Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Cobra K4324 ja K4324-1 Coating liquid 1A+2B premixed. 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot"

Transkriptio

1 1 / 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Coating liquid 1A+2B premixed Tuotekoodi: K4324 ja K Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti Pinnoite Toimialakoodi (TOL) 452 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus Käyttötarkoituskoodi (KT) 61 Pintakäsittelyaineet 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja TMV Supplies Postiosoite Atomitie 5 D Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin Telefax Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite tai Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, Helsinki 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H411 STOT RE 1, H372 Asp.Tox. 1, H304 Flam.Liq.3, H226 67/548/EEC 1999/45/EC Xn, Xi, N R51/53, R48/20, R65, R Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS07 GHS02 GHS08 GHS09 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H226 H304 H315 H372 H411 Turvalausekkeet P102 P210 P270 P273 P261 P280 P271 P301+P310 P331 Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa Muut vaarat -

2 2 / 6 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1. Aineet Ei määritettävissä 3.2. Seokset CAS/EY-numero ja rek.nro EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus Stoddardliuotin Matalassa lämpötilassa kiehuva teollisuusbensiini täsmentämätön Liuotinbensiini (maaöljy), keskiraskas alifaattinen Suoratislauskerosiini 1,2,4- trimetyylibentseeni 40-60% 25-40% 1-5% R10, Xn; R65; R48/20, Xi; R38, N; R51/R53 Flam.Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Skin Irrit. 2, H315; Asp.Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 Xn; R65, Xi; R38, N; R51/53 STOT RE 1, H372; Asp.Tox. 1, H304, Aquatic Chronic 2, H411 R10, Xn; R20, Xi; R36/37/38, N; R51, R53 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye irrit. 2, H319; STOT SE 3; H335; Aquatic Chronic 2, H Muut tiedot - 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirretään pois vaara-alueelta raittiiseen ilmaan ja pidetään makuuasennossa levossa. Jos oireet pitkittyvät, ota yhteys lääkäriin Iho Riisutaan likaantuneet vaatteet. Iho pestään runsaalla saippualla ja vedellä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin Roiskeet silmiin Huuhdellaan vedellä 15 minuutin ajan luomet avoinna. Jos ärsytysoireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin Nieleminen Ota heti yhteys lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Juotava pari lasillista vettä. Pidettävä lääkärin tarkkailussa vähintään 48 tuntia Tärkeimmät oireet ja vaikutukset sekä välittömät että viivästyneet Ärsyttää joutuessaan silmiin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Nieltynä saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Vahingoittaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet. Ota heti yhteys lääkäriin, jos epäillään henkilön nielleen ainetta. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet alkoholipohjainen vaahto, CO2, jauhe tai vesi. Älä ruiskuta vettä, se saattaa levittää paloa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulenarka neste, pidettävä erillään sytytyslähteistä. Tulipalossa saattaa vapautua hiilioksidia. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytä paineilmahengityslaitetta. 5.4 Muita ohjeita Jäähdytä tulelle alttiita pakkauksia vesisuihkulla. Hävitä palamisjätteet ja sammutusvedet paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

3 3 / 6 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteissa Käytettävä suojavarustusta. Eristettävä sytytyslähteistä. Pidä suojautumattomat henkilöt poissa onnettomuusalueelta. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Älä päästä tuotetta maaperään, viemäreihin tai pohja-/pintavesiin. Jos tuotetta pääsee viemäriin tai vesistöön, ilmoita siitä paikalliselle ympäristöviranomaiselle. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Hävitä jätteet paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä iho- ja silmäkontaktia. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. Kädet on pestävä käytön jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet mukaan luettuna yhteensopimattomuudet Säilytettävä viileässä paikassa alkuperäispakkauksissa erillään sytytyslähteistä, hapettimista ja vahvoista hapoista. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei ole 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat ,2,4-trimetyylibentseeni 20 ppm / 100 mg/m³ Stoddardliuotin 25 ppm / 145 mg/m³ 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Pidettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää. Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus P2 tai P3 hengityksensuojain Käsiensuojaus Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta kestävää ja läpäisemätöntä. Sopiva käsinemateriaali nitriilikumi, vahvuus > 0,5 mm. Kädet on pestävä aina ennen taukoja ja työn päätyttyä Silmiensuojaus Jos on roiskevaara, käytä tiiviitä suojalaseja sivusuojuksin (EN 166) Ihonsuojaus Suojavaatetus

4 4 / 6 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste Haju Luonteenomainen Hajukynnys Ei määritelty ph Ei määritelty Sulamis- tai jäätymispiste Ei määritelty Kiehumispiste/-alue Ei määritelty Leimahduspiste Ei määritelty Haihtumisnopeus Ei määritelty Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Ei määritelty Räjähdysominaisuudet: Alempi räjähdysraja Ei määritelty Ylempi räjähdysraja Ei määritelty Höyrynpaine Ei määritelty Höyryntiheys Ei määritelty Suhteellinen tiheys Ei määritelty Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei liukene Rasvaliukoisuus Ei määritelty Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei määritelty Itsesyttymislämpötila Ei määritelty Hajoamislämpötila Ei määritelty Viskositeetti Ei määritelty Räjähtävyys Ei räjähtävä Hapettavuus Ei hapettava Muut tiedot 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Tuote ei ole reaktiivinen Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Staattinen sähkö. Pidettävä erillään sytytyslähteistä Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Ärsyttää voimakkaasti silmiä Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen

5 5 / Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Ei voida hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitetään paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi MAALI 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 3 FLAMMABLE LIQUID, PAINT 14.5 Ympäristövaarat Kyllä 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjille Maakuljetukset: Luokittelukoodi (YK) F1 Kuljetuskategoria (ADR) 3 Merikuljetukset: EmS-numero F-E, S-E Ilmakuljetukset: Luokittelukoodi (YK) F1 Kuljetuskategoria (ADR) Kuljetus irtolastina Marpol 73/78-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Tuotetta ei saa käyttää alle 18-vuotias Kemikaaliturvallisuusarviointi Arviointia ei ole tehty.

6 16. Muut tiedot 6 / 6 Luettelo vaaralausekkeista ja turvalausekkeista: R10 Syttyvää R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R38 Ärsyttää ihoa. R51 Myrkyllistä vesieliöille. R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H226 H304 H315 H319 H332 H335 H372 H411 P102 P210 P270 P273 P261 P280 P271 P301+P310 P331 Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa.

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60041,60039,60204,3101291 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63055,63070,3101347 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot