Rucola Plus - rahoitusselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rucola Plus - rahoitusselvitys"

Transkriptio

1 Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta hakevalla matkailuyrityksillä tai -organisaatioilla tulee olla jo Venäjäperusasiat kunnossa ja kyvykkyys viedä ideat mahdollisimman pian tuotantoon. Rahoituksen hakemisen lähtökohtana on omien palveluiden ja markkinoinnin kehittäminen ja verkoston avulla toteutettavat markkinointi Tässä selvityksessä on koottu yhteen rahoituskanavat, joista rahoitusta/tukea voi hakea? Miten sitä voi hakea? Mitä vaatimuksia ja/tai reunaehdot rahoituksen/tuen saamiselle on? Mitä lähdetään rahoittamaan/tukemaan? Rahoitusselvityksen aineiston lähteenä on käytetty pääosin eri rahoittajatahojen ja rahoitusohjelmien internet-sivuja. Selvityksessä on merkitty linkki jokaisen rahoittajatahon internet-sivuille, koska niistä saa ajankohtaisimman tiedon eri rahoituksista. Olen kerännyt rahoituksista ja tuista muun muassa seuraavia tietoja: nimi lyhyt sisältökuvaus ja reunaehdot kenelle rahoitusta voidaan myöntää hakuaika tuen koko/määrä lisätietoja antavan nettisivun osoite ja /tai taho sekä

2 Tekes Tekes on teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, joka rahoittaa haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä antaa asiantuntijaneuvoja yritysten kehittämiseksi kansainväliseen suuntaan. Tekes:n Yritysrahoitukset Tekes on ensisijaisesti tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittaja. Se rahoittaa yrityksiä, joiden haasteelliset kehityshankkeet tähtäävät kasvuun, kansainvälistymiseen ja edelläkävijyyteen. Rahoitusta hakevat projektit kilpailevat rahoituksesta keskenään ja siksi hyväkin projekti voi jäädä joskus ilman rahoitusta. Rahoitus voi olla avustusta, lainaa tai näiden yhdistelmä. Tekes on osarahoittaja ja siksi projektin kokonaisrahoitus pitää suunnitella jo etukäteen (asiakkaan omarahoitusosuus on noin 50 %:a). Maksatukset ovat pääosin jälkeenpäin (noin puolivuosittain raportoinnin yhteydessä), minkä vuoksi yrityksen täytyy aina pystyä kattamaan projektin kustannukset ensin itse. Yrityksen tulee osoittaa, että sillä on myös edellytykset tulosten hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Tekes:n rahoitusosuus määräytyy projektin uutuusarvon, markkinaetäisyyden sekä yrityksen koon mukaan. Rahoitus edellyttää kehittämistoiminnan projektointia. Tekes arvioi yritystä ja projektia aina kokonaisuutena. Arvioitavia osaalueita ovat: Tekes:n rahoituksen vaikutus tavoiteltava liiketoiminta sekä kehitettävä innovaatio (uutuusarvo) tai osaaminen hakijan voimavarat, taloudelliset edellytykset ja verkottuminen projektin välilliset vaikutukset Kehittämisen kokonaiskustannukset tulee olla yleensä yli , sitä pienemmät kehittämishankkeet ohjataan ELY -keskukseen tai muille rahoittajille. Tekes:n rahoituksen avulla yritys voi kehittää liiketoimintamallia, liiketoimintastrategiaa, kumppanuuksia ja verkostoja, tuotteita, palveluita, konseptointia, tuotanto- ja palveluprosesseja sekä työorganisaatioiden kehittämisen rahoituksella organisaatiota, johtamista ja työnteon tapoja. Eli mahdollisuuksia on monia. Tekes ei rahoita investointeja, koulutusta, markkinointia, kaupallistamista eikä vientiä.

3 Yritys -Suomen sivuilla olevan kehityspolun tuloksien pohjalta saa raportin, joka kertoo yrittäjälle oikean polun rahoitukseen ja palveluihin. Raportti kertoo kenen puoleen kannattaa seuraavaksi ottaa yhteyttä. Kun haluaa tiedustella sopiiko kehittäminen Tekes:n rahoitettavaksi, hakija voi täyttää tunnustelulomakkeen, jossa lyhyesti kuvaa: mitä aikoo kehittää, mitä uutta siitä syntyy ja millaisina tulee näkemään kehittämisen päähaasteet? Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelmalla edistetään uudenlaista palveluliiketoimintaa teollisuudessa, kaupan alalla ja liikeelämän asiantuntijapalveluissa. Ohjelma kannustaa yrityksiä uudistumaan strategisesti asiakaskeskeisillä palveluinnovaatioilla, jotka muuttavat kokonaisten klustereiden ja toimialojen toimintalogiikkaa. Tavoitteena ovat asiakkaan arkeen ja liiketoimintaan arvoa ja hyötyä tuottavat kokonaisratkaisut, jotka syntyvät yhdessä asiakkaan kanssa tehden ja kehittäen. Serve -ohjelman muodostavat Yritysten tutkimus- ja kehityshankkeet Yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeet Yritysten liiketoimintaa tukevat ohjelmapalvelut Serve tarjoaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille rahoitusta verkostoitumismahdollisuuksia työkaluja ja osaamista uusien palvelukonseptien kehittämiseen Serve julkaisee yritysten palveluliiketoiminnan selvityksiä ja raportteja, jotka lisäävät alalle tärkeää osaamista. Ohjelmaan toivotaan tutkimus- ja kehityshankkeita erityisesti pkyrityksiltä, jotka synnyttävät innovatiivisia ja monistettavia palvelukonsepteja sekä uudenlaista yritystoimintaa. Ohjelmassa tarjotaan palveluja, jotka auttavat yrityksiä palvelukeskeisten ajatteluja toimintatapojen kehittämisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa palveluinnovaatioilla.

4 Hakuaika: Yritykset voivat hakea ohjelmasta rahoitusta jatkuvasti. Tutkimusorganisaatioille järjestetään hakuja, joista tiedotetaan erikseen Tekes:n ja ohjelman sivuilla. Ohjelmapalvelut ovat avoimia myös niille yrityksille ja tutkimuslaitoksille/yliopistoille, jotka eivät osallistu ohjelmaan omalla hankkeellaan. Serve -ohjelman koordinaattori Heli Paavola (heli.paavola(at)r-m.com) tai ohjelman päällikkö Jaana Auramo (jaana.auramo(at)tekes.fi). internetosoite: Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Huom! Vaikka ohjelma on loppunut vuoden 2012 lopussa, Tekes:n rahoitus näille aloille ja vapaaajan palveluliiketoiminnan kehittämiseen ei lopu. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa vapaa-ajan palveluja, esimerkiksi matkailu, kulttuuri, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä viihde, tuottavien yritysten liiketoimintaosaamista. Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tekes edistää alan yritysten keskuudessa uudenlaista liiketoiminnan kehittämiskulttuuria, jossa haetaan rohkeasti kasvua ja kansainvälistymistä. Ohjelma tarjoaa rahoitusta ja palveluja muun muassa uusien liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehittämiseen, asiakastarpeen ja markkinoiden selvittämiseen sekä markkinointikanavien ja asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että kehittämistyö tuottaa tietoon perustuvan ja testatun kuvauksen toimintamallista, jota yritys voi laajentaa tai monistaa uusille asiakkaille. Projekteilta vaaditaan melko korkeaa haasteellisuustaso ja projektointia, ja kehitettäviltä palveluilta tai palvelukonsepteilta systemaattisuutta, monistettavuutta ja uutuusarvoa markkinoilla. Tutkimushankkeissa tavoitellaan yritysten liiketoiminnan kehittämistä tukevaa uutta tutkimusta. Tutkimusorganisaatioiden projekteilta edellytetään yhteistyötä yritysten kanssa ja useimmiten myös rahoitusta projektiin osallistuvilta yrityksiltä. Hankkeita voidaan toteuttaa myös ns. rinnakkais- ja ryhmähankkeina. Rahoitus on Suomessa rekisteröidyille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille, jotka osallistuvat vapaa-ajan palvelujen systemaattiseen kehittämiseen.

5 Hakuaika: Yrityksille jatkuva haku Tuen taso/määrä: Tuen koko vaihtelee projektityypeittäin, Tekes:n osuus % Tutkimushankkeen koko keskimäärin euroa/2-2,5 vuotta, Tekes:n tuki 60 %, hyödynsaajat kuten yritykset (min 3) vähintään 10 %, loput omarahoitusta. Internetosoite (sivuja ei enää päivitetä, mutta ne ovat vielä toiminnassa): Finnvera Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja. Sen toimintana on parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Valtionavustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä Venäjällä rahoittamalla etabloitumiseen liittyviä hankeselvityksiä. Finnvera Oyj toimii asiantuntijana ja yhteysorganisaationa TEM:n rahoittamissa hankkeissa. Rahoitettavan hankkeen tavoitteena voi olla: Venäjän markkinoille sopivan toimintamuodon valitseminen, kun kyseessä on tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittava yritys Hakijan tulee olla pk-yritys. Hankkeen tavoitteena ei voi olla viennin edistäminen tai pelkän myyntikonttorin perustaminen. Rahoitettavat hankevaiheet Rahoitettavia hankevaiheita voivat olla: alustava hankeselvitys (Pre-Feasibility Study) hankeselvitys ja liiketoimintasuunnitelma (Feasibility Study ja Business Plan) koulutus ja asiantuntijoiden käyttö tytäryhtiön toiminnan alkuvaiheessa muu venäläisen tytär- tai osakkuusyrityksen merkittävä kehityshanke. Hakuaika: Jatkuva

6 Tuen taso/määrä: Avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat korvaus oman henkilökunnan hankkeeseen ulkomailla käyttämästä työajasta, matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden kustannukset (esim. konsultit ja tulkit). Avustus voi kohdistua kaikkiin hankevaiheisiin ja on enimmillään euroa hankevaihetta kohti. Avustusta voi saada kolmeen eri hankevaiheeseen edellyttäen, että edellinen vaihe on suoritettu ja loppuraportoitu hyväksyttävästi Finnvera voi tarjota hankkeen varsinaiseen toteuttamiseen kansainvälistymislainoja ja -takauksia sekä vientitakuita. Jari Mehto, puh , Timo Pietiläinen, puh (Finnveran Pietarin edustusto) sähköposti: Internetosoite: Veraventure (Aloitusrahasto Vera Oy) Hakuaika: Veraventure on pääomasijoitusyhtiö, joka tekee suoria sijoituksia aikaisen vaiheen innovatiivisiin yrityksiin. Pääomatukea voi saada, mikäli yrityksellä on uskottava ja toteutuskelpoinen liiketoimintasuunnitelma. Jatkuva Internetosoite:

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy Hakuaika: Tuen taso/määrä: Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka edistää pääomasijoitustoiminnan keinoin suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua. Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Pääomasijoituksia tarvitaan kohdeyritysten kasvun rahoitukseen, kansainvälistymiseen, yrityksistä versoviin uusiin liiketoimintahankkeisiin, merkittäviin teollisiin investointeihin sekä toimiala- ja yritysjärjestelyihin. Kohteena ovat kaikki toimialat. Jatkuva Yhtiö sijoittaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa, enintään puolella sijoitettavasta pääomasta ja omistuksesta. Internetosoite:

8 Finnfund mm. Oy Nordic Russian Management Co - NORUM / Kehitysrahoitus Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yritystoiminta, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä, joihin liittyy suomalainen intressi. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi korostamme rahoituksessamme hankkeiden myönteisiä kehitysja ympäristövaikutuksia. Osakepääomasijoitus: Finnfund osallistuu yrityksen oman pääoman rahoitukseen vähemmistösijoittajana. Finnfund:n osuudesta sovitaan tapauskohtaisesti ja osakepääomasijoitus on enintään 30 prosenttia rahoitettavan yrityksen pääomasta. Yritystoiminnan vakiinnuttua Finnfund luopuu osakkuudestaan. Sijoituksesta irtaantumisen reunaehdot sovitaan osakkaiden kanssa jo rahoituksen neuvotteluvaiheessa. Investointilaina: Finnfund myöntää keskipitkiä ja pitkiä investointilainoja yrityksen perustamis- tai laajennusinvestointeihin. Finnfund:n osuus (yleensä noin 1-10 miljoonaa euroa) voi olla noin kolmannes hankkeen kokonaisrahoitustarpeesta. Hankkeissa on usein mukana myös muita rahoittajia. Investointilainan korkotasoon vaikuttavat hankkeeseen ja kohdemaahan liittyvät riskit, lainan vakuus, lyhennyksistä vapaat vuodet ja takaisinmaksuaika. Laina-aika määritellään hankkeen takaisinmaksukyvyn mukaan. Lainaan on mahdollisuus saada lyhennyksistä vapaita vuosia. Välirahoitus: Hankkeen pääomatarpeiden mukaan Finnfund:n rahoitus voidaan järjestää myös välirahoitusinstrumenteilla (esim. vakuudeton pääomalaina, etuoikeutetut osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina). Yhteisrahoitus: Voimme rahoittaa hankkeen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa, jos hankkeen rahoitustarpeet ovat suuret. Finnfund rahoittaa hankkeita yhdessä mm. Maailmanpankkiryhmään kuuluvan IFC:n, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), Aasian kehityspankin (ADB), Euroopan Investointipankin EIB:n ja muiden kehityspankkien sekä kaupallisten rahoituslaitosten kanssa. Finnfund sijoittaa ensisijaisesti suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin. Finnfund voi rahoittaa myös

9 suomalaista teknologiaa tai osaamista käyttäviä tai merkittävästi ympäristöä parantavia hankkeita. Finnfund rahoittaa hankkeita kehitysmaissa (OECD:n eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitea DAC:n määrittelemät kehitysmaat) ja Venäjällä. Hakuaika: Jatkuva Internetosoite: Nopef Nopef on rahoituslaitos, joka myöntää edullisia lainoja esitutkimushankkeiden osarahoittamiseen pohjoismaisten pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi. Esitutkimusten tulee tukea yritysten kansainvälistymishankkeita. Rahoitusta myönnetään kansainvälistymiseen. Kansainvälistymishankkeeseen on liityttävä riski hakijayritykselle ja hankkeen tulee edustaa huomattavaa investointia kohdemaassa. Hankkeeseen pitää liittyä pohjoismaista hyötyä ja elinkeinoelämän etua ja sen on luotava pitkäaikaista toimintaa kohdemaassa. Tyypillisiä investointi kohteita ovat tytäryhtiön perustaminen, yhteisyrityksen (joint venture) perustaminen tai yritysosto kohdemaassa. Projektin tulee suuntautua Nopef:n kohdealueelle eli johonkin EU:n ja EFTA:n ulkopuolella sijaitsevaan maahan. Kustannukset joita voidaan rahoittaa: yrityksen sisäiset/ulkoiset palkkakulut matkat, majoitus, kuljetus kohdemaassa lainopilliset ja taloudelliset neuvonantajat ulkopuoliset konsultit riski- ja kannattavuustutkimukset käännös- ja tulkkauspalvelut liiketoimintasuunnitelman laatiminen yhteistyökumppanien arviointi Kustannukset joita ei rahoiteta: tuotantoon liittyvät kustannukset markkinointi- ja materiaalikustannukset tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ja erilaiset testikulut

10 yleisentason markkinatutkimukset joilla ei ole selkeää yhteyttä etabloitumiseen koneet ja kalusto edustajan tai paikallisen jakelijan löytäminen koulutus Hakuaika: Rahoitusta voivat hakea pk-yritykset, joissa alle 250 työntekijää ja alle 50 miljoonan euron liikevaihto. Jos yritys on osa konsernia, se huomioidaan aina yrityskoon arvioinnissa (eli jos omistusosuus ylittää 50%). Lainaa voi hakea Pohjoismaissa toimiva pk-yritys, joka on toiminut vähintään vuoden ajan. Yritykset joilla on alan asiantuntemusta ja kokemusta sekä joilla on riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit hankkeen toteuttamiseksi. Pääsääntöisesti lainaa ei myönnetä esitutkimushankkeelle jos hakijalla on yritystoimintaa projektimaassa Hakemus käsitellään Nopef:n luottokomiteassa, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa; maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Hakemusten jättöpäivämäärät vuoden 2013 aikana ovat , , ja Hakemuksen käsittelyaika on normaalisti noin 6-8 viikkoa yllämainitusta päivämäärästä. Luottokomitea käsittelee hakemukset ohjesääntöjensä mukaisesti ja päättää tapauskohtaisesti mitkä hankkeet täyttävät vaatimukset. Joissain tapauksissa, hakemus lähetetään hallituksen käsittelyyn. Lainahakemukset arvioidaan projektin kaikkien ansioidensa perusteella. Tuen taso/määrä: Laina on korotonta ehdollista lainaa, jolla voi kattaa 40% kansainvälistymishankkeen hyväksytyistä esitutkimuskustannuksista. Laina muutetaan yleensä tueksi kun loppuraportti on hyväksytty ja jos hanke toteutuu, koko myönnetty lainasumma muuttuu tueksi. Jos hanke ei toteudu, 50% myönnetystä lainasummasta muuttuu tueksi. Internetosoite:

11 Rahoituskone Rahoituskoneen avulla saa tietoa erilaisista valtiollisista tukiohjelmista Suomessa sekä löytää ajankohtaista tietoa eri rahoitusratkaisuista. Internetosoite: Midinvest Management Oy on yksityinen pääomasijoittaja. Rahoittaa yritysten omistusjärjestelyitä sekä kasvua. Midinvest - rahastojen toimialue kattaa koko Suomen. Sijoituksia ei ole rajattu tietyillä toimialoilla tai tietyissä kehitysvaiheissa oleviin yhtiöihin. Sijoittajina rahastoissa ovat pääasiallisesti suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Sijoituskohteella tulee olla mahdollisuus arvonnousuun ja taloudelliset menestymisen edellytykset, kasvupotentiaalia muun muassa kansainvälistymällä, jo olemassa oleva tuote tai palvelu, laajat tai voimakkaasti kasvavat markkinat sekä kokenut ja yrittäjähenkinen johto. Varhaisen vaiheen hankkeissa odotamme, että tuotteet ovat kaupallistettavissa ja niihin sisältyy kilpailukykyistä osaamista. Ensimmäisen potentiaalisen asiakkaan on jo oltava näköpiirissä. Yrittäjän ja pääomasijoittajan välinen positiivinen ja luottamuksellinen suhde johtaa yhteistoiminnan onnistumiseen Hakuaika: Tuen taso/määrä: Rahoitusta keskisuurille ja pienille yrityksille joiden liikevaihto tyypillisesti 5-50 milj. euroa.. Jatkuva Vaihteleva Internetosoite:

12 ELY -keskukset: Yritysrahoitus: Käytettävissä olevat yritysrahoitusmuodot ja -linjaukset ovat eri alueilla erilaiset, joten ajankohtaisimman tiedon rahoituksista saa jokaisen ELY -keskuksen omilta internetsivuilta, jotka löytyvät internetosoitteesta: Yrityksen kehittämisavustus Voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa taikka laajentaa tai kehittää sitä. Avustuksen kohteena olevan hankkeen tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen eikä sitä voida myöntää myöskään maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen tai markkinointiin, lukuun ottamatta biopolttoaineen tuotantoon liittyviä investointeja. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen 1. kasvuun 2. teknologiaan 3. kansainvälistymiseen 4. tuottavuuteen tai 5. liiketoimintaosaamiseen. Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia.

13 Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää alueiden kehittämislain (602/2002) 38 :ssä tarkoitetulla kehitysalueella eli tukialueilla I ja II myös kunnille tai sellaisille kiinteistöyhtiöille, joissa kunta on omistajana, sellaisiin investointeihin, joissa rakennetaan toimitiloja pienille ja keskisuurille yrityksille. Hakuaika: Tuen taso/määrä: Jatkuva Muihin kehittämistoimiin enintään 50 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista. Investointeihin myönnettävä avustus pienille yrityksille vaihtelee 20 % ja 35 %:n välillä. Huomio mahdollinen ns. de minimis -tuki. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. ELY -keskuksien internet -sivuilta Harkinnanvarainen valmistelurahoitus Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten 1. valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita 2. uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä 3. kansainvälistymistä 4. kehittämiseen liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä Hankkeen tulee olla soveltuva alueella sovittuihin aluepainotuksiin, jotka löytyvät ELY -keskuksen sivuilta. Valmistelurahoituksella edistetään yrityksessä jo aikaansaadun lupaavan kehittämisidean edellyttämiä toimenpiteitä. Rahoituksen tarkoituksena on mahdollistaa myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetun tutkimus- ja kehittämishankkeen valmistelu. Valmistelurahoitusta voidaan myöntää myös kansainvälisten tutkimusohjelmien piiriin tähtäävän hankkeen valmistelutyöhön. Rahoitettavat toimenpiteet ovat tyypillisesti lyhytkestoisia selvityksiä ja sisältävät riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta hankittavia ostopalveluja.

14 Pienille ja keskisuurille yrityksille Tuen taso/määrä: Valmistelurahoitus on avustus, jota myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään euroa. Avustusta ei voida myöntää, jos hankkeen menoihin kohdistuu muuta julkista rahoitusta. ELY -keskuksien internet -sivut Yritysten yhteishankkeet ja niiden tuki Kansainvälistymisavustuksia yritysten yhteishankkeisiin myöntävät työja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto, Hämeen ELYkeskus Lahdessa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus Turussa. Lahdessa käsitellään kansainvälisiin näyttelyosallistumisiin liittyvät hakemukset. Turussa käsitellään vientiverkostoja ja kumppanuusohjelmia koskevat hakemukset. Ministeriössä käsitellään muut kuin edellä mainitut yhteishankkeet, strategiset kärkihankkeet sekä kaikki matkailua ja luovia aloja koskevat yhteishankkeet. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille, yhteisöille ja järjestöille, joilla on riittävät edellytykset jatkuvan kannattavan ja taloudellisen liiketoiminnan harjoittamiseen ja joilla on riittävät edellytykset yritysten yhteishankkeiden ja muiden avustuksen kohteina olevien hankkeiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Yhteishankkeissa tulee aina olla osallistujina vähintään neljä yritystä. Avustusten käytössä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001), valtioneuvoston asetusta (1300/2010) ja työ- ja elinkeinoministeriön antamia ohjeita Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin, avustuksen myöntämisen ehdot ja ohjeet avustuksen hakijalle (TEM/119/ /2012). Valtion vuoden 2013 talousarviossa on uusien avustusten myöntämiseen varattu 15,6 miljoonaa euroa, josta euroa on tarkoitettu erityisesti Kiinaan suuntautuvan viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen. Avustus myönnetään pienille ja keskisuurille yrityksille.

15 Tuen taso/määrä: Avustusta voidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille pääsääntöisesti enintään 50 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Yrityksen kokoluokan määrittelyssä noudatetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annettua Euroopan komission suositusta 2003/361/EY. Hakuaika: Hakemukset tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön tai ELY - keskukseen hyvissä ajoin ennen yhteishankkeen tai tapahtuman käynnistymistä. Internetosoite: Rakennerahasto Tuleva ohjelmakausi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi päättyy ja uusi ohjelmakausi on valmisteilla. Ohjelmakauden päälinjat varmistuvat vuoden 2013 aikana. Yhdeksi painopisteeksi on esitetty pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen jonka tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta. Yritysten kansainvälistyminen on yksi toimenpiteen painopisteistä. EAKR-ohjelmat ohjelmakausi : Euroopan unioni osallistuu suomalaisten alueiden kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston varoin viiden ohjelman avulla. Rahastosta tuetaan hankkeita, jotka kehittävät yrityksiä, innovaatioiden syntymistä, verkottumista, osaamista ja alueiden saavutettavuutta. EAKR - ohjelmien rahoitusta käytetään yhdessä ESR -ohjelman rahoituksen kanssa kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi. Suomessa toteutetaan rakennerahastokaudella viittä alueellista EAKR -ohjelmaa. Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Ahvenanmaa toteuttavat kukin omaa ohjelmaansa. Aluekehitysrahasto tukee yrityksiä ja alueiden rakenteellista kehitystä investoinneilla, joilla turvataan asukkaiden tasa-arvoisuus ja tulevaisuus eri maakunnissa. Aluekehitysrahasto keskittyy työllisyyden parantamiseen, alueiden kilpailukyvyn kehittämiseen ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tavoitteet kannustavat yrittäjyyteen, innovaatioiden ja verkostojen synnyttämiseen, oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen sekä alueiden saavutettavuuden parantamiseen. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma : Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen (yritykset ja yritysryhmät), Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (elinkeinoympäristöt)

16 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma : Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen, Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma : Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen, Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma : Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma : Tuleva ohjelmakausi Vuonna 2014 alkavalla uudella ohjelmakaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristövaatimukset, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle. Nykyisen ohjelmakauden kokemukset ovat pohjana tulevan kauden suunnittelulle. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on tulevalla kaudella vuoden 2013 jälkeen vastattava uusiin haasteisiin niin ruoan, luonnonvarojen kuin alueiden käytön osalta. Tavoitteena on Eurooppa strategian mukaisesti luoda älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua maaseudulle. Maaseudun mikroyritysten investointi- ja kehittämistuki - ohjelmakausi Ohjelmasta tuetaan sen tavoitteita toteuttavien, maaseudun yritystoimintaa monipuolistavien yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Avustusta on mahdollista saada investointeihin, yritysten kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Tukea voidaan myöntää maatilalla maatalouden ohella harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan sekä muille maaseudulla sijaitseville, alle kymmenen henkeä työllistäville yrityksille, jolla on alle kahden miljoonan euron vuosiliikevaihto. Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys sijaitsee ja yrittäjä asuu maaseutumaisella alueella. Tuen saaja voi olla luonnollinen henkilö,

17 avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö. Yleensä edellytetään, että yhtiön pääasiallinen tarkoitus on kyseisen elinkeinon harjoittaminen ja että yhtiön omistajat itse työhön osallistuen harjoittavat tuettavaa elinkeinotoimintaa. Hakuaika: Tuen taso/määrä: Mikroyritykselle tai yritysryhmälle, joka työllistää alle 10 henkilöä Yrityksen tulee sijaita ja yrittäjän asua maaseutumaisella alueella. Tuettavan tulee olla vuotias luonnollinen henkilö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai osakeyhtiö. Yritystukea haetaan alueellisilta ELY-keskuksilta tai paikallisilta Leadertoimintaryhmiltä. Tukea haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla ohjelmakaudelle tarkoitetulla hakulomakkeella nro 2305, 2305S tai 2305Y, joka on täyttöohjeineen saatavilla osoitteessa suomi.fi/lomakkeet. Lisäksi lomakkeita saa alueellisista ELY-keskuksista. Hakija voi ryhtyä toteuttamaan hanketta yritystukihakemuksen jättämisen jälkeen. Hankkeen käynnistäminen ennen ELY-keskuksen kirjallista päätöstä on hakijan omalla vastuulla. Käynnistystuki, enintään 50 %, Investointituki, % tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen, Kehittämistuki, enintään 50%; yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen enintään 90 % korkeintaan 3000 euron kustannuksista. Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi olla enintään 75 % kun tuki myönnetään kehittämisyhteisölle. Yritystukea voidaan myöntää enintään euroa hakemusta kohti. Tuen enimmäismäärä kolmen verovuoden aikana on euroa. (de minimis -tuki) Internetosoite:

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

YRITYKSEN RAHOITUSOPAS YRITYKSEN RAHOITUSOPAS 2014 businessoulu.com 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. KÄYTTÖPÄÄOMAN TARPEEN LASKENTA JA MINIMOINTIKEINOT 3 3. KÄYTTÖPÄÄOMAN RAHOITUS 4 4. YRITYKSEN LAAJENNUSINVESTOINTIEN RAHOITUSTARVE

Lisätiedot

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, Tekes@Pirkanmaan ELY-keskus Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä

Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Hankerahoitusta yrityksille kehitysmaissa ja Venäjällä Asiantunteva kumppani yritysten kehitysmaahankkeisiin Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaisia investointilainoja

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue

Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011. Ut a justo nisl, quis congue Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 Kannustamme yrity Lorem ipsum dolor sit ame Nulla faucibus pulvinar orc la a. Suspendisse magna ip dignissim id justo. Curabit

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

tärkein asia investointien

tärkein asia investointien 9 viennin IMuSSA Profile Vehiclen liikevaihdosta 65 70 prosenttia tulee viennistä. 11 MentoroInnILLA yritys tutuksi Bisnesenkeli panostaa yrityksen nopeaan arvonnousuun. KESÄKUU NRO 2 2012 tärkein asia

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot