Terveyskeskussairaala Tammikumpu TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskussairaala Tammikumpu TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu KAUNIAISTEN KAUPUNKI YHDYSKUNTATOIMI Terveyskeskussairaala Tammikumpu TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Terveyskeskussairaala Tammikumpu PURKU-URAKKA, KOKONAISURAKKAA

2 Turvallisuusasiakirja 2 / 19 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Purkukohteen kuvaus Rakennuttaja ja sen turvallisuuskoordinaattori Päätoteuttaja Urakoitsijoiden velvoitteet TURVALLISUUSASIAKIRJA Purkuhankkeen luonne Työmaahan liittyvä toiminta ja ympäristö Purkukohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Turvallisuusasiakirjan ylläpito TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA -MÄÄRÄYKSET Päätoteuttajan velvoitteet Suunnittelijoiden velvoitteet Urakoitsijoiden velvoitteet Rakennuttajan tavoitteet turvallisuudesta Turvallisuus ja sen seurannat Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Lupien tarkastus Perehdyttäminen ja työnopastus Käyttäjän turvavaatimukset MENETTELYOHJEET Purkutyöt ja rakennusjäte Purkusuunnitelma Asbesti- ja muiden haitallisten aineiden purkutyöt Sähköasennusten purkaminen ja jännitteettömäksi tekeminen Telineillä tehtävät työt Purkutyön suoritusvaatimukset Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Telineet ja työvälineet Liuotinohenteisten maalien ja pinnoitteiden käyttö Nostot Putoamissuojaus Pölyn leviämisen estäminen Paloturvallisuus Henkilökohtaiset suojavälineet Purkualue ja sen olosuhteet sekä ympäristön suojaus Materiaalien varastointi Ympäristönturvallisuus Sähkötekniset turvamääräykset Yleistä Sähkökytkennät TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Turvallisuustaso ja sen seuranta Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Lupien tarkastus Perehdyttäminen ja työnopastus Ensiapuvalmius ja henkilökohtaiset suojaimet Työmaan turvallisuusseuranta Urakoitsijan turvavaatimukset Ilmoitusmenettely ja erityisohjeet Aikarajoitukset Paloturvallisuus... 19

3 Turvallisuusasiakirja 3 / Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset... 19

4 Turvallisuusasiakirja 4 / TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS 1.1. Purkukohteen kuvaus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittava asiakirja. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Tämä rakennuttajan turvallisuusasiakirja on tehty terveyskeskussairaala Tammikummun purkua varten osoitteessa Lippajärventie 1, Espoo. Rakennus on rakennettu vuonna 1965 nykyiseen käyttöönsä. Rakennuksessa on 2 maanpäällistä kerrosta, 1 osittain maan alla oleva kellarikerros sekä IVkonehuoneet katolla. Rakennuksen runko on paikalla valettu betonia, kantavat seinät ja kantava laatta periaatteella. Julkisivut pääosin puhtaaksimuurattua poltettua tiiltä. Kerroksissa kantavat väliseinät ovat betonia. Muut väliseinät ovet muurattuja tiiliseiniä ja mineraalivilla täytettyjä levyseiniä. Vesikate on konesaumattu peltikate, joka on tuettu ylimmästä betoniholvista puusta tehdyin kattotuolein. Betonilaatan päällä on lämpöeriste Rakennuttaja ja sen turvallisuuskoordinaattori Tilaaja ja rakennuttaja on Kauniaisten kaupunki, Yhdyskuntatoimi. Tilaaja nimeää purkutöille turvallisuuskoordinaattorin. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan velvoitteita, ja tämä asiakirja ei vähennä tai poista rakennushankkeen muissa asiakirjossa, kuten urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä. Rakennuttajan nimeämällä työn valvojalla on oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Purkutöiden valvoja voi antaa suoraan määräyksiä eri urakoitsijoille vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Hänellä on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai toiminnoille. Purkukohteen päätoteuttajana toimii purku-urakoitsija=kokonaisurakoitsija, joka nimeää työmaalle vastaavan työnjohtajan. Tämän asiakirjan lopussa on rakennuttajan laatima kohteen turvallisuussäännöt.

5 Turvallisuusasiakirja 5 / Päätoteuttaja 1.4. Urakoitsijoiden velvoitteet 2. TURVALLISUUSASIAKIRJA Kohteen päätoteuttajana toimii valittava pääurakoitsija. Rakennuttaja antaa päätoteuttajalle toimivaltuudet johtaa työmaata ja vastata työmaan työturvallisuudesta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työmaan johto on pätevä ja kykenevä huolehtimaan päätoteuttajalle säädetyistä turvallisuusvelvoitteista. Tarpeelliset muutokset tähän turvallisuusasiakirjaan tehdään ennen rakentamisen aloitusta ja hankkeen aikana. Turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita täydentävät muut urakkalaskentaasiakirjat ja työn aikana annetut ohjeet. Päätoteuttajan tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma sekä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Laaditut suunnitelmat esitetään rakennuttajan edustajalle ennen töiden aloittamista. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että jokainen urakoitsija on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää yllä ajan tasalla olevaa listaa. Jokaisen aliurakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan. Kukin urakoitsija on velvollinen noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään työmaan turvallisuusohjeiden perehdyttämiseen. Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden tulee varautua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisesta. Hankkeen eri vaiheiden työturvallisuustehtävät on koottu erilliseen työturvallisuustaulukkoon, johon on koottu hankkeen keskeiset työturvallisuustehtävät, niiden osalta laadittavat asiakirjat ja ko. tehtävästä vastaava taho (suorittaja). Työturvallisuustehtävien toteutumista seurataan lomakkeen tehtävien kuittauksella Purkuhankkeen luonne Kohde on työteknisesti normaali purkutyökohde. Purkutyöt on järjestettävä kohteessa niin, ettei ympäröiville kiinteistöille sekä kiinteistöissä asioiville/oleville ihmisille aiheudu kohtuutonta haittaa ja että toimintaedellytykset säilyvät häiriintymättöminä purkutöiden ajan. Urakka-

6 Turvallisuusasiakirja 6 / 19 alueen välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt ja niiden käyttäjät on otettava huomioon kaikessa työnsuunnittelussa. Työt eivät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa ulkopuolisille. Yleinen liikennöinti on huomioitava. Lisäksi urakoitsijan on huolehdittava että vaaditut viranomaisvaatimukset täyttyvät kaikissa tilanteissa sekä työsuojelupiirin tehtävät ilmoitukset Työmaahan liittyvä toiminta ja ympäristö Purettavan rakennuksen yhteydessä on kaupungin omistama hoivakoti, jonka toiminta on käynnissä purkutyön ajan. Purettava rakennus sijaitsee lähellä asutusta. Purkukohteen lähistön asunnot ja hoivakoti tulee huomioida työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pelastusteiden avoinna pitoon koko työmaan ajan Purkukohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Kohteelle tyypillisiä työturvallisuusriskejä ja muita riskejä sisältäviä työvaiheita tai olosuhteita ovat: Päätoteuttajan on otettava huomioon VNA205/2009 mukaiset määräykset työnsuunnittelussa. Urakassa on huomioitava muun muassa: 1. työt, joissa työntekijöihin kohdistuu korkealta putoamisen vaara, maansortuman alle hautautuminen: vesikatolla, telineiltä tai nostimilla tehtävät purkutyöt. 2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille: asbesti ja muut haitta-aineet, mikrobit, pilaantunut maa-aines 3. sähköjohtojen ja kaapeleiden läheisyydessä tehtävät työt 4. rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö: asbestia, mikrobeja ja muita haitta-aineita sisältävien materiaalien asianmukainen purkaminen, purkujärjestys 5. työt liikenteeseen käytetyillä alueilla: kohde ja kohteen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt Rakennuttajan tiedossa, työtä aloitettaessa, ovat seuraavat tyypilliset turvallisuusriskit ja muita riskejä sisältävät työvaiheet ja olosuhteet: - Kiinteistö sijaitsee lähellä asutusta ja hoivakotia. Jalankulkijoiden sekä muun liikenteen huomioiminen on erityisen tärkeää. Erityisvaatimuksia työmaa- ja tavaraliikenteen suunnittelulle ja järjestämiselle, jotta ulkopuoliselle taholle ei aiheudu vaaraa. Ulkopuolisen pääsy työmaalle on estettävä aitaamalla. - Korkealta telineeltä tai henkilönostimelta suoritettavat työvaiheet -> työntekijöiden putoaminen-> putoamissuojaus, henkilökohtaiset suojaimet ja turvavarusteet Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on joko suojattava kansin tai kaitein. Suojauksen tekee aukon tehnyt urakoitsija. Aukkoa asennustyöhönsä käyttävä urakoitsija saa poistaa suojauksen vain asennustyön ajaksi ja vain

7 Turvallisuusasiakirja 7 / 19 tarvittavalta osin ja vastaa siitä, että suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustyön päätyttyä tai keskeytyessä. Suojauksen tehnyt urakoitsija vastaa siitä, että putoamissuojaus toteutetaan Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. - Asbestipurku ja muiden vaarallisten aineiden purku. Kohteessa on tehty haittaainekartoitus. Kartoitus on urakkatarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä. Purkutöiden yhteydessä mahdollisesti paljastuva asbesti ja haittaainekartoituksessa mainitsematon asbesti tai muut terveydelle vaaralliset/haitalliset aineet: Haitallisista aineista, joita ei ole havaittu haittaainekartoituksessa, on informoitava välittömästi tilaajan edustajaa sekä aineen koostumus on selvitettävä ennen purkutyön jatkamista. Kohde on osittain kosteusvaurioitunut ja on todennäköistä, että sisäilmaan haihtuu mikrobikasvustoa sekä muita orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä). - Olemassa olevien rakenteiden tuenta- ja vahvistustyöt purun yhteydessä. mm. purkutyössä irtoavat ja putoavat rakennusosat ja kappaleet tai rakenteiden sortuminen ja ylikuormittuminen. Urakoitsijan varmistua mahdollisesti rakenteiden kantavuuteen vaikuttavista vaurioista - Purku- ja työalueiden tekeminen sähköstä jännitteettömäksi. Kohteessa sijaitsevia kaapeleita ei ole dokumentoitu ja niitä kulkee työalueen kautta mahdollisesti muihin käytössä oleviin tiloihin. - Materiaalisiirrot ja nostot työmaalla ja katualueella. - Paloturvallisuus. - Pölyä ja melua aiheuttavat purkutyövaiheet - Purettavien esineiden ja materiaalien kaatuminen tai putoaminen sekä purkumateriaalien tarkoituksellinen pudottaminen - Purkutyömaan epäjärjestys - Kohteeseen tai sen läheisyydessä sijaitseviin kiinteistöihin kulkevista johdoista sekä putkista ei ole täyttä varmuutta. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota kaapelinäyttöjen pitämiseen ennen kaivuutyötä. - Koneiden ja laitteiden käytöstä syntyvät vaarat sekä haitat (esim. pöly, melu, pakokaasut, tärinä) 2.4. Turvallisuusasiakirjan ylläpito Turvallisuusasiakirja liitetään jokaiseen urakkaan. Turvallisuusasiakirja täydennetään rakennusvaiheessa työturvallisuuskansioksi. 3. TURVALLISUUSSÄÄNNÖT ja -MÄÄRÄYKSET

8 Turvallisuusasiakirja 8 / Päätoteuttajan velvoitteet Kohteen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana toimii purku-urakoitsija, joka vastaa Vna 205/ :n mukaisista velvollisuuksista. Rakennuttaja on antanut päätoteuttajalle toimivaltuudet johtaa työmaata ja vastata työmaan työturvallisuudesta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työmaan johto on pätevää ja kykenevää huolehtimaan päätoteuttajille säädetyistä turvallisuusvelvoitteista. Tarpeelliset muutokset tähän turvallisuusasiakirjaan tehdään ennen rakentamisen aloitusta. Turvallisuussääntöjä ja menettelyohjeita täydentävät muut urakkalaskentaasiakirjat ja työn aikana annetut ohjeet. Päätoteuttajan tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja työmaasuunnitelma sekä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä, joiden tulee perustua riittävän kattavaan kirjalliseen riskienarviointiin. Laaditut suunnitelmat esitetään tilaajan edustajalle ennen töiden aloittamista. Päätoteuttaja laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet. Pääurakoitsija vastaa siitä, että jokainen sen omaan tai aliurakoitsijan henkilöstöön tai kuuluva työntekijä on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Pääurakoitsija huolehtii myös sivu-urakoitsijoiden työturvallisuushenkilöiden perehdyttämisestä, jonka jälkeen sivu-urakoitsijoiden työturvallisuushenkilöt vastaavat työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa perehdyttämisestä. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää yllä ajan tasalla olevaa listaa. Jokaisen sivu-urakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan. Pääurakoitsija perustaa työmaalle erillisen työturvallisuuskansion, jonka osina on pääurakoitsijan omat työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat sekä mahdolliset sivu-urakoitsijoiden työturvallisuusvelvoitteet. Työturvallisuuskansion keskeinen sisältö on esitetty sisällysluettelona. Työturvallisuuspalavereita pidetään säännöllisin väliajoin, jossa myös tilaajan / käyttäjän työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu on läsnä. Päätoteuttajan työnjohdolla ja muilla päätoteuttajan tai rakennuttajan nimeämillä työn valvojilla on oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin, vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa. Edellä mainitut edustajat voivat antaa suoraan määräyksiä eri urakoitsijoille vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heillä on oikeus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla tilanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai toiminnoille. Päätoteuttajan tulee järjestää riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia siitä, että työmaalla on tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä. Ensiaputaitoiset henkilöt ilmoitetaan päätoteuttajalle kulkuluvan myöntämisen yhteydessä.

9 Turvallisuusasiakirja 9 / Suunnittelijoiden velvoitteet 3.3. Urakoitsijoiden velvoitteet Mikäli em. henkilöitä ei löydy, niin päätoteuttajan tulee järjestää ensiapukoulutus valittaville henkilöille. Rakennuttaja on huolehtinut siitä, että työturvallisuusasiat on huomioitu suunnitelmia laadittaessa. Jokainen suunnittelija vastaa omalta osaltaan siitä, että suunnitelmat ovat turvallisia toteuttaa. Kukin urakoitsija on velvollinen noudattamaan päätoteuttajan antamia ohjeita ja osallistumaan päätoteuttajan järjestämään työmaan turvallisuusohjeisiin perehdyttämiseen. Kun urakoitsija tuo työmaalle nostolaitteen, mikä edellyttää pystytystarkastusta, tulee hänen tekemänsä tarkastuksen jälkeen toimittaa kopio tarkastuspöytäkirjasta ja lista käyttäjäksi oikeutetuista henkilöistä päätoteuttajalle. Urakoitsijan käyttämästä terveydelle vaarallisesta aineesta annetaan kopio käyttöturvallisuustiedotteesta päätoteuttajalle ennen aineen käyttöä Rakennuttajan tavoitteet turvallisuudesta Turvallisuus ja sen seurannat Rakennuttajan tavoitteena hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaan. Päätoteuttajan suorittaman TR -indeksin tavoiteluku on 92. Putoamissuojauksen osalta TR- indeksin tavoitetaso on 100 ja siisteyden osalta 90. Pölynhallinta on toteutettava rakenteellisin suojauksin osastoimalla työkohteena olevat tilat, ja työkoneissa ja laitteissa käytetään kohdepoistoja. Työmaa-alueella tupakointi on kielletty Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Lupien tarkastus Päätoteuttaja vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojelun organisoinnista. Päätoteuttaja laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Töiden järjestelyissä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Rakennuskohteessa tulee noudattaa työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla. Päätoteuttaja ylläpitää kulkulupakäytäntöä. Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- yms. töissä.

10 Turvallisuusasiakirja 10 / Perehdyttäminen ja työnopastus 3.5. Käyttäjän turvavaatimukset Perehdyttämisen osalta on tärkeää, että tieto kulkee perehdyttäjältä työntekijälle. Tämän vuoksi jokaisen urakoitsijan työntekijän on osattava suomen kieltä tai ao. osaurakoitsijan on järjestettävä suomenkieltä taitamattomien käyttöön tarvittavan kielitaidon omaava henkilö. Ennen urakan alkua päätoteuttaja perehdyttää urakoitsijoiden vastuunalaiset henkilöt ja varmistaa, että he ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista vaara- ja haittatekijöistä. Kuvallisen henkilötunnisteen käyttö on pakollista ja sen tulee olla näkyvillä koko ajan. Annettu perehdyttäminen on myös dokumentoitava. Kulkuluvan saannin ehtona on, että työntekijä on perehdytetty työmaan olosuhteisiin ja turvallisuussääntöihin. Päätoteuttajan on huolehdittava, että työmaalla toimivat urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat ovat tutustuneet työmaan turvallisuussääntöihin ja ohjeisiin. Urakoitsijat huolehtivat siitä, että päätoteuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet välitetään työmaalla työskenteleville urakoitsijan aliurakoitsijoille ja itsenäisille työnsuorittajille. Urakoitsijoiden on huolehdittava, että hänen työntekijänsä saavat perehdytyksessä tiedot seuraavista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja ohjeita: yhteisen rakennustyömaan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulen käyttöä koskevista määräyksistä, sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita sisältävät putkistot), työmaalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara), menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät), esiintulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta, töiden tekemisjärjestyksestä ja toiminnasta muutostilanteissa. Työsuorituksiin liittyviin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin ja työsuorituksiin kuten veden, lämmön ja sähkön jakelukatkoksiin, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä rakennuksessa tapahtuville kiinteistön käyttäjän toiminnoille, on saatava työmaavalvojan ja rakennuttajan lupa ennen toimenpiteitä. Kunkin urakoitsijan on ilmoitettava po. tarpeistaan päätoteuttajalle, joka sopii valvojan kanssa toimenpiteistä. Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan ja kaikista toimenpiteistä ilmoitetaan myös kiinteistön käyttäjille. Käyttäjän sisäinen tiedotus hoitaa ilmoituksen.

11 Turvallisuusasiakirja 11 / MENETTELYOHJEET 4.1. Purkutyöt ja rakennusjäte Purkusuunnitelma Em. katkokset ja työsuoritukset suoritetaan sellaisina kokonaisuuksina, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Päätoteuttaja vastaa kaikesta tarvittavasta tiedottamisesta rakennuttajalle koko työn ajan. Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lattiat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloihin on kielletty ja niiden varastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on sovittava etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa sekä huomioitava työmaasuunnitelmassa. Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Työmaa on pidettävä järjestyksessä, siistinä ja aidattuna. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että päätoteuttaja voi esteittä hoitaa työkohteen tarkemman puhtaanapidon imuroimalla tms. asianmukaisella menetelmällä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteet päivittäin päätoteuttajan osoittamaan paikkaan. Päätoteuttaja huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojaukset. Pölyäviä työvaiheita tehtäessä tila on suljettava muista tiloista (osastoitava) ja tarvittaessa alipaineistettava, jotta pölyn leviäminen pystytään estämään. Betonipintoja hiottaessa ja puhdistettaessa koneet ja laitteet on varustettava pölynleviämisen estämiseksi tarvittaessa kohdepoistolaitteilla. Rakennuskohteessa tapahtuvat purkutyöt on esitetty suunnittelijoiden piirustuksissa ja työselostuksissa. Purku-urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman. Ennen purkutöiden aloitusta suunnitelma annetaan nähtäväksi rakennesuunnittelijalle, Ympäristökeskukselle ja rakennuttajalle sekä rakennusvalvontaviranomaisille sekä lisäksi tiedoksi pääsuunnittelijalle/arkkitehdille. Päätoteuttaja säilyttää purkusuunnitelman nähtävillä työmaalla. Päätoteuttajan johdolla ja yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa laaditaan erilliset suunnitelmat väliaikaista tuentaa mahdollisesti vaativista kohteista. Tuentasuunnittelun tarpeellisuuden päätoteuttaja varmistaa ennen purkutöiden aloitusta neuvottelussa, johon päätoteuttaja kutsuu purku-urakoitsijan, rakennesuunnittelijan ja rakennuttajan edustajan. Työmaalla syntyvä rakennusjäte tulee lajitella alueen lajittelumääräyksiä noudattaen. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että toteutuksessa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, toimitaan työmaan ympäristövaikutuksia vähentävästi ja suoritetaan purkutyöt lajittelevana purkuna.

12 Turvallisuusasiakirja 12 / 19 Pääurakoitsija tekee ympäristökeskuksen edellyttämän selvityksen rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (purkuselvityksen). Kuntaliiton lomake 6625 tulee täyttää ennen purkutöihin ryhtymistä Asbesti- ja muiden haitallisten aineiden purkutyöt Jos rakennusosien epäillään sisältävän asbestipitoisia tai haitallisia aineita, tulee pääurakoitsijan ilmoittaa asiasta välittömästi rakennuttajalle. Rakennuttaja vastaa mahdollisesti tarvittavista täydentävistä haittaainetutkimuksista, kunnostussuunnitelman teettämisestä, kunnostuksesta ja kenttävalvonnasta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Urakoitsijat ovat velvollisia tekemään aistinvaraisia havaintoja kaivumaista ja ilmoittamaan viipymättä rakennuttajalle, jos jotain pilaantuneisuuteen viittaavaa havaitaan Sähköasennusten purkaminen ja jännitteettömäksi tekeminen 4.2. Telineillä tehtävät työt Sähköasennuksien purkusuunnittelussa ja purkutyössä tulee kiinnittää eritystä huomiota purkualueen läpi mahdollisesti kulkeviin jännitteellisiin sähköasennuksiin sekä niiden merkintään. Purettavien sähköasennuksien jännitteettömyys on aina varmistettava ennen purkutyön aloittamista. Sähköurakoitsijan on laadittava pöytäkirja sähkön irtikytkennöistä ja merkittävä työalueella sijaitsevat käytössä olevat kaapelit. Töiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen ja kaideratkaisujen toteuttamiseen rakenteita ja pintoja vahingoittamatta Purkutyön suoritusvaatimukset Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Telineet ja työvälineet Kaikkien työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Ne on purettava sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomiksi. Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka voivat vaurioitua kuten julkisivut, tulee menettelytavoista sopia tilaajan, urakoitsijan työmaapäällikön ja työmaan työsuojelupäällikön kanssa. Päätoteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Kukin urakoitsija vastaa urakkaansa kuuluvien teline- ja tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta myös muille urakoitsijoille tekemiensä telineja tukirakenteiden osalta. Viranomaisten niin vaatiessa telineistä ja tukirakenteista tulee laatia rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. Päätoteuttaja

13 Turvallisuusasiakirja 13 / 19 vastaa, että työ- ja suojalaitteet toteutetaan työmaalla rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinettä ei saa ottaa käyttöön, ellei siinä ole käyttöönottotarkastusta osoittavaa telinekorttia. Työvälineiden, koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijänsä on varustettu asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla. Työmaalla tulee käyttää kypärää, turvakenkiä ja silmäsuojia. A-tikkaiden käyttö purku- ja asennustyössä on kielletty Liuotinohenteisten maalien ja pinnoitteiden käyttö Kukin urakoitsija toimittaa kaikista työmaalla käytettävistä maalaustuotteista käyttöturvallisuustiedotteen työmaalle ja päätoteuttajalle. Päätoteuttajan tulee työn suunnittelussa työjärjestelyin pyrkiä minimoimaan liuottimille altistuvien työntekijöiden määrä läheisissä työkohteissa. Tilat on tarvittaessa osastoitava ja ilmastoitava erityisjärjestelyin. Liuotinoheisten aineiden käytössä tulee huomioida, että kohde on käyttäjien käytössä koko hankkeen ajan Nostot Tarvittaessa nostotöitä varten on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Se on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. Jos nostotöitä tehdään katualueella, niistä on aina tehtävä erillinen suunnitelma ympäristön turvaamiseksi Putoamissuojaus Pölyn leviämisen estäminen Kaikki rakentamisen ja purkamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on suojattava merkityin kansin ja/tai kaitein. Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. Putoamissuojaus tulee järjestää siten, että putoamisvaaraa ei aiheudu missään tilanteessa. Pölyävät työvaiheet on hoidettava käyttäen tarvittavaa osastointia ja kohdepoistoja. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat piikkaus ja poraus sekä jätteen kuormaus. Pölyn leviäminen tulee estää käyttämällä vesisumutusta.

14 Turvallisuusasiakirja 14 / Paloturvallisuus Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. Työt on pyrittävä suunnittelemaan siten, ettei telineillä jouduta tekemään tulitöitä. Mikäli telineillä joudutaan tekemään tulitöitä, on erityisesti varmistutava, ettei rakenteisiin jää kytemään palonalkuja tai kipinöitä yms. syttymisvaarallisia tekijöitä. Erityisesti on huolehdittava, ettei rakenteisiiin ja/tai onteloihin yms. joudu em. palonalkuja. Tarvittaessa on käytetään ohjeita pidempää jälkivartiointia. Tulitöissä noudatetaan Finanssialan Keskusliiton (FK) suojeluohjetta Ennen tulitöiden aloittamista tulee laatia tulityösuunnitelma, jossa ilmoitetaan vastuuhenkilöt ja alkusammutuskalusto, tulityövartiointi ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Tulitöitä tekevällä työntekijällä ja tulityöluvan antajalla tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt päätoteuttajalle, joka laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Tulityölupa myönnetään määräajaksi. Tulityövartiointi toteutetaan koko työn ajaksi ja vähintään yksi tunti työn päättymisen jälkeen. Sammutuskalustona tulee olla vähintään kaksi 43A 183BC-teholuokan käsisammutinta. Päätoteuttaja huolehtii työnaikaisesta palonsuojelusta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija Työmaa-alue on suunniteltava siten, että kaikissa vaiheissa palo- ja ambulanssimiehistöt kalustoineen pääsevät työmaa-alueelle. Väliaikaiset kulkutiet on merkittävä selkeästi ja poistumistiet on pidettävä vapaana kaikesta rakennusmateriaalista, joka voi estää tai vaikeuttaa poistumisteiden käyttöä mahdollisessa hätä- tai palotilanteessa. Kohteesta tulee laatia erillinen palontorjuntasuunnitelma Henkilökohtaiset suojavälineet Urakoitsijoiden on varattava henkilökunnalleen työmaalle riittävästi henkilökohtaisia suojavälineitä ja valvottava, että käytettäväksi määrättyjä suojavälineitä käytetään. Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo- tai putoamisvaara on käytettävä tähän työhön sopivia suojaimia. Esimerkiksi pitkäkestoisissa pölyä tuottavissa työvaiheissa, kuten piikkaus, suositellaan P2- tai P3-luokan moottoroituja hengityssuojaimia. Lyhytkestoisissa töissä suositellaan P2-luokan puolinaamarillista hengityssuojainta.

15 Turvallisuusasiakirja 15 / Purkualue ja sen olosuhteet sekä ympäristön suojaus Materiaalien varastointi Ympäristönturvallisuus Purkujätteet ja rakennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava työmaalla aluesuunnitelmassa esitettyihin paikkoihin tai sisätiloihin ja suojattava riittävästi niiden vahingoittumisen estämiseksi. Tarvittavat suojarakenteet ja -aidat työmaan vieritse kulkevan jalankulku- ym. liikenteen suojaamiseksi on esitettävä työturvallisuussuunnitelmassa tai aluesuunnitelmassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä käyttäjien ja asiakkaiden turvallisuuteen. Pääurakoitsijan on aidattava työmaa-alue n. 2,0 m korkealla teräsverkkoaidalla siten, että sivullisten pääsy työmaa-alueelle estyy. Työmaa-alueen sisäänkäynnit suljetaan lukittavin portein työajan ulkopuolella. Lisäksi pääurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Samoin pääurakoitsijan tulee sopia viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueelle tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä. Pääurakoitsijalla on velvollisuus pitää viereiset kadut siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla työmaalta alueelle kerääntynyt maa-aines, lika, roskat ja irtonaiset esineet Sähkötekniset turvamääräykset Yleistä Pääurakoitsijan tulee laatia työnaikainen sähköistyssuunnitelma. Osana sähköistyssuunnitelmaa tulee olla sähkötöiden turvallisuusohjeet, jotka jaetaan kaikille työmaalla työskenteleville. Sähkön saa ottaa vain vikavirtasuojilla varustetuista ao. määräykset täyttävistä keskuksista ja jakelu on hoidettava siten, että kaapelit eivät kulje lattioilla tai maata pitkin. Sähkölaitteille tulee suorittaa asianmukaiset käyttöönottotarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Pääurakoitsija vastaa siitä, että sähkötilat ovat lukittuja siitä hetkestä lähtien, kun laitteistoihin on kytketty jännite. Sähköurakoitsija vastaa keskeneräisten jännitteisten laitteistojen turvakilvistä. Sähköurakoitsijan tulee nimetä työmaalle työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja SFS 6002 mukaisesti Sähkökytkennät Kaikki kiinteät ja puolikiinteät sähköliitännät teettää ja niistä vastaa pääurakoitsija yhdessä ko. asennukset tehneen sähköurakoitsijan kanssa. Ennen kaikkia purkutöitä tulee varmistaa ko. alueella olevien asennusten jännitteettömyys. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työalueiden läpi mahdollisesti meneviin jännitteellisiin asennuksiin, ja ne on sähköurakoitsijan

16 Turvallisuusasiakirja 16 / 19 selkeästi merkittävävaroitusmerkinnöin. Purkutyössä on huolehdittava siitä, että käytössä olevien asennusten käyttöturvallisuus ja määräystenmukaisuus ei purkutöiden aikana heikkene.

17 Turvallisuusasiakirja 17 / TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1.1 Rakennuttajan tavoitteet työturvallisuudessa Turvallisuustaso ja sen seuranta Rakennuttajan tavoitteena hankkeen turvallinen toteutus ja ettei työntekijöille eikä muille työmaan vaikutusalueella oleville aiheudu vaaraa tai terveydellistä haittaa ja että työmaalla ei satu yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Jos kaikista varotoimista huolimatta työmaalla tapahtuu poissaoloon johtanut työtapaturma, asiasta on ilmoitettava välittömästi työturvallisuuskoordinaattorille. Päätoteuttajan suorittaman TR-indeksin tavoiteluku on 90. Putoamissuojauksen osalta TRindeksin tavoitetaso on 100 ja siisteyden osalta 90. Pölynhallinta on toteutettava rakenteellisin suojauksin, kastelemalla tms Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Urakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojelun organisoinnista. Urakoitsija laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset Lupien tarkastus Pääurakoitsija ylläpitää kulkulupakäytäntöä. Pääurakoitsijan on eristettävä työmaa kulkuportilla, josta voi kulkea vain kulunvalvontatunnisteella. Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoiden työntekijöillä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti. Urakoitsijan velvollisuus on tarkistaa työturvallisuuskortit perehdytyksen yhteydessä. Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asianmukaiset luvat ja käytännön kokemus sähkö-, hitsaus-, tuli- yms. töissä Perehdyttäminen ja työnopastus Kohde on vaativa purkutyö, jossa perehdyttämisen osalta on tärkeää, että tieto kulkee perehdyttäjältä työntekijälle. Tämän vuoksi jokaisen urakoitsijan työntekijän on osattava suomen kieltä tai ao. urakoitsijan on järjestettävä suomen kieltä taitamattomien käyttöön tarvittavan kielitaidon omaava henkilö. Perehdyttämisessä on korostettava kuvallisen henkilötunnisteen näkyvillä pitoa. Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat rakennustyömaan seuraavat vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. yhteisen rakennustyömaan järjestystä, liikennettä, tupakointia ja avotulen käyttöä koskevista määräyksistä, sähkövirran/energian saannista (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset aineet ja paineita sisältävät putkistot), työmaalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvistä muista erityisistä vaaratekijöistä (esim. kaasu- tai räjähdysvaara),

18 Turvallisuusasiakirja 18 / 19 menettelystä hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautuminen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät), esiin tulleista vaaroista, vioista ja puutteista ilmoittamisesta, töiden tekemisjärjestyksestä ja toiminnasta muutostilanteissa Ensiapuvalmius ja henkilökohtaiset suojaimet Urakoitsijan tulee määritellä työnsä osalta riittävä ensiapuvalmius ja huolehtia siitä, että on työmaalla tältä osin riittävästi ensiaputaitoisia. Ensiaputaitoiset henkilöt ilmoitetaan päätoteuttajalle kulkuluvan myöntämisen yhteydessä. Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on urakoitsijan hankittava työntekijöiden käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Henkilösuojainten valinta on tehtävä riskienarvioinnin perusteella (VNp 1407/1993 eli suojainten käyttöpäätös). Urakoitsijan on myös valvottava, että annettuja suojaimia käytetään Työmaan turvallisuusseuranta Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii riittävästä työn valvonnasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden vastaiseen toimintaan. Päätoteuttaja edellyttää, että urakoitsija tekee työhönsä liittyvät käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset ja varmistaa, että: edellä mainitut tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Urakoitsijan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta päätoteuttajan nimeämälle henkilölle. Urakoitsijan edustajan tulee osallistua tarvittaessa päätoteuttajan järjestämään turvallisuus kierrokseen ja työmaan viikoittaiseen kunnossapitotarkastukseen. Päätoteuttajalla on oikeus valvoa urakoitsijan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua harkintansa mukaan tarkastuksiin. 1.2 Urakoitsijan turvavaatimukset Ilmoitusmenettely ja erityisohjeet Saadut luvat, mahdolliset rajoitukset ja varotoimenpiteet merkitään työmaapäiväkirjaan ja kaikista toimenpiteistä ilmoitetaan myös tilaajalle. Tilaajan sisäinen tiedotus hoitaa ilmoituksen. Katkokset ja työsuoritukset suoritetaan sellaisina kokonaisuuksina, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Urakoitsija vastaa kaikesta tarvittavasta tiedottamisesta rakennuttajalle koko työn ajan.

19 Turvallisuusasiakirja 19 / Aikarajoitukset Kovaa ääntä ja pölyä aiheuttavat työt on suoritettava niin että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa naapureille Paloturvallisuus Urakoitsija laatii teettämistään tulitöistä kirjallisen valvontasuunnitelman, joka toimitetaan ennen työn aloittamista päätoteuttajan edustajalle allekirjoitettavaksi. Tulitöitä saavat tehdä vai ao. tulityökortin omaavat henkilöt. Urakoitsijan on muutenkin osaltaan huolehdittava paloturvallisuuden ylläpidosta Kaluston laatu- ja turvallisuusvaatimukset Koneiden ja laitteiden on täytettävä niitä koskevat turvallisuusmääräykset. Työssä käytettävät koneet ja laitteet tulee olla turvallisia ja käyttötarkoitukseen sopivia. Urakoitsija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden turvallisuudesta. Tiealueilla ja muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on koneiden erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneiden ja liikenteen välissä on tarvittaessa oltava riittävät suojavyöhykkeet. Työssä käytettävissä kuormaus- ja kuljetusajoneuvoissa tulee olla määräysten mukaiset peruutushälyttimet. Koneille ja laitteille tehdään päivittäiset toimintakokeilut niiden käyttäjien toimesta. Urakoitsijan on huolehdittava, että sen käyttämät sähkölaitteet ja sähkökäyttöiset koneet on tarkastettu asianmukaisesti ja ovat niitä koskevien turvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa.

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt

Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt ja -säännöt Sivu 1/11 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Yläasteen kaksikerroksisen osan purku-urakka Turvallisuusasiakirja ja turvallisuusäännöt Asiakirjan versiopäivitykset 15.2.2016, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2019 Tilaaja: SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ RATAKATU 36 Hanke: TOIMISTOTILOJEN JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT Asiakirjan versiopäivitykset 22.2.2019, Pertti Jalonen, Luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka, Turvallisuusasiakirja, kokonaisurakka 1. YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.10.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska Hanke: Jokirannan koulu A-rakennus purku-urakka Visalantie 5, 84100 Ylivieska

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Kasavuoren koulukeskus / liikuntasalin lattian uusinta TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kasavuoren koulukeskus / liikuntasalin lattian uusinta TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Kasavuoren

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Petterinkulma Oy Kirkonsalmentie12 74120 Iisalmi Hanke: Asuinkerrostalojen ikkuna- ja parvekeoviremontti Kannelkuja 4 AB Töyrykatu 4 CDE Töyrykatu 6 ABC Töyrykatu 6 DEF KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.2.2017 KITTILÄN LUKIO JULKISIVUKORJAUS TYÖ 1894 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 15.10.2016 Sivu 1/9 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Oitin ala-asteen väistötilat 2017 PYSTYTYSTYÖN JA PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.5.2018 Sivu 1/9 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Hanke: Äänekoski, Kymppitalon purku TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUS- ASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET HATTULAN VANHAN KUNNANVIRASTON ALUE PURKU-URAKKA VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY Linnoitustie 5, 02600 Espoo 2 (7) Sisällys 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Pöytyän kunta Keskuskeittiö 1 Pöytyän kunta KESKUSKEITTIÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Insinööritoimisto H. Kiiski Oy 20.12.2017 Pöytyän kunta Keskuskeittiö 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Päivämäärä Datum KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Kasavuoren koulukeskus, keskuskeittiön laajentaminen

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päiväys 12.4.2018 Savonlinnan Vuokratalot Oy / Hilkanhaka 7 ja 8 purku-urakka Kuusniementie 17 B ja 19, 57600 Savonlinna Savonlinnan Vuokratalot Oy Puistokatu 13 57100 Savonlinna

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus

Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus LAPINLAHDEN KUNTA pvm 4.1.2019 TEKNINEN OSASTO Asematie 4, 2.krs 73100 LAPINLAHTI Rakennuttajan turvallisuusasiakirjat Osa: Menettelyohjeet Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjaus 2 (5) SISÄLTÖ

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI

KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Porvoon kaupunki KEVÄTLAAKSONKALLION ASE- MAKAAVA-ALUE 481, MASSAS- TABILOINTI Turvallisuusasiakirja KEVÄTLAAKSONTIE, NIITTYSYRJÄNTIE, PUISTOKÄYTÄVÄ 2 JA PUISTOKÄYTÄVÄ 6 Viite 1510017110 Versio URAKKALASKENTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ALASTAROHALLI

LOIMAAN KAUPUNKI ALASTAROHALLI LOIMAAN KAUPUNKI VESIKATTEEN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Loimijoentie 78 puh. 045 6727575 32440 Alastaro s-posti: jani.kilpi@suunnittelukilpi.fi 2 (8) Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 n tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA

TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA 29.3.2018 Sivu 1/10 Projektinumero: HERNEJÄRVI Tilaaja: Iisalmen kaupunki/ Tekninen toimiala PL 10 74101 Iisalmi Hanke: Hernejärven kouluhanke, uudisrakennus TURVALLISUUSASIAKIRJA; KVR-URAKKA Sivu 2/10

Lisätiedot

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita:

ab Ska-Plan oy TURVALLISUUSASIAKIRJA Kårkulla Samkommun Kårkullavägen 142, PARAINEN Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Tilaaja Kårkulla Samkommun Rakennuskohde Rakennus 2 Talot A, B ja C Kårkullavägen 142, Tämä turvallisuusasiakirja koskee seuraavia urakoita: Purkutyöt Versio: 1.0 Tarjouspyyntövaihe HUOM! MIKÄÄN TYÖ EI

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Nivan yritysalueen pihan saneeraus

Nivan yritysalueen pihan saneeraus Nivan yritysalueen pihan saneeraus Sisällys 0.1 RAKENNUTTAJA... 3 0.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIJA... 3 0.3 KOHDE... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 4 1.2 Toteutusmuoto ja päätoteuttajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 1 / 11 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT VNA 205 / 2009 MENETTELYTAPAOHJE 2 / 11 SISÄLLYSLUETTELO 0. KÄSITTEITÄ... 3 1. RAKENTAMISVAIHEEN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN MERKITYS...

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Sisällys. Tekninen osasto

Sisällys. Tekninen osasto 81 1/8 Sisällys 1. RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT... 2 1.1. Rakennuskohteet ja paikat... 2 1.2. Rakennuttaja... 2 1.3. Suunnittelijat... 3 2. YLEISTÄ... 3 2.1. Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS Sivu 1/10 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/10 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Tilassa Oy Loft Helsinki / Radiokatu 5 00240 Helsink TURVALLISUUSASIAKIRJA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2019 URJALAN KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA Urjalan kunta / Tekninen palvelukeskus PL 33 31761 URJALA Hanke: Yli-Uotilan sivurakennus / Työtoimintakeskus maalausurakka Turvallisuusasiakirja:

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Turvallisuusasiakirja GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Fysioterapian, hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.1.1 Rakennuttaja... 4 1.1.2 Rakennuttajan

Lisätiedot

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla

Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Työmaakohtainen perehdyttäminen rakennustyömaalla Tarkoitus; Mikään työmaa ei ole identtinen! Jokaisella työmaalla omat erityispiirteet ja vaaratekijänsä Antaa työmaalle tulevalle henkilölle tietoa yleisistä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009

TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 Pirkkalan kunta Yhdyskuntatekniikka PIR/777/5202/2018 YKSITYISTEIDEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA VNa 205/2009 24.7.2018 Pirkkalan kunta Turvallisuusasiakirja 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LAPINLAHDEN KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS Rakennustyöt 22.1.2019 JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Turvallisuuskoordinaattori Tämä

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA VANTAAN KAUPUNKI ULKOVALAISTUSTÖIDEN YLEINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Vantaan kaupunki Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 1.1 YLEISEN TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS... 1 1.2 PÄÄTOTEUTTAJA... 1 1.3 TÖIDEN YHTEENSOVITUS...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS

TURVALLISUUSASIAKIRJA KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS KOLARIN KUNTA JÄNKÄNPAIKANTIEN MUUTOS 2019 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. N TARKOITUS... 3 1.2. PÄÄTOTEUTTAJA... 3 1.3. TILAAJAN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET... 3 1.4. YHDYSHENKILÖT... 3 1.5. TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

Ilmajoen kunta TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET Palvelukeskus Kotokartano vesikaton huoltomaalaus 25.4.

Ilmajoen kunta TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET Palvelukeskus Kotokartano vesikaton huoltomaalaus 25.4. Ilmajoen kunta TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSSÄÄNNÖT MENETTELYOHJEET Palvelukeskus Kotokartano vesikaton huoltomaalaus 25.4.2018 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/7 Julkisivujen ulkomaalaustyö Tilaaja: Rauman kaupunki Isännöintitoimisto Valtakatu 2 A, PL 104 26101 Rauma Hanke: Asuinrivitalon julkisivujen ulkomaalaustyö RAKENNUTTAJAN ASUINRIVITALO 4 HUONEISTOA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja Punkalaitumen kunta Tekninen toimi 22.3.2017 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8

Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8 1 / 6 Turvallisuusasiakirja Soveltuvin osin VNa 205/2009 8 Päällystystyöt 2019 HUITTINEN SEURAAVIA YHTEYSTIETOJA KÄYTETÄÄN VAKAVISSA ONNETTOMUUSTAPAUKSISSA: YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 MYRKYTYSTIETOKESKUS HUITTISTEN

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka. Päällystystyöt Turvallisuusasiakirja

Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka. Päällystystyöt Turvallisuusasiakirja Kauhavan kaupunki Yhdyskuntatekniikka Päällystystyöt 2019 Turvallisuusasiakirja 2 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta

Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta Päivän teemat viranomaisnäkökulmasta Tarkastaja Tuuli Harjunpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Päivän teemat: Perehdyttäminen ja yhteistoiminta rakennustyömaalla Putoamissuojaus

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite on Valtioneuvoston

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot