KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 1/6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Tuotetedot - Kauppanm: DP5510 NON SANDING PRIMER SURFACER GREY - Kyttötarkotus: Lkenneajoneuvojen pnnote TOL 1:502 KT 1:59 Valmstaja, maahantuoja, tavarantomttaja - Valmstaja/Mahantuoja, muu DuPont de Nemours (Belgum) tomnnanharjottaja: - Osote/PL: Antoon Spnoystraat 6 - Kansallnen tunnus/postnumero/pakka: B-2800 MECHELEN - Puheln: Vastuullnen osasto: Regulatory Affars - Puheln: Htnumero: KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Tuotteen kemallset omnasuudet - Kuvaus: Synteettsten kenohartsen, pgmentten ja luottmen sekotus - Vaaraa aheuttavat aneosat: EY-drektvn 67/548/ETY (28. ATP) EINECS-Nro. CAS-Nro. Kemallnen nm Ptosuus Varotusmerkk, R-lausekkeet ja muut tedot aneosasta Butyylasetaatt 15,00 - < 20,00 % R10 R Ksyleen 7,00 - < 10,00 % R10 Xn; R20/21 X; R Etyylbentseen 3,00 - < 5,00 % F; R11 Xn; R solvent naphtha (petroleum), lght arom. 2,00 - < 3,00 % R10 Xn; R65 R66 ;NotaH,NotaP ,2,4-trmetyylbentseen 1,00 - < 2,00 % R10 Xn; R20 X; R36/37/38 N; R51/53 - Ertyset ohjeet: R-lausekkeden seltykset, ks. kappale VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Tuote on luokteltu vaarallseks drektvn 1999/45/EY mukaan. - Rsken kuvaus: Varotusmerkk, R-lausekkeet ja muut tedot aneosasta : - syttyv - ymprstölle vaarallnen Syttyv. Hatallsta veselölle, vo aheuttaa ptkakasa hattavakutuksa vesymprstöss. - Rskej koskeva ohjeta hmslle ja ymprstölle: Valmste herkst hoa ja hengtystet. Se myös rsytt hoa. 4. ENSIAPUOHJEET - Yleset ohjeet: Mkl lmenee oreta ta kakssa eplyttvss tapauksssa otettava yhteys lkrn. Äl koskaan anna tajuttomalle henklölle mtn suun kautta. - Hengtys: Srretn rattseen lmaan. Potlas pdetn lmpösen ja levossa. Jos hengtys on epsnnöllst ta pyshtynyt, annetaan elvytyst. Jos potlas on tajuton, hnet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lkrn. - Ihokosketus:

2 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 2/6 Äl kyt luottma ta ohenteta! Rsuttava vlttömst tahrntunut vaatetus. Iho pestn perusteellsest sappualla ja vedell ta kytetn hyvksytty honpuhdstusanetta. - Roskeet slmn: Postettava plolast. Huuhdotaan runsaalla puhtaalla rakkaalla vedell vhntn 10 mnuutn ajan pten slmluoma erlln. Yhteydenotto lkrn. - Nelemnen: Jos nelty vahngossa, vlttömst lkrn hotoon. Pds potlas rauhallsena. E saa oksennuttaa. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA - Sopvat sammutusaneet: alkohola kestv vaahto, hldoksd (CO2), jauhe, Ruskutussumu (ves) - Sammutusaneet, jota e pd kytt turvallsuussyst: suurtehonen palorusku - Ertys vaaroja, jotka johtuvat tse tuotteesta, sen palamstuottesta ta syntyvst kaasusta: Tulpalon sattuessa muodostuu vaarallsa palamstuotteta ssltv paksua mustaa savua (ks. kohta 10) Altstumnen hajoamstuottelle saattaa on terveydelle vaarallsta. - Ertyset suojamet tulpaloa varten: Kyt tarvttaessa hengtyssuojalatetta. - Ertyset ohjeet: Tulelle altstuva suljettuja astota jhdytetn vessumulla. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA - Ohjeet henklövahnkojen estmseks: Pd etll sytytyslhtest. Noudata suojatomenptet (ks. kappaleet 7 ja 8). Tuuleta tla huolellsest. Äl hengt höyry. - Ohjeet ymprstövahnkojen estmseks: Estettv tuotteen psy vemrstöön. Mkl tuotetta joutuu vesstöön ta vemrn, ota yhteys vranomasn pakallsten snnösten mukasest. - Puhdtusohjeet: Rajota ymprstöön vuotanut materaal mevll anella (esm. hekalla, mullalla, pmaalla ta vermkultlla) ja ker slöön pakallsten mrysten mukasest tapahtuvaa jttedenksttely varten. Kyt puhdstuksessa melelln puhdstusaneta, mkl mahdollsta, l kyt luottma. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Ksttely - Ohjeet turvallseen ksttelyyn: Estettv syttyven ja rjhtven luotnhöyryjen muodostumnen lmassa ja lman raja-arvojen ylttymnen. Anetta saa kyt van tlossa, josta avotul ja muut syttymslhteet on postettu. Materaal saattaa saada staattsen shkövarauman. Kyt van maadotettuja slöt. Suosttelemme kyttmn antstaattsta vaatetusta ja jalkneta. E saa kytt kpnöv vlnet. Vltettv slm- ja hokosketusta. E saa hengtt höyryj ta ruskutussumua. Tupakonnn, syömsen ja juomsen tulee olla kelletty kyttöalueella. Henklökohtanen suojaus, katso kohta 8. Noudata lakstes suojaturvallsuussnnöks. Mkl maalaustöden akana ruskutuskaapn ssll on henklöt, aerosolen ja luottmen höyryjen vakutus on otettava huomoon rppumatta st, osallstuvatko henklöt tse maalaustöhn va evt. Ertysest ruskutussumun yhteydess henopölyptosuuden raja-arvon slymnen turvallsella tasolla on jatkuvassa kytöss eptodennköst. Tllasssa olosuhtessa on kytettv hengtyssuojaa, kunnes aerosol- ja luotnhöyryptosuus on laskenut alle salltun altstumsraja-arvon. - Palo-ja rjhdyssuojaus: Luotnaneden höyryt ovat lmaa raskaampa ja vovat levt lattota ptkn. Höyryt muodostavat lman kanssa rjhtv seoksa. Varastont - Turvallsuusvaatmukset varastolle ja slölle: Pd slö tvst suljettuna. Äl tyhjenn slöt paneella; e paneslö! Tupakont kelletty. Asattomen psy estettv. Avatut astat tulee sulkea huolellsest ja slytt pystyasennossa vuotojen estmseks. - Yhtesvarastontohjeet: Slytetn erlln hapettmsta ja vahvast happossta ta emkssst anesta. - Lstetoja slytysolosuhtesta.: Slyt tuotetta ana slöss, jotka vastaavat alkuperst slytysastaa. Noudatettava etketn ohjeta. Suojaa kuumuudelta ja suoralta aurngonstelylt. Pd etll sytytyslhtest. mn. Varastontlmpötla: 5 C maks. Varastontlmpötla: 30 C

3 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 3/6 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Lsohjeet kosken tekns latteta Huolehdttava hyvst lmanvahdosta. Tm tulee saavuttaa tehokkaalla normaallla lmastonnlla ja - mkl kytnnöss mahdollsta - pakallsmua kytten. Mkl tm e rt ptmn luotnhöyryptosuus lman raja-arvojen alapuolella, on kytettv soveltuvaa hengtyssuojalatetta. Raja-arvot työpakan lmassa CAS-Nro. Kemallnen nm Tyypp Arvo Nota Butyylasetaatt TWA 720,00 mg/m3 150,00 ml/m3 1 STEL 960,00 mg/m3 200,00 ml/m Ksyleen TWA 220,00 mg/m3 50,00 ml/m3 STEL 660,00 mg/m3 150,00 ml/m Etyylbentseen STEL 880,00 mg/m3 200,00 ml/m3 TWA 220,00 mg/m3 50,00 ml/m ,2,4-trmetyylbentseen TWA 100,00 mg/m3 20,00 ml/m3 - Ertyset ohjeet: Arvot perustuvat krjaan HTP-arvot Henklökohtaset suojamet - Hengtyksensuojaus: Ruskumaalauksessa on kytettv puol- ta kokonaamara varustettuna A2-P2/P3- yhdstelmsuodattmella. Yhtjaksosessa ptkakasessa työss suostellaan kytettvks ratslma- ta panelmahuppua. - Ksensuojaus: Ksnemateraal Ksneen paksuus Lpmurtoaka 1-Butyylasetaatt ntrlkum 0,33 mm 30 mnute Vton 0,7 mm 10 mnute Ksyleen ntrlkum 0,33 mm 30 mnute Vton 0,7 mm 480 mnute solvent naphtha (petroleum), lght arom. Vton 0,7 mm 30 mnute Suojaksneet on jokasessa tapauksessa tarkastettava, ett ne tyttvt työpakkakohtaset vaatmukset (john kuuluvat mekaannenkestvyys, tuotteen sdettvyys, antstaattset omnasuudet)." Suojaks aottuun tarkotukseen (esm. suhkutussuojaks) on kytettv ntrlsuojaksnett, jonka kemallnen kestvyys on ryhm 3 (esm. Dermatrl ksne). Saastutuksen jlkeen ksne on vahdettava. Jos e voda vltt ksen joutumsta tuotteeseen (esm. Huollon ta korjauksen yhteydess), on kytettvt butyyl- ta fluorkumksnet. Kun ksneet tomtetaan valmstajalta, k.o. aneen lptunkeuvuusaka vodaan saada tmn SDS:n luvusta 2. Puhdstustnnereden yhteydess tarvtaan ertyst kssuojaa ja sllon on kytettv fluorkumksnet. Tnner on kytettv anoastaan vskosteetn stmseen. Tervreunasten esneden kanssa työskenneltess, ksneet vovat vahngottua ja tulla kelvottomks. Noudata ksneden valmstajan ohjeta ja tetoja kosken nden kyttö, slytyst, hotoa ja vahtoohjeta. Suojaksneet on vahdettava vlttömst vahngttumsen jlkeen ta kun ensmmset kulumsen merkt havataan. Suosttelemme ennakolta estv honsuojausta, esm. hoa suojaavan voteen kyttö. Työvaheet on jrjestettv sten, ette ksnet tarvtse pt jatkuvast. - Slmensuojaus: Suojaa slmt luotnroskelta suojalasella. - Ihonsuojaus: Kytettv antstaattsta, luonnonkudusta (puuvllasta) ta kuumuutta kestvst synteettsst kudusta 1 Nota: H: hoon meytyv Y: Skövaurorsk e tarvtse pelt, mkl EPT- ja BAT-arvoja noudatetaan.

4 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 4/6 valmstettua vaatetusta. - Suojautumsohjeta / Ertys suojautums- ja hygenaohjeta: Iho pestn perusteellsest sappualla ja vedell ta kytetn hyvksytty honpuhdstusanetta. Äl kyt orgaansa luottma! Ymprstöaltstuksen estmnen Estettv tuotteen psy vemrstöön. Ekologsa tetoja saat luvusta FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Muoto: neste Vr: harmaa Turvallsuustetoja Arvo - Lemahduspste: 26 C ISO Syttymslmpötla: 325 C DIN Rjhdysraja, alemp (tlavuus): 1,1 %(V) - Rjhdysraja, ylemp (tlavuus): 7,2 %(V) - Höyrynpane (20 C): 3,0 hpa - Theys (20 C): 1,3 g/cm3 DIN 53217/ISO Lukenevuus veteen: lukenematon - Vskosteett (23 C): s ISO mm - Luottmen erotuskoe: <3% ADR/RID - Rjhtven anesosasten ssltö : 33,4 % 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS - Vltettvt olosuhteet: Luotehöyryt vovat suljetussa ta huonost tuulettuvassa tlassa muodostaa lman kanssa rjhtvn seoksen. - Vltettvt materaalt: Slytettv erlln hapetusanesta, vomakkaan happamsta ja emkssst anesta eksotermsten reaktoden vlttmseks. - Vaarallset hajoamstuotteet: Suurssa lmpötlossa vo synty vaarallsa hajoamstuotteta kuten hldoksda (CO2), hlmonoksda (CO), typpoksdeja (Nox), paksua mustaa savua. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Kokemuspers tetoja - Muta havantoja: Tuotteesta hahtuven luotehöyryjen ta ruskutussumun tostuva ja/ta ptkakanen hengttmnen vo vahngottaa keskushermostoa. Lyhytakanen suur altstus vakuttaa huumaavast ja vo aheuttaa pnsrky ja pahonvonta. Oreta ja merkkej ovat mm. pnsrky, humaus, vsymys, lhashekkous, unelasuus ja rmmsss tapauksssa tajuttomuus. Ptk ta tostuva hokosketus postaa hoa suojaavan rasvakerroksen ja vo aheuttaa e-allergsa hovaurota (rsytyshottumaa) ja/ta vahngollsen aneen meytymst. Roskeet slmn vovat aheuttaa rsytyst ja parantuva vaurota. Ihoon meytyessn luottmlla vo olla tss tedotteessa manttuja vakutuksa. Valmste sslt epokspohjasa reaktvsa ohentma, jotka ovat kesk- ta vomakasrsykkes slmlle, lmakalvolle ja holle sek herkstvt vomakkaast., Tostuva hokosketus vo aheuttaa rsytyst ja ylherkstymst sek mahdollsest lsherkstymst myös mulle epoksyhdstelle., Ssnhengttmsen ta hokosketuksen kautta kehoon joutuva annos vo rtt aheuttamaan vakava reaktota keskushermostoon ja/ta vertamuodostavn elmn. Yles huomautuksa Tuotteesta hahtuvat luotnhöyryt rsyttvt slm ja hengtyselm. Tuote kuvattaa ja rsytt hoa. Tuotteen ruskutussumun ja/ta homapölyn tostuva ta G49ptkakanen hokosketus vo aheuttaa hottumaa. Tarkat tedot, ks. kappaleet 2 ja TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllsyys elölle - Vedess elvn nvertebraattehn kohdstuva akuutt tokssuus : EINECS-Nro. Kemallnen nm Elnlaj Altstumsaka Arvo Tyypp Butyylasetaatt Daphna 24 hour 72,8 mg/l EC50

5 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 5/6 - Kalohn kohdstuva akuutt ja jatkuva tokssuus : EINECS-Nro. Kemallnen nm Elnlaj Altstumsaka Arvo Tyypp Butyylasetaatt Kultasynv (Golden orfe) 48 hour 71 mg/l LC50 DIN Veskasvehn kohdstuva tokssuus : EINECS-Nro. Kemallnen nm Elnlaj Altstumsaka Arvo Tyypp Butyylasetaatt scenedesmus quadrcauda 192 hour 21 mg/l EC50 - Mkro-organsmehn kohdstuva tokssuus : EINECS-Nro. Kemallnen nm Elnlaj Altstumsaka Arvo Tyypp Butyylasetaatt Pseudomonas putda 18 hour 959 mg/l EC50 DIN Lkkuvuus tetoja e ole kytettvss Pysyvyys ja hajoavuus tetoja e ole kytettvss Kertyvyys elöhn tetoja e ole kytettvss Muut ymprstövakutustedot Tuote sslt orgaansest stoutunutta halogeena. Tuote vo vakuttaa AOX-arvoon. Valmstus evaluotn valmstusdrektvn 1999/45/EG tavanmukasen menetelmn mukaan ek st luokteltu ymprstölle vaarallseks, vakka se sslt ymprstölle vaarallsa materaaleja. Katso ykstyskohta osasta 2 ja 15. Muuta ekologsta tetoa Tuotteta tulee ana kstell huolellsest, ek nt saa pst maapern, vemrn ta vesstöön. Estettv tuotteen psy vemrstöön. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Tuote - Suostuksa: Jtteen ksttelymenetelmks suostellaan jte-energan talteenottoa. Mkl tm e ole mahdollsta, soveltuu anoastaan ongelmajtteen poltto. - EurJL-numero EurJL-numero Nm Maal ta vernssajtteet, jotka ssltvt orgaansa luottma ta muta vaarallsa aneta. Puhdstamattomat pakkaukset - Suostuksa: Tuotteen jntest puhdstetut astat on romutettava ta tomtettava kerrtykseen. Rttmttömst tyhjennetyt astat ovat ongelmajtett (ongelmajtteen kood ). 14. KULJETUSTIEDOT Kuljetuksessa on noudatettava seuraava mryks: ADR rekkakuljetuksessa, RID rautatekuljetuksessa, IMDG merkuljetuksessa ja ICAO/IATA lmakuljetuksessa. Maakuljetukset ADR/RID : - Luokka: 3 - YK-numero: Pakkausryhm: III Snnökset evt koske tuotetta.: Pakkaukset jotka ovat 450 l ta sen alle, on kuljetettava ADR:n ohjeden mukasest. - Rsktekjöt: Merkuljetukset IMDG: - Luokka: 3 - YK-numero: EmS: Merta saastuttava ane: NO

6 Pvys: Verso: 3.0 Muutettu vmeks: Svu: 6/6 - Okea teknnen nm: PAINT - Pakkausryhm: III - Rsktekjöt: Ilmakuljetukset ICAO/IATA: - Luokka: 3 - YK/TUNNUS-Nro: Okea teknnen nm: PAINT - Pakkausryhm: III - Rsktekjöt: 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET EY-drektn 1999/45 mukanen tunnus Arvot perustuvat krjaan HTP-arvot Sslt 2,3-epokspropyylneodekanoaat. Vo aheuttaa allergsen reakton. - R-lausekkeet: R10 Syttyv. R52/53 Hatallsta veselölle, vo aheuttaa ptkakasa hattavakutuksa vesymprstöss. Höyryt vovat aheuttaa unelasuutta ja humausta. - S-lausekkeet: S23 S46 S51 S57 S61 S98 Vltettv höyryn hengttmst. Jos anetta on nelty, hakeuduttava het lkrn hotoon ja nytettv tm pakkaus ta etkett. Huolehdttava hyvst lmanvahdosta. Kytettv sopvaa slytystapaa ymprstön lkaantumsen ehksemseks. Vltettv pstmst ymprstöön. Lue ertysohjeet/kyttöturvallsuustedote. Äl naut tt! - Mrttyjen valmsteden ertysluoktus: Sslt epoksa. Noudata valmstajan antama ohjeta. Kansallsa mryks - LT-ryhm: 3 - LT-tall : Muta mryks, rajotuksa ta keltoja: Van teollsuukyttöön. Tm kyttöturvallsuustedote on laadttu suomalasen lansdnnön mukaan. 16. MUUT TIEDOT Kappaleessa 2 esntyvt R-lausekkeet kokonasuudessaan ja numeroneen: R10 Syttyv. R11 Helpost syttyv. R20 Terveydelle hatallsta hengtettyn. R20/21 Terveydelle hatallsta hengtettyn ja joutuessaan holle. R36/37/38 Ärsytt slm, hengtyselm ja hoa. R38 Ärsytt hoa. R51/53 Myrkyllst veselölle, vo aheuttaa ptkakasa hattavakutuksa vesymprstöss. R65 Hatallsta: vo aheuttaa keuhkovauron neltess. R66 Tostuva altstus vo aheuttaa hon kuvumsta ta halkelua. Höyryt vovat aheuttaa unelasuutta ja humausta. Muut tedot Tss tuoteturvatedotteessa mantut tedot vastaavat nykyst tetmystmme ja kansallsta ja EYlansdntö. Tuotetta e saa kytt lman krjallsta lupaa muuhun kun kappaleessa 1 manttuun kyttötarkotukseen. Kyttj on velvollnen noudattamaan kakka vlttmttöm laksnnöks. Tss tuoteturvatedotteessa mantut tedot koskevat tuotteemme turvavaatmuksa ek nss taata tuotteen omnasuuksa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Toimistolaitteiden puhdistusspray 1/5 Päiväys: 7.2.2002 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen Tuotenumero : SC20-055F RM65 Sivu 1 / 16 1 01 Kohta 1: Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste BASIC CLEAR CP HARDENER 0,5L SC20-055F RM65 50208153 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.03.2015 Päiväys 26.03.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.03.2015 Päiväys 26.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A12690B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 28.10.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 28.10.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 24.07.2010 Päiväys 28.10.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : PFtaalihappoanhydridi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 21.05.2004 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 22-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 22.04.2003 Edellinen päiväys: 26.04.2000 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS10 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD SLIPGUARD Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SLIPGUARD Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 3.5 Muutettu viimeksi 05.08.2010 Päiväys 25.10.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 3.5 Muutettu viimeksi 05.08.2010 Päiväys 25.10.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 3.5 Muutettu viimeksi 05.08.2010 Päiväys 25.10.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Dietyylieetteri

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 AKVACOAT LAKKA kovete 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 16.10.2012 Edellinen päiväys: 27.6.2011 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 008

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 767112r 2. 0. 1 Tuotteen Koodi : 767112 (25L Steel cans)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Versio 4.0 Muutettu viimeksi 31.03.2010 Päiväys 01.11.2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi : Propionihappo

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viite MA10000187/U Rev. nro 1.2 Tarkastettu: 05.05.2015 Painopäivämäärä 17.05.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 1050 Rekisteröintinumero 01-2119463258-33 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 16-kesä-2010 Muutosnumero: 0 1. AINEEN

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot