Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 13 d) ja f).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 13 d) ja f)."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2012/1 Dnrot: ESAVI/144/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Satakierto Oy:n Hallavaaran jätekeskuksen toiminnan muutosta, Köyliö LUVAN HAKIJA Satakierto Oy Rantatie Säkylä TOIMINNAN SIJAINTI Hallavaaran jätekeskus, Hallavaarantie 323, Köyliö Kiinteistö: Hallavaara RN:o 1:353 Liike- ja yhteisötunnus: HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 2 momentin kohta 4) ja 3 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdat 13 d) ja f). LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojelulaki 32 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 d) ja g) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET, LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Satakierto Oy:llä on Hallavaaran jätekeskuksen toimintaa koskeva Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupapäätös No 20/YLO, LOS-2004-Y Ympäristöministeriön vahvistamassa ja lainvoiman saaneessa (KHO ) Satakunnan 5. seutukaavassa Hallavaaran jätekeskus on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi ET-121 (Kepola). Merkinnällä on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia laitoksia. Erityistoimintojen alueella (ET), tulee kyseeseen vain asianomaista toimintaa palveleva rakentaminen. Jätehuoltoalueiden osoittamisella seutukaavassa on pyritty jätehuollon yhteistoiminnan edistämiseen. Yhteistoiminta mahdollistaa jätehuollon tason kohottamisen taloudellisemmin kuin kuntakohtaisissa ratkaisuissa. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA Satakierto Oy on neljän kunnan ja neljäntoista yrityksen omistama jätehuoltopalveluja tarjoava yritys. Yhtiön toiminta keskittyy Hallavaaran jätekeskukseen Köyliössä. Hallavaaran jätekeskus on toiminut vuodesta 1992 ja toimintoina ovat jätteiden loppusijoitus, lietteiden ja erilliskerätyn biojätteen käsittely biokaasulaitoksessa sekä hyötyjätteen ja vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja varastointijärjestelyt. Kesällä 2011 on valmistunut myös tuhkakenttä, mikä mahdollistaa tuhkan loppusijoituksen. Jätteenkäsittelylaitos toimii jätehuoltoyhtiön omistamalla tontilla, jonka pinta-ala on 35 ha. Kaikkiaan jätteenkäsittelytoimintaa on 17,4 ha alueella. Toiminnot jakautuvat seuraavasti: tuhkakenttä 1,5 ha läjitysalue 5 ha vanha kompostointialue 2 ha hyötyjätteen varastointialue 1 ha liike-, vastaanotto- ja pysäköintialue 1 ha suotovesien keräämiseen tarkoitettu alue 1 ha biokaasulaitostoiminnot 1 ha TOIMINNAN MUUTOSTA KOSKEVA HAKEMUS Kompostointihallin rakentaminen Toiminnanmuutoshakemus koskee uuden kompostointilaitoksen perustamista. Kompostointihalli sijoitettaisiin Satakierto Oy:n Hallavaaran jätekeskuksen vanhalle kompostointikentälle. Alueella on ollut lietteiden ja biojätteiden kompostointikenttä (pinta-ala noin 2 ha), jonka toiminta on lopetettu uuden biokaasulaitoksen toiminnan alettua myönnetyn ympäristöluvan yhteydessä.

3 Kompostointiprosessi Kompostointilaitokseen toimitettaisiin biokaasulaitokseen kelpaamatonta orgaanista materiaalia yhteensä 1000 t/a. Kompostoitava orgaaninen materiaali olisi hautomojätettä (kuten munankuoria ja höyheniä) sekä biojätekuormia. Hautomojäte on biokaasulaitokseen kelpaamatonta materiaalia, sillä se sedimentoituu laitoksen putkistoihin tukkien ne. Biojätekuormat sisältävät paljon epäpuhtauksia kuten veitsiä, haarukoita, lasia ja jäähdytysvesiputkistoista poistettua simpukkajätettä eikä niitä voi sen vuoksi toimittaa biokaasulaitokseen. Näitä "työkaluja" sisältävää biojätettä on kerätty sairaalasta, varuskunnasta tai isommasta ravintolasta ja ovat aiheuttaneet biokaasulaitoksen vastaanotossa vaikeita toimintahäiriöitä. Hautomojätteen joukossa on hakijan arvion mukaan myös alle 5 % kuoriutumattomia poikasia. Saapuva massa on hienonnettua ja vastaa hakijan mukaan teurasjätettä. Hautomojätteen osuus olisi noin 800 t/a ja biojätteen 200 t/a. Kompostointiprosessi olisi sisätiloissa tapahtuvaa aumakompostointia. Jälkikypsytys tapahtuisi ulkona. Jätteitä ei tultaisi hakemuksen mukaan lajittelemaan tai välivarastoimaan ennen kompostointia. Jätettä tulisi tasaisena jatkuvana virtana viikoittain. Halliin vastaanotettava jäte kipattaisiin autoista hallin sisälle lattialle, jonka jälkeen jäte sekoitettaisiin etukuormaajalla vanhan kompostin ja seosaineen joukkoon. Käännöissä käytettäisiin sekoituskauhaa (ns. ALLU), joka ilmastaa ja murskaa kompostia tehokkaasti. Kompostia sekoitettaisiin säännöllisesti, kunnes jätteet ovat hajonneet humukseksi. Kompostointi kestäisi noin 3-6 kk. Seosaineena käytettäisiin männynkuorta sekä lisänä rakennuspuujätettä parantamaan ilmastusta. Rakennuspuujäte on kotitalouksilta ja rakennustyömailta vastaanotettua puhdasta puuta. Tullessa siinä on pieniä nauloja, mutta valtaosa niistä saadaan pois murskauksen yhteydessä magneettierottimella. Puuaine on hyvin lajiteltua eikä sisällä painekyllästettyä puuta tai muuta epämääräistä. Puujäte pyritään murskaamaan 2x5 cm palakokoon, mutta mukana tulee myös pienempää silppua ja pidempiä tikkuja. Murskauksen suorittaa ulkopuolinen urakoitsija kaksi kertaa vuodessa. Seosaineen määrä olisi noin 2000 m 3 vuodessa. Seosaineen määrällä ja laadulla voidaan säädellä kompostin vesipitoisuutta ja ravinnesuhteita. Kompostointiprosessissa mikrobit hajottavat orgaanisesta jätteestä humusta ja sivutuotteena muodostuu lämpöä. Mikrobien toiminnan optimoimiseksi olosuhteiden tulee olla tarpeeksi kosteat ja hapelliset. Kompostin kastelu hoidettaisiin pääsääntöisesti lisäämällä märkää ainesta. Jälkikypsytys tapahtuisi ulkotiloissa peitetyissä aumoissa. Peitossa käytetään turvekerrosta, joka imee itseensä mahdollisesti vielä vapautuvia hajukaasuja. Humus käytettäisiin hyödyksi jätekeskuksen alueella. Päästöt ja niiden vähentäminen Kompostointiprosessissa syntyy päästöinä ilmaan hiilidioksidia ja hieman muita orgaanisen aineen hajoamisessa syntyviä kaasuja. Kompostoinnissa 3

4 muodostuva haju on pahimmillaan pistävän voimakas. Hajuhaittoja voidaan vähentää kompostin oikealla käsittelyllä. Hajun leviämistä rajoittaa myös toiminnan sijoittaminen sisätiloihin. Ulkona tapahtuvan jälkikypsytyksen hajupäästöjä vähennetään turvekerroksella. Kompostoinnin ei arvioida aiheuttavan alueella merkittävää pölyämistä. Kompostoinnissa ei käytetä kemikaaleja eikä vettä. Vettä käytettäisiin ainoastaan koneiden ja laitteiden pesussa. Kompostointihallin sisätiloihin tulisi öljyn- ja hiekanerottimilla varustettu viemäri. Kaikki Hallavaarassa muodostuva jäte- ja suotovesi ohjataan JVP-Eura Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Mahdolliset kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti ja niiden käytössä noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita ja määräyksiä. Halli varustettaisiin koneellisella ilmanvaihdolla. Hallin piha-alueesta tullaan osa asfaltoimaan. Liikennöinti tapahtuisi asfaltoidulla piha-alueella. Liikenne ei tule hakijan mukaan lisääntymään merkittävästi hallin rakentamisen myötä. Toimintaan liittyvät riskit Hallissa tapahtuvaan kompostointiin liittyvät riskit liittyvät toiminnanharjoittajan mukaan lähinnä pieneläinten mahdollisesti aiheuttaviin sairauksiin, mekaanisiin työtapaturmiin sekä mahdolliseen tulipaloon. Biologisille tekijöille voi altistua joutumalla kosketukseen jätteen kanssa tai ilmassa leijuvien mikrobien tai niiden erittämien endotoksiinien kanssa. Tarvittaessa käytetään hengityssuojainta. Sisätiloissa pystytään rajoittamaan haittaeläinten määrää ja kontrolloimaan olosuhteita. Hajottaessaan kompostimassaa pieneliöstö muodostaa sivutuotteena lämpöä ja kompostin lämpötila on noin 60 astetta. Korkea lämpötila takaa sen, että sairauksia aiheuttavat mikro-organismit kuolevat. Joskus lämpötila voi nousta myös korkeammaksi. Tulipalojen varalta halli liitetään jätekeskuksen palo- ja turvallisuusjärjestelmään ja varustetaan alkusammutuskalustolla. Hallavaaran jätekeskukselle on laadittu palo- ja pelastussuunnitelma 9/2010. Satakierto Oy:n riskikartoitus päivitetään vuosittain. 4 ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydentäminen Tiedottaminen Satakierto Oy on täydentänyt lupahakemustaan ja sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Köyliön kunnan ilmoitustauluilla.

5 5 Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Köyliön kunnanhallitukselta, Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnalta, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta "Hallavaaran jätekeskuksella on ollut päämääränä lopettaa ulkona tapahtuva aumakompostointi biokaasulaitoksen valmistumisen jälkeen. Tähän ei kuitenkaan ole täysin pystytty, sillä sen lisäksi että vanhaa kompostia on alueella edelleen paljon, kompostointiin on koko biokaasulaitoksen historian ohjautunut myös laitokselle sopimattomia biojätteitä. Kompostointihallin rakentaminen on näin ollen perusteltua ja toiminnan siirtyessä sisälle pystytään vähentämään ulkona tapahtuvan kompostoinnin haittoja kuten lokkien esiintymistä ja hajuhaittoja. Lisäksi avokompostoinnin suoto- ja valumavesiä ei enää muodostu. Edellytyksenä on, ja sitä luvassa tulee vaatia, että hallin valmistumisen jälkeen avokompostointi lopetetaan kokokaan. Hakemuksen mukaan kompostoitunut humus käytetään hyödyksi jätekeskuksen alueella. Arviota syntyvän lopputuotteen määrästä ei ole mainittu. Vanhaa kompostia on edelleen aumakompostissa käyttämättömänä kuten myös biojätelaitoksen lopputuotetta. Luvassa tulee edellyttää, että eri toimintojen lopputuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia etsitään ja käytetään tehokkaasti." Köyliön kunnanhallitus "Kunnanhallitus yhtyy Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan lausuntoon ja esittää sen aluehallintovirastolle Köyliön kunnan lausuntona." Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA "Lausunnolla olevassa Satakierto Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksen mukaisessa kompostointilaitoksessa käsiteltäväksi ilmoitetuista biojätejakeista hautomojäte kuuluu sivutuoteasetuksen mukaiseen luokkaan 3 (artikla 10, kohta k, ii). Muu käsitellyksi aiottu biojäte kuuluu myös luokkaan 3, lukuun ottamatta Olkiluodosta lauhdevedestä pyydettyä simpukkajätettä, joka on luokiteltavissa sivutuoteasetuksen ulkopuolelle (artikla2, kohta 2a), koska sitä ei ole pyydetty kaupalliseen tarkoitukseen. Luokkaan 3 kuuluvan eläinperäisen sivutuotteen keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista, käsittelystä, hävittämisestä, käytöstä ja merkitsemisestä säädetään sivutuoteasetuksessa sekä sen täytäntöönpanosta annetussa Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011. Sivutuoteasetuksen 14 artiklassa määritellään luokkaan 3 kuuluvan aineksen mahdolliset hävittämis-, käsittely- ja käyttömahdollisuudet. Luokan 3 aines on joko hävitettävä polttamalla, toimitettava kaatopaikalle asetuksen mukaan käsiteltynä, käsiteltävä tai käytettävä asetuksen mukaisesti. Käsittelymenetelmänä artiklassa mainitaan myös kompostointi, joka tulee tehdä

6 täytäntöönpanoasetuksen liitteen V "Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden muuntaminen biokaasuksi tai kompostointi" mukaisesti. Laitos tulee hyväksyä asetuksen mukaisesti siinäkin tapauksessa, ettei sen lopputuotetta saateta markkinoille. Evira huomauttaa, että ympäristölupahakemuksessa kuvatun mukaisena kompostointilaitos ei täytä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa esitettyjä vaatimuksia. Kompostoidun lopputuotteen tulee täyttää sivutuoteasetuksessa säädetyt mikrobiologiset kriteerit. Lopputuotteen markkinoille saattaminen ja käyttö lannoitevalmisteena muualla kuin kaatopaikan tai muun suljetun alueen maisemoinnissa edellyttää, että tuote täyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 lannoitevalmisteista säädetyt laatuvaatimukset." Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus "Anna-Kaisa Halinen on allekirjoittanut ympäristölupahakemuksen. Hakemuksesta ei käy ilmi on hänellä nimenkirjoitusoikeus? Voimassa olevan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen (20 YLO, ; LOS-2004-Y ) mukaan biojätteen aumakompostointi on ollut sallittua siihen asti, kun biokaasulaitos aloitti toimintansa. Nyt kyseessä oleva kompostoituva materiaali on kuitenkin erilaista materiaalia, kuten höyheniä, kananmunankuoria ja muita biokaasulaitokseen soveltumatonta materiaalia. Satakierto Oy:n biokaasulaitoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut Menettelyssä ei ole ollut esillä kompostointi. Nyt haettava kompostoitavan materiaalin määrä jää selkeästi alle hankeluettelossa mainitun jätemäärän eivätkä ko. käsittelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset ole verrattavissa hankeluettelossa mainittujen jätteenkäsittelyhankkeiden ympäristövaikutuksiin. ELY-keskus on kirjeellä hyväksynyt biokaasulaitoksen kapasiteetin noston tonnista tonniin vuodessa sen jälkeen kun Satakierto Oy:n biokaasulaitoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely oli valmis eikä arvioinnin mukaan laajentamisesta aiheutuisi merkittäviä muutoksia ympäristövaikutuksiin. Luvan muutoshakemukseen olisi voinut sisällyttää myös biokaasulaitoksen kapasiteetin muutoksen. Edellä esitetyn johdosta nyt vireillä olevan muutoksen lupamääräysten tarkistaminen tulee asettaa samaan aikaan kuin voimassa olevan lupapäätöksen eli Jätekeskuksen alue on soveltuva sisätiloissa tapahtuvaan kompostointiin muun jätteenkäsittelyn ohessa sijaintinsa ja alueen käyttötarkoituksen suhteen. Hakemuksessa on yleispiirteinen paikka, mihin halli voidaan sijoittaa. Kompostointi suoritetaan hallissa, joten käsittelyn ympäristövaikutukset ovat lähinnä haju ja kuormitus jätevesiin. Hajua tulee ehkäistä kuljettamalla jätemateriaalit suoraan halliin sekoittamalla se välittömästi seosaineeseen tai vanhaan kompostiin. Hakemuksesta ei käy ilmi, mitä muita jätejakeita 6

7 kuin höyheniä ja munankuoria laitokseen ohjataan, joten ennalta ei voida tarkkaan arvioida mahdollista hajun muodostusta eikä sitä tulisiko poistokaasut ohjata käsittelyn kautta ulkoilmaan. Kertaluonteinen poistokaasujen hajuyksikköjen määrittäminen on tarpeen toiminnan vakiinnuttua. Nestemäiset ja sosemaiset materiaalit tulee ohjata edelleen biokaasulaitokseen. Seosainetta tulee varata niin paljon, ettei tulisi nesteenmuodostusta ja siten kuormitusta jätevedenpuhdistamolle. Komposti tulee jälkikompostoida tai varastoida peitettynä tai hallissa, ettei sateen mukana liukene ravinteita kuormittamaan jätevesilaitosta. Mahdolliset suotovedet tulee ohjata alueen jätevesien tasausaltaaseen. Hallavaaran jätekeskuksen nykyinen tarkkailuohjelma kattaa myös kompostointilaitoksen jätevesien tarkkailun. Jätelaitoksen nykyinen vakuus kattaa myös nyt haettavan toiminnan laajentamisen. Uuden jätelain voimaan tullessa Hallavaaran jätelaitoksen vakuutta joudutaan kuitenkin tarkastelemaan uuden jätelain mukaiseksi kuntien sitoumusten osalta. Hallavaaran jätekeskuksen lähialueella on senkaltaista elintarviketeollisuutta, etteivät kaikki biohajoavat jätejakeet sovellu biokaasulaitoksen käsittelyyn. ELY-keskus katsoo, että höyhenten, kananmunankuorien sekä vastaavien biokaasulaitokseen soveltumattomien biohajoavan materiaalien kompostointi hallissa on hyödyllistä toimintaa. Näiden jakeiden käsittely kompostoimalla on järkevä vaihtoehto suoralle kaatopaikkasijoittamiselle. Kompostoitunutta materiaalia voidaan käyttää muun muassa suljettavan läjitysalueen pintarakenteissa." Muistutukset ja mielipiteet Asiasta ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastine lausuntojen johdosta. Toiminnanharjoittaja on kirjatuksi tulleessa vastineessaan todennut seuraavaa: "Laitoksessa käsiteltävät materiaalit ovat sellaisia, joita ei olemassa oleva biokaasulaitos pysty vastaanottamaan tai käsittelemään. Nämä materiaalit eivät missään nimessä sekaannu tai ole kontaktissa muiden käsiteltävien materiaalien kanssa. Kompostoituva massa käytetään vain ja ainoastaan jätepenkan reunojen maisemointiin eli kaatopaikka-alueen sisäiseen käyttöön. Näkemyksemme mukaan laitoksen toiminta ei vaadi Eviran hyväksyntää, sillä perusteella, että kompostimassaa ei sekoiteta biokaasulaitoksen mädätejäännökseen (Eviran hyväksymä lannoitevalmiste) eikä sitä toimiteta tai käytetä kaatopaikka-alueen ulkopuolelle. Lainaus Eviran lausunnon loppukommenttia "Lopputuotteen markkinoille saattaminen ja käyttö lannoitevalmisteena muualla kuin kaatopaikan tai muun suljetun alueen maise- 7

8 moinnissa edellyttää, että tuote täyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 24/11 lannoitevalmisteista säädetyt laatuvaatimukset. Ympäristöluvan toiminta kuitenkin tarvitsee." Eviran lausunto vastineesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Eviralta lausuntoa Satakierto Oy:n vastineesta. Evira toteaa saapuneessa lausunnossaan: "Satakierto Oy:n vastineessa mainitsema viittaus asetukseen pitää paikkansa. Kaatopaikan maisemointiin käytettävät tuotteet on rajattu lannoitevalmisteasetuksen (MMMa 24/11 1 ) ulkopuolelle. Kaatopaikan maisemoinnissa käytettäviä lannoitevalmisteita ei koske näin ollen asetuksessa säädetyt haitallisten aineiden tai eliöiden enimmäispitoisuudet, ei käytön rajoitteet eikä tyyppinimiryhmäkohtaiset laatuvaatimukset. Lannoitevalmistelain 539/2006 piiriin kaatopaikan maisemointiin käytettävät lannoitevalmisteet sen sijaan kuuluvat (2 ). Joten toimijaa, joka valmistaa näitä lannoitevalmisteita, koskee ilmoitusvelvollisuus, omavalvontavelvollisuus sekä laitoshyväksyntävelvoite, mikäli kyseessä on orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistus. Evira on aikaisemmin antamassaan lausunnossaan todennut, että Satakierto Oy:n uudella kompostointilaitoksella käsiteltäväksi ilmoitetuista biojätejakeista ruokajäte ja hautomojäte (mm. munankuoria ja höyheniä) kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen, ns. sivutuoteasetuksen, (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä mukaan luokkaan 3 (artikla 10, kohta p ja kohta k, ii). Evira korostaa, että kaikkien eläinperäisten sivutuotteiden keräilystä, kuljetuksesta, varastoinnista, käsittelystä, hävittämisestä, käytöstä ja merkitsemisestä säädetään sivutuoteasetuksessa ja sen täytäntöön panosta annetussa Komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hautomojätettä sisältävän kuorman mukana on kuljetettava ns. kaupallinen asiakirja, josta ilmenee lähettäjän, kuljettajan sekä sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyn vastaanottopaikan/käsittelypaikan nimi sekä kuljetettavan tavaran laatu ja luokka. Luokan 3 aineksen mahdolliset hävittämis-, käsittely- ja käyttömahdollisuudet määritellään sivutuoteasetuksen artiklassa 14. Kompostointi on asetuksen mukaan mahdollinen käsittely luokan 3 ainekselle. Kompostointilaitoksen tulee olla sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytty (toimeenpanoasetuksen liite V), jotta se voi vastaanottaa luokan 3 ainesta. Kaatopaikalle luokan 3 aines voidaan sijoittaa sen jälkeen, kun aines on sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä laitoksessa käsitelty. Maisemointiin kaatopaikan sisäpuolelle käytettäessä kompostin on lisäksi täytettävä lannoitevalmistelalaissa säädetyt yleiset laatuvaatimukset (5 ). Luokan 2 sivutuotteita, lantaa lukuun ottamatta, kompostointilaitokseen voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan sen jälkeen, kun aines on ensin 8

9 käsitelty sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä laitoksessa steriloimalla ns. menetelmällä 1. Eviran lannoitevalmistevalvonnan tehtävänä on vastata ns. sivutuoteasetuksen täytäntöön panosta ja noudattamisen valvonnasta siltä osin kuin se koskee lannoitevalmisteita. Evira myöntää sivutuoteasetuksen mukaisen laitoshyväksynnän luokan 3 aineksen käsittelyyn kompostoimalla, mikäli laitos täyttää sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja sen toimeenpanoasetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteen V vaatimukset." Satakierto Oy:n vastine ja lupahakemuksen peruuttaminen Satakierto Hallavaara Oy toteaa kirjatuksi tulleessa vastineessaan seuraavaa: "Eviran lausunnossaan esittämät toimet aiheuttavat sen, että laitoksen toteuttamisen edellytykset ovat epärealistiset. Suunnitellut käsiteltävät määrät ovat vähäisiä tarvittavaan investointiin nähden ja näin ollen vastaanottomaksut kohoavat liian korkeiksi. Satakierto Oy peruuttaa lupahakemuksensa. 9 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Asian käsittely jätetään sikseen. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan hakija on päivätyllä kirjeellä peruuttanut hakemuksensa. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 53, 54, 96, 97 ja 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän asian käsittelystä perittävä maksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

10 Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säädösten mukaan. Tämän hakemuksen käsittelystä perittävä maksu määräytyy hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen asetuksen aluehallinnon maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 4 :n mukaan peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta. Erikseen työmäärään perustuva veloitus on asetuksen liitteen mukaan 48 euroa/h. Asian käsittelyyn käytetty työmäärä on ollut 26 tuntia. 10 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Satakierto Oy Rantatie Säkylä Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Köyliön kunta Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) EVIRA Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä päätös kuulutetaan Köyliön kunnan virallisella ilmoitustaululla.

11 11 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Marja-Terttu Parsama Mari Tapio Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Mari Tapio.

12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti Etelä-Suomi Päätös Nro 144/2012/1 Dnro ESAVI/237/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.9.2012 ASIA Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku

Turun tuotantoyksikkö Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2012/1 Dnro ESAVI/358/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee keräyspaperin ja -pahvin, muovin, alumiinitölkkien

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä, Tuusula.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä, Tuusula. Etelä-Suomi Päätös Nro 117/2012/1 Dnro ESAVI/227/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee ylijäämämaa-aineksen

Lisätiedot