Ympäristölautakunta Sivu 1 / 25. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs., Espoon keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Sivu 1 / 25. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs., Espoon keskus"

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:30-18:15 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs., Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet Henna Partanen, puheenjohtaja Eeva Haeggström Magnus Selenius Bjarne Häggman Riina Kosonen Nasu Kuuvalo Aulikki Pentikäinen Pekka Lempiäinen Mika Leppinen Timo Tilli Niina Karvinen Taina Vilo Joni Vainikainen Ilkka Hirvelä Henrik Vuornos Marika Visakova Ahti Ortju Muut saapuvilla olleet Tarja Söderman Kari Kavasto Harri Anttila Jouni J. Särkijärvi Áron Siket-Szász Erja Tiihonen ympäristöjohtaja valvontapäällikkö ympäristötarkastaja, poistui klo käsittelyn jälkeen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Sivu 2 / 25 Allekirjoitukset Henna Partanen puheenjohtaja Erja Tiihonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Marika Visakova Magnus Selenius Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Espoon ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkojärventie 6 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Sivu 3 / 25 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Espoon kaupunkitekniikan keskus, Kulmakorpi I -kaavaalueen 6 louhinta ja murskaus, ympäristöluvan myöntäminen (Pöydälle ) 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem- 8 Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä toiminnan aloituslupaa, Espoo ESAVI/10896/ Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle NCC 12 Industry Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien asfalttiaseman toimintaa, Ämmässuonkuja 1, Espoo ESAVI/93/04.08/ Ympäristölautakunnan kevään 2017 kokoukset Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä 20

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 85 Ympäristölautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ympäristölautakunta oli kutsuttu koolle ympäristölautakunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä ympäristölautakunnan jäsenille ja kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 86 Ympäristölautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Visakova ja Magnus Selenius.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 87 Ympäristölautakunta Sivu 6 / / Ympäristölautakunta Espoon kaupunkitekniikan keskus, Kulmakorpi I -kaava-alueen louhinta ja murskaus, ympäristöluvan myöntäminen (Pöydälle ) Valmistelijat / lisätiedot: Harri Anttila, puh Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää myöntää Espoon kaupunkitekniikan keskukselle Kulmakorpi I -kaava-alueen louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan liitteen mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Kulmakorpi I ympäristölupa ei julkinen - Kulmakorpi I ympäristölupa julkinen Kulmakorpi I -kaava-alueen louhinta ja murskaus liittyvät alueen asemakaan toteuttamiseen. Louhinta tehdään asemakaavaa varten vuonna 2012 laaditun kunnallistekniikan ja esirakentamisen yleissuunnitelman mukaisesti. Asemakaavassa alueen korttelit osoitetaan yleissuunnitelman mukaisille tasoille. Esirakentaminen tehdään alueen ohitse kulkevan Nupurintien tasoon, mikä edellyttää noin 2,3 milj. m 3 ktr louhintaa 39,8 ha laajuisella alueella. Louhinnan kestoksi on arvioitu enintään 10 vuotta riippuen siitä, miten kiviaines saadaan markkinoitua. Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä mm. toiminta-ajoista, tärinä- ja melumittauksesta, vesientarkkailusta sekä toiminnan raportoinnista. Päätöshistoria Ympäristölautakunta Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 87 Ympäristölautakunta Sivu 7 / 25 Ympäristölautakunta päättää myöntää Espoon kaupunkitekniikan keskukselle Kulmakorpi I -kaava-alueen louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan liitteen mukaisesti. Käsittely Bjarne Häggman ehdotti Ahti Ortjun kannattamana, että asia jätetään pöydälle ympäristölupapäätöksen perusteisiin ja sen yksityiskohtaisempiin perusteluihin perehtymistä varten. Koska Häggmanin ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi ympäristölautakunnan hyväksyneen sen. Päätös Ympäristölautakunta: Ympäristölautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle. Tiedoksi - Muistuttajat - Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY - Espoon seudun ympäristöterveys - Uudenmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat - Kaupunkitekniikan keskus

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 88 Ympäristölautakunta Sivu 8 / / Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista sekä toiminnan aloituslupaa, Espoo ESAVI/10896/2015 Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ekokem-Palvelu Oy:n Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: Vaarallisen jätteen vastaanottopalvelujen laajentaminen kattamaan monipuolisesti erilaisia jätelajeja parantaa jätehuoltoa huomattavasti pääkaupunkiseudulla tarjoamalla logistisesti helposti saavutettavan toimituspaikan, jolloin myös kuljetuksista aiheutuvat päästöt vähenevät. Vastaanoton muuttaminen ympärivuorokautiseksi palvelee yhteiskuntaa ja ehkäisee ympäristön pilaantumista vahinko- ja onnettomuustapauksissa, kun esim. maastoon päässyt jäte voidaan välittömästi toimittaa lähelle asiamukaiseen vastaanottopaikkaan. Ekokem-Palvelut Oy:llä on tarvittava ammattitaito palvelun järjestämiseen. Ekokem-Palvelu Oy:n Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta ei ole tullut valituksia Espoon ympäristökeskukseen. Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Laitoksella olevaa käsittelykapasiteettia pystytään hyödyntämään enemmän laajemmalla vastaanotettavien jätejakeiden valikoimalla. Ekokem-Palvelu Oy:n tarjoama mahdollisuus orgaanista ainesta sisältävien lietteiden ja nesteiden käsittelyyn on merkittävä parannus, kun niitä ei enää voida ottaa kaatopaikalle vastaan. Aloittamislupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pyytää Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 88 Ympäristölautakunta Sivu 9 / 25 aloittamislupaa. Laitos sijaitsee osoitteessa Läntinen teollisuuskatu 30, Espoo. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Espoon ympäristökeskuksessa (Kirkkojärventie 6 B, 4. krs) ja lautakunnan kokouksessa. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa -> Linkki Lupa-Tietopalveluun ->Tiedoksiannetut vesi- ja ympäristölupaasiat. Taustaa Ekokem-Palvelu Oy:n laitos sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella. Kiinteistötunnus on ja sen omistaa Norsulandia Oy. Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksella on AVI:n myöntämä ympäristölupa. Lupa on annettu hiekanerotuskaivo-, rasvanerotuskaivo- ja öljynerotuskaivojätteen sekä öljyisten vesien käsittelylaitokselle. Kuva 1. Ekokem-Palvelu Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen sijainti Juvanmalmin teollisuusalueella. Lupapäätöksen määräyksen 1 mukaan laitoksella saa vastaanottaa ja varastoida jätteitä enintään tonnia vuodessa, josta tonnia koskee hiekanerotuskaivojen ja rasvanerotuskaivojen jätteitä yhteensä ja tonnia öljynerottimien vesiä ja lietteitä sekä pilssivesiä yhteensä. Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 3, jonka mukaan jätteitä saa vastaanottaa laitokselle maanantaista perjantaihin klo

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 88 Ympäristölautakunta Sivu 10 / pois lukien yleiset juhlapäivät. Alkuperäinen toiminta-aika oli maanantaista perjantaihin klo 6-18 pois lukien yleiset juhlapäivät. Muutoshakemuksen sisältö Ekokem-Palvelu Oy hakee muutosta lupamääräykseen 1 siten, että laitokselle voidaan ottaa vastaan muitakin kuin määräyksessä 1 mainittuja jätenimikkeitä. Jätteiden käsittelymenetelmiin ei tehdä merkittäviä muutoksia, vaan uudet jätenimikkeet ovat pääasiassa öljyisiä tai metallipitoisia jätteitä, jotka soveltuvat käsiteltäviksi nykyisillä käsittelymenetelmillä. Jätteiden enimmäisvastaanottomäärät eivät muutu. Lupahakemuksen mukainen toiminta on laitoksen nykyisen ympäristöluvan mukaista. Uusia vastaanotettavia jätteitä ovat mm. porausliete ja muut porausjätteet, työstöemulsiot ja -liuokset, katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet sekä erilaiset lietteet tai nestemäiset jätteet tai konsentraatit, joka sisältävät vaarallisia aineita tai öljyä. Lisäksi Ekokem-Palvelu Oy hakee muutosta lupamääräykseen 3, siten, että jätteitä voidaan ottaa vastaan myös muina aikoina, kuten viikonloppuisin ja yöaikaan. Laitoksella käsitellään jätteitä vain arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo Jätteiden tuonti aikoina, jolloin laitoksella ei ole paikalla henkilökuntaa, on mahdollista vain erikseen määrätyillä sopimusasiakkailla. Normaalin vastaanottoajan ulkopuolella otetaan vastaan vain tiettyjä, ennalta sovittuja jätejakeita. Toimittajien henkilökunta koulutetaan mm. punnitsemaan ja purkamaan jätteet asiallisesti. Jätteiden toimittamista varten laitokselle asennetaan laitteet tuojien tunnistamista varten sekä etävalvontalaitteet (kameravalvonta ja puhelinyhteys). Vastaanottoa valvotaan ja ohjeistetaan etävalvontana Ekokem Oyj:n keskusvalvomosta Riihimäeltä. Jätteiden tuojat saavat tarvittaessa ohjeita ja neuvoja keskusvalvomosta. Normaalin toiminta-ajan ulkopuolisina ajankohtina (klo 18-7 sekä viikonloppuisin) vastaanotettavat jätteet ovat tavallisimmin peräisin vahinko- ja onnettomuustilanteista, joten niiden vastaanotto yö- ja viikonloppuaikaan on satunnaista, ei säännöllistä tai jatkuvaa. Toiminnasta aiheutuvat päästöt Lähimmät asunnot sijaitsevat laitoksen länsi- ja lounaispuolella noin m päässä. Laitoksen ja asuinalueen välillä on metsää. Jätteet vastaanotetaan laitoksella suoraan halliin niin, että autot ajetaan kuorman tyhjentämistä varten kokonaan halliin. Tyhjennyksen ajaksi hallin ovet suljetaan. Tällöin mahdolliset melu- ja hajuhaitat jäävät vähäisiksi. Lupahakemuksen mukainen toiminta ei aiheuta laitoksen päästöjen merkittävää lisääntymistä eikä vaikutuksia ympäristöön Laitoksen päästö- ja vaikutustarkkailua toteutetaan viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Laitos on ympäristönsuojelulain mukainen direktiivilaitos, joten hakemus sisältää ympäristönsuojelulain 82 :n mukaisen perustilaselvityksen.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 88 Ympäristölautakunta Sivu 11 / 25 Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta Ekokem-Palvelu Oy hakee lupaa aloittaa uusien jätenimikkeiden vastaanotto ja käsittely muutoksenhausta huolimatta. Vakuudeksi esitetään 5000 euroa. Uusien jätteiden vastaanoton ja käsittelyn mahdollisimman nopea aloittaminen parantaa laitoksen nykyisen käyttökapasiteetin hyödyntämistä merkittävästi. Laitoksella voidaan ottaa vastaan nykyistä monipuolisemmin lietteitä ja nestepitoisia jätteitä, joita käsitellään nykyisin Ekokemin muissa toimipisteissä, esim. Riihimäellä. Näin lyhennetään pääkaupunkiseudulla syntyvien jätteiden kuljetusmatkoja. Laitoksella voidaan käsitellä esimerkiksi orgaanista ainesta runsaasti sisältäviä lietteitä, joita ei enää vuoden 2016 alusta lähtien voida sijoittaa kaatopaikalle, vaan ne tulee käsitellä muuten, esim. polttamalla. Lisäksi nestemäisten jätteiden käsittelyllä Espoossa vähennetään esim. Ekokemin Riihimäen laitokselle kuljetettavan jätteen määrää, koska kuivaamisen jälkeen kuljetetaan vain kiintoaines edelleen käsiteltäväksi. Tiedoksi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinna, sähköisesti

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 12 / / Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle NCC Industry Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien asfalttiaseman toimintaa, Ämmässuonkuja 1, Espoo ESAVI/93/04.08/2014 Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön 5 :n mukaan lautakunta antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu. Ympäristölautakunta päättää antaa omasta ja kaupunginhallituksen puolesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle NCC Industry Oy:n Espoon asfalttitehdasta koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: Lupahakemuksessa on virhe kiinteistön katuosoitteessa. Kulmatontilla on Espoon kaupungin rekisterissä kaksi virallista osoitetta: Ämmässuonkuja 1 ja Ämmässuontie 6. Lähin asutus sijaitsee Kolmperässä laitoksen luoteispuolella. Lyhin etäisyys laitosalueen luoteisnurkasta lähimpien asuinkiinteistöjen lounaisrajalle on 660 m kartalta mitattuna. Väliin jäävällä alueella on suljettu Espoon kaupungin maankaatopaikka ja metsää. Kakarlammen luonnonsuojelualue sijaitsee noin yhden kilometrin päässä laitosalueesta kaakkoon. Uudenmaan lääninhallitus on rauhoittanut Kakarlammensuon ja siihen liittyvän metsäreunuksen luonnonsuojelualueeksi. Alueen pinta-ala on 16,4 ha. Asfalttitehtaan toiminta on erilaista kuin rakennusjätteen käsittely, joten luvan ja määräysten muutokset ovat järkeviä. Asfaltin valmistuksessa voidaan hyödyntää entistä enemmän kierrätysmateriaaleja, mikä on erittäin kannatettava suuntaus. Esitetyt toiminta-ajat voidaan hyväksyä, koska meluavimmat toiminnot, asfalttijätteen, louheen, maakivien ja betonijätteen murskaus, tehdään maanantaista perjantaihin klo 7-20 pois lukien arkipyhät. Asfalttitehtaan täytyy pystyä palvelemaan asiakkaita heti aamulla työmaiden alettua ja tarvittaessa myös öisin. Asfalttiaseman toiminnasta ei etukäteen arvioiden aiheudu kohtuutonta haittaa lähiasutukselle. Kuitenkin 100 vuorokauden

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 13 / 25 yötyölupa vuodessa kuulostaa melko suurelta, joten lupaviranomaisen on syytä harkita sitä tarkkaan. Lupamääräyksissä on tarpeen huomioida se, ettei raaka-aineista eikä kierrätysmateriaaleista aiheudu missään vaiheessa pölyämistä laitosalueen ulkopuolelle. Hallin pölynerottimen hiukkasmittauksista voidaan luopua, koska hallissa ei enää ole pölyävää toimintaa. Sen sijaan asfaltin valmistuksen päästöjen mittaus piipusta tulevasta savukaasusta kolmen vuoden välein on perusteltua, koska se kuvaa asfalttitehtaan päästöjä. Toiminnan meluvaikutusten selvittämiseksi melutasojen kertaluonteinen mittaaminen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on tarpeen. Mittaus on syytä toteuttaa silloin, kun laitosalueella on käynnissä kaikkein meluavimmat toiminnot, kuten murskaus. Hakijan osallistuminen Ämmässuon-Kulmakorven vesitarkkailuun yhteistarkkailuohjelman mukaisesti on riittävä ottaen huomioon toiminnan laatu. Nykyinen laitosalueella oleva palovesi- ja tasausallas oli vaadittu Ekopark Espoon rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimintaa silmällä pitäen. Koska asfalttitehtaan toiminta on täysin erilaista, perustetta altaan olemassaololle ei enää ole, joten se voidaan poistaa laitosalueelta. Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Esitetty vakuus on riittävä eikä asfalttitehtaan toiminta muuta ympäristöä peruuttamattomasti, mikä ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Vuosittainen yhteenveto toiminnasta tulee lähettää tiedoksi myös Espoon ympäristökeskukseen. Päätös Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa NCC Industry Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien asfalttiaseman toiminnan aloittamista osoitteessa Ämmässuonkuja 3, Espoo. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Espoon ympäristökeskuksessa (Kirkkojärventie 6 B, 4. krs) ja lautakunnan kokouksessa. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa -> Linkki Lupa-Tietopalveluun -> Tiedoksiannetut vesi- ja ympäristölupaasiat.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 14 / 25 Lupahakemuksen sisältö Toiminta aiotaan sijoittaa osoitteeseen Ämmässuonkuja 1, jonka kiinteistötunnus on Kiinteistön omistaa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja NCC Industry Oy on tehnyt vuokrasopimuksen alueen hallinnasta. Kiinteistöllä on aiemmin toiminut Kuusakoski Oy:n Ekopark Espoon rakennusjätteen kierrätyslaitos, jonka toiminta on päättynyt. Ekopark Espoon ympäristölupa on siirtynyt NCC Industry Oy:n hallintaan alkaen. Lupahakemuksella haetaan muutosta ympäristölupaan vastaamaan tulevaa asfalttiaseman toimintaa ja toiminnan aloittamislupaa. Laitoksen nimenä käytetään NCC Espoon asfalttitehdasta. Espoon ympäristökeskus on merkinnyt asfalttiaseman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tämä merkintä tarkoittaa tavanomaisen asfalttiaseman toimintaa. NCC Espoon asfalttiasema aikoo kuitenkin toiminnassaan keskittyä mahdollisimman kattavasti kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen asfalttimassan valmistuksen raaka-aineena. Lisäksi NCC Espoon asfalttiasema tulee olemaan mukana Ämmässuon-Kulmakorven vesien yhteistarkkailussa, joka perustuu Uudenmaan ympäristökeskuksen (nykyisin Uudenmaan Ely-keskus) päätökseen. Kuva 1. NCC Espoon asfalttitehtaan sijainti osoitteessa Ämmässuonkuja 1. Asfalttitehdas tulee ilmakuvassa vasemmalla olevan Ekopark Espoon kohdalle.

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 15 / 25 Kaavoitustilanne Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa 1. Yleiskaavassa kiinteistö on teollisuuden ja varastoinnin aluetta merkinnällä T. Alueella ei ole asemakaavaa. Suunnitteluvaiheessa on Kulmakorpi I:n asemakaavaehdotus, jossa laitosalue sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella T-2. Merkinnän mukaan korttelialueelle saa sijoittaa betonituotetehtaan, valmisbetonitehtaan ja asfalttiaseman sekä kierrätyslaitoksia, joissa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta, valmistetaan mursketta sekä jalostetaan multaa ja näitä toimintoja palvelevia rakennuksia. NCC Espoon asfalttitehtaan toiminta NCC Espoon asfalttitehtaan toiminnan myötä alueelle perustetaan asfalttitehdas ja alueella olevaa hallia käytetään raaka-aineiden varastointia varten. Laitosalueelle tulee lisäksi laboratorio asfaltin testausta varten sekä siirrettävä murskauslaitos kierrätysmateriaalien murskaamiseksi asfalttimassan raaka-aineeksi. Alueella sijaitsee myös toimistorakennus ja ajoneuvovaaka. Kierrätysmateriaaleista asfalttimassan raaka-aineena käytetään yleisesti asfalttijätettä ja lentotuhkaa, mutta useimpien lupahakemuksessa esitettyjen kierrätysmateriaalien hyödyntäminen on tarkoitus olla lähtökohtaisesti koeluontoista. Jos jokin materiaali koetaan ympäristön, turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattavaksi, sen käyttöä pyritään lisäämään. Asfalttimassan valmistuksessa tarvitaan raaka-aineita ja polttoaineita, joita välivarastoidaan alueella. Laitoksella otetaan vastaan asfalttijätettä, louhetta, maakiviä sekä betonijätettä, niitä välivarastoidaan ja murskataan raaka-aineeksi. Mahdollisia muita raaka-aineeksi soveltuvia jätemateriaaleja ovat esimerkiksi: kattohuopa, kumi, puhdas puu (polttoaineeksi), lentotuhka, jätteenpolton kuona, terästeollisuuden kuona, kipsi, mineraalivilla ja muovi. Kierrätysmateriaalit vähentävät neitseellisten raaka-aineiden tuotannosta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja päästöjä. NCC Industry Oy panostaa laitoksella kehittämänsä NCC Green Asphalt matalalämpöasfaltin tuotannon lisäämiseen. NCC Green Asphalt valmistetaan perinteistä asfalttimassaa matalammissa lämpötiloissa, jolloin energiaa säästyy. Kaikki raaka-aineet sekä jätteiksi luokiteltavat materiaalit välivarastoidaan pinnoitetulla alueella. Kiviaines, asfalttirouhe, asfalttijäte, louhe ja betonijäte varastoidaan avokasoissa ulkona. Kipsijäte varastoidaan fillerisiiloissa. Muut kierrätysmateriaalit varastoidaan pääosin hallissa tai erikseen rakennetuissa katoksissa.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 16 / 25 Yleisesti alueella käytettäviä kemikaaleja ovat asfaltin raaka-aineena käytettävät bitumit, polttoaineena käytettävät polttoöljyt, laitteiston ylläpitoon käytettävät voiteluöljyt ja aerosolit, asfalttimassan testaukseen käytettävä metyleenikloridi ja hitsaukseen käytettävät nestekaasut. Polttoöljyt varastoidaan kaksoisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa säiliöissä. Voiteluöljyt varastoidaan lukittavissa ja valuma-altaallisissa konteissa. Nestekaasut ja metyleenikloridi varastoidaan asianmukaisissa lukittavissa varastoissa. Asfaltin tuotannossa energiana käytetään sähköä sekä kiviainesten ja asfalttirouheen kuumennukseen polttoöljyä ja puuta. Kiviaineksia ja asfalttirouhetta kuumennetaan rummussa käyttämällä polttoaineena ensisijaisesti puupölyä yhdessä kevyen polttoöljyn kanssa. Polttoaine toimitetaan alueelle pelletteinä tai puruna, joka pystytään hienontamaan varastoinnin yhteydessä ennen syöttöä polttoon. Puupölyn polttotekniikan soveltaminen on NCC Industry Oy:n kehittämä menetelmä, jolla voidaan huomattavasti vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Asfalttimassan valmistusprosessissa ei tarvita vettä. Vettä käytetään tarvittaessa pölynsidontaan murskausprosessissa ja liikenneväylillä. Laitoksella valmistettavan asfalttimassan määrä riippuu vallitsevasta markkinatilanteesta ja on keskimäärin noin tonnia vuodessa ja enintään tonnia vuodessa. Keskimääräisellä asfalttimassan valmistusmäärällä noin 70 ajoneuvoa kulkee alueella vuorokaudessa. Asfalttimassaa valmistetaan normaalisti arkisin maanantaista perjantaihin klo 5-22 pois lukien arkipyhät. Asfalttimassaa valmistetaan pääosin toukojoulukuun välisenä aikana, mutta tarvittaessa asfalttimassaa tehdään myös talvella. Asfaltin levitystä joudutaan joillain työmailla tekemään myös yöaikaan, minkä takia myös asfalttimassaa joudutaan tekemään öisin. Yötöitä klo 22-5 välisenä aikana tehdään maksimissaan 100 vuorokautena vuodessa. Asfalttijätettä murskataan vuoden ympäri maanantaista perjantaihin klo 7-20 pois lukien arkipyhät. Louheen ja maakivien sekä betonijätteen murskausta tehdään muutaman kerran vuodessa maanantaista perjantaihin klo 7-20 pois lukien arkipyhät. Jätteet varastoidaan asianmukaisesti laitosalueella ja toimitetaan jätteenkäsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Laitokselle laaditaan toimintaohjeet tulipalojen, öljyvuotojen, pölypäästöjen sekä muiden onnettomuuksien varalle. Toimintahäiriöiden ja onnettomuustilanteiden varalle asfaltin valmistuslaitteistossa ja murskauslaitoksessa on hätäpysäyttimiä, joilla pystytään nopeasti pysäyttämään laitteistot. Asfalttitehdas ja laitosalue tarkastetaan kerran vuodessa ja samalla laitteiden kunto tarkastetaan ja testataan.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 17 / 25 Toiminnasta aiheutuvat päästöt Ilmanlaatuun alueella vaikuttaa eniten Turunväylän ja Nupurintien liikenne sekä alueen toimijoiden liikenne. Asfaltin valmistuksessa syntyy melua ympäristöön ja savukaasupäästöjä ilmaan, mutta ne rajoittuvat pääosin laitoksen lähialueelle. NCC Industry Oy on Pohjoismaiden suurin asfalttiyritys ja toiminnasta on kertynyt kokemusta ja tietotaitoa. Asfaltin valmistuksessa laitteiston kuljettimet on pääosin katettu ja prosessit koteloitu ulospäin leviävän pölyn ja melun vähentämiseksi. Kuivausrummuista poistuva savukaasu ohjataan pölynerottimen kautta, jolloin suurin osa hiukkasista pystytään poistamaan ennen savukaasun johtamista piipusta ulkoilmaan. Samalla suodatettua hienoainesta voidaan käyttää uudelleen lisäämällä sitä asfalttimassaan mukaan. Pölynpoistojärjestelmän toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti ja tarvittaessa suodattimet vaihdetaan uusiin. Asfalttituotannon alkaessa savukaasupäästöt mitataan, jolloin pystytään määrittämään todelliset päästöt. Savukaasumittaukset toistetaan vähintään kolmen vuoden välein. Asfaltin tuotannon osalta ei ole asetettu raja-arvoja ilmaan johdettaville päästöille. Asfalttipalojen murskauksesta syntyvä melu ja pöly ovat vähäisiä, koska asfaltin sisältämä kiviaines on jo murskattua ja sideaine vähentää merkittävästi pölyn muodostumista. Louheen ja maakivien sekä betonijätteen murskaaminen aiheuttaa jonkin verran melua ja pölyä ympäristöön, mutta niistä ei arvioida olevan haittaa häiriintyville kohteille. Melupäästöjä vähennetään sijoittamalla kiviaineskasoja meluesteeksi. Pölypäästöjä vähennetään tarvittaessa kastelemalla. Merkittävää tärinää ei toiminnasta synny. Alueen konttori- ja sosiaalitilat on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Pölynsidontaan käytettävä vesi varastoidaan alueella erillisissä vesisäilöissä tai tuodaan alueelle tarpeen mukaan säiliöautolla. Laitosalueen pohjoisosasta raaka-aineiden varastoalueelta hulevedet johdetaan pinnan kallistuksilla hulevesiviemäriin ja edelleen Ämmässuontien vieressä kulkevaan pohjoiseen virtaavaan ojaan. Nämä vedet päätyvät Nupurinjärveen. Laitosalueen eteläosassa asfaltin valmistuslaitteiston sekä polttoaineiden varastointi- ja jakelualueilta hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin ja 1. luokan öljynerotuskaivon kautta Ämmässuontien viereiseen ojaan ja edelleen sadevesiviemärin kautta kaakkoiseen avo-ojaan, joka laskee Loojärveen. Luvan sisällöstä ja muutosehdotuksista Koska NCC Espoon asfalttitehtaan toiminta poikkeaa huomattavasti Ekopark Espoon rakennusjätteen käsittelylaitoksen toiminnasta, monet toiminnot poistetaan ympäristöluvasta, kuten rakennusjätteen, energiajätteen ja kierrätysmetallin vastaanotto ja käsittely sekä sähkö- ja elektroniikkaromun, käytöstä poistettujen ajoneuvojen sekä vaarallisten jätteiden pienerien vastaanotto.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 Ympäristölautakunta Sivu 18 / 25 Nykyisessä ympäristöluvassa Ekopark Espoon rakennusjätteen käsittelyhallin pölynerottimen päästöt on määrätty mitattaviksi kolmen vuoden välein. Toiminnan muutoksen myötä hallissa ei enää käsitellä rakennusjätettä vaan hallissa tullaan varastoimaan asfalttimassan raakaaineita ja sinne sijoitetaan osa asfaltin valmistuslaitteiston komponenteista. Pölyäminen hallissa vähenee merkittävästi ja NCC Industry Oy esittää hiukkaspitoisuuden mittauksen poistamista lupamääräyksistä. Vastaavasti lupamääräyksiin voidaan lisätä asfaltin valmistuksen myötä päästöjen mittaus kolmen vuoden välein laitoksen piipusta tulevasta savukaasusta. Luvanhakija ei näe asfalttitehtaan toiminnalla olevan merkittävää vaikutusta melun määrään. Jos lupamääräyksissä katsotaan tarpeelliseksi, melutasot mitataan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa muuttuneen toiminnan alkamisen yhteydessä. NCC Industry Oy tulee olemaan mukana Ämmässuon-Kulmakorven vesien yhteistarkkailussa. Muutoksena esitetään, että pinta- ja pohjavesitarkkailu tehdään yhteistarkkailuohjelman mukaisesti ja kaikki Ekopark Espoon toiminnan erilliset pinta- ja pohjaveden tarkkailun vaatimukset poistetaan. Lisäksi esitetään, että vaatimus nykyisen palovesi- ja tasausaltaan olemassaolosta poistetaan. Perusteluna muutoksille on, että uuden toiminnan myötä riskit muun muassa vesien pilaantumiselle ja tulipaloille pienenevät huomattavasti. Yhteenveto toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta raportoidaan viranomaisille vuosittain sekä tarvittaessa erillisin tarkkailuraportein. Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta NCC Industry Oy hakee lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Perusteluna on, että asfalttitehtaan ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä alueen aiempaan toimintaan verrattuna. Riskit muun muassa vesien ja maaperän pilaantumiselle sekä tulipalon syttymiselle ovat huomattavasti pienempiä, koska alueella ei vastaanoteta ja käsitellä enää vaarallisia jätteitä tai lajittelemattomia rakennusjätteitä. Vakuudeksi esitetään luvan mukaista vakuussummaa euroa. Tiedoksi - Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinna, sähköisesti

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja 90 Ympäristölautakunta Sivu 19 / / Ympäristölautakunnan kevään 2017 kokoukset Valmistelijat / lisätiedot: Leena Renko-Julin, puh Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää, että kevätkauden 2017 kokoukset pidetään seuraavasti: Kokoontumispäivät ja -aika: Torstaisin 12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja 8.6. klo Kokouspaikka: Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1.krs., Espoon keskus, sekä tarvittaessa muutoin hallintosäännön 3 :n mukaisesti. Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tiedoksi - Ympäristökeskus - Pirjo Aalto, Hallinto- ja kehittämisyksikkö - Tuija Nyyssönen, Talousyksikkö

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 Ympäristölautakunta Sivu 20 / Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä Päätösehdotus Ympäristöjohtaja: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset ja kirjelmät: Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot: 603 / / 2016 Ympäristökeskuksen kannanotto Vermon asemakaavaehdotukseen, alue / / 2016 Ympäristökeskuksen kannanotto Muuttolinnunmäki I (Karakallio) -asemakaavaehdotukseen 11 / / 2016 Ympäristökeskuksen kannanotto Mynttilän asemakaavaehdotukseen, alue / / 2016 Ympäristökeskuksen kannanotto Holkenin asemakaavaehdotukseen, alue /2015 Ympäristökeskuksen kannanotto Kilonväylän asemakaavanmuutokseen, alue Espoon ympäristökeskukselle tulleet kirjeet ja päätökset: 3819/2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Kaisankodin jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamista Valvontapäällikön päätökset (ympäristöasiat): Rakennusliike Lehto OY, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus louhinnasta ja pontituksesta, Espoonlahdenkatu 4, 6 ja 10, 40 / Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus ulkoilmakonsertista, Ravitie 1, 41 / PT Pohjanteko Oy, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus louhinnasta ja murskauksesta, Koskelontie 24, 42 / Pohjanmaan Erikoispurku Oy, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus murskauksesta, Kurjenkellontie 1, 43 /

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 Ympäristölautakunta Sivu 21 / 25 Lemminkäinen Talo Oy, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus paalutuksesta, Ullanmäentie 12, 44 / Skanska Infra Oy, ympäristönsuojelulain 118 :n mukainen ilmoitus paalutuksesta, Runoratsunkatu 5, 45 / Ympäristöjohtajan päätökset (ympäristö- ja yleiset asiat): Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään, 63 / Vapautuksen hakeminen yleiseen hulevesiviemäriin liittämisestä, 64, / , 70 / Vapautuksen hakeminen yleiseen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittämisestä, 65 / Vapautuksen hakeminen yleiseen vesijohtoon ja hulevesiviemäriin liittämisestä, 69 / Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Tiedoksi lautakunnalle

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 22 / 25 Muutoksenhakukielto Kuntalaki 91 ( 85,86, 90,91) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 23 / 25 Valitusosoitus ympäristölupa-asiassa ( 87) Valitusosoitus Valitusviranomainen Tähän päätökseen tai päätöksestä perittävään maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus Valitusoikeus on - asianosaisella - rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella - asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. Valitusaika Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmän sisältö Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä - ympäristölautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, ellei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 25 Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot: Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs Postiosoite: PL 204, Vaasa Puhelin: Kirjaamo Faksi: Sähköposti: Puhelinvaihde: Kirjaamo on auki maanantaista perjantaihin kello Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän tulee olla toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen käsittelyn maksullisuus Hallinto-oikeus voi tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Ympäristölautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 25 Muutoksenhakukielto hallintolainkäyttölaki 5 ( 88,89) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä ei saa hakea muutosta hallintolainkäyttölain 5 :n mukaan.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 89 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle NCC Industry Oy:n ympäristölupahakemuksesta koskien asfalttiaseman toimintaa, Ämmässuonkuja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 110/2013/1 Dnro ISAVI/79/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA HAKIJA Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/ ( 5) Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta

Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/ ( 5) Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta Tuusulan kunta Ote pöytäkirjasta 1/2019 1 ( 5) 8 Seppälä Matti, maa-ainesluvan siirto, Mäntsälä TUUDno-2018-1491 Valmistelija / lisätiedot: Saku Nurminen Asia Keski- Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro /1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 1422018/1 Dnro PSAVI/4481/2018 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2018 ASIA Kajaanin Romu Oy:n ympäristöluvan nro 31/2017/1 lupamääräyksen 16 muuttaminen, Kajaani LUVAN HAKIJA Kajaanin Romu

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 34/2014/1 Dnro PSAVI/40/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 24.4.2014 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kärsämäki LUVAN HAKIJA Lehtorannan Liha Oy Luonuanojantie 50 86710

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 10 muuttaminen, Uusikaupunki.

Biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 10 muuttaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 79/2018/1 Dnro ESAVI/12666/2017 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2018 ASIA HAKIJA Biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 10 muuttaminen, Uusikaupunki. Biolinja Oy Uusikaupunki

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 104/2013/1 Dnro PSAVI/179/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 22.10.2013 ASIA HAKIJA Ällinsuon turvetuotantoalueen lupamääräysten tarkistaminen ja lisäalueen ympäristölupa, Pudasjärvi Turveruukki

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2010 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen tärinästä aiheutuvien haittojen estämiseksi,

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Vaskiluodon Voima Oy:n

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne

Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018. Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne Päätös Nro 87/2018/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/8132/2018 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2018 ASIA Sähkö- ja valokuitukaapelien rakentaminen Pälkäneveden Siltasalmen alitse, Pälkäne HAKIJA Elenia

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.8.2011 1 ASIA Olostunturin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Muonio LUVAN HAKIJA Muonion kunta PL 25 99301 MUONIO 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa

BCDE Group Waste Management Ltd Oy Sinikellonpolku Vantaa Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2011/2 Dnro ESAVI/708/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA BCDE Group Waste Management Ltd Oy:n biologisen hapetuslaitoksen ympäristölupapäätöksen määräysten tarkistamista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli

PÄÄTÖS. ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 204/2019 Dnro LSSAVI/12329/2018 Annettu julkipanon jälkeen 26.8.2019 ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Veteli HAKIJA Tapio Ylelä Mustikkaharjuntie 108 69280

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014)

PÄÄTÖS. KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 25.11.2008 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 490 110 Dnro KSU 2003 Y 240/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA Ympäristöluvan siirtäminen HAKIJA Skanska Asfaltti

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi

ASIA. LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen Luodetie Kiviniemi 1 PÄÄTÖS Nro 7/2013/2 Dnro PSAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 ASIA Virpiniemen venesataman aallonmurtajan rakentaminen, Oulu LUVAN HAKIJAT Leo Hahtonen ja Eero Halonen / Leo Hahtonen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna Etelä-Suomi Päätös Nrot 161/2011/1 Dnro ESAVI/272/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.12.2011 ASIA Hämetrans Oy:n Kierrätysmaterialien lajittelukeskuksen ympäristöluvan raukeamista koskeva asia, Hämeenlinna

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 2/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 292 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2009 ASIA Länsi Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 82/2006/4 vesijohdon

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA HAKIJA Loljunaavan turvetuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen, Keminmaa Vapo Oy PL

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 196/2012/1 Dnro ESAVI/238/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee sekalaisten

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/4 Dnro ESAVI/62/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 5/10/2 Dnro PSAVI/131/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kosteikon ja laskeutusaltaan rakentamista Oivanginjärven valuma-alueelle koskevassa lupapäätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 09.04.2013 klo 18.00 18.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 105/08/2 Dnro Psy-2008-y-132 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Tuhkan käyttö Pirinsuon luonnonravintolammikon munkkien ja kanavien sulattamiseen, Taivalkoski Pekka Vääräniemi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko.

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2010/3 Dnro ESAVI/405/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2010 ASIA Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. HAKIJA Arto Heikkilän perikunta Timo Heikkilä,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/2 Dnro PSAVI/27/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/2 Dnro PSAVI/27/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 45/11/2 Dnro PSAVI/27/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2011 1 ASIA Viemäriputken rakentaminen Saarenputaan alitse sekä töidenaloittamislupa, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Sanna Blanco

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00

Tekninen lautakunta KIHNIÖN KUNTA (7) Tekninen lautakunta. Pöytäkirja 10/2018. Kokousaika ke kello 16:00-17:00 28.11.2018 1 (7) Kokousaika ke 28.11.2018 kello 16:00-17:00 Kokouspaikka Lottalan kahvihuone Osallistujat Ala-Katara Severi Puheenjohtaja Jokioja Tiina Keskinen Irja Koivisto Markus Varapuheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 56/09/2 Dnro Psy-2008-y-124 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Matkalamminkurun turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Vaala Vapo Oy PL 22 40101

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen. raukeamisesta Kouvolan kaupungin Valkealassa

Päätös. Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen. raukeamisesta Kouvolan kaupungin Valkealassa Päätös Etelä-Suomi Nro 30/2011/2 Dnro ESAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2011 ASIA HAKIJA Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot