22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT"

Transkriptio

1 Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu / PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT 22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet Asemakaavan muutos 1

2 Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 434 sekä virkistys- ja katualueita kaupunginosassa 22. Länsiranta Pormestarinkatu, Aleksanterinkaari, Tolkkistentie Asemakaavan vireille tulo: Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan varata tontin lähiympäristöineen Porvoon A-asunnot Oy:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua ja asemakaavan muuttamista varten. Viereisen ns. Porvoonportin kerrostaloalueen kaavatyön käynnistämisestä on päätetty kaupunkikehityslautakunnassa ja sisällytetty se kaupunkisuunnittelun vuosien työohjelmiin. Erillinen kaavoituksen käynnistämispäätös ei ole ollut tarpeen. Asemakaavan käsittely: Asemakaavaluonnos kaupunkikehityslautakunnassa Asemakaavaehdotus kaupunkikehityslautakunnassa ; Asemakaavaehdotus kaupunginhallituksessa Asemakaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee Länsirannan länsiosalla Tolkkistentien ja Aleksanterinkaaren risteysalueessa olevaa rakentamatonta korttelialueen osaa, puistoaluetta ja Pormestarinkadun päässä olevaa pysäköintialueena käytettävää katualueen osaa. Alue rajautuu luoteessa Pormestarinkatuun, koillisessa Pormestarinkatu 8-12:n asuinkerrostalotonttiin, kaakossa Aleksanterinkaareen ja lounaassa Tolkkistentiehen (liite 1). 1.3 Asemakaavan tarkoitus Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia opiskelija-asuntotalon sijoittamista kaupunkikuvallisesti merkittävään paikkaan Länsirannan länsiosaan Tolkkistentien varrelle. Asemakaavanmuutokseen sisältyy tonttijaon muutos. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Asemakaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja... 4 lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö Maanomistus Liikenne

3 3.1.6 Tekninen huolto Palvelut Pohjavesi ja maaperä Häiriötekijät Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset... 7 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet... 7 Maakuntakaava... 7 Yleiskaava... 7 Asemakaava... 8 Rakennusjärjestys... 8 Tonttijako ja rekisteri... 8 Pohjakartta... 8 Rakennuskiellot... 8 Meluselvitykset ja meluntorjuntatoimenpidesuositukset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Sijaintivaihtoehdot Hankkeen massoitteluvaihtoehdot Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Pysäköinti Viherympäristö Tonttijako Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkikuva ja -rakenne Aluevaraukset Korttelialueet: Erityisasumisen korttelialue (AKS) Katualueet: Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusohjeet Asemakaavan toteutusta ohjaavat määräykset Viitesuunnitelmakuvat Aitaaminen, istutukset ja ulkoalueet Rakennelmat Toteuttamisen ajoitus

4 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite 1. Alueen sijainti Liite 2. Ajantasa-asemakaava Liite 3. Ote asemakaavakartasta ja -määräyksistä Liite 4. Havainnekuva Liite 5. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 6. Yhteenveto lausunnoista ja huomautuksista Liite 7. Tonttijakokartta 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Itä-Uudenmaan tieliikenteen meluselvitys, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, Porvoon meluselvitys, Ramboll Finland Oy, 2013 (luonnos ). - Porvoon Länsirannan katuverkko, toimivuustarkastelut, muistio , Ramboll Finland Oy. - Campus-työryhmän loppuraportti, Länsirannan alueen kaavatyön tavoitteet ja aikataulu, selvitys, kaupunkisuunnittelu Merkitty tiedoksi kaupunginhallituksessa ja oikeutettu kaupunkisuunnittelu jatkamaan valmistelua selvityksen pohjalta. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Länsirannalle rakennetun Porvoo Campus ammattikorkeakoulukeskuksen aloitettua toimintansa tammikuussa 2011, on opiskelija-asuntojen kysyntä Porvoossa kasvanut ja kohdistunut Länsirannan alueelle. Porvoon A-asunnot Oy sai tehtäväkseen toteuttaa opiskelija-asuntokohteen ja se on valinnut hankkeelle arkkitehtitoimijan, jonka tehtävänä on paitsi hankkeen rakennussuunnittelu myös asemakaavanmuutoksen valmisteluun osallistuminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan varata tontin lähiympäristöineen Porvoon A-asunnot Oy:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua ja asemakaavan muuttamista varten. Asemakaavahanke on sisällytetty kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta Hankkeesta on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä ja Asemakaava Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien risteysalueen koillisessa neljänneksessä oleva sijainniltaan hyvä alue otetaan rakentamiskäyttöön. Voimassa olevan asemakaavan mukainen toimisto- ja liikerakentaminen ei näytä toteutuvan lähitulevaisuudessa ja toisaalta alue soveltuu erinomaisesti erityisasumiseen, johon voi liittyä myös asumista tukevaa palvelutarjontaa. Rakennusmassa pyrkii sijoittelullaan täydentämään ympäröivää kaupunkirakennetta rajaamalla nykymuodossaan väljää katutilaa kaupunkimaisemmaksi. Itäisen naapuritontin puoleinen puistomainen kumpare säilytetään. Tonttiliittymä avataan rauhalliselle Pormestarinkadulle, mikä on ainoa liikenteellisesti toimiva ratkaisu alueella. Käyttötarkoitus on erityisasuminen, mikä sallii ensisijaisesti opiskelija-asumisen ja palveluasumisen. Lisäksi alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotilaa, millä toivotaan syntyvän asumista tukevia palveluja välittömästi asuntojen yhteyteen. Pysäköinti ratkaistaan omalla tontilla. Rakennusoikeuden määrä kasvaa verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. Tontti- ja aluetehokkuus kuitenkin noudattelee naapuruston ns. Porvoonportin kerrostaloalueen rakentamistehokkuutta. Tällä tavoin asemakaava myös täydentää Porvoonportin aluekokonaisuutta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Opiskelija-asuntohankkeen toteuttaminen käynnistynee mahdollisimman pian asemakaavanmuutoksen saatua lainvoiman. 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue käsittää korttelin 434 länsipäässä Aleksanterinkaaren ja Pormestarinkadun väliin jäävän rakentamattoman puistomaisen alueen. Alue rajautuu lännessä Tolkkistentiehen. Suunnittelualue on kooltaan noin 0,7 ha Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö Suunnittelualue, pienimuotoinen kumpare vilkkaasti liikennöityjen pääkatujen risteyksen koillispuolella, on rakentamaton. Alue on hoidettu puistomaisena nurmialueena, jossa kasvaa useita erilaisia puulajeja, kuten vuorimäntyjä, pihtoja, mäntyjä ja koivuja. Alueen puusto on luultavasti istutettu viereisen ns. Porvoonportin kerrostalojen rakentamisen yhteydessä noin 40 vuotta sitten. Alueen pohjoisosassa on Pormestarinkadun kääntöpaikka, joka on muotoiltu laajahkoksi pysäköintialueeksi. Alueen pohjois- ja itänaapurin Porvoonportin alueen kerrostalot on tällä kohdin rakennettu aivan 1970-luvun alkuvuosina. Puustokartoitus suunnittelualueelta ja suppea arviointi, kaupunkisuunnittelu , täydennetty Lännessä ja etelässä aluetta rajaavat vilkkaasti liikennöidyt Tolkkistentie ja Aleksanterinkaari. Aleksanterinkaaren eteläpuolella on tällä kohdin S-Market Näsin puutarhamyymälän korkeahkoa puusälejulkisivua. Tolkkistentien länsipuolella tiestä sisäänvedettynä näkyy Albert Edelfeltin koulun muutaman vuoden ikäinen monimuotoinen julkisivu. Pääkatujen risteyksen vastapäiselle tontille 5

6 suunnittelualueesta lounaaseen on rakennettu myönnetyllä rakennusluvalla kaksikerroksinen kookas lääkäritalo. Alueen sijainti ilmakuvassa. Ilmakuva , Skyfoto Group. Vuonna 2012 käyttöönotettu Lääkäritalo ei vielä näy kuvassa Maanomistus Suunnittelualueen omistaa Porvoon kaupunki Liikenne Alue sijoittuu alun perin 1970-luvulla maantieksi (mt 1543, sittemmin kaavoitettu kaduksi) rakennetun Tolkkistentien ja kaupungin yhden pääväylän Aleksanterinkaaren risteykseen. Kevyen liikenteen yhteydet reunustavat leveitä katualueita molemmin puolin. Suunnittelualueen pohjoisosalla on asuntokatu Pormestarinkadun kääntöpaikka, jonka kautta tonttiliittymä on järjestettävissä. Liikenteen aiheuttamat häiriöt rajoittavat hieman alueen käyttöä esimerkiksi tavanomaiseen asumiseen Tekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallistekniikkaan. Alueen länsi- ja eteläreunoja kiertää Porvoon Energia Oy:n kaukolämmön runkolinja Palvelut Alueen naapurustossa on vähittäiskaupan suuryksikkö S-Market Näsi, jonka yhteydessä on myös ravintolapalveluja ja apteekki. Naapurustossa on myös lääkäritalo, jossa on niin ikään apteekki ja R- Kioski. Taidetehtaan alueella noin 500 metrin etäisyydellä on kulttuuripalvelujen ohella myös ravintolapalveluja ja erikoistavarakauppoja. Muut keskustan kaupalliset ja julkiset palvelut ovat noin kilometrin etäisyydellä ns. empirekeskustassa Pohjavesi ja maaperä Alue on vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta, jolloin erityistä huomiota tulee kiinnittää pohjaveden suojelemiseen. Perustamisolosuhteet alueella lienevät verrattain hyvät. Maaperä on pääasiassa soraharjun reuna-aluetta Häiriötekijät Alueella on vilkkaan liikenteen aiheuttamia pöly- ja meluhaittoja. Sekä Aleksanterinkaaren että Tolkkistentien liikennemäärät ovat huomattavia, mutta nopeudet pysyttelevät kaupunkikeskustamaisella tasolla mm. katujen peräkkäisten valo-ohjattujen risteysten takia. Tolkkistentien (ent. maantie 1543) osalta on laadittu meluselvitys jo vuonna Se on edelleen sovellettavissa, kun tutkitaan suunnittelualueelle kohdennettavien meluntorjuntatoimenpiteiden mitoitusta. Tuoreempaa tietoa tarjoaa vielä valmisteilla oleva Porvoon meluselvitys 2013, jossa ennustetilanteena on vuosi

7 suunnittelualue Liikennemääriä Porvoon keskustassa. Liikennelaskennat vuosilta 2011 ja Kuntatekniikan suunnittelu Kartakkeesta nähdään, että asemakaava-alueella Aleksanterinkaaren liikennemäärä on ajon/vrk ja Tolkkistentiellä ajon/vrk. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on tullut voimaan ja sen tarkistus Asemakaavan muutosta valmisteltaessa huomioon otettavat ja edistettävät tavoitteet liittyvät eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen, elinympäristön laatuun, luonnonperintöön ja virkistyskäyttöön. Erityistavoitteiden mukaan olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja. Henkilöautoliikenteen tarpeen tulee olla mahdollisimman vähäinen. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan ja edistetään. Keskusta-aluetta kehitetään mm. monipuolisena palvelujen ja asumisen alueena. Hyvälle taajamakuvalle luodaan edellytykset. Alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön otetaan huomioon. Melusta ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa on ehkäistävä ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusien asuntojen sijoittelussa on varmistettava riittävä meluntorjunta. Energian säästämistä ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä on edistettävä. Vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä edistetään. Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset luonnonalueet on otettava huomioon. Maakuntakaava Itä-Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä ja ympäristöministeriön vahvistamassa Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Tolkkistentie ja Aleksanterinkaari on varustettu merkinnällä yhdystie (yt). Pääosa alueesta on merkitty pohjavesialueeksi (pv). Yleiskaava Keskeisten alueiden osayleiskaavassa (hyväksytty ) alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alueella on myös merkintä tärkeästä pohjavesialueesta (pv-1). suunnittelualue 7

8 Asemakaava Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (liite 2). Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa alueella on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-6) sekä puistoa (VP). Asemakaavassa on osoitettu osa alueesta vedenhankinnalle tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv-1), mikä rajoittaa alueen käyttöä. Suunnittelualueella on liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta yksi laajahko rakennusala, jolle on osoitettu rakennusoikeutta k-m 2 ja kerrosluku III. Alueen pohjoisosalla on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alueella on katualuetta ja puistoaluetta (P). Rakennusjärjestys Porvoon kaupungin rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston hyväksymä Rakennusjärjestys tuli voimaan Tonttijako ja rekisteri Alue kuuluu Porvoon kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. Alueella on tonttijako. Pohjakartta Suunnittelualueen pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen (1284/99) mukainen. Maapolitiikan kaupunkimittaus ylläpitää pohjakartan tietoaineistoa. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa. Meluselvitykset ja meluntorjuntatoimenpidesuositukset Alueella on käytettävissä kaksi meluselvitystä: Itä-Uudenmaan tieliikenteen meluselvitys, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri, 2005 sekä Porvoon meluselvitys, Ramboll Finland Oy, Viimeksi mainitusta on käytettävissä tätä kirjoitettaessa päivätty luonnos. suunnittelualue Ote Itä-Uudenmaan meluselvityksen kohdekortista 4 ennustemelutilanteessa vuonna Suunnittelualue on rajattu kartakkeeseen kirkkaanpunaisella. Kohdekortissa suositellaan 1,1 metrin korkuista melukaidetta Tolkkistentien itäreunalle Pormestarinkatu 5:n asuinkerrostalon kohdalta pohjoiseen. Kartakkeen meluvyöhykkeistä voidaan nähdä, että suunnittelualueen melutilanne on tässä ennusteessa rinnastettavissa mm. suunnittelualueen pohjoispuoliseen Pormestarinkatu 5:n parvekejulkisivun tilanteeseen. 8

9 Otteet Porvoon meluselvityksestä (luonnos ). Nykytilanne vuonna 2011 ja tilanne ennustetilanteessa vuonna Suunnittelualue on rajattu kartakkeisiin punaisella. Selvityksen mukaan tilanne suunnittelualueella on samankaltainen kuin Itä-Uudenmaan meluselvityksessä (ylempänä). Melun määrä lisääntyy hyvinkin vähän ennustetilanteessa, mikä selittynee melko alhaisilla ajonopeuksilla. Selvitysten perusteella voidaan päätyä seuraaviin meluntorjuntatoimenpiteisiin suunnitellun Tolkkistentien ja Aleksanterinkaaren risteykseen sijoittuvan opiskelija-asuntokohteen osalta: - katujen varsilla edellytetään asuinhuoneiden osalta 35 db(a) ääneneristävyyttä - mahdolliset asuntoparvekkeet on lasitettava vähintään 11 db(a) eristävällä parvekelasituksella - katujen varsilla katutason liiketilojen osalta edellytetään 31 db(a) ääneneristävyyttä - pihalle sijoitettava oleskelualue on sijoitettava mahdollisimman etäälle Tolkkistentiestä ja Aleksanterinkaaresta ellei rakennus muodosta pihatilan ja kadun väliin riittävää meluestettä. Muussa tapauksessa melunsuoja-aita on suositeltava. Opiskelija-asuntotarpeen määrittely (Campus-työryhmän loppuraportti, ) Porvoo Campus hankkeen suunnittelun lähtökohtana oli yhdistää eri toimipisteissä keskusta-alueella toimivat ammattikorkeakouluyksiköt. Hankkeen lopputuloksena päädyttiin rakentamaan uudisrakennus Länsirannan alueelle Aleksanterinkaaren varrelle. Asemakaavanmuutos hyväksyttiin ja opetustoiminta alkoi vuoden 2011 alussa. Porvoo Campuksen toiminnan saavutettua täydet mittasuhteet, on myös opiskelija-asuntotarve noussut jopa keskeiseksi vetovoimatekijäksi Campuksen kiinnostavuuden kannalta. Porvoon Campus -hankkeen yhteydessä vuonna 2006 on kartoitettu opiskelija-asuntotilanne Porvoossa. Campus-työryhmän loppuraportissa vuonna 2006 todettiin, että paikkakunnalla pitäisi olla saatavilla riittävästi opiskelija-asuntoja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Asuntojen tulisi olla myös viihtyisiä ja hyvin varustettuja esimerkiksi tietoliikenneyhteyksin. Opiskelija-asuntotilanne vaikuttaa opiskelupaikkakunnan valintaan. Keväällä 2006 Haaga-Helian opiskelijoiden keskuudessa tehty tutkimus vahvisti käsityksen heikon opiskelija-asuntotarjonnan vaikutuksesta opiskelupaikan haluttavuuteen oikeaksi. Opiskelija-asuntotarvetta lisäävä tekijä on opiskelija-asunnon laatuvaatimusten kasvaminen vuosikymmenten myötä. Vaikka Porvoon Kevätkummun opiskelija-asuntokohteissa olisikin 9

10 soluasuntopaikkoja tarjolla, kysyntä kohdistuu yksiöihin mikä lisää tarvetta nykyajan vaatimuksiin vastaavalle asuntotarjonnalle. Porvoo Campuksessa toimivien Haaga-Helian ja Laurean 1400:lle ammattikorkeakouluopiskelijalle on lisäksi ollut heikommin opiskelija-asuntopaikkoja tarjolla kuin muiden oppilaitosten opiskelijoille. Syksyllä 2012 on havaittu opiskelija-asuntokysyntää myös pääkaupunkiseudulla opiskelevien taholta, mikä johtuu pääkaupunkiseudun kiristyneestä asuntotarjonnasta. Tätä vääristymää ei sinänsä voida kuitenkaan pitää ensisijaisena Porvoon opiskelijaasuntotarjontaa mitoittavana tekijänä. Länsirannan opiskelija-asuntotalohankkeen mitoituksen pääasialliset lähtökohdat ovat hankkeelle parhaaksi vaihtoehdoksi todetun sijainnin asettamat reunaehdot ja tavoitteeksi asetettu noin 120 opiskelija-asuntopaikan tarjonta. Lisäksi rakennuttaja haluaa sijoittaa rakennuksen maantasokerrokseen erikseen vuokrattavaa liiketilaa, johon tavoitellaan asukkaita palvelevaa toimintaa. Sijainnin perusteella tällainen kivijalkamyymälärakentaminen on erityisesti kaupunkikuvallisesti perusteltua. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Länsirannalle rakennetun Porvoo Campus ammattikorkeakoulukeskuksen aloitettua toimintansa tammikuussa 2011, on opiskelija-asuntojen kysyntä Porvoossa kasvanut ja kohdistunut Länsirannan alueelle. Kaupunkisuunnittelussa haarukoitiin Länsirannalta noin sadan opiskelija-asunnon toteuttamiseen soveltuvaa aluetta. Eri vaihtoehdoista päädyttiin Tolkkistentien ja Aleksanterinkaaren risteyksen koillispuoliseen alueeseen, joka on asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Korttelialue on muodoltaan haastava, joten voimassaolevan asemakaavan toteutuminen lähivuosina voitiin arvioida epätodennäköiseksi. Opiskelija-asuntohankkeelle alue soveltuisi sen sijaan hyvin. Hankkeen toteuttaminen edellytti kuitenkin korttelialueen käyttötarkoituksen muuttamista, rakennuksen massoittelun, kerrosluvun ja laajuuden kaupunkikuvallista tutkimista sekä liikennejärjestelyjen ja pysäköinnin ratkaisemista asemakaavanmuutoksella. Yhtenä suunnittelun lähtökohtana oli tontin ajoneuvoliittymän järjestäminen Pormestarinkadun kautta. 4.2 Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Suunnittelu alueella käynnistyi vuonna Porvoon kaupungin pääosin omistama vuokrataloyhtiö Porvoon A-asunnot Oy sai tehtäväkseen toteuttaa opiskelija-asuntokohteen. Porvoon A-asunnot Oy valitsi hankkeelle arkkitehtitoimijan (Kaari Arkkitehdit, Helsinki), jonka tehtävänä on paitsi hankkeen rakennussuunnittelu myös asemakaavanmuutoksen valmisteluun osallistuminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa. Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan varata tontin lähiympäristöineen Porvoon A-asunnot Oy:lle opiskelija-asuntohankkeen suunnittelua ja asemakaavan muuttamista varten. Suunnittelualue sisältyy ns. Aleksanterinkaaren sisäkehän asemakaava-alueeseen, jonka muuttaminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen kaupunkisuunnittelun laatiman Länsirannan kaavatyön tavoitteet ja aikataulu selvityksen ja oikeutti kaupunkisuunnittelun tulosyksikön jatkamaan valmistelua selvityksen mukaisesti. Selvityksessä on otettu Aleksanterinkaaren sisäkehän kehittämisen lähtökohdaksi mm. juuri opiskelijaasuntojen sijoittaminen alueelle. Selvityksessä todetaan myös, että asemakaavatyön pohjaksi hankitaan tarvittavat suunnitelmat/suunnitteluvaraus/tontinluovutuskilpailu. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 5) kohdassa 6. Suunnittelualueen omistaa Porvoon kaupunki Vireilletulo Kaavan vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksen yhteydessä ja Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen on toteutettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 5) mukaisesti. Kaavahankkeen valmistelu perustuu suunnitteluyhteistyöhön opiskelija-asuntotalohankkeen rakennuttajana toimivan Porvoon A-asunnot Oy:n sekä rakennussuunnittelijaksi valitun Kaari Arkkitehtien kanssa. 10

11 4.3.4 Viranomaisyhteistyö Kysymyksessä ei ole MRL 66 2 momentissa tarkoitettu kaava, joka edellyttäisi viranomaisneuvottelua. Vuorovaikutus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on järjestetty lausuntomenettelyllä. Lausunnoissa esille tulleet seikat on kuvattu kohdassa Asemakaavan tavoitteet Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on tutkia opiskelija-asuntotalon sijoittamista kaupunkikuvallisesti merkittävään paikkaan Länsirannan länsiosaan Tolkkistentien varrelle. Hankkeen laajuustavoitteet rakennuttaja on määritellyt Porvoo Campuksen toiveet huomioon ottaen. Lisäksi rakennuttaja on asettanut tavoitteeksi opiskelija-asumista tukevien liiketilojen sijoittamismahdollisuuden rakennuksen katutasoon. Mitoitustavoitteet yhdessä taloudellisten toteutettavuuden kanssa johtavat varsin kookkaaseen rakennusmassaan, jonka kaupunkikuvallinen sovittaminen paitsi liikenneympäristöön, myös osaksi ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta on ratkaistava onnistuneesti. Suunnittelualue tarjoaa viereiselle Pormestarinkatu 12:n asuinkerrostalolle vehreät ikkuna- ja parvekenäkymät, mikä on myös otettava huomioon muokattaessa nykyisestä puistoalueesta erityisasumiseen osoitettu tontti maantasopysäköintiratkaisuineen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt päätöksestä sijoittaa opiskelija-asuntoja Länsirannan alueelle ja opiskelija-asuntotarpeeseen perustuvaan asuntopaikkatavoitteeseen. Sijaintivaihtoehdot Kaupunkisuunnittelussa tutkittiin asuntohankkeen sijoitusmahdollisuuksia tavoitteena Länsirannan hallittu rakentuminen. Vaihtoehtotarkastelusta ei ole laadittu erillistä selvitystä, koska sellainen todettiin tarpeettomaksi päätöksenteon kannalta. Näin ollen vaihtoehtotarkastelun eteneminen on kuvattu tässä. Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkisuunnittelun jatkamaan alueen kaavoituksen valmistelua Länsirannan alueen kaavatyön tavoitteet ja aikataulu selvityksen pohjalta. Selvityksessä Aleksanterinkaaren sisäkehän suunnittelun tavoitteeksi on asetettu juuri opiskelija-asumisen tutkiminen alueelle. Perusteena sijoitukselle on alueen erinomainen sijainti suhteessa palveluihin, mutta myös aluetta reunustavan vilkkaan pääkadun liikennehaittojen asettamat haasteet esimerkiksi tavanomaisen asumisen sijoitusmahdollisuuksien kannalta. Opiskelija-asuntohankkeen sijainti (A) sekä tarkastellut vaihtoehtoiset sijainnit (B - E) Länsirannalla. Koska Aleksanterinkaaren sisäkehäalueen itäosan suunnittelu on vielä kesken, todettiin alueen läntisen pään soveltuvan erinomaisesti hankkeelle. Hanke olisi periaatteessa sijoitettavissa myös Länsirannan eteläosaan Campuksen liepeille (oheisessa kartakkeessa alue E). Tuolla suunnalla maankäyttö on vielä täsmentymätöntä, jolloin hankkeen laajuuden rajaus olisi ollut vaikeaa ja voisi epäonnistuessaan 11

12 vaikeuttaa myöhempää kaavoitusta. Porvoo Campuksen ja S-Market Näsin väliin jää maastonmuodoiltaan haastava alue (oheisessa kartakkeessa vaihtoehdot B ja C). Sijoituspaikka vaikutti hyvin kiinnostavalta, mutta osoittautui eri vaihtoehtojen vertailun jälkeenkin tämän tyyppiselle hankkeelle melko vaativalta erityisesti pysäköinnin onnistuneen ratkaisemisen kannalta. Vuoden 2012 lopulla alue varattiinkin rakennusliikkeelle yrittäjätalon suunnittelua varten. Periaatteessa opiskelija-asuntotalo olisi ollut mahdollista sijoittaa myös S-Market Näsin eteläpuolelle (oheisessa kartakkeessa vaihtoehto D), mutta paikkaa vaivaa sama maankäytön tavoitteiden täsmentymättömyys kuin edellä mainitussa vaihtoehdossa E. Sijoituspaikka, johon tarkastelussa päädyttiin (oheisessa kartakkeessa vaihtoehto A) on voimassaolevan asemakaavan mukaan liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta ja puistoa. Liike- ja toimistorakentamisen toteutumisen edellytykset vaikuttavat kuitenkin epätodennäköisiltä korttelialueen muodon ja asemakaavan pysäköintiratkaisun haastavuuden kannalta. Näin ollen opiskelija-asuntohankkeen nähtiin tarjoavan mahdollisuus kehittää alueen kaupunkikuvaa nopeasti toteutuvan uudisrakentamisen avulla. Alue oli opiskelija-asumisen kannalta maaperältään, sijainniltaan, maastonmuodoiltaan ja käyttöönotettavuudeltaan vaihtoehdoista paras ja sijoittui osaksi jo valmista kaupunkiympäristöä. Rakennuttaja totesi osaltaan sijoituspaikan olevan toteutuskelpoinen. Hankkeen massoitteluvaihtoehdot Rakennuttaja valitsi kilpailuttamalla hankkeen rakennussuunnittelijaksi Kaari Arkkitehdit Oy:n joka käynnisti luonnossuunnittelun mitoitustavoitteen perusteella. Opiskelija-asuntotarvetta Länsirannalla on kuvattu kohdassa Asemakaavanmuutoksen tavoitteeksi tarkentui luonnosvaiheessa noin 120 opiskelija-asuntopaikkaa. Asunnoista valtaosa sijoittuisi nykyajan opiskelija-asumisen laatuvaatimusten mukaan yksiöihin, joiden ohella kohteeseen tulisi myös pieniä ns. perheasuntoja. Lisäksi hankkeen taloudellisen ja toiminnallisen toimivuuden takia tilaohjelmaan sisällytettiin noin k-m 2 liiketilaa maantasoon. Toteutustalouden kannalta on ilmeistä, että tilaohjelma tulisi sijoittumaan mieluiten yhteen rakennusmassaan. Kaupunkikuvallisista syistä toivottiin rakentamista kiinni sekä Aleksanterinkaareen että Tolkkistentiehen ja näin ollen L:n muotoiseksi muovautuvan rakennusmassan kulman käsittelyä toivottiin korostettavan. Näillä reunaehdoilla muovautui jatkosuunnittelun pohjaksi viisikerroksinen ja noin k-m 2 :n laajuinen rakennusmassa. Toisaalta voimassaolevan asemakaavan sallima liike- ja toimistorakentaminen sijoittuisi myös pääasiassa Aleksanterinkaaren varrelle, jolloin opiskelijaasuntotalon sijoittelun lähtökohtana tämä ratkaisu vaikutti verrattain luontevalta lähtökohdalta. L-kirjaimen muotoisen rakennuksen siipien pituuksia tutkittaessa havaittiin nopeasti, että edullisinta on pyrkiä sijoittamaan suurin osa rakennusmassasta Aleksanterinkaaren suuntaisesti. Massan sijoittaminen pääasiassa Tolkkistentien suuntaisesti aiheuttaa heikompaa kaupunkikuvaa Aleksanterinkaaren varrelle. Vaihtoehto käyttäisi myös pihatilaa epäedullisemmin, koska tonttiliittymä sijoittuu joka tapauksessa Pormestarinkadun päähän alueen pohjoisosaan. Vaihtoehdossa autopaikkoja olisi sijoitettava myös Aleksanterinkaaren tuntumaan, mikä rikkoo pihatilaa. Pihan koillisosalla on puustoinen kumpare, jonka säilyttämistavoite asetettiin etusijalle suhteessa pihan tehokkaaseen tilankäyttöön. Kumpareen puuston merkitys erityisesti naapurikiinteistöille on kuvattu selostuksen kohdassa Rakennusmassan sijoittuminen pääasiassa alueen eteläreunaan rajaa myös vähiten naapuritalo Pormestarinkatu 12:n parvekenäkymiä vaikkakin ratkaisu peitti luonnosvaiheen versiossa ikävästi naapuritalon päädyn ja siten muutti talon eteläpäädyn asuntojen näkymiä oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna. Epäkohta ratkaistiin muotoilemalla uudisrakennusta (ks. myös kohta 4.5.1). Suunnittelualueen korkeusasemat on tutkittu tarkoin ja havaittu mahdolliseksi leikata opiskelijaasuntotalon itäsiipi paikalla olevan kumpareen sisään, jolloin uudisrakennuksen alin kerros asettuu miellyttävästi suhteessa Pormestarinkatu 12:n piha-alueeseen. 12

13 Luonnosvaiheen ja ehdotusvaiheen havainnekuvat. Havainnekuvat osoittavat suunnitelman kehittymisen, joista oleellisimpia on rakennusmassan siirtäminen seitsemän metrin osuudelta Aleksanterinkaaren puoleisen siiven päästä Tolkkistentien puoleiseen siipeen. Luonnosvaiheen ja ehdotusvaiheen ilmakuvasoviteotteet. Näkymä etelästä. Ilmavalokuva , Skyfoto Group. 13

14 4.5.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet MRL 62 ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä ja Luonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Samanaikaisesti pyydettiin viranomaisosallisilta alustavat lausunnot. Niistä useimmissa esitettiin kaavamerkintöjä tai aluerajausta koskevia teknisiä kommentteja. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toivoma meluselvitys on pienimuotoisena selostuksen kohdassa Tiivistelmät lausunnoista ja vastineet niihin ovat liitteessä 6. Molemmat mielipiteet olivat naapuruston ns. Porvoonportin alueen asunto-osakeyhtiöiden laatimia. Mielipiteissä kiinnitettiin huomiota koko hankkeen tarpeellisuuteen, laajuuteen ja sijaintipaikan valintaperusteisiin sekä ratkaisujen yksityiskohtiin. Toinen mielipide oli kahden asunto-osakeyhtiön yhteinen ja näiden hallitusten allekirjoittama. Toinen oli lähimmän naapuritalon Pormestarinkatu 12:n huoneistoja hallitsevien osakkaiden laatima ja sisälsi 12:n nimen adressin. Vastineet mielipiteisiin ovat liitteessä 6 ja perustelut sisältyvät myös tähän selostukseen. Mielipiteiden johdosta hankkeen lähtökohtia, vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ja niiden vaikutuksia on pohdittu yhteistyössä rakennuttajan sekä rakennussuunnittelijan kanssa. Julkisivusuunnitteluun on paneuduttu ja onnistuttukin madaltamaan rakennuksen julkisivuja kattomuotoa kehittämällä tarvitsematta karsia kerrosalaa. Erityisesti läntisen naapurikiinteistön kannalta oleellisin muutos on Aleksanterinkaaren suuntaisen siiven lyhentäminen ja tältä kohdin poistuneen rakennusmassan siirtäminen Tolkkistentien puoleiseen siipeen. Ratkaisu hieman vaikeuttaa rakennuksen sisäisiä järjestelyjä ja heikentää jonkin verran pihan toimivuutta, mutta tuottaa silti kohtuullisen toteutuskelpoiset pihajärjestelyt. Naapuritalo Pormestarinkatu 12:n eteläpäädyn ikkunoista avautuu edelleen näkymä eteläkaakkoon opiskelija-asuntotalon itäpäädyn ohi, mikä on ratkaiseva parannus Pormestarinkatu 12:n kolmen huoneiston asuttavuuden kannalta. Kysymyksessä on kaupunkirakennetta tiivistävä hanke, jonka vaikutukset lähiympäristöön eivät kokonaisuudessaan saa olla kohtuuttomia. Silti on toki väistämätöntä, että naapuritalo Pormestarinkatu 12:n huoneistojen ikkunanäkymät länteen muuttuvat nykytilanteeseen verrattuna. Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti virallisesti nähtävänä Pyydetyt lausunnot on saatu. Kaavasta jätettiin neljä muistutusta. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa lukuun ottamatta Porvoon veden toivomaa ja asemakaavaehdotukseen lisättyä viemärijohtorasitemerkintää. Lisäksi rakennuttaja on toivonut mahdollisuutta varautua kiinteistön pääkäyttötarkoitusta tukevan aputilan rakentamiseen pihan alle. Kaavaa on täydennetty maanalaisen tilan merkinnällä. Muistutuksista kolme jätettiin naapuriyhtiön Asunto Oy Näsinkumpu Näsehöjd Bostads Ab:n taholta. Näistä yksi oli yhtiön hallituksen jättämä ja kaksi muuta osoitteissa Pormestarinkatu 12 ja 10 sijaitsevien asuinkerrostalojen osakkaiden laatimia nimilistoineen. Yksi muistutuksista saapui Porvoon Omakotiyhdistys ry Egnahemsföreningen i Borgå rf:ltä. Muistutuksissa kiteytyi naapurien tyytymättömyys opiskelija-asuntohankkeen sijoituspaikkavalintaan, rakennusmassan kokoon ja rakennuspaikan puistomaisen luonteen muuttumiseen. Lisäksi kritisoitiin liiketilan tarvetta ja pysäköinnin riittävyyttä sekä opiskelija-asuntojen että liiketilojen tarpeisiin. Muistutusten vastineissa on nojauduttu asemakaavan selostuksessa esitettyihin perusteluihin eikä kaavaan ole katsottu voitavan tehdä muutoksia muistutusten johdosta. Tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin ovat liitteessä 6. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Aleksanterinkaaren ja Tolkkistentien risteysalueen koillisessa neljänneksessä oleva sijainniltaan hyvä alue otetaan rakentamiskäyttöön. Voimassa olevan asemakaavan mukainen toimisto- ja liikerakentaminen ei näytä toteutuvan lähitulevaisuudessa ja toisaalta alue soveltuu erinomaisesti erityisasumiseen johon voi liittyä myös asumista tukevaa palvelutarjontaa. Rakennusmassa pyrkii sijoittelullaan täydentämään ympäröivä kaupunkirakennetta rajaamalla nykymuodossaan väljää katutilaa kaupunkimaisemmaksi. Itäisen naapuritontin puoleinen puistomainen 14

15 kumpare säilytetään. Tonttiliittymä avataan rauhalliselle Pormestarinkadulle, mikä on ainoa liikenteellisesti toimiva ratkaisu alueella. Asemakaavalla puistoalueesta ja voimassaolevan asemakaavan mukaisesta korttelialueesta muodostetaan yksi tontti. Tonttia ei kuitenkaan rajata selkeästi ympäristöstään, jolloin sen eri osat limittyvät naapurialueisiin saumattomasti. Käyttötarkoitus on erityisasuminen, mikä sallii ensisijaisesti opiskelija-asumisen ja palveluasumisen. Lisäksi alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotilaa, millä toivotaan syntyvän asumista tukevia palveluja välittömästi asuntojen yhteyteen. Pysäköinti ratkaistaan omalla tontilla. Pysäköintiratkaisu tosin edellyttää Pormestarinkadun kääntöpaikalla olevan yleisen pysäköintialueen ottamista tontin osaksi. Rakennusoikeuden määrä kasvaa verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. Tontti- ja aluetehokkuus kuitenkin noudattelee naapuruston ns. Porvoonportin kerrostaloalueen rakentamistehokkuutta. Tällä tavoin asemakaava myös täydentää Porvoonportin aluekokonaisuutta Mitoitus Kaava-alue muodostaa miltei kokonaisuudessaan yhden tontin, jonka pinta-ala on m 2. Tontille osoitetun rakennusoikeuden määrä on k-m 2, mikä on k-m 2 enemmän kuin voimassa olevassa asemakaavassa vastaavan kokoiselle alueelle on osoitettu. Tonttitehokkuudeksi muodostuu noin e = 1,06. Naapurustossa ns. Porvoonportin alueen 1970-luvun alussa toteutetuilla kerrostalotonteilla itäisessä naapurissa (Pormestarinkatu 8-12) toteutunut tonttitehokkuus on noin e = 1,36 ja pohjoisella naapuritontilla (Pormestarinkatu 1-5) toteutunut tonttitehokkuus on noin e = 0,92. Asemakaavanmuutoksen rinnalla kehitetyn rakennussuunnitelman mukaan tontille on suunniteltu opiskelija-asuntotaloa, jossa on marraskuun 2012 luonnoksen mukaan yksiöitä 93 kappaletta, kaksioita 13 kappaletta ja kolmen huoneen asuntoja 13 kappaletta. Opiskelija-asuntopaikkoja luonnoksessa on noin 145. Erikoissuunnittelun käynnistyttyä on tosin näyttänyt todennäköiseltä olla tarpeen karsia muutamia asuntopaikkoja, mikäli talotekniikkaa vaatii enemmän tilaa kuin luonnosvaiheessa on asetettu tavoitteeksi. Maantasokerroksessa on useita liikehuoneistoja ja kulmaosan ylimmässä kerroksessa saunaosastoja. Liike-, toimisto- ja palvelutilaa tontille voi sijoittua enintään 15 % kerrosalasta mikä on k-m Palvelut Koska suunnittelualue on rakentamaton, tulee liike- ja toimistotilan määrä hankkeen toteutuessa kasvamaan vaikkakin se vähenee huomattavasti verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. Liike- ja toimistotilat sijoittuvat katutasoon. Luonteeltaan ne tulevat luultavimmin olemaan alueelta nykyään puuttuvaa mm. opiskelija-asumista palvelevaa erikoistavaramyymälä-, hyvinvointipalvelu- sekä ravintolaja kahvilatoimintaa. Palvelujen toteutuminen tuo ne myös lähiympäristön käyttöön ja laajemminkin kaupungin pääkatujen liikennevirtojen ulottuville Pysäköinti Alueen sijainti on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytettävyyden suhteen erittäin edullinen. Erityisasumisen autopaikkavaatimusta pohdittaessa on sijainnilla keskeinen merkitys. Opiskelijaasuntohankkeen luonteen mukaan autopaikat pyritään sijoittamaan maan tasoon, jolloin autopaikkavaatimusta ei tule ylimitoittaa. Asemakaavassa on otettu erityisesti huomioon polkupyöräpysäköinnin tarpeet määrittelemällä pysäköintinormi polkupyörille. Alueella käytetyt pysäköintinormit: - liike-, toimisto- ja palvelutila 1 ap / 60 k-m 2 - opiskelija-asuminen (erityisasuminen), alle 35 h-m 2 :n asunnot: 1 ap / 2 opiskelija-asuntoa - opiskelija-asuminen, vähintään 35 h-m 2 :n asunnot: 1 ap / opiskelija-asunto - opiskelija-asuminen, asuntokohtaisen normin lisäksi kuitenkin vähintään 1 ap / 120 k-m 2 - palveluasuminen 1 ap / 150 k-m 2 - tavanomainen asuminen 1 ap / 85 k-m 2, kuitenkin vähintään 1,1 ap / asunto Normeissa on pyritty määrittelemään mahdollisimman hyvin todellista tarvetta vastaava vaatimus opiskelija-asumisen osalta. Tavanomaisen asumisen normissa on sovellettu Länsirannan 2000-luvulla laadittujen asemakaavojen sekä viereisen ns. Porvoonportin alueen vireillä olevan asemakaavanmuutoksen yhteydessä tutkittua pysäköintivaatimusta Viherympäristö Asemakaava-alueella on monilajista puistomaista puustoa, joka on inventoitu ja osoitettu mahdollisuuksien mukaan säilytettäväksi istutettavaksi alueen osaksi. Pormestarinkadun länsipäässä on 15

16 muutama säilyttämisen arvoinen puu. Opiskelija-asuntohankkeen tontin itäinen osa muodostaa tärkeän puistomaisen vyöhykkeen. Se palvelee sekä opiskelija-asuntotalon piha-alueena että puskurivyöhykkeenä itäisen naapuritalon suuntaan Tonttijako Asemakaavanmuutokseen sisältyy tonttijaon muutos. Lähes koko kaava-alue muodostaa uuden tontin, jonka kartta on selostuksen liitteenä Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkikuva ja -rakenne Alueen rakennussuunnittelussa ympäristön laadulle asetetaan sijainnin takia korkeat kaupunkikuvalliset vaatimukset. Rakennusten ja muun rakennetun ympäristön laatutaso, toimivuus ja viihtyisyys pyritään turvaamaan asemakaavaratkaisuilla, toteutusohjeilla sekä viranomaisyhteistyön avulla. Toteutusohjeet sitoutetaan noudatettaviksi kaavamääräyksellä. Keskeisimmät kaupunkikuvalliset tavoitteet liittyvät Tolkkistentien ja Aleksanterinkaaren risteysalueen ilmeen kehittämiseen. Risteysalueen muut neljännekset ovat käytännössä rakentuneet, jolloin suunnittelualueen toteutustavalla on suurehko merkitys tämän yhden keskusta-alueen sisääntulonäkymän kehittymiselle. Hankkeen rakennussuunnittelu on edennyt rinnan asemakaavatyön kanssa, joten ympäristön laatutavoitteet on voitu ottaa huomioon suunnittelussa puolin ja toisin. Viitesuunnitelmakuvista (selostuksen kohta 6.1.2) laatimisesta on vastannut Kaari Arkkitehdit / arkkit. Tytti Tolvanen Helsingistä. Porvoon kaupunkisuunnittelu on vastannut juridisista kaava-asiakirjoista ja osasta havainnekuvia. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet: Asemakaava-alueella käytetyt aluevarausmerkinnät on esitetty asemakaavakartassa (liite 3). Erityisasumisen korttelialue (AKS) Miltei koko kaava-alue muodostuu erityisasumisen korttelialueesta, jolle tulee ensisijaisesti rakentaa opiskelija-asuntoja. Koska hankkeen tilaohjelmassa tavoitellaan erityisasumista tukevaa pienimuotoista liiketoimintaa, saa kaavan mukaan rakennusoikeudesta 15 % käyttää liike-, toimisto- ja palvelutilojen rakentamiseen ja ne tulee sijoittaa kaupunkikuvallisista ja toiminnallisista syistä pääasiassa rakennusten katutasoon kadun puolelle Katualueet: Asemakaava-alueella on hieman Pormestarinkadun kääntöpaikka-aluetta, joka on osoitettu katualueeksi. Kääntöpaikka on muotoiltu uudelleen verrattuna voimassaolevaan asemakaavaan. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavoituksen keskeisimmät vaikutukset arvioidaan nykytilanteeseen verrattuna. Vaikutuksista ei tehdä erillisiä selvityksiä vaan ne arvioidaan kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä osana kaavaprosessia Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutos vaikuttaa myönteisesti yhdyskuntarakenteeseen täydentämällä ja tiivistämällä olemassa olevaa rakennetta, mikä on energiatehokasta. Voimassa olevan asemakaavan mukaisen rakenteen toteutuminen lähitulevaisuudessa vaikutti epätodennäköiseltä. Asemakaavanmuutoksen toteutuminen parantaa oleellisesti Porvoon kaupunkiseudun opiskelija-asuntotarjontaa. Tällä on huomattava merkitys alueen oppilaitosten vetovoimaisuuteen. Asemakaava-alueelle sijoittuva pienimuotoinen liiketilatarjonta tarjoaa mahdollisuuden parantaa Länsirannan ja Näsin alueen palveluvalikoimaa Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutus rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvaan on myönteinen, kun Tolkkistentien ja Aleksanterinkaaren risteysalueen viimeinenkin neljännes rakentuu. Asemakaava-alue täydentää luvun lähiöfilosofian mukaan rakennettua ns. Porvoonportin kerrostaloaluetta. Tällä tavoin asemakaavaalue liittää Porvoonportin alueen osaksi uudempaa Länsirannan keskustamaista kaupunkirakennetta. 16

17 Asemakaavan mahdollistama rakentaminen toisaalta muuttaa naapuritalo Pormestarinkatu 12:n läntisiä parvekenäkymiä oleellisesti. Uudisrakentaminen sijoittuu kuitenkin varsin etäälle, kohtisuoraan mitattuna noin 45 metrin päähän Pormestarinkatu 12:n parvekeseinästä. Lähimmillään uudisrakentaminen sijoittuu reilun kymmenen metrin päähän Pormestarinkatu 12:sta, mutta tällöinkään uudisrakentaminen ei tule suoraan naapuritalon ikkunoiden eteen Vaikutukset luonnonympäristöön Asemakaavalla ei ole haitallisia vaikutuksia luonnonympäristöön. Alueella oleva puistikko on käytöltään vähäinen ja sillä onkin lähinnä naapuritalo Pormestarinkatu 12:n parvekenäkymiin liittyviä maisemallisia arvoja. Puistikkoa on hoidettu kohtuullisesti, jolloin se on ollut olemukseltaan siisti ja valoisa. Puistikossa oleva vanha puistokäytävä on jäänyt katujen varsille rakennettujen kestopäällysteisten kevyen liikenteen väylien rakentamisen jälkeen hyvin vähälle käytölle. Voimassa olevan asemakaavan mukaan puistikon lounaisosa on toteutumatonta korttelialuetta. Kaavan mukainen rakentaminen sijoittuukin voimassa olevan asemakaavan mukaiselle korttelialueelle muun osan puistikosta jäädessä piha-alueeksi. Puistikon puusto on arvotettu (selostuksen kohta 3.1.2). Arvotuksen perusteella on päädytty suojelevaan merkintään, jolla lähinnä naapuritalo Pormestarinkatu 12:a olevaa puustoa säilytetään. Merkintä takaa myös kaavan mukaan toteutettavalle uudisrakentamiselle miellyttävän ja heti valmiin oleskelupihaalueen. Myös Pormestarinkadun päätenäkymäalueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa Vaikutukset alueen liikenneolosuhteisiin Asemakaavanmuutoksella ei ole kovin suurta vaikutusta lähiympäristön liikenneolosuhteisiin verrattuna nykytilanteeseen. Aleksanterinkaaren tai Tolkkistentien suuntiin ei saa tehdä tonttiliittymiä kaavaalueelta. Näiden pääkatujen varsille sijoittuvat uudet liiketilat kuitenkin kytkeytyvät saumattomasti kevyen liikenteen väyliin. Kaava-alueen tonttiliittymä tulee Pormestarinkadun päähän. Kuntatekniikan suunnittelun arvion mukaan suunnitellun opiskelija-asuntotalon aiheuttama lisäliikenne Pormestarinkadulle on vähäistä. Liikennetuotos lisäksi limittyy tavanomaisen asumisen tuottamaan liikenteeseen, joten opiskelijaasuntojen tuottama liikenne ei juuri kuormita risteysalueita ruuhka-aikaan. Koska opiskelijaasuntohankkeen tarve liittyy hyvin läheisesti Porvoo Campuksen sijaintiin noin 300 metrin etäisyydellä, on perusteltua olettaa että opiskelupaikan ja asunnon väliset matkat tehdään kevyen liikenteen välinein. Kaava-alueen pysäköinti ratkaistaan omalla tontilla. Pormestarinkadun kääntöpaikalla olevan pysäköintialueen poistuminen yleisestä käytöstä aiheuttaa tuota pysäköintialuetta nykyään käyttäville autoilijoille haasteen löytää uusi korvaava pysäköintimahdollisuus. Pormestarinkadun varrella tulee edelleenkin säilymään pysäköintitarjontaa. Kadun varren kiinteistöjen pysäköintitarpeen tulisi olla näiden kiinteistöjen asemakaavan mukaan täytetty kiinteistöjen omilla tonteilla. Alueella vireillä olevan asemakaavanmuutoksen yhteydessä tehdyn tarkastelun mukaan näin onkin. Käytännön pysäköintikäyttäytyminen toki voi poiketa asemakaavan ja rakennusluvan mukaisesta ratkaisusta. 5.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaava on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja niiden toteuttamista on tuettu kaavaratkaisulla. Kaava hyödyntää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttää kaupunkirakennetta kun yleiskaavan mukaiselle keskusta-alueelle sijoitetaan uutta erityisasumista. Pienen osan kaavan rakennusoikeudesta voi käyttää asumisen lisäksi myös keskustamaiseen liike- ja toimistotilarakentamiseen. Kaupunkikuva eheytyy, kun viereistä maisematilaan väljästi sijoitettua ns. Porvoonportin kerrostaloalueen reunaa täydennetään kaupunkimaisella rakennusmassalla. Kaava-alueen maaperä soveltuu hyvin suunniteltuun rakentamiseen. Uusi rakentaminen toimii noin neljänkymmenen vuoden ikäisen naapuritalon suuntaan myös liikenteen meluhaittoja ehkäisevänä rakenteena. Kaavan salliman rakentamisen osalta otetaan huomioon ympäristön häiriötekijät, mikä onnistuu uudisrakentamisessa huomattavasti vaivattomammin kuin olemassa olevaa rakennuskantaa parantamalla. Uudisrakentaminen parantaa kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Alueella olevan pohjaveden suojelu otetaan asemakaavassa huomioon. 5.6 Ympäristön häiriötekijät Asemakaava-alue on kahdelta sivultaan vilkkaasti liikennöityjen pääkatujen reunustama. Ajonopeudet ovat tällä kohdin verrattain alhaiset, mutta erityisesti Tolkkistentien suunnalta aiheutuu selvää ohiajomelurasitusta. Kokonaisuudessaan liikenteen aiheuttamat häiriöt ovat keskustamaisia. Ympäristön häiriötekijöiden huomioon ottaminen suunnittelussa on pyritty varmistamaan asemakaavamääräyksillä. 17

18 Asemakaavan mukainen rakennuksen sijoittelu toisaalta muodostaa melulta suojattua pihatilaa. Lisäksi rakentaminen suojaa naapurirakennusta liikenteen haitoilta. Tontin länsi- ja eteläreunoilla on kaukolämmön runkolinja, johon uudisrakennus tulee sijoittumaan lähes kiinni. Runkolinjan mahdolliseen vähäiseen siirtoon on syytä varautua. 5.7 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät on selitetty asemakaavakartassa (liite 3). 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusohjeet Asemakaava on laadittu kiinteässä yhteistyössä hankkeeseen valitun rakennussuunnittelijan kanssa. Näin ollen toteutuksen laatutaso on varmistettu valmistelemalla asemakaavanmuutosta ja rakennussuunnitelmia samanaikaisesti. Tähän asemakaavaselostukseen on liitetty muutamia havainnollistavia viitesuunnitelmana toimivia kuvia, jotka on sitoutettu noudatettavaksi asemakaavamääräyksellä (määräys: Asemakaava-alueella on noudatettava asemakaavaselostuksessa olevia toteutusohjeita). Lisäksi asemakaavassa on annettu määräyksiä julkisivumateriaaleista, värityksestä, kattomuodosta sekä julkisivujen enimmäiskorkeudesta Asemakaavan toteutusta ohjaavat määräykset Asemakaavan erityismääräyksissä on määrätty rakennustavasta (määräysotteet kursiivilla): Kattomuoto on loiva harja-, murrettu harja- tai pulpettikatto. Kattomateriaalina tulee käyttää tummanharmaata tai mustaa konesaumattua peltiä tai muuta ympäristönäkökohdin perusteltua materiaalia. Kattomuotomääräyksellä korkea rakennus pyritään sitomaan ympäristöönsä mahdollisimman hyvin. Katon kaltevuutta ei ole määritelty, mutta sen tulisi olla vähintään 1:8 ja enintään 1:3. Katemateriaalina tulee käyttää ensisijaisesti tummanharmaata tai mustaa, konesaumattua peltiä. Kuitenkin ympäristönäkökohtiin nojaten on mahdollista poiketa tästä määräyksestä, jos kohteessa halutaan käyttää runsaasti aurinkopaneeleja tai -keräimiä. Markkinoille on myös tullut vuoden 2010 aikana ilman typpipitoisuutta neutraloiva bitumikermikate, joka on väriltään vaaleanharmaa. Kaavamääräyksellä halutaan varmistaa myös mahdollisuus käyttää tämän tyyppistä ympäristön tilasta huolehtivaa materiaalia. Tällöin tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota materiaalivalinnan vaikutukseen rakennuksen sopeuttamiseen ympäristöönsä sekä julkisivujen tasapainoiseen kokonaisuuteen. Julkisivujen tulee olla pääasiassa strukturoidusti rapattuja tai puuta. Värityksen tulee olla pääasiassa vaalea. Kookas rakennus liittyy onnistuneimmin haastavaan ja melko rikkonaiseenkin ympäristöön, kun sen julkisivut on rapattu vaaleiksi. Rappauksen strukturoinnilla tarkoitetaan, että koneellisen tasalaatuista ruiskutettua pintaa ei kuitenkaan hyväksytä sellaisenaan, vaan rappauksen tulee olla harjattu, hierretty tai muuten elävästi strukturoitu. Rapatun pinnan ohella on erittäin toivottavaa käyttää mahdollisimman paljon puuta. Puun ohella on myös mahdollista käyttää julkisivujen jäsentelyyn esimerkiksi korkealaatuisia julkisivulevyjä. Katujulkisivun valaistukseen on syytä kiinnittää huomiota, sillä onnistuneimmillaan näkyvälle paikalle sijoittuvan kookkaan rakennuksen hahmo muodostaa pimeään aikaan huomioarvoltaan myönteisen kaupunkikuvallisen kohteen. Pitkä rakennus on suositeltavaa jakaa muutamaan osaan, jotka on suotavaa käsitellä erivärisinä. Näin ollen värisävyistä ei ole annettu erikseen määräystä, kunhan väritys on pääasiassa vaalea. Suositeltavaa on käyttää valkoiseen, keltaiseen ja ruskeaan taittuvaa väripalettia. Korosteosissa voidaan käyttää harkitusti voimakkaampiakin sävyjä, mutta ei voimakkaita tai kirkkaita sinisen sävyjä. Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Erityisesti katujulkisivuilla on huolehdittava jalankulkuympäristön miellyttävyydestä, koska rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti erittäin näkyvä. Asemakaavan rakenteeseen sisältyy mahdollisuus sijoittaa liike- ja toimistotilaa maantasokerrokseen. Mikäli tavoite ei jostain syystä toteudu, on julkisivut aukotettava suurin ikkunapinnoin, joita ei saa teipata ulkopuolelta mikäli niiden takana olevat tilat on suojattava suoralta näkymältä tai auringonvalolta. Tarvittaessa julkisivuissa voidaan käyttää myös muita läpinäkyvyyden vaikutelman antavia tehokeinoja, kuten lasitiilen käyttöä. 18

19 Julkisivujen aukotuksessa tulee noudattaa viitesuunnitelmakuvissa esitettyjä periaatteita. Aukotuksen tulee olla rauhallinen ja selkeä, mutta ei kuitenkaan mielenkiinnoton. Julkisivujen on tyylillisesti pyrittävä nivomaan yhteen rakennuspaikan ympäristön modernismin eri aikakausien kerrostumat. Silti rakennuksen tulee muodostaa eheä ja edustava kokonaisuus, jolla on selkeä identiteetti. Rakennusmassan koko on niin vaikuttava, että erityisiä korosteteemoja on käytettävä erittäin harkitusti. Silti erityisesti pihajulkisivuilla asuinrakennukselle sopiva lämminsävyinen mutta hillitty leikkisyyskin on suotavaa Viitesuunnitelmakuvat Julkisivut. Kaari Arkkitehdit, Helsinki, Aitaaminen, istutukset ja ulkoalueet Tontti on istutettava niiltä osin kuin sitä ei käytetä rakentamiseen tai kulkuteinä. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tulee esittää istutussuunnitelma. Tontin itäosalla oleva kumpare ja sillä oleva puusto on säilytettävä. Kumpareelle voidaan ja on suotavaakin suunnitella täydentäviä istutuksia. Niissä monipuolinen lajisto on tavoiteltavaa, koska alueella nykyään oleva puusto on neljäkymmentä vuotta sitten tehtyjen istutusten jäljiltä monilajista. Kumpareen tarkoituksena on toimia myös tontin viihtyisänä ja melulta osittain suojattuna ulkooleskelupaikkana. Pysäköintialueet on jäsenneltävä puu- ja pensasistutuksin enintään 20 autopaikan kokonaisuuksiksi. Määräyksellä tavoitellaan puistomaisen vaikutelman aikaansaamista, koska tontille sijoitettava autopaikkamäärä ei ole aivan vähäinen. Pysäköintialueet on rajattava Tolkkistentien suuntaan vähintään 1,2 metriä korkealla rakenteella. Pysäköintialuetta ei saa rajata Pormestarinkadun suuntaan. Rakenteesta on lisätietoa asemakaavaselostuksen toteutusohjeissa. Pysäköintialueen Tolkkistentien puoleinen reuna on rajattava peittävällä aidalla tai muurilla. Aidan tai muurin rakenteeseen otetaan vaikutteita oheisista kuvista. Aidan tai muurin peittävän osuuden tulee olla vähintään 1,2 metriä. Korkeus mitataan pysäköintialueen puoleisesta maanpinnasta. Rakenteen enimmäiskorkeutta ei ole suoraan määrätty, vaan korkeus voi vaihdella esimerkiksi aidan liittyessä autokatoksiin. Yhtenäisen peittävän osuuden korkeuden ei kuitenkaan tulisi ylittää 1,8 metriä. Rakenteen yläosaa voidaan keventää. Rakenteessa on hyvä tutkia hillittyä aukotusta. Aidan tai muurin ei tule olla täysin yhtenäinen vaan siinä voi olla enintään kolme metriä leveitä kulku- tai lumenaurausaukkoja. Pintamateriaali voi olla puuta, rappausta tai jopa vähäisessä määrin metallia. Tiilimuuria ei hyväksytä. Värityksen tulee olla pääasiassa vaalea ja sointua yhteen opiskelija-asuntotalon ja autokatosten kanssa. Tontin pohjoisrajaa Pormestarinkatua vasten ei tule aidata rakennetulla aidalla. Tällä rajalla on suotavaa jäsennellä tontin raja-alue puu- ja pensasistutuksin tai matalalla metallisella väriltään tummalla 19

20 kulkuesteaidanteella, jonka korkeus saa olla enintään 0,6 metriä. Tontin itäistä rajaa Pormestarinkatu 12:n piha-alueen suuntaa ei tule rajata, vaan tilanteen tulee säilyä olemassa olevan kaltaisena. Sama koskee tontin kaakkoiskulman aluetta Aleksanterinkaaren suuntaan. Mikäli kevyen liikenteen kulkuväyliä rajaavat rakenteet itä- ja kaakkoisrajalla ovat ehdottoman välttämättömiä, voidaan osilla näitä tontin rajoja käyttää matalaa metallista väriltään tummaa kulkuesteaidannetta, jonka korkeus saa olla enintään 0,6 metriä. Esimerkki pysäköintialueen aitaamisesta Tolkkistentien suuntaan. Kuvan aidan peittävä korkeus on 1,2 metriä ja yläosaa keventävä kaide on korkeudella 1,4 metriä. Aksonometria koillisesta. Kuvan oikeassa reunassa näkyy pysäköintialueen aitaaminen Tolkkistentien suuntaan. Auto- ja polkupyöräkatokset on syytä sopeuttaa tontin maastonmuotoihin. 20

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus

Kaupunkikehityslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunkikehityslautakunta 81 11.04.2017 Kaupunginhallitus 275 21.08.2017 ASEMAKAAVA 463, PORVOONPORTTI POHJOINEN, KAUPUNGINOSA 22, KORTTELIT 431, 460 JA 461, OSA KORTTELIA 432 SEKÄ ERITYIS-, VIRKISTYS-

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot