SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 9/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ILMOITUSASIAT LAUSUNNON ANTAMINEN VALTIOVARAINMINISTE- RIÖLLE MAISTRAATTIEN YHDISTÄMISESTÄ AARRE MIKAEL KARLSSONIN VALTIONPERINTÖ PRO PARGAS RF - PRO PARAINEN RY:N TUKIHAKE- MUS PARAISTEN OSUUS MEBBIN KUSTANNUKSISTA VALTUUTETTU SAMUEL KARLSSONIN ALOITE KOS- KIEN UUDENLAISTA AJATTELUA UUDEN KUNNAN IKT-RATKAISUIHIN 109 ELINA ERIKSSONIN YM. ALOITE VANHUSTENHUOL- LON UUSISTA INTERVALLI- JA HOITOPAIKOISTA 110 PERHEPÄIVÄHOITAJA HANNELE ELON ANOMUS SIVU- TOIMILUVASTA 111 VUOSILOMAN MYÖNTÄMINEN KAUPUNGINJOHTA- JALLE 112 ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN 113 EHDOTUS KAUPUNGIN LAUSUNNOKSI KAARINAN KAUPUNGILLE SELVITYKSESTÄ "KAARINAN ASEMA TURUN KAUPUNKISEUDUN KAUPAN PALVELUVER- KOSSA"

2 9/ Lisäasiat 114 ERITYISLUOKANOPETTAJAN TEHTÄVIÄ HOITAVAN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN LUKUVUODEKSI ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN TUNTIOPETTAJAN PALK- KAAMINEN LUKUVUODEKSI Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Barbara Heinonen

3 9/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Colliander Cornelius Engman Stig Heinaro Ilkka Johansson Bert Kaanela Soile Kronehag Kurt Laiho Aira Ramstedt Mariella ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alexandersson Gia valtuuston puheenjoh taja Orell Markku valtuuston I varapu heenjoh taja Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen esittelijä ja sihteeri) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Järvinen Hanna (varajäsen Heinaro, Ilkka oli läsnä) Mattsson Kaj (varajäsen Kronehag, Kurt oli läsnä) Nyholm Tuula (varajäsen Laiho, Aira oli läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Aira Laiho Ilkka Heinaro PROTOKOLLET HAR VARIT

4 9/ FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Katarina Pihl Arkivsekr. / Arkistonsiht.

5 9/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 101 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 9/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 102 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Aira Laiho ja Ilkka Heinaro.

7 9/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 103 Liite B1 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Tiehallinnon vastaus Marja Granvikin aloitteeseen koskien Lielahdentien ja Kuitiantien liikenneturvallisuuden parantamista mm. seuraavasti: - asentamalla useampia hidastetöyssyjä Lielahden kylän alueelle, jossa nopeusrajoitus on 40 km/h - asentamalla useampia 40 km/h nopeusrajoituskylttejä tien varrelle muistuttamaan autoilijoita ja motoristeja nopeusrajoituksesta, - asentamalla kevyestä liikenteestä ja lapsista varoittavia kylttejä kylän molempiin "päihin". Liite: Vastaus oheistetaan. 2) Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja ja pidettävän kokouksen esityslista. 3) Valtiovarainministeriön kirje koskien klo Helsingissä Finlandia-talolla pidettävää seminaaria "Kunta- ja palvelurakenneuudistus - katse kohti tulevaisuuden palvelurakenteita". 4) Turun käräjäoikeuden kutsu klo järjestettävään alueelliseen neuvottelutilaisuuteen koskien käräjäoikeuden rakenneuudistusta (Paikka: Turun käräjäoikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, sessiosali 8, 3. krs). 5) Åbolands Brandkårsförbund rf:n ja Åbolands Brandkårsförbunds Damsektion rf:n kutsu kevätkokoukseen klo Hiittisiin, Dragsfjärdin kuntaan. 6) Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 11/80/2008 koskien seuraavia kuntalain muutoksia, jotka tulivat voimaan : - peruspalveluohjelmamenettely - liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan rinnastaminen kuntayhtymän hallitukseen - muutoksenhaku liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin. 7) Utajärven valtuuston haaste kaikille Suomen kuntien valtuustoille sekä

8 9/ Suomen Kuntaliiton valtuustolle painonpudotuskampanjaan. Kampanjan tarkoituksena on tuoda terveydenedistämisasiaa keskusteluun kunta- ja kuntalaistasolla. 8) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidettävän kokouksen asialista. 9) Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pidettävän kokouksen esityslista liitteineen. 10) I samma båt Samassa veneessä rf ry:n kutsu kevätkokoukseen klo Velkuan kunnantoimistossa, "Sinervon" talossa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9/ Kaupunginhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE MAISTRAATTIEN YHDISTÄ- MISESTÄ 1109/00/001/2006 KHALL 104 Liite B2-A2 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa Turunmaan maistraatin ja Turun seudun maistraatin yhdistämisestä. Uusi maistraatti kattaa koko Varsinais-Suomen. Liite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus päättää, että Paraisten kaupunki antaa seuraavan lausunnon: "Perustuslaki ja kielilaki turvaavat jokaisen oikeuden käyttää viranomaisessa omaa kieltään, suomea tai ruotsia. Ehdotus Turunmaan maistraatin ja Turun seudun maistraatin yhdistämisestä Turun seudun maistraatiksi voi vaarantaa tämän perustuslaillisen oikeuden asioiden hoitamiseen viranomaisessa omalla kielellä. Yhdistetyn maistraatin toiminta-alueella on asukkaita noin , joista arviolta enintään on ruotsinkielisiä. Tämä voi merkitä ruotsinkielisten palveluiden heikkenemistä, kun yhdistämisen tavoite eli maistraatin palveluiden tuottamisen turvaaminen pitkällä aikavälillä Varsinais-Suomen maakunnan alueella toteutetaan. Ruotsin kielen asema saattaa jäädä tuolloin selvästi taka-alalle, mikä käy ilmi jo valtiovarainministeriön lausuntopyynnöstä, jota ei saatu ruotsinkielisenä. Turunmaan kihlakunnanviraston maistraatin nykyisin tarjoamien kaksikielisten palveluiden turvaamiseksi ruotsinkielisten palveluiden takaaminen lainsäädännöllä on välttämätöntä. Lainsäädännön muutokset on toteutettava samaan aikaan kuin mahdollinen yhdistäminen toteutetaan. Uuden maistraatin toiminta-alueen väestön hyvien palveluiden saanti omalla kielellä on taattava myös jatkossa." Päätös: Keskustelun aikana Stig Engman ehdotti Aira Laihon kannattamana, että maistraatin tulee jatkaa Paraisilla entiseen tapaan.

10 9/ Keskustelun aikana Bert Johansson ehdotti Kurt Kronehagin kannattamana seuraavaa lisäystä esittelijän ehdotukseen: Paraisten toimipiste on ensiarvoisen tärkeä ajatellen sen läheisyyttä palveluiden käyttäjiin, ja kaksikielisten palveluiden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä yhteistyö Raaseporin maistraatin kanssa on etusijalla. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että keskustelun aikana esittelijän ehdotukselle oli tehty kaksi kannatettua vastaehdotusta. Kaupunginhallituksen on tämän vuoksi äänestettävä ehdotuksista. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus äänestää Engmanin ehdotuksesta ja Johanssonin ehdotuksesta. Johanssonin ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Engmanin ehdotusta kannattavat äänestävät Ei. Äänestys suoritetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin 5 Jaa-ääntä ja 3 Ei-ääntä, äänestämättä jätti yksi jäsen. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt Bert Johanssonin ehdotuksen mukaisesti. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus päättää yksimielisesti Bert Johanssonin ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän ehdotuksen täydennettynä Bert Johanssonin tekemällä lisäyksellä.

11 9/ Kaupunginhallitus AARRE MIKAEL KARLSSONIN VALTIONPERINTÖ 874/00/001/2008 KHALL 105 Liite A3 Liite: Valtiokonttorin päätös (Kaupunginlakimies:) Aarre Mikael Karlsson kuoli ilman perintöön oikeutettuja sukulaisia. Hänen jäämistönsä on siksi mennyt valtiolle. Paraisten kaupunki on anonut, että Aarre Karlssonin jäämistö tulee Paraisten kaupungille käytettäväksi hankintoihin, jotka parantavat Malmkullan vanhainkodin asukkaiden ja terveyskeskuksen vuodeosaston potilaiden viihtyvyyttä. Malmkullan piha voitaisiin aidata ja puutarhaan voitaisiin hankkia pihakalusteita. Laitoshoidon toimialapäällikkö, hoitotyön johtaja Ewa Gerkman, on lisäksi ehdottanut pensaiden ja kukkien istuttamista sekä terapiapuutarhan perustamista. Lisäksi valtionperintöä käytettäisiin digisovittimien ja uusien televisioiden hankkimiseen kaikille Malmkullan osastoille. Suunniteltuun dementiayksikköön tarvitaan myös erilaisia viihtyvyyttä lisääviä hankintoja, kuten huonekaluja, tekstiilejä ja tauluja. Vuodeosaston ulkoterassia pitäisi laajentaa ja terassille pitäisi hankkia pihakalusteita. Lisäksi potilashuoneisiin voitaisiin hankkia televisioita ja päiväsaliin uusi suurempi televisio. Molempiin yksiköihin voitaisiin lisäksi hankkia pyörätuoleja, geriatrisia tuoleja, potilasnostimia ja vastaavanlaisia apuvälineitä. Valtiokonttori on päättänyt luovuttaa Paraisten kaupungille Aarre Karlssonin kuolinpesän omaisuuden. Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus päättää luovuttaa Aarre Mikael Karlssonin jäämistön hallinta- ja käyttöoikeuden sosiaali- ja terveyslautakunnalle, joka oikeutetaan käyttämään jäämistöä tarkoituksiin, jotka käyvät ilmi Valtiokonttorin päätöksestä. Lautakunnalle ilmoitetaan päätöksestä pöytäkirjanotteella ja perukirjan jäl-

12 9/ jennöksellä. Pöytäkirjanote lähetetään myös pesänhoitaja VT Henrik Lindholmille, Lakiasiaintoimisto Lindholm Oy Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 9/ Kaupunginhallitus PRO PARGAS RF - PRO PARAINEN RY:N TUKIHAKEMUS 815/02/027/2008 KHALL 106 Liitteet A4-5 Liite: Pro Pargas rf - Pro Parainen ry:n kaksi tukihakemusta (Kaupunginlakimies:) Pro Parainen ry:n ensimmäinen hakemus sisältää anomuksen 335 euron kuukausittaisesta tuesta, siis yhteensä euron tuesta vuonna Yhdistyksen puheenjohtajan kanssa käymissään keskusteluissa toimialapäällikkö on ilmoittanut, että tällaisia ylimääräisiä määrärahoja ei ole budjetoitu vuo delle 2008, eikä asiaan siksi ole esitettävissä välitöntä myönteistä ratkaisua. Yhdistys on jättänyt hakemukseensa täydennyksen, joka on päivätty Yhdistys ilmoittaa molemmissa hakemuksissa keskustelleensa kiinteistölaitoksen kanssa, jonka ilmoitetaan olevan valmis an ta maan yhdistykselle Vapparintiellä sijaitsevan rakennuksen käyttöoikeu den vuokratta. Koska yhdistys kuitenkin samaan aikaan on anonut avustusta ti lojen käyttämiseen, kaupunginhallituksen tulisi ennen asian ratkaisemista saada kiinteistöpäälliköltä kirjallinen selvitys siitä, mistä rakennuksesta on kyse ja mitä hän mahdollisesti on sopinut yhdistyksen kanssa. Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus päättää pyytää kiinteistöpäälliköltä lausuntoa, jossa hän selvittää yksityiskohtaisesti - mitä kiinteistöä asia koskee ja miksi se on tyhjänä - mitä Pro Parainen ry:n kanssa on mahdollisesti sovittu kaupungin kiinteistön käyttämisestä vuokratta - mitä muuta kiinteistön käytön ehdoista on sovittu, ja mitä osapuolet ovat mahdollisesti sopineet siitä, kuinka kauan Pro Parainen ry voisi pitää kiinteistöä käytössään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 9/ Kaupunginhallitus PARAISTEN OSUUS MEBBIN KUSTANNUKSISTA /02/029/2008 KHALL 107 (Kaupunginlakimies:) Turunmaan seutu ry:n hallitus on todennut, että Mebbi on tähän asti katsottu operatiiviseksi toiminnaksi, jota on rahoitettu hankevaroin. Mebbi, jonka vuosibudjetti on euroa, ei enää vuonna 2008 saa hankerahoitusta. Summaan sisältyvät sekä ohjelmistolisenssit että henkilöstökustannukset. Turunmaan seutu ry:n hallitus on päättänyt, että se varmistaa Mebbin toiminnan vuonna 2008 ja että toiminta sen jälkeen jatkuu kuten nykyisin, rahoitusmuodosta riippumatta. Turunmaan seutu ry on tämän jälkeen jakanut kustannukset jäsenkuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Paraisten osalta lasku on asukasta x 2,59 + alv. Arvonlisäveroton summa on ,14 euroa. Tällaista ostopalvelua Turunmaan seutu ry:ltä ei ole otettu huomioon vuoden 2008 talousarviossa, mutta Mebbin toiminnan jatkaminen vuonna 2008 on ollut välttämätöntä. Vuodeksi 2009 puolestaan tulevan yh dis ty vän kun nan kehittämisosasto harkitsee taloudellisesti edul li sem paa IKT-rat kaisua samalle käyttäjäryhmälle, joka tätä nykyä käyt tää Meb biä. Tämän li säkustannuksen johdosta keskushallinnon ostopalve luihin on todennäköi sesti tarpeen hakea lisämäärärahaa, mutta toimiala pyr kii en sisi jaisesti sääs tämään muissa ostopalveluissa. Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Mebbiin liittyvien ,14 euron osto pal ve lui den mak samisen vuonna Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VALTUUTETTU SAMUEL KARLSSONIN ALOITE KOSKIEN UUDENLAISTA AJATTELUA UUDEN KUNNAN IKT-RATKAISUIHIN 406/01/015/2007 KVALT 54 / Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi seuraavan aloitteen: "Uudenlaista ajattelua uuden kunnan IKT-ratkaisuihin Perusteilla oleva uusi läntisen Turunmaan kunta tulee vaatimaan laajaa IKT-järjestelmää. Toimiva IKT-järjestelmä on äärimmäisen tärkeä kaikkien asukkaiden tavoittamiseksi ja hyvien palveluiden ylläpitämiseksi saaristossa. Katsonkin siksi, että meidän tulisi jo nyt selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja räätälöidyn ja kustannustehokkaan IKT-järjestelmän luomiseksi uuteen kuntaamme. Paraisten kaupungilla on tällä hetkellä runsaat 350 tietokonetta, joista melkein kaikissa on Windows-käyttöjärjestelmä ja MS Office. Näistä ohjelmistoista maksetaan vuosittain Microsoftille runsaan 250 euron lisenssimaksu konetta kohden. Microsoftin lisenssimaksuihin kulutettava summa kaupungissamme on yhteensä yli euroa vuodessa. Uudessa kunnassa tullaan tarvitsemaan paljon suurempaa IKT-verkostoa ja uusia ohjelmistoja, jotka varmasti lähestulkoon tuplaavat lisenssikulut uudessa kunnassa mikäli Microsoftin ja muiden kaupallisten ohjelmistovalmistajien tuotteiden käyttämistä jatketaan. Ehdotan, että uudessa kunnassa etusijalle asetettaisiin avoimen lähdekoodin ohjelmistot, ns. Open Source Software (OSS). OSS-ohjelmistoille on tunnusomaista, että ne on rekisteröity vapaalla lisenssillä, eli kenellä tahansa on oikeus käyttää, jakaa ja muuttaa niitä vapaasti. Esimerkkejä vapaista ohjelmistoista ovat mm. Mozilla Firefox, Linux, Open Office, MySQL och Apache. Tämä merkitsisi sitä, että uusi kunta käyttäisi mahdollisimman pitkälle Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää, Open Officea Microsoft Officen sijaan ja muita tarvittavia OSS-ohjelmistoja. Tätä nykyä kaikille tavallisimmille kaupungin käyttämille ohjelmistoille on olemassa OSS-vaihtoehdot. Palkanlaskennassa ja karttojen piirtämisessä käytettäviin erikoisohjelmiin olisi kuitenkin luultavasti jatkossakin pakko käyttää Windowsia, mutta myös niiden kohdalla vaihtoehtoiset ohjelmistot tulee selvittää. Ihmiset, jotka eivät koskaan ole käyttäneet Linuxia, ovat usein ennakkoluuloisia ja luulevat Linuxin käytön olevan paljon hankalampaa kuin Window-

16 9/ sin käyttö. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Olen itse käyttänyt Linuxia vajaan vuoden ja voin sanoa omien kokemusteni perusteella, että itse käyttö on yhtä helppoa, jos ei helpompaakin kuin Windowsin käyttö, kunhan kaikki asennukset on tehty. Etuna on se, että Linuxin avulla pääsee käyttämään kymmeniätuhansia laadukkaita ilmaisohjelmia, eikä virusohjelmia tai ongelmia ns. spywaren kanssa ole. Lisäksi Linux on vakaampi kuin Windows ja sisältää vähemmän turvallisuusriskejä. eweekissä 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan Linux-kernelissä (Linux-käyttöjärjestelmäytimessä) on keskimäärin 0,17 turvallisuusvirhettä koodirivillä, kun kaupallisten tuotteiden vastaava luku on turvallisuusvirheen paikkeilla koodiriviä kohden. Käytännössä tällainen siirtyminen ilmaisohjelmiin merkitsisi tuntuvaa säästöä lisenssimaksuissa ja mahdollisuutta saada räätälöity, turvallinen IKT-järjestelmä, joka soveltuu uuden kunnan tarpeisiin. Samalla tämä toisi hyvää PR:ää kaupungille. Kustannuksia aiheutuisi henkilöstön koulutuksesta, konsulttipalkkioista ja mahdollisesti ns. Enterprise Linux -käyttöjärjestelmien ostamisesta. Enterprise Linux -käyttöjärjestelmät on tehty yritysten ja valtion laitosten käyttöön (maksettava summa oikeuttaa käyttötukeen). Meidän tapauksessamme uuden IKT-järjestelmän toimimaan saaminen vaatii joka tapauksessa konsultteja ja henkilöstön koulutusta, joten siirtyminen Linuxiin olisi erityisen edullista juuri tässä vaiheessa. Sitä paitsi Windows Vista ja uusi Microsoft Windows -paketti lienevät niin erilaisia vanhoihin versioihin verrattuna, että niihinkin siirtyminen vaatisi henkilöstön koulutusta. Uusi kuntamme ei olisi ensimmäinen maailmassa siirtyessään Linux OSS IKT-järjestelmään. Muiden muassa Ranskan parlamentti, Yhdysvaltojen puolustusvoimat ja norjalainen Bergen ovat siirtyneet käyttämään Linuxia. Uudessakaupungissa on parhaillaan menossa hanke, jossa selvitetään mahdollisuutta siirtyä vapaisiin ohjelmistoihin, ja jo nyt kaikkiin uusiin tietokoneisiin asennetaan Microsoft Officen sijaan Open Office. Nauvossa hallinto käyttää jo Open Officea. Linux-käyttöjärjestelmään siirtyvien koulujen määrä lisääntyy Suomessa koko ajan. Ehdotan, että nyt asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on asiantuntijoiden avustuksella selvittää, missä laajuudessa uudessa kunnassa voitaisiin siirtyä vapaisiin ohjelmistoihin, ja että kaikkiin kaupungin tietokoneisiin asennetaan mahdollisimman pian testikäyttöön Open Office Microsoft Officen sijaan. Sen lisäksi seuraava kaupungin kouluista, johon hankitaan tietokoneita, voisi ottaa käyttöön Linux-käyttöjärjestelmän testaustarkoituksessa. Linux-ratkaisuja ja konsulttipalveluita myyvien yritysten nettiosoitteita:

17 9/ " KHALL Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää nimittää opetuspäällikkö Pau la Sundqvistin aloitteen valmistelusta vastaavaksi vastuuhenkilöksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 108 IT-yksikön selvitys asiassa kuuluu: "Linux Yleistä Paraisten kaupungin IT-yksikkö on tutkinut Microsoftin ohjelmistojen, Linuxin ja muiden vaihtoehtoisten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käyttöä ja niiden mukanaan tuomia mahdollisia kustannussäästöjä. Työasemien käyttöjärjestelmien osalta on käynyt ilmi että sovellustoimittajien tuki muille kuin Windowsille on varsin puutteellinen. Tämä koskee työasemia, joissa käytetään operatiivisia ja hallinnollisia sovelluksia, kuten esim. taloushallinnon, palkanlaskennan, terveystoimen, sosiaalitoimen ja ympäristötoimen erikoissovellukset. Linux-käyttöjärjestelmä ja OpenOffice toimistosovellus ovat sen sijaan osoittautuneet erittäin hyviksi vaihtoehdoiksi kirjaston asiakaskoneissa. Olemme käyttäneet kyseisiä sovelluksia kirjastossa noin kolme vuotta, ja todenneet että ylläpidon tarve on selvästi vähentynyt. Paraisten Lukiossa oppilaiden surffailukoneissa käytetään myös Linuxia. Nauvon kunta käyttää Linux-pohjaista Thin Client järjestelmää kouluis-

18 9/ saan. Tämän järjestelmän soveltuvuutta laajempaan käyttöön kouluissa tullaan tutkimaan. Thin Client periaatteella voidaan pidentää työasemien käyttöikää ja vähentää ylläpidon tarvetta ja saada siten kustannussäästöjä. Palvelimien käyttöjärjestelmänä Paraisten kaupunki on käyttänyt Linuxia jo pitkään. Tällä hetkellä Linux-alustalla ajetaan WM-Datan toimittamia hallinnollisia sovelluksia ja tietokantaa sekä terveystoimen sovelluksia ja tietokantaa. Koulukeskuksen palomuurina toimii Linux-palvelin. Lisäksi Linuxia käytetään muun muassa kaupungin kotisivujen hosting-palvelussa. Microsoft ohjelmistolisenssit Paraisten kaupungilla on Microsoftin kanssa kaksi erillistä lisenssisopimusta. Hallinnon sopimus (Enterprise Agreement) kattaa 180 hallinnon käytössä olevaa työasemaa. Suomen kuntaliitto on neuvotellut Microsoftin kanssa kaikille kunnille yhtenevät sopimusehdot. Paraisten kaupungin valitsema sopimusmalli on ns. omistusmalli. Tässä mallissa ohjelmistolisenssit siirtyvät kaupungin omistukseen kolmen vuoden sopimuskauden jälkeen (aikaisemmin käytössä oli vuokramalli). Työasemakohtainen yksikköhinta on 256,19 euroa vuodessa. Sopimus sisältää Officen lisäksi useiden eri palvelinjärjestelmien työasemakohtaisen käyttöoikeuden (katso lista alla). Enterprise-sopimus kattaa seuraavien tuotteiden käyttöoikeudet: o Microsoft Office 2007 Professional + o Microsoft Windows -käyttöjärjestelmäpäivitys (mikä tahansa yrityskäyttöön tarkoitettu Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä käy päivityspohjaksi) o Microsoft Core CAL Suite: Windows Server CAL, Exchange Server Standard CAL (aiemmin Exchange Server CAL), Office SharePoint Server Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License. Koulujen sopimus (School Agreement) sisältää vastaavat käyttöoikeudet koulujen, koulutoimiston ja kirjaston työasemille. Paraisten sopimus on 150 työasemalle. Työasemakohtainen yksikköhinta on 51 euroa vuodessa. Voimassa oleva kolmen vuoden sopimus on vuokramallinen ja muutetaan sopimuskauden päätyttyä omistusmalliksi (vrt. hallinnon sopimus). Seuraavassa selvitys Paraisten kaupungin operatiivisista sovelluksista. Paraisten kaupungin tärkeimmät ohjelmistot ja niiden soveltuvuus Linux-käyttöön (tilanne ) (ohjelmistot jäävät pääosin myös uuden kunnan käyttöön):

19 9/ Pegasos taloushallinto (Logica): Tietokanta Oracle, ajetaan Linux-käyttöjärjestelmässä Työasemien client vaatii Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän Rondo, sähköinen ostolaskujen käsittely (Logica): Palvelinohjelmisto Windows Server Selainpohjainen (java), toimii yleisimmissä selaimissa Pegasos henkilöstöhallinto (Logica): Tietokanta Oracle, ajetaan Linux-käyttöjärjestelmässä Työasemien client vaatii Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän ProConsona sosiaalitoimi (Logica): Tietokanta Oracle, ajetaan Linux-käyttöjärjestelmässä Työasemien client vaatii Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän Xcity paikkatietojärjestelmä (Tekla): Tietokanta Oracle, ajetaan Windows-käyttöjärjestelmässä Työasemien client vaatii Microsoft Windows-käyttöjärjestelmän Pegasos terveystoimi (Logica): Tietokanta Oracle, ajetaan Linux-käyttöjärjestelmässä Tuetut työasemaympäristöt: Windows 2000 ja Windows XP Pegasos WinHit (hammashoito) (InNet/Logica) Tietokanta Titanium, ajetaan Windows-käyttöjärjestelmässä Tuetut työasemaympäristöt: Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmä (Documenta Oy): Tietokanta Microsoft SQL Server Komponenttiohjelmisto, vaatii Windows Server WWW-ympäristö, Internet Information Server, vaatii Windows Server Tuetut työasemaympäristöt: Windows 2000, Windows XP ja Windows Vista Tuetut selaimet työasemissa: Interne Explorer (activex) Terveystoimen materiaalinhallinta (Abilita Ab): Tietokanta Microsoft SQL Server, vaatii Windows Server Palvelinohjelmisto Windows Server Tuetut työasemaympäristöt: Windows 9x, Windows NT, windows 2000 ja Windows XP Vesilaskutus (Abilita Ab): Tietokanta Microsoft SQL Server, vaatii Windows Server

20 9/ Palvelinohjelmisto Windows Server Tuetut työasemaympäristöt: Windows 9x, Windows NT, windows 2000 ja Windows XP Gemini kirjastojärjestelmä (Abilita Ab): Tietokanta Microsoft SQL Server, vaatii Windows Server Palvelinohjelmisto Windows Server Tuetut työasemaympäristöt: Windows 9x, Windows NT, windows 2000 ja Windows XP MD-Tyko työvuorosuunnittelu (Logica): Palvelinohjelmisto Windows Server Tuetut työasemaympäristöt: Windows 9x, Windows NT, windows 2000 ja Windows XP Toimisto-ohjelmisto: Microsoft Office Enterprise Agreement, sopimus voimassa vuoden 2009 loppuun Voidaan periaatteessa korvata esim. OpenOffice-ohjelmistolla Verkkokäyttöjärjestelmä: Microsoft Window Server, Active Directory Sähköposti: Microsoft Exchange Server Palvelinympäristö Windows Server Integroituu verkkokäyttöjärjestelmään (single sign-on) Työasemissa joko Outlook, tai yleisimmillä selaimilla (esim. Mozilla ja IE) Kotisivut: Ulkoistettu, julkaisujärjestelmä Satama Interactiven toimittama Toimittajalla Linux-pohjainen järjestelmä Uuden kunnan IT-ympäristö Ottaen huomioon perustettavassa kunnassa tällä hetkellä käytössä olevien operatiivisten järjestelmien vaatimukset palvelin- ja työasemakäyttöjärjestelmille, voidaan todeta, että siltä osin Linux käyttöjärjestelmän käytön laajentaminen on mahdotonta. Mikäli ohjelmistotoimittajat pystyvät jatkossa tuottamaan aidosti käyttöjärjestelmä- ja selainriippumattomia sovelluksia, tulee tilanne arvioida uudelleen. Opetustoimessa tilanne on toinen. Oppilaskäytössä Linuxin, OpenOfficen ja muiden OSS-ohjelmistojen hyödyntämistä nykyistä laajemmin tulee selvit-

21 9/ tää. On tärkeää selvittää miten paljon koulutusta ja tukea opettajat tarvitsevat omaksuakseen uusia työkaluja ja löytyykö omasta organisaatiosta riittävästi Linux-osaamista. ATK-opetusympäristön tulee myös antaa hyvät edellytykset omaksua niitä työvälineitä joita jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitaan. Nykyisessä IT-yksikössä on laajalti osaamista ja kokemusta Windows-pohjaisten järjestelmien toteuttamisesta ja ylläpidosta. Hyödynnämme esim. automaattista ohjelmistojen ja päivitysten jakelua verkossa. Näin voidaan omalta osaltaan vähentää henkilöstöresurssien tarvetta ja toisaalta hyödyntää olemassa olevia resursseja tehokkaammin kehitystyöhön ja käyttäjien opastamiseen. Vastaavan toiminnallisuuden saavuttaminen muilla työkaluilla vaatisi runsaasti konsulttiapua ja koulutusta IT-henkilöstölle. Uuden kunnan IT-infrastruktuurin yhdistäminen vaatii runsaasti resursseja jotta tietoliikenneyhteydet ja tärkeimpien sovellusten toimivuus voidaan taata hyvissä ajoin. Tästä johtuen suuria muutoksia IT-ympäristöön ei kannata suunnitella ennen kuin yhdistymisprosessi on saatu kunnialla läpi. Kun tilanne vähitellen normalisoituu, voidaan resursseja vapauttaa jälleen tutkimaan tarkemmin erilaisia vaihtoehtoja, kuten vapaan lähdekoodin ohjelmistoja. Kaupungin IT-yksikkö tulee yhdessä hallintokuntien ja yhteistyökumppaniensa kanssa jatkossakin selvittämään vaihtoehtoisia toteutusmalleja toimivan ja kustannustehokkaan IKT-ympäristön kehittämiseksi. Paraisten kaupungin IT-yksikkö / Kai Kalliolevo, " Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkitään samalla loppuun käsitellyksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 9/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ELINA ERIKSSONIN YM. ALOITE VANHUSTENHUOLLON UUSISTA INTERVALLI- JA HOI- TOPAIKOISTA 1012/20/2008 KVALT Aloite kuuluu: "Kuten tunnettua vanhusväestön osuus kasvaa koko ajan. Vanhukset elävät yhä pitempään ja usein myös varsin hyväkuntoisina, mutta myös hoitoa ja hoivaa tarvitsevien vanhusten määrä kasvaa. Hoitokustannukset ovat myös entistä suuremmat, koske ei pystytä tarjoamaan kaikille asianmukaista hoitopaikkaa. Esimerkkinä mainitsen 88-vuotiaan vanhuksen, joka toimitettiin aivoinfarktin takia TYKS:iin hoidettavaksi. Hän oli sisätautiosastolla 12 vuorokautta koska Turunmaan sairaalassa eikä Paraisten terveyskeskuksen vuodeosastolla ollut tilaa ennen kuin hänet siirrettiin Turunmaan sairaalaan sisätautiosastolle jatkohoitoon ja kuntoutettavaksi. Hän oli Turunmaan sairaalasssa 26 vuorokautta odottaen samalla koko ajan siirtoa Paraisten terveyskeskuksen vuodeosastolle. Siirtoa ei lopultakaan tullut, koska vuodeosastolta ei vapautunut po. aikana paikkaa eikä vanhus tarvinnut enää sairaalahoitoa, vaan hän olisi tarvinnut esimerkiksi vanhainkodista intervallipaikan tai jonkin muun väliaikaisen hoitopaikan, jotta hänelle olisi saatu hankittua nykyistä asuntoa parempi asunto. Vanhus ei ole saanut vieläkään parempaa asuntoa, mutta sukulaiset saivat hänet sijoitetuksi väliaikaisesti toisen omatoimisesti toimeentulevan, mutta erinäisiä sairauksia sairastavan 79-vuotiaan vanhuksen luo. Kesäksi 88-vuotias mummo ilmeisesti menee omaan mökkiinsä asumaan, mutta syksyksikään tilanne ei liene ratkaistu, sillä Koivukotoon on yli 30 vanhusta jonossa ja seurakunnankaan asunnoissa ei ole tilaa. Vapailta markkinoilta kenties saattaa onnistua vuokramaan yksiön, mutta mikään ei ole varmaa. Ehdotan, että perustetaan pikaisesti intervalli- ja hoitopaikkoja niin lyhytaikaista hoitoa kuin jatkuvaa hoitoakin tarvitseville. Kotihoito ei aina pysty korvaamaan hoitopaikkaa. Lisäksi kaupungin pitää selvittää kohtuuhintaisten vanhusten asuntojen saatavuus. Kun todetaan, että niitä ei ole riittävästi, niin asianmukaisiin toimiin on ryhdyttävä." Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi.

23 9/ KHALL 109 Ehdotus: (Kaupunginlakimies) Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmistelua varten. Vastuuhenkilöksi nimetään vanhustyön johtaja Gun Sirén. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 9/ Stadsstyrelsen/Kaupunginhallitus FAMILJEDAGVÅRDARE HANNELE ELOS ANHÅLLAN OM BISYSSLOTILLSTÅND 801/03/031/2008 SST 110 (Personalchefen) Familjedagvårdare Hannele Elo har anhållit om tillstånd från Pargas stad för att köra taxi som bisyssla. I ansökan meddelar hon att hon kommer att köra taxi bara på fritiden. Hennes närmaste förman Hannele Johansson förordar ansökan, hon har utrett att taxiverksamheten på veckoslutet inte påverkar hennes jobb. Förslag: (Stadsjuristen) Stadsstyrelsen beslutar bevilja Hannele Elo det ansökta tillståndet för bisyssla. Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Aika: 09.12.2013 klo 19:00-19:20 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 95 Kokouksen ärestäytyminen 4 96 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti

Lisätiedot