VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)"

Transkriptio

1 VASTAUS (11) LUONNOS PATINE Euroopan komissiolle Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) VASTAUS EUROOPAN KOMISSION TIETOPYYNTÖÖN - EU PILOT 4975/13/ENVI, PAIKKA- TIETOINFRASTRUKTUURI (INSPIRE) Euroopan komissio on tarkastellut Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa. Komission mukaan Suomen osalta tarkastelun tulokset osoittavat, että eräissä kysymyksissä tarvitaan lisäselvennyksiä. Komissio on pyytänyt Suomen viranomaisia esittämään lisäselvennykset mennessä. Vastauksen komission selvityspyyntöön maa- ja metsätalousministeriö esittää seuraavaa: (Peruskysymykset: Pitääkö lakiin tehdä muutoksia? Riittääkö asetuksen muutokset? Vai yritetäänkö selvitä ilman muutoksia?) Suomessa Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE-direktiivi) on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä säätämällä laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) (INSPIRE-laki) ja sen nojalla asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009, muutos 1282/2009) (INSPIRE-asetus) sekä soveltamalla voimassa olevaa muuta lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Laki paikkatietoinfrastruktuurista tuli voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2009 ja asetus 12 päivänä lokakuuta INSPIRE-direktiivi saatettiin Suomessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ensimmäisten jäsenmaiden joukossa. INSPIRE-direktiivin toimeenpano perustuu keskeisesti direktiiviä täydentävien täytäntöönpanosääntöjen käyttöön. Näissä täytäntöönpanosäännöissä annetaan direktiiviä täsmällisempiä ohjeita täytäntöönpanoa varten mutta samalla myös selkeytetään myös juridista toimeenpanoa, vaikka sääntöjen tarkoitus on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä. Kaikki kansallista toimeenpanoa ohjaavat toimeenpanosäännöt on annettu komission asetuksina, joten ne ovat suoraan kansallisesti sovellettavaa lainsäädäntöä, jota ei Suomen käytännön mukaisesti kirjoiteta uudelleen kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin toimeenpanon seurantaa ja raportointia koskeva sääntö on annettu komission päätöksenä. Keväällä 2009, kun INSPIRE-direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli ajankohtaista, hyväksyttynä oli vain metatietoa koskeva joulukuussa 2008 annettu toimeenpanosääntö ((EY) N:o 1205/2008). Verkkopalveluita koskeva toimeenpanosääntö annettiin ((EY) N:o 976/2009). Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta koskeva asetus annettiin ((EY) N:o 1089/2010). Tämä sääntö käsittelee kuitenkin käytännössä vain paikkatietoaineistojen yhteentoimivuutta (vrt. esimerkiksi johdantolauseet). Direktiivin valtuutuksen ja asetuksen nimeen sisältyvä paikkatietopalveluiden yhteentoimivuuteen liittyvä toimeenpanosäännön täydennys on vielä kesken. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30, VALTIONEUVOSTO (Helsinki) puh faksi (09) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET PB 30, STATSRÅDET (Helsingfors) tfn fax (09) MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PO Box 30, FI GOVERNMENT, Finland (Helsinki) tel fax

2 2 (11) Suomen INSPIRE-laki on suunniteltu siten, että se sisältää vain ne INSPIRE-direktiivin kansallisen soveltamisen kannalta tarpeelliset asiat, joita ei ole säädetty muualla Suomen laissa tai ennetuissa/annettavissa toimeenpanosäännöissä. Samasta syytä mm. kaikkia määritelmiä ja luokitteluita, jotka sisältyvät komission asetuksina annettuihin toimeenpanosääntöihin, ei ole katsottu tarpeelliseksi tuoda osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomen INSPIRE-lakiin on lisäksi otettu vain ne asiat, jotka koskevat kansallista toimeenpanoa ja edellyttävät säätämistä lain tasolla. Tähän tarkoitus lisätä mahdollisesti tekstiä, jossa kuvataan mitkä asiat vaativat suomessa säätämistä (luovat oikeuksia tai velvollisuuksia kansalaisille..., Edellyttääkö valtion viranomaisten yhteistyöhön liittyvien periaatteiden/vaatimusten määrittely aina kansallista lainsäädäntöä?) ja mikä on hallituksen esityksen perusteluiden rooli Suomen oikeuskäytännössä? INSPIRE-direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä vastaava maa- ja metsätalousministeriö valmistautuu tarvittaessa tarkistamaan lakia paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) sekä sen nojalla annettua asetusta siinä vaiheessa kun kaikki täällä hetkellä valmistelussa olevat toimeenpanosäännöt on annettu. Käytännössä tämä tarkoittaa tarkistuksen tekemistä toteuttamista aikaisintaan vuonna 2014, kun paikkatietopalveluita koskevan komission asetuksen muutos on valmistunut. 1. Sisällytetty puutteellisesti tai ei lainkaan, Manner-Suomi 1. Näyttäisi siltä, että 3 artiklan 4 kohtaa, jossa määritellään paikkatietopalvelut, ei ole sisällytetty Suomen lainsäädäntöön. Määritelmää ei ole toistaiseksi sisällytetty INSPIRE-lakiin, koska termi on määritelty metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008, joka oli jo voimassa lakia annettaessa. Metatieto-asetuksen 2 artiklassa todetaan, että asetuksessa käytetään direktiivin 2007/2/EY 3 artiklassa säädettyjä määritelmiä. Tästä syystä kaikki direktiivin määritelmät ovat suoraan kansallisesti sovellettavaa lainsäädäntöä. Termiä "paikkatietopalvelut" on käytetty direktiivin mukaisessa tarkoituksessa INSPIRE-lain 4 :ssä 2. Paikkatietokohteen määritelmä (3 artiklan 5 kohta) näyttäisi sisällytetyn puutteellisesti, koska kansalliseen lainsäädäntöön ei ole siirretty sanoja joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen. Suomen INSPIRE-laissa paikkatietokohteen määritelmä on jaettu lain 2 :ssä kahteen osaan: Laissa tarkoitetaan 1) paikkatiedolla sellaista sähköisessä muodossa olevaa Suomen aluetta koskevaa tietoa, joka sisältää tietokohteiden ominaisuutena kohteen sijainnin välittömänä tai välillisenä viittauksena tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen; 2) tietokohteella abstraktia kuvausta todellisesta asiasta tai ilmiöstä; Sanat joka liittyy tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen sisältyy termin paikkatieto määritelmään. Edelliseen kysymykseen (1) liittyen direktiivin mukainen määritelmä on myös suoraan kansallisesti sovellettavaa lainsäädäntöä. 3. Metatiedon määritelmä (3 artiklan 6 kohta) vaikuttaisi sisällytetyn puutteellisesti, koska kansallisessa lainsäädännössä ei viitata paikkatietopalveluihin eikä täsmennetä, että tieto mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön.

3 3 (11) INSPIRE-lain 4 :ssä on käytetty metatiedosta helpommin ymmärrettävää sanamuotoa "paikkatietoaineistoja ja näitä aineistoja koskevia tietopalveluja kuvaavat tiedot (metatiedot)". Tämä sanamuoto viittaa myös paikkatietopalveluihin. Edellisten kysymysten (1,2) mukaisesti direktiivin mukaista metatiedon määritelmää sovelletaan suoraan metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 nojalla. Direktiivin metatiedon määritelmään liittyvä täsmennys "tieto mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja -palvelujen löytämisen, luetteloinnin ja käytön" kohdistuu lähinnä metatietoa koskevan komission asetuksen valmisteluun ja asetuksen vaatimuksiin metatiedon sisällöstä. 4. Määritelmät yhteentoimivuus (3 artiklan 7 kohta), INSPIRE-paikkatietoportaali (3 artiklan 8 kohta) ja kolmas osapuoli (3 artiklan 10 kohta) näyttäisivät jääneen sisällyttämättä kansalliseen lainsäädäntöön. Edellisten kysymysten (1,2,3) mukaisesti direktiivin mukaisia määritelmiä sovelletaan suoraan metatietoa koskevan komission asetuksen (EY) N:o 1205/2008 nojalla. Mikäli tätä mallia (viittaus komission asetukseen) ei pidetä riittävän selkeänä, määritelmät voidaan lisätä kansalliseen INSPIRE-lakiin lain tarkistuksen yhteydessä siltä osin kun termejä käytetään kansallisessa laissa. INSPIRE-laissa ei käytetä termiä "kolmas osapuoli", koska sama asia on ilmaistu lain 10 :ssä sanoin "myös muilla tahoilla kuin paikkatietoa hallinnoivilla viranomaisilla". Lain sanamuoto mahdollistaa siten direktiiviä laajemmin muiden osapuolten tiedonsaannin ja liittymisen palveluihin. (Termiä "Kolmas osapuoli" ei ole yleisesti määritelty muualla Suoman laissa, määritelmä vaihtelee tapauskohtaisesti. Direktiivin määritelmä voidaan lisätä lakiin tarvittaessa ja tehdä muutos 10 :ään. Luvataanko tehdä?) 5. Vaikuttaisi siltä, että 4 artiklan 2 kohtaan sisältyvää vaatimusta, jonka mukaan direktiiviä sovelletaan ainoastaan siihen alkuperäisversioon, josta eri kopiot ovat peräisin, ei ole sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdan vaatimus on sisällytetty INSPIRE-lakiin määritelmien avulla. Lain 2 :ssä (Määritelmät) on säädetty, että laissa tarkoitetaan 6) paikkatietoa hallinnoivalla viranomaisella viranomaista, joka sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi hallinnoi tai ylläpitää tämän lain soveltamisalaan kuuluvaa alkuperäistä paikkatietoaineistoa. Tässä sana alkuperäinen tarkoittaa direktiivin mukaista vaatimusta. Asiaa on lisäksi tarkennettu lakiin liittyvän hallituksen esityksen perusteluissa, joissa todetaan, että alkuperäisellä paikkatietoaineistolla tarkoitettaisiin direktiivin 4 artiklan mukaisesti sitä tietyn viranomaisen hallinnoimaa alkuperäistä versiota, josta mahdolliset muiden viranomaisten halussa olevat kopiot ovat peräisin. 6. Direktiivin 4 artiklan 6 kohta, jossa säädetään mahdollisuudesta jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltion hallinnon alimmalla tasolla toimivan viranomaisen hallussa tai viranomaisen puolesta toisen hallussa olevat paikkatietoaineistot, näyttäisi jääneen sisällyttämättä. Suomessa kunnat ovat direktiivissä tarkoitettuja hallinnon alimmalla tasolla toimivia viranomaisia. INSPIRE-lain 3 :n 2 momentissa todetaan, että lain soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. INSPIRE-asetuksen (725/2009, muutos 1282/2009) valmistelun yhteydessä on selvitetty ne kuntien paikkatietoaineistot, joiden osalta on direktiivin 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti voimassa lakeja ja asetuksia,

4 4 (11) jotka edellyttävät niiden keruuta tai levittämistä sekä määritelty ne asetuksessa. Näitä aineistoja ovat INSPIRE-asetuksen 1 :n 2c)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot rakennusten ja kiinteistöjen osoitteista, 2d)-kohdan mukaisesti kuntien ja Maanmittauslaitoksen aineisto kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksesta, 2g) -kohdan mukaisesti kuntien aineistot suojelluista alueista ja kohteista, 3b)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot rakennuksista, 3e)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot väestön terveydestä ja turvallisuudesta, 3f)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot yleishyödyllisistä palveluista ja muista julkisista palveluista, 3g)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot ympäristön tilan seurantaverkostoista ja -laitteista, 3h)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot tuotanto- ja teollisuuslaitoksista sekä 3k)-kohdan mukaisesti kuntien aineistot aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvista alueista ja raportointiyksiköistä. 7. Vastaavasti puutteita vaikuttaisi olevan metatietoon sisällytettäviä tietoja koskevan 5 artiklan 2 kohdan siirtämisessä Suomen lainsäädäntöön. Direktiivin 5 artiklan 2 kohta määrittelee vaatimuksia metatiedon sisällölle, jota koskevat täytäntöönpanosäännöt on hyväksytty saman artiklan 4 kohdan mukaisesti komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 nojalla. Tästä syystä 5 artiklan 2 kohtaa ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön. 8. Direktiivin 5 artiklan 3 kohtaa, joka koskee vaatimusta varmistaa metatiedon täydellisyys ja riittävä laatu, ei ole sisällytetty. INSPIRE-laissa on määritelty direktiivin 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti useita tarvittavia toimenpiteet, joilla varmistetaan metatiedon täydellisyys ja riittävä laatu. Lain 4 koskee metatiedon tuottamisvelvoitetta ja siinä säädetään, että paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla lain soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoaineistoja ja näitä aineistoja koskevia tietopalveluja kuvaavat tiedot (metatiedot). Lain 8 :ssä säädetään, että Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että metatiedot liitetään hakupalveluun. Samassa :ssä säädetään, että liittämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 2 :ssä säädetään, että paikkatietoaineistojen ja -palveluiden ominaisuuksien muuttuessa siten, että myös paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 4 :ssä tarkoitetut metatiedot muuttuvat, päivitetyt metatiedot on liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin muuttunut aineisto tai palvelu asetetaan tietoverkossa saataville. Asetuksen 2 pykälässä säädetään lisäksi, että uusien aineistojen metatiedot on liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin uusi aineisto asetetaan tietoverkossa saataville. Lain 9 :ssä säädetään, että Maanmittauslaitos vastaa siitä, että tämän mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita. Samassa :ssä säädetään, että tukipalveluista ja niiden käyttöön ottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen 4 :ssä säädetään, että Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 :n mukaisina tukipalveluina mm. 2) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain, siihen liittyvän asetuksen sekä INSPIRE-direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja teknisiä kysymyksiä koskevasta neuvontapalvelusta. Lisäksi lain 18 :ssä todetaan, että Maanmittauslaitoksen on seurattava hakupalveluun liitetyn tiedon laatua, kattavuutta, yhteensopivuutta ja käyttöä, paikkatietoaineistojen saatavuutta tietoverkossa ja tietopalveluiden yhteentoimivuutta sekä toimitettava seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle. 9. Direktiivin 10 artiklan 2 kohtaa, joka koskee jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta kahden tai useamman jäsenvaltion välisellä rajalla olevaa maantieteellistä kohdetta koskevat paikkatiedot olisivat yhdenmukaiset, ei ole sisällytetty. Direktiivin 10 artiklan 2 kohta edellyttää, että jäsenvaltioiden tarvittaessa päätettävä yhteisellä sopimuksella yhteisten kohteiden kuvauksesta ja sijainnista. Kansalliseen lainsäädäntöön ei

5 5 (11) voida kuitenkaan sisällyttää muita jäsenmaita koskevia velvoitteita, joten tämän kohdan toimeenpano on hoidettava käytännön tason yhteistyönä niiden viranomaisten toimesta, jotka direktiivin soveltamisalaan kuuluvia aineistoja hallinnoivat. Tämä direktiivin yhteistyövaatimus sisältyy periaatteena INSPIRE-lain 6 :n 1 momentin vaatimukseen, jonka mukaisesti paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla lain soveltamisalaan kuuluvasta paikkatietoaineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio (yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto). Lisätäänkö lakiin velvoite yhteistyöstä muiden jäsenmaiden viranomaisten kanssa tarvittessa vai tuodaanko esille saman asian toteuttaminen tukipalveluiden (neuvonnan) kautta toimeenpanon edetessä? (Suomella on voimassa rajankäyntisopimukset kaikkien naapurimaiden kanssa. VAlmistelussa todettiin, että rajankäyntejä tuoda vastaukseen?) 10. Paikkatietopalvelujen katselupalveluja koskeva 11 artiklan 1 kohdan b alakohta näyttäisi sisällytetyn puutteellisesti, koska Suomen lainsäädännössä ei määritellä katselupalveluille asetettavia vähimmäisvaatimuksia. INSPIRE-direktiivin 16 artiklassa säädetään, että täytäntöönpanosäännöissä on vahvistettava erityisesti a) 11 artiklassa tarkoitettujen palvelujen tekniset määrittelyt ja näiden palvelujen vähimmäissuorituskykyä koskevat vaatimukset, ottaen huomioon nykyiset raportointivaatimukset ja yhteisön ympäristölainsäädännön puitteissa hyväksytyt suositukset, olemassa olevat sähköisen kaupankäynnin palvelut ja tekninen kehitys. Direktiivin 11 artiklaa koskeva täytäntöönpanosääntö on annettu komission asetuksena (EY) N:o 976/2009 ja sen 1 artiklassa todetaan, että siinä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen verkkopalvelujen perustamista ja ylläpitoa. Käytännössä 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut vähimmäisvaatimukset kohdistuvat täytäntöönpanosäännön tekniseen sisältöön, koska se määrittelee edellytykset paikkatietoaineistojen esittämisen näytöllä, näytöllä olevalla kartalla liikkumisen, mittakaavan suurentamisen ja pienentämisen, kartan vierityksen tai eri tietojen päällekkäin näyttämisen sekä selittävän tiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä. INSPIRE-lain 7 :ssä 1 momentissa säädetään, että paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto on saatavilla tietoverkossa aineiston katselua ja siirtämistä varten. 2 momentissa säädetään, että yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston asettamista tietoverkossa saataville koskevista teknisistä vaatimuksista säädetään IN- SPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavassa komission asetuksessa. 11. Latauspalveluihin viittaava 11 artiklan 1 kohdan c alakohta sekä palveluihin, jotka mahdollistavat paikkatietopalvelujen käynnistämisen, viittaava 11 artiklan 1 kohdan e alakohta näyttäisivät jääneen sisällyttämättä. INSPIRE-lain 7 :ssä 1 momentissa säädetään, että paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto on saatavilla tietoverkossa aineiston katselua ja siirtämistä varten. Aineiston siirrettävyydellä tarkoitetaan nimenomaisesti teknisiä palveluita, jotka mahdollistavat aineistojen kopioinnin omalle tietokoneelle ja, mahdollisuuksien mukaan, suoran pääsyn aineistoihin. Lakiin liittyvän hallituksen esityksen perusteluissa täsmennetään, että direktiivin 11 artiklan tarkoittamat aineistojen katselu- ja latauspalvelut toteutettaisiin tämän pykälän avulla. Perusteluissa todetaan lisäksi, että komission määrittelemä INSPIRE-verkkopalveluiden kokonaisarkkitehtuuri sekä siihen nojautuva direktiivin 16 artiklan mukainen verkkopalveluita koskeva toimeenpanosääntö perustuvat direktiiviä selkeämmin or-

6 6 (11) ganisaatiotasolle hajautettujen ns. standardien rajapintatekniikoiden käyttöön. Tässä tekniikassa tietopalvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä tiedon ylläpitoa yleistä tietoverkkoa ja standardeja tiedonsiirtotekniikoita hyödyntäen. INSPIRE-lain 9 :n 1 momentissa säädetään, että Maanmittauslaitos vastaa siitä, että lain mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita, joita paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi käyttää 7 :n mukaisten velvoitteiden toimeenpanossa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä. 9 :n 2 momentissa säädetään, että tukipalveluista ja niiden käyttöön ottamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. INSPIRE-asetuksen 4 :n 2 momentissa säädetään, että Maanmittauslaitos toteuttaa paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 :n mukaisina tukipalveluina aineistojen muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä verkkopalveluita. INSPIRE-asetuksen 4 :n 2 momentissa säädetään lisäksi, että näitä verkkopalveluita koskevista vaatimuksista säädetään INSPI- RE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavissa komission asetuksissa. Asetuksessa mainituilla tietopalveluiden yhdistämiseen liittyvillä tietopalveluilla tarkoitetaan juuri direktiivin 11 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja palveluita. Direktiivin 11 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja palveluita koskeva täytäntöönpanosääntö ei kuitenkaan ole toistaiseksi valmis, mistä syystä näiden palveluiden toimeenpanoa ei ole voitu käynnistää. 12. Hakuperusteita koskeva 11 artiklan 2 kohta vaikuttaisi jääneen pois kansallisesta lainsäädännöstä. Arvion perusteella tämän artiklan vaatimukset on kuitenkin käytännössä pääosin täytäntöönpantu Suomen lainsäädännössä. INSPIRE-direktiivin 16 artiklassa säädetään, että täytäntöönpanosäännöissä on vahvistettava erityisesti a) 11 artiklassa tarkoitettujen palvelujen tekniset määrittelyt ja näiden palvelujen vähimmäissuorituskykyä koskevat vaatimukset, ottaen huomioon nykyiset raportointivaatimukset ja yhteisön ympäristölainsäädännön puitteissa hyväksytyt suositukset, olemassa olevat sähköisen kaupankäynnin palvelut ja tekninen kehitys. Direktiivin 11 artiklaa koskeva täytäntöönpanosääntö on annettu komission asetuksena (EY) N:o 976/2009 ja sen 1 artiklassa todetaan, että siinä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen verkkopalvelujen perustamista ja ylläpitoa. Käytännössä 11 artiklan 2 kohdassa asetetut hakuperustevaatimukset kohdistuvat täytäntöönpanosäännön tekniseen sisältöön. Komission asetuksen (EY) N:o 976/2009 liitteen II osassa A todetaan, että jotta hakupalvelu olisi direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vähimmäishakuperusteiden mukainen, sen on tuettava tämän liitteen taulukossa 1 lueteltujen INSPIRE-metatietoelementtien käyttöä hakukriteerinä. Hakuperusteet on siten sisällytetty toimeenpanosääntöön. 13. Direktiivin 11 artiklan 3 kohta näyttäisi jääneen sisällyttämättä kansalliseen lainsäädäntöön. INSPIRE-lain 6 :n 1 momentin mukaisesti paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla lain soveltamisalaan kuuluvasta paikkatietoaineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio (yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto). Lakiin liittyvän hallituksen esityksen perusteluissa täsmennetään lisäksi, että direktiivin 7 artiklan (3 kohdan) mukaisesti yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto voidaan tuottaa olemassa olevia aineistoja mukauttamalla tai muuntamalla. Lisäksi perusteluissa todetaan, että muuntaminen voidaan tehdä myös automaattisesti osana sähköistä tietopalvelua. INSPIRE-lakiin liittyvän hallituksen esityksen perusteluissa täsmennetään lisäksi, että myös direktiivin 11 artiklan tarkoittamat muunnospalvelut sisältyisivät pääosin hajautettuihin tietopalveluihin. INSPIRE-asetuksen 4 :n 2 momentissa säädetään, että Maanmittauslaitos toteuttaa

7 7 (11) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 :n mukaisina tukipalveluina aineistojen muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä verkkopalveluita. 14. Tapa, jolla siirretään kansalliseen lainsäädäntöön 17 artiklan 1 kohta, jossa edellytetään toimenpiteitä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteiskäytön mahdollistamiseksi jäsenvaltion viranomaisten kesken, on puutteellinen, koska kansallisessa lainsäädännössä ei viitata paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöön. Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy komission näkemykseen siitä, että 17 artiklan 1 kohta, jossa edellytetään toimenpiteitä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteiskäytön mahdollistamiseksi jäsenvaltion viranomaisten kesken, on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön puutteellisesti, koska kansallisessa lainsäädännössä ei viitata paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöön. Paikkatietopalveluiden vieminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on kuitenkin ollut toistaiseksi melko vaikeaa, koska direktiivissä tarkoitetut paikkatietopalvelut ja niiden suhde direktiivin 11 artiklan mukaisiin verkkopalveluihin on vielä osin määrittelemättä. Mikäli komissio näkee tarpeelliseksi, puute voidaan korjata paikkatietopalveluita koskevan toimeenpanosäännön valmistuttua lisäämällä paikkatietopalveluita koskevat viittaukset INSPI- RE-lain 11 :ään. (Alustavaa 11 pykälän uudelleenmuotoilua, ei lähetetä komissiolle: Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa ja aineistoa koskeva paikkatietopalvelu toisen viranomaisen käyttöön, jos aineiston käyttö on tarpeen kyseisen viranomaisen julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 1 momentissa tarkoitetun toisen viranomaisen tulee ennakolta varautua yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston ja aineistoa koskevan paikkatietopalvelun esteettömään saatavuuteen, jos on todennäköistä, että aineistoa on tarpeen käyttää myös kiireellisissä tilanteissa. Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava myös toisen Euroopan yhteisön jäsenvaltion viranomaiselle, yhteisön toimielimelle ja elimelle sekä sellaisen kansainvälisen sopimuksen mukaan perustetulle elimelle, jonka sopimuspuolia Suomi ja Euroopan yhteisö ovat, sellainen yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa ja aineistoa koskeva paikkatietopalvelu, jota luovutuksensaaja tarvitsee suorittaessaan sille säädettyä tai määrättyä ympäristön tilaan vaikuttavaa tehtävää.) 15. Lisäksi 17 artiklan 2 kohta näyttäisi sisällytetyn puutteellisesti, koska kansallisessa lainsäädännössä viitataan ainoastaan kiireellisiin tapauksiin, mutta ei lainkaan palveluihin. Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy komission näkemykseen...ks edelle Mikäli komissio näkee tarpeelliseksi, puute voidaan korjata edellisen kysymyksen mukaisesti paikkatietopalveluita koskevan toimeenpanosäännön valmistuttua lisäämällä paikkatietopalveluita koskeva viittaus INSPIRE-lain 11 :ään. (Alustavaa 11 pykälän uudelleenmuotoilua, ei lähetetä komissiolle: Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja 1 momentissa tarkoitetun toisen viranomaisen tulee ennakolta varautua yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston ja aineistoa koskevan paikkatietopalvelun esteettömään saatavuuteen, jos on todennäköistä, että aineistoa on tarpeen käyttää myös kiireellisissä tilanteissa.)

8 8 (11) 16. Sisällyttämisessä näyttäisi samoin olevan puute liittyen 21 artiklan 1 kohdan viimeiseen virkkeeseen, joka koskee siirtymäjärjestelyjä. Sisällyttämättä näyttäisi jääneen myös 21 artiklan 1 kohdan jälkimmäinen osa, jonka mukaan seurannan tulokset on saatettava pysyvästi komission ja yleisön saataville. Direktiivin 21 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä todetaan, että jäsenvaltioiden on saatettava paikkatietoinfrastruktuuriensa toteuttamista ja käyttöä koskevan seurannan tulokset pysyvästi komission ja yleisön saataville. Kansallisen INSPIRE-asetuksen 6 :ssä säädetään, että Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain yhteenvedon paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 18 :n 2 momentissa tarkoitetusta seurannasta. Lisäksi INSPIRE-asetuksen 4 :ssä säädetään, että Maanmittauslaitos pitää lisäksi yllä neuvontapalveluita ja paikkatietoinfrastruktuurin yleistä toimivuutta ja hyödyntämistä tukevaa internet-sivustoa. Seurannan tulokset on julkaistu pysyvästi näillä asetuksessa vaadituilla internet-sivuilla (tähän sivujen verkko-osoite). Mikäli komissio näkee tarpeelliseksi, 21 artiklan 1 kohdan viimeiseen virkkeeseen liittyvä puute voidaan korjata lisäämällä INSPIRE-lain 18 :n 2 momenttiin asiaa koskeva lause. (Alustavaa 18 pykälän uudelleenmuotoilua, ei lähetetä komissiolle: Maa- ja metsätalousministeriö huolehtii, että seurantatiedot saatetaan pysyvästi komission ja yleisön saataville.) 17. Analyysin perusteella vaikuttaisi siltä, että liitteet on viety Suomen lainsäädäntöön puutteellisesti, sillä vaikka lainsäädännössä viitataan direktiivin liitteiden kaikkien paikkatietoryhmien otsikoihin, lainsäädännössä ei nimenomaisesti määritellä näitä paikkatietoryhmiä. Kuten komissio toteaa, INSPIRE-lain 3 :ssä määritellään lain soveltamisala ja viitataan direktiivin liitteiden I III kaikkien paikkatietoryhmien otsikoihin, mutta laissa ei nimenomaisesti määritellä näitä paikkatietoryhmiä. Lakiin liittyvässä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että 3 :n luettelo vastaisi direktiivin liitteissä I, II ja III lueteltuja ja määriteltyjä direktiivin soveltamisalaan kuuluvia paikkatietoryhmiä. Lain 3 :n lopussa todetaan, että valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin lain soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista. INSPIRE-asetuksen valmistelun yhteydessä on siten sovellettu direktiivin liitteissä olevia tietoryhmien määritelmiä ja lueteltu ne paikkatietoaineistot, jotka kuuluvat soveltamisalaan. Tässä menettelytavassa, jossa direktiiviä sovelletaan suoraan toimeenpanossa asetuksen valmistelussa ja ylläpidossa, tietoryhmien määritelmien lisäämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole nähty tarpeelliseksi. Komission ohjauksessa tehtyjen direktiivin liittyvien toimeenpanosääntöjen valmistelun yhteydessä on osittain tarkennettu direktiivin liitteissä käytettyjen määritelmien sisältöä, mistä syystä käytännössä kansallisen toimeenpanon yhteydessä on käytännössä sovellettava yhdessä direktiiviä, toimeenpanosääntöjä ja teknistä ohjeistusta. Tästä syystä MMM ei pidä liitteiden määritelmätekstien lisäämistä lakiin hyvänä ratkaisuna. Mikäli komissio näkee kuitenkin ehdottoman tarpeelliseksi, direktiivin liitteiden määritelmät voidaan lisätä osaksi INSPIRE-lakia joko lisäämällä ne lain 3 :ään tai erillisiksi liitteiksi direktiivin tapaan.

9 9 (11) 2. Sisällytetty virheellisesti tai epätarkasti/moniselitteisesti, Manner-Suomi 18. Direktiivin 10 artiklan 1 kohta on sisällytetty epäselvästi, koska kansallisessa lainsäädännössä ei nimenomaisesti todeta, että kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi, on annettava viranomaisten ja kolmansien osapuolten käyttöön. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tiedot, mukaan luettuina tiedot, koodit ja tekniset luokittelut, jotka ovat tarpeen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi, annetaan viranomaisten ja kolmansien osapuolten käyttöön ehdoin, jotka eivät rajoita niiden käyttöä kyseiseen tarkoitukseen. Pääsääntöisesti kaikki direktiivin toimeenpanoon liittyvät tiedot, koodit ja tekniset luokittelut sisältyvät toimeenpanosääntöihin sekä niitä täydentäviin ohjeisiin, jotka ovat avoimesti saatavilla komission internet-sivuilla. INSPIRE-lain 9 :ssä säädetään, että Maanmittauslaitos vastaa siitä, että lain mukaisen paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita, joita paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi käyttää lain 7 :n mukaisten velvoitteiden toimeenpanossa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä. INSPIREasetuksessa vastaavasti säädetään, että Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 :n mukaisina tukipalveluina 1) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain, tämän asetuksen sekä INSPIRE-direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten soveltamista koskevasta neuvontapalvelusta; 2) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain, tämän asetuksen sekä INSPI- RE-direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja teknisiä kysymyksiä koskevasta neuvontapalvelusta; 3) paikkatietoaineistoja ja niiden käyttöä koskevia ehtoja ja sopimusmalleja koskevasta neuvontapalvelusta. Nämä kaikki palvelut käytännössä yhdessä Suomen yleisen viranomaistoiminnan avoimuutta ja julkisuutta koskevan lainsäädännön (ns. julkisuuslaki 621/1999) kanssa varmistavat, että kaikki tieto, joka on tarpeen täytäntöönpanosääntöjen noudattamiseksi, on viranomaisten ja kolmansien osapuolten käytössä. 19. Direktiivin 12 artiklan loppuosassa säädetään, että sellaisille kolmansille osapuolille, joiden paikkatietoaineistot ja -palvelut vastaavat täytäntöönpanosääntöjä, on pyynnöstä tarjottava tekninen mahdollisuus yhdistää paikkatietoaineistonsa ja -palvelunsa paikkatietopalvelujen verkkoon. Kyseinen 12 artiklan loppuosa katsotaan sisällytetyksi virheellisesti, koska Maanmittauslaitos voi asettaa näiden tukipalvelujen käytölle tarpeellisina pitämiään ehtoja ja rajoituksia. INSPIRE-lain 10 :n 1 momentissa säädetään, että myös muilla tahoilla kuin paikkatietoa hallinnoivilla viranomaisilla on oikeus liittää tietoverkossa saatavilla olevia yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja koskevat metatiedot hakupalveluihin ja käyttää 9 :n mukaisia tukipalveluita. Lain 3 momentissa säädetään, että Maanmittauslaitos voi asettaa tarpeellisina pitämiään ehtoja ja rajoituksia tukipalvelujen käytölle 1 ja 2 momentin mukaisissa tilanteissa. Maanmittauslaitoksen on saatettava tällaisia ehtoja ja rajoituksia koskevat yleiset periaatteet lain 17 :ssä tarkoitetun neuvottelukunnan tietoon. Direktiivin toimeenpanosääntöjen mukaisesti 11 artiklan 1 kohdan mukainen verkko on pääsääntöisesti avoimessa internetissä toimiva hajautettu tietopalvelukokonaisuus, johon ei varsinaisesti liitytä, koska sitä ei hallinnoida keskitetysti. Metatietojen liittäminen hakupalveluun edellyttää pääsyä yhteiseen palveluun ja tästä syystä se on erikseen mainittu lain 10 :ssä. Samantyyppisiä palveluita ovat myös keskitetyt muunnospalvelut ja mahdolliset 11 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiset käynnistyspalvelut.

10 10 (11) Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy komission näkemykseen siitä, että 12 artiklan loppuosa on osin sisällytetty virheellisesti, koska se saattaa asettaa muunnospalvelut ja mahdolliset 11 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaiset käynnistyspalvelut eri asemaan kuin hakupalvelut. Mikäli komissio näkee tarpeelliseksi virhe voidaan korjata muuttamalla lain 10 :ää. (Alustavaa 10 pykälän uudelleenmuotoilua, ei lähetetä komissiolle: Maanmittauslaitos voi asettaa tarpeellisina pitämiään ehtoja ja rajoituksia tukipalvelujen käytölle 1 ja 2 momentin mukaisissa tilanteissa. Ehtoja ja rajoituksia ei voida kuitenkaan asettaa paikkatietoaineistojen muuntamiseen liittyvien tukipalveluiden tai paikkatietopalveluiden käynnistämiseen liittyvien tukipalveluiden käytölle. Maanmittauslaitoksen on saatettava tällaisia ehtoja ja rajoituksia koskevat yleiset periaatteet 17 :ssä tarkoitetun neuvottelukunnan tietoon.) 20. Suomi on päättänyt hyödyntää 17 artiklan 6 kohdassa säädettyä mahdollisuutta. Lainsäädäntö, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on rajoittavampaa kuin direktiivi. Näin ollen direktiivi näyttäisi näiltä osin siirretyn kansalliseen lainsäädäntöön virheellisesti. Direktiivin 17 artiklan 6 kohdassa säädetään, että jos säädetyt paikkatietoaineistojen ja paikkatietopalvelujen yhteiskäyttöjärjestelyt on annettu muiden jäsenvaltioiden viranomaisten ja yhteisön toimielinten saataville tai vastavuoroisesti ja tasa-arvoisesti sellaisilla kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten saataville, joiden sopimuspuolia yhteisö ja jäsenvaltiot ovat, sellaisten tehtävien suorittamiseksi, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön, kyseisiin järjestelyihin voidaan liittää niiden käyttöä sääteleviä kansallisen lainsäädännön mukaisia vaatimuksia. Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy komission näkemykseen siitä, että 17 artiklan 6 kohtaa vastaava lainsäädäntö on rajoittavampaa kuin direktiivi, koska lain 11 :n 3 momentissa säädetään vain paikkatietoaineistojen asettamisesta saaville. Virhe voidaan korjata lisäämällä 11 :n 3 momenttiin viittaus myös paikkatietopalveluihin. (Alustavaa 11 pykälän uudelleenmuotoilua, ei lähetetä komissiolle: Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on annettava myös toisen Euroopan yhteisön jäsenvaltion viranomaiselle, yhteisön toimielimelle ja elimelle sekä sellaisen kansainvälisen sopimuksen mukaan perustetulle elimelle, jonka sopimuspuolia Suomi ja Euroopan yhteisö ovat, sellainen yhteiskäyttöinen paikkatietoaineistonsa ja aineistoa koskeva paikkatietopalvelu, jota luovutuksensaaja tarvitsee suorittaessaan sille säädettyä tai määrättyä ympäristön tilaan vaikuttavaa tehtävää. 21. Suomi on hyödyntänyt myös 17 artiklan 7 kohdassa säädettyä poikkeusta. Poikkeusta ei sovelleta tapauksiin, joissa oikeuden toteutuminen saattaisi vaarantua. Tämä merkitsee virheellistä siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön, koska oikeuden toteutumisen tavoitetta ei turvata. Direktiivin 17 artiklan 7 kohdassa säädetään, että poiketen siitä, mitä tässä artiklassa säädetään, jäsenvaltiot voivat rajoittaa (viranomaisten välistä paikkatietoaineistojen ja -palveluiden) yhteiskäyttöä silloin, kun se vaarantaisi oikeuden toteutumisen, yleisen turvallisuuden, maanpuolustuksen tai kansainväliset suhteet. INSPIRE-lain 6 :n 1 momentissa säädetään, että paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla lain soveltamisalaan kuuluvasta paikkatietoaineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio (yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto). 6 :n 2 momentissa säädetään, että yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston laatimisessa ja käsittelyssä on noudatettava, mi-

11 11 (11) tä Suomen henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muualla Suomen laissa säädetään. Direktiivin 17 artiklan 7 kohdan mukaiset poikkeukset tulevat näin otetuksi huomioon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain kautta eikä niitä ole tästä syystä erikseen mainittu laissa.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12141/14 ADD 1 ENV 689 STATIS 80 RECH 333 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.4.2019 C(2019) 2910 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 23.4.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

INSPIRE direktiivi. Verkkopalvelut. Tapani Sarjakoski. Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute

INSPIRE direktiivi. Verkkopalvelut. Tapani Sarjakoski. Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute INSPIRE direktiivi Verkkopalvelut Tapani Sarjakoski Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute TIPY-pilottiseminaari 13.3.2007 Verkkopalvelut direktiivissä Perustelut (17)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/235. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/235. Tarkistus 5.9.2018 A8-0245/235 235 Johdanto-osan 38 kappale 3 kohta Jotta varmistettaisiin mahdollisten lisenssisopimusten toiminta, tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajien, jotka tallentavat suuria määriä käyttäjiensä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Mallien tiedonvaihtotarpeet kansallisella tasolla. Tausta-aineistoa seminaarin päätöskeskusteluihin Marke Hongisto, Ilmatieteen Laitos

Mallien tiedonvaihtotarpeet kansallisella tasolla. Tausta-aineistoa seminaarin päätöskeskusteluihin Marke Hongisto, Ilmatieteen Laitos Mallien tiedonvaihtotarpeet kansallisella tasolla Tausta-aineistoa seminaarin päätöskeskusteluihin Marke Hongisto, Ilmatieteen Laitos Viranomaisten ja julkisyhteisöjen, kuten valtion virastojen, tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

HE 83/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta

HE 83/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi paikkatietoinfrastruktuurista annettua

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.9.2018 A8-0245/204 204 Johdanto-osan 38 kappale Kun tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoajat tallentavat käyttäjiensä verkkoon lataamia tekijänoikeussuojattuja teoksia tai muuta aineistoa ja tarjoavat

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta 6.9.2018 A8-0245/187 187 2 artikla 4 kohta (4) lehtijulkaisulla luonteeltaan journalististen kirjallisten teosten kokoomatallennetta, johon voi myös kuulua muita teoksia tai aineistoa ja joka muodostaa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/886, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2018, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tiettyjä tuotteita koskevista tietyistä kauppapoliittisista toimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. syyskuuta 2011 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Tarkistus. Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.9.2018 A8-0245/209 209 3 artikla 2 a kohta (uusi) 2 a. Muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lisenssin, jonka nojalla lisenssinsaajalla on oikeus kopioida otteita ja valmistaa kappaleita

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 12.10.2015, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0305/4. Tarkistus. Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta 21.10.2015 A8-0305/4 4 Johdanto-osan 7 kappale 7) Syyt, joiden perusteella direktiivillä (EU) 2015/412 muutettiin direktiiviä 2001/18/EY viljelyyn tarkoitettujen muuntogeenisten organismien osalta, pätevät

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

5130/3/15 REV 3 ADD 1 team/msu/si 1 DPG

5130/3/15 REV 3 ADD 1 team/msu/si 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0165 (COD) 5130/3/15 REV 3 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: ENT 8 MI 12 CODEC 23 PARLNAT 13 Neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä 11.6.2018 A8-0193/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 Jt\ mmm.pi LAUSUNTOPYYNTÖ 244207 1(2) 23.11.2017 1881/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LUONNON HAITTAKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/118. Tarkistus. Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0317/118. Tarkistus. Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta 17.10.2018 A8-0317/118 118 4 artikla 1 kohta 1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2014 C(2014) 1410 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 11.3.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1301/2013 täydentämisestä siltä osin

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B

12310/16 pmm/mmy/pt 1 DG F 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0310 (COD) 12310/16 ILMOITUS Asia: Äänestystulos VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007,

DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, 25.4.2007 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 108/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 28.5.2018, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/92. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0245/92. Tarkistus 5.9.2018 A8-0245/92 92 Johdanto-osan 37 kappale (37) Viime vuosina verkon sisältömarkkinoiden toiminta on monimutkaistunut. Verkkopalvelut, joissa tarjotaan pääsy käyttäjien verkkoon lataamaan tekijänoikeussuojattuun

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen 10.10.2014 Inspire-yhteensopivuuden määritelmät: Metatiedot Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 20.7.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot