SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SUOMEN AMMATTIVALOKUVAAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattivalokuvaajat ry, ruotsiksi Finlands Yrkesfotografer rf. Englanniksi nimestä käytetään epävirallista muotoa The Finnish Professional Photographers Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sekä kansallisesti että kansainvälisesti ammattivalokuvaajien ja ammattivalokuvauksen kentällä toimivien järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhdyssiteenä, joka omalla toiminnallaan auttaa ammattivalokuvaajia kehittämään omaa ammattitoimintaansa sekä alan yleistä laatua ja arvostusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valokuvaajan ammattiin liittyvää koulutusta ja tapahtumia. Yhdistys järjestää valokuvakilpailuja ja -näyttelyitä sekä myöntää ammatillisia arvonimiä ja antaa neuvontapalveluita. Yhdistys tiedottaa ja harjoittaa alaa hyödyntävää julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin alan yhteisöihin sekä toimii myös edunvalvojana ammattikuvaajien julkisoikeudellisissa, taloudellisissa ja yleisissä kysymyksissä. Lisäksi yhdistys edustaa jäsenkuntaansa alaan liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä sekä käyttää tarvittaessa muitakin edellä kuvattujen tapaisia toimintamuotoja. 3 YHDISTYKSEN VIRALLINEN KIELI Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Keskustelukielinä yhdistyksen tilaisuuksissa ja jäsenfoorumilla ovat myös muut tilanteeseen kulloinkin liittyvät tarkoituksenmukaiset kielivaihtoehdot. 4 YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään luonnollisina henkilöinä ammattivalokuvaajat ja muut ammattikuvauksesta toimeentulonsa saavat henkilöt sekä ammattivalokuvausalaan liittyvät rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt seuraavan ryhmityksen mukaisesti. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään ammattivalokuvaaja, joka harjoittaa valokuvausta elinkeinonaan ja on suorittanut ammattivalokuvaukseen liittyvän ammatillisen tutkinnon tai harjoittaa valokuvausta elinkeinonaan ja on osoittanut yhdistyksen hallituksen hyväksymin kuvanäyttein vastaavan perusammattitaidon. Yhdistyksen ammattikuvaajajäseneksi hyväksytään valokuvaaja, joka on suorittanut Valokuvaajan ammattitutkinnon tai sitä korkeamman valokuva-ammatillisen tutkinnon tai osoittanut yhdistyksen hallituksen hyväksymin kuvanäyttein ja kirjallisin dokumentein vastaavan pätevyyden ja ammatillisen kokemuksen. Yhdistyksen mestarijäseneksi hyväksytään yhdistyksen hallituksen vahvistamat kuvalliset ja kirjalliset mestarinäytteet arvioijille julkisessa arviointitilaisuudessa menestyksellisesti esittänyt yhdistyksen jäsenyyden jo omaava ammattivalokuvaaja.

2 Yhdistyksen yhteistoimintahenkilöjäseneksi hyväksytään valokuva-alalla ammatikseen muissa kuin varsinaisissa valokuvaustehtävissä työskentelevä henkilö tai yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava ja edistävä muukin yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö. Yhdistyksen yhteistoimintayhteisöjäseneksi hyväksytään ammattivalokuvaajien rekisteröidyt yhdistykset ja muut alan oikeustoimikelpoiset yhteisöt sekä muutkin yhdistyksen tarkoitusta kannattavat ja edistävät yhdistyksen hallituksen jäseneksi hyväksymät yhteisöt. Yhdistyksen koejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaista jäsenyyttä hakea aikova valokuvaaja, alaa opiskeleva, valokuvaajan assistentti tai vastaava. Koejäsenyyden kesto on enintään kaksi vuotta, jona aikana on esitettävä varsinaisen jäsenyyden näytteet tai vastaava tutkinto, jonka jälkeen hallitus hyväksyy koejäsenen välittömästi varsinaiseksi jäseneksi. Sellainen jäsen, joka on täyttänyt 60 vuotta, ollut vähintään 15 vuoden ajan keskeytyksettä jäsen sekä lopettanut varsinaisen ammattitoimintansa alalla, voi hakemuksella anoa jäsenyysmuotonsa siirtoa seniorijäsenstatukselle seuraavan kalenterivuoden alusta. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat huomattavalla tavalla edistäneet valokuvausammatin kehitystä, tukeneet merkittävästi yhdistyksen toimintaa tai toimineet muuten ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Esityksen kunniajäseneksi kutsumiseen tekee yhdistyksen hallitus ja sen on saatava yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 äänien kannatus. Liiton kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta ja hänellä on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksissa ja käyttää niissä puhe- ja äänioikeutta. Yhteistoiminta- ja koejäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, ei oikeutta käyttää yhdistyksen merkkiä valokuvaustoiminnassaan eikä osallistua yhdistyksen järjestämiin valokuvanäyttelyihin ja kilpailuihin. 5 YHDISTYKSEN JÄSENYYDESTÄ EROTTAMINEN JA EROAMINEN Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen puheenjohtajalle tai hallitukselle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut kuten jättänyt jäsenmaksun maksamatta, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa eroamis- tai erottamisvuodelta. 6 JÄSENMAKSUT Eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle määrää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksut on suoritettava edellisen vuoden syyskokouksessa määrättyyn päivään mennessä. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu mennessä, jäsen tullaan automaattisesti erottamaan seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jos erotettu jäsen haluaa liittyä myöhemmin uudelleen, on erääntyneet velat ensin suoritettava ja sen jälkeen uusi jäsenhakemus käsitellään normaalimenettelyn kautta.

3 Jäsen, joka on ollut yhtämittaisesti yhdistyksen jäsen vähintään 5 vuotta, ja joka on sairauden tai muun pätevän syyn takia kykenemätön maksamaan jäsenmaksuaan, voidaan hakemuksesta yhdistyksen hallituksen päätöksellä vapauttaa siitä määräajaksi. 7 HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä. Toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan olleessa estyneenä on kokous päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Tällöin kokoukselle valitaan puheenjohtaja läsnäolijoiden keskuudesta. Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, niin puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksista on sen jäsenille ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla. Kokouksessa esille tulevista asioista on hallituksen jäsenille kutsun yhteydessä annettava tieto. Kiireellisissä asioissa koollekutsumisaika voi olla lyhyempikin. Yhdistyksen hallituksen tehtävät ovat: - Edustaa täysivaltaisesti yhdistystä kaikissa yhdistystä koskevissa asioissa. - Edistää ja toteuttaa kaikessa näissä säännöissä omaksuttuja yhdistyksen tarkoitusperiä. - Valita keskuudestaan varapuheenjohtaja. - Valita yhdistyksen toiminnanjohtaja ja muut mahdolliset yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa. - Valita tai ehdottaa yhdistyksen edustaja/ia alaa koskeviin hallinto- tai yhteistyöelimiin. - Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valvoa, että kokousten päätökset toteutetaan. Esittää yhdistyksen kokouksille toimintakertomus, tilikertomus sekä tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma tulevaa toimikautta varten. - Asettaa tarvittaessa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät ja toimiaika. 8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus on oikeutettu antamaan yhdistyksen toimihenkilöille oikeuden kirjoittaa yksin yhdistyksen nimi. 9 YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT Yhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävänä on yhdistyksen hallituksen ohjeiden mukaisesti ja sen valvonnan alaisena huolehtia yhdistyksen toiminnasta sääntöjen 2 tarkoitusperiä noudattaen sekä vastata hallitukselle juoksevien asioiden hoidosta. 10 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilitarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

4 11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: - Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimittaa kokousvirkailijoiden vaalit. - Todetaan kokouksen laillisuus. - Hyväksytään työjärjestys. - Päätetään hallituksen esittämästä kuluneen toimintavuoden kertomuksesta. - Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. - Päätetään tilien vahvistamisesta ja tili- sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: - Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja toimittaa kokousvirkailijoiden vaalit. - Todetaan kokouksen laillisuus. - Hyväksytään työjärjestys. - Määrätään jäsenmaksun suuruus ja viimeinen maksupäivä seuraavalle vuodelle. - Esitetään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. - Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. - Valitaan hallituksen jäsenet. - Valitaan kaksi tilitarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kutsu kokoukseen on lähetettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 12 KOKOUSKUTSUT Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, sen määräämässä paikassa ja sen määräämänä aikana. Kutsu varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen yhdistykselle ilmoittamalla osoitteella vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. 13 ÄÄNIVALTAISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA Kaikilla jäsenillä lukuun ottamatta yhteistoiminta- ja koejäseniä on kokouksissa yksi (1) ääni. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus. Jäsentä saa valtakirjalla kokouksessa edustaa toinen äänivaltainen jäsen. Sama henkilö voi äänestää vain yhdellä (1) valtakirjalla. Ennen varsinaisten kokousten aloittamista tarkastetaan jäsenten ilmoittautumiset ja esitetään valtakirjat. Mikäli jäsenen yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksut ovat suorittamatta, on kokouksen osanotto- ja edustusoikeus kiellettävä.

5 Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 14 LAHJOITUKSET JA VAROJEN HANKINTA Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja, hoitamaan rahastoja ja säätiöitä, omistamaan kiinteistöjä ja ylläpitämään huoneistoja, sekä asianomaisella luvalla harjoittamaan julkaisu- ja koulutustoimintaa, rahankeräystä, panemaan toimeen arpajaisia sekä järjestämään juhlia varojen keräämiseksi toimintaansa varten. 15 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos se on tehty kahdessa peräkkäin vähintään yhden kuukauden väliajan jälkeen pidetyssä kokouksessa ja päätöksen niissä on vahvistanut ¾ kaikista annetuista äänestyksen äänistä. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on yhdistysrekisteriin rekisteröity. Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajan jälkeen toisiaan seuraavassa kokouksessa. Purkamisesta voidaan tehdä päätös vain siinä tapauksessa, että molemmissa kokouksissa sitä kannattaa vähintään ¾ kaikista annetuista äänestyksen äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 16 YHDISTYSLAKI Muutoin noudettakoon mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää. 17 SAAVUTETUT JÄSENEDUT Yhdistyksen aiempien sääntöjen perusteella toteutuneet saavutetut jäsenedut säilyvät.