Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille"

Transkriptio

1 Ideasta liiketoimintaan Tekesin (ja ELYn) rahoituspalvelut yrityksille Esittäjänä Manu Setälä, ELY-keskus

2 Tekesin rahoitus yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta ja siihen liittyvää asiantuntemusta tutkimus- ja kehitys- (t&k) projekteihin kaiken kokoisille yrityksille avustusta ja lainaa innovaatiopalveluiden hankintaan pk-yrityksille avustusta rajattuihin ostopalveluihin liiketoiminnan käynnistämiseen nuorille innovatiivisille pienille yrityksille avustusta (ja lainaa) yrityksen kokonaisrahoitukseksi

3 Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien ja palvelu- tai liiketoimintakonseptien kehittämiseen. Tekesin asiantuntijat arvioivat projektia, tavoiteltavaa liiketoimintaa ja yritystä kokonaisuutena. Tärkeitä arviointikohteita ovat tavoiteltava liiketoiminta kehitettävä innovaatio tai osaaminen käytettävät resurssit kehitettävä ja hyödynnettävä yhteistyö edistettävät yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointitekijät Tekesin rahoituksen ja asiantuntijatyön vaikutus Arvioinnissa otetaan huomioon muut rahoitushakemukset ja projektin välilliset vaikutukset muissa yrityksissä.

4 Haastavuus, uutuusarvo ja tutkimuksellisuus vaikuttavat t&k-projektien rahoitukseen Haastavuus ja uutuusarvo kasvavat Kansainvälinen huipputaso Avustus Vaativa kansainvälinen taso Kansallinen huipputaso Avustus tai avustuksen ja lainan yhdistelmä Uutuusarvoa verkostolle tai alueelle Laina Tutkimuksellisuus lisääntyy

5 Tiivistelmä start-rahoituksesta ELY+TEKES (myöhemmin tarkemmin TEKES-komponenteista) Tähän yhdistetty esittäjän mielestä unelmarahoituskokonaisuus alkavalle teknologiayritykselle T&K: Tekesiltä lainaa 70%-tasolla T&K-henkilöille Tällä saa tehtyä tyypillisen ohjelmistohankkeen hyvin Perusoletus on että uskottavilla henkilöillä ja omarahoitus kunnossa on mahdollista saada 200k -300k laina (tyypillisesti hieman pienempiä kuitenkin, esim. 100k ) ELY: yritysavustus Alkavan innovatiivisen yrityksen tuki Tyypillisesti max 2 henkilöä ja max 12 kk, 50% avustus Kohtuullisesta (pienehkö) palkka, Pienet alkuvaiheen vaatimat selvitykset (lakipalvelut yms), tilavuokrat Unelma, koska minimoi omarahoituksen ja tuki mahdollistaa markkinoinnin/myynnin työt

6 Toimintaprosessi (triviaalisti ja lyhyesti) Miettikää mitä teette ja tehkää jonkinlainen liiketoimintasuunnitelma Jos tarvitsette apua, niin ELY voi tukea konsultointia Suunnitelkaa ensimmäiset pari vuotta jollekin tasolle (T&K ja muu toiminta) Ensimmäinen yhteys rahoittajiin kun idea on esityskelpoinen Järjestäkää oma rahoitus (pääosin ilman Finnveraa, koska unelmarahoituksessa julkisen tuen määrä lähenee maksimia) Tuki (avustus/laina) hakemukset ELYyn ja TEKESiin Hankkeen voi aloittaa omalla riskillä Jossain vaiheessa tulevat päätökset julkisesta tuesta Hankkeen aikana raportit ja kustannustilitykset Homma valmiiksi ja maailmalle

7 Pienten yritysten t&k-projektien rahoitus Enimmäisrahoitus ja sen edellytykset Projektien valmistelu ja esiselvitykset Todelliset kansainväliset yhteishankkeet ja valmistelu vähintään 40 % tutkimusta haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Tutkimukselliset ja haastavat t&k-projektit vähintään 60 % tutkimusta haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Avustus % Laina % Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palvelujen t&k-projektit haastavuudeltaan vähintään uutuusarvoa verkostolle tai alueelle tai ja Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi uutuusarvoa vähintään verkostolle tai alueelle 70 Työorganisaatioiden kehittäminen 35/50

8 Keskisuurten yritysten t&k-projektien rahoitus Enimmäisrahoitus ja sen edellytykset Projektien valmistelu ja esiselvitykset Todelliset kansainväliset yhteishankkeet ja valmistelu vähintään 60 % tutkimusta haastavuus vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa Tutkimukselliset ja haastavat t&k-projektit vähintään 60 % tutkimusta haastavuus vähintään vaativaa kansainvälistä tasoa Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palvelujen t&k-projektit vähintään 40 % tutkimusta haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Tuotteistus, pilotit, demonstraatiot, koetuotanto ja validointi uutuusarvoa vähintään verkostolle tai alueelle avustuksessa haastavuus vähintään kansallista huipputasoa Työorganisaatioiden kehittäminen Avustus % /50 tai ja Laina %

9 Avustukset t&k-projekteihin Avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kustannusselvitystä vastaan. Rahoituksen saajan pitää noudattaa projektisuunnitelmaa ja pyrkiä hyödyntämään tuloksia suunnitellulla tavalla. Projektin kohteena olleen liiketoiminnan myynti, luovutus, siirto tai muu merkittävä muutos on ilmoitettava Tekesille 5 vuoden ajan hankkeen päättymisestä Ilmoituksen perusteella Tekes saattaa käynnistää takaisinperinnän erityisesti, jos liiketoiminta siirretään Euroopan yhteismarkkina-alueen ulkopuolelle

10 Lainat t&k-projekteihin Tarkoitettu markkinaläheisiin kehittämisprojekteihin. Lainan korko on 3 prosenttiyksikköä alle peruskoron (kuitenkin vähintään 1 %). Yleensä laina myönnetään vakuutta vaatimatta. Vapaavuosien enimmäismäärä on 5 ja laina-ajan pituus enintään 10 vuotta. poikkeustapauksessa vapaavuosien lukumäärä voidaan nostaa 3 vuoden jaksoissa enintään 10:een ja laina-aika 20 vuoteen Laina voidaan muuttaa projektin jälkeen pääomaehtoiseksi. Jos projekti ei johda taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan, laina voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisin. Tekes arvioi myöntämispäätökseen suurimman sallitun enimmäisperimättäjätön Merkittävät projektin aikana syntyneet tulot vähentävät hyväksyttäviä kustannuksia merkittäviksi voidaan katsoa tulot, jotka ylittävät 20 % projektin kokonaiskustannuksista Hankkeella tavoiteltavan liiketoiminnan myynti, luovutus tai siirto tai muu muutos aiheuttaa ilmoitusvelvollisuuden Tekesille, jos lainapääomaa on vielä maksamatta ilmoituksen perusteella Tekes saattaa käynnistää toimenpiteitä, joilla valtion asema lainanantajana turvataan

11 De minimis -avustus Innovaatiotoimintaa käynnistävälle pk-yritykselle projektiin, jonka kustannusarvio on enintään euroa, Tekes voi myöntää t&k-rahoituksen de minimis -ehtoisena avustuksena *. Tukitaso on %. Yrityksen de minimis -kiintiössä on oltava tilaa Voidaan hyväksyä t&k-projektia laajempi kustannuspohja Mikäli yrityksen taloudellinen tilanne on hyvässä kunnossa ja yrityksen tilinpäätökset löytyvät kaupparekisteristä, prosessi on nopeutettu Projektin mahdolliset tulot eivät vähennä hyväksyttäviä kustannuksia Myönnetään myös työorganisaatioiden kehittämiseen

12 De minimis -asetus (EY) N:o 1998/2006 * EU:n de minimis -asetuksen mukaisen ns. vähämerkityksisen tuen käyttöala on laaja ja tukea myöntävät Suomessa lukuisat eri viranomaiset. esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, esim. Finnvera Oyj, ELY-keskukset ja Tekes Yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana. Kun yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, on tämä myös verovuosi Maanteiden tavarakuljetusten alalla toimivien yritysten osalta tämä enimmäismäärä ei saa olla yli euroa Tuen kertymisen seuraaminen on yrityksen vastuulla. De minimis -tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalastuksen eikä vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille. Viennin tukeminen on myös kiellettyä. Vientitueksi määritellään tuki, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan, tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin. * tuki myönnetään ns. tilapäisenä rajoitettuna tukena. Yritykselle vuosien aikana myönnetyn tilapäisen rajoitetun tuen ja vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ei saa ylittää euroa.

13 Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan

14 Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan Avustuksen tarkoituksena on kannustaa pk-yrityksiä hankkimaan parasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista t&k- ja innovaatiotoiminnan tueksi nopeuttamaan innovaation kaupallistamista tukemaan kansainvälistymistä vahvistamaan yrityksen kasvua ja kilpailukykyä nostamaan yrityksen osaamisen tasoa tarkastelemaan toimintaansa entistä laaja-alaisemmin Rahoitusta myönnetään pk-yrityksille, jotka pyrkivät innovaatiotoiminnan kautta uudistumaan ja joiden liikeidealla on kilpailuetua ja uutuusarvoa. Rahoitusta ei ole tarkoitettu muuhun kuin innovaatiotoimintaan kohdistuvien palveluiden hankkimiseen yrityksen tulee olla potentiaalinen Tekesin t&k-asiakas

15 Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan Avustus kohdistuu pelkästään ostopalveluihin. Avustuksen määrä on enintään 75 % hyväksytyistä ostopalvelukustannuksista Enintään 50 % silloin kun ei noudateta julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä Kumulatiivinen tuki voi olla enintään euroa tuensaajaa kohden kolmen vuoden aikana Tuki ei rasita yrityksen de minimis -kiintiötä

16 Mihin innovaatiopalveluostot voivat kohdistua? Liiketoimintamalli ja strategia Tuotteet, palvelut ja tuotanto Asiakkaat ja markkinat Innovaatiopalveluiden hankintaa tarkastellaan aina osana kokonaisuutta: onko palvelu yrityksen menestymisen tai innovaation kaupallistamisen kannalta tarkoituksenmukainen Ostopalveluntarjoajalta edellytetään, että tarjoaja on yrityksestä riippumaton, ulkopuolinen taho (yksityinen konsultti, tai julkinen palveluntarjoaja esim. teknologiansiirto-ostoissa). Palveluntarjoajaksi ei hyväksytä intressiyritystä. Ennen kuin palveluntarjoajaksi valitaan julkinen tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio, on yrityksen varmistettava, että Tekes on hyväksynyt organisaation hinnoitteluperiaatteet tukiohjelmaan sopiviksi.

17 Liiketoimintamalli ja strategia Selkeä strategia ja kilpailukyinen liiketoimintamalli luovat edellytykset kasvulle. Voi kohdistua seuraavien osa-alueiden neuvontapalveluihin ja konsultointiin: Kasvu- ja kansainvälistymisstrategia Liiketoiminnan kehittämissuunnitelma Kumppanuuksien ja verkostojen kartoittaminen uusilla markkinoilla Viestintä ja markkinointi Juridiikka ja rahoitus Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Teollisoikeudet Muotoilu

18 Tuotteet, palvelut ja tuotanto Lähtökohtana kilpailukyvyn vahvistamisen ja innovaation kaupallistamisen kannalta parhaan, olemassa olevan osaamisen ostaminen ja soveltaminen yrityksen tarpeisiin. Tieteellisen tutkimuksen kautta syntyneen asiantuntemuksen ja valmiiden tutkimustulosten hankkiminen pk-yrityksiin innovaatiotoiminnan tueksi (teknologiansiirto). Innovaation jalostamisen vaatiman uuden infrastruktuurin tai uusien menetelmien käyttö (erikoistila, laboratorio, kenttäkoe, proton valmistus) osana osaamisen siirtoa. Kohteena ei kuitenkaan voi olla tilaustutkimuksen teettäminen tai uuden tiedon tuottaminen, vaan olemassa olevan tiedon ja osaamisen soveltaminen.

19 Asiakkaat ja markkinat 1 Asiakkaiden tuntemus avaa ovet kansainvälisille markkinoille. Tekes auttaa asiakkaiden ja markkinoiden kartoittamisessa erityisesti silloin, kun analyysit ovat osa laajempaa uuden liiketoiminnan kehittämistä. Markkinatutkimusten teettäminen Innovaatiotoimintaa tai kansainvälistymistä tukevat markkinakartoitukset tai asiakastutkimukset, joiden on oltava vähintään kansallista tasoa, ei alueellisia selvityksiä asiakastarpeiden analysointi ja kohderyhmien jaottelu markkina- ja kilpailutilanteen arviointi, ennusteet ja seuranta uuden markkina-avauksen suunnittelu, kannattavuus-, kustannusja soveltuvuusarvioinnit jakelukanavien ja tilaus-toimitusketjun kartoittaminen

20 Asiakkaat ja markkinat 2 Lähtökohtana innovaation kaupallistamisen edellyttämä asiakasvaatimus tai keskeisille markkinoille pääsy. Myönnetään vain osana yrityksen muuta merkittävää kehittämisprojektia. Tietopankkien ja -palveluiden käyttö projektin aikana Tavoitteena tuottaa innovaatiotoiminnan kannalta keskeistä, uutta tietoa ja tukea muuta kehitystyötä tai olla osa laajempaa kokonaisuutta, jossa yritys ostaa toimintaansa kohdistuvaa, jalostettua tietoa Standardien käyttöä koskevat selvitykset Testaus- ja sertifiointipalvelut Innovaation markkinasovelluksiin liittyvät neuvontapalvelut ja konsultointi: kohdemarkkina-alueen tuoteoikeusselvitykset, käyttäjä- ja käytettävyysselvitykset, graafiseen ilmeeseen tai tuotemuotoiluun liittyvä konsultointi

21 Rahoitus nuorille innovatiivisille kasvuyrityksille

22 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset rahoitusmalli (Väliarviointi) Vaihe 2 NOPEA KASVU yritystä Enintään euroa, 75 % (+25 % kehitysalueilla) Väliarviointi Vaihe 1 Enintään euroa, 75 % (+25 % kehitysalueilla) Arviointipaneeli Esivaihe KASVUN EDELLYTYKSET yritystä Enintään euroa (75 % de minimis -avustus) * LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU yritystä * v tuki myönnetään ns. tilapäisenä rajoitettuna tukena

23 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset kriteerit 1/2 Yrityksen ikä ja koko Enintään 5 vuotta esivaiheeseen hakeutuessa Enintään 5,5 vuotta suoraan vaiheeseen 1 hakeutuessa Pieni ja koko rahoituksen ajan pk-yritys (pienen yrityksen henkilöstön määrä alle 50 ja liikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 milj. euroa) Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä 8 vuotta Yrityksen t&k-toiminta Yrityksen kaikista kustannuksista vähintään 15 % kohdistuu t&k-toimintaan *) Tekesin myöntämästä rahoituksesta enintään 25 % voidaan käyttää t&k-toimintaan *) Auktorisoitu tilintarkastaja vahvistaa yhtiön käyttäneen toimintansa menoista vähintään 15 % tutkimus- ja kehitystyöhön yhtenä tukea edeltäneestä kolmesta tilikaudesta tai vastaperustetun/perustettavan yrityksen tapauksessa, että yhtiö saavuttaa 15 %:n tason ensimmäisellä tilikaudellaan.

24 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset kriteerit 2/2 Yrityksen omistus ja tausta Avainhenkilöiden sitoutuminen, yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä Rahoitusta ei myönnetä tytäryhtiöille Omistajien halu laajentaa omistuspohjaa tarvittaessa Yrityksen kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet Yrityksellä tulee olla uskottava liikeidea ja siihen tulee sisältyä riittävän suuri liiketoimintapotentiaali Yrityksen tulee olla kasvuhakuinen ja suuntautua pääasiassa kansainvälisille markkinoille

25 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset hyväksyttävät kustannukset Esivaiheessa Asiantuntijoiden palkkioista sekä erilaisten informaatiopalveluiden käytöstä aiheutuvat kustannukset Välittömät palkat, henkilösivukustannukset (30 %) ja matkat, joiden osuus yhteensä voi olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista Tyypillisiä liiketoimintasuunnitelmaa varten hankittavia selvityksiä ovat mm. markkinatutkimukset, raportit, kilpailijaselvitykset, asiakaskyselyt, patentointiselvitykset Rahoitusta ei voida käyttää yrityksen t&k-kustannuksiin Huom! Yli euron ja sitä suurempien asiantuntijapalveluiden hankinta on kilpailutettava hankintalain mukaisesti.

26 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset hyväksyttävät kustannukset Vaiheissa 1 ja 2 Kustannuksiksi hyväksytään pääsääntöisesti kaikki vaiheen aikana syntyneet kustannukset, kunhan ne ovat kohtuullisia, tarkoituksenmukaisia ja hyväksytyn projektisuunnitelman ja kustannusarvion mukaisia. Muun muassa: Välittömät palkat sekä niihin liittyvät henkilösivukustannukset Matkat Aineet ja tarvikkeet sekä laitteet Ostetut palvelut Ei-hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit, muuta julkista tukea sisältävät kustannukset sekä laskennalliset kulut

27 Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset suhde muuhun julkiseen rahoitukseen Sallittuja tukimuotoja (1 ja 2 vaiheen rinnalla) ovat Tekesin myöntämä rahoitus yrityksille (lukuun ottamatta de minimis -ehtoista rahoitusta) ELY-keskusten yritysosastojen myöntämä tuki tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen (muu kuin de minimis -ehtoinen) Sellainen julkinen rahoitus, johon ei sisälly tukielementtiä Ei-sallittuja tukimuotoja ovat Kaikki muut julkista tukea sisältävät rahoitusmuodot Muihin julkisiin tukiin liittyy kolmen vuoden karenssi vaiheen 1 rahoituksen myöntämishetkestä lukien

28 Rahoitukseen liittyviä yleisiä periaatteita

29 Yleisiä periaatteita Rahoituksella on oltava kannustava eli yrityksen käyttäytymistä muuttava vaikutus Projektille voidaan hyväksyä vain kustannuksia aikaisintaan siitä lähtien, kun rahoitushakemus on toimitettu Tekesiin Lisäksi edellytetään, että rahoituksen ansiosta vähintään yksi seuraavista tekijöistä toteutuu merkittävällä tavalla: projektin koko kasvaa projektin soveltamisala laajenee projektin toteutus nopeutuu yritys lisää t&k- ja innovaatiotoimintansa kokonaismenoja Tekes analysoi joka projektissa rahoituksen kannustavan vaikutuksen toteutumisen Lisäksi suurten yritysten hakemuksissa yhtiöiden on itse kirjallisesti arvioitava Tekesin rahoituksen kannustava vaikutus ja perusteltava se määrällisillä ja/tai laadullisilla tekijöillä

30 Yleisiä periaatteita Yrityksellä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan Tekes arvioi tämän tapauskohtaisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon maksuhäiriöt Avustusta innovaatiopalveluiden hankintaan ja de minimis-avustusta ei voida myöntää yritykselle, jolla on maksuhäiriöitä Verorästejä ei saa olla Pääsääntöisesti yrityksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen * De minimis -avustuksen osalta nopeutettu käsittely edellyttää myös, että yrityksen luottoluokitus on vähintään A+ ja että ajantasaiset tilinpäätöstiedot löytyvät kaupparekisteristä Kustannusten seuranta on järjestettävä heti projektin alusta lukien niin, että kustannukset kyetään yksilöimään ja niiden yhteys kirjanpitoon ja tilityslomakkeeseen vaivatta todentamaan Luontevimmin tämä käy avaamalla kirjanpitoon tai kustannusseurantaan oma laskentatunniste hankkeelle Jos projektin kustannuksiin kuuluu yrityksen omia palkkoja, työaikaa on seurattava tuntiperusteisesti (nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusta saavia yhtiöitä tämä koskee vain, jos yritys saa samanaikaisesti muuta julkista tukea) * Mikäli yritys on joutunut vaikeuksiin jälkeen, voidaan yritykselle myöntää tuki ns. tilapäisenä rajoitettuna tukena. Yritykselle vuosien aikana myönnetyn tilapäisen rajoitetun tuen ja vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ei saa ylittää euroa.

31 Yleisiä periaatteita Projektin rahoitussuunnitelman on oltava uskottava Hyvin suurille projekteille on haettava etukäteisvaltuutus komissiolta koskee hankkeita, joissa tuki yritystä ja projektia kohden on yli 7,5 miljoonaa euroa Rahoituksen julkisuus: vuoden aikana myönnetty rahoituksen määrä yritystä kohden rahoitusmuodoittain on julkista tietoa ja tiedot esitetään sekä Tekesin että EU-komission verkkosivuilla jos yritykselle myönnetään yhteen projektiin rahoitusta yli 3 miljoonaa euroa, julkisuusvaatimukset ovat suuremmat

32 Hankintalain soveltaminen Tekesin rahoituksessa

33 Hankintalain soveltaminen Tekesin rahoituksessa 1/2 Kun julkinen tuki ostopalveluun on yli 50 % ja hankinnan arvo on euroa tai enemmän, on yrityksen noudatettava hankintalakia. Tekesin yrityksille suuntaamassa rahoituksessa hankintalaki koskee korkean tukitason vuoksi erityisesti nuoria innovatiivisia kasvuyrityksiä, avustusta innovaatiopalveluihin ja pk-yritysten kansainvälisiä t&k-projekteja ja niiden valmistelua Yrityksen on kilpailutettava hankinta hankintaprosessin mukaan ja ilmoitettava hankinnasta HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi)

34 Hankintalain soveltaminen Tekesin rahoituksessa 2/2 Hankintaprosessi käynnistyy rahoituspäätöksen jälkeen: Hankinnan suunnittelu Hankintamenettelyn valinta Tarjouspyynnön laatiminen Hankintailmoituksen tekeminen HILMAan Tarjouspyynnön lähettäminen ehdokkaille Tarjousten käsittely Hankintapäätöksen tekeminen Tarjoajien informointi Muutoksenhakumahdollisuus päätöksestä Hankintasopimuksen tekeminen Julkisen hankinnan on noudatettava tätä kaavaa Hankintaprosessi käynnistyy rahoituspäätöksen jälkeen: HILMA-ilmoitus toimitettava Tekesiin raportoinnin yhteydessä. Hankintaan, jossa ei ole noudatettu hankintalakia, voidaan maksaa julkista tukea enintään 50 %.

35 Tekesin rahoituskartta yrityksille

36 Tekesin rahoituskartta yrityksille Rahoitus tutkimus- ja kehitys- (t&k) toimintaan (noin 80 % yritysrahoituksesta) Kaiken kokoisille ja ikäisille yrityksille, vaatimukset tiukimmat suurille kansainvälistyneille yrityksille Projektien osarahoitusta, joka myönnetään avustuksena (25 65 %) ja/tai lainana (50-70 %) Rahoituksen laatuun ja prosenttiosuuteen vaikuttavat hankkeen haastavuus, riskit ja markkinaetäisyys Merkittävät projektin aikana syntyneet tulot vähentävät hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia Raportointivelvoite 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, jos merkittäviä liiketoimintamuutoksia Käyttötarkoitus käsittää laajasti myös ei-teknologiset kohteet: palvelut, konseptit, menetelmät, brändit, Rahoituksella voidaan mennä myös aiempaa lähemmäs markkinoita: pilotit, demonstraatiot, koetuotanto,.. Avustus pk-yrityksille innovaatiopalveluiden hankintaan (noin 5 % yritysrahoituksesta) Laaja käyttötarkoitus: kasvun, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja kaupallistamisen tuki palveluiden avulla Kustannukset rajattu tiukasti: Vain tietyt asiantuntijapalvelut hyväksyttyjä kustannuksia ei omia palkkoja Tukitaso korkea: 75 % kuitenkin korkeintaan e / 3 vuotta yritystä kohden Rahoitus nuorille innovatiivisille pienille yrityksille (noin 10 % yritysrahoituksesta) Tekesin ainoa yrityksen kokonaisrahoitustuote, jota myönnetään vain alle 6-vuotiaille kasvuyrityksille Tavoitteiden saavuttamiseen tarpeelliset kustannukset hyväksytään kokonaisuudessaan Käyttötarkoituksena on tukea yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä sekä houkutella pääomasijoittajia Rahoitusmäärä merkittävä, jopa ja tukitaso korkea 75 % (avustusta tai lainaa) De minimis (= vähämerkityksellinen tuki) avustus pk-yrityksille (noin 5 % yritysrahoituksesta) Väljä käyttötarkoitus, erityisesti innovaatiotoiminnan käynnistämiseen ja markkinaläheisiin t&k-projekteihin Rahoitusmäärä max / päätös, tukitaso 35/50 (65 % kv), yhteensä max / 3 vuotta / yritys * * tuki myönnetään ns. tilapäisenä rajoitettuna tukena. Yritykselle vuosien aikana myönnetyn tilapäisen rajoitetun tuen ja vähämerkityksisen tuen yhteismäärä ei saa ylittää euroa.

37 IP-oikeudet ja tyypilliset julkisen rahoituksen maksimitasot Rahoituskohde Rahoituskonsepti IP-oikeudet Julkinen strateginen tutkimus Tekesin ohjelma tai vapaa tutkimus Tekijä omistaa, laaja julkisuus Julkisen rahoituksen maksimiosuus Sisältää Tekesin lisäksi muutakin julkista rahoitusta 100 % Julkinen soveltava tutkimus Tekesin ohjelma tai vapaa tutkimus Tekijä omistaa, osallistujilla käyttöoikeuksien hankinnan etuoikeus 90 % Yritysten ohjaama ja osin tekemä tutkimus SHOKin tutkimusohjelma Tekijä omistaa, laaja julkisuus, osallistujilla käyttöoikeus 75 % Innovaatioläheinen julkinen tutkimus Tekesin ohjelma tai vapaa tutkimus Tekijä omistaa, osallistujille käyttöoikeus 60 % Yritysten ohjaama ja osin tekemä tutkimus SHOKin tutkimusohjelma Tekijä omistaa, rajoitettu julkisuus, osallistujilla käyttöoikeus Avustus 50 - (65) % Yrityksen tutkimushanke Tekesin ohjelman, SHOKin tai vapaa tutkimushanke Yritys omistaa Avustus 35 % Laina 70 % Yrityksen kehityshanke Tekesin ohjelman, SHOKin tai vapaa kehityshanke Yritys omistaa Avustus 35 % Laina 70 % Yrityksen pilotointitai demohanke Tekesin ohjelman, SHOKin tai vapaa pilot/demohanke Yritys omistaa Avustus 25 % Laina % Nuori innovatiivinen yritys NIY-erityisrahoitus yrityksen kaikkiin kustannuksiin Yritys omistaa Avustus 75 % Laina 75 % SHOK = strategisen huippuosaamisen keskittymä NIY = nuori innovatiivinen yritys

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan

Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaan Tekesin tukiohjelma pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) innovaatiotoimintaan perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot