HEINOLAN KAUPUNKI 630/Akm 13. PYHÄTÖN, Mustikkahaan puisto ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS , päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI 630/Akm 13. PYHÄTÖN, Mustikkahaan puisto ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2010, päivitetty 24.3.2011"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI 630/Akm 13. PYHÄTÖN, Mustikkahaan puisto ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS , päivitetty Asemakaavan muutos koskee Pyhättömän kaupunginosan (13.) korttelien 10, 14, 17, 18 ja 27 osia, tiettyjä Jyrängön kylän tiloja, virkistysalueita tai niiden osia ja osaa katualueesta (Mustikkasillankatu, Vuokkopolku, Mansikkapolku, osia: Karpalotie, Vahlmaninkatu, Pyhättömäntie ja Huvilakatu). Asemakaavan muutoksella muodostuu Pyhättömän kaupunginosan (13.) kortteli 14, osa kortteleista 10, 18 ja 27 sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄT: Vireille tulo: Kaavoituskatsaus 2005:n Kaavoitusohjelmassa vuosille Kaavoituskatsaus on päivätty Tekninen lautakunta Kaavaehdotus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lainvoima

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 630/Akm Mustikkahaan puisto, asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee Heinolan kaupungin 13. Pyhättömän kaupunginosan korttelin 10 tonttia 26, korttelin 14 tontteja 9 ja 12, korttelin 17 tontin 121 osaa, korttelin 18 tonttia 125 ja määräalaa M501 sekä korttelin 27 tonttia 15, Jyrängön kylän 406 tiloja 3:51, 3:54, 3:55, 3:350, 3:406, 3:411 ja 3:754, virkistysalueita tai niiden osia 13P200, 13P300, 13P400, 13P500, 13P700, osaa katualueesta 13K (Mustikkasillankatu, Vuokkopolku, Mansikkapolku sekä osia Karpalotie, Vahlmaninkatu, Pyhättömäntie ja Huvilakatu). Asemakaavan muutoksella muodostuu Pyhättömän kaupunginosan (13.) kortteli 14, osa kortteleista 10, 18 ja 27 sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee keskellä 13. Pyhättömän kaupunginosaa, kaupungin keskustasta pohjoiseen. Matkaa torille on noin 1,5 km. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen vanhentunut asemakaava. Asemakaavan muutoksella poistetaan 1970-luvun asemakaavasta periytyvä, rakentamaton Mustikkasillankatu ja vakiinnutetaan katualueen nykyinen tilanne puistona. Koulukorttelin viereen lisätään paikoitusalue, mikä virallistaa alueelle vakiintuneen paikoituskäytön. Mansikkapolun päähän muodostunut kääntöpaikka virallistetaan katualueeksi. Kaavamuutoksella miltei hehtaari katualuetta muuttuu virkistysalueeksi. Kaava-alueen pinta-ala on n. 5 ha. Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 2

3 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 1.2 Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan tarkoitus 1.4 Sisällysluettelo 1.5 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Kaavan sisältö 2.3 Kaavan toteuttaminen 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.2 Suunnittelutilanne 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 4.4 Asemakaavan tavoitteet 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Kaavan vaikutukset 5.3 Ympäristön häiriötekijät 5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.5 Nimistö 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 1.5 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Liite 2. Luontoselvitys Liite 3. Tilastolomake Liite 4. Asemakaavakartta (1/2000) merkintöineen ja määräyksineen 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hämeen ympäristökeskus, (Selvityksen mukaan kaavamuutosalueella ei ole kulttuuriympäristökohteita.) Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 3

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutoksen vireille tulosta ilmoitettiin vuoden 2005 Kaavoituskatsauksessa, Kaavoitusohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla lähtien. Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnosta Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaava-aluetta laajennettiin kesäkuussa Laajennusalueen sisältävä uusi kaavaluonnos (luonnos 2) lähetettiin laajennusalueen naapureille kommentoitavaksi Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotusta Kaavaehdotus oli nähtävillä Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosaston suunnitteluyksikön ilmoitustaululla Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Hämeen ELY-keskukselta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen Lainvoimaisuuskuulutus Kaavan sisältö Asemakaavan muutos koskee rakentamatonta Mustikkasillankadun katualuetta ja sitä ympäröiviä viher-, pientalo- ja katualueita. Mustikkasillankadun poistamisella kaupunginosan keskelle muodostetaan virallisesti jo vakiintunut yhtenäinen lähivirkistysalue. 2.3 Kaavan toteuttaminen Asemakaavan muutokseen on ryhdytty kaupungin aloitteen pohjalta. Kaupunki kunnostaa mahdollisuuksien mukaan lähivirkistysalueen istutukset sekä kulkureitit ja viimeistelee paikoitusalueen. Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 4

5 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Pääosa asemakaavan muutosalueesta on valmiiksi rakentuneen omakoti- ja kerrostaloalueen väliin sijoittuvaa viheraluetta, joka on voimassa olevassa kaavassa osoitettu katualueeksi. Kaava-alueen keskivaiheilla on syvään uomaan sijoittuva puro, jonka vesi kulkeutuu alueen luoteisosaan ja muodostaa sinne muuta ympäristöä kosteamman alueen. Puron reunamilla on rehevää lehtokasvillisuutta ja tämän vieressä istutettu visakoivupuisto. Koko alueella on rikas kasvilajisto sekä runsaasti lintuja. Ks. erillinen luontoselvitys, Liite 2. Kaava-alueella ei ole rakennushistorian tai arkeologisen suojelun kohteita. Alueella ei ole kaukolämpöverkkoa. Mansikkapolun koillispuolella on yksityisen asukkaan maalämpöjohtoja, joihin hänellä on kaupungin lupa. Muutosalueella maata omistavat Heinolan kaupunki ja yksityiset. 3.2 Suunnittelutilanne Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahv ) alue on Pyhättömän taajamatoimintojen aluetta (A26). (Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, OAS:n Liite 1). Alueella ei ole yleiskaavaa. Alueella on voimassa useita asemakaavoja: 192/A, vahv ; 241/A, vahv ; 236/A, vahv ; 247/A, vahv Näissä kaavoissa suunnittelualueella on omakotirakennusten korttelialueita, puistoaluetta ja katualuetta. Heinolan kaupungin rakennusjärjestys tuli voimaan Osa rakennuspaikoista on rekisteritontteja, osa tiloja. Pohjakarttana on käytetty Heinolan kaupungin kiinteistö- ja mittausyksikön tekemää vektorimuotoista pohjakarttaa. Suunnittelualueelle ei ole määrätty rakennuskieltoa kaavan suunnittelua varten. Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 5

6 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavan laatimiseen on ryhdytty asemakaavan vanhentuneisuuden vuoksi. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Kaava on vuoden 2005 Kaavoituskatsauksessa merkitty kaupungin Kaavoitusohjelmaan Kaavoituskatsaus on päivätty Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia tässä kaavassa ovat: yksityiset sekä Heinolan kaupunki maanomistajina naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys Vireille tulo Vireille tulosta ilmoitettiin vuoden 2005 Kaavoituskatsauksen Kaavoitusohjelmassa Kaavoituskatsaus oli nähtävillä kaksi viikkoa ja siitä oli kuulutus lehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallisille maanomistajille postitettiin kirje, joka sisälsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Liitteenä oli kaavaluonnos. Kirjeen johdosta tuli pari yhteydenottoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä lähtien Kaupungintalolla Teknisen toimen Maankäyttöosaston kaavoitusyksikössä, jossa kaavaluonnos oli nähtävänä Saatu palaute ei aiheuttanut muutoksia. Kaavamuutosaluetta laajennettiin yksityisen maanomistajan anomuksesta kesäkuussa 2010, ja uusi kaavaluonnos lähetettiin naapureille kuultavaksi. Mielipiteitä ei saatu. Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaupungintalolla Teknisen toimen Maankäyttöosaston kaavoitusyksikössä Hämeen ELY-keskuksella ei ollut huomauttamista kaavamuutosehdotuksesta, mutta ELY-keskus antoi asiasta kommentin. Kommentissaan se toivoi tarkistettavaksi erillispientalojen korttelialueen (AO-40) määräystä, jonka tulkinta ei ELY-keskuksen mukaan ole yksiselitteinen. Heinolan kaupunki ei katso määräyksen aiheuttavan sekaannusta, joten määräystä ei muutettu kaavaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei sen antaman lausunnon mukaan ollut huomauttamista kaavamuutosehdotuksesta. Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavamuutosehdotuksesta. Lautakunta esitti lausunnossaan toivomuksen kaava-alueella olevalle LP-alueelle jäävän ketoalueen säilyttämisestä kaavaa toteutettaessa. Kaavamuutosehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta Viranomaisyhteistyö Asemakaavan luonnoksesta pidettiin virkamiestyöryhmän kokous, jossa oli ympäristötoimiston, rakennusvalvonnan, kunnallisteknisen suunnittelun ja maankäytön Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 6

7 suunnittelun edustajat. Kaavatyön aikana ollaan yhteydessä Hämeen ELY-keskukseen ja Päijät-Hämeen liittoon. Mustikkahaan puiston asemakaavan muutos 630/Akm on merkitykseltään melko vähäinen, joten se lähetetään Hämeen ELY-keskukselle ja Päijät-Hämeen liitolle tiedoksi. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on poistaa Mustikkasillankatu tarpeettomana ja päivittää tilanne, jossa katu ei ole toteutunut vaan jäänyt viheralueeksi. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkittiin lisäksi mahdollisuuksia saada uusia erillispientalotontteja olemassa olevan kunnallistekniikan piiriin. Kaavamuutoksella suurennetaan korttelin 27 tonttia 15 sekä tilaa Korttelia 18 laajennetaan, jolloin tontti 125 muuttuu, ja kortteliin syntyy yksi uusi pientalotontti. Korttelin 18 tila muuttuu lähivirkistysalueen osaksi. Korttelissa 10 kahden rakennuspaikan välinen raja on käännetty vastaamaan alueelle toteutunutta tilannetta. Tavoitteen mukaisten uusien asuintonttien jääminen yhteen johtuu alueen luonnonolosuhteiden - puro ja kostea alue - asettamista rajoituksista. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavan muutoksen vaihtoehtona olisi ollut voimassa olevan kaavan säilyttäminen ja sen mukaisen kadun rakentaminen. Rakentuessaan Mustikkasillankatu olisi heikentänyt alueen viihtyisyyttä, ja kaavaan jätettynä se voisi luoda asukkaille epävarmuutta kadun mahdollisen toteuttamisen osalta. Kyseiselle liikenneväylälle ei enää ole tarvetta. Mikäli uusia AO-tontteja olisi lisätty enemmän, jo vakiintuneen viheralueen luonne lähivirkistysalueena ja ajoneuvoliikenteeltä vapaana koulureittinä olisi vaarantunut. Maaperän kosteusolosuhteet vaikeuttavat tietyltä osin alueen käyttämistä rakentamiseen. Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 7

8 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Kaava-alueen pinta-ala on n. 5 ha. Asuintonttien pinta-ala on yhteensä 1,4590 ha, virkistysalueiden 3,3152 ha ja liikennealueiden 0,4191 ha. Liite: Tilastolomake. Rakennusoikeus on merkitty tonttikohtaisesti, ja se on 250 k-m2 / omakotitontti. Alueen keskiosassa kerrosala vastaa Vahlmaninkadun vastapäisillä tonteilla olevaa. Korttelissa 18 kerrosala (250 k-m2) on pienempi kuin kaavamuutosaluetta ympäröivillä saman korttelin tonteilla. Tämä johtuu uuden kaavan pienemmistä tonteista. Kortteleissa 10, 14 ja 27 suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Korttelin 18 yksikerroksisissa taloissa saa sijoittaa 2/3 alemman kerroksen alasta ullakkokerrokseen. 5.2 Kaavan vaikutukset Asemakaavan vaikutusalue on rajattu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kannen ilmakuvaan. OAS, Liite 1. Ihmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset (asukkaiden arkielämän laatu, terveys, turvallisuus ja viihtyisyys, erityisryhmät ) Kaava vakiinnuttaa alueen terveellisen ja turvallisen tilanteen, kun Mustikkasillankadun rakentamisen mahdollisuus poistuu. Alueen asukkaiden virkistysmahdollisuudet ja sosiaaliset olot säilyvät nykyisellään. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö, ilma, melu) Alueen luonnonympäristö puroineen säilyy. Puroympäristön luonnonarvojen säilyminen edellyttää puroympäristön säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena, vailla erityistä siistimistä. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset (väestön määrä, ikärakenne, työllisyys, palvelut, taajamarakenteen leviäminen) Kaava ei muuta nykyistä tilannetta. Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, julkinen liikenne, kevyt liikenne, liittymät ja pysäköinti) Mustikkasillankadun rakentamisen mahdollisuus poistuu, joten turvallinen liikenneympäristö säilyy. Koulun viereen rakennettava pysäköintialue vakiinnuttaa jo muodostuneen tilanteen. Kulttuuri ja muut vaikutukset (rakennuskulttuuri, maisema- ja kaupunkikuva, kulttuuripalvelujen tarjonta) Kaava mahdollistaa yhden uuden omakotitalon rakentamisen alueelle. Vaikutus rakennettuun ympäristöön jää tämän rakentumiseen. Kaavan myötä alueen kokonaisrakennusoikeus lisääntyy 150 k-m2:llä. Taloudelliset vaikutukset (yhdyskuntatekniset ja teiden rakennuskustannukset, talonrakennuskustannukset, palvelujen järjestäminen) Kaavalla ei ole erityisiä taloudellisia vaikutuksia. 5.3 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole häiriötekijöitä. 5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavassa on käytetty muutoin normaaleja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, mutta polulle on annettu uusi merkintä. 5.5 Nimistö Alueella oleva kadunnimi Vuokkopolku poistuu, ja katu tulee osaksi Karpalotietä. Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 8

9 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaava toteutuu omalla aikataulullaan. Heinolassa , Harri Kuivalainen Päivi Lukkarinen Kaupunginarkkitehti Aluearkkitehti (03) Heinolan kaupunki Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö Rauhankatu HEINOLA LIITTEET Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen Liite 2. Luontoselvitys Liite 3. Tilastolomake Liite 4. Asemakaavakartta (1/2000) merkintöineen ja määräyksineen Asemakaavan muutos 630/Akm Asemakaavamuutoksen selostus Asianumero 2650/41/000/2008 9

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013

ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 6.8.0. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta.8.04. Kaupunginhallitus..0.

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Jyllinmäenkadun ympäristön asemakaavan muutoksen selostus 3. kaupunginosan (Myllymäki) kortteli 219 ja katualue 21400 5167 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 21.6.2011 21400 5167

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö

RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö RAAHEN KAUPUNKI 15.4.2003 Tekninen palvelukeskus Kaavoitus- ja maankäyttö Akm 181: Asemakaavan muutos, joka koskee 17. kaupunginosan, kortteleita 4,5,6 ja 7 sekä katualuetta Varastokadun alueen asemakaavan

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA KONTTILANTIEN KATUALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 9.10.2013 Vireilletulopäivämäärä: 4.12.2012 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 30.3.2015 Liite 1 128 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa.

JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. JOUPPI 13. kaupunginosa, Jouppi, Kortteli nro 59 osa. Diaarinumero 1911/2010 Toimielinkäsittely Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 Kaavanumero 13050 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 23.

Lisätiedot

PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168

PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168 ORIMATTILAN KAUPUNKI 150 PELTOLA KYNTÖMIEHENTIE, KORTTELI 1169 JA OSA KORTTELIA 1168 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavan selostus, joka koskee 30.5. päivättyä ja 21.9. tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 27 ASEMAKAAVAN MUUTOS HAAPA-HEIKINTIE KAAVATUNNUS 66:058 5.10.2010 66: 058 / Haapa- Heikintie / ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 5.10.2010

Lisätiedot