SISÄLLYS. muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. muuttamisesta... 6108"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1344 Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 9 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksusta Sisäasiainministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 :n muuttamisesta Verohallinnon työjärjestys Verohallinnon päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta N:o 1344 Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Maahanmuuttovirastosta 3 päivänä helmikuuta 1995 annetun lain (156/1995) 2, sellaisena kuin se on laissa 975/2007, seuraavasti: 2 Tehtävät Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ne ulkomaalaisia ja Suomen kansalaisuutta koskevat asiat, jotka lailla tai valtioneuvoston asetuksella on säädetty sen tehtäviksi. Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja HE 78/2009 HaVM 14/2009 EV 166/

2 6094 N:o 1344 suunnittelusta, säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta. Maahanmuuttovirasto pitää ulkomaalaisrekisteriä, asukasrekisteriä ja pakolaisrekisteriä. Maahanmuuttovirasto tuottaa toimialaansa koskevissa asioissa tietopalveluita ministeriöille ja muille viranomaisille sekä kansainvälisille järjestöille. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastossa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjaukseen ja suunnitteluun sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjaukseen liittyviä tehtäviä hoitava virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Maahanmuuttovirastoon. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Maahanmuuttoviraston palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan tapauksissa, joissa virkamiehen tehtävät Maahanmuuttovirastossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään sisäasiainministeriössä. Virkamiehellä on tällöin oikeus sisäasiainministeriössä maksetun ja Maahanmuuttovirastossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen määräiseen palkanlisään. Työ- ja elinkeinokeskuksissa Maahanmuuttovirastoon siirtyvillä toimialoilla vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Maahanmuuttovirastolle. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

3 6095 N:o 1345 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 6, 6 b :n otsikko ja 1 momentti, 21, 22 a :n 3 momentti, 25 e :n 2 momentti sekä 35 :n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6, 6 b :n 1 momentti ja 22 a :n 3 momentti laissa 972/2007, 6 b :n otsikko laissa 1215/2005, 21 laissa 118/2002 ja 25 e :n 2 momentti laissa 1269/2006, seuraavasti: 6 Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston tehtävät Maahanmuuttajien kotouttamisen sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus, seuranta ja yhteensovittaminen kuuluvat sisäasiainministeriölle. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla voi olla vastaanottokeskuksia ja järjestelykeskuksia. Sisäasiainministeriön yhteyteen voidaan asettaa neuvottelukuntia 1 momentissa mainittuja asioita varten. Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus ja suunnittelu sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjaus kuuluvat Maahanmuuttovirastolle. Sisäasiainministeriö päättää valtion vastaanottokeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden toimipaikoista. Muun vastaanottokeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta sopimisesta sisäasiainministeriö antaa valtuudet Maahanmuuttovirastolle. 6b Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja aluehallintoviraston tehtävät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii sisäasiainministeriön ohjauksessa ja valvonnassa maahanmuuttajien kotouttamisen alueellisesta yhteensovittamisesta, suunnittelusta, ohjauksesta, seurannasta ja muista erikseen määrättävistä tehtävistä. 21 Vastaanoton järjestämisestä sopiminen Maahanmuuttovirasto voi sopia, saatuaan siihen 6 :n mukaiset valtuudet, turvapaikan- HE 78/2009 HaVM 14/2009 EV 166/2009

4 6096 N:o 1345 hakijoiden vastaanoton ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä sekä siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa. 22a Vastaanottokeskuksen järjestämiin toimenpiteisiin osallistuvan vakuutusturva Maahanmuuttovirasto järjestää vastaanottokeskuksen järjestämissä toimenpiteissä oleville ryhmävastuuvakuutuksen. 25e Moniammatillinen arviointiryhmä Arviointiryhmässä on johtajan lisäksi oltava vähintään yksi sosiaalihuollon asiantuntija ja terveydenhuollon asiantuntija sekä poliisin ja rajatarkastusviranomaisen edustaja. Maahanmuuttovirasto asettaa arviointiryhmät kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuultuaan aluehallintovirastoa ja vastaanottokeskuksen johtajaa. Jos arviointiryhmän jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, Maahanmuuttovirasto nimittää uuden jäsenen asianomaisen yhteisön ehdotuksesta. Arviointiryhmän jäsenet toimivat virkavastuulla. 35 Rekisterinpitäjät Asukasrekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on Maahanmuuttovirasto, joka vastaa myös valtakunnallisen osarekisterin ylläpidosta. Vastaanottokeskuksen osarekisterin ylläpidosta vastaa asianomainen vastaanottokeskus. Maahanmuuttovirasto voi antaa kunnalle, yhteisölle tai säätiölle tehtäväksi asukasrekisterin ylläpitämisen. Pakolaisrekisterin rekisterinpitäjä on Maahanmuuttovirasto. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

5 N:o 1346 Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 15 päivänä helmikuuta 2002 annetun lain (116/2002) 2 :n 1 momentti, 3 ja 7 :n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 osaksi laissa 976/2007, seuraavasti: 2 Säilöönottoyksikkö Säilöönottoyksikkö voidaan perustaa valtion tai kunnan ylläpitämän vastaanottokeskuksen yhteyteen. Kunnan ylläpitämän vastaanottokeskuksen yhteyteen säilöönottoyksikkö voidaan perustaa tekemällä siitä Maahanmuuttoviraston ja asianomaisen kunnan kesken sopimus. Kunnan on huolehdittava itse säilöönottoyksikön toiminnasta. Säilöönottoyksikön perustamisesta ja ylläpitämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset korvataan valtion varoista. 3 Kehittäminen, ohjaus ja valvonta Sisäasiainministeriö vastaa tässä laissa tarkoitetun toiminnan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Maahanmuuttovirasto. 7 Vierailut ja puhelimen käyttö Säilöönottoyksikön järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa vieraiden vastaanottamista muina kuin vierailuille tavanomaisina vuorokaudenaikoina sekä antaa yksikön järjestyksen ja säilöön otettujen yhteydenpito-oikeuden yhdenvertaisen toteutumisen kannalta välttämättömiä tarkempia määräyksiä vieraiden vastaanottojärjestelyistä ja puhelimen käytöstä. Järjestyssäännöt vahvistaa Maahanmuuttovirasto. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN HE 78/2009 HaVM 14/2009 EV 166/2009 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

6 6098 N:o 1347 Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun lain (489/2007) 4 seuraavasti: 4 Tarkastajan pätevyys Ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarkastajalta edellytettyyn pätevyyteen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain (86/2000) 108 a 108 c :ssä säädetään pätevyyden osoittamisesta, toiminnan vastuuhenkilöistä ja laitteista sekä ilmoituksesta pätevyyden todentamiseksi ja pätevyyden todentamisesta sekä mitä mainitun lain 108 d :n nojalla säädetään huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyysvaatimuksista huollettaessa vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppuja. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Asuntoministeri Jan Vapaavuori HE 253/2009 YmVM 12/2009 EV 239/2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EUVL N:o L 1, , s.65

7 6099 N:o 1348 Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 9 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, muutetaan rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista 19 päivänä elokuuta 2005 annetun tasavallan presidentin asetuksen (637/2005) 9 seuraavasti: 9 Rajavartijan ja merivartijan palvelusarvot Rajavartijan tai merivartijan virassa palvelevan palvelusarvona voi olla: 1) nuorempi rajavartija; 2) nuorempi merivartija; 3) vanhempi rajavartija; 4) vanhempi merivartija; 5) ylirajavartija; 6) ylimerivartija; 7) rajavartiomestari; 8) merivartiomestari. Rajavartijan peruskurssin raja- ja merivartiokoulun rajavartiolinjalla tai lentotoimintalinjalla suorittaneen rajavartijan palvelusarvoina ovat rajavartijan palvelusarvot ja merivartiolinjalla tai lentoasemalinjalla suorittaneen rajavartijan palvelusarvoina ovat merivartijan palvelusarvot. Palvelusarvon antamisen edellytyksistä määrätään tarkemmin rajavartiolaitoksen päällikön määräyksellä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

8 6100 N:o 1349 Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, kumotaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta 25 päivänä elokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (653/2005) 6 :n 4 ja 6 kohta, sekä muutetaan 6 :n 2, 3, 5, 7, 9 12, 14 17, 19 ja 22 kohta seuraavasti: 6 Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti: 2. Virolahden kunta Lumiluoto Ulkoluoto Parrion luoteisranta Vanhasaaren luoteiskärki Vanhasaaren koilliskärki piste rajamerkistä VI/5 100 metriä länteen taitepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60º , pituus 27º Rääntiön eteläkärki Rääntiön länsikärki Halsholmin länsiranta Halsholmin luoteiskärki Kivikkoluodon länsireuna Hiekkasaaren kärki Kiiskijärven silta tie Reinikkalaan tie Heinsuonpellolle rajanylityspaikan alue pl. piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta. 3. Miehikkälän kunta Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta kärrytie Kolmikannankangas Urpalanjoki metsäautotie Rainionkangas metsäautotie Letkonkangas Urpalanjoki Nurmelanjärvi (mukaan lukien). 5. Lappeenrannan kaupunki Nurmelanjärven silta 800 metriä valtakunnan rajasta Kotilammen länsiranta piste tien mutkassa 620 metriä valtakunnan rajasta Mustasuontie piste Mustasuontien ja tien risteyksessä 900 metriä valtakunnan rajasta Kaltonjoentie Luotosen luoteisranta Valkjärven luoteisranta Uutela Hangasvuori Riepäs Höytiönjärven koillisranta Lähdesuo Hiiri Vainikkalan rajatarkastusasema Ojalampi piste Rakkolanjoella 800 metriä valtakunnan rajasta Alatalo Pekkalanrinteenmäen länsireunaa Kolari Kolarista tielle 3902 johtava tie tie 3902 rajanylityspaikan alue pl. Nuijamaan kirkonkylä Kirsiniemen eteläkärki Pohjola Myräjärven eteläkulma Vasemalampi (mukaan lukien) Turtianmäki piste tiellä valtakunnan rajasta 500 metriä Holmoinmäen länsireuna Kulmala niemi Suokumaanjärven etelärannalla metriä valtakunnan rajasta Mustalampi Rajaharjun tienristeys Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla.

9 N:o Imatran kaupunki Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla piste Kiurulan tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta maantie Räikkölään piste Vuoksen länsirannalla 700 metriä valtakunnan rajasta Pelkolan tuontipuuterminaali Imatran tulli- ja raja-asema Pelkolan rajavartioasema tien risteys Karhusuolla Mustalampi Notkola piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta. 9. Rautjärven kunta Piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta Oritlammen eteläranta piste Hiijärven lounaisrannalla 950 metriä valtakunnan rajasta Suurisaaren pohjoisrantaa piste Hiijärven koillisrannalla 400 metriä valtakunnan rajasta Uutela piste Variksenkylän tiellä 300 metriä valtakunnan rajasta piste Pitkäjärven etelärannalla 400 metriä valtakunnan rajasta piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 200 metriä valtakunnan rajasta Myllysuon lounaiskulma Kaukosenmäki teiden ja risteys piste Kokkolanjoen rannalla 400 metriä valtakunnan rajasta Petritsanvaara. 10. Parikkalan kunta Peltola Sinkkosennurkka Joukionsalmi Kukkarolahden pohjoisranta piste Kukkarolahden itärannalla 500 metriä valtakunnan rajasta Pyörlampi tie 4012/14937 itäisimmän Saarilammin länsireuna piste 200 metriä rajamerkistä II/77 luoteeseen Suursuo piste Tyrjänjärven lounaisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta Tyrjänjärven ranta piste Tyrjänjärven pohjoisrannalla 750 metriä valtakunnan rajasta Haisuunvuoren länsipuoli tie 4011 Tyrämäen länsipuoli Ylä- Tyrjän länsiranta Myllyjoen suu Kurkelanjärven luoteisranta Soikulanlammen länsiranta Myötävaara Munalammen luoteispää Särkilammen luoteiskulma piste Korpijärven länsirannalla 600 metriä valtakunnan rajasta piste Korpijärven pohjoisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta Riihilammen itäpää Uukuniemen tullija raja-asema rajanylityspaikan alue pl. 2 /186 Paakalahden Herniemi piste Pyhäjärven rannassa 700 metriä rajamerkistä II/125 luoteeseen rantaviivaa Hevoskallio Kartunranta Eevanniemi Viklansaari Hietasaari Louhisaari lääninraja. 11. Kiteen kaupunki Lääninraja Maironniemi Sorronlahti tie Sorronlahteen tie Maironniemeen Pekkala tie Pekkalaan tie Paasuun Ilvesvaaran kaakkoispuoli tie Lamakkaan Lamakka Herrunsuo Längänsuo (mukaan lukien) Ojantaus Sikasalonsuo (mukaan lukien) Laskahonmaa tie Kesämaahan Kesämaa Kiermi (mukaan lukien) Kyrönlahti (mukaan lukien) Kyrönlahden luoteispuoli Kamarahkonkangas tie Kontturiin Kontturi Tarkkosenkangas Koivensalonkorpi Hyttilampi Välivaara tien pää Porento Iso Riihilammen kaakkoisranta Saunakangas piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen. 12. Tohmajärven kunta Piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen Vonganlammen eteläranta Kuikkasuo piste Rämeenjärven rannalla 800 metriä rajamerkistä III/49 luoteeseen Perä-Muskosta Rämeenjärvelle johtava tie Perä-Muskoon johtavaa tietä seuraten 350 metriä Lammassaari (mukaan lukien) Noittaa Jylmäkkö Kivisuo Kivisuolle johtava tie Niiralan tulli- ja raja-asema Alasuo tie Alasuolle Alasuon ja Värtslilän tien risteys Räykynvaara Sääperin kaakkoisranta Kunnas Onkilampi pohjoisranta piste Ryösiönjoessa 1150 metriä rajamerkistä III/83 pohjoiseen Tahkovaara (mukaan lukien) Hepovaaran luoteispää Jouhtenuksen pohjoisranta piste niemenkärjessä 850 metriä valtakunnan rajasta Kaitalampi (mukaan lukien) piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta. 14. Ilomantsin kunta Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys kunnanrajaa Turveahonsuolle Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen Leppäkankaalle johtava tie Leppäkangas

10 6102 N:o 1349 Syrjänlammen itäranta Syrjänvaara Syrjänvaaralle johtava tie Jyrkilänvaara Mutalahden lakkautetulle rajavartioasemalle johtava tie Matosaaren itäpuoli Mustatsaaret Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) Putsiniemi (mukaan lukien) Suursaari (mukaan lukien) Tervansaari piste (mukaan lukien) Simolampien kannas Kivilahdenkangas Rantala pl. Verkkosalmi Kontiovaara pl. Haapovaaraan johtava tie Lamanaho Rahelampi Ilomantsinlampi Mustankorvenkangas Lehtosaari (mukaan lukien) Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten Konnukankangas Kalliovaara Leminahontie metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten Pitkäkangas Jokivaara Ritoniemi (mukaan lukien) Palolampi (mukaan lukien) metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle 900 metriä Ilajan kämpältä kaakkoon metsäautotietä seuraten Syvälammen kankaalle Tapionaho Hanhilammille johtava puro Hanhilammit kaakkoisranta Virmavaaraan johtava tie Ylävänlampi Lahnajärvi (mukaan lukien) Virmajärvelle johtava tie pl. Virmajärvi (mukaan lukien) Liukkuaho Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie Koidanvaara (mukaan lukien) Pirtupolku Kotavaara Pieni Kotavaara Nuottilammille johtavaa tietä seuraten Pitkäkankaalle ja Nuottilammenkankaalle johtavien teiden risteys Heinäahonkankaalle johtava tie Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten Tepposenvaara Rosvohodunaho piste kunnanrajalla metriä valtakunnan rajasta. 15. Lieksan kaupunki Piste kunnanrajalla metriä valtakunnan rajasta kunnan rajaa pitkin Jorkanvaara Korpisalo Haapajärvi (mukaan lukien) Syvänlamminvaara Inari Honkavaara Lukanvaara Rännänlampi Lieksanjoen pohjoisrantaa Rompinmutka Säynäsemänlampi Kivilampi (mukaan lukien) Onkilampi Syvä- ja Matala-Kaiturien pohjoisrantaa Heinäjärvi Koivusaari Tuulijoki Matala Paavila Paavilankangas (mukaan lukien) Onnenkangas Laukkuvaara Tetrikangas Naulavaara Kaikukangas Tyrävaara Kortevaara Pitkäntammi Havukkasuo Kankkusenlampi Otrosvaara (mukaan lukien) metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta. 16. Kuhmon kaupunki Metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste metriä valtakunnan rajasta Syvälammen kaakkoisranta piste Päälammen metsäautotiellä 1900 metriä valtakunnan rajasta metsäautotie piste Päälammen metsäautotiellä metriä valtakunnan rajasta Koirilammen eteläranta Kortelammen eteläranta metsäautotie Iso- Salmilampi Saralammen länsiranta Hirviaho tie Kuusijärven koillisrannalla Hoikanlampi Huotarinlampi Mustavaaran länsipuoli Keski-Rokon luoteisranta piste Rasivaaran tiellä metriä valtakunnan rajasta metsäautotie Rasivaara Salmilampi Iso Vuorijärvi Vonganjärvi Kaita-Kiekin länsiranta Peuralammen länsiranta Palosenjärven saaren länsiranta polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan Hamarapuro Pirttilampien luoteisranta metsäautotie Tulisuon lounaispuoli metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella metsäautotie Joutensuon lounaiskulma Iso Joutenlammen luoteisranta Sorkkalammen lounaisranta Saksanlampi Määtänlampi Iso-Tahkonen Kannas Maaselänjärven lounaisranta lampi Löytösuolla Hämeenjärvi Mäntyjärven länsiranta Kuusijärvi Koivajan peltoaukea Karhuvaara Lehtolampi Karankojärven länsiranta Iso-Kangaslammen länsiranta lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta Erilampi Kiimavaaran peltoaukea piste Kostamustiellä 840 metriä valtakunnan rajasta Vartiuksen rajavartioasema piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta Iso Lahnajärven luoteisranta piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla metriä valtakunnan rajasta. 17. Suomussalmen kunta Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla metriä valtakunnan rajasta tie Korkea-Pyhälamminaho Ta-

11 N:o pionlammen kaakkoisranta Vuokkijärven lounaisranta Savilaksin länsiranta Hietajärven Möttönen Rantala Autionpuronlampi Murhijärvi Kivijärven eteläranta Kiviniemen länsiranta Niskonniemen kaakkoisranta Kivijärvi Niskonniemen länsiranta Pitkäperjantailammen koillisranta Pienen Viianginjärven lounaisranta Viianginjärvi Pitkälampi Korpijärven eteläranta Kammarinlammen pohjoisranta Kaartojärvensärkät Ison Hangaslammen eteläranta Hukkakangas Raatejärven lounaisrannalla olevan niemen pohjoiskärki 300 metriä valtakunnan rajasta Sakkolammen kaakkoisranta Limpurinlammen eteläranta Matalalammen länsiranta Hoikkajärven luoteisranta Pieni Kivijärven eteläranta Pieni Kivijärvi Kivijärvi Syvänjärvestä laskevan puronsuu tie Kivijärven pohjoispuolella 400 metriä valtakunnan rajasta Syvänjärventie piste Syvänjärventien pohjoispäässä 350 metriä valtakunnan rajasta Haukilampi Karhukunnaan länsipää Särkänlatvanaho länsipää Särkkälammen eteläranta Levävaaran eteläpää Kirkelän eteläranta Kirkelän kaakkoisranta Yli-Karttimojärven eteläranta Yli-Karttimojärven itäpää Pieni Pirttijärvi koillisranta Kotilampi Hamppulampi Nauhalampi piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnan rajasta Mustalampi Niittylampi Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta Hoikkavaaran eteläreuna Lehtolammen pohjoisranta Kuismanpellon pohjoispää Pekanlamminsuon lampi Kalmokankaan luoteisreuna Iso Moukkorin länsiranta Soidinlampi piste Kovavaaran polulla 700 metriä valtakunnan rajasta Palonen piste Palosentiellä metriä valtakunnan rajasta Palosen tie Louhivaaran kaakkoispää piste Ölkynlammen länsirannalla 850 metriä valtakunnan rajasta Ylimmäinen Latvalampi koillisranta Luomajärven lounaisranta. 19. Sallan kunta Karvastekemäjärven länsiranta Kokonpesäjärvi Alanen Hangasjärvi länsiranta Saarijärvi läntisimmän Sokkalammen länsiranta Pilkkasiipilammen länsiranta Kapitvaaran tie piste Kapitvaaran tiellä metriä länteen valtakunnan rajasta Kapitvaaran länsipuoli Possoliseljän talvitie Possolijärven länsiranta Siekajärvi länsiranta piste Onkamo Siekakangas tiellä metriä länteen valtakunnan rajasta Kallunkisaari Sotiniemi Isolehto Murtovaara Pekelojanselkä Kolvivaara, metsäautotien itäpuoli Pekellehto Sallan raja-asema piste rautatiellä 800 metriä valtakunnan rajasta Tuohikylän tie Jängänpää piste Kiekkiojalla 500 metriä länteen valtakunnan rajasta piste Kuolajoella metriä valtakunnan rajasta Kiimakumpu Matsokkaharjun länsipää Korkiamännikkö Kerekkäojanlatvaselän länsipuoli Ylirovanvaaran länsipuoli piste Tenniöjoella metriä valtakunnan rajasta Pautatsilammen länsiranta Soidinvaara Patakankaan tie Käärmelammit Puolivälilammen länsiranta Saukkojärven kaakkoisranta Lautakotaoja piste Lautakotaojalla metriä länteen valtakunnan rajasta Sorsatunturin koillispuoli Jaltakkioivanmuristan tie piste Jaltakkioivanmuristan tiellä metriä länteen valtakunnan rajasta Ulmakkolampi Ulmakuusikon itäpuoli Ulmakuusikon talvitie piste Tuntsajoella metriä valtakunnan rajasta Kujakankaan tie piste tiellä Puitsitunturin lounaispuolella metriä länteen valtakunnan rajasta metrin etäisyydellä valtakunnan rajasta valtakunnan rajan suunnassa Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle. 22. Inarin kunta Piste Luttojoella metriä valtakunnan rajasta piste Luttojoella Raja-Joosepin kentän itäpuolella 340 metriä valtakunnan rajasta Luttojoelle ja museokenttään johtavien teiden risteys 740 metriä valtakunnan rajasta piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 450 metriä valtakunnan rajasta piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 200 metriä valtakunnan rajasta piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä metriä valtakunnan rajasta Iso Suorsajärven pohjoisranta Kippisjärven luoteisranta Vuáskujävrluobâl (mukaan lukien) Alempi Ahmas-

12 6104 N:o 1349 järvi lounaisranta Pyöriä Kiertusjärvi Pieni Siikajärvi länsiranta Iso Siikajärvi länsiranta Läntinen Palokotajärvi Kantojärvi Keskimmäinen järvi piste Ivalo- Virtaniemi maantiellä metriä valtakunnan rajasta piste Ivalo-Virtaniemi maantiellä 600 metriä valtakunnan rajasta Kessintie Suovaselkäjärvi Korppikurujärven pohjoisranta Kantojärven pohjoisranta Ristijärvi Käyräjärvi Muotkavaaran oja piste metriä länteen Muotkavaaran rajamerkistä piste nimetön lampi metriä luoteeseen Muotkavaaran rajamerkistä Muotkavaaran rajamerkki. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Ylitarkastaja Anne Ihanus

13 6105 N:o 1350 Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista 4 päivänä joulukuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2003) 7 seuraavasti: 7 Alueelliset neuvottelukunnat Romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toimialueella, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa, toimii aluehallintoviraston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on hoitaa alueellaan soveltuvin osin 2 :n 1 4 kohdassa mainittuja tehtäviä. Alueellinen neuvottelukunta asetetaan Etelä-Suomen, Lounais- Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen toimialueille. Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimialueelle asetettu neuvottelukunta toimii Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle asetettu neuvottelukunta toimii Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueilla. Alueellisiin romaniasiain neuvottelukuntiin nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Neuvottelukunnassa on lisäksi 8 12 muuta jäsentä, joista vähintään puolet edustaa alueen romaniväestöä. Lounais-Suomen alueelliseen neuvottelukuntaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto nimeää puolet jäsenistä siten, että virasto nimeää puolet myös neuvottelukuntaan nimettävistä romaniväestön edustajista. Pohjois-Suomen alueelliseen neuvottelukuntaan Lapin aluehallintovirasto nimeää kaksi jäsentä, joista toinen edustaa alueen romaniväestöä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Nykyiset neuvottelukunnat jatkavat vuoden 2010 loppuun, kuitenkin siten, että nykyinen Länsi-Suomen alueellinen neuvottelukunta toimii Lounais-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko Hallitusneuvos Maini Kosonen

14 6106 N:o 1351 Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 1 päivänä joulukuuta annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 :n 3 momentin ja 47 a :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999: 1 Tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetut Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 :n 3 momentissa tarkoitettua korvausta yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan erikoissairaanhoitolain 47 :n 3 momentissa mainittujen palvelujen tuottajien lisäksi Invalidiliitto ry:n ylläpitämälle Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskukselle, Sairaala Orton Oy:lle, Reumasäätiön ylläpitämälle Reumasäätiön sairaalalle, Suomen aivotutkimusja kuntoutussäätiön ylläpitämälle Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronille, Suomen Punaisen Ristin ylläpitämälle SPR Veripalvelulle sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle siltä osin kuin asianomainen yliopisto on arvioinut niissä tehtyjen ja julkaistujen tutkimusten täyttävän edellä mainitussa lainkohdassa asetetut vaatimukset. 2 Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetut Erikoissairaanhoitolain 47 a :n 2 momentissa tarkoitettua korvausta lääkärin ja hammaslääkärin erikoistumiskoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin suoritetaan erikoissairaanhoitolain 47 a :n 2 momentissa mainittujen palvelujentuottajien lisäksi Invalidiliitto ry:n ylläpitämälle Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskukselle, Sairaala Orton Oy:lle, Reumasäätiön ylläpitämälle Reumasäätiön sairaalalle, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiön ylläpitämälle Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronille, Suomen Punaisen Ristin ylläpitämälle SPR Veripalvelulle sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle siltä osin kuin yliopisto on käyttänyt niitä lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen. 3 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista (1103/2005). Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Peruspalveluministeri Paula Risikko Hallitusneuvos Anne Koskela

15 N:o 1352 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksusta 6107 Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain (279/1959) 18 a :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 361/1993: 1 Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on suoritettava Liikennevakuutuskeskukselle vuonna 2010 liikennevakuutuslain 18 a :ssä tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on yhteensä euroa. Vakuutusyhtiöiden osuudet liikenneturvallisuusmaksusta määräytyvät niiden Suomessa vuonna 2010 saamien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa. 2 Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään euroa Liikenneturvasta annetussa asetuksessa (843/1987) tarkoitetulle Liikenneturvalle ja euroa Ahvenanmaan maakuntahallinnolle liikenneturvallisuustyöhön. Jäljelle jäävä euroa on tarkoitettu Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön. 3 Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava 1 :ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan Liikennevakuutuskeskukselle neljännesvuosittain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotettavasti arvioiman vakuutusmaksutulon perusteella. Ensimmäinen ennakko on maksettava viimeistään 15 päivänä tammikuuta, toinen ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta, kolmas ennakko viimeistään 10 päivänä heinäkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10 päivänä lokakuuta. Ennakoiden ja vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella lasketun lopullisen maksuosuuden erotus otetaan huomioon vuoden 2011 kolmannen ennakon maksamisen yhteydessä. Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenneturvalle ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselle niiden osuudet liikenneturvallisuusmaksuista kahden vuorokauden kuluessa kunkin 1 momentissa mainitun ennakon eräpäivästä. 4 Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksun tilityksistä sekä Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön tarkoitetun maksuosuuden käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Ahvenanmaan maakuntahallituksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksun perimiseksi. Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen

16 6108 N:o 1353 Sisäasiainministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan maahanmuuttoasiain toimikunnasta 27 päivänä huhtikuuta 2006 annetun työministeriön asetuksen (315/2006) 1 ja 3 sekä 4 :n 1 momentti seuraavasti: 1 Toimikunnan tarkoitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa maahanmuuttoasiain toimikunnan. Toimikunta voidaan asettaa myös kahta tai useampaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialuetta varten yhteisenä. Toimikunnan tarkoituksena on avustaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, aluehallintovirastoa, alueen työ- ja elinkeinotoimistoja ja kuntia maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisessä, yhteensovittamisessa ja muissa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. 3 Toimikunnan kokoonpano Toimikunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 14 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunnan puheenjohtajana toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee jäsentensä keskuudesta. Toimikunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa: 1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta; 2) aluehallintovirastoa; 3) maakunnan liittoa; 4) alueen keskeisiä kuntia ja työ- ja elinkeinotoimistoja; 5) kansalaisjärjestöjä; 6) muita toimikunnan alueen ja tehtävien kannalta oleellisia tahoja. Jos toimikunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 4 Toimikunnan työskentely Toimikunnalla voi olla sivutoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Toimikunnalla voi olla muitakin sivutoimisia sihteereitä. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Lainsäädäntöneuvos Henri Helo

17 N:o 1354 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta 6109 Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 :n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 laissa 495/2005: 1 Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat: 1) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa; 2) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa); 3) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa; 4) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelukorttia; 5) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan; 6) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä 7) viisumia. 2 Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista 3 /186 syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat: 1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi; 2) kansalaisuusilmoitusta; 3) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun; 4) muuta kuin 1 :n 1 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa; 5) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; 6) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä; 7) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi; sekä 8) pyynnöstä annettavaa todistusta. 3 Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet Maksua ei peritä: 1) määräaikaisesta oleskeluluvasta ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä; 2) kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta; 3) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, jolle haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa; 4) ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri.

18 6110 N:o 1354 Maksua ei peritä edellä 2 :n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista kansalaisuutta koskevista hakemuksista tai ilmoituksista lapsesta, joka on mukana huoltajansa hakemuksessa tai ilmoituksessa. Maksua kansalaisuusilmoituksesta ei peritä myöskään hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina käytyihin Suomen sotiin eikä hakijalta, joka osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta. Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu. 4 Muut maksulliset suoritteet Valtion maksuperustelain 7 :ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut, ovat seuraavat suoritteet: 1) selvitykset ja tutkimukset; 2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa; 3) kirjasto- ja tietopalvelut; 4) julkaisu- ja kustannuspalvelut; 5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa; 6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut; 7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille; 8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä 9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, mikäli nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan. 5 Julkisuuslakiin perustuvat maksulliset suoritteet Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 :n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 :ssä säädetään. 6 Maksun periminen ja palauttaminen Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä. Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu. Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä. Maksu palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. 7 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2010 loppuun. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors Lainsäädäntöneuvos Henri Helo

19 6111 Liite MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET Suorite Maksu Peruste MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET Asia, joka koskee - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa /1 - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) /2 - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen /2 - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa työnhakua varten /2 - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa /3 - paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelukorttia /4 - oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan /5 - muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämistä /6 - muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa (hylkäävä päätös) /6 - viisumia /7 - viisumia, alennettu maksu /7 OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT SUORITTEET Asia, joka koskee - hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi /1 - kansalaisuusilmoitusta /2 - kansalaisuusilmoitusta, hakija alaikäinen /2 - kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua /3 - ensimmäistä oleskelulupaa /4 - ensimmäistä oleskelulupaa työntekoa varten /4 - ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten (UlkL 46 ) /4 - ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen /4

20 6112 N:o kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa /5 - hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä (UlkL 58 3 mom.) /6 - hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi /7 - pyynnöstä annettavaa todistusta /8 MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Maahanmuuttovirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b ).

21 6113 N:o 1355 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan lääkevaihdosta 3 päivänä maaliskuuta 2003 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (210/2003) 1 :n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 88/2009, seuraavasti: 1 Lääkelain 57 c :n 1 momentissa tarkoitettuun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon sisältyvien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle sekä lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville Suomen Apteekkariliitto Finlands apotekareförbund ry:lle ja Yliopiston apteekille vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääkevalmiste ainoastaan sellaiseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloon sisältyvään lääkevalmisteeseen, jonka hinta on ilmoitettu mainitussa määräajassa ja joka on hinnaltaan halvin tai jonka hinnan ero halvimpaan valmisteeseen on lääkelain 57 b :n 1 momentin mukainen. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Hallitussihteeri Sanna Pekkarinen

22 6114 N:o 1356 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta 27 päivänä maaliskuuta 2009 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (201/2009) 3 :n 4 momentti, seuraavasti: 3 Korvattavuutta ja tukkuhintaa koskevaan hakemukseen liitettävät selvitykset Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uudistamishakemusta ja rinnakkaisvalmisteen ja rinnakkaistuontivalmisteen, kliinisen ravintovalmisteen, perusvoiteen sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen erityisluvalla toimitetun lääkevalmisteen korvattavuutta ja tukkuhintaa koskevaa hakemusta. Uudistamishakemukseen on liitettävä selvitys siitä, onko korvattavuuden voimassaoloaikana saatu uutta tutkimustietoa tai käyttökokemusta seikoista, joilla voi olla vaikutusta korvattavuuden edellytyksiin. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä Hallitussihteeri Sanna Pekkarinen

23 6115 N:o 1357 Verohallinnon työjärjestys Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009 Verohallinnosta 18 päivänä huhtikuuta 2008 annetun lain (237/2008) 5 :n 1 momentin, 7 :n 2 momentin, 9 :n 2 momentin ja 24 :n 1 momentin nojalla Verohallinnolle annetaan seuraava työjärjestys: YLEISTÄ 1 Soveltaminen Verohallinnon organisaatiosta, yksiköistä, tehtävistä ja niiden järjestämisestä sekä yksiköiden toimivallasta ja päätoimipaikoista on, sen lisäksi mitä muutoin on säädetty tai määrätty, voimassa tämän työjärjestyksen määräykset. Verohallinnon taloushallinnon organisaatiosta ja tehtävistä, menettelyistä ja vastuista taloushallinnon tehtävissä sekä sisäisestä tarkastuksesta määrätään sen ohessa, mitä muutoin on säädetty, Verohallinnon taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 2 Johtaminen Verohallintoa johtaa pääjohtaja. Verohallinnon yksikköä johtaa yksikön päällikkö. 3 Verohallinnon johtoryhmä ja kehitysjohtoryhmä Verohallinnon johtamisen tukena on johtoryhmä, joka avustaa pääjohtajaa ja Verohallinnon yksiköiden päälliköitä Verohallinnon ja sen yksiköiden johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, hänen määräämänsä Verohallinnon yksiköiden päälliköt ja muut virkamiehet sekä henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Verohallinnon tietojärjestelmä- ja tietotekniikkahankkeiden johtamisen apuna on kehitysjohtoryhmä, johon kuuluvat pääjohtaja, tietohallintojohtaja sekä pääjohtajan määräämät muut Verohallinnon yksiköiden päälliköt. 4 Tulosohjaus Verohallinnolle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi pääjohtaja asettaa Verohallinnon yksiköille ja Verohallituksen toimintayksiköille tulostavoitteet. Yksiköt ja Verohallituksen toimintayksiköt raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta pääjohtajalle tämän määrääminä ajankohtina. Yksikölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi yksikön päällikkö asettaa yksikön toimintayksiköille tulostavoitteet. Toimintayksiköt raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta yksikön päällikölle tämän määrääminä ajankohtina. 5 Oikeellisuuden ja yhdenmukaisuuden ohjaus Verohallinnon yksiköt huolehtivat tehtä-

24 6116 N:o 1357 viensä mukaisesti ja yhteistyössä muiden Verohallinnon yksiköiden kanssa Verohallinnon ratkaisukäytännön sekä menettelyiden oikeellisuudesta ja yhdenmukaisuudesta. 6 Yhteistoiminta ja työsuojelu Kaikkien Verohallinnon esimiestehtävissä toimivien virkamiesten on huolehdittava työsuojelusta ja siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja työoloihinsa yhteistoimintaa ja työsuojelua koskevien säädösten ja sopimusten edellyttämällä tavalla. 7 Verohallinnon yksiköt Verohallinnosta annetun lain (237/2008) ja Verohallinnon yksiköistä 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan Verohallinnossa on 1) Verohallitus; 2) Itä-Suomen verovirasto; 3) Länsi-Suomen verovirasto; 4) Pohjois-Suomen verovirasto; 5) Sisä-Suomen verovirasto; 6) Uudenmaan verovirasto; 7) Konserniverokeskus; 8) Veronkantokeskus; 9) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö; 10) Hallintopalvelu; ja 11) Tietohallinto. 8 Toimielimet Verohallinnossa on viraston strategista suunnittelua tukeva Verohallinnon neuvottelukunta. Verohallituksen yhteydessä on keskusverolautakunta. Jokaisessa verovirastossa ja Ahvenanmaan verotoimistossa on verotuksen oikaisulautakunta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikössä on oikeudenvalvontaa tukeva yhteistyöryhmä. YKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO Verohallitus 9 Verohallituksen tehtävät Verohallitus johtaa ja kehittää verotuksen toimittamista ja verovalvontaa sekä vastaa koko Verohallintoa koskevasta strategisesta suunnittelusta ja seurannasta, koko hallinnon toimintaa tukevista muista esikuntatehtävistä, kuten turvallisuus- ja viestintätehtävistä ja sisäisestä tarkastuksesta. Edellä 1 momentissa tarkoitettuina tehtävinä Verohallitus muun muassa: 1) vastaa Verohallinnon yksiköille asetettavien tulostavoitteiden valmistelusta ja seuraa niiden toteutumista; 2) vastaa Verohallinnon pitkän ja keskipitkän aikavälin suunnittelusta ja seurannasta, controller-toiminnosta sekä viestinnästä; 3) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi Verohallinnon talousarvioehdotuksen ja lisätalousarvioehdotuksen; 4) vastaa valtiovarainministeriön ja Verohallinnon välisen tulostavoiteasiakirjan valmistelusta; 5) vastaa Verohallinnon sisäisestä tarkastuksesta sekä hallintokanteluiden valmistelusta pääjohtajan ratkaistavaksi; 6) vastaa Verohallinnon tietoturvallisuuteen ja muuhun turvallisuuteen liittyvästä ohjeistuksesta ja seurannasta; 7) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat oikeussäännöt mukaan luettuna Verohallinnosta annetun lain 25 :n tarkoittamat verotusta koskevan toimivallan siirtoa koskevat määräykset; 8) osallistuu tehtäväalueelleen kuuluvien säännösten valmisteluun; 9) antaa tehtäväalueelleen kuuluvat yhtenäistämis- ja muut ohjeet; 10) valmistelee pääjohtajan ratkaistavaksi tehtäväalueelleen kuuluvat julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön liittyvät ohjeet; 11) vastaa tehtäväalueelleen kuuluvasta kansallisesta ja kansainvälisestä viranomaisyhteystyöstä, tietojenvaihdosta, virka-

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2001 N:o 706. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 706

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2001 N:o 706. Sisäasiainministeriön asetus. N:o 706 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2001 N:o 706 SISÄLLYS N:o Sivu 706 Sisäasiainministeriön asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta... 2169 N:o 706 Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 13.7.2001/660 1 of 6 21/03/2011 13:23 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 13.7.2001/660 13.7.2001/660 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki vähemmistövaltuutetusta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 938. Laki. valmismatkalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 938. Laki. valmismatkalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2008 N:o 938 942 SISÄLLYS N:o Sivu 938 Lakivalmismatkalainmuuttamisesta... 2901 939 Lakivalmismatkaliikkeistä... 2905 940 Lakirikoslain30luvunmuuttamisesta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010 N:o 882 884. Valtioneuvoston asetus. N:o 882. koulutustoimikuntajärjestelmästä

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010 N:o 882 884. Valtioneuvoston asetus. N:o 882. koulutustoimikuntajärjestelmästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010 N:o 882 884 SISÄLLYS N:o Sivu 882 Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä... 2873 883 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 306. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 306. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 306 315 SISÄLLYS N:o Sivu 306 Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400

Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400 1 of 5 27/05/2011 11:54 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2004» 19.5.2004/400 19.5.2004/400 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työneuvostosta

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8. Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. N:o. maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 N:o 6 8 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista... 41 7 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10. Valtioneuvoston asetus. N:o 8. ryhmätunnistuksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10. Valtioneuvoston asetus. N:o 8. ryhmätunnistuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2004 N:o 8 10 SISÄLLYS N:o Sivu 8 Valtioneuvoston asetus ryhmätunnistuksesta... 25 9 Valtioneuvoston asetus upseerien suomen ja ruotsin

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048

SISÄLLYS. muuttamisesta... 4048 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1131 1143 SISÄLLYS N:o Sivu 1131 Laki kansanterveyslain muuttamisesta... 4039 1132 Laki työturvallisuuslain 9 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön asetus

Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 370. Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 370. Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 370 377 SISÄLLYS N:o Sivu 370 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta... 2267 371 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 418. Laki. eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä

SISÄLLYS. N:o 418. Laki. eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu N:o 418 422 SISÄLLYS N:o Sivu 418 Laki eräiden Euroopan unionin valtioiden kansalaisen työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä... 1269 419 Laki ulkomaalaisrekisteristä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki

Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Voimaantulo Julkisten alojen eläkelaki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lakia sovelletaan eläkkeisiin,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1339. Valtioneuvoston asetus. Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä

SISÄLLYS. N:o 1339. Valtioneuvoston asetus. Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1339 1344 SISÄLLYS N:o Sivu 1339 Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista... Verohallinnon työjärjestys... N:o 1418

SISÄLLYS. Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista... Verohallinnon työjärjestys... N:o 1418 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1418 1419 SISÄLLYS N:o Sivu 1418 1419 Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista... Verohallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä.

Toimeksisaaja suorittaa tämän sopimuksen liitteessä 1 mainittuja toimeksiantajien etäpalvelutehtäviä yhteispalvelupisteessä. 1 YHTEISPALVELUSOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Verohallinto (toimeksiantaja) 2. Yhteyshenkilöt Hallintojohtaja Tarja Ojala, Keuruun kaupunki (toimeksisaaja) Toimistopäällikkö

Lisätiedot