Konseptisuunnitelma. Lastensuojelun verkkokoulutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konseptisuunnitelma. Lastensuojelun verkkokoulutus"

Transkriptio

1 Lastensuojelun verkkokoulutus

2 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Johdanto Alkusanat Konseptidokumentista Konseptoinnista Huomioitavia asioita Nykytila Keskeisimmät haasteet Tavoitetila Pääväittämä ja arvolupaus Keskeiset tavoitteet ja kehityskohteet Opas verkossa Verkkokoulutus Sisällöntuotannon tavoitteet Oppimistavoitteiden kuvaus Tavoitetasot Sisältö Keskeisiä sisältöön liittyviä linjauksia Sisältötopologia Aihekokonaisuuksien tavoitteet Sivurakenteet Käyttäjät ja käyttäjäryhmät Käyttäjiin liittyviä linjauksia Käyttäjäpersoonat... 10

3 8 Ulkoasu ja graafinen ilme Verkkopalvelun suhde muihin palveluihin Hallintamalli Hallintamallin periaatteet Projektinaikainen hallintamalli ja vastuut: Rooli ja vastuut Projektin jatko Valamis työkalut... 14

4 Lastensuojelun verkkokoulutus 1(14) 1 Tiivistelmä Opas ja verkkokoulutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja ne toteutetaan osana Lastensuojelun kehittämisja tutkimushanketta (LaskeTut). Opas ja koulutus on suunnattu lastensuojelun ilmoitusvelvollisille ja lastensuojelun ammattilaisille. Ratkaisu toteutetaan Liferay 6.2 EE alustalla sekä Valamis verkkooppimiskomponenteilla (lisätietoja THL:n asiantuntijat vastaavat oppaan sisällöistä ja opas toimii kokonaisuuden tietopohjana. Käyttäjä voi lukea opasta suoraan ympäristössä tai hän voi ladata ja tulostaa sen. Verkkokoulutus konkretisoi oppaassa käsiteltäviä teemoja ja tukee asioiden soveltamista käytännön työhön. Verkkokoulutuksen materiaaleina on muun muassa videoita, toimitettua verkkotekstiä sekä verkon ulkopuolella suoritettavia tehtäviä. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan luoda ympäristöön tunnukset ja saada todistuksen suoritetusta verkkokoulutuksesta. Verkkokoulutuksen suorittamiseen käyttäjältä menee noin kolme tuntia aikaa. Tämä sisältää myös verkon ulkopuoliset tehtävät. 2 Johdanto 2.1 Alkusanat Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke (LaskeTut) muodostuu kolmesta eri osahankkeesta, joista yksi on Opas ja verkkokoulutus. Opas ja verkkokoulutus -osahankkeen tavoitteena on tuottaa verkossa julkaistava opas ja sitä tukeva verkkokoulutus yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta lastensuojelun ilmoitusvelvollisille ja lastensuojelun ammattilaisille. Verkkokoulutuksen konseptointi on aloitettu syksyllä 2014 yhteistyössä THL:n, sidosryhmien ja kentän toimijoiden kanssa. Konsepti toimii pohjana verkkokoulutuksen tekniselle ja sisällölliselle toteutukselle. 2.2 Konseptidokumentista Tämä dokumentti kuvaa verkkokoulutuksen konseptin. Dokumentin keskeisimpänä tavoitteena ja tarkoituksena on tuoda vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mikä on verkkopalvelun keskeisin rooli ja tavoitteet? Mitä käytännön tarpeita verkkopalvelun tulee tyydyttää? Kenelle palvelu on tarkoitettu? Mikä on verkkopalvelun käyttökonteksti? Mitkä ovat verkkopalvelun keskeiset sisällöt? Mitä muita palveluita ja sivustoja verkkopalveluun liittyy? Konsepti tuo esiin keskeiset linjaukset, periaatteet ja rajaukset tulevan palvelun suhteen. Lisäksi dokumentissa tuodaan esiin nykytila haasteineen, kehityskohteet, keskeiset käyttäjäryhmät, sisältötopologia ja sivurakenteet.

5 Lastensuojelun verkkokoulutus 2(14) Konseptidokumentti pohjautuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelun konseptidokumenttipohjaan, jota täydennetään erityisesti verkkopedagogisilla elementeillä ja ratkaisun kuvauksella. 2.3 Konseptoinnista Konseptointityö on pohjautunut kolmeen työpajaan, joista jokaiseen on osallistunut noin THL:n ja kentän toimijoiden edustajaa. Edustettuina ovat olleet lasten ja perheiden parissa toimivat tahot, esimerkiksi: varhaiskasvatus, koulu ja koulun oppilashuolto, lastensuojelu, poliisi, terveydenhuolto, neuvola jne. Osallistujat vaihtelivat hieman eri työpajoissa, mutta THL:n edustajat Auvo Mäkinen, Sannakaisa Koskinen, Salli Alanko, Päivi Petrelius, Mervi Pitkänen Rika Rajala ja Tiina Muukkonen olivat paikalla jokaisessa työpajassa. Työpajojen vetäjänä ja keskustelun avaajana on toiminut toimittajan edustaja Maura Zitting Arcusys Oy:stä. Työpajoissa on käsitelty muun muassa seuraavia aiheita: Verkkokoulutuksen tavoitteet, sen suhde oppaaseen ja kuvaukset käyttäjäpersoonista. Konseptoinnin työpajojen pohjalta toteutti Arcusys Oy. Tätä konseptointidokumentaatiota voidaan tarkentaa ja täsmentää tarvittavilta osin projektin aikana. Konseptointidokumentaatio on ollut kommentoitavana THL:n edustajilla ja hyväksynnän jälkeen THL:n edustajat voivat tehdä dokumenttiin muutoksia. 2.4 Huomioitavia asioita Workshopeissa vahvistui entisestään oppaan ja verkkokoulutuksen tarpeellisuus. Aihe on ajankohtainen ja tämän kaltaiselle tiedolle on tarvetta. Oppaan ja verkkokoulutuksen kohderyhmä on laaja (noin henkeä) ja heterogeeninen. Haasteena on kuinka pystytään tarjoamaan kaikille käyttäjille kiinnostavaa materiaalia, joka tarjoaa myös näkökulman heidän omaan toimintaansa. Työpajakeskusteluissa tunnistettiin rajoitteita käyttäjien aika- ja laiteresursseissa. Käyttäjiltä ei välttämättä löydy aikaa yhtäjaksoiseen ja pitkäkestoiseen verkkokoulutuksen käyttöön tai soveltuvia laitteita ei ole helposti saatavilla. Sisällöt tulevat olemaan samat kaikille käyttäjille, mutta jatkossa sisältöjä voitaisiin mahdollisesti kohdentaa myös eri käyttäjäryhmille. 3 Nykytila 3.1 Keskeisimmät haasteet Verkkokoulutusta käytetään Luo luottamusta - auta lasta -oppaan (huom. työnimi) tukena ja sisältöjen konkretisoijana. Työpajoissa nousi esille paljon asioita, joita haluttaisiin oppia. Näitä olivat muun muassa miten yhteistyö eri toimijoiden välillä saadaan toimivammaksi, kuinka luottamusta rakennetaan, kuinka tietojenvaihto onnistuu ja mitkä ovat eri toimijoiden velvollisuudet ja oikeudet. Keskusteluissa havaittiin myös, että yhtenäiset käsitteet saattavat puuttua, joten käsitteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

6 Lastensuojelun verkkokoulutus 3(14) 4 Tavoitetila 4.1 Pääväittämä ja arvolupaus Oppaan ja verkkokoulutuksen mottona on: Luo luottamusta - auta lasta. Verkkokoulutus toimii oppaan tukena tarjoten elävöittävää ja oppimista tukevaa materiaalia. 4.2 Keskeiset tavoitteet ja kehityskohteet Oppaan ja verkkokoulutuksen tavoitteena on selkiyttää eri toimijoiden rooleja tietojenvaihdon ja salassapidon osalta, sekä vahvistaa asiakasta kuuntelevaa, monialaista yhteistyötä. Opas ja koulutus sisältävät tietoa mm. monitoimijaisen yhteistyön periaatteista sekä tietojenvaihtoa ja salassapitoa koskevista laeista ja säädöksistä. Oppaan ja verkkokoulutuksen keskeisiä viestejä ovat: Vastuu lasten suojelemisesta on kaikilla lasten ja perheiden kanssa toimivilla työntekijöillä. Kokonaiskuva lapsen ja perheen tilanteesta muodostuu asiakasta kuuntelevassa monialaisessa yhteistyössä. Toimiva yhteistyö edellyttää tietoa eri toimijoiden rooleista asiakasta koskevassa tietojenvaihdossa Opas verkossa Opas toimii tietopohjana. Käyttäjä voi lukea oppaan suoraan ympäristössä tai voi ladata ja tulostaa sen myöhempää perehtymistä varten. Oppaassa voi suorittaa hakuja ja näin löytää helposti etsimänsä sisällöt. Oppaan esittämistavan tarkempi toteutus tarkentuu vaatimusmäärittelyvaiheessa Verkkokoulutus Verkkokoulutus konkretisoi oppaassa käsiteltäviä teemoja ja tukee asioiden soveltamista käytännön työhön. Materiaalilla herätetään ajatuksia ja keskustelua teemoista. Verkkokoulutuksen tavoitteena ei ole tiivistää opasta, vaan nimenomaan ohjata henkilöä soveltamaan oppaan asiasisältöjä omassa työssään. 4.3 Sisällöntuotannon tavoitteet Verkkokoulutuksen sisällöt luodaan konseptointitilaisuuksissa saadun tiedon sekä THL:n asiantuntijoiden ja sidosryhmien edustajilta saatujen taustamateriaalien pohjalta. Verkkokoulutuksen tiedollisena pohjana toimivat opas sekä erikseen sovittavat muu lähdeaineisto. Verkkopalvelu noudattaa seuraavia suosituksia ja standardeja, vaatimuksia voidaan tarkentaa vaatimusmäärittelyvaiheessa: JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Käytettävyyden ISO-standardi Osa 151 Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa ttae/name.jsp

7 Lastensuojelun verkkokoulutus 4(14) WCGA 2.0 esteettömyysohjeiden taso AA Tietoturvan osalta noudatetaan soveltuvin osin voimassa olevia valtionhallinnon yleisiä tietoturvaohjeita ja linjauksia koskien verkkopalveluja (VAHTI). Sisällöistä toteutetaan kieliversiot suomi ja ruotsi, videot tekstitetään. 4.4 Oppimistavoitteiden kuvaus Tavoitetasot Oppimistavoitteet kuvataan hyödyntämällä Bloomin taksonomiaa, jonka avulla voidaan konkretisoida osaamisen tasoa ja asettaa oppimiselle tavoitteet suhteessa tasoihin (oppimisen syvyys). Taksonomian ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1956 (oppimisen tason luokittelua varten), jonka jälkeen mallia on kehitetty lisäämällä siihen kognitiivisen psykologian ja oppimisen psykologian elementit. Viimeisin versio julkaistiin vuonna Taso 1 Muistaminen/tietäminen: Käyttäjä muistaa, että monitoimijaiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon liittyy periaatteita ja velvoitteita ja tietää oppaasta, jota käyttäjän on mahdollista hyödyntää työssään. Taso 2 Ymmärtäminen: Käyttäjä ymmärtää monitoimijaisen yhteistyön ja tiedonvaihdon periaatteet, vastuut ja syyt sekä sen, miksi asia on tärkeä. Tässä videoilla, oppimispaketeilla ja muulla materiaalilla on suuri merkitys. Esimerkiksi tapauskertomukset lisäävät ymmärrystä, auttavat käyttäjää pohtimaan tilanteita ja hyödyntämään oppimaansa. Taso 3 Soveltaminen: Koulutuksen jälkeen käyttäjä osaa soveltaa hankittuja tietoja ja ymmärrystä omassa työssään ja osaa hankkia lisätietoja. Tärkeää on opastaa käyttäjiä soveltamaan opasta omassa työssään ja auttaa heitä pohtimaan, miten omassa työyhteisössä käyttäjä voi soveltaa oppimaansa ja nivoa oppimaansa omaan työhönsä. Taso 4 Analysointi: Käyttäjä osaa analysoida monitoimijaiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon liittyvää tietoa. Taso 5 Syntetisointi: Käyttäjällä on kyky luoda jotakin uutta olemassa olevan tiedon pohjalta (esim. omien toimintamallien muuttaminen, arvolupaus tai muu soveltava kokonaisuus). Taso 6 Arviointi: Käyttäjällä on kyky analysoida ajatusten ja ratkaisujen arvoa. Esimerkiksi oman toiminnan arviointi pitkällä aikajänteellä ja sen parantaminen käytännön kokemusten kartuttua. Käyttäjää rohkaistaan opiskelemaan asiaa itsenäisesti, työyhteisöissä ja moniammatillisissa tiimeissä sekä analysoimaan omaa toimintaa työn ohessa. Koulutuksen materiaalin tulee motivoida käyttäjää yhä syvempään oppimiseen. 5 Sisältö 5.1 Keskeisiä sisältöön liittyviä linjauksia Verkkokoulutuksen sisältö koostetaan useista elementeistä. Kunkin teeman näkymässä käytetään aiheeseen johdattavaa ja ilmiötä kuvaavaa videota ja opastavaa johdantotekstiä. Videon tarkoituksena on myös motivoida oppijaa aihekokonaisuuden opiskelussa ja herättää kiinnostus aihealueeseen.

8 Lastensuojelun verkkokoulutus 5(14) Varsinainen sisältö eli oppimispaketit muodostuvat oppimistehtävistä, esimerkiksi tekstistä ja kuvista sekä kysymyksistä tai muista pedagogisista ratkaisuista. Tekstimuotoinen sisältö pidetään tiiviinä ja ytimekkäänä tavoitteena ei ole tuottaa opasta uudelleen. Verkkokoulutuksen tavoitteena on tuoda esiin oppaan keskeisin sisältö sekä tukea ja syventää sisältöjä. Videot, kuvat ja esimerkiksi erilaiset oppimista mittaavat kyselyt tuovat vaihtelua koulutukseen ja lisäävät sen mielekkyyttä. Yhteneväiset näkymät tekevät verkkokoulutuksesta selkeän ja johdonmukaisen, jolloin myös tottumattomien käyttäjien on helppo navigoida verkkokoulutuksessa eikä yhdestä näkymästä muodostu tällöin liian raskas. Sisällöistä voidaan tehdä nostoja, joiden avulla voidaan korostaa erityistä huomiota vaativia sisältöjä tai antaa käyttäjälle pohdittavaksi kysymyksiä. Myös lisämateriaalit ja linkit muihin verkkolähteisiin korostetaan. Tekstisisällöt toteutetaan ja esitetään Liferayn perussovellusten avulla. Videot tallennetaan THL:n Youtube-tilille, josta ne upotetaan aiheen näkymään. Oppimispaketit ja oppimista mittaavat kyselyt toteutetaan Valamis-työkalujen avulla. Verkkokoulutuksesta tarvitaan käyttäjätietoa. Siihen voidaan hyödyntää esim. tincan dataa tuottavia artikkeleita. Käyttäjä voi halutessaan tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Toiminnallisuus toteutetaan Valamis työkaluilla. Koulutuksen suorittamisperusteet täsmennetään sisällöntuotannon vaiheessa. Verkkokoulutuksen pedagogisina ratkaisuina tavoitteiden saavuttamiseen käytetään muun muassa seuraavia menetelmiä (näitä tarkennetaan työn edetessä): Videot toimivat keskustelun ja ajattelun herättäjinä sekä konkretisoivat käsiteltävää ilmiötä. Videot tuovat koulutukseen vaihtelevuutta, ne ovat mieleenpainuvia. Videolla voidaan kuvata esimerkiksi poliisin esitutkintavaihetta ja sen merkitystä lapsen edun näkökulmasta. Videoilla voidaan myös esittää erilaisia skenaarioita, esimerkiksi lastensuojeluilmoitusprosessin etenemisestä ja sen vaikutuksesta lapsen ja perheen tilanteeseen. Oppimispaketit, jotka voivat sisältää mm. tekstiä, kuvia ja erilaisia tehtäviä, esittävät ilmiöitä ja haastavat ajattelemaan. Oppimispaketeissa opiskeltava asia voidaan esittää esim. informatiivisena tekstisisältönä, lyhyinä tapauskuvauksina tai tarinoina, asiantuntijapuheenvuoroina tai antaa käyttäjille esimerkiksi erilaisia pohdiskelutehtäviä. Näin käyttäjiä kannustetaan pohtimaan monitoimijaista yhteistyötä eri toimijoiden näkökulmasta ja entistä syvemmin. Tarinat ja tapauskertomukset voidaan kuvata eri toimijoiden näkökulmista, mutta kuitenkin riittävän yleisellä tasolla. Pohdiskelutehtävät soveltuvat myös keskustelunherättäjäksi, jos verkkokoulutusta käytetään ryhmissä tai tiimeissä. Kysymysten pohjalta käyttäjä voi verkkokoulutuksessa yksin tai ryhmässä laatia esimerkiksi käsitekarttoja, huoneentauluja tai muuten visualisoida oppimaansa asiaa. o Toimitettu informatiivinen tekstisisältö johdattaa aiheeseen ja lisää käyttäjän tietopohjaa. Tämä aktivoi käyttäjän muistia, jolloin käyttäjä pystyy hyödyntämään jo olemassa olevia tietojaan ja osaamistaan aiheesta. Tekstisisältö on lyhyehkö ja ytimekäs kuvaus opiskeltavasta aihepiiristä. o Tarinat kuvaavat erilaisia tapauksia kerronnallisesti. Ne voivat olla yksittäisiä kertomuksia tai jatkotarinoita, joissa tuodaan esiin mm. yhteistyötä ja tietojenvaihtoa esimerkiksi opettajan ja sosiaaliviranomaisen välillä. Tarinoiden tarkoitus on herättää käyttäjässä mielenkiintoa asiaan ja kannustaa pohtimaan tapausten syitä ja merkityksiä.

9 Lastensuojelun verkkokoulutus 6(14) o Asiantuntijoiden puheenvuorot ovat eräänlaisia haastatteluita tai lyhyitä lainauksia, jotka voivat olla videoita tai kirjallisia, ja joissa eri alojen ammattilaiset voivat kertoa omista toimintatavoistaan eri tilanteissa. Haastatteluilla voidaan tuoda esiin myös kaksi eri asiantuntijanäkökulmaa samaan ilmiöön. o Tapauskuvaukset konkretisoivat aiheita. Tapauskuvaukset ovat kuvitteellisia ja pidetään yleisellä tasolla, näin ollen samaistuminen tilainteisiin on helpompaa. Oppija voi tapauskuvausten kautta reflektoida omaa toimintaansa vastaavissa tilanteissa. Tapauskuvauksissa tilanteen osalliset kuvataan yleisellä tasolla ja niissä tuodaan esiin esimerkiksi ns. vaativia tilanteita (kuten esim. lapsiin kohdistuva rikosepäily). Tapausten toimintamallit ja ratkaisut voidaan kuvata, mutta jättää myös avoimiksi, jolloin käyttäjä voi itse pohtia sopivaa toimintamallia ja reflektoida paitsi omaa toimintaa, myös monitoimijaisen yhteistyön merkitystä tilanteessa. o Kuvat ja infografiikat havainnollistavat ja elävöittävät aiheita ja tukevat erityisesti visuaalisia oppijoita ja ovat mieleenpainuvia. Kuvat keskittyvät tapauksen tai teeman kannalta olennaisimpiin asioihin ja niillä voidaan tuoda esiin esimerkiksi lastensuojelun merkitystä yhteistyökumppanina. Infografiikoilla kuvataan visuaalisesti faktatietoa ja lukuja (esim. lastensuojeluilmoitusten määrä suhteessa toteutuneisiin huostaanottoihin à ilmoitus ei väistämättä johda huostaanottoon). Kuvia voidaan käyttää myös tapauskuvausten havainnollistamisessa ja infografiikoissa. o Ajattelua herättelevät kysymykset ja tehtävät, joista verkkokoulutus voi antaa yleisen tason palautetta (esim. erilaisia etenemisvaihtoja tai erilaisia ratkaisuja), testaavat opittua ja ymmärrettyä. Linkit tarjoavat pääsyn muihin olemassa oleviin materiaaleihin ja mahdollistavat näin oman osaamisen syventämisen. Näin käyttäjä voi suunnata oppimistaan oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa mukaisesti perehtymällä tarkemmin esimerkiksi lasten oikeuksien sopimukseen. Tarkoitus ei ole tarjota käyttäjälle ns. linkkilistaa, vaan aihepiiriin olennaisesti liittyvää lisämateriaalia, joiden myötä tietoa on mahdollista syventää. Verkon ulkopuolella suoritettavat itsenäiset tai pienryhmissä toteutettavat konkreettiset tehtävät tukevat toimintatapojen rakentumista ja auttavat löytämään ja rakentamaan sopivia toimintatapoja omaan työhön. Erityisesti pohdiskelevien tehtävien ja kysymysten avulla koulutukseen on mahdollista palata myös varsinaisen verkkokoulutuksen jälkeen. Tehtävä voi olla esimerkiksi tehdä huoneentaulu omaan käyttöön. o Mitä luottamus tarkoittaa työssäni? Miten luottamus rakentuu suhteessa lapseen ja muihin toimijoihin ja kuinka voin itse omalla toiminnallani edesauttaa sitä? o Mieti jotain kohtaamaasi tai kuvitteellista asiakastapausta. Kuinka luottamus rakentui/rakentuisi tässä tapauksessa? Kuinka toimin tässä (vaativassa) tilanteessa, mikä olisi helpottanut toimintaani? o Omat kokemukset monitoimijaisesta yhteistyöstä. Millaisia toimintatapoja työyhteisössäni on yhteistyöstä lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kanssa? Miten yhteistyötä ja toimintatapoja voisi kehittää? o Miten tiedonvaihtoa ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö voi tukea minua työssäni?

10 Lastensuojelun verkkokoulutus 7(14) Omaa osaamistaan voi testata esim. testillä, joka on toteutettu Valamiksen työkaluilla. Testissä voidaan antaa esimerkiksi oikein/väärin -väittämiä testaamaan esimerkiksi tiedonvaihtoa ja salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä. Projektin kuluessa pedagogisia ratkaisuja kehitetään ja tarkennetaan. Koko verkkokoulutuksen läpäisevinä teemoina ovat: Monitoimijaisen yhteistyön periaatteet Rakenteet, johtaminen ja varhainen avoin yhteistoiminta yhteistyön mahdollistajana Yhteistyötä, tietojenvaihtoa ja salassapitoa ohjaavat lait ja säädökset Hyvät käytännöt ja menetelmät Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sen kesto on n. kolme tuntia. Tähän sisältyvät myös verkon ulkopuoliset tehtävät. Linkit ja verkon ulkopuolella toteutettavat tehtävät eivät muodosta koulutuksen olennaisinta osaa. 5.2 Sisältötopologia Etusivun alla on 5 aihekokonaisuutta, jokainen on toteutettu omana näkymänään. Aihekokonaisuuksien nimet täsmentyvät myöhemmin. Etusivu Luottamuksella autan Huolen herätessä Lastensuojelu kumppanina Lait ja säädökset tukena Vaativissa tilanteissa. 5.3 Aihekokonaisuuksien tavoitteet Aihekokonaisuudet ja niiden tavoitteet täsmentyvät sisällöntuotannon vaiheessa. Etusivu esittelee palvelun ja tarjoaa helpon pääsyn oppaaseen ja verkkokoulutukseen. Korostettuina ovat myös verkkokoulutuksen aihekokonaisuudet. Oppaan voi halutessaan tulostaa.

11 Lastensuojelun verkkokoulutus 8(14) Luottamuksella autan. Tämä osio avaa koulutuksen ja virittää käyttäjän pohtimaan tulevia teemoja ja toimii tiimityöskentelyssä keskustelun käynnistäjänä. Osion tavoitteena on, että verkkokoulutuksen käyttäjä oppii, kuinka luottamusta voi rakentaa ja pohtii niitä keinoja, joilla voi edistää omassa työssään luottamuksen rakentumista, niin eri työntekijäryhmien välillä, kuin myös suhteessa lapseen ja perheeseen. Huolen herätessä. Osiossa käyttäjä perehtyy puheeksi ottamisen tarpeellisuuteen, sen merkitykseen sekä puheeksi ottamisen hyviin menetelmiin ja malleihin. Lastensuojelu kumppanina. Osiossa kerrotaan esim. mitä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on, mikä on sen palvelutarjonta ja mikä on sen rooli yhteistyöprosesseissa. Lait ja säädökset tukenani. Käyttäjä oppii mm. kuinka lait ja säädökset ovat tukena työssä ja mitä milloinkin tulee tai on mahdollista tehdä. Vaativissa tilanteissa. Osion tavoitteena on mm., että käyttäjä oppii mitä vaativissa tilanteissa tulee tehdä ja kuinka yhteistyö toimii. Aihekokonaisuuksissa on koottuna myös lisämateriaalia ja oppimistehtäviä. Muihin verkkolähteisiin tulee linkkejä, jotka on esitetty jokaisessa näkymässä samassa kohdassa. Aihekokonaisuuksien tavoitteena on saattaa käyttäjä Bloomin tavoitetaksonomialla vähintään tasolle kaksi, jossa hän ymmärtää lastensuojelun prosessina paitsi omalta osaltaan, mutta kykenee myös ymmärryksen lisääntymisen myötä ajattelemaan lastensuojelun prosessia toisen käyttäjäryhmän osalta ja näin jatkossa omalla toiminnallaan edistämään yhteistyötä ja lastensuojelun asiakasta koskevaa tiedonkulkua. Viimeinen aihekokonaisuus vaativissa tilanteissa vaatii käyttäjältä jo jonkin verran taksonomian kolmannen tason soveltamiskykyä. Aihekokonaisuuksien yhteyteen koottu lisämateriaali tukee oppimista ja mahdollistaa käyttäjän perehtymisen niihin aiheisiin, joista hän erityisesti kokee tarvitsevansa lisätietoa ja -koulutusta. Tätä tukevat myös työyhteisön sisäiset keskustelut aiheesta.

12 Lastensuojelun verkkokoulutus 9(14) 6 Sivurakenteet Rautalankamalleja voidaan täsmentää myöhemmin. Etusivu Pääsy oppaaseen ja verkkokoulutukseen. Ylänavigaatio. Muut osiot Sivulla on suuri sisältöelementti videota varten, tilaa tekstielementeille ja Valamiksella toteutettujen oppimispakettien esittämisen. Lisäksi sivulla voidaan käyttää muutamia pienempiä elementtejä erilaisia nostoja varten, esimerkiksi linkkien ja verkon ulkopuolisten tehtävien esittämiseen.

13 Lastensuojelun verkkokoulutus 10(14) 7 Käyttäjät ja käyttäjäryhmät Verkkokoulutuksen pääkohderyhmänä ovat lasten ja perheiden kanssa toimivat, lastensuojelun ilmoitusvelvolliset ja lastensuojelun ammattilaiset eli noin toimijaa. Lastensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia ovat: Sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat Opetuksen tai koulutuksen järjestäjät Terveydenhuollon ammattihenkilöt Rikosseuraamuslaitoksen sekä palo- ja pelastustoimen palveluksessa olevat Muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat Seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan henkilöstö Koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön toiminnassa olevat Turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminnan palveluksessa olevat ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetussa perheryhmäkodissa ja muussa asuinyksikössä työskentelevät Hätäkeskustoiminnan palveluksessa toimivat. Tullin palveluksessa oleva henkilöstö ( alk.) Rajavartiolaitoksen henkilöstö ( alk.) Ulosottoviranomaiset ( alk.) 7.1 Käyttäjiin liittyviä linjauksia Käyttäjäjoukko on laaja ja materiaali halutaan pitää avoimena kaikille asiasta kiinnostuneille. Erillistä kirjautumista ja käyttäjähallintaa materiaalin katseluun ei tarvita. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus luoda omat tunnukset, joilla hän voi kirjautua järjestelmään opiskelijan oikeuksilla. Kirjautunut opiskelija voi keskeyttää verkkokoulutuksen mihin vaiheeseen hyvänsä ja hänen kirjautuessaan uudelleen järjestelmä muistaa mihin vaiheeseen oppimispakettia oppija on jäänyt. Kirjautunut opiskelija voi koulutuksen suoritettuaan tulostaa itselleen koulutuksesta todistuksen. Käyttäjähallinta tullaan toteuttamaan myös sisällöntuottajille ja pääkäyttäjille. 7.2 Käyttäjäpersoonat Workshopeissa laadittiin käyttäjäpersoonia, jotka ovat kuvitteellisia kuvauksia palvelun mahdollisista käyttäjistä. Käyttäjäpersoonien avulla saadaan parempi mielikuva mahdollisesta käyttäjästä, jolloin palvelua ja sen sisältöjä on helpompi luoda käyttäjän tarpeet huomioiden.

14 Lastensuojelun verkkokoulutus 11(14) Veera, 41 vuotta, lastenhoitaja, työskentelee päiväkodissa. Veera tuntee vanhemmat erittäin hyvin ja kokee, että hän voi helposti luoda hyvän suhteen vanhempiin. Veera ajattelee, että hänellä on hyvät mahdollisuudet ottaa puheeksi erilaisia asioita vanhempien kanssa ja puheeksi ottaminen on tärkein väline ja vasu-keskustelut ovat tärkeitä. Veera kuitenkin arkailee ottaa asioita puheeksi ja toivoo, että huoli menisi ohitse pian. Toivoo, että materiaalia käytäisiin läpi työpaikan yhteisissä koulutustilanteissa, koska yksinään ei siihen ole oikein mahdollisuutta. Työpaikalla on yhteiskäyttöinen tietokone, mutta aikaa koneella käymiseen ei juuri ole ja ympärillä on usein hälinää. Kotona Veera käyttää konetta surffailuun ja etsii käsityö- ja askarteluohjeita. Veera mielellään visualisoi asioita piirtämällä kuvia ja kaavioita. Maija, 53 vuotta, ryhmäperhepäiväkodin ohjaaja. Maija ajattelee, että osaa ja tietää paljon, mutta välillä huomaa, ettei aina ei sitten osaakaan. Ei ole ihan varma mitä koulutuksesta olisi hänelle hyötyä, koska kokee jo osaavansa asiat. Työkonetta ei ole käytettävissä, mutta kotona Maijalla on tietokone ja hän käyttää konetta lähinnä laskujen maksuun. Maija ei ole tottunut tietokoneen käyttäjä ja verkkopankin ulkoasun muutokset aiheuttavat hankaluuksia pitkäksi aikaa. Maija ei mielellään lue asioita ruudulta, vaan kaipaa ne vähintään paperille, mieluiten Maija haluaisi puhua ja kuulla asioista, ei vain lukea niistä. Pinja, 32, terveydenhoitaja, lasten neuvola. Pinja kokee työnsä kiireiseksi, välillä jopa ylityöllistetyksi. Terveydenhoitajana hän työskentelee usean perheen kanssa, mutta lapsen kasvaessa vauvaiästä kontaktit perheeseen yleensä harvenevat. Työpäivien aikana Pinja etsii lisää tietoa työssään tarvitsemista asioista mutta jatkuvasti tulee uutta omaksuttavaa ja informaatiotulvasta on välillä vaikea löytää itselle kaikkein tärkeimmät asiat. Omassa työhuoneessa Pinjalla on työkone ja hän käyttää sujuvasti konetta, välillä Pinja käyttää työssään myös omaa tablettitietokonetta. Olli, 35 vuotta, luokanopettaja, toimii myös aineenopettajana yhtenäiskoulussa. Olli pystyy havainnoimaan hyvin paljon lapsesta, mutta ei näe kotiin. Toisinaan Olli on myöhemmin huomannut, että on pitänyt kodin ongelmia lapsen ongelmina. Olli kokee, että opettajan kuuluu ottaa puheeksi ja esille. Hän myös on valmis sopimaan yhteistyöstä tarvittavien tahojen kanssa. Rehtori suosittelee verkkokoulutukseen ja oppaaseen tutustumista ja Olli on kiinnostunut näkemään onko materiaalissa mitään hänelle hyödyllistä. Olli käyttää sujuvasti tietoteknisiä laitteita ja pyrkii käyttämään niitä myös omassa opetuksessaan kuten myös päivittäiseen viestintään vanhempien kanssa. Osassa luokista on koneet, joita voi käyttää ja lisäksi opettajainhuoneessa on useita koneita.

15 Lastensuojelun verkkokoulutus 12(14) Pertti, 45 vuotta, psykiatrinen sairaanhoitaja nuorisopsykiatrian osastolla. Pertti on tunnollinen työntekijä ja pitää tiukasti kiinni siitä, että potilaiden asioita ei kerrota muille. Välillä hän on eri mieltä lastensuojelun kanssa siitä onko nuoren paikka osastohoidossa vaiko sijoituksessa. Pertti tekee kolmivuorotyötä ja voi käyttää koulutusta ja opasta öisin, koska päivä- tai iltavuoroissa sille ei ole aikaa. Koulutuksessa pitäisi kannustaa vuoropuheluun potilaan ja hänen verkostojensa kanssa. Tietotekninen osaaminen: Tietokone on kansliassa, josta Pertti näkee helposti osastolle, myös kotona hänellä on kannettava tietokone. Pertti on tottunut tietokoneen käyttäjä ja pelailee paljon Martta, 24 vuotta, vastavalmistunut lastensuojelun sosiaalityöntekijä Innostunut mutta kokee, että työyhteisö on juuttunut vanhoihin tapoihin. Ei ole työkokemusta ja vähän elämänkokemusta, mutta uskoo omiin kykyihinsä. Työpäivät ovat kiireisiä, joten pääsee tekemään koulutusta vasta varsinaisen työajan jälkeen. Yhteistyökumppaneita on, mutta vaikea valita keiden kanssa tekisi/keskustelisi koulutuksesta. Hallinnolliset ratkaisut kiinnostavat ja kokee case-kuvaukset tärkeiksi. Koulutuksen täytyy vahvistaa osaamista, toimintaoikeuksia, myös rajoituksia esim. välttämätöntä tietoa. Tietotekninen osaaminen: Tietokone on käytettävissä omassa työhuoneessa toimistolla. Martta osaa käyttää konetta hyvin ja käyttää tietokonetta, tablettia ja mobiililaitteita myös vapaa-ajallaan surffailuun. 8 Ulkoasu ja graafinen ilme Ulkoasua ja graafista ilmettä tarkennetaan visuaalisen määrittelyn vaiheessa. Rautalankamallit esitetään tämän dokumentin kohdassa 6. Palvelu noudattaa THL:n graafista ilmettä. Ulkoasun tulee olla selkeä ja herättää luottamusta. Palvelun graafisesta ilmeestä käyttäjä pystyy heti havaitsemaan olevansa verkkokoulutuksessa, eikä esimerkiksi organisaation verkkosivulla. Lisäksi työpajakeskusteluissa kuvailtiin ympäristöä seuraavasti: avoin, positiivinen, luottamusta herättävä, miellyttävä, tulee olo, että täältä hakee mielellään tietoa, ympäristö on tarkoitettu minulle, lämmin, saa olla värejä, selkeä, rauhallinen, uskottava, asiantuntemusta ja vakuuttavuutta herättävä. 9 Verkkopalvelun suhde muihin palveluihin Verkkokoulutus toimii omalla itsenäisellä sivustollaan mutta THL:n sivustolta on linkitys verkkokoulutukseen. Verkkokoulutuksesta tarjotaan pääsy linkkien avulla muihin aiheeseen liittyviin verkkomateriaaleihin. Koulutukseen toteutetaan sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Google+) jakopainikkeet, jolloin kävijä voi jakaa ja vinkata koulutusta myös omissa verkostoissaan. Jakopainikkeet toteutetaan jokaiselle sivulle.

16 Lastensuojelun verkkokoulutus 13(14) 10 Hallintamalli 10.1 Hallintamallin periaatteet Hallintamallin periaatteet täsmentyvät vaatimusmäärittelyvaiheessa Projektinaikainen hallintamalli ja vastuut: Toimittaja vastaa toimituksen projektinhallinnasta, ratkaisun teknisestä toteutuksesta sekä sisältöjen tuottamisesta. Tilaaja vastaa toteutuksen sisäisestä projektinhallinnasta ja koordinoinnista THL:n vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien kanssa (sisältöasiantuntijat, loppukäyttäjät ja pilotoijat). Toimittaja toimittaa ratkaisun Tilaajan palvelinympäristöön. Tilaaja vastaa palvelinympäristön toimittamisesta ratkaisun asentamista varten Rooli ja vastuut Verkkokoulutuksen omistaja on THL. 11 Projektin jatko Konseptoinnin jälkeen projektissa edetään sisällönsuunnitteluun, jonka jälkeen alkaa sisällöntuotanto. Konseptoinnin jälkeen alkaa myös vaatimusmäärittely, jonka päätyttyä alkaa tekninen toteutus. Sisältösuunnittelu Lähdemateriaali koottuna ja tiivistettynä Rakennekäsikirjoitus valmiina Oppimista elävöittävät tekijät suunniteltuna ja valikoituna Osaamisen siirto tehty sisällöntuottajille ja verkkopedagogille koulutettavasta substanssialueesta Vaatimusmäärittely ja ratkaisun visuaalinen suunnittelu Määrittelydokumentti Tekninen määrittely Toiminnallinen määrittely Ratkaisun visuaalinen ilme Ympäristön tekninen toteutus Määritysten mukainen tekninen ympäristö sähköiselle oppaalle ja verkkokoulutukselle

17 Lastensuojelun verkkokoulutus 14(14) Ympäristön visuaalinen ilme taitettu alustaan Alusta valmis sisällöntuotantoa varten Ympäristön rakenne Käyttäjänhallinnan toteutus Sisällöntuotanto ja multimediaelementtien toteutus Valmis sähköinen opas toteutettuna ympäristöön Valmis verkkokoulutus toteutettuna ympäristöön Käyttökoulutukset pidetty Valmis ja julkaistu kokonaisratkaisu Kieliversioinnit 12 Valamis työkalut Oppimispaketit esitetään Valamiksen Lesson Viewer -sovelluksella jokaisen teeman yhteydessä. Näin oppimispakettien rakenteesta tulee selkeä, johdonmukainen ja käyttäjäystävällinen. Valamiksen työkalut mahdollistavat esim. perinteisen tekstisisällön esittämisen, erilaisten kyselyjen luomisen, kuvien ja videoiden upottamisen sekä palautteenannon. Pääylläpitäjän on mahdollista luoda ja hallita oppimispaketteja. Työkalujen tuomat mahdollisuudet tarkentuvat, kun Valamiksen uusi versio julkaistaan keväällä 2015.

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014

THL workshop 2. Agenda 19.11.2014 THL workshop 2 19.11.2014 Agenda Verkkokoulutusprojektin esittely. Edellisen kerran yhteenveto. Lyhyt esittely verkko-oppimisesta. Ryhmätyöt. Yhteenveto. 1 Workshop 1 käsitellyt asiat Milloin ja millaisissa

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari

OPPIMISTEHTÄVÄT. Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari OPPIMISTEHTÄVÄT Tietojen hyödyntäminen suunnittelussa ja johtamisessa -verkkokoulutus TEAviisari Ohjeita verkkokoulutuksen käyttöön Aloitus Pääset oppimisalustalle osoitteessa: www.teaviisari.fi/verkkokoulu

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista

Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Konkreettisia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja perheiden tukemiseen Täysi hyöty verkkotyökaluista Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) Valtakunnalliset Neuvolapäivät 10.10.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 1. työpaja

Thl.fi konseptointi 1. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 1. työpaja 20/8/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT Valmentaen vahvoiksi Opso ry syysseminaari Tampereella 30.10.2015 Päivi Kalliokoski, projektipäällikkö paivi.kalliokoski@omnia.fi Haasteet - lähtötilanne Työpaikalla tapahtuva koulutus

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät

YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät YHTEISTYÖ LASTENSUOJELUN ASIOISSA THL & lastensuojelun alueelliset kehittäjäryhmät FSKC:n lastensuojelun kehittämisverkosto 11.2.2015 26-02-15 Esityksen nimi / Tiina Muukkonen 1 Asialista 1. Ajankohtaista

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Oppiportti. Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö

Oppiportti. Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö Oppiportti Terveydenhuollon ammattilaisten sähköinen oppimisympäristö Täydennyskoulutus Oppiportissa on ajasta ja paikasta riippumatonta lisää kouluttautumismahdollisuuksia täydentää lähikoulutusta tarjoaa

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo

Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena. Jarmo Salo Tuorein tieto ja ohjeistus työn tukena Jarmo Salo (jarmo.salo@thl.fi) 12.11.2013 1 Taustaa Neuvolatyössä käytettävien menetelmien ja käytäntöjen on perustuttava parhaaseen mahdolliseen näyttöön 13.11.2013

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa

Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sosiaalisen median koulutus- ja tukipalvelujen vakiinnuttaminen osaksi tukipalveluyksikön toimintaa Sari H. Pitkänen ja Taina Rytkönen-Suontausta Opinto- ja opetuspalvelut Itä-Suomen yliopisto Miten sosiaalinen

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op)

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään -täydennyskoulutukseen. Koulutuksen

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Työryhmäkysymykset THL

Työryhmäkysymykset THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Systeeminen lastensuojelun toimintamalli Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa / POSKE Yhteiskehittämispäivien ryhmätyöt RYHMÄ 3. Työryhmäkysymykset Miten hyvin mallinnuksessa

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli

Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -peli OPETTAJAN OHJE JOHDANTO Yhdessä tehden, oppien ja yrittäen -pelissä opiskellaan opetussuunnitelmiin kuuluvia asioita yhdessä tekemällä. Tavoitteena on luoda uutta

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite

Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Lastensuojelusta tietäminen on eettinen velvoite Päivi Petrelius, erikoistutkija THL/Lapset, nuoret ja perheet yksikkö Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishanke 2.10.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimukseen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan:

Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: Vanhan kertausta?(oklp410): Shulmanin(esim. 1987) mukaan opettajan opetuksessaan tarvitsema tieto jakaantuu seitsemään kategoriaan: 1. sisältötietoon 2. yleiseen pedagogiseen tietoon 3. opetussuunnitelmalliseen

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY

VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY VÄLKKY-PROJEKTI Työvalmennus ja työnetsintä NET EFFECT OY 15.6.2009 Aikataulu Ensimmäinen työpaja 9.6 klo 8.30 12.00 MTC, Porin Puuvilla, Pohjoisranta 11F, Puuvillasali Toinen työpaja 25.8, sama aika ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla

ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA. Johda tiedolla ITSLEARNING RAPORTOINTI JA ANALYTIIKKA Johda tiedolla Tervetuloa tutustumaan työvälineisiimme, jotka mahdollistavat tiedolla johtamisen ja auttavat päätöksenteossa. Seuraa oppijoiden etenemistä, selvitä

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja

Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja Maaseutu.fi uudistuu - tule mukaan! Riika Isola ja Hanna Lilja Sivu 1 21.8.2014 Uusi maaseutu.fi Voit tuottaa sisältöä monella eri tavalla Esittele hankkeesi Kirjoita vieraskynäartikkeli Ehdota uutista

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun erityistä tukea tarvitsevien nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk)

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla

Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Osallisuutta etsimässä Hepolan koululla Pienryhmän erityisluokanopettaja Kati Evinsalo Yhdessä osallisuuteen Yläkoulun kehitysvammaisten nuorten pienryhmässä kahdeksan 13-17-vuotiaan (7.-9.lk) nuoren ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän)

Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Matkailun muuttuva maailma kulttuuritietous ja kansainvälisyys (3 osp) Opintokokonaisuuden teema: (kirjatkaa työnimi tähän) Tekijät: opiskelija 1 (kirjoita tähän oma nimesi) opiskelija 2 (kirjoita tähän

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla

VYYHTI. Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus. Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla VYYHTI alle kouluikäisten ja alakouluikäisten kuntoutustyöryhmä Lapualla Kehittämistoiminnan prosessin kuvaus Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin avulla Nykykäytäntöjen kartoittaminen Swot analyysin

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot