YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA :30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn 421 kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia 255 Lukiorakennuspäätöksen täytäntöönpano Kuntajakoselvityksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion muutokset Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 259 Lainojen ottovaltuudet vuodelle Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapöytäkirjat Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen Eron myöntäminen Katja Åkerlundille luottamustoimesta ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen 442

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 10:30-14:30 Puheenjohtaja Nevalainen Karoliina 10:30-14:20 1. varapj. Hirvelä Tarmo 10:30-14:30 2. varapj. Autio Juha 10:30-14:30 Jäsen Haapakoski Kaisa 10:30-14:30 Jäsen Hannula Jouko 10:30-14:30 Jäsen Junttila Tiina 10:30-14:30 Jäsen Jussila Markku 10:30-14:30 Jäsen Kärkinen Samuli 10:30-14:30 Jäsen MUU Pylväs Juha 10:30-14:30 KV:n pj. Kippola Eero 10:30-14:30 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 10:30-14:30 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 10:30-14:20 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 10:30-14:30 Esittelijä Seppänen Liisa 10:30-14:30 Pöytäkirjanpitäjä Sarkkinen Kauko 10:30-14:30 Asiantuntija Kentala Kari 10:30-14:30 Asiantuntija Perttu Kai 10:30-14:30 Asiantuntija Suikkari Risto 10:30-14:30 Asiantuntija Tolonen Kai 10:30-11:25 Asiantuntija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hartikainen Kimmo 10:30-11:25 Asiantuntija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Liisa Seppänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maanantaina klo keskusvirastossa. Kaisa Haapakoski Jouko Hannula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Maanantaina klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 249 Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 :n mukaan kokous kutsu on toimitettava mi käli mahdollista kirjallisena hyvissä ajoin ennen kokous ta. Jos erityiset syyt eivät ole esteenä, esityslista on lähetettä vä vähintään kolme päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esityslista liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 250 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa maanantaina kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Kaisa Haapakoski Jouko Hannula Varalle Tiina Junttila Samuli Kärkinen Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 251 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava 68/54/00/2013 TEKLA TM Voima Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen: "TM Voima Oy suunnittelee tuulipuistoa Ylivieskaan Ojakylän ja Ylivieskankylän alueelle, hankenimi Pajukoski. Alueella on solmittu osa vuokrasopimuksista ja olemme esitelleet hanketta alustavasti Ylivieskan kaupungille, maanomistajille sekä Ely- keskukselle. Ely-keskus on tehnyt päätöksen, että hankkeen osalta ei tarvita ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), lisäksi puolustusvoimat ovat ilmoittaneet, että tuulipuisto ei häiritse merkittävästi tutka- ja ilmavalvontajärjestelmiä. TM Voima Oy esittää Ylivieskan kaupungille tuulivoimarakentamista oh jaavan osayleiskaavan laadintaa Pajukoski tuulipuiston suunittelualueelle. Osayleiskaava laadittaisiin MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan suoraan käyttää rakennusluvan perusteena. Kaavoitusaloitteen liitteessä on esitetty alustava hankealueen rajaus. Laadittavan osayleiskaavan aluerajaus tarkentuu kaavoituksen käynnistyessä ja se määritellään yhdessä Ylivieskan kaupungin kanssa. TM Voima Oy esittää kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:tä, jossa kaavan laadinnasta vastaavat suunnittelupäällikkö arkkitehti SAFA Kai Tolonen ja projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräinen. Esitetyllä konsultilla ja vastuuhenkilöillä on monipuolinen kokemus tuulivoimarakentamista koskevista selvitys- ja kaavoitustehtävistä. TM Voima Oy esittää, että yritys vastaa osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten konsulttikustannukista sekä muista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista MRL 77 c :n mukaisesti. Ylivieskan kaupunki vastaa osaltaan kau pungille kaavoituksesta aiheutuvista henkilöstö- ja hallintokustan nuksista. TM Voima Oy:n hankevastaava on Kim Tahkoniemi, yhteystiedot: gsm Tiedot voimalaitoksista:

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Voimalaitoksen tornin korkeu 140 m Siipien pyyhkäisypinta-alan halkaisija m Voimalaitoksen kokonaisuuskorkeus arvioitu olevan m Voimalaitoksen teho 2,4-5 MW Voimalaitosten määrä max 9 kpl maanpinnan korkeus 110 m " Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskien on laa dittu osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoitussopimus. Kaavoitussopimuksella on määritelty sopijapuolten yhteis työ osayleiskaavan valmistelussa, sopijapuolten tehtävä- ja kustan nusjako sekä alustava aikataulu. Kaavan sisältöä koskevat kysy mykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osayleiskaavamenettelyssä. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu osayleiskaavamenettelyssä. TM Voima vastaa osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatyössä tarvittavien selvitysten konsulttikustannuksista. Ylivieskan kaupun ki perii TM Voimalta kaavoitusmaksua 4000 euroa henkilöstö- ja hal linto kustannusten kattamiseksi ja TM Voima vastaa myös osayleis kaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista. Oheismateriaalia Olli Malkamäki TM Voima Oy:stä esittelee hanketta lautakunnan kokouk sessa TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta esittää, että teknisten palveluiden lautakunta 1. päättää ryhtyä laatimaan Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaa 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan kaavoituksen vireilletulosta 3. hyväksyy osayleiskaavaa koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja oi keut taa tek ni sen pal ve lu kes kuk sen asettamaan OAS:n nähtäville sekä va raa maan osallisil le ti laisuu den esittää mielipiteitä aineistosta MRL 62 :n pe rusteel la MRA 30 :n mukaisesti 4. hyväksyy kaavoitussopimuksen ja oikeuttaa teknisen palvelukes kuk sen allekirjoittamaan sen TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin Olli Malkamäkeä TM Voima Oy:stä.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus TEKLA Osayleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi lausuntoa: Vesikolmio Oy ja Fingrid Oyj/Maankäyttö ja ympäristö. Kummallakaan ei ole huomauttamista Pajukosken tuulivoimapuiston kaavoituksen läh tö koh dis ta tai osal lis tumis- ja arviointisuunnitelmasta. TEKLA Pajukosken tuulivoimapuistosta on laa dit tu osa yleis kaa va luon nos ja kaavaselostus. Kaava-aineisto esitellään ko kouk ses sa. Oheismateriaalia RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ: Lautakunta oikeuttaa teknisen palvelukes kuk sen aset ta maan Pa ju kosken tuulivoimapuiston osayleiskaava luon noksen ja sii hen liit ty vän val mis teluaineiston nähtäville ja varaa maan osalli sille ti laisuu den esittää mielipiteensä aineistosta MRL:n 62 :n pe rusteel la ja MRA:n 30 :n mukaan. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin projektipäällikkö YTM Jouni Mäkäräistä Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä val mis te lu ai neis to on ollut nähtävillä MRL:n pe rusteel la ja MRA:n 30 :n mukaan. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa. Lausunnot koskivat pääasiassa selvitysten tarkentamista sekä kaava mää räys ten täydentämistä. Pajukosken tuulivoimapuistosta on laadittu kaavaehdotus, johon lau sun to jen sekä valmistuneiden selvitysten tuloksien perusteella on tehty muutoksia: Suunnittelualueen eteläosa poistuu kaavaehdotusvaiheessa. Voimaloiden sijoittelun tarkentuminen, jolloin kaava-alueen rajauk sia muutettu kiinteistörajojen mukaiseksi ja uusia kiin teistö jä liitetty kaava-alueeseen. Kaavakarttaan yleisiin määräyksiin on lisätty luontoselvityksen poh jal ta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alu eet, luo-1 ja luo-2. Kaavakarttaan yleisiin määräyksiin on lisätty: Rakennusluvan ha ke mi sen yhteydessä tulee selvittää mahdollisten happamien sul faat ti mai den esiintymät ja tarvittaessa esittää toimnpiteet

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus hait to jen ehkäisystä. Kaavaselostuksessa on esitetty perusteet em. muutoksille ja kaa vase los tus ta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty eh do tus vai hee seen. TEKNINEN JOHTAJA: esittää, että lautakunta: 1. hyväksyy kaavoituksen valmisteluaineistosta esitettyihin lausun toi hin ja mielipiteisiin laaditut kaavoittajan vastineet sekä eh do tus vai hee seen tehdyt muutokset, 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan Pajukosken tuu li voi ma puis ton osayleiskaavaehdotuksen nähtäville MRL:n 65 :n perusteella ja MRA:n 27 :n mukaisesti. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin Leila Väyrystä FCG:ltä. KHALL 252 Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä ai neis to on ollut nähtävillä MRL:n 65 :n perusteella ja MRA 27 :n mu kai ses ti. Kaavehdotuksesta esitetyt lausunnot ja muistutukset sekä niihin laadi tut kaavoittajan vastineet esitellään kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto 1. hyväksyy kaavehdotuksesta esitettyihin lausuntoihin ja muistu tuk siin laaditut kaavoittajan vastineet. 2. hyväksyy Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaavan. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria. Tämä pykälä käsiteltiin :n 250 käsittelyn jälkeen.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma /53/10/2013 KHALL 253 Maapoliittisen ohjelman tarkoitus on ohjata ja luoda edellytykset pitkä jän tei sel le ja kestävälle maapolitiikalle. Maapoliittisena ta voit tee na on kuntarakenteen tiivistäminen ja suunnitelmallinen laa jen ta mi nen. Maa po liit ti nen ohjelma on julkinen asiakirja, josta jokainen saa tie toa kau pun gin maapoliittisista toimintatavoista ja pelisäännöistä. Maa poliit ti sen ohjelman tarkoitus on ohjata toimielinten ja vir ka mies ten toimin taa käytännön päätöksenteossa. Tavoitteena on myös linjata maa po liit tis ten välineiden käyttöä sekä var mis taa päättäjien ja vi ranhal ti joi den sitoutuminen yhteisiin maa po liit ti siin tavoitteisiin. Oh jelmas sa on myös tonttien luovuttamisen ylei set periaatteet ja vel voitteet. Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma on peräisin vuodelta Ylivieskan keskustan osayleiskaava 2030 on hyväksytty kaupun gin val tuus tos sa Kaupungin strategia ja toteutunut kasvu edel lyt tä vät maapoliittisen ohjelman päivittämistä. Kaupungin asukas lu vun kasvu on ollut enimmillään 2 %-yksikön luokkaa. Kau pungin strateginen päätös on, ei hillitä vaan hallita kasvua. Siinä tar koituk ses sa toimiva maapoliittinen ohjelma on keskeinen työkalu. Oheismateriaalina on Ylivieskan kaupungin maapoliittinen ohjelma KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Ylivies kan kaupungin maapoliittisen ohjelman ja esittää sen edel leen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Kari Kentalaa.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus L ausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia 150/52/05/2013 TEKLA Ylivieskan lukion vanhimmat osat ovat valmistuneet vuonna Luokkaosan päätyyn on rakennettu vuonna 1984 hallintotilat, ja vuonna 1994 valmistuivat kaksikerroksinen laajennusosa, väestönsuo ja sekä lii kun tavä linevarasto. Rakennuksen vanhimpien (1964 ja 1984) osien ilmanvaihto oli osittainen painovoimainen ja osittain koneellinen poistoilmanvaihto, kaksikerroksiseen osaan (1994) rakennettiin koneellinen ilmanvaihto. Kaupunki aloitti lukion ilmanvaihdon nykyaikaistamisen rakennuttamalla vuonna 2003 lu kion van him paan luokkaosaan koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän. Melko nopeasti ilmanvaihdon raken ta mi sen jäl keen lu kion hen ki lös töl lä il me ni sisä il ma hait taan viit taa via ongelmia. Lukion henkilöstön sisäilmaoireilun lisääntyessä kaupunki päätti peruskorjauttaa rakennuksen. Peruskorjaus kä sitti pääosin lukiorakennuksen vuosina 1964 ja 1984 rakennetut osat. Korjauksessa pois tet tiin ra ken nuk sen kos teus vaurioi tu nei ta ra kentei ta yms., uu sit tiin ra ken nuk sen ta lotek niik ka ja tilojen pintarakenteet, sekä rakennettiin toinen kerros hallintotiloille. Lukion peruskorjaustyöt aloitettiin ja ne valmistuivat joulukuus sa Lukion henkilöstön sisäilmahaittaoireilu ilmeni uudestaan melko nopeasti (< 2 vuot ta) peruskorjauksen valmistuttua, jonka jälkeen kaupunki on pal kannut usei ta asiantuntijoita sisäilma on gel man syi den sel vittä mi sek si, siinä kui ten kaan onnistumatta. Rakennuksen sisäil masto on monimutkainen lämpöoloista ja ilman laadusta koostuva koko naisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilman vaihto ja epä puh tauksien lähteet. Useat ongelmia aiheuttavat epä puhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kul keutuvat helpos ti ilmanvirtojen mukana. Koska mahdollisia epä puh taus lähtei tä on useita, sisäilmasto-ongelmien syyn selvittäminen ei ole aina help poa. Oi reet ja va litukset voivat joh tua kosteusvaurioista, materi aalien päästöistä, heikkotasoisesta sii voukses ta, puutteelli sesta il man vaihdosta tai useiden eri syiden yhdistelmästä.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Syksyllä 2012 päätet tiin lu kion opetus siir tää väistötiloihin ja laadi tuttaa ko konais selvi tys lu kiorakennuksen kunnosta rakennuksen ongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi.kuntotutkimuksen ja korjausselvityksen laatijaksi valittiin Vahanen Oy. Tutkimus val mistui toukokuussa Tehtyjen tutkimusten avulla on voitu selvit tää lukion rakenteiden kosteus ja sisäilmatekninen kunto. Lukion huo noon sisäilman laatuun vaikuttavat keskeisim min kellaritiloista sekä eri rakennusosien liitoskohdista huonetiloihin kulkeutuvat mik robi peräi set epäpuhtaudet. Kellaritiloissa maanvastaisissa alapohja- ja seinära kenteissa on paikallisia muovimattolattia päällysteiden kosteusvauri oita. Mikrobiperäisiä epäpuhtauksia on myös luokkaosaan liit tyvien ra kennusosien kohdalla, joissa nykyisen väliseinärakenteen sisällä on alkuperäinen ulkoseinäraken ne. llman vaihdon puut teet, raken nuk sen ulkovaipan epätiiviys sekä alaslas kettujen kattojen pö lyisyys vai kuttavat myös merkittä västi koettuun sisäilman laatuun. Havaitut vauriot ja puutteet selittävät käyttä jien kokemaa huonoa si säilman laatua. Kokonaisuudessaan ilmanvaih toko neet olivat tekni sesti toi mi via, tyydyttävässä tai hy vässä kunnos sa ja koneet olivat kohtalai sen puhtaat. Ilmanvaihtokoneiden ja tutki musalueen ilma määrämit tauksissa havaittiin eroavuuksia ja ilma määrät ovat osittain melko epätasapainossa. Ilmanvaihtojärjestelmän epätasapainoisuus lisää il mavirtauksia raken teiden sisältä sekä vau rioituneista tiloista puhtai siin tiloihin. Ilmavirta usten mukana liikkuvat epäpuhtaudet hei kentä vät sisäilman laa tua. Epätasapainossa ollut il manvaihto on vai kutta nut oleellisesti koettuun sisäilmanlaatuun. Il manvaihtokoneiden käy tön ohjauksessa havaittiin ongelmia. Tutki muksissa havaittiin, et tä koneiden käyntiajat eivät olleet suunnitel mien mukaiset. Kuntotutkimuksessa todetaan lukiorakennus korjauskelpoiseksi ja korjaukset ta loudellisesti kannattaviksi. Tutkimuksessa suositellaan 1. korjaamaan kellaritiloissa kosteus- ja mikrobivaurioituneet alapohjat ja maanvastaiset seinärakenteet sekä luokkaosan liitoskohtien vaurioituneet rakenteet 2. puhdistamaan alaslaskettujen kattojen yläpuoliset tilat 3. poistamaan avoimet mineraalivillakuitupinnat sekä pinnoittamaan pölyävät, pinnoitta mattomat betonipinnat. Alakattojen korjauslaajuus koskee luokkaosan käytäviä ja au latiloja sekä laajennusosan aulatiloja. 4. koko lukiossa sisäkuoren tiivistyskorjauksia, joissa tiivistetään alapohjan ja ulkoseinän liitoskohta, ikkunarakenteen liitoskohta ulkoseinään, sisäkuoressa olevat läpiviennit se-

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus kä välipohjan ja yläpohjan liitoskohta ulkoseinän sisäkuoreen. Tiivistyskorjauksia tehdään myös maanvastaisiin seinärakenteisiin. Tiivistyskorjaukset tehdään pääasias sa sementtipohjaisella vedeneristysmassalla erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 5. tekemään perushuolto Ilmanvaihtotutkimuksen perusteella ilmanvaihtokoneille. Huol lon yhteydessä rakennusautomaatiojärjestelmät tarkistetaan ja mittalaitteet kalibroi daan. Ilmanvaihtokoneiden käyntiajat tulee optimoida tilojen käytön mukaan. Kanava puhdistusten yhteydessä suositellaan pääte-elinten puhdistusta. Tilapalveluyksikkö tilasi Vahanen Oy:ltä kuntotutkimukseen perustuvan korjaus suunnitelman, joka valmistui Suunnitelma koskee koko rakennusta ja se sisältää kaikki kuntotut kimuksessa suositeltujen ra kenteiden ja ra kennusosien korjaukset. Suunnitelmassa on yksi tyiskohtaisia raken neleikkauksia muun muassa lattia-seinäliittymän tiivistyksis tä eri ti loissa ja eri materiaaleja koskien. Alustava korjaustöiden kustannusarvio on euroa. Vaikka rakennuksen vauriot on kartoitettu ennen korjausten aloittamista mahdol lisimman hy vin, korjaushankkeelle on tyypillistä, että rakenteita pu rettaessa tu lee vielä esiin uusia ennal ta arvaamattomia tekijöitä. Näitä tekijöitä ei voida täysin ennakoida hankkeen aikataulua ja bud jettia laadit taessa. Lisäksi hankkeen kustannusarvioon vaikuttavat muut paran nukset, jot ka rakennukseen kannattaa tehdä korjaustöi den yhtey dessä. Näitä ovat muun muassa uu den talotekniikan so vellukset, ra kennuksen käytettävyyteen ja opetukseen liittyvät muu tokset sekä viihtyvyyttä lisäävät toimenpiteet. Korjaushankkeen onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on oikean ja riittä vän tietomää rän siirtyminen oikeille henkilöille ja tuleville käyttäjille. On tärkeää, että sama konsultti (Vaha nen Oy) koordinoi kuntotutki musta alusta loppuun, esittää korjaustapaehdotukset, tekee kor jaussuunnitelmat ja valvoo työn toteutumista teknisen valvonnan osalta. Kun kuntotut kijana, suunnittelijana ja valvojana on sama hen kilö (henkilöt), on kaikki kohteesta hankkeen aikana kertynyt tieto koko ajan käytettä vissä. Korjaustöistä tiedotetaan säännöllisesti ra kennuksen käyttäjil le. Pääsääntöisesti käyttäjille tiedotetaan avoi mesti asioista koko hankkeen ajan. Käyttäjille on kerrottu kuntotutki mustuloksista, tul laan kertomaan hankkeen etenemisaikatauluista ja korjausratkai suista. Lisäksi hankkeelle esitetään perustettavaksi oh jaus-/seuran ta ryhmä, johon tulee myös käyttäjien edustaja.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Oheismateriaalia Rakennuspäällikkö: Lautakunta 1 hyväksyy osaltaan laaditut lukiorakennuksen sisäilman laadun parantamisen korjaussuunnitelmat 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että rakennus korjataan laadittujen suunnitelmien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan varataan korjaustöitä var ten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoitus päätetään talousarvion yhteydessä. 3. nimeää hankkeelle ohjaus-/seurantaryhmän, johon kuuluu 3 edustajaa lautakunnasta, sivistys toimenjohtaja, lukion rehtori, opettajien edustaja, rakennuspäällikkö, talonrakennus mestari sekä tekninen johtaja. Ryhmä ohjaa ja valvoo korjaustöiden toteuttamista sekä vastaa hankkeen tiedottamisesta. 4. päättää selvittää mahdollisen valtionavustuksen hankkeelle TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy rakennus pääl li kön esityk sen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Lautakunta valitsi ohjaus-/seurantaryhmään Antti Rantalan, Tarja Koutosen sekä Teemu Mattilan. Lisäksi sovittiin, että koululla järjestetään asiaa koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Asiantuntijana kuultiin Pasi Wahlroosia Vahanen Oy:stä. Asia käsiteltiin 83 jälkeen. KHALL Oheismateriaalina on Ylivieskan lukion opettajakunnan pyyntö lukion kor jaus suun ni tel man lykkäämisestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisten palve lui den lautakunnan esityksen.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KVALT KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi hankkeen ohjaus-/seurantaryhmään edusta jak seen Kaija-Maija Perkkiön. Asiantuntijoina kuultiin tekninen johtaja Kari Kentalaa ja ra ken nuspääl lik kö Unto Koskista sekä Vahanen Oy:stä Pasi Wahlforsia. Oheismateriaalina on Ylivieskan lukion opettajakunnan pyyntö lukion kor jaus suun ni tel man lykkäämisestä. KAUPUNGINVALTUUSTO: Asiasta käydyn keskustelun aikana Tert tu Alanen esitti, että hanke palautetaan uudelleen valmisteluun tar koi tuk se na tarkentaa kustannusarvioita ja hankkeen vai kut ta vuutta. Esitystä kannattivat Iina Matikainen ja Tapani Uusikylä. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty kaupun gin hal li tuk sen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on ää nes tet tä vä. Äänestys suoritettiin Heikki Jokisen esityksestä nimen huu to ää nes tyk se nä. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys "JAA" sai 28 ääntä ja Terttu Alasen esitys "EI" sai 7 ääntä. Äänestyspöytäkirja on liitteenä nro 13/2013. Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennus korjataan laadittujen suunni tel mien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan va rataan korjaustöitä varten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoi tus päätetään talousarvion yhteydessä. Terttu Alanen jätti seuraavan eriävän mielipiteen. "Jätän eriävän mielipiteen Ylivieskan kaupunginvaltuuston asia koh taan 64. Perustelut: Asiassa on ilmennyt uusia seikkoja, jotka pitää huo mioida remonttipäätöstä tehtäessä. Valtuuston tulevaa ta lous ar vio päätös tä 2014 sidotaan etukäteen investoinnilla, jonka suuruutta ei pysty tä luotettavasti arvioimaan. Lukion remontointiin tii vis tys kor jaa masel la ei anneta mitään takuuta. Lukiorakennuksen elinkaaren jat kumi seen (vuosina) ei kukaan anna ar vio ta. Ylivieska Terttu Alanen"

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Teknisten palveluiden lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Asiantuntijana kuultiin Pasi Wahlforsia Vahanen Oy:stä. KHALL 254 Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennus korjataan laadittujen suunni tel mien mukaan ja että kuluvan vuoden investointiohjelmaan va rataan korjaustöitä varten euron määräraha. Vuoden 2014 rahoi tus päätetään talousarvion yhteydessä. Lotta Jokitalo on tehnyt kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston pää tök ses tä lukion korjaussuunnitelmista ja korjaamisesta, valitus on oheismateriaalina. Hal lin to-oi keus pyytää nyt kaupungin lau suntoa tehdyn valituksen joh dos ta. Valituksessaan Jokitalo vaatii päätöksen kumoamista virheellisessä jär jes tyk ses sä syntyneenä. Pääperusteena hän esittää, ettei opis keli joi ta ole kuultu lukiolain edellyttämällä tavalla. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää esittää lau sun tonaan seuraavaa: Kuntaliiton muistiossa (liite nro 18/2013) päätöksenteosta kou lu verkon muu tok sis ta todetaan, ettei asian käsittelyssä katsota olevan var si nai sia asian osai sia. Nyt kyseenä olevaa rakennusta ei ole käytet ty ope tus käyt töön esille tulleiden ongelmien vuoksi enää jälkeen. Kau pun gin hal li tus katsookin pääperusteena, että lu kio toi min nan jär jes tä mi nen ja tilojen osoittaminen on mitä suu rimmis sa määrin kou lu verk ko asia. Hallintolain 41 :ssä todetaan vaikuttamismahdollisuuksien va raa mises ta muille kuin asianosaisille. Pääperusteen mukaisesti kau pungin hal li tus toteaa, että kyseisen rakennuksen korjaustarpeista ja -suun ni tel mis ta on tiedotettu useilla eri tavoilla ja kerroilla (liite nro 19/2013, opettajien järjestämän keskustelu- ja tie do tus tilai suu den ohjelma on liitteenä nro 20/2013). Kaupunki katsookin, että hallintolain 41 :n tarkoittama vai kut ta mismah dol li suus on toteutunut ja valitus tulee siksi hylätä. Valitus sisältää myös perusteluita (kohta 1.4), jotka kohdistuvat asian valmisteluun, joista päätöksistä ei kuntalain mukaan voi va littaa. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lukiorakennuspäätöksen täytäntöönpano 150/52/05/2013 KHALL 255 Kaupunginvaltuusto päätti ( ), että lukiorakennus korja taan laadittujen suunnitelmien mukaan ja että kuluvan vuoden inves toin ti oh jel maan varataan korjaustöitä varten euron määrä ra ha. Päätöksestä on tehty kunnallisvalitus (Lotta Jokitalo ) Oulun hallinto-oikeuteen. Korjattavaksi aiotut tilat ovat tällä hetkellä tyhjillään eikä niitä voida ot taa muuhunkaan käyttöön sisäilmaongelmien vuoksi. Kor jaus toimen pi teet tulisi voida aloittaa mahdollisimman pian lisävahinkojen es tä mi sek si. Myöskään nykyiset väistötilat eivät ole pidemmällä tähtäi mel lä soveliaat opetuskäyttöön. Niiden aiheuttama lisäkustannus on noin euroa kuukaudessa. Rakennuksen korjaaminen tai korjaamatta jättäminen eivät vaikuta opis ke li joi den mahdollisuuksiin saada lukiotasoista opetusta. Korjaus toi men pi tei siin ryhtymättä jättäminen sen sijaan aiheuttaa kaupun gil le huomattavia taloudellisia menetyksiä. Kaupunginhallituksen päätös on annettava viivytyksettä tiedoksi valit ta jal le ja muutoksenhakuviranomaiselle (Oulun hallinto-oikeus). Muu tok sen ha ku vi ran omai nen voi kieltää täytäntöönpanon joko oma-aloit tei ses ti tai valittajan vaatimuksesta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää laittaa täy täntöön kaupunginvaltuuston päätöksen valituksesta huolimatta. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kuntajakoselvityksen järjestäytyminen 177/0/05/2013 KHALL 256 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, et tä Ylivieskan kaupunki osallistuu kuntarakennelain mukaiseen yhdis ty mis sel vi tyk seen Alavieskan kunnan, Haapaveden ja Oulaisten kau pun kien kanssa. Selvityksen tekeminen edellyttää selvitystyön or ga ni soi tu mis ta ja työryhmien perustamista. Organisoitumiskokous pi det tiin perjantaina Tämän kokouk sen linjausten poh jal ta kaupunginhallituksen tulee päättää edus ta jan sa työryhmiin. Työ ryh mät ovat ohjausryhmä, johtoryhmä, si vis tys toi mi, sote, hal lin to- ja tukipalvelut, maankäyttö- ja tekniset palvelut sekä talous. Valmisteleva työryhmä esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajaksi va li taan Erkki Rytky Haapavedeltä ja varapuheenjohtajaksi Pekka Heis ka Oulaisista. Kokousedustajien oheismateriaalina on muistio yhdistymisselvitystä val mis te le van työryhmän kokouksesta. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että oh jaus ryh män puheenjohtajaksi valitaan Erkki Rytky Haapavedeltä ja varapuheenjohtajaksi Pekka Heiska Oulaisista. Edelleen kau pungin hal li tus päättä nimetä edustajansa yhdistymisselvityksen eri työryh miin. KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus nimesi edustajansa yhdistymisselvityksen eri työryhmiin. Ohjausryhmään: Iina Matikainen Sivistystoimen työryhmään: Kai Perttu, puheenjohtaja Kati Marjakangas Kaisa Haapakoski Sote -työryhmään: Jouko Hannula Pauli Korpi-Tassi Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota nimeämään sote-työryhmään Jarmo Kivimäen.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Hallinto -työryhmään: Kauko Sarkkinen Juha Liukkonen Heikki Jokinen Maankäyttö -työryhmään: Kari Kentala Markku Jussila Antti Rantala

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarvion muutokset 241/1/05/2013 KHALL 257 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuus to. Vuoden 2013 talousarvion sitovuus käyttötalousosassa on toimintamäärärahan ja tuloarvion erotus eli toimintakate, ellei toisin ole määrätty. Investointiosassa hankeryhmän tai hankkeen bruttomääräiset mää rä ra hat ovat valtuustoon nähden sitovia. Poikkeuksena hankeryhmä Maa- ja vesialueet, jossa sitovuustaso on nettotulo. Vuoden 2013 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset: KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Erikoissairaanhoito (ostettu) / Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso) Muutostarve Peruspalvelukuntayhtymä Kallion seurantaraporttien perusteella. Erikoissairaanhoidon palvelu jen ostot Poh jois-pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä (mm. ensihoidon arvioitua suuremmat kustan nuk set) ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalalta. 2. Muu sosiaali- ja terveydenhuolto Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion palvelukseen siirtyneen sosiaalija terveydenhuollon henkilöstön työeläkevakuutuksen eläkemenoperusteinen maksu ja varhaiseläkemaksu Kuntien eläkevakuutuksen las ku tuk sen mukaisesti. 3. Yleissivistävä koulutus Talousarvio 2013 Muutos 2013 Muutettu ta 2013 Menot Tulot Netto (sitova taso)

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunki aloitti lukion ilmanvaihdon nykyaikaistamisen rakennuttamalla

Kaupunki aloitti lukion ilmanvaihdon nykyaikaistamisen rakennuttamalla Teknisten palveluiden 88 27.08.2013 lautakunta Kaupunginhallitus 188 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 64 24.09.2013 Kaupunginhallitus 191 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 48 14.10.2014 Lukion korjausten laajuudesta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien lukion korjaussuunnitelmia Teknisten palveluiden 88 27.08.2013 lautakunta Kaupunginhallitus 188 16.09.2013 Kaupunginvaltuusto 64 24.09.2013 Kaupunginhallitus 254 04.12.2013 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle tehtyyn kunnallisvalitukseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 169 Teknisten palveluiden lautakunta 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 15:10-15:45 PAIKKA Akustiikka, kokoushuone Tapio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, videoneuvotteluhuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/ Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, videoneuvotteluhuone YLIVIESKAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 19/2017 1 AIKA 29.11.2017 klo 16:00 PAIKKA Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, videoneuvotteluhuone ASIAT Asia Otsikko Sivu 308 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot