TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslags- nämndens verksamhetsberättelse

2 2 SISäLLYS INNEhÅLL Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät 7 2 Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset 9 4 Virka tai muu tehtävä, josta nimitettäviksi esitetyt ovat siirtyneet 18 5 Lautakunnan henkilökunta ja toimitilat 20 6 Tilastotietoja 21 7 Sammanfattning 26 8 Domarförslagsnämndens ledamöter och ersättare Domarförslagsnämndens utnämningsförslag 28 JULKAISIJA Tuomarinvalintalautakunta Helsinki 2014 TOIMITTAJA Tuomarinvalintalautakunta Virva Nyman ULKOASU Mainostoimisto Visuviestintä Oy

3 3 PUhEENjOhTAjAN VUOSIKATSAUS Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanossa tapahtui vuoden 2013 aikana eräitä henkilövaihdoksia. Lautakuntaa pitkään johtanut presidentti Pauliine Koskelo jäi vuodenvaihteessa pois lautakunnasta, mistä lähtien korkeinta oikeutta ovat lautakunnassa edustaneet allekirjoittanut puheenjohtajana ja oikeusneuvos Marjut Jokela varajäsenenä. Laamanni Johan Eklundin siirryttyä keväällä eläkkeelle virastaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa hänen tilalleen tuomarinvalintalautakuntaan valittiin laamanni Daniel Allén. Olen omasta puolestani voinut todeta toimimisen tuomarinvalintalautakunnassa tehtävän työläydestä huoli-

4 4 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse matta mielenkiintoiseksi. Osallistuminen tuomarirekrytointeihin antaa mahdollisuuden eräänlaiselta näköalapaikalta seurata eri tuomioistuinten henkilöstötilannetta ja tuomarinuran kiinnostavuutta eri puolilla maata. Toisaalta lautakuntatyöskentelyssä on tilaisuus vaikuttaa nimitysjärjestelmälle aikanaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Lautakunnassa käydyt keskustelut nimitysesityksistä ja niiden perusteista ovat mielestäni olleet avoimia. Lautakunta uudisti vuoden aikana ohjeet tuomioistuimille nimitysasioiden valmistelusta ja annettavista lausunnoista. Vaikka lausuntojen sisältö on vuosien kuluessa koko ajan parantunut, niiden tasossa on edelleen ollut vaihtelua. Toivomisen varaa on erityisesti ollut tasavertaisiksi katsottujen hakijoiden keskinäisten ansioiden arvioinnissa ja vertailussa. Lautakunnan kannalta tärkeä tieto on sekin, mistä syystä aikaisemman työuran perusteella varteenotettavalta vaikuttava hakija ei lausunnonantajan käsityksen mukaan tulisi virantäytössä kysymykseen. Ensivaikutelman perusteella uusilla ohjeilla on ollut myönteistä vaikutusta. Viranhakijoiden ja nimitysesitysten osalta on syytä mainita, että tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on noussut jo yli 20 prosenttiin. Nimitettäviksi esitetyistä hakijoista lähes 10 prosenttia oli henkilöitä, jota viranhakuhetkellä eivät työskennelleet tuomioistuinvirassa. Virkakiertoa tuomioistuimesta toiseen, ja myös eri tuomioistuinlinjojen välillä, soisi tapahtuvan nykyistä enemmän. Virkaesitysten määrä kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta. Ennakkoarvion mukaan määrät eivät tule vähenemään jatkossakaan. Tuomareiden ikärakennetilaston mukaan eläkeiän saavuttavien tuomareiden lukumäärät ovat suurimmillaan vuosina Tätä kirjoitettaessa avoinna olleita tai olevia virkoja, jotka eivät vielä ole tulleet lautakuntakäsittelyyn, on viitisenkymmentä. Maaliskuu 2014 Hannu Rajalahti

5 5 ORDföRANDENS ÅRSöVERSIKT Under 2013 inträffande vissa personbyten i domarförslagsnämndens sammansättning. President Pauliine Koskelo, som länge lett nämnden, lämnade nämnden vid årsskiftet och därefter har högsta domstolens företrädare i nämnden varit undertecknad som ordförande och justitierådet Marjut Jokela som ersättare. Efter att lagman Johan Eklund i våras avgått med pension från sin tjänst vid Österbottens tingsrätt valdes lagman Daniel Allé n i hans ställe till domarförslagsnämnden. För min egen del har jag kunnat konstatera att uppdraget i domarförslagsnämnden är intressant fastän det är

6 6 arbetsamt. Att delta i domarrekryteringarna gör det möjligt att så att säga från första parkett följa med personalsituationen i olika domstolar och intresset för domarkarriären på olika håll i landet. I nämndarbetet har man å andra sidan möjlighet att bidra till att de mål som i tiden sattes för utnämningssystemet uppnås. Diskussionerna i nämnden om utnämningsframställningarna och deras grunder har enligt min åsikt varit öppna. Under året reviderade nämnden anvisningarna för domstolarna om beredningen av utnämningsärenden samt de utlåtanden som ska ges. Även om innehållet i utlåtanden successivt förbättrats under årens lopp har nivån på dem fortfarande varierat. Särskilt när det gäller bedömningen och jämförelsen av sinsemellan jämbördiga sökandes meriter har det funnits mer att önska. För nämnden är det också viktigt att få veta varför den som gett utlåtande har ansett att en sökande som på grund av sin tidigare arbetskarriär verkar beaktansvärd inte kan komma på fråga när tjänsten tillsätts. Det första intrycket är att de nya anvisningarna har haft positiv inverkan. När det gäller sökande och utnämningsframställningar är det skäl att nämna att antalet sökande som inte kommer från domstolsväsendet nu har ökat till över 20 procent. Av de sökande som föreslagits bli utnämnda arbetade nästan 10 procent inte vid en domstol vid den tidpunkt då de sökte tjänsten. Det skulle vara bra med större tjänsterotation från en domstol till en annan och också mellan olika domstolslinjer. Antalet tjänsteframställningar ökade något jämfört med föregående år. Enligt förhandsuppskattningar kommer antalet inte heller att minska i fortsättningen. Enligt statistiken över domarnas åldersstruktur är antalet domare som uppnår pensionsåldern som störst När detta skrivs är antalet tjänster som varit eller är vakanta och som ännu inte behandlats av nämnden ungefär femtio. Mars 2014 hannu RAjALAhTI

7 7 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA ja SEN TEhTäVäT TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA aloitti toimintansa vuonna Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen (427/2000). Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa.

8 8 2 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN jäsenet ja VARAjäSENET Jäsenet puheenjohtaja oikeusneuvos Hannu Rajalahti korkein oikeus varapuheenjohtaja hallintoneuvos Sakari Vanhala korkein hallinto-oikeus presidentti Olli Varila Vaasan hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall Turun hallinto-oikeus laamanni Johan Eklund Pohjanmaan käräjäoikeus, asti laamanni Daniel Allén Pohjanmaan käräjäoikeus, lukien hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen Helsingin hovioikeus käräjätuomari Olli Kyrö Päijät-Hämeen käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä Helsingin hallinto-oikeus markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos-Kokkonen markkinaoikeus asianajaja Riitta Leppiniemi Helsinki valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto professori Tuula Linna Lapin yliopisto Varajäsenet oikeusneuvos Marjut Jokela korkein oikeus hallintoneuvos Anne E. Niemi korkein hallinto-oikeus presidentti Olavi Snellman Itä-Suomen hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää Helsingin hallinto-oikeus laamanni Heli Lehto-Kinnunen Tuusulan käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Esko Randelin Itä-Suomen hovioikeus käräjätuomari Marjatta Berg Helsingin käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen Kuopion hallinto-oikeus laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeus asianajaja Juhani Karvo Rovaniemi valtionsyyttäjä Jorma Äijälä Valtakunnansyyttäjänvirasto oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää Turun yliopisto Lautakunnan sihteerinä toimi viskaali Virva Nyman.

9 9 3 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN NIMITYSESITYKSET NIMITYSESITYKSIÄ on kertomusvuonna tehty kaikkiaan 128 (103 vuonna 2012). Tämän lisäksi tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämisestä johtuneita nimitysesityksiä on tehty 50 kappaletta. Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. Nimitetyksi esitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 91 prosenttia (117 kpl) ja tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta noin 9 prosenttia (11 kpl). Aikaisempina vuosina tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten nimitettyjen osuus on vaihdellut noin 4 ja 8 prosentin välillä. Hakijoista noin 78 prosentilla oli vakituinen työpaikka tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Vuonna 2012 vastaava luku oli 87 prosenttia ja vuonna ,5 prosenttia. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on siis selkeästi noussut.

10 10 Hakijoista naisia oli 49 prosenttia (582 kpl) ja miehiä 51 prosenttia (599 kpl). Nimitetyksi esitetyistä naisia oli 60 prosenttia (77 kpl) ja miehiä 40 prosenttia (51 kpl). Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta on äänestänyt yhdessä käräjäoikeuden laamannin, kahdessa hovioikeudenlaamannin ja kolmessa käräjätuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitysasiassa eli yhteensä 5 asiassa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä. Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa 106 viran osalta ja poikkesi viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä 22 kertaa. Yhdessä hovioikeuden presidentin, yhdessä hovioikeudenlaamannin ja yhdessä käräjäoikeuden laamannin virkaa koskevassa asiassa on teetetty psykologinen soveltuvuusarviointi, ja yhteensä yhdeksän hakijaa on kutsuttu haastatteluun tuomarinvalintalautakuntaan. Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 176 asiaa (sisältäen 50 virkasiirtoasiaa). Vuoden päättyessä lautakunnassa oli vireillä 20 nimitysasiaa. Vuodelta 2012 siirtyi vuonna 2013 käsiteltäväksi 23 nimitysasiaa. Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on ollut 41 päivää. Tasavallan presidentti on vuonna 2013 tehnyt kaikki nimitykset tuomarinvalintalautakunnan esitysten mukaisesti.

11 11 Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat nimitysesitykset: Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner Laamannin virkaan D 19 Etelä-Savon käräjäoikeuteen Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen laamanni Fred Daniel Allén Laamannin virkaan D 18 Lapin käräjäoikeuteen laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Laamannin virkaan D 17 Kemi-Tornion käräjäoikeuteen ma. laamanni, käräjätuomari Antti Sakari Savela ovioikeudenlaamannin virkaan T 16 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Helena Marita Hannele Vihriälä hovioikeudenneuvos Seppo Juhani Ovaskainen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mirja-Leena Nurmi hovioikeudenneuvos Kirsti Kaarina Uusitalo hovioikeudenneuvos Teemu Tapani Paasikoski hovioikeudenneuvos Leeni Annina Kivalo hovioikeudenneuvos Eino Jussi Tapio Heiskanen Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola hovioikeudenneuvos Heimo Olavi Kiviranta hovioikeudenneuvos Lea Hannele Nousiainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marianne Salonen käräjätuomari Kirsi Hannele Kanerva hovioikeudenneuvos Jouko Juhani Valtonen hovioikeudenneuvos Riitta Elina Santo käräjätuomari Arja Inkeri Maunula hovioikeudenneuvos Nina Camilla Porkka hovioikeudenneuvos Virve Elise Mäki hovioikeudenneuvos Tarja Kaarina Huossa

12 12 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Helsingin hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antero Antila ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Yrjänä Saleva hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen Itä-Suomen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen käräjätuomari Sisko Helena Heimonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Tuija Pirkko Hannele Silvento Rovaniemen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Katariina Mokko Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Pekka Laaksonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Elina Marjaana Paasivirta ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Lea Rosa Kaarina Pohjola ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Emil Tapani Karvinen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Leena Marjatta Mikkonen käräjätuomari Rita Kaarina Melartin ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jussi Kalervo Isotalo Käräjätuomarin virkaan T 13 Espoon käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Irmeli Sandvik Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Olavi Turunen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Etelä-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Matti Laine käräjätuomari Mikko Tapio Ollikainen Helsingin käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama käräjätuomari Pirjo Eila Tuulikki Keisu käräjätuomari Sanna Helena Mänttäri käräjätuomari Inkeri Vuokko Elisa Gummerus Keski-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Harri Olavi Heikkilä käräjätuomari Matti Ylermi Kuuliala kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaakko Jaatinen Kymenlaakson käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen Lapin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Virve Marjatta Salo käräjätuomari Janne Kalevi Anttila

13 13 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski käräjätuomari Katja Riitta Tukiainen valtionsyyttäjä Johan Mika Illman Pirkanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala käräjätuomari Virpi Marjatta Pirhonen käräjätuomari Sinikka Hannele Mäkelä käräjätuomari Tiina Irmeli Vahtolammi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen käräjätuomari Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Satakunnan käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne Maria Johanna Pohjola Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Vesa Pekka Karttunen käräjätuomari Vesa-Matti Juhani Valkama Käräjätuomarin virkaan T 11 Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pia Kristina Hansson-Anttonen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen johtava julkinen oikeusavustaja Tapani Kalervo Ojala Etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Kari Tapani Puukka Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pasi Petri Lilja ma. viskaali Marko Antero Lepistö ma. käräjätuomari, viskaali Anna-Maija Ruohoniemi ma. käräjätuomari, viskaali Petri Johannes Voima ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Nina Julia Henriksdotter Immonen ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Minna Mari Ihonen Hyvinkään käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Minna Maarit Mattila Kainuun käräjäoikeuteen ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali Anne Maria Moilanen-Raittila ma. käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ma. asessori, viskaali Riikka Liina Tuomela Keski-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mikko Olavi Pennanen ma. käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Kirsti Marianne Avola ma. käräjätuomari, viskaali Hanna Ann-Sofie Högström Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Taina Maria Johanna Savolainen

14 14 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Pirkanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri Antti Sakari Tapanila ma. sihteeri, käräjäviskaali Riikka Kristiina Meroma viskaali Liisa Katariina Hirvonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Saara Vuokko Leinonen julkinen oikeusavustaja Katri Maija-Stiina Nenonen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg Satakunnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Vantaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Marja-Leena Virkkala Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mika Erik Herhi ma. käräjätuomari, viskaali Nina Johanna Wahlstedt käräjätuomari Mika Ilmari Mäkinen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Ahvenanmaan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Emil Matias Waris Helsingin hallinto-oikeuteen ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Toni Kristian Sarivirta Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Ulla Annikki Partanen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Helsingin hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Monica Helena Gullans Kuopion hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja Kati Hannele Korsman Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Raija Tuulikki Uusi-Niemi Markkinaoikeustuomarin virkaan T 13 markkinaoikeuteen ma. esittelijäneuvos Arna Silja Kristiina Harenko käräjätuomari Ari Matti Anton Wirén markkinaoikeustuomari Sami Tapio Myöhänen asianajaja Petri Olavi Rinkinen toimistopäällikkö Sirkku Marjatta Seppälä käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala

15 15 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Markkinaoikeusinsinöörin virkaan T 12 markkinaoikeuteen yli-insinööri Erkki Johannes Tiala eurooppapatenttiasiamies Kirsikka Elina Etuaho Markkinaoikeustuomarin virkaan T 11 markkinaoikeuteen ma. markkinaoikeustuomari, viskaali Jaakko Reino Mikael Ritvala ma. markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 13 vakuutusoikeuteen vakuutusoikeustuomari Johanna Kristiina Palovaara vakuutusoikeustuomari Harri Tapani Isohanni vakuutusoikeustuomari Åsa Anna-Maria Morelius-Ekelund vakuutusoikeustuomari Anu Kristiina Hemminki Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 11 vakuutusoikeuteen ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Tiina Annukka Suvioja ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Mira Maren Koivumaa ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Juha Henrik Mutka ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Tuuli Maria Olanterä Tuomioistuinlaitoksen uudistamisesta johtuneet virkasiirrot Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Itä-Suomen hovioikeuteen presidentti Pertti Rainer Nieminen Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Ylikokkila hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen hovioikeudenneuvos Tuomo Juhani Kurki hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen

16 16 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen Käräjätuomarin virkaan T 13 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Timo Pekka Einar Palmgren hovioikeudenneuvos Markku Tapani Almgrén hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) Käräjätuomarin virkaan T 11 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 18 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Pentti Tarukannel Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 16 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Pirkko Maria Wesslin-Nenonen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pekka Antero Hallikainen hallinto-oikeustuomari Raimo Antero Härkönen hallinto-oikeustuomari Jaana Maria Malinen hallinto-oikeustuomari Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen hallinto-oikeustuomari Pirjo Helena Salesvuo hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Riikka Johanna Tiainen hallinto-oikeustuomari Maija Leena Toivanen hallinto-oikeustuomari Päivi Hannele Toivanen hallinto-oikeustuomari Sirkka Liisa Helena Asikanen hallinto-oikeustuomari Kari Johannes Kolehmainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Antti Nestori Pekkala hallinto-oikeustuomari Pirjo Leena Pyhäjärvi hallinto-oikeustuomari Marja-Riitta Tellervo Tuisku hallinto-oikeustuomari Aino Eeva Inkeri Oksala hallinto-oikeustuomari Eeva Annikki Luoma hallinto-oikeustuomari Martti Sakari Raunio hallinto-oikeustuomari Tuula Marja-Liisa Vilenius hallinto-oikeustuomari Pirjo Inkeri Jalonen

17 17 Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Maarit Virginia Alhonnoro Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Jukka Antero Hartikainen hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolainen hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso hallinto-oikeustuomari Timo Juhani Tervonen hallinto-oikeustuomari Tuula Irmeli Viiliäinen hallinto-oikeustuomari Leila Marjatta Hietanen hallinto-oikeustuomari Jari Martti Mäki-Runsas Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Aila Marjatta Kovala hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski hallinto-oikeustuomari Merja Elina Velakoski-Kovalainen hallinto-oikeustuomari Jari Juhani Kostilainen hallinto-oikeustuomari Anne Johanna Niemi hallinto-oikeustuomari Anne-Mari Keskitalo Nimitysesitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti (ei sisällä virkasiirtoja): hallinto-oikeustuomari 9 7 % markkinaoikeustuomari 8 käräjätuomari % 6 % 2 % markkinaoikeusinsinööri 2 6 % vakuutusoikeustuomari 8 1 % 3 % 2 % hovioikeuden presidentti 1 käräjäoikeuden laamanni 4 hovioikeudenlaamanni 2 27 % hovioikeudenneuvos 34 Yhteensä 128

18 18 4 VIRKA TAI MUU TEhTäVä, josta NIMITETTäVIKSI ESITETYT OVAT SIIRTYNEET HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI hovioikeudenlaamanni 1 HOVIOIKEUDENLAAMANNI hovioikeudenneuvos 2 LAAMANNI laamanni 2 ma. laamanni, käräjätuomari 1 käräjätuomari 1 HOVIOIKEUDENNEUVOS hovioikeudenneuvos 17 käräjätuomari 5 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali 3 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 4 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 4 ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos 1 KÄRÄJÄTUOMARI käräjätuomari 28 ma. käräjätuomari 5 ma. käräjätuomari, viskaali 10 ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos 1 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri 2 ma. viskaali 1 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 1 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 2 ma. asessori, viskaali 1 ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali 1 johtava julkinen oikeusavustaja 1 julkinen oikeusavustaja 1 valtionsyyttäjä 1 kihlakunnansyyttäjä 2 ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri 1 ma. sihteeri, käräjäviskaali 1 viskaali 1

19 19 VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI vakuutusoikeustuomari 4 ma. vakuutusoikeustuomari, asessori 2 ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri 2 HALLINTO-OIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari 1 hallinto-oikeustuomari 3 ma. hallinto-oikeustuomari 1 ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri 2 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 1 ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja 1 MARKKINAOIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos 1 käräjätuomari 2 markkinaoikeustuomari 1 ma. markkinaoikeustuomari, viskaali 1 ma. markkinaoikeustuomari 1 asianajaja 1 toimistopäällikkö 1 MARKKINAOIKEUSINSINÖÖRI yli-insinööri 1 eurooppapatenttiasiamies 1

20 20 5 LAUTAKUNNAN henkilökunta ja TOIMITILAT TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN päätoimisen henkilökunnan muodostivat lautakunnan sihteeri Virva Nyman ja osastosihteeri Paula Kinnari. Lautakunta toimii osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, Helsinki.

21 21 6 TILASTOTIETOjA Tehdyt nimitysesitykset Nimitysesitysten yhteneväisyys viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa

22 22 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset (siirrot suluissa) (+1) - (+2) 9 (+1) 9 (+2) (+5) 14 (+2) 31 (+3) 29 (+1) (+21) 4 (+15) (+5) 139 (+2) 267 (+165) 320 (+80) 18 (+5) 89 (+21) 115 (+15) MaO Insinööri

23 23 Hakijoiden lukumäärä Nimitettäväksi esitetyt

24 24 Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden nimitykset: Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettäväksi esitetyt hakijat tulivat tuomioistuinlaitoksen palvelukseen seuraavanlaisista tehtävistä: työtuomioistuinneuvos: yritysjuridiikan professori, työoikeuden dosentti - käräjätuomari: ma. oikeussihteeri, kihlakunnansyyttäjä vakuutusylituomari: eläkelautakunnan puheenjohtaja - hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 2 markkinaoikeustuomaria: ma. professori / johtava hallintovirkamies - 3 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hallinto-oikeustuomaria: hallintojohtaja / ympäristölupayksikön johtaja - 2 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hovioikeudenneuvos: asianajaja - 2 hallinto-oikeustuomaria : hallintopäällikkö (ympäristökeskus) / ympäristöneuvos - käräjätuomari: kihlakunnansyyttäjä käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, vanh. oikeuskanslerinsihteeri / 3 asianajajaa - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies / ympäristönsuojelupäällikkö /ylitarkastaja käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / kihlakunnansyyttäjä / julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja / 2 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeusavustaja / suunnittelujohtaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelupäällikkö / ma. toimistopäällikkö

25 käräjätuomaria: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja - hovioikeudenneuvos: asianajaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri / 2 lakimiestä hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä - 5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja käräjätuomari: lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / kihlakunnansyyttäjä - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies - markkinaoikeustuomari: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos käräjätuomaria: kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / päätoiminen tuntiopettaja - 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä / ma. hallintooikeustuomari, neuvotteleva virkamies hovioikeudenneuvos: asianajaja - 6 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / hallintolakimies / lakimies / 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: johtava julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja / valtionsyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja - 2 markkinaoikeustuomaria: asianajaja / toimistopäällikkö - 2 markkinaoikeusinsinööriä: yli-insinööri / eurooppapatenttiasiamies

26 26 7 SAMMANfATTNINg DOMARFÖRSLAGSNÄMNDEN inledde sin verksamhet år Bestämmelserna om nämnden ingår i lagen om utnämning av domare (205/2000) och statsrådets förordning om utnämning av domare (427/2000). Nämndens uppgift är att bereda tillsättningen av ordinarie domartjänster och göra motiverade framställningar till statsrådet om tillsättningen av sådana tjänster, med undantag av tjänsterna som president och justitieråd i högsta domstolen och president och förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen. På begäran av den domstol som skall göra en framställning om utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande även om en sådan utnämning. Domarförslagsnämnden består av en ordförande, en viceordförande och tio övriga ledamöter samt en personlig ersättare för varje ledamot.

27 27 8 DOMARföRSLAgSNäMNDENS LEDAMöTER OCh ERSäTTARE Ledamöter ordförande justitierådet Hannu Rajalahti högsta domstolen vice ordförande förvaltningsrådet Sakari Vanhala högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olli Varila Vasa hovrätt överdomare Hannu Renvall Åbo förvaltningsdomstol lagman Johan Eklund Österbottens tingsrätt, till lagmannen Daniel Allén Österbottens tingsrätt, från hovrättslagman Pirkko Kauppinen Helsingfors hovrätt tingsdomare Olli Kyrö Päijänne-Tavastlands tingsrätt förvaltningsdomare Liisa Heikkilä Helsingfors förvaltningsdomstol marknadsrättsdomare Maarit Lindroos-Kokkonen marknadsdomstolen advokat Riitta Leppiniemi Helsingfors statsåklagare Leena Metsäpelto Riksåklagarämbetet professor Tuula Linna Lapland universitet Ersättare justitierådet Marjut Jokela högsta domstolen förvaltningsrådet Anne E. Niemi högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olavi Snellman Östra Finlands hovrätt överdomare Marjatta Mäenpää Helsingfors förvaltningsdomstol lagman Heli Lehto-Kinnunen Tusby tingsrätt hovrättslagman Esko Randelin Östra Finlands hovrätt tingsdomare Marjatta Berg Helsingfors tingsrätt förvaltningsdomare Jaana Malinen Kuopio förvaltningsdomstol lagman Rauli Rauankoski försäkringsdomstolen advokat Juhani Karvo Rovaniemi statsåklagare Jorma Äijälä Riksåklagarämbetet juris doktor Mikko Vuorenpää Åbo Universitet Som nämndens sekreterare fungerade fiskal Virva Nyman.

28 28 9 DOMARföRSLAgSNäMNDENS UTNäMNINgSföRSLAg UNDER ÅRET sammanträdde domarförslagsnämnden 11 gånger. Nämnden mottog under året 176 ärenden (119 ärenden år 2012). Antalet slutligt avgjorda utnämningsförslag var 128 (103 år 2012) och antalet tjänstöverföringförslag var 50. Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster: förvaltningsrättsdomare 9 7 % marknadsrättsdomare 8 tingsdomare % 6 % 2 % marknadsrättsingenjör 2 6 % försäkringsrättsdomare 8 1 % 3 % 2 % hovrättspresident 1 lagman 4 hovrättslagman 2 27 % hovrättsråd 34 Sammanlagt 128

29 29 NÄMNDEN HAR RÖSTAT i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman, i två utnämningsärenden som gällde utnämning av hovrättslagman och i tre utnämningsärenden som gällde utnämning av tingsdomare. De övriga utnämningsförslagen har varit enhälliga. I fråga om 106 tjänster var domarförslagsnämndens framställning överenstämmande med förslaget från den domstol som hade lediganslagit tjänsten. I 22 fall var nämndens framställning en annan än domstolens förslag. I ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättspresident, i ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättslagman och i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman har en psykologisk lämplighetsbedömning utförts och på sammanlagt 9 sökanden har kallats till intervju. En absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har även haft andra än domstolsmeriter och således uppvisat en mångsidig bakgrund. En del av dem har haft en karriär som till största delen har bestått av andra uppgifter än tjänstgöring i domstol, även om de har utnämnts till ordinarie domartjänst medan de innehaft en tjänst som till exempel visstidsförordnad domare eller föredragande i en domstol. Av de utnämnda var cirka 91 procent (117 st.) anställda inom domstolsväsendet och cirka 9 procent (11 st.) kom från andra uppgifter. Cirka 78 procent av sökandena arbetade inom domstolsväsendet när de lämnade in sin ansökan. Av de utnämnda var 60 procent (77 st.) kvinnor. Av sökandena var 49 procent (582 st.) kvinnor och 51 procent (599 st.) män. Vid utgången av 2013 var 20 utnämningsärenden anhängiga i nämnden. Den genomsnittliga handläggningstiden i domarförslagsnämnden har varit 41 dagar. Under 2013 har Republikens president gjort alla utnämningar i enlighet med domarförslagsnämndens framställning.

30 Tuomarinvalintalautakunta PL 234 (Pohjoisesplanadi 3) HELSINKI Puhelin Faksi Domarförslagsnämnden PB 234 (Norra esplanaden 3) HELSINgFORS Telefon Fax

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 Tuomarinvalintalautakunta

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunta

Tuomarinvalintalautakunta Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2009 2 Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 1. ja sen tehtävät 7

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin

Lisätiedot

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki Oikeusministeriö, Helsinki 2014 22.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT

VAASAN HOVIOIKEUS VASA HOVRÄTT VAASAN HOVIOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 VASA HOVRÄTT ÅRSBERÄTTELSE 2013 VAASAN HOVIOIKEUS / VASA HOVRÄTT Rantakatu / Strandgatan, PL / PB 217 65100 VAASA / VASA Puh./Tel.: 029 564 1600 Fax: 029 564 1695 Sähköposti

Lisätiedot

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden Toimintakertomus vuodelta 2013 2 työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta besvärsnämnden för arbetspensionsärenden toimintakertomus

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 1 2. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 3 3. HOVIOIKEUDEN TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 4 3.1. Toiminnan tehokkuus 4 Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2009 Turun hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2009 Taitto: Pauliina Ruusu Virpi Viitanen Valokuvat: Pauliina Ruusu s. 21 Päivi Mutanen-Pirttilä,

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL

VAASAN HALLINTO-OIKEUS VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL VAASAN HALLINTO-OIKEUS VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi...

Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi... 2 Sisällysluettelo Ylituomarin katsaus...3 Överdomarens översikt...4 Lainkäyttötoiminta...5 Tuomiopiiri ja tehtävät...5 Hallinto-oikeusprosessi...5 Monipuoliset ratkaisukokoonpanot...5 Asiamäärien kehitys...6

Lisätiedot

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014

Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Turun hovioikeus Åbo hovrätt Toimintakertomus vuodelta 2014 Kannen kuva: Hovioikeuden tilastointia 1800-luvun puolivälistä Sisällysluettelo 1. Presidentin katsaus...1 2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus...3

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens

Lisätiedot

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari

Sopeuttamisesta. Juha Pystynen ylituomari VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO YLITUOMARIN KATSAUS (Sopeuttamisesta)... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta

Lisätiedot

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014

VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 VAKUUTUSOIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 YLITUOMARIN KATSAUS... 3 VAKUUTUSOIKEUS TOIMEENTULOTURVAN ERITYISTUOMIOISTUIMENA... 4 Vakuutusoikeuden toiminta-ajatus... 4 Vakuutusneuvostosta erityistuomioistuimeksi...

Lisätiedot

Puheenjohtajan katsaus 2. Ordförandens översikt 4

Puheenjohtajan katsaus 2. Ordförandens översikt 4 SISÄLLYS 1 Puheenjohtajan katsaus 2 Ordförandens översikt 4 1. Ylioppilastutkintolautakunnan tehtävät ja organisaatio 6 1.1 Toiminnan tarkoitus 6 1.2 Keskeiset tavoitteet vuonna 2004 6 1.3 Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013

Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 2013 Kouvolan hovioikeuden toimintakertomus vuodelta 0 Sisällysluettelo PESIDENTIN KATSAUS.... Hovioikeuden lainkäyttötoiminnasta.... Toimintaympäristö.... Kiitokset... HENKILÖSTÖ.... Organisaatio.... Muutokset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN hs=nskskomnq=cdb= =PP äááíé=o=äáä~ö~ TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2013 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN Tilinpäätös - Bokslut 2013 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta - Sjundeå kommun Kuva - Bild: Suitian linna,

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN

LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN LAPPAJÄRVEN LUKION YLIOPPILAAT VUODESTA 1965 LÄHTIEN VUOSI 1965 Annola Matti Finnilä Anna-Kaisa Harju Katri Eliisa Hiippala Ritva Isoperkkiö Seija Kirsilä Helena Kniivilä Irmeli Lamminen Risto Lehtiniemi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 7. 13.12.2013/50 Liite Virallisen lehden numeroon 145/16.12.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI 15 Eduskunnan vastaukset.......

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:10. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:10. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:10 Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:10 Vakuutusoikeuden toiminnan kehittäminen ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-859-0 (nid.) ISBN 978-952-466-860-6 (PDF)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2014 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN

TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2014 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN TILINPÄÄTÖS - BOKSLUT 2014 SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN Tilinpäätös - Bokslut 2014 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta - Sjundeå kommun Kuva - Bild: Ruska Still Ulkoasu ja taitto - Layout: Jäljen

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

28/2010. Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen Edita Prima Oy, Helsinki 2010 30.3.2010 Julkaisun nimi

Lisätiedot

1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN. Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30.

1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN. Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30. Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING 1 15 Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen Taideyhdistyksen VUOSIKOKOUS pidetään yhdistyksen toimistolla 13.4.2015 klo 17.30. Helsingin Taidehalli, käynti sisäpihalta:

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 Uutiset 2 11 Ulkomaat 12 Urheilu 13 14 Mielipide 2 3 Asuminen 4 Kulttuuri 8 9 Yhdessä 10 13 Teatteri: Mikko Koukista Oulun kaupunginteatterin johtaja. O8 O9 KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 www.pohjolansanomat.fi

Lisätiedot