Walk the Talk SEKALAISET KEMIKAALIT. Toimittajan antama (laajennettu) käyttöturvallisuustiedote [(e)sds] on EHDOTTOMASTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Walk the Talk SEKALAISET KEMIKAALIT. Toimittajan antama (laajennettu) käyttöturvallisuustiedote [(e)sds] on EHDOTTOMASTI"

Transkriptio

1 ISOPA-TUOTEJOHTAMISOHJELMAT Walk the Talk SEKALAISET KEMIKAALIT Toimittajan antama (laajennettu) käyttöturvallisuustiedote [(e)sds] on EHDOTTOMASTI luettava, koska siinä on tietoja turvallisesta käsittelystä ja, REACH-eSDS:n tapauksessa, tietoja käyttökohteista sekä REACH-asetuksen noudattamisen takaamisesta. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

2 Vuonna 2006 lanseerattu WtT ei rajoitu alueisiin ja on pysyvä. WtT 2 nd Generation sisältää REACH- ja GHS/CLP-tietoja, jotka koskevat Eurooppaa. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

3 Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

4 TURVALLISUUDEN takaaminen ei onnistu yksittäisellä teolla Sitoutumus ISOPAn jäsenyrityksiltä Edellyttää jatkuvaa kehitystä Vaarallisten kemikaalien kanssa työskenteleminen edellyttää sekä johdolta että työntekijöiltä oikeanlaista suhtautumista terveys- ja turvallisuusseikkoihin Hyvä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasenne auttaa takaamaan yrityksen tulevan menestyksen Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

5 ISOPA-TUOTEJOHTAMISOHJELMAT Walk the Talk Metyleenikloridi Toimittajan antama käyttöturvallisuustiedote on EHDOTTOMASTI luettava, koska siinä on tietoja turvallisesta käsittelystä ja REACH-eSDS:n tapauksessa tietoja käyttökohteista ja REACH-asetuksen noudattamisen takaamisesta Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

6 Erittäin helposti haihtuva: kiehumispiste :39,8 C, höyrynpaine : 47,3 kpa Haju: makea, eetterimäinen Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL eli Derived No Effect Level) mahdollisia pitkäaikaisen sisäänhengityksen aiheuttamia terveysvaikutuksia koskien on 353 mg/m3 (100 ppm). Lisätietoja on toimittajan (laajennetussa) käyttöturvallisuustiedotteessa. Haju ei riitä varoitukseksi vaarallisesta altistumisesta. Höyry on painavampaa kuin ilma. Tärkeät ominaisuudet Metyleenikloridi Höyryt jäävät yleensä paikalleen ja voivat levitä hitaasti hengitysvyöhykkeelle. Suuret höyrymäärät voivat aiheuttaa happivajausta Syttyvyysalue: % (ilmassa); suhteellisen pieni vaara. Hajoamispisteeseen asti kuumennettaessa (avotuli tai jopa sytytetty savuke) metyleenikloridi kehittää todennäköisesti fosgeenia, häkää ja muita myrkyllisiä kaasuja. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

7 Metyleenikloridin merkintätiedot CLP:n mukaisesti Huomiosana: Varoitus Vaaralausekkeet H315 Ärsyttää ihoa H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta H351 Epäillään aiheuttavan syöpää H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Varotoimilausekkeet Noudata laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen varotoimia koskevia lausekkeita ja tuotemerkintöjä. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

8 Altistumisskenaariot Metyleenikloridia voidaan käyttää polyuretaaneissa paisutteena. Katso riskienhallintatoimet (RMM, Risk Management Measures) toimittajan (laajennetusta) käyttöturvallisuustiedotteesta. Altistuminen korkeille metyleenikloridihöyryn pitoisuuksille on todennäköistä, jos metyleenikloridia tai sitä sisältävää tuotetta käytetään tai varastoidaan heikosti tuuletetuissa tiloissa: Vaahtoamisalue Metyleenikloridia kertyy yleensä vaahtolinjan alimpiin osiin, kuten alimmaiseen paperikerrokseen. Näille alueille on lisättävä ylimääräinen tai siirrettävä tuuletus matalalle sijoitettuihin tulo- ja poistokohtiin. Sahausalue Vaahdon kovettumisalue Vuotaminen: suuri vaara sisäänhengitettäessä ja suorassa kosketuksessa tuuletusta tehostettava vuototapauksessa. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

9 Riskien vähentämistoimet Käytä henkilönsuojaimia työskennellessäsi metyleenikloridin kanssa: hengityselimistön suojalaitteistoa, jos tuuletus ei riitä käytettävä EN374-standardin mukaisesti luokiteltuja kemikaalinkestäviä hansikkaita. Tarkista, että varastointialueen ja työpaikan tuuletus on tehokas: poistojärjestelmä on kytketty päälle virtauksen suunta on oikea. Työpaikalla ei saa syödä, juoda tai tupakoida Säilytä säilytysohjeet korkean haihtuvuuden vuoksi Vältettävä kosketusta vahvojen oksidanttien ja pelkistysaineiden kanssa vahvojen emästen kanssa kuumien pintojen ja tulen kanssa. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

10 ISOPA-TUOTEJOHTAMISOHJELMAT Walk the Talk Pentaani Toimittajan antama käyttöturvallisuustiedote on EHDOTTOMASTI luettava, koska siinä on tietoja turvallisesta käsittelystä ja, REACH-eSDS:n tapauksessa, tietoja käyttökohteista ja REACH-asetuksen noudattamisen takaamisesta Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

11 Leimahduspiste: < 20 C (matalin lämpötila, jossa neste vapauttaa riittävästi höyryä syttymistä varten) Itsesyttymislämpötila: > 200 C (tässä lämpötilassa höyryn ja ilman seos syttyy kuumalla pinnalla) Räjähtävät kaasun ja höyryn seokset: Räjähdyksen alaraja: 1,3 tilavuus-% = 41 g/m³ Räjähdyksen yläraja: 7,8 tilavuus-% = 240 g/m³ (Haihtumisnopeus C:ssa > 2,4 kg/h pintaneliömetriä kohti) Höyryn tiheys on suurempi kuin ilman! Kehittää helposti sähkövarauksen Erittäin herkästi syttyvää Pentaanin vaaralliset ominaisuudet Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

12 Suojatoimet Vältä räjähtävän ilmaseoksen syntymistä (ensisijaiset toimet) Ei avointa käsittelyä; suljetut järjestelmät Hallittu työympäristön tuuletus Käytä asianmukaista tuuletusta tai luo reagoimaton ympäristö typen avulla muottien tai jääkaappien vaahtotäytön aikana Valvo, ettei ympäristöön muodostu vaarallisia pentaanipitoisuuksia Vältä syttymislähteitä (toissijaiset toimet) Koneet räjähdyssuojattuja (kotelointi, ei kipinöitä eikä kuumia pintoja) Vältä elektrostaattisia kipinöitä (maadoitetut koneet, ei muovisäiliöitä, käytä antistaattisilla välipohjilla varustettuja jalkineita) Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

13 Onnettomuus/hälytys Vuototilanteessa tai valvontalaitteiden hälyttäessä - Pysy rauhallisena. Lopeta pentaanin syöttö, vältä syttymislähteitä - Vuototapauksessa on lisättävä tuuletusta - Pysäytä vuoto - Peitä vuoto imeytysaineella - Käytä itsenäistä hengityslaitetta, jos tuuletus ei riitä - Suojavaatteet - Tulipalon sattuessa: sammutusmateriaali: CO 2, vaahto, jauhe; vesisumu tai hieno vesivihma Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

14 Pentaanin luokitus- ja merkintätiedot CLP Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet: H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Varotoimilausekkeet Noudata laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen varotoimia koskevia lausekkeita ja tuotemerkintöjä DSD Vaaran osoitus R-lausekkeet: R12 Erittäin helposti syttyvää R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Syklopentaania ja sen seoksia koskevista vaaroista on lisätietoja valmistajan (laajennetussa) käyttöturvallisuustiedotteessa. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

15 ISOPA-TUOTEJOHTAMISOHJELMAT Walk the Talk Amiinikatalyytit Toimittajan antama käyttöturvallisuustiedote on EHDOTTOMASTI luettava, koska siinä on tietoja turvallisesta käsittelystä ja REACH-eSDS:n tapauksessa tietoja käyttökohteista ja REACH-asetuksen noudattamisen takaamisesta Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

16 Amiinikatalyyttien ominaisuuksia Perehdy toimittajan (laajennettuun) käyttöturvallisuustiedotteeseen, kun työskentelet amiinikatalyyttien ja niiden formuloinnissa käytettyjen aineosien kanssa, niin että osaat käyttää oikeanlaisia henkilönsuojaimia ja riskienhallintatoimia (RMM). Amiinikatalyytit saattavat olla: syövyttäviä, ärsyttäviä, herkistäviä, myrkyllisiä ja helposti syttyviä. Altistumisen oireita voivat olla esim. kemikaalipalovamma, turvotus, kutina, punaisuus ja samentunut näkö. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

17 Vastuuvapauslauseke Nämä ISOPA:n ja sen jäsenten tuotejohtamishankkeet eivät vapauta asiakkaita, valmistajia eikä muita toimitusketjun toimijoita heidän terveys-, turvallisuus- ja ympäristövelvollisuuksistaan eikä lain asettamien velvoitteiden noudattamisesta. Tämän suhteen ISOPA ja sen jäsenet kiistävät kaiken vastuun liittyen toimitettujen palvelujen ja niihin liittyvien, annettujen tietojen käyttöön. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa palveluiden ja niihin liittyvien tietojen paikkansapitävyys; käyttäjä käyttää niitä omalla vastuullaan. Versio: maaliskuu 2012 ISOPA

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 13-11-2014. Edellinen päiväys 13-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 7.10.2014. Edellinen päiväys 7.10.2014. Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 453/2010/EY)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 453/2010/EY) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 453/2010/EY) Tarkistuspäivä: 29 joulukuuta 2014 Julkaisupäivämäärä: 25. heinäkuuta 2007 KTT nro: 167-24

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE laatinut ALECTIA A/S Annettu: 18.05.2015 Korvaa: 22.11.2012 Versio: 3 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste: KERABIT KBL 20/100

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1/9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 27-02-2015. Edellinen päiväys 27-02-2015. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat. Walk the Talk. Ohjelma TDI:n käyttäjille. 1 Version09/06

ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat. Walk the Talk. Ohjelma TDI:n käyttäjille. 1 Version09/06 ISOPAn tuoteasioiden hoito-ohjelmat Walk the Talk Ohjelma TDI:n käyttäjille 1 Version09/06 2 Walk the Talk - TDI:n käyttäjille Sisältö Oleelliset asiat Hyvä käytäntö Kun asiat menevät pieleen Keskustelua

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Tuotekoodi C02671FINFINSAS51734 Vain kulkuneuvojen ammattimaiseen maalaamiseen valmistajan ohjeiden mukaisesti. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

MX-Flex pillivaahto All Season MX-Flex pistoolivaahto All Season Tunnuskoodi 98105 ja 98106

MX-Flex pillivaahto All Season MX-Flex pistoolivaahto All Season Tunnuskoodi 98105 ja 98106 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi MX-Flex pillivaahto All Season MX-Flex pistoolivaahto All Season

Lisätiedot

Annettu 17.09.2014 1/9

Annettu 17.09.2014 1/9 Annettu 17.09.2014 1/9 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: APChemicals -20 C 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Composite coatings durester CG Lestilakka

Composite coatings durester CG Lestilakka KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1. 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Pinnoite polyesteriosille.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 1050 Rekisteröintinumero 01-2119463258-33 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1 / 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Coating liquid 1A+2B premixed Tuotekoodi: K4324 ja K4324-1 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 21052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE laatinut ALECTIA A/S Annettu: 22.11.2012 Korvaa: - Versio: 2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste: Tuotenro 341 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 9.10.2014. Edellinen päiväys 8.10.2014. Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot