TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 TUOMARINVALINTA- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslags- nämndens verksamhetsberättelse

2 2 SISäLLYS INNEhÅLL Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät 7 2 Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset 9 4 Virka tai muu tehtävä, josta nimitettäviksi esitetyt ovat siirtyneet 18 5 Lautakunnan henkilökunta ja toimitilat 20 6 Tilastotietoja 21 7 Sammanfattning 26 8 Domarförslagsnämndens ledamöter och ersättare Domarförslagsnämndens utnämningsförslag 28 JULKAISIJA Tuomarinvalintalautakunta Helsinki 2014 TOIMITTAJA Tuomarinvalintalautakunta Virva Nyman ULKOASU Mainostoimisto Visuviestintä Oy

3 3 PUhEENjOhTAjAN VUOSIKATSAUS Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanossa tapahtui vuoden 2013 aikana eräitä henkilövaihdoksia. Lautakuntaa pitkään johtanut presidentti Pauliine Koskelo jäi vuodenvaihteessa pois lautakunnasta, mistä lähtien korkeinta oikeutta ovat lautakunnassa edustaneet allekirjoittanut puheenjohtajana ja oikeusneuvos Marjut Jokela varajäsenenä. Laamanni Johan Eklundin siirryttyä keväällä eläkkeelle virastaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa hänen tilalleen tuomarinvalintalautakuntaan valittiin laamanni Daniel Allén. Olen omasta puolestani voinut todeta toimimisen tuomarinvalintalautakunnassa tehtävän työläydestä huoli-

4 4 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse matta mielenkiintoiseksi. Osallistuminen tuomarirekrytointeihin antaa mahdollisuuden eräänlaiselta näköalapaikalta seurata eri tuomioistuinten henkilöstötilannetta ja tuomarinuran kiinnostavuutta eri puolilla maata. Toisaalta lautakuntatyöskentelyssä on tilaisuus vaikuttaa nimitysjärjestelmälle aikanaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Lautakunnassa käydyt keskustelut nimitysesityksistä ja niiden perusteista ovat mielestäni olleet avoimia. Lautakunta uudisti vuoden aikana ohjeet tuomioistuimille nimitysasioiden valmistelusta ja annettavista lausunnoista. Vaikka lausuntojen sisältö on vuosien kuluessa koko ajan parantunut, niiden tasossa on edelleen ollut vaihtelua. Toivomisen varaa on erityisesti ollut tasavertaisiksi katsottujen hakijoiden keskinäisten ansioiden arvioinnissa ja vertailussa. Lautakunnan kannalta tärkeä tieto on sekin, mistä syystä aikaisemman työuran perusteella varteenotettavalta vaikuttava hakija ei lausunnonantajan käsityksen mukaan tulisi virantäytössä kysymykseen. Ensivaikutelman perusteella uusilla ohjeilla on ollut myönteistä vaikutusta. Viranhakijoiden ja nimitysesitysten osalta on syytä mainita, että tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on noussut jo yli 20 prosenttiin. Nimitettäviksi esitetyistä hakijoista lähes 10 prosenttia oli henkilöitä, jota viranhakuhetkellä eivät työskennelleet tuomioistuinvirassa. Virkakiertoa tuomioistuimesta toiseen, ja myös eri tuomioistuinlinjojen välillä, soisi tapahtuvan nykyistä enemmän. Virkaesitysten määrä kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta. Ennakkoarvion mukaan määrät eivät tule vähenemään jatkossakaan. Tuomareiden ikärakennetilaston mukaan eläkeiän saavuttavien tuomareiden lukumäärät ovat suurimmillaan vuosina Tätä kirjoitettaessa avoinna olleita tai olevia virkoja, jotka eivät vielä ole tulleet lautakuntakäsittelyyn, on viitisenkymmentä. Maaliskuu 2014 Hannu Rajalahti

5 5 ORDföRANDENS ÅRSöVERSIKT Under 2013 inträffande vissa personbyten i domarförslagsnämndens sammansättning. President Pauliine Koskelo, som länge lett nämnden, lämnade nämnden vid årsskiftet och därefter har högsta domstolens företrädare i nämnden varit undertecknad som ordförande och justitierådet Marjut Jokela som ersättare. Efter att lagman Johan Eklund i våras avgått med pension från sin tjänst vid Österbottens tingsrätt valdes lagman Daniel Allé n i hans ställe till domarförslagsnämnden. För min egen del har jag kunnat konstatera att uppdraget i domarförslagsnämnden är intressant fastän det är

6 6 arbetsamt. Att delta i domarrekryteringarna gör det möjligt att så att säga från första parkett följa med personalsituationen i olika domstolar och intresset för domarkarriären på olika håll i landet. I nämndarbetet har man å andra sidan möjlighet att bidra till att de mål som i tiden sattes för utnämningssystemet uppnås. Diskussionerna i nämnden om utnämningsframställningarna och deras grunder har enligt min åsikt varit öppna. Under året reviderade nämnden anvisningarna för domstolarna om beredningen av utnämningsärenden samt de utlåtanden som ska ges. Även om innehållet i utlåtanden successivt förbättrats under årens lopp har nivån på dem fortfarande varierat. Särskilt när det gäller bedömningen och jämförelsen av sinsemellan jämbördiga sökandes meriter har det funnits mer att önska. För nämnden är det också viktigt att få veta varför den som gett utlåtande har ansett att en sökande som på grund av sin tidigare arbetskarriär verkar beaktansvärd inte kan komma på fråga när tjänsten tillsätts. Det första intrycket är att de nya anvisningarna har haft positiv inverkan. När det gäller sökande och utnämningsframställningar är det skäl att nämna att antalet sökande som inte kommer från domstolsväsendet nu har ökat till över 20 procent. Av de sökande som föreslagits bli utnämnda arbetade nästan 10 procent inte vid en domstol vid den tidpunkt då de sökte tjänsten. Det skulle vara bra med större tjänsterotation från en domstol till en annan och också mellan olika domstolslinjer. Antalet tjänsteframställningar ökade något jämfört med föregående år. Enligt förhandsuppskattningar kommer antalet inte heller att minska i fortsättningen. Enligt statistiken över domarnas åldersstruktur är antalet domare som uppnår pensionsåldern som störst När detta skrivs är antalet tjänster som varit eller är vakanta och som ännu inte behandlats av nämnden ungefär femtio. Mars 2014 hannu RAjALAhTI

7 7 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA ja SEN TEhTäVäT TUOMARINVALINTALAUTAKUNTA aloitti toimintansa vuonna Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin (205/2000) ja valtioneuvoston asetukseen (427/2000). Lautakunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä perusteltu esitys valtioneuvostolle vakinaisen tuomarin viran täyttämistä koskevissa asioissa lukuun ottamatta korkeimman oikeuden presidentin ja oikeusneuvoksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentin ja hallintoneuvoksen virkoja. Tuomarinvalintalautakunta voi esityksen tekevän tuomioistuimen pyynnöstä myös antaa lausunnon korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsenen nimittämistä koskevassa asiassa.

8 8 2 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN jäsenet ja VARAjäSENET Jäsenet puheenjohtaja oikeusneuvos Hannu Rajalahti korkein oikeus varapuheenjohtaja hallintoneuvos Sakari Vanhala korkein hallinto-oikeus presidentti Olli Varila Vaasan hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall Turun hallinto-oikeus laamanni Johan Eklund Pohjanmaan käräjäoikeus, asti laamanni Daniel Allén Pohjanmaan käräjäoikeus, lukien hovioikeudenlaamanni Pirkko Kauppinen Helsingin hovioikeus käräjätuomari Olli Kyrö Päijät-Hämeen käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä Helsingin hallinto-oikeus markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos-Kokkonen markkinaoikeus asianajaja Riitta Leppiniemi Helsinki valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto professori Tuula Linna Lapin yliopisto Varajäsenet oikeusneuvos Marjut Jokela korkein oikeus hallintoneuvos Anne E. Niemi korkein hallinto-oikeus presidentti Olavi Snellman Itä-Suomen hovioikeus hallinto-oikeuden ylituomari Marjatta Mäenpää Helsingin hallinto-oikeus laamanni Heli Lehto-Kinnunen Tuusulan käräjäoikeus hovioikeudenlaamanni Esko Randelin Itä-Suomen hovioikeus käräjätuomari Marjatta Berg Helsingin käräjäoikeus hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen Kuopion hallinto-oikeus laamanni Rauli Rauankoski vakuutusoikeus asianajaja Juhani Karvo Rovaniemi valtionsyyttäjä Jorma Äijälä Valtakunnansyyttäjänvirasto oikeustieteen tohtori Mikko Vuorenpää Turun yliopisto Lautakunnan sihteerinä toimi viskaali Virva Nyman.

9 9 3 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN NIMITYSESITYKSET NIMITYSESITYKSIÄ on kertomusvuonna tehty kaikkiaan 128 (103 vuonna 2012). Tämän lisäksi tuomioistuinlaitoksen uudelleen järjestämisestä johtuneita nimitysesityksiä on tehty 50 kappaletta. Selkeällä pääosalla nimitettäviksi esitetyistä on ollut muitakin ansioita kuin tuomioistuinpalvelua ja siten varsin monipuolinen tausta. Osalla heistä pääosa työurasta on koostunut muusta kuin tuomioistuinpalveluksesta, vaikka he ovat tulleet nimitetyiksi vakinaiseen tuomarinvirkaan esimerkiksi määräaikaisen tuomarin tai esittelijän virasta. Nimitetyksi esitetyistä oli tuomioistuinlaitoksen palveluksessa noin 91 prosenttia (117 kpl) ja tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta noin 9 prosenttia (11 kpl). Aikaisempina vuosina tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten nimitettyjen osuus on vaihdellut noin 4 ja 8 prosentin välillä. Hakijoista noin 78 prosentilla oli vakituinen työpaikka tuomioistuinlaitoksen palveluksessa hakemuksen jättäessään. Vuonna 2012 vastaava luku oli 87 prosenttia ja vuonna ,5 prosenttia. Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden määrä on siis selkeästi noussut.

10 10 Hakijoista naisia oli 49 prosenttia (582 kpl) ja miehiä 51 prosenttia (599 kpl). Nimitetyksi esitetyistä naisia oli 60 prosenttia (77 kpl) ja miehiä 40 prosenttia (51 kpl). Tuomarinvalintalautakunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Lautakunta on äänestänyt yhdessä käräjäoikeuden laamannin, kahdessa hovioikeudenlaamannin ja kolmessa käräjätuomarin viran täyttämistä koskevassa nimitysasiassa eli yhteensä 5 asiassa. Muut nimitysesitykset ovat olleet yksimielisiä. Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitys oli yhteneväinen viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa 106 viran osalta ja poikkesi viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksestä 22 kertaa. Yhdessä hovioikeuden presidentin, yhdessä hovioikeudenlaamannin ja yhdessä käräjäoikeuden laamannin virkaa koskevassa asiassa on teetetty psykologinen soveltuvuusarviointi, ja yhteensä yhdeksän hakijaa on kutsuttu haastatteluun tuomarinvalintalautakuntaan. Lautakuntaan saapui kertomusvuonna 176 asiaa (sisältäen 50 virkasiirtoasiaa). Vuoden päättyessä lautakunnassa oli vireillä 20 nimitysasiaa. Vuodelta 2012 siirtyi vuonna 2013 käsiteltäväksi 23 nimitysasiaa. Nimitysasioiden keskimääräinen käsittelyaika tuomarinvalintalautakunnassa on ollut 41 päivää. Tasavallan presidentti on vuonna 2013 tehnyt kaikki nimitykset tuomarinvalintalautakunnan esitysten mukaisesti.

11 11 Tuomarinvalintalautakunta on kertomusvuonna tehnyt seuraavat nimitysesitykset: Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Rovaniemen hovioikeuteen hovioikeudenlaamanni Marianne Wagner-Prenner Laamannin virkaan D 19 Etelä-Savon käräjäoikeuteen Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen laamanni Fred Daniel Allén Laamannin virkaan D 18 Lapin käräjäoikeuteen laamanni Jyrki Samuli Kiviniemi Laamannin virkaan D 17 Kemi-Tornion käräjäoikeuteen ma. laamanni, käräjätuomari Antti Sakari Savela ovioikeudenlaamannin virkaan T 16 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Taavi Sakari Heikkilä hovioikeudenneuvos Liisa Kristiina Lehtimäki Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Helsingin hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Helena Marita Hannele Vihriälä hovioikeudenneuvos Seppo Juhani Ovaskainen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mirja-Leena Nurmi hovioikeudenneuvos Kirsti Kaarina Uusitalo hovioikeudenneuvos Teemu Tapani Paasikoski hovioikeudenneuvos Leeni Annina Kivalo hovioikeudenneuvos Eino Jussi Tapio Heiskanen Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Jukka Pentti Alfred Ketola hovioikeudenneuvos Heimo Olavi Kiviranta hovioikeudenneuvos Lea Hannele Nousiainen hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi käräjätuomari Merja Sinikka Lahti Turun hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marianne Salonen käräjätuomari Kirsi Hannele Kanerva hovioikeudenneuvos Jouko Juhani Valtonen hovioikeudenneuvos Riitta Elina Santo käräjätuomari Arja Inkeri Maunula hovioikeudenneuvos Nina Camilla Porkka hovioikeudenneuvos Virve Elise Mäki hovioikeudenneuvos Tarja Kaarina Huossa

12 12 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Helsingin hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos Tuomo Antero Antila ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Yrjänä Saleva hovioikeudenneuvos Ari Veikko Kyllönen Itä-Suomen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eero Antero Antikainen käräjätuomari Sisko Helena Heimonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Tuija Pirkko Hannele Silvento Rovaniemen hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Terhi Katariina Mokko Turun hovioikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Pekka Laaksonen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Elina Marjaana Paasivirta ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Lea Rosa Kaarina Pohjola ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Juha Emil Tapani Karvinen ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Leena Marjatta Mikkonen käräjätuomari Rita Kaarina Melartin ma. hovioikeudenneuvos, asessori Jussi Kalervo Isotalo Käräjätuomarin virkaan T 13 Espoon käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Pia Irmeli Sandvik Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Olavi Turunen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Riku Petteri Jaakkola Etelä-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Jukka Matti Laine käräjätuomari Mikko Tapio Ollikainen Helsingin käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Anneli Peura-Vasama käräjätuomari Pirjo Eila Tuulikki Keisu käräjätuomari Sanna Helena Mänttäri käräjätuomari Inkeri Vuokko Elisa Gummerus Keski-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Harri Olavi Heikkilä käräjätuomari Matti Ylermi Kuuliala kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaakko Jaatinen Kymenlaakson käräjäoikeuteen käräjätuomari Pirjo Tuulikki Pohjalainen Lapin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos Virve Marjatta Salo käräjätuomari Janne Kalevi Anttila

13 13 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Paula Kristiina Virrankoski käräjätuomari Katja Riitta Tukiainen valtionsyyttäjä Johan Mika Illman Pirkanmaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Marja Helena Virtanen ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Sirpa Elina Pakkala käräjätuomari Virpi Marjatta Pirhonen käräjätuomari Sinikka Hannele Mäkelä käräjätuomari Tiina Irmeli Vahtolammi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Eija Liisa Pitkänen käräjätuomari Minna Kristiina Koskinen käräjätuomari Terttu Liisa Marjatta Laatikainen Satakunnan käräjäoikeuteen käräjätuomari Anne Maria Johanna Pohjola Vantaan käräjäoikeuteen käräjätuomari Timo Tapani Pirttijärvi Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen käräjätuomari Vesa Pekka Karttunen käräjätuomari Vesa-Matti Juhani Valkama Käräjätuomarin virkaan T 11 Espoon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pia Kristina Hansson-Anttonen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen johtava julkinen oikeusavustaja Tapani Kalervo Ojala Etelä-Savon käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Kari Tapani Puukka Helsingin käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Pasi Petri Lilja ma. viskaali Marko Antero Lepistö ma. käräjätuomari, viskaali Anna-Maija Ruohoniemi ma. käräjätuomari, viskaali Petri Johannes Voima ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Nina Julia Henriksdotter Immonen ma. käräjätuomari, oikeussihteeri Minna Mari Ihonen Hyvinkään käräjäoikeuteen ma. hovioikeudenneuvos, asessori Minna Maarit Mattila Kainuun käräjäoikeuteen ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali Anne Maria Moilanen-Raittila ma. käräjätuomari Minna Marjut Kemppainen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen ma. asessori, viskaali Riikka Liina Tuomela Keski-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mikko Olavi Pennanen ma. käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Kirsti Marianne Avola ma. käräjätuomari, viskaali Hanna Ann-Sofie Högström Oulun käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Taina Maria Johanna Savolainen

14 14 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Pirkanmaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri Antti Sakari Tapanila ma. sihteeri, käräjäviskaali Riikka Kristiina Meroma viskaali Liisa Katariina Hirvonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen kihlakunnansyyttäjä Saara Vuokko Leinonen julkinen oikeusavustaja Katri Maija-Stiina Nenonen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen käräjätuomari Heidi Katriina Fröberg Satakunnan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari Väinö Antero Ilveskoski Vantaan käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Marja-Leena Virkkala Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen ma. käräjätuomari, viskaali Mika Erik Herhi ma. käräjätuomari, viskaali Nina Johanna Wahlstedt käräjätuomari Mika Ilmari Mäkinen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Ahvenanmaan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Emil Matias Waris Helsingin hallinto-oikeuteen ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari Matti Tapani Haapaniemi Kuopion hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Toni Kristian Sarivirta Turun hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Ulla Annikki Partanen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Helsingin hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Monica Helena Gullans Kuopion hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja Kati Hannele Korsman Vaasan hallinto-oikeuteen ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Raija Tuulikki Uusi-Niemi Markkinaoikeustuomarin virkaan T 13 markkinaoikeuteen ma. esittelijäneuvos Arna Silja Kristiina Harenko käräjätuomari Ari Matti Anton Wirén markkinaoikeustuomari Sami Tapio Myöhänen asianajaja Petri Olavi Rinkinen toimistopäällikkö Sirkku Marjatta Seppälä käräjätuomari Anna-Mari Porkkala-Hietala

15 15 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Markkinaoikeusinsinöörin virkaan T 12 markkinaoikeuteen yli-insinööri Erkki Johannes Tiala eurooppapatenttiasiamies Kirsikka Elina Etuaho Markkinaoikeustuomarin virkaan T 11 markkinaoikeuteen ma. markkinaoikeustuomari, viskaali Jaakko Reino Mikael Ritvala ma. markkinaoikeustuomari Markus Matias Mattila Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 13 vakuutusoikeuteen vakuutusoikeustuomari Johanna Kristiina Palovaara vakuutusoikeustuomari Harri Tapani Isohanni vakuutusoikeustuomari Åsa Anna-Maria Morelius-Ekelund vakuutusoikeustuomari Anu Kristiina Hemminki Vakuutusoikeustuomarin virkaan T 11 vakuutusoikeuteen ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Tiina Annukka Suvioja ma. vakuutusoikeustuomari, asessori Mira Maren Koivumaa ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Juha Henrik Mutka ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri Tuuli Maria Olanterä Tuomioistuinlaitoksen uudistamisesta johtuneet virkasiirrot Hovioikeuden presidentin virkaan D 22 Itä-Suomen hovioikeuteen presidentti Pertti Rainer Nieminen Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 14 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) hovioikeudenneuvos Pirjo Marjatta Ylikokkila hovioikeudenneuvos Marja-Leena Honkanen hovioikeudenneuvos Tuomo Juhani Kurki hovioikeudenneuvos Kari Paavo Juhani Janhunen

16 16 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Hovioikeudenneuvoksen virkaan T 12 Itä-Suomen hovioikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) hovioikeudenneuvos Kate-Ritva Lolita Tuomainen Käräjätuomarin virkaan T 13 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Timo Pekka Einar Palmgren hovioikeudenneuvos Markku Tapani Almgrén hovioikeudenneuvos Marja Helena Hennen ( lukien) Käräjätuomarin virkaan T 11 Kymenlaakson käräjäoikeuteen hovioikeudenneuvos Aki Petteri Rasilainen ( lukien) Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 18 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Pentti Tarukannel Hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan D 16 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden ylituomari Pirkko Maria Wesslin-Nenonen Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 13 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro hallinto-oikeustuomari Seppo Martti Juhani Jussila Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Pekka Antero Hallikainen hallinto-oikeustuomari Raimo Antero Härkönen hallinto-oikeustuomari Jaana Maria Malinen hallinto-oikeustuomari Kirmo Matti Päiviö Saastamoinen hallinto-oikeustuomari Pirjo Helena Salesvuo hallinto-oikeustuomari Petri Heikki Tapani Saukko hallinto-oikeustuomari Riikka Johanna Tiainen hallinto-oikeustuomari Maija Leena Toivanen hallinto-oikeustuomari Päivi Hannele Toivanen hallinto-oikeustuomari Sirkka Liisa Helena Asikanen hallinto-oikeustuomari Kari Johannes Kolehmainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Antti Nestori Pekkala hallinto-oikeustuomari Pirjo Leena Pyhäjärvi hallinto-oikeustuomari Marja-Riitta Tellervo Tuisku hallinto-oikeustuomari Aino Eeva Inkeri Oksala hallinto-oikeustuomari Eeva Annikki Luoma hallinto-oikeustuomari Martti Sakari Raunio hallinto-oikeustuomari Tuula Marja-Liisa Vilenius hallinto-oikeustuomari Pirjo Inkeri Jalonen

17 17 Hallinto-oikeustuomarin virkaan T 11 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Maarit Virginia Alhonnoro Itä-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Jukka Antero Hartikainen hallinto-oikeustuomari Terhi Susanna Helttunen hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolainen hallinto-oikeustuomari Paula Mirjami Paso hallinto-oikeustuomari Timo Juhani Tervonen hallinto-oikeustuomari Tuula Irmeli Viiliäinen hallinto-oikeustuomari Leila Marjatta Hietanen hallinto-oikeustuomari Jari Martti Mäki-Runsas Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen hallinto-oikeustuomari Aila Marjatta Kovala hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski hallinto-oikeustuomari Merja Elina Velakoski-Kovalainen hallinto-oikeustuomari Jari Juhani Kostilainen hallinto-oikeustuomari Anne Johanna Niemi hallinto-oikeustuomari Anne-Mari Keskitalo Nimitysesitykset jakaantuvat virkatyypeittäin seuraavasti (ei sisällä virkasiirtoja): hallinto-oikeustuomari 9 7 % markkinaoikeustuomari 8 käräjätuomari % 6 % 2 % markkinaoikeusinsinööri 2 6 % vakuutusoikeustuomari 8 1 % 3 % 2 % hovioikeuden presidentti 1 käräjäoikeuden laamanni 4 hovioikeudenlaamanni 2 27 % hovioikeudenneuvos 34 Yhteensä 128

18 18 4 VIRKA TAI MUU TEhTäVä, josta NIMITETTäVIKSI ESITETYT OVAT SIIRTYNEET HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI hovioikeudenlaamanni 1 HOVIOIKEUDENLAAMANNI hovioikeudenneuvos 2 LAAMANNI laamanni 2 ma. laamanni, käräjätuomari 1 käräjätuomari 1 HOVIOIKEUDENNEUVOS hovioikeudenneuvos 17 käräjätuomari 5 ma. hovioikeudenneuvos, viskaali 3 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 4 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 4 ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos 1 KÄRÄJÄTUOMARI käräjätuomari 28 ma. käräjätuomari 5 ma. käräjätuomari, viskaali 10 ma. käräjätuomari, hovioikeudenneuvos 1 ma. käräjätuomari, oikeussihteeri 2 ma. viskaali 1 ma. hovioikeudenneuvos, asessori 1 ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari 2 ma. asessori, viskaali 1 ma. vanhempi oikeussihteeri, viskaali 1 johtava julkinen oikeusavustaja 1 julkinen oikeusavustaja 1 valtionsyyttäjä 1 kihlakunnansyyttäjä 2 ma. käräjätuomari, vakuutusoikeussihteeri 1 ma. sihteeri, käräjäviskaali 1 viskaali 1

19 19 VAKUUTUSOIKEUSTUOMARI vakuutusoikeustuomari 4 ma. vakuutusoikeustuomari, asessori 2 ma. vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeussihteeri 2 HALLINTO-OIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos, hallinto-oikeustuomari 1 hallinto-oikeustuomari 3 ma. hallinto-oikeustuomari 1 ma. hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri 2 ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri 1 ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja 1 MARKKINAOIKEUSTUOMARI ma. esittelijäneuvos 1 käräjätuomari 2 markkinaoikeustuomari 1 ma. markkinaoikeustuomari, viskaali 1 ma. markkinaoikeustuomari 1 asianajaja 1 toimistopäällikkö 1 MARKKINAOIKEUSINSINÖÖRI yli-insinööri 1 eurooppapatenttiasiamies 1

20 20 5 LAUTAKUNNAN henkilökunta ja TOIMITILAT TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN päätoimisen henkilökunnan muodostivat lautakunnan sihteeri Virva Nyman ja osastosihteeri Paula Kinnari. Lautakunta toimii osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, Helsinki.

21 21 6 TILASTOTIETOjA Tehdyt nimitysesitykset Nimitysesitysten yhteneväisyys viran auki julistaneen tuomioistuimen esityksen kanssa

22 22 Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus 2013 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Tuomarinvalintalautakunnan nimitysesitykset (siirrot suluissa) (+1) - (+2) 9 (+1) 9 (+2) (+5) 14 (+2) 31 (+3) 29 (+1) (+21) 4 (+15) (+5) 139 (+2) 267 (+165) 320 (+80) 18 (+5) 89 (+21) 115 (+15) MaO Insinööri

23 23 Hakijoiden lukumäärä Nimitettäväksi esitetyt

24 24 Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisten hakijoiden nimitykset: Tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta nimitettäväksi esitetyt hakijat tulivat tuomioistuinlaitoksen palvelukseen seuraavanlaisista tehtävistä: työtuomioistuinneuvos: yritysjuridiikan professori, työoikeuden dosentti - käräjätuomari: ma. oikeussihteeri, kihlakunnansyyttäjä vakuutusylituomari: eläkelautakunnan puheenjohtaja - hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 2 markkinaoikeustuomaria: ma. professori / johtava hallintovirkamies - 3 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hallinto-oikeustuomaria: hallintojohtaja / ympäristölupayksikön johtaja - 2 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja hovioikeudenneuvos: asianajaja - 2 hallinto-oikeustuomaria : hallintopäällikkö (ympäristökeskus) / ympäristöneuvos - käräjätuomari: kihlakunnansyyttäjä käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, vanh. oikeuskanslerinsihteeri / 3 asianajajaa - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies / ympäristönsuojelupäällikkö /ylitarkastaja käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / kihlakunnansyyttäjä / julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: lainsäädäntöneuvos - 7 käräjätuomaria: ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. kihlakunnansyyttäjä, julkinen oikeusavustaja / 2 kihlakunnansyyttäjää / julkinen oikeusavustaja / suunnittelujohtaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ympäristöneuvos / ympäristönsuojelupäällikkö / ma. toimistopäällikkö

25 käräjätuomaria: 2 kihlakunnansyyttäjää / erityisasiantuntija / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja - hovioikeudenneuvos: asianajaja - 3 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, vanhempi insinööri / 2 lakimiestä hovioikeudenneuvos: kihlakunnansyyttäjä - 5 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja käräjätuomari: lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / ma. käräjätuomari, kihlakunnansyyttäjä / asianajaja / kihlakunnansyyttäjä - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, lakimies - markkinaoikeustuomari: lakimiesavustaja, lainsäädäntöneuvos käräjätuomaria: kihlakunnansyyttäjä / ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja / päätoiminen tuntiopettaja - 2 hallinto-oikeustuomaria: ma. hallinto-oikeustuomari, esittelijä / ma. hallintooikeustuomari, neuvotteleva virkamies hovioikeudenneuvos: asianajaja - 6 käräjätuomaria: 2 asianajajaa / hallintolakimies / lakimies / 2 ma. käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja hovioikeudenneuvos: ma. hovioikeudenneuvos, lainsäädäntöneuvos - 5 käräjätuomaria: johtava julkinen oikeusavustaja / julkinen oikeusavustaja / valtionsyyttäjä / 2 kihlakunnansyyttäjää - hallinto-oikeustuomari: ma. hallinto-oikeustuomari, tulosalueen johtaja - 2 markkinaoikeustuomaria: asianajaja / toimistopäällikkö - 2 markkinaoikeusinsinööriä: yli-insinööri / eurooppapatenttiasiamies

26 26 7 SAMMANfATTNINg DOMARFÖRSLAGSNÄMNDEN inledde sin verksamhet år Bestämmelserna om nämnden ingår i lagen om utnämning av domare (205/2000) och statsrådets förordning om utnämning av domare (427/2000). Nämndens uppgift är att bereda tillsättningen av ordinarie domartjänster och göra motiverade framställningar till statsrådet om tillsättningen av sådana tjänster, med undantag av tjänsterna som president och justitieråd i högsta domstolen och president och förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen. På begäran av den domstol som skall göra en framställning om utnämning av en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan domarförslagsnämnden ge utlåtande även om en sådan utnämning. Domarförslagsnämnden består av en ordförande, en viceordförande och tio övriga ledamöter samt en personlig ersättare för varje ledamot.

27 27 8 DOMARföRSLAgSNäMNDENS LEDAMöTER OCh ERSäTTARE Ledamöter ordförande justitierådet Hannu Rajalahti högsta domstolen vice ordförande förvaltningsrådet Sakari Vanhala högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olli Varila Vasa hovrätt överdomare Hannu Renvall Åbo förvaltningsdomstol lagman Johan Eklund Österbottens tingsrätt, till lagmannen Daniel Allén Österbottens tingsrätt, från hovrättslagman Pirkko Kauppinen Helsingfors hovrätt tingsdomare Olli Kyrö Päijänne-Tavastlands tingsrätt förvaltningsdomare Liisa Heikkilä Helsingfors förvaltningsdomstol marknadsrättsdomare Maarit Lindroos-Kokkonen marknadsdomstolen advokat Riitta Leppiniemi Helsingfors statsåklagare Leena Metsäpelto Riksåklagarämbetet professor Tuula Linna Lapland universitet Ersättare justitierådet Marjut Jokela högsta domstolen förvaltningsrådet Anne E. Niemi högsta förvaltningsdomstolen hovrättspresident Olavi Snellman Östra Finlands hovrätt överdomare Marjatta Mäenpää Helsingfors förvaltningsdomstol lagman Heli Lehto-Kinnunen Tusby tingsrätt hovrättslagman Esko Randelin Östra Finlands hovrätt tingsdomare Marjatta Berg Helsingfors tingsrätt förvaltningsdomare Jaana Malinen Kuopio förvaltningsdomstol lagman Rauli Rauankoski försäkringsdomstolen advokat Juhani Karvo Rovaniemi statsåklagare Jorma Äijälä Riksåklagarämbetet juris doktor Mikko Vuorenpää Åbo Universitet Som nämndens sekreterare fungerade fiskal Virva Nyman.

28 28 9 DOMARföRSLAgSNäMNDENS UTNäMNINgSföRSLAg UNDER ÅRET sammanträdde domarförslagsnämnden 11 gånger. Nämnden mottog under året 176 ärenden (119 ärenden år 2012). Antalet slutligt avgjorda utnämningsförslag var 128 (103 år 2012) och antalet tjänstöverföringförslag var 50. Förslagen fördelar sig på följande sätt enligt typer av tjänster: förvaltningsrättsdomare 9 7 % marknadsrättsdomare 8 tingsdomare % 6 % 2 % marknadsrättsingenjör 2 6 % försäkringsrättsdomare 8 1 % 3 % 2 % hovrättspresident 1 lagman 4 hovrättslagman 2 27 % hovrättsråd 34 Sammanlagt 128

29 29 NÄMNDEN HAR RÖSTAT i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman, i två utnämningsärenden som gällde utnämning av hovrättslagman och i tre utnämningsärenden som gällde utnämning av tingsdomare. De övriga utnämningsförslagen har varit enhälliga. I fråga om 106 tjänster var domarförslagsnämndens framställning överenstämmande med förslaget från den domstol som hade lediganslagit tjänsten. I 22 fall var nämndens framställning en annan än domstolens förslag. I ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättspresident, i ett utnämningsärende som gällde utnämning av hovrättslagman och i ett utnämningsärende som gällde utnämning av lagman har en psykologisk lämplighetsbedömning utförts och på sammanlagt 9 sökanden har kallats till intervju. En absolut majoritet av dem som har föreslagits bli utnämnda har även haft andra än domstolsmeriter och således uppvisat en mångsidig bakgrund. En del av dem har haft en karriär som till största delen har bestått av andra uppgifter än tjänstgöring i domstol, även om de har utnämnts till ordinarie domartjänst medan de innehaft en tjänst som till exempel visstidsförordnad domare eller föredragande i en domstol. Av de utnämnda var cirka 91 procent (117 st.) anställda inom domstolsväsendet och cirka 9 procent (11 st.) kom från andra uppgifter. Cirka 78 procent av sökandena arbetade inom domstolsväsendet när de lämnade in sin ansökan. Av de utnämnda var 60 procent (77 st.) kvinnor. Av sökandena var 49 procent (582 st.) kvinnor och 51 procent (599 st.) män. Vid utgången av 2013 var 20 utnämningsärenden anhängiga i nämnden. Den genomsnittliga handläggningstiden i domarförslagsnämnden har varit 41 dagar. Under 2013 har Republikens president gjort alla utnämningar i enlighet med domarförslagsnämndens framställning.

30 Tuomarinvalintalautakunta PL 234 (Pohjoisesplanadi 3) HELSINKI Puhelin Faksi Domarförslagsnämnden PB 234 (Norra esplanaden 3) HELSINgFORS Telefon Fax

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS T TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens dverksamhetsberättelse 2014 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja

Lisätiedot

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse TUOMARINVALINTaLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät

Lisätiedot

TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens. verksamhetsberättelse

TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS. Domarförslagsnämndens. verksamhetsberättelse 20 12 TUOMARINVALINTa- LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1 Tuomarinvalintalautakunta

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse

Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta. 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2 0 0 8 Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 Tuomarinvalintalautakunta

Lisätiedot

År 2010 hade domarförslagsnämnden arbetat i tio år. På våren tillsattes nämnden för tredje gången, och den nya sammansättningen inledde sin

År 2010 hade domarförslagsnämnden arbetat i tio år. På våren tillsattes nämnden för tredje gången, och den nya sammansättningen inledde sin 2 Sisällys Innehåll Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandens årsöversikt 5 1. Tuomarinvalintalautakunta ja sen tehtävät 7 2. Tuomarinvalintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1. 14.5. 8 3. Tuomarinvalintalautakunnan

Lisätiedot

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 TUOMARINVALINTALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000. Sitä koskevat säännökset sisältyvät tuomareiden nimittämisestä annettuihin lakiin

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72

KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 1(11) KORKEIN OIKEUS KIRJE OH2012/221 Nro 72 Tasavallan Presidentille 2(11) Esitys Korkeimman oikeuden jäsenen viran täyttämiseksi Virkaan ilmoittautuneet 1. Korkeimmassa oikeudessa on tullut avoimeksi

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Tuomarinvalintalautakunta

Tuomarinvalintalautakunta Domarförslagsnämnden Tuomarinvalintalautakunnan toimintakertomus Domarförslagsnämndens verksamhetsberättelse 2009 2 Sisällys Puheenjohtajan vuosikatsaus 3 Ordförandes årsöversikt 5 1. ja sen tehtävät 7

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto

Personec F Vaaliluettelo profe 2 Jyväskylän yliopisto Personec F Vaaliluettelo profe 2 t laitoksittain Hakala, Ismo Jari Hakala, Juha Tapani Ilmonen, Kari Einar Kalevi Matthies, Aila Leena Anneli Personec F Vaaliluettelo muu h 22 Aarnos, Eila Virpi Kyllikki

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen

Savonlinnan 2. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Päivi Johanna Pelkonen 1 (5) Vuonna 2010 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt apteekkiluvat 16.12.2010 Kiteen apteekki apteekkari Kirsti-Liisa Helena Mustonen Kittilän apteekki proviisori Minna Riitta Johanna Loukusa Luumäen apteekki

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila

Kokoonpano 1998-1999. 1. varapuheenjohtaja Jarno Moisala 2. varapuheenjohtaja Paula Mattila 3. varapuheenjohtaja Janne Jounila ------------------ Raahen nuorisovaltuuston kokoonpanot vuosina 1998-2007 Raahen nuorisovaltuustoon kuuluu 20 nuorta, iältään 14-25 vuotta. 10 jäsentä valitaan joka vuosi marras-joulukuussa toimitettavissa

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat

työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Raivio Tuula 050 396 2966 johdon sihteeri, henkilöstöasiat KESKI-PIRKANMAAN TE- TOIMISTO Asiakaspalvelu klo 9-15.45 poikkeuksena Ikaalisten yhteispalvelupiste, asiakaspalvelu klo 10-12 ja 13-15. HUOM! ks. lounastuntien sulkuajat toimipaikoittain! Virkailijoiden

Lisätiedot

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009

50m pist. Y. 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 50m pist. Y 50m pistoolin Y-sarjan Rankingkilpailu 2009 Tomi Harju 10 19 10 39 Kirsi Kaaro 8 2 4 14 Jyrki Turja 8 6 14 Jorma Jäntti 12 12 Kalle Mykkänen 8 8 Juha Valjus 8 8 Kalle Wegelius 6 1 7 Juhani

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(11) TK1 Tienvieri 233-412-4-163 Jussila Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,4 2 233-412-4-165 Tienvieri Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,6 2 4 TK2 Metsäranta 233-412-4-79 Metsäranta Hautanen

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit

SVA mestaruuskilpailut, pistoolilajit Tampere 15. - 17.06.2012 16:43:24 Vapaapistooli, sarja N45 1. Helena Peltoniemi IU 74 91 83 85 333 Vapaapistooli, sarja N60 1. Leila Semi HVA 76 78 77 74 305 Vapaapistooli, sarja N65 1. Sirkka Ylistö MuurY

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot