TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslags- nämndens verksamhetsberättelse

2 2 SISäLLYS INNEhÅLL Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät 7 2 Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset 9 4 Virka tai muu tehtävä, josta nimitettäviksi esitetyt ovat siirtyneet 18 5 Lautakunnan henkilökunta ja toimitilat 20 6 Tilastotietoja 21 7 Sammanfattning 26 8 Domarförslagsnämndens ledamöter och ersättare Domarförslagsnämndens utnämningsförslag 28 JULKAISIJA Tuomarinvalintalautakunta Helsinki 2014 TOIMITTAJA Tuomarinvalintalautakunta Virva Nyman ULKOASU Mainostoimisto Visuviestintä Oy

3 3 PUhEENjOhTAjAN VUOSIKATSAUS Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanossa tapahtui vuoden 2013 aikana eräitä henkilövaihdoksia. Lautakuntaa pitkään johtanut presidentti Pauliine Koskelo jäi vuodenvaihteessa pois lautakunnasta, mistä lähtien korkeinta oikeutta ovat lautakunnassa edustaneet allekirjoittanut puheenjohtajana ja oikeusneuvos Marjut Jokela varajäsenenä. Laamanni Johan Eklundin siirryttyä keväällä eläkkeelle virastaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa hänen tilalleen tuomarinvalintalautakuntaan valittiin laamanni Daniel Allén. Olen omasta puolestani voinut todeta toimimisen tuomarinvalintalautakunnassa tehtävän työläydestä huoli-

4 4 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse matta mielenkiintoiseksi. Osallistuminen tuomarirekrytointeihin antaa mahdollisuuden eräänlaiselta näköalapaikalta seurata eri tuomioistuinten henkilöstötilannetta ja tuomarinuran kiinnostavuutta eri puolilla maata. Toisaalta lautakuntatyöskentelyssä on tilaisuus vaikuttaa nimitysjärjestelmälle aikanaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Lautakunnassa käydyt keskustelut nimitysesityksistä ja niiden perusteista ovat mielestäni olleet avoimia. Lautakunta uudisti vuoden aikana ohjeet tuomioistuimille nimitysasioiden valmistelusta ja annettavista lausunnoista. Vaikka lausuntojen sisältö on vuosien kuluessa koko ajan parantunut, niiden tasossa on edelleen ollut vaihtelua. Toivomisen varaa on erityisesti ollut tasavertaisiksi katsottujen hakijoiden keskinäisten ansioiden arvioinnissa ja vertailussa. Lautakunnan kannalta tärkeä tieto on sekin, mistä syystä aikaisemman työuran perusteella varteenotettavalta vaikuttava hakija ei lausunnonantajan käsityksen mukaan tulisi virantäytössä kysymykseen. Ensivaikutelman perusteella uusilla ohjeilla on ollut myönteistä vaikutusta. Viranhakijoiden ja nimitysesitysten osalta on syytä mainita, että tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on noussut jo yli 20 prosenttiin. Nimitettäviksi esitetyistä hakijoista lähes 10 prosenttia oli henkilöitä, jota viranhakuhetkellä eivät työskennelleet tuomioistuinvirassa. Virkakiertoa tuomioistuimesta toiseen, ja myös eri tuomioistuinlinjojen välillä, soisi tapahtuvan nykyistä enemmän. Virkaesitysten määrä kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta. Ennakkoarvion mukaan määrät eivät tule vähenemään jatkossakaan. Tuomareiden ikärakennetilaston mukaan eläkeiän saavuttavien tuomareiden lukumäärät ovat suurimmillaan vuosina Tätä kirjoitettaessa avoinna olleita tai olevia virkoja, jotka eivät vielä ole tulleet lautakuntakäsittelyyn, on viitisenkymmentä. Maaliskuu 2014 Hannu Rajalahti

5 5 ORDföRANDENS ÅRSöVERSIKT Under 2013 inträffande vissa personbyten i domarförslagsnämndens sammansättning. President Pauliine Koskelo, som länge lett nämnden, lämnade nämnden vid årsskiftet och därefter har högsta domstolens företrädare i nämnden varit undertecknad som ordförande och justitierådet Marjut Jokela som ersättare. Efter att lagman Johan Eklund i våras avgått med pension från sin tjänst vid Österbottens tingsrätt valdes lagman Daniel Allé n i hans ställe till domarförslagsnämnden. För min egen del har jag kunnat konstatera att uppdraget i domarförslagsnämnden är intressant fastän det är

6 6 arbetsamt. Att delta i domarrekryteringarna gör det möjligt att så att säga från första parkett följa med personalsituationen i olika domstolar och intresset för domarkarriären på olika håll i landet. I nämndarbetet har man å andra sidan möjlighet att bidra till att de mål som i tiden sattes för utnämningssystemet uppnås. Diskussionerna i nämnden om utnämningsframställningarna och deras grunder har enligt min åsikt varit öppna. Under året reviderade nämnden anvisningarna för domstolarna om beredningen av utnämningsärenden samt de utlåtanden som ska ges. Även om innehållet i utlåtanden successivt förbättrats under årens lopp har nivån på dem fortfarande varierat. Särskilt när det gäller bedömningen och jämförelsen av sinsemellan jämbördiga sökandes meriter har det funnits mer att önska. För nämnden är det också viktigt att få veta varför den som gett utlåtande har ansett att en sökande som på grund av sin tidigare arbetskarriär verkar beaktansvärd inte kan komma på fråga när tjänsten tillsätts. Det första intrycket är att de nya anvisningarna har haft positiv inverkan. När det gäller sökande och utnämningsframställningar är det skäl att nämna att antalet sökande som inte kommer från domstolsväsendet nu har ökat till över 20 procent. Av de sökande som föreslagits bli utnämnda arbetade nästan 10 procent inte vid en domstol vid den tidpunkt då de sökte tjänsten. Det skulle vara bra med större tjänsterotation från en domstol till en annan och också mellan olika domstolslinjer. Antalet tjänsteframställningar ökade något jämfört med föregående år. Enligt förhandsuppskattningar kommer antalet inte heller att minska i fortsättningen. Enligt statistiken över domarnas åldersstruktur är antalet domare som uppnår pensionsåldern som störst När detta skrivs är antalet tjänster som varit eller är vakanta och som ännu inte behandlats av nämnden ungefär femtio. Mars 2014 hannu RAjALAhTI

7 7 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA ja SEN TEhTäVäT TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA aloitti toimintansa vuonna Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen (427/2000). Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa.

8 8 2 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN jäsenet ja VARAjäSENET Jäsenet puheenjohtaja oikeusneuvos Hannu Rajalahti korkein oikeus varapuheenjohtaja hallintoneuvos Sakari Vanhala korkein hallinto-oikeus presidentti Olli Varila Vaasan hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall Turun hallinto-oikeus laamanni Johan Eklund Pohjanmaan käräjäoikeus, asti laamanni Daniel Allén Pohjanmaan käräjäoikeus, lukien hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen Helsingin hovioikeus käräjätuomari Olli Kyrö Päijät-Hämeen käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä Helsingin hallinto-oikeus markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos-Kokkonen markkinaoikeus asianajaja Riitta Leppiniemi Helsinki valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto professori Tuula Linna Lapin yliopisto Varajäsenet oikeusneuvos Marjut Jokela korkein oikeus hallintoneuvos Anne E. Niemi korkein hallinto-oikeus presidentti Olavi Snellman Itä-Suomen hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää Helsingin hallinto-oikeus laamanni Heli Lehto-Kinnunen Tuusulan käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Esko Randelin Itä-Suomen hovioikeus käräjätuomari Marjatta Berg Helsingin käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen Kuopion hallinto-oikeus laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeus asianajaja Juhani Karvo Rovaniemi valtionsyyttäjä Jorma Äijälä Valtakunnansyyttäjänvirasto oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää Turun yliopisto Lautakunnan sihteerinä toimi viskaali Virva Nyman.

9 9 3 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN NIMITYSESITYKSET NIMITYSESITYKSIÄ on kertomusvuonna tehty kaikkiaan 128 (103 vuonna 2012). Tämän lisäksi tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämisestä johtuneita nimitysesityksiä on tehty 50 kappaletta. Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. Nimitetyksi esitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 91 prosenttia (117 kpl) ja tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta noin 9 prosenttia (11 kpl). Aikaisempina vuosina tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten nimitettyjen osuus on vaihdellut noin 4 ja 8 prosentin välillä. Hakijoista noin 78 prosentilla oli vakituinen työpaikka tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Vuonna 2012 vastaava luku oli 87 prosenttia ja vuonna ,5 prosenttia. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on siis selkeästi noussut.

10 10 Hakijoista naisia oli 49 prosenttia (582 kpl) ja miehiä 51 prosenttia (599 kpl). Nimitetyksi esitetyistä naisia oli 60 prosenttia (77 kpl) ja miehiä 40 prosenttia (51 kpl). Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta on äänestänyt yhdessä käräjäoikeuden laamannin, kahdessa hovioikeudenlaamannin ja kolmessa käräjätuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitysasiassa eli yhteensä 5 asiassa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä. Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa 106 viran osalta ja poikkesi viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä 22 kertaa. Yhdessä hovioikeuden presidentin, yhdessä hovioikeudenlaamannin ja yhdessä käräjäoikeuden laamannin virkaa koskevassa asiassa on teetetty psykologinen soveltuvuusarviointi, ja yhteensä yhdeksän hakijaa on kutsuttu haastatteluun tuomarinvalintalautakuntaan. Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 176 asiaa (sisältäen 50 virkasiirtoasiaa). Vuoden päättyessä lautakunnassa oli vireillä 20 nimitysasiaa. Vuodelta 2012 siirtyi vuonna 2013 käsiteltäväksi 23 nimitysasiaa. Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on ollut 41 päivää. Tasavallan presidentti on vuonna 2013 tehnyt kaikki nimitykset tuomarinvalintalautakunnan esitysten mukaisesti.

11 11 Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat nimitysesitykset: Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner Laamannin virkaan D 19 Etelä-Savon käräjäoikeuteen Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen laamanni Fred Daniel Allén Laamannin virkaan D 18 Lapin käräjäoikeuteen laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Laamannin virkaan D 17 Kemi-Tornion käräjäoikeuteen ma. laamanni, käräjätuomari Antti Sakari Savela ovioikeudenlaamannin virkaan T 16 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Helena Marita Hannele Vihriälä hovioikeudenneuvos Seppo Juhani Ovaskainen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mirja-Leena Nurmi hovioikeudenneuvos Kirsti Kaarina Uusitalo hovioikeudenneuvos Teemu Tapani Paasikoski hovioikeudenneuvos Leeni Annina Kivalo hovioikeudenneuvos Eino Jussi Tapio Heiskanen Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola hovioikeudenneuvos Heimo Olavi Kiviranta hovioikeudenneuvos Lea Hannele Nousiainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marianne Salonen käräjätuomari Kirsi Hannele Kanerva hovioikeudenneuvos Jouko Juhani Valtonen hovioikeudenneuvos Riitta Elina Santo käräjätuomari Arja Inkeri Maunula hovioikeudenneuvos Nina Camilla Porkka hovioikeudenneuvos Virve Elise Mäki hovioikeudenneuvos Tarja Kaarina Huossa

12 12 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Helsingin hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antero Antila ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Yrjänä Saleva hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen Itä-Suomen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen käräjätuomari Sisko Helena Heimonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Tuija Pirkko Hannele Silvento Rovaniemen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Katariina Mokko Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Pekka Laaksonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Elina Marjaana Paasivirta ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Lea Rosa Kaarina Pohjola ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Emil Tapani Karvinen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Leena Marjatta Mikkonen käräjätuomari Rita Kaarina Melartin ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jussi Kalervo Isotalo Käräjätuomarin virkaan T 13 Espoon käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Irmeli Sandvik Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Olavi Turunen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Etelä-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Matti Laine käräjätuomari Mikko Tapio Ollikainen Helsingin käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama käräjätuomari Pirjo Eila Tuulikki Keisu käräjätuomari Sanna Helena Mänttäri käräjätuomari Inkeri Vuokko Elisa Gummerus Keski-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Harri Olavi Heikkilä käräjätuomari Matti Ylermi Kuuliala kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaakko Jaatinen Kymenlaakson käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen Lapin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Virve Marjatta Salo käräjätuomari Janne Kalevi Anttila

13 13 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski käräjätuomari Katja Riitta Tukiainen valtionsyyttäjä Johan Mika Illman Pirkanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala käräjätuomari Virpi Marjatta Pirhonen käräjätuomari Sinikka Hannele Mäkelä käräjätuomari Tiina Irmeli Vahtolammi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen käräjätuomari Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Satakunnan käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne Maria Johanna Pohjola Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Vesa Pekka Karttunen käräjätuomari Vesa-Matti Juhani Valkama Käräjätuomarin virkaan T 11 Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pia Kristina Hansson-Anttonen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen johtava julkinen oikeusavustaja Tapani Kalervo Ojala Etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Kari Tapani Puukka Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pasi Petri Lilja ma. viskaali Marko Antero Lepistö ma. käräjätuomari, viskaali Anna-Maija Ruohoniemi ma. käräjätuomari, viskaali Petri Johannes Voima ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Nina Julia Henriksdotter Immonen ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Minna Mari Ihonen Hyvinkään käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Minna Maarit Mattila Kainuun käräjäoikeuteen ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali Anne Maria Moilanen-Raittila ma. käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ma. asessori, viskaali Riikka Liina Tuomela Keski-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mikko Olavi Pennanen ma. käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Kirsti Marianne Avola ma. käräjätuomari, viskaali Hanna Ann-Sofie Högström Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Taina Maria Johanna Savolainen

14 14 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Pirkanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri Antti Sakari Tapanila ma. sihteeri, käräjäviskaali Riikka Kristiina Meroma viskaali Liisa Katariina Hirvonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Saara Vuokko Leinonen julkinen oikeusavustaja Katri Maija-Stiina Nenonen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg Satakunnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Vantaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Marja-Leena Virkkala Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mika Erik Herhi ma. käräjätuomari, viskaali Nina Johanna Wahlstedt käräjätuomari Mika Ilmari Mäkinen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Ahvenanmaan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Emil Matias Waris Helsingin hallinto-oikeuteen ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Toni Kristian Sarivirta Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Ulla Annikki Partanen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Helsingin hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Monica Helena Gullans Kuopion hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja Kati Hannele Korsman Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Raija Tuulikki Uusi-Niemi Markkinaoikeustuomarin virkaan T 13 markkinaoikeuteen ma. esittelijäneuvos Arna Silja Kristiina Harenko käräjätuomari Ari Matti Anton Wirén markkinaoikeustuomari Sami Tapio Myöhänen asianajaja Petri Olavi Rinkinen toimistopäällikkö Sirkku Marjatta Seppälä käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala

15 15 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Markkinaoikeusinsinöörin virkaan T 12 markkinaoikeuteen yli-insinööri Erkki Johannes Tiala eurooppapatenttiasiamies Kirsikka Elina Etuaho Markkinaoikeustuomarin virkaan T 11 markkinaoikeuteen ma. markkinaoikeustuomari, viskaali Jaakko Reino Mikael Ritvala ma. markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 13 vakuutusoikeuteen vakuutusoikeustuomari Johanna Kristiina Palovaara vakuutusoikeustuomari Harri Tapani Isohanni vakuutusoikeustuomari Åsa Anna-Maria Morelius-Ekelund vakuutusoikeustuomari Anu Kristiina Hemminki Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 11 vakuutusoikeuteen ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Tiina Annukka Suvioja ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Mira Maren Koivumaa ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Juha Henrik Mutka ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Tuuli Maria Olanterä Tuomioistuinlaitoksen uudistamisesta johtuneet virkasiirrot Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Itä-Suomen hovioikeuteen presidentti Pertti Rainer Nieminen Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Ylikokkila hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen hovioikeudenneuvos Tuomo Juhani Kurki hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen

16 16 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen Käräjätuomarin virkaan T 13 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Timo Pekka Einar Palmgren hovioikeudenneuvos Markku Tapani Almgrén hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) Käräjätuomarin virkaan T 11 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 18 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Pentti Tarukannel Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 16 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Pirkko Maria Wesslin-Nenonen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pekka Antero Hallikainen hallinto-oikeustuomari Raimo Antero Härkönen hallinto-oikeustuomari Jaana Maria Malinen hallinto-oikeustuomari Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen hallinto-oikeustuomari Pirjo Helena Salesvuo hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Riikka Johanna Tiainen hallinto-oikeustuomari Maija Leena Toivanen hallinto-oikeustuomari Päivi Hannele Toivanen hallinto-oikeustuomari Sirkka Liisa Helena Asikanen hallinto-oikeustuomari Kari Johannes Kolehmainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Antti Nestori Pekkala hallinto-oikeustuomari Pirjo Leena Pyhäjärvi hallinto-oikeustuomari Marja-Riitta Tellervo Tuisku hallinto-oikeustuomari Aino Eeva Inkeri Oksala hallinto-oikeustuomari Eeva Annikki Luoma hallinto-oikeustuomari Martti Sakari Raunio hallinto-oikeustuomari Tuula Marja-Liisa Vilenius hallinto-oikeustuomari Pirjo Inkeri Jalonen

17 17 Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Maarit Virginia Alhonnoro Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Jukka Antero Hartikainen hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolainen hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso hallinto-oikeustuomari Timo Juhani Tervonen hallinto-oikeustuomari Tuula Irmeli Viiliäinen hallinto-oikeustuomari Leila Marjatta Hietanen hallinto-oikeustuomari Jari Martti Mäki-Runsas Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Aila Marjatta Kovala hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski hallinto-oikeustuomari Merja Elina Velakoski-Kovalainen hallinto-oikeustuomari Jari Juhani Kostilainen hallinto-oikeustuomari Anne Johanna Niemi hallinto-oikeustuomari Anne-Mari Keskitalo Nimitysesitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti (ei sisällä virkasiirtoja): hallinto-oikeustuomari 9 7 % markkinaoikeustuomari 8 käräjätuomari % 6 % 2 % markkinaoikeusinsinööri 2 6 % vakuutusoikeustuomari 8 1 % 3 % 2 % hovioikeuden presidentti 1 käräjäoikeuden laamanni 4 hovioikeudenlaamanni 2 27 % hovioikeudenneuvos 34 Yhteensä 128

18 18 4 VIRKA TAI MUU TEhTäVä, josta NIMITETTäVIKSI ESITETYT OVAT SIIRTYNEET HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI hovioikeudenlaamanni 1 HOVIOIKEUDENLAAMANNI hovioikeudenneuvos 2 LAAMANNI laamanni 2 ma. laamanni, käräjätuomari 1 käräjätuomari 1 HOVIOIKEUDENNEUVOS hovioikeudenneuvos 17 käräjätuomari 5 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali 3 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 4 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 4 ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos 1 KÄRÄJÄTUOMARI käräjätuomari 28 ma. käräjätuomari 5 ma. käräjätuomari, viskaali 10 ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos 1 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri 2 ma. viskaali 1 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 1 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 2 ma. asessori, viskaali 1 ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali 1 johtava julkinen oikeusavustaja 1 julkinen oikeusavustaja 1 valtionsyyttäjä 1 kihlakunnansyyttäjä 2 ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri 1 ma. sihteeri, käräjäviskaali 1 viskaali 1

19 19 VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI vakuutusoikeustuomari 4 ma. vakuutusoikeustuomari, asessori 2 ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri 2 HALLINTO-OIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari 1 hallinto-oikeustuomari 3 ma. hallinto-oikeustuomari 1 ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri 2 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 1 ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja 1 MARKKINAOIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos 1 käräjätuomari 2 markkinaoikeustuomari 1 ma. markkinaoikeustuomari, viskaali 1 ma. markkinaoikeustuomari 1 asianajaja 1 toimistopäällikkö 1 MARKKINAOIKEUSINSINÖÖRI yli-insinööri 1 eurooppapatenttiasiamies 1

20 20 5 LAUTAKUNNAN henkilökunta ja TOIMITILAT TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN päätoimisen henkilökunnan muodostivat lautakunnan sihteeri Virva Nyman ja osastosihteeri Paula Kinnari. Lautakunta toimii osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, Helsinki.

21 21 6 TILASTOTIETOjA Tehdyt nimitysesitykset Nimitysesitysten yhteneväisyys viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa

22 22 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset (siirrot suluissa) (+1) - (+2) 9 (+1) 9 (+2) (+5) 14 (+2) 31 (+3) 29 (+1) (+21) 4 (+15) (+5) 139 (+2) 267 (+165) 320 (+80) 18 (+5) 89 (+21) 115 (+15) MaO Insinööri

23 23 Hakijoiden lukumäärä Nimitettäväksi esitetyt

24 24 Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden nimitykset: Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettäväksi esitetyt hakijat tulivat tuomioistuinlaitoksen palvelukseen seuraavanlaisista tehtävistä: työtuomioistuinneuvos: yritysjuridiikan professori, työoikeuden dosentti - käräjätuomari: ma. oikeussihteeri, kihlakunnansyyttäjä vakuutusylituomari: eläkelautakunnan puheenjohtaja - hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 2 markkinaoikeustuomaria: ma. professori / johtava hallintovirkamies - 3 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hallinto-oikeustuomaria: hallintojohtaja / ympäristölupayksikön johtaja - 2 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hovioikeudenneuvos: asianajaja - 2 hallinto-oikeustuomaria : hallintopäällikkö (ympäristökeskus) / ympäristöneuvos - käräjätuomari: kihlakunnansyyttäjä käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, vanh. oikeuskanslerinsihteeri / 3 asianajajaa - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies / ympäristönsuojelupäällikkö /ylitarkastaja käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / kihlakunnansyyttäjä / julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja / 2 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeusavustaja / suunnittelujohtaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelupäällikkö / ma. toimistopäällikkö

25 käräjätuomaria: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja - hovioikeudenneuvos: asianajaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri / 2 lakimiestä hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä - 5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja käräjätuomari: lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / kihlakunnansyyttäjä - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies - markkinaoikeustuomari: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos käräjätuomaria: kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / päätoiminen tuntiopettaja - 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä / ma. hallintooikeustuomari, neuvotteleva virkamies hovioikeudenneuvos: asianajaja - 6 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / hallintolakimies / lakimies / 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: johtava julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja / valtionsyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja - 2 markkinaoikeustuomaria: asianajaja / toimistopäällikkö - 2 markkinaoikeusinsinööriä: yli-insinööri / eurooppapatenttiasiamies

26 26 7 SAMMANfATTNINg DOMARFÖRSLAGSNÄMNDEN inledde sin verksamhet år Bestämmelserna om nämnden ingår i lagen om utnämning av domare (205/2000) och statsrådets förordning om utnämning av domare (427/2000). Nämndens uppgift är att bereda tillsättningen av ordinarie domartjänster och göra motiverade framställningar till statsrådet om tillsättningen av sådana tjänster, med undantag av tjänsterna som president och justitieråd i högsta domstolen och president och förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen. På begäran av den domstol som skall göra en framställning om utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande även om en sådan utnämning. Domarförslagsnämnden består av en ordförande, en viceordförande och tio övriga ledamöter samt en personlig ersättare för varje ledamot.

27 27 8 DOMARföRSLAgSNäMNDENS LEDAMöTER OCh ERSäTTARE Ledamöter ordförande justitierådet Hannu Rajalahti högsta domstolen vice ordförande förvaltningsrådet Sakari Vanhala högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olli Varila Vasa hovrätt överdomare Hannu Renvall Åbo förvaltningsdomstol lagman Johan Eklund Österbottens tingsrätt, till lagmannen Daniel Allén Österbottens tingsrätt, från hovrättslagman Pirkko Kauppinen Helsingfors hovrätt tingsdomare Olli Kyrö Päijänne-Tavastlands tingsrätt förvaltningsdomare Liisa Heikkilä Helsingfors förvaltningsdomstol marknadsrättsdomare Maarit Lindroos-Kokkonen marknadsdomstolen advokat Riitta Leppiniemi Helsingfors statsåklagare Leena Metsäpelto Riksåklagarämbetet professor Tuula Linna Lapland universitet Ersättare justitierådet Marjut Jokela högsta domstolen förvaltningsrådet Anne E. Niemi högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olavi Snellman Östra Finlands hovrätt överdomare Marjatta Mäenpää Helsingfors förvaltningsdomstol lagman Heli Lehto-Kinnunen Tusby tingsrätt hovrättslagman Esko Randelin Östra Finlands hovrätt tingsdomare Marjatta Berg Helsingfors tingsrätt förvaltningsdomare Jaana Malinen Kuopio förvaltningsdomstol lagman Rauli Rauankoski försäkringsdomstolen advokat Juhani Karvo Rovaniemi statsåklagare Jorma Äijälä Riksåklagarämbetet juris doktor Mikko Vuorenpää Åbo Universitet Som nämndens sekreterare fungerade fiskal Virva Nyman.

28 28 9 DOMARföRSLAgSNäMNDENS UTNäMNINgSföRSLAg UNDER ÅRET sammanträdde domarförslagsnämnden 11 gånger. Nämnden mottog under året 176 ärenden (119 ärenden år 2012). Antalet slutligt avgjorda utnämningsförslag var 128 (103 år 2012) och antalet tjänstöverföringförslag var 50. Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster: förvaltningsrättsdomare 9 7 % marknadsrättsdomare 8 tingsdomare % 6 % 2 % marknadsrättsingenjör 2 6 % försäkringsrättsdomare 8 1 % 3 % 2 % hovrättspresident 1 lagman 4 hovrättslagman 2 27 % hovrättsråd 34 Sammanlagt 128

29 29 NÄMNDEN HAR RÖSTAT i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman, i två utnämningsärenden som gällde utnämning av hovrättslagman och i tre utnämningsärenden som gällde utnämning av tingsdomare. De övriga utnämningsförslagen har varit enhälliga. I fråga om 106 tjänster var domarförslagsnämndens framställning överenstämmande med förslaget från den domstol som hade lediganslagit tjänsten. I 22 fall var nämndens framställning en annan än domstolens förslag. I ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättspresident, i ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättslagman och i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman har en psykologisk lämplighetsbedömning utförts och på sammanlagt 9 sökanden har kallats till intervju. En absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har även haft andra än domstolsmeriter och således uppvisat en mångsidig bakgrund. En del av dem har haft en karriär som till största delen har bestått av andra uppgifter än tjänstgöring i domstol, även om de har utnämnts till ordinarie domartjänst medan de innehaft en tjänst som till exempel visstidsförordnad domare eller föredragande i en domstol. Av de utnämnda var cirka 91 procent (117 st.) anställda inom domstolsväsendet och cirka 9 procent (11 st.) kom från andra uppgifter. Cirka 78 procent av sökandena arbetade inom domstolsväsendet när de lämnade in sin ansökan. Av de utnämnda var 60 procent (77 st.) kvinnor. Av sökandena var 49 procent (582 st.) kvinnor och 51 procent (599 st.) män. Vid utgången av 2013 var 20 utnämningsärenden anhängiga i nämnden. Den genomsnittliga handläggningstiden i domarförslagsnämnden har varit 41 dagar. Under 2013 har Republikens president gjort alla utnämningar i enlighet med domarförslagsnämndens framställning.

30 Tuomarinvalintalautakunta PL 234 (Pohjoisesplanadi 3) HELSINKI Puhelin Faksi Domarförslagsnämnden PB 234 (Norra esplanaden 3) HELSINgFORS Telefon Fax

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS T TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens dverksamhetsberättelse 2014 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja

Lisätiedot

TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens. verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens. verksamhetsberättelse 20 12 TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 Tuomarinvalintalautakunta

Lisätiedot

År 2010 hade domarförslagsnämnden arbetat i tio år. På våren tillsattes nämnden för tredje gången, och den nya sammansättningen inledde sin

År 2010 hade domarförslagsnämnden arbetat i tio år. På våren tillsattes nämnden för tredje gången, och den nya sammansättningen inledde sin 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1. Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät 7 2. Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1. 14.5. 8 3. Tuomarinvalintalautakunnan

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2016 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse SISÄLLYS INNEHÅLL Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunta

Tuomarinvalintalautakunta Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2009 2 Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 1. ja sen tehtävät 7

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

700, Veden käyttökorvaus 81,18 81, , , , Veden käyttökorvaus 195,26 195, , ,26

700, Veden käyttökorvaus 81,18 81, , , , Veden käyttökorvaus 195,26 195, , ,26 sunto Oy Helsingin Stanssi VUOKRNKNTOKIRJ 1 (10) Maksettu Pvm Maksettu 1, Heinsalo Mari (1) 100, suinhuoneistovastike 199,80 199,80 8.11. 2 143,80 2 143,80 700, Veden käyttökorvaus 81,18 81,18 Yhteensä

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet:

Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala Kultamitalijoukkueet: Suomen Aikuisurheiluliiton SM-viestit Kangasala 11.6.2016 Kultamitalijoukkueet: M35 4 x 1500 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 18.30,10 Lasse Kero Timo Kero Jukka Savonheimo Juha Kukkamo M40 4

Lisätiedot

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen 1 (5) Vuonna 2010 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt apteekkiluvat 16.12.2010 Kiteen apteekki apteekkari Kirsti-Liisa Helena Mustonen Kittilän apteekki proviisori Minna Riitta Johanna Loukusa Luumäen apteekki

Lisätiedot

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2016 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 20.12.2016 Jyväskylän 9. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Tomi Lauri Järvinen Kouvolan 6. apteekki apteekkari,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot