YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA :30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn 421 kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia 255 Lukiorakennuspäätöksen täytäntöönpano Kuntajakoselvityksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion muutokset Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 259 Lainojen ottovaltuudet vuodelle Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen Eron myöntäminen Katja Åkerlundille luottamustoimesta ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen 442

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 10:30-14:30 Puheenjohtaja Nevalainen Karoliina 10:30-14:20 1. varapj. Hirvelä Tarmo 10:30-14:30 2. varapj. Autio Juha 10:30-14:30 Jäsen Haapakoski Kaisa 10:30-14:30 Jäsen Hannula Jouko 10:30-14:30 Jäsen Junttila Tiina 10:30-14:30 Jäsen Jussila Markku 10:30-14:30 Jäsen Kärkinen Samuli 10:30-14:30 Jäsen MUU Pylväs Juha 10:30-14:30 KV:n pj. Kippola Eero 10:30-14:30 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 10:30-14:30 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 10:30-14:20 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 10:30-14:30 Esittelijä Seppänen Liisa 10:30-14:30 Pöytäkirjanpitäjä Sarkkinen Kauko 10:30-14:30 Asiantuntija Kentala Kari 10:30-14:30 Asiantuntija Perttu Kai 10:30-14:30 Asiantuntija Suikkari Risto 10:30-14:30 Asiantuntija Tolonen Kai 10:30-11:25 Asiantuntija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hartikainen Kimmo 10:30-11:25 Asiantuntija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Liisa Seppänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina klo keskusvirastossa. Kaisa Haapakoski Jouko Hannula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 249 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 250 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa maanantaina kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Kaisa Haapakoski Jouko Hannula Varalle Tiina Junttila Samuli Kärkinen Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 251 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava 68/54/00/2013 TEKLA TM Voima Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen: "TM Voima Oy suunnittelee tuulipuistoa Ylivieskaan Ojakylän ja Ylivieskankylän alueelle, hankenimi Pajukoski. Alueella on solmittu osa vuokrasopimuksista ja olemme esitelleet hanketta alustavasti Ylivieskan kaupungille, maanomistajille sekä Ely- keskukselle. Ely-keskus on tehnyt päätöksen, että hankkeen osalta ei tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), lisäksi puolustusvoimat ovat ilmoittaneet, että tuulipuisto ei häiritse merkittävästi tutka- ja ilmavalvontajärjestelmiä. TM Voima Oy esittää Ylivieskan kaupungille tuulivoimarakentamista oh jaavan osayleiskaavan laadintaa Pajukoski tuulipuiston suunittelualueelle. Osayleiskaava laadittaisiin MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan suoraan käyttää rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen liitteessä on esitetty alustava hankealueen rajaus. Laadittavan osayleiskaavan aluerajaus tarkentuu kaavoituksen käynnistyessä ja se määritellään yhdessä Ylivieskan kaupungin kanssa. TM Voima Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä, jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö arkkitehti SAFA Kai Tolonen ja projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräinen. Esitetyllä konsultilla ja vastuuhenkilöillä on monipuolinen kokemus tuulivoimarakentamista koskevista selvitys- ja kaavoitustehtävistä. TM Voima Oy esittää, että yritys vastaa osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannukista sekä muista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Ylivieskan kaupunki vastaa osaltaan kau pungille kaavoituksesta aiheutuvista henkilöstö- ja hallintokustan nuksista. TM Voima Oy:n hankevastaava on Kim Tahkoniemi, yhteystiedot: gsm Tiedot voimalaitoksista:

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Voimalaitoksen tornin korkeu 140 m Siipien pyyhkäisypinta-alan halkaisija m Voimalaitoksen kokonaisuuskorkeus arvioitu olevan m Voimalaitoksen teho 2,4-5 MW Voimalaitosten määrä max 9 kpl maanpinnan korkeus 110 m " Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskien on laa dittu osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoitussopimus. Kaavoitussopimuksella on määritelty sopijapuolten yhteis työ osayleiskaavan valmistelussa, sopijapuolten tehtävä- ja kustan nusjako sekä alustava aikataulu. Kaavan sisältöä koskevat kysy mykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osayleiskaavamenettelyssä. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu osayleiskaavamenettelyssä. TM Voima vastaa osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatyössä tarvittavien selvitysten konsulttikustannuksista. Ylivieskan kaupun ki perii TM Voimalta kaavoitusmaksua 4000 euroa henkilöstö- ja hal linto kustannusten kattamiseksi ja TM Voima vastaa myös osayleis kaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista. Oheismateriaalia Olli Malkamäki TM Voima Oy:stä esittelee hanketta lautakunnan kokouk sessa TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta esittää, että teknisten palveluiden lautakunta 1. päättää ryhtyä laatimaan Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaa 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan kaavoituksen vireilletulosta 3. hyväksyy osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja oi keut taa tek ni sen pal ve lu kes kuk sen asettamaan OAS:n nähtäville sekä va raa maan osallisil le ti laisuu den esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n pe rusteel la MRA 30 :n mukaisesti 4. hyväksyy kaavoitussopimuksen ja oikeuttaa teknisen palvelukes kuk sen allekirjoittamaan sen TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin Olli Malkamäkeä TM Voima Oy:stä.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus TEKLA Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa: Vesikolmio Oy ja Fingrid Oyj/Maankäyttö ja ympäristö. Kummallakaan ei ole huomauttamista Pajukosken tuulivoimapuiston kaavoituksen läh tö koh dis ta tai osal lis tumis- ja arviointisuunnitelmasta. TEKLA Pajukosken tuulivoimapuistosta on laa dit tu osa yleis kaa va luon nos ja kaavaselostus. Kaava-aineisto esitellään ko kouk ses sa. Oheismateriaalia RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ: Lautakunta oikeuttaa teknisen palvelukes kuk sen aset ta maan Pa ju kosken tuulivoimapuiston osayleiskaava luon noksen ja sii hen liit ty vän val mis teluaineiston nähtäville ja varaa maan osalli sille ti laisuu den esittää mielipiteensä aineistosta MRL:n 62 :n pe rusteel la ja MRA:n 30 :n mukaan. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräistä Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä val mis te lu ai neis to on ollut nähtävillä MRL:n pe rusteel la ja MRA:n 30 :n mukaan. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa. Lausunnot koskivat pääasiassa selvitysten tarkentamista sekä kaava mää räys ten täydentämistä. Pajukosken tuulivoimapuistosta on laadittu kaavaehdotus, johon lau sun to jen sekä valmistuneiden selvitysten tuloksien perusteella on tehty muutoksia: Suunnittelualueen eteläosa poistuu kaavaehdotusvaiheessa. Voimaloiden sijoittelun tarkentuminen, jolloin kaava-alueen rajauk sia muutettu kiinteistörajojen mukaiseksi ja uusia kiin teistö jä liitetty kaava-alueeseen. Kaavakarttaan yleisiin määräyksiin on lisätty luontoselvityksen poh jal ta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alu eet, luo-1 ja luo-2. Kaavakarttaan yleisiin määräyksiin on lisätty: Rakennusluvan ha ke mi sen yhteydessä tulee selvittää mahdollisten happamien sul faat ti mai den esiintymät ja tarvittaessa esittää toimnpiteet

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus hait to jen ehkäisystä. Kaavaselostuksessa on esitetty perusteet em. muutoksille ja kaa vase los tus ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty eh do tus vai hee seen. TEKNINEN JOHTAJA: esittää, että lautakunta: 1. hyväksyy kaavoituksen valmisteluaineistosta esitettyihin lausun toi hin ja mielipiteisiin laaditut kaavoittajan vastineet sekä eh do tus vai hee seen tehdyt muutokset, 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan Pajukosken tuu li voi ma puis ton osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL:n 65 :n perusteella ja MRA:n 27 :n mukaisesti. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin Leila Väyrystä FCG:ltä. KHALL 252 Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä ai neis to on ollut nähtävillä MRL:n 65 :n perusteella ja MRA 27 :n mu kai ses ti. Kaavehdotuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset sekä niihin laadi tut kaavoittajan vastineet esitellään kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 1. hyväksyy kaavehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistu tuk siin laaditut kaavoittajan vastineet. 2. hyväksyy Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavan. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria. Tämä pykälä käsiteltiin :n 250 käsittelyn jälkeen.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma /53/10/2013 KHALL 253 Maapoliittisen ohjelman tarkoitus on ohjata ja luoda edellytykset pitkä jän tei sel le ja kestävälle maapolitiikalle. Maapoliittisena ta voit tee na on kuntarakenteen tiivistäminen ja suunnitelmallinen laa jen ta mi nen. Maa po liit ti nen ohjelma on julkinen asiakirja, josta jokainen saa tie toa kau pun gin maapoliittisista toimintatavoista ja pelisäännöistä. Maa poliit ti sen ohjelman tarkoitus on ohjata toimielinten ja vir ka mies ten toimin taa käytännön päätöksenteossa. Tavoitteena on myös linjata maa po liit tis ten välineiden käyttöä sekä var mis taa päättäjien ja vi ranhal ti joi den sitoutuminen yhteisiin maa po liit ti siin tavoitteisiin. Oh jelmas sa on myös tonttien luovuttamisen ylei set periaatteet ja vel voitteet. Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma on peräisin vuodelta Ylivieskan keskustan osayleiskaava 2030 on hyväksytty kaupun gin val tuus tos sa Kaupungin strategia ja toteutunut kasvu edel lyt tä vät maapoliittisen ohjelman päivittämistä. Kaupungin asukas lu vun kasvu on ollut enimmillään 2 %-yksikön luokkaa. Kau pungin strateginen päätös on, ei hillitä vaan hallita kasvua. Siinä tar koituk ses sa toimiva maapoliittinen ohjelma on keskeinen työkalu. Oheismateriaalina on Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Ylivies kan kaupungin maapoliittisen ohjelman ja esittää sen edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Kari Kentalaa.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus L ausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia 150/52/05/2013 TEKLA Ylivieskan lukion vanhimmat osat ovat valmistuneet vuonna Luokkaosan päätyyn on rakennettu vuonna 1984 hallintotilat, ja vuonna 1994 valmistuivat kaksikerroksinen laajennusosa, väestönsuo ja sekä lii kun tavä linevarasto. Rakennuksen vanhimpien (1964 ja 1984) osien ilmanvaihto oli osittainen painovoimainen ja osittain koneellinen poistoilmanvaihto, kaksikerroksiseen osaan (1994) rakennettiin koneellinen ilmanvaihto. Kaupunki aloitti lukion ilmanvaihdon nykyaikaistamisen rakennuttamalla vuonna 2003 lu kion van him paan luokkaosaan koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän. Melko nopeasti ilmanvaihdon raken ta mi sen jäl keen lu kion hen ki lös töl lä il me ni sisä il ma hait taan viit taa via ongelmia. Lukion henkilöstön sisäilmaoireilun lisääntyessä kaupunki päätti peruskorjauttaa rakennuksen. Peruskorjaus kä sitti pääosin lukiorakennuksen vuosina 1964 ja 1984 rakennetut osat. Korjauksessa pois tet tiin ra ken nuk sen kos teus vaurioi tu nei ta ra kentei ta yms., uu sit tiin ra ken nuk sen ta lotek niik ka ja tilojen pintarakenteet, sekä rakennettiin toinen kerros hallintotiloille. Lukion peruskorjaustyöt aloitettiin ja ne valmistuivat joulukuus sa Lukion henkilöstön sisäilmahaittaoireilu ilmeni uudestaan melko nopeasti (< 2 vuot ta) peruskorjauksen valmistuttua, jonka jälkeen kaupunki on pal kannut usei ta asiantuntijoita sisäilma on gel man syi den sel vittä mi sek si, siinä kui ten kaan onnistumatta. Rakennuksen sisäil masto on monimutkainen lämpöoloista ja ilman laadusta koostuva koko naisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilman vaihto ja epä puh tauksien lähteet. Useat ongelmia aiheuttavat epä puhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kul keutuvat helpos ti ilmanvirtojen mukana. Koska mahdollisia epä puh taus lähtei tä on useita, sisäilmasto-ongelmien syyn selvittäminen ei ole aina help poa. Oi reet ja va litukset voivat joh tua kosteusvaurioista, materi aalien päästöistä, heikkotasoisesta sii voukses ta, puutteelli sesta il man vaihdosta tai useiden eri syiden yhdistelmästä.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Syksyllä 2012 päätet tiin lu kion opetus siir tää väistötiloihin ja laadi tuttaa ko konais selvi tys lu kiorakennuksen kunnosta rakennuksen ongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi.kuntotutkimuksen ja korjausselvityksen laatijaksi valittiin Vahanen Oy. Tutkimus val mistui toukokuussa Tehtyjen tutkimusten avulla on voitu selvit tää lukion rakenteiden kosteus ja sisäilmatekninen kunto. Lukion huo noon sisäilman laatuun vaikuttavat keskeisim min kellaritiloista sekä eri rakennusosien liitoskohdista huonetiloihin kulkeutuvat mik robi peräi set epäpuhtaudet. Kellaritiloissa maanvastaisissa alapohja- ja seinära kenteissa on paikallisia muovimattolattia päällysteiden kosteusvauri oita. Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia on myös luokkaosaan liit tyvien ra kennusosien kohdalla, joissa nykyisen väliseinärakenteen sisällä on alkuperäinen ulkoseinäraken ne. llman vaihdon puut teet, raken nuk sen ulkovaipan epätiiviys sekä alaslas kettujen kattojen pö lyisyys vai kuttavat myös merkittä västi koettuun sisäilman laatuun. Havaitut vauriot ja puutteet selittävät käyttä jien kokemaa huonoa si säilman laatua. Kokonaisuudessaan ilmanvaih toko neet olivat tekni sesti toi mi via, tyydyttävässä tai hy vässä kunnos sa ja koneet olivat kohtalai sen puhtaat. Ilmanvaihtokoneiden ja tutki musalueen ilma määrämit tauksissa havaittiin eroavuuksia ja ilma määrät ovat osittain melko epätasapainossa. Ilmanvaihtojärjestelmän epätasapainoisuus lisää il mavirtauksia raken teiden sisältä sekä vau rioituneista tiloista puhtai siin tiloihin. Ilmavirta usten mukana liikkuvat epäpuhtaudet hei kentä vät sisäilman laa tua. Epätasapainossa ollut il manvaihto on vai kutta nut oleellisesti koettuun sisäilmanlaatuun. Il manvaihtokoneiden käy tön ohjauksessa havaittiin ongelmia. Tutki muksissa havaittiin, et tä koneiden käyntiajat eivät olleet suunnitel mien mukaiset. Kuntotutkimuksessa todetaan lukiorakennus korjauskelpoiseksi ja korjaukset ta loudellisesti kannattaviksi. Tutkimuksessa suositellaan 1. korjaamaan kellaritiloissa kosteus- ja mikrobivaurioituneet alapohjat ja maanvastaiset seinärakenteet sekä luokkaosan liitoskohtien vaurioituneet rakenteet 2. puhdistamaan alaslaskettujen kattojen yläpuoliset tilat 3. poistamaan avoimet mineraalivillakuitupinnat sekä pinnoittamaan pölyävät, pinnoitta mattomat betonipinnat. Alakattojen korjauslaajuus koskee luokkaosan käytäviä ja au latiloja sekä laajennusosan aulatiloja. 4. koko lukiossa sisäkuoren tiivistyskorjauksia, joissa tiivistetään alapohjan ja ulkoseinän liitoskohta, ikkunarakenteen liitoskohta ulkoseinään, sisäkuoressa olevat läpiviennit se-

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus kä välipohjan ja yläpohjan liitoskohta ulkoseinän sisäkuoreen. Tiivistyskorjauksia tehdään myös maanvastaisiin seinärakenteisiin. Tiivistyskorjaukset tehdään pääasias sa sementtipohjaisella vedeneristysmassalla erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 5. tekemään perushuolto Ilmanvaihtotutkimuksen perusteella ilmanvaihtokoneille. Huol lon yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmät tarkistetaan ja mittalaitteet kalibroi daan. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat tulee optimoida tilojen käytön mukaan. Kanava puhdistusten yhteydessä suositellaan pääte-elinten puhdistusta. Tilapalveluyksikkö tilasi Vahanen Oy:ltä kuntotutkimukseen perustuvan korjaus suunnitelman, joka valmistui Suunnitelma koskee koko rakennusta ja se sisältää kaikki kuntotut kimuksessa suositeltujen ra kenteiden ja ra kennusosien korjaukset. Suunnitelmassa on yksi tyiskohtaisia raken neleikkauksia muun muassa lattia-seinäliittymän tiivistyksis tä eri ti loissa ja eri materiaaleja koskien. Alustava korjaustöiden kustannusarvio on euroa. Vaikka rakennuksen vauriot on kartoitettu ennen korjausten aloittamista mahdol lisimman hy vin, korjaushankkeelle on tyypillistä, että rakenteita pu rettaessa tu lee vielä esiin uusia ennal ta arvaamattomia tekijöitä. Näitä tekijöitä ei voida täysin ennakoida hankkeen aikataulua ja bud jettia laadit taessa. Lisäksi hankkeen kustannusarvioon vaikuttavat muut paran nukset, jot ka rakennukseen kannattaa tehdä korjaustöi den yhtey dessä. Näitä ovat muun muassa uu den talotekniikan so vellukset, ra kennuksen käytettävyyteen ja opetukseen liittyvät muu tokset sekä viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet. Korjaushankkeen onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on oikean ja riittä vän tietomää rän siirtyminen oikeille henkilöille ja tuleville käyttäjille. On tärkeää, että sama konsultti (Vaha nen Oy) koordinoi kuntotutki musta alusta loppuun, esittää korjaustapaehdotukset, tekee kor jaussuunnitelmat ja valvoo työn toteutumista teknisen valvonnan osalta. Kun kuntotut kijana, suunnittelijana ja valvojana on sama hen kilö (henkilöt), on kaikki kohteesta hankkeen aikana kertynyt tieto koko ajan käytettä vissä. Korjaustöistä tiedotetaan säännöllisesti ra kennuksen käyttäjil le. Pääsääntöisesti käyttäjille tiedotetaan avoi mesti asioista koko hankkeen ajan. Käyttäjille on kerrottu kuntotutki mustuloksista, tul laan kertomaan hankkeen etenemisaikatauluista ja korjausratkai suista. Lisäksi hankkeelle esitetään perustettavaksi oh jaus-/seuran ta ryhmä, johon tulee myös käyttäjien edustaja.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Oheismateriaalia Rakennuspäällikkö: Lautakunta 1 hyväksyy osaltaan laaditut lukiorakennuksen sisäilman laadun parantamisen korjaussuunnitelmat 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että rakennus korjataan laadittujen suunnitelmien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan varataan korjaustöitä var ten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoitus päätetään talousarvion yhteydessä. 3. nimeää hankkeelle ohjaus-/seurantaryhmän, johon kuuluu 3 edustajaa lautakunnasta, sivistys toimenjohtaja, lukion rehtori, opettajien edustaja, rakennuspäällikkö, talonrakennus mestari sekä tekninen johtaja. Ryhmä ohjaa ja valvoo korjaustöiden toteuttamista sekä vastaa hankkeen tiedottamisesta. 4. päättää selvittää mahdollisen valtionavustuksen hankkeelle TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy rakennus pääl li kön esityk sen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Lautakunta valitsi ohjaus-/seurantaryhmään Antti Rantalan, Tarja Koutosen sekä Teemu Mattilan. Lisäksi sovittiin, että koululla järjestetään asiaa koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Asiantuntijana kuultiin Pasi Wahlroosia Vahanen Oy:stä. Asia käsiteltiin 83 jälkeen. KHALL Oheismateriaalina on Ylivieskan lukion opettajakunnan pyyntö lukion kor jaus suun ni tel man lykkäämisestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisten palve lui den lautakunnan esityksen.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KVALT KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi hankkeen ohjaus-/seurantaryhmään edusta jak seen Kaija-Maija Perkkiön. Asiantuntijoina kuultiin tekninen johtaja Kari Kentalaa ja ra ken nuspääl lik kö Unto Koskista sekä Vahanen Oy:stä Pasi Wahlforsia. Oheismateriaalina on Ylivieskan lukion opettajakunnan pyyntö lukion kor jaus suun ni tel man lykkäämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO: Asiasta käydyn keskustelun aikana Tert tu Alanen esitti, että hanke palautetaan uudelleen valmisteluun tar koi tuk se na tarkentaa kustannusarvioita ja hankkeen vai kut ta vuutta. Esitystä kannattivat Iina Matikainen ja Tapani Uusikylä. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupun gin hal li tuk sen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää nes tet tä vä. Äänestys suoritettiin Heikki Jokisen esityksestä nimen huu to ää nes tyk se nä. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys "JAA" sai 28 ääntä ja Terttu Alasen esitys "EI" sai 7 ääntä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 13/2013. Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennus korjataan laadittujen suunni tel mien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan va rataan korjaustöitä varten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoi tus päätetään talousarvion yhteydessä. Terttu Alanen jätti seuraavan eriävän mielipiteen. "Jätän eriävän mielipiteen Ylivieskan kaupunginvaltuuston asia koh taan 64. Perustelut: Asiassa on ilmennyt uusia seikkoja, jotka pitää huo mioida remonttipäätöstä tehtäessä. Valtuuston tulevaa ta lous ar vio päätös tä 2014 sidotaan etukäteen investoinnilla, jonka suuruutta ei pysty tä luotettavasti arvioimaan. Lukion remontointiin tii vis tys kor jaa masel la ei anneta mitään takuuta. Lukiorakennuksen elinkaaren jat kumi seen (vuosina) ei kukaan anna ar vio ta. Ylivieska Terttu Alanen"

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Asiantuntijana kuultiin Pasi Wahlforsia Vahanen Oy:stä. KHALL 254 Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennus korjataan laadittujen suunni tel mien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan va rataan korjaustöitä varten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoi tus päätetään talousarvion yhteydessä. Lotta Jokitalo on tehnyt kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston pää tök ses tä lukion korjaussuunnitelmista ja korjaamisesta, valitus on oheismateriaalina. Hal lin to-oi keus pyytää nyt kaupungin lau suntoa tehdyn valituksen joh dos ta. Valituksessaan Jokitalo vaatii päätöksen kumoamista virheellisessä jär jes tyk ses sä syntyneenä. Pääperusteena hän esittää, ettei opis keli joi ta ole kuultu lukiolain edellyttämällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää lau sun tonaan seuraavaa: Kuntaliiton muistiossa (liite nro 18/2013) päätöksenteosta kou lu verkon muu tok sis ta todetaan, ettei asian käsittelyssä katsota olevan var si nai sia asian osai sia. Nyt kyseenä olevaa rakennusta ei ole käytet ty ope tus käyt töön esille tulleiden ongelmien vuoksi enää jälkeen. Kau pun gin hal li tus katsookin pääperusteena, että lu kio toi min nan jär jes tä mi nen ja tilojen osoittaminen on mitä suu rimmis sa määrin kou lu verk ko asia. Hallintolain 41 :ssä todetaan vaikuttamismahdollisuuksien va raa mises ta muille kuin asianosaisille. Pääperusteen mukaisesti kau pungin hal li tus toteaa, että kyseisen rakennuksen korjaustarpeista ja -suun ni tel mis ta on tiedotettu useilla eri tavoilla ja kerroilla (liite nro 19/2013, opettajien järjestämän keskustelu- ja tie do tus tilai suu den ohjelma on liitteenä nro 20/2013). Kaupunki katsookin, että hallintolain 41 :n tarkoittama vai kut ta mismah dol li suus on toteutunut ja valitus tulee siksi hylätä. Valitus sisältää myös perusteluita (kohta 1.4), jotka kohdistuvat asian valmisteluun, joista päätöksistä ei kuntalain mukaan voi va littaa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lukiorakennuspäätöksen täytäntöönpano 150/52/05/2013 KHALL 255 Kaupunginvaltuusto päätti ( ), että lukiorakennus korja taan laadittujen suunnitelmien mukaan ja että kuluvan vuoden inves toin ti oh jel maan varataan korjaustöitä varten euron määrä ra ha. Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus (Lotta Jokitalo ) Oulun hallinto-oikeuteen. Korjattavaksi aiotut tilat ovat tällä hetkellä tyhjillään eikä niitä voida ot taa muuhunkaan käyttöön sisäilmaongelmien vuoksi. Kor jaus toimen pi teet tulisi voida aloittaa mahdollisimman pian lisävahinkojen es tä mi sek si. Myöskään nykyiset väistötilat eivät ole pidemmällä tähtäi mel lä soveliaat opetuskäyttöön. Niiden aiheuttama lisäkustannus on noin euroa kuukaudessa. Rakennuksen korjaaminen tai korjaamatta jättäminen eivät vaikuta opis ke li joi den mahdollisuuksiin saada lukiotasoista opetusta. Korjaus toi men pi tei siin ryhtymättä jättäminen sen sijaan aiheuttaa kaupun gil le huomattavia taloudellisia menetyksiä. Kaupunginhallituksen päätös on annettava viivytyksettä tiedoksi valit ta jal le ja muutoksenhakuviranomaiselle (Oulun hallinto-oikeus). Muu tok sen ha ku vi ran omai nen voi kieltää täytäntöönpanon joko oma-aloit tei ses ti tai valittajan vaatimuksesta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää laittaa täy täntöön kaupunginvaltuuston päätöksen valituksesta huolimatta. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kuntajakoselvityksen järjestäytyminen 177/0/05/2013 KHALL 256 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, et tä Ylivieskan kaupunki osallistuu kuntarakennelain mukaiseen yhdis ty mis sel vi tyk seen Alavieskan kunnan, Haapaveden ja Oulaisten kau pun kien kanssa. Selvityksen tekeminen edellyttää selvitystyön or ga ni soi tu mis ta ja työryhmien perustamista. Organisoitumiskokous pi det tiin perjantaina Tämän kokouk sen linjausten poh jal ta kaupunginhallituksen tulee päättää edus ta jan sa työryhmiin. Työ ryh mät ovat ohjausryhmä, johtoryhmä, si vis tys toi mi, sote, hal lin to- ja tukipalvelut, maankäyttö- ja tekniset palvelut sekä talous. Valmisteleva työryhmä esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajaksi va li taan Erkki Rytky Haapavedeltä ja varapuheenjohtajaksi Pekka Heis ka Oulaisista. Kokousedustajien oheismateriaalina on muistio yhdistymisselvitystä val mis te le van työryhmän kokouksesta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että oh jaus ryh män puheenjohtajaksi valitaan Erkki Rytky Haapavedeltä ja varapuheenjohtajaksi Pekka Heiska Oulaisista. Edelleen kau pungin hal li tus päättä nimetä edustajansa yhdistymisselvityksen eri työryh miin. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi edustajansa yhdistymisselvityksen eri työryhmiin. Ohjausryhmään: Iina Matikainen Sivistystoimen työryhmään: Kai Perttu, puheenjohtaja Kati Marjakangas Kaisa Haapakoski Sote -työryhmään: Jouko Hannula Pauli Korpi-Tassi Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota nimeämään sote-työryhmään Jarmo Kivimäen.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Hallinto -työryhmään: Kauko Sarkkinen Juha Liukkonen Heikki Jokinen Maankäyttö -työryhmään: Kari Kentala Markku Jussila Antti Rantala

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion muutokset 241/1/05/2013 KHALL 257 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuus to. Vuoden 2013 talousarvion sitovuus käyttötalousosassa on toimintamäärärahan ja tuloarvion erotus eli toimintakate, ellei toisin ole määrätty. Investointiosassa hankeryhmän tai hankkeen bruttomääräiset mää rä ra hat ovat valtuustoon nähden sitovia. Poikkeuksena hankeryhmä Maa- ja vesialueet, jossa sitovuustaso on nettotulo. Vuoden 2013 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Erikoissairaanhoito (ostettu) / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso) Muutostarve Peruspalvelukuntayhtymä Kallion seurantaraporttien perusteella. Erikoissairaanhoidon palvelu jen ostot Poh jois-pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä (mm. ensihoidon arvioitua suuremmat kustan nuk set) ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalalta. 2. Muu sosiaali- ja terveydenhuolto Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukseen siirtyneen sosiaalija terveydenhuollon henkilöstön työeläkevakuutuksen eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemaksu Kuntien eläkevakuutuksen las ku tuk sen mukaisesti. 3. Yleissivistävä koulutus Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso)

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot