille ios, Cisco IOS 4 Windows, 3 Windows Azure 1 Maemo, Linux-pohjainen alusta kämmenmikroille Symbian käyttöjärjestelmä S60 puhelimiin Unix Vaadin Framework 1 HTML -osaaminen on oltava jo töihin tullessa. Koulutusta ei siten enää tarvita työntekijöille. Varsinais-Suomen yritysten ICT-koulutustarpeet 7

8 Tiedonhallintakoulutusta ei kaivata tänä vuonna vaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Valitse aiheet, joista tarvitsette koulutusta Tietoturva 4 Relaatiokannat 3 SQL hakukieli 3 Oracle 2 MS SQL Server 1 MySQL 1 Access 0 IBM DB2 0 SQL serverien ylläpito, asiakkaiden kantojen hostaaminen; palvelimen asennus helpoksi hallinnoida, serverin seuranta ja reagointi. Useimmat vastaajat tarvitsevat testaukseen liittyvää koulutusta seuraavan kolmen vuoden aikana, yksi jo tänä vuonna. Valitse aiheet, joista tarvitsette koulutusta käytettävyys 6 automatisointi 4 suorituskyky 3 asiakkaan vastaanottotestaus 2 9. Mahdolliset kouluttajat ja halukkuus tarjota muille organisaatioille koulutusta Onko teillä asiantuntemusta, jota voitte ja haluatte kouluttaa muille yrityksille? Jos on, niin mikä olisi koulutettava aihe? Ixonos, Mikko Huumonen ja Minna Aho: Ohjelmistojen suunnittelu, testaus ja testausautomatisointi Qt. Neoxen Systems, Esa Tervo: Ohjelmistotuotannon prosessit. Tribeflame, Torulf Jernström: Uudet mobiilialustat, iphone, ipad, Android, Nokia Qt. CaseWare, Teemu Huotari: MS Office tuoteperhe Ohjelmointi, yleiset perusteet VB.NET ja C# - tietokannat SQL Server (kaikki versiot). Agenteq, Juha Borenius Latomo, Tampuuri ja Laskunet -tuotteet Kotisivujen julkaisujärjestelmä, sähköinen viestintä. Felise Solutions, Elise Lepinsalo-Harju Business coaching Projektihallinta-, Vaatimustenhallinta sekä Muutoshallinta -koulutus. Lisäksi on vastaajia, jotka voivat kouluttaa mutteivät toivoneet nimiään mainittavan vielä tässä vaiheessa. 8 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

9 10. Jatkotoimet Neljästä vastaajaorganisaatiosta yhteensä viisi kyselyyn vastannutta henkilöä piti Forum-tyyppistä toimintaa jatkossa kannatettavana ajatuksena. Kyselyn päivitysväliksi useimmin ehdotettu kausi oli puoli vuotta. Milloin koulutustiedot kannattaa päivittää? puolivuosittain 9 vuosittain 6 neljännesvuosittain 1 Millä tavalla pitää koota tieto yritysten koulutustarpeista, jotta tarjonta pysyy ajan tasalla? Yhteyshenkilö lähettää sähköpostin yrityksille, jotka voivat vastata nimettöminä Yhteyshenkilö kokoaa koulutustarpeet yrityksiltä Muu vapaamuotoinen palaute Mitä muuta haluat kertoa koulutuksen suunnittelijalle? Erittäin arvokas aihe ja hyvä alueellisen kehittämisen kannalta. Yrittäjällä ei ole mahdollisuutta istua viikkoa 8:00-16:00 koulutuksessa. Koulutusten täytyy olla tiiviitä (esim. 1/2 päivää kerrallaan) ja antaa valmiudet itseopiskeluun. Aihealueet voivat olla laajoja ja joistakin voi olla jo jonkinlaista tietoa ja kokemusta. Koulutus kannattaa jakaa erikseen perusteet antavaan koulutukseen ja syventävään koulutukseen. Tällöin voi mennä suoraan syventävään koulutukseen tai, jos taustatiedot ovat heikot, opiskella ensin perusteet ja sen jälkeen täydentää osaamista syventävällä koulutuksella. Suurin kustannus on se, että tekijät ovat poissa työstä ollessaan koulutuksesta. Kurssin hinta ei ole tärkein valintakriteeri. Suosikkikouluttaja on varattu pitkälle tulevaisuuteen; lisäarvoa toisi se, että hänen kurssilleen pääsee. Tämä kysely on kattava - ei ole lisättävää. Asiantuntijoita kutsutaan koolle forumiin kertomaan koulutustarpeista ja priorisoimaan niitä Räätälöity tarjonta tilauksesta 5 1 Joulukuun lopussa-tammikuun alussa kannattaa tiedustella koulutustarpeita. Alkuvuodesta suunnitellaan koulutuksia ja katsotaan Varsinais-Suomen yhteistä tarjontaakin. Varsinais-Suomen yritysten ICT-koulutustarpeet 9

10 12. Tulosten käyttö koulutuksen suunnittelun apuna Kilpailutuksessa voi tarjota koulutusta tai joko pääotsikolla tai johonkin alakohtaan liittyen Pysyviä aiheita, koulutuksen tarve säilyy vaikka välineet muuttuvat. Johtaminen Esimieskoulutus Asiantuntijavaihto Prosessijohtaminen Liiketoimintaosaaminen Markkinointi Myynti Liiketoiminnan suunnittelu Tuote Tuotekehitys Tuotteistaminen Asiakas Tarjoukset ja sopimukset Sertifiointi: ITIL perustaso Projektinhallinta Erilaisia projekteja, kuten tekniset ja käyttöönottoprojektit Agile Scrum Sertifiointi: IPMA-sertifikaatin saavuttaminen Tilaus, tarve Käyttäjän kokemuksen kuvaaminen, User Experience Vaatimukset Toteutus Ohjelmistotekniikka Arkkitehtuurin suunnittelu Tietoturva Relaatiokannat SQL-hakukieli Käyttöliittymät UI design Mobiililaitteiden käyttöliittymät Ohjelmointi Olio-ohjelmointi Web-ohjelmointi Paikkatieto Suunnittelu Toteutus Testaus Käytettävyys, Usability Automatisointi Suorituskyky Sulautetut ohjelmistot Integrointi Integrointitestaus Julkaiseminen, Release Integrointi Jatkuva integrointi Integrointitestaus Toimitus Pilotointi Asiakkaan vastaanottotestaus Asiakkaan hyväksyntä Tuotteen käytön tuki Ohjelmiston käyttöönotto Ohjelmiston käytön tuki asiakkaalle. Menetelmät Agile Ohjelmistonkehitys Laadunvarmistus Versionhallinta Muutosten hallinta Dokumentointi 10 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

11 Nopeasti muuttuvia tarpeita Kouluttajille voi mainita aiheita esimerkkeinä, kertoa, että he voivat räätälöidä koulutusta asiakkaan senhetkisiin tarpeisiin sopivaksi ja aiheet voivat olla myös muita kuin alla mainitut. Liiketoimintaosaaminen Miten uudesta teknologiasta tehdään liiketoimintaa Microsoft-teknologiat ios -sovelluskehitys Qt MeeGo Käyttöjärjestelmät Linux Android ios, Cisco ios Windows Windows Azure MeeGo, Linux-pohjainen alusta mobiililaitteille Maemo, Linux-pohjainen alusta kämmenmikroille Symbian käyttöjärjestelmä S60 puhelimiin Avoin lähdekoodi Liferay open source portal Alfresco sisällönhallintajärjestelmä Mobiililaitteet Ohjelmointikielet ja muut ohjelmointiin liittyvät aiheet, esimerkkinä tammi-helmikuun 2011 koulutustarpeita Qt alustasta riippumaton kehitysympäristö C# Visual Basic.NET,.NET FRAMEWORK kehitysalusta, jossa on Visual Basic ja C# Java C C++ RIA Rich Internet Application Skript -kielet XML merkintäkieli HTML hypertekstin merkintäkieli HTML/DOM JavaScript QML Git ja SVN versionhallinta Perl SharePoint JPA Hibernate Eclipse, EclipseLink GWT Vaadin Framework Käyttöliittymät CSS code style Silverlight Relaatiokannat Oracle MS SQL Server MySQL Varsinais-Suomen yritysten ICT-koulutustarpeet 11

12 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ratapihankatu TURKU puh

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä

Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä PITKYN PIIRI 2/2010 Syksyllä alkava ICT-koulutus KESKITY OLENNAISEEN a haku auki netissä Koulutuksissa käydään läpi oleelliset alan nykyaikaiset osaamiset ja ohjelmat. Ammattitutkintokoulutuksissa jokaiselle

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi

Pirkanmaan tietojenkäsittelyyhdistyksen. Pitky ry www.pitky.fi PITKYN PIIRI 1/2010 Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys Pitky ry www.pitky.fi Pitky on Tietotekniikan liitto ry:n Pirkanmaan jäsenyhdistys. Pitkyn toimii ICT-alan parissa työskentelevien yksityisten

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi

Itella optimoi jakelureittinsä 1/2012. Asiakaslehti. ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26. Flex Viewer GTK:lle sovelluskehykseksi Asiakaslehti ArcGISin käyttö lisääntyi korkeakouluissa 26 Itella optimoi jakelureittinsä 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Vapautuva data helpottaa paikkatiedon hyödyntämistä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS sivu 12 sivu 2 sivu 6 sivu 23 TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS kasvaa nopeasti NUMERO 3/2009 GREEN OFFICE -TOIMISTOSSA tehdään arjen ympäristötekoja MUSLIMIEN NETTIYHTEISÖLLE kasvualusta Suomesta TECHNOPOLIS

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot