Sivu 65 Somerharjun asemakaava Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 65 Somerharjun asemakaava 117 66 Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen 121 67 Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika Tiistai klo 18:00-20:53 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Repo ja Nina Simola. Sivu 65 Somerharjun asemakaava Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Ilmoitusasiat Etelä-Karjalan jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso, lausunto 129

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Huopainen Markku puheenjohtaja Kurkan Mari varapuheenjohtaja Haaja Matti jäsen Honkio-Saareks Kati jäsen Repo Hannu jäsen Simola Nina jäsen Ylä-Outinen Matti varajäsen Poissa Kurppa Erkki jäsen Muut Pylväläinen Anne khall edustaja Liikanen Harri tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Inkilä Juha kunnanrakennusmesari Allekirjoitukset Markku Huopainen puheenjohtaja Harri Liikanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Hannu Repo Nina Simola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa perjantaina klo toimistosihteeri Sirpa Koukkari

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Somerharjun asemakaava 156/ /2013 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Anjalankosken Umatek Oy/Vesa Salonen on toimittanut kunnan hal li tuk sel le liitteeksi otetun kirjelmän, jossa Salonen maanomistajana esit tää, että kunta käynnistäisi asemakaavan laatimisprosessin Luumäen kun nan Somerharjun alueella Öljymäen tilalla RN:o 3:124. Kaavan laa tijak si esitetään toiminimi Hirvikallio Consulting-nimistä yritystä (maan käyttö in si nöö ri Antti Hirvikallio). Asemakaavalla tavoitellaan alueelle liikerakentamista k-m2 se kä polttoaineen jakelun mahdollistamista jatkossakin (olemassa oleva lu pa polttoainekentällä). Umatek Oy sitoutuu MRL 59 :n mukaisesti korvaamaan kaavan laa ti mises ta aiheutuneet kustannukset ja sitoutuu lisäksi mahdollisesti MRL 91 b :n mukaisen maankäyttösopimuksen laadintaan kaavaehdotusvaiheessa. Umatek Oy:n esityksen johdosta on pyydetty kunnan teknisen osaston lausun to. Tekninen osasto lausuu, että mikäli kaavoitusesitykseen sisällytetyt mui den kuin Umatek Oy:n omistuksessa olevat maa-alueet eivät siirrykään Uma tek Oy:n omistukseen tulisi se huomioida kaavoitusprosessissa. Lisäk si tarkennuksena polttoaineen jakelua koskevaan ym pä ris tö lu pa-asiaan, tekninen osasto toteaa, että ympäristölupa koskee nykyisen lait teiston laajuista polttoaineen jakelua, ympäristölupa on myönnetty ja se on voimassa toistaiseksi. Tekninen osasto toteaa myös, että paikan ve si huol to on tällä hetkellä toteutettu puhtaan veden osalta omalla kaivolla ja jäteveden osalta omalla pienoispuhdistamolla. Teknisellä osastolla ei ole huo mau tet ta vaa Hirvikallio Consultingin toimimisesta kaavoittajana. Samoin liitteeksi on otettu kunnanhallitukselle toimitettu Hirvikallio Con sultin gin suostumus kaavan laatijaksi sekä kartta kyseessä olevasta alueesta. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1. ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan laatimiseksi maanomistajan esit tämäl lä tavalla sillä edellytyksellä, että maanomistaja vastaa kaikista kaavan laa din taan liittyvistä kustannuksista; 2. hyväksyä kaavan laatijaksi Hirvikallio Consultingin/Antti Hirvikallion

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ehdotuksen mukainen. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Somerharjun asemakaavan OAS on ollut MRA:n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. OAS lähetettiin myös osallisille vi ranomai sil le mahdollisia kommentteja varten. Museovirasto, Etelä-Karjalan liitto, sekä tekninen ja ympäristölautakunta ovat antaneet kommenttinsa osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmasta. Kommentit on otettu mukaan luon nok sen valmisteluun. Somerharjun asemakaavan kaavaluonnos on valmistunut nähtävilläoloa ja lau sun to jen pyytämistä varten. Asemakaavaluonnosalueen pinta-ala on n. 4,4 ha ja koko suunnitelualue on yksityisten maanomistajien omis tuk sessa. Asemakaavalla muodostetaan kaksi liikerakentamisen tonttia. Toinen ton teis ta tulee vähittäiskaupan suuryksikön merkinnällä ja toinen normaalin lii ke ra ken ta mi sen merkinnällä. Vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osal ta (2,58 ha) tehokkuusluku on 0,19 ja normaalin liikerakentamisen osal ta ( 1,79 ha) tehokkuusluku on 0,10. Alueella on tehty myös liitteeksi otet tu liikenneselvitys. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1) asettaa asemakaavaluonnoksen MRA:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2) pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot osallisilta viranomaisilta, joi ta ovat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan museo Museovirasto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Fingrid Oyj Kymenlaakson Sähkö Oy Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta selosti asiaa kokouksen alussa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Somerharjun asemakaavaa koskeva luonnos on kunnanhallituksen päätöksen mkaisesti nähtävillä Kunnanhallitus pyytää kaavaluonnoksesta teknisen lautakunnan lausunnon. Kaavaluonnos määräyksineen ja kaavaselostus sekä liikenneselvitys on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että lautakunnalla ei ole huomautettavaa Somerharjun asemakaavaluonnoksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Somerharjun asemakaavaluonnos on ollut MRA:n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä olosta kuulutettiin kunnan vi ral lisel la ilmoitustaululla, Luumäen Lehdessä ja kunnan sähköisellä il moi tustau lul la. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi huomautus. Huomautus ja saadut lau sunnot sekä kaavoittajan vastine ovat liitteenä. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio Hirvikallio Consulting -yhtiöstä sel vittää kunnanhallitukselle Somerharjun asemakaavan valmistelua. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineet koskien jätettyä huomautusta ja saa tu ja lausuntoja 1. asettaa Somerharjun asemakaavaehdotuksen pvm MRL:n ja MRA:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 1. pyytää nähtävillä oloaikana asemakaavaehdotuksesta kirjalliset lausun not seuraavilta osallisilta viranomaisilta Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Fingrid Oyj Etelä-Karjalan Pelastuslaitos Kymenlaakson Sähkö Oy Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekla 65 Somerharjun asemakaavan päivätty ehdotus on kun nan hal li tuksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä Kunnanhallitus pyytää kaavaehdotuksesta teknisen lau ta kunnan lau sun non. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että lau ta kun nal la ei ole huomautettavaa Somerharjun ase ma kaa vaeh do tuk ses ta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen 239/ /2013 Tekla Kunnan palveluksessa työskentelee tällä hetkellä viisi kiinteistönhoitajaa. Yk si heistä on jäämässä eläkkeelle lähtien. Tulevaisuuden haas tei den ja henkilöstöjärjestelyjen mahdollistamiseksi on olemassa todel li nen tarve toimen täyttämiseen. Lautakunnalle esiteltiin edellisen kokouksen yhteydessä ajatuksia hen kilös tö jär jes te lyis tä. Tekninen johtaja kertaa uudelleen asiaa lautakunnalle. Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli vapau tu van viran/toimen tehtäviä ei ole mahdollista hoitaa jäljelle jäävän henki lö kun nan avulla tehtävien uusjaolla tai sisäisin siirroin, tulee hal lin to kunnan tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys vapautuvan viran/toimen täyt tä mi ses tä. Kunnanhallitus myöntää kaikkien kunnassa vapautuvien virko jen/toi mi en täyttöluvat.. Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan Lautakunnat antavat lausuntonsa esit te li jä vi ran hal ti joi den valinnasta ja päättävät muiden vakinaisten viran- ja toi men hal ti joi den valinnasta.. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan täyttää vapau tu va kiinteistönhoitajan toimi alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyttää vapautuva kiinteistönhoitajan toimi alkaen. ehdotus hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Tekla

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen osaston ilmoitus avoimesta kiinteistönhoitajan toimesta on julkais tu Luumäen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja in ter net-sivuil la sekä työvoimatoimistossa. Lisäksi ilmoitus on ollut il mes tynees sä Etelä-Saimaassa. Ilmoituksella on haettu kiinteistönhoitajaa va ki nai seen työsuhteeseen kunnan kiinteistöjen ja alueiden hoitoon. Tehtävää on hakenut määräajassa, klo mennessä, yhteen sä 27 henkilöä. Nimilista hakijoista lähetetään esityslistan liitteenä. En si vai hees sa haastatteluun on kutsuttu kolme hakijaa: Mika Iiskola, Kimmo Kiljunen ja Jukka Sinkko. Tek ni nen johtaja ja kunnanrakennusmestari suo rit ta vat haastattelut Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistönhoitajan toimeen valitaan Kimmo Kiljunen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen ter vey den ti las taan ennen tehtävän vastaanottamista. Tekla 66 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiinteistönhoitajan toimeen valittu Kimmo Kiljunen on toi mit tanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja ilmoittanut ot tavan sa tehtävän vastaan Muutoksenhakuaika teknisen lautakunnan päätöksestä on päät ty nyt Tekninen lautakunta päättää merkitä kiinteistönhoitajan toimeen valitun Kim mo Kiljusen ilmoituksen tehtävän vastaanottamisesta tietoonsa saa tetuk si sekä todeta, että toimitetun lääkärinlausunnon perusteella vaalin ehdol li suus poistuu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna 296/ /2013 Tekla 67 Jari ja Minna Ärilä ostivat Luumäen kunnalta päivätyllä, liit teeksi otetulla kaup pa kir jal la rantatontin Laukuslahden alueelta. Kaup pa kir jas sa esitetysti ton til la on olemassa rakentamisvelvoite. Rakentamisvelvoite ei ole täyt ty nyt eli tontilla ei ole toteutettu velvoitteen mu kais ta rakentamista. Äri löi den kans sa on keskusteltu velvoiteajan täytty mi ses tä ja heidän tar koi tuk se naan on ollut rakentaa tontille, mutta eri näisis tä syistä hanke on tällä het kel lä ns. jäissä. Ärilät hakevat päivätyllä hakemuksella rakentamisvelvoitteelle vii den vuoden jat ko ai kaa alkaen tämän päätöksen pää tös päi vä mää räs tä. Hakijoilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta toteuttaa taloa, mutta ra ken tamis vel voi te ajan jatkamisella heillä säilyisi tontti omistuksessa ja hanke voisi tulevaisuudessa toteutua. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Minna ja Jari Äri läl le myönnetään kiinteistöä Eteläranta II RN:o 1:410 koskevaan ra kenta mis vel voit tee seen jatkoaikaa saakka Asian käsittelyä aloitettaessa esittelijä ilmoitti, että Ärilät ovat vetäneet hakemuksensa pois eikä asiaa sen vuoksi käsitellä vaan se vedetään pois listalta. Esittelijä veti asian pois esityslistalta. Asiaa ei käsitelty.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark 299/ /2013 Tekla 68 Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Leena ja Pekka Mark ovat tehneet tekniselle lautakunnalle päivä tyn vahinkoilmoituksen ja hakemuksen hen ki lö au ton kor jaus kus tan nuksis ta. Hakemuksen mukaan Leena Mark ajoi klo Pajatietä ja kään tyi Linnalantielle itään päin. Torin kohdalla auto törmäsi ajoradalla ollee seen sulkuaidan jalustaan. Törmäyksessä auton oikeanpuoleiseen loka suo jaan tuli naarmuja. Tapauksella ei ollut silminnäkijöitä. Tapahtumahetkellä Linnalantielle asennettiin sulkuaitoja markkinoiden takia. Vahingonkorvausten myöntäminen uuluu kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n kohdan 16 mukaan kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. Tekninen lautakunta toteaa, että tapahtuma johtuu sulkuaitojen asen nustyön virheellisestä työjärjestyksestä. Ajoneuvon omistajat eivät ole pys tyneet osoittamaan, että autoon tulleet naarmut ovat peräisin sulkuaitojen jalus tas ta. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Luumäen kunta korvaa korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 euroa (sis. alv 24 %). Liitteet ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vahinkoilmoitus, Leena ja Pekka Mark Ajoneuvovahinko, kuva 1 Ajoneuvovahinko, kuva 2

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma /02.02/2013 Tekla 69 Kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2014 ta lous arvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana ovat kunnan pal ve luiden tuottaminen kustannustehokkaasti joko omana työnä tai os to pal ve luna. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on vuodesta 2009 alkaen tuottanut Ek so te. Kuluvan vuoden keväällä valmistuneen Eksoten ulkoisen ar vioinnin seurauksena syntyvät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan sekä vuo den 2014 talousarvioon että taloussuunnitelmiin vuosina Vuon na 2012 kunnan toimintakatteesta sosiaali- ja terveysmenot muo dos ti vat 63 %. Näin ollen Eksoten menokehityksen hallinnalla on olennainen vai ku tus vuo den 2014 talousarvion laadinnassa. Käyttötalousosa Talousarvion laadintaohjeissa pidetään välttämättömänä, että kunnan palve lu mak sut ja taksat noudattavat yleistä kustannuskehitystä. Hal lin to kuntien tulee huolehtia, että maksut kattavat syntyvät kustannukset sekä tehdä niiden tarkistusta koskevat hallinnolliset päätökset riittävän ajoissa niin, et tä uu det taksat ovat käytössä vuoden 2014 alussa. Maltillisen tuloratkaisun seu rauk se na palkkakustannukset vuodelle 2014 ar vioi daan 1,5 %:n ko ro tuk sel la vastoin alkuperäistä talousarvion laa din taoh jet ta (2,3 %). Muiden menojen osalta budjettiin ei tehdä korotuksia, vaan menot ar vioidaan vuodelle 2014 kuluvalle vuodelle budjetoidun mukaisesti. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma on kuntalain mukainen 3-vuotinen suun ni tel ma-asia kirja, jonka ensimmäinen vuosi on valtuuston käsittelyn jälkeen sitova ta lousar vio vuo si. Taloussuunnitelma laaditaan vuosille ja se jakautuu käyt tö talous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Taloussuunnitelmassa hallintokuntien tulee asettaa vähintään 1-2 mi tat tavaa tavoitetta. Asetettavien tavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn vi sioon ja toimialan strategiaan. Kunnassa ovat voimassa valtuuston hy väk symät elinkeino-, hyvinvointi- sekä koulutus- ja varhaiskasvatusstrategiat. Par hail laan on meneillään kuntastrategian sekä kunnan energiastrategian laa din ta työ. Henkilöstösuunnitelma Luumäen kunnassa on tällä hetkellä noin 150 vakinaista työntekijää, joista tek ni sen osaston henkilöstöä yhteensä 36 ja näistä teknisen lautakunnan alaisuudessa 33.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Vakinaisen henkilöstön li säyk siä vuodelle 2014 ei tule esittää. Rakenteelliset muutokset henkilöstössä ovat mah dol li sia huomioiden, että vakinaisen henkilökunnan osalta työ paik ka kunnassa säi lyy. Investointisuunnitelma Investointisuunnitelmassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankekohtaisesti kus tan nus ar viol taan euroa suu rem mille hankkeille. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus on laadittu annettujen ohjeiden, ku lu van vuoden talousarvion ja vuosille vahvistetun ta loussuun ni tel man perusteella, toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Viranhaltijaesitysten pohjalta on suoritettu budjetin tasapainotus, minkä pe rus teel la valmisteltu teknisen lautakunnan talousarvioesitys toimitetaan esi tys lis tan liitteenä. Lautakunnan ta lous ar vio esi tys sisältää seuraavat asiakirjat: taousarvio vuodelle 2014, käyttötalousosa taloussuunnitelma vuosille henkilöstösuunnitelma investointisuunnitelma vuosille Lautakunta hyväksyy edellä mainitut talousarvioesityksen asiakirjat ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Investointisuunnitelman käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotusta niin, että latukoneen lavetin hankinta siirretään vuodelle Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Hannu Repo esitti, että investointiohjelmaan tehdään vuodelle 2014 seuraavat muutokset: lisätään Kannuskosken koululle euron määräraha lämmitysjärjestelmän uusimiseen lisätään Kirkonkylän koululle euron määräraha myöhemmin erikseen sovittaviin toimenpiteisiin muutetaan torin toteuttamisen määrärahaksi euroa. Lautakunnan jäsenet Matti Ylä-Outinen, Nina Simola ja Markku Huopainen kannattivat Hannu Revon tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että koska keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen Hannu Repo on tehnyt esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jota Matti Ylä-Outinen, Nina Simola ja Markku Huopainen ovat kannattaneet, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Hannu Revon tekemää ja Matti Ylä-Outisen, Nina Simolan ja Markku Huopaisen kannattamaa vastaehdotusta, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä ei-ääniä yhteensä 2 kpl 5 kpl 7 kpl. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 5-2 Hannu Revon tekemän vastaehdotuksen hyväksi. Lautakunta hyväksyi investointiohjelmaan tehtävät muutokset vuodelle 2014 Hannu Revon ehdotuksen mukaisesti: lisätään Kannuskosken koululle euron määräraha lämmitysjärjestelmän uusimiseen lisätään Kirkonkylän koululle euron määräraha myöhemmin erikseen sovittaviin toimenpiteisiin muutetaan torin toteuttamisen määrärahaksi euroa. Muilta osin lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen mukaan lukien latukoneen lavetin investointihankinnan siirtämisen vuodelle Liitteet Äänestyspöytäkirja Teklan talousarvioehdotus 2014, käyttötalousosa Teklan taloussuunnitelma Teklan henkilöstösuunnitelma Teklan investointisuunnitelma , korjattu

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 70 Lautakunnalle on tullut seuraavia asiakirjoja. 1. Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet , Valtuustoaloite, talviuintimahdollisuuden järjestäminen , Valtuustoaloite, koirapuiston perustaminen , Valtuustoaloite kunnan korjausvelan määrän sekä tu levien investointien ja niiden todellisten budjettihintojen selvittämisestä. Khall on hyväksynyt yksimielisesti teknisen lautakunnan päätökset tal vi uinti mah dol li suu den järjestämisestä ja koirapuiston perustamisesta sekä äänes tyk sen jälkeen lautakunnan päätöksen koskien korjausvelan ja in vestoin tien budjettihintojen selvittämistä , Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sam mu tus ve si suun nitel ma, lausunto. Khall esittää lausuntonaan, ettei Luumäen kunnalla ole huomautettavaa E-K pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta , Sopimus vesilaitoksen maksuista, Lindström Oy. Khall on hyväksynyt Luumäen kunnan ja Lindström Oy:n välillä laaditun sopi muk sen vesilaitoksen mahdollisten lisäliittymismaksujen sekä puhtaan ve den käyttömaksun alentamisesta. Käyttömaksua alennetaan koko ku lutuk sen osalta 40 %, jos vuosikulutus ylittää m Teknisen johtajan päätökset , Pakettiauton myynti. Pakettiauton myynti-ilmoitus on julkaistu automyynnin net ti si vulla Autotalli.com. Tmi Mika Kattelus on jättänyt tarjouksen eu roa + alv. Kunnan Ford Transit 260 S -pakettiauto myydään Tmi Mika Kat te luk sel le tar jouk sen mukaisesti , Vuosilomat 2013 / Talvilomat, siivoustoimi , Vuosilomat 2013 / Talvilomat, tekninen toimisto ja varikko , Takuuaikainen vakuus, Moniurakointi Heikkilä Oy. Puukylä-Perälän kunnallistekniikan takuuaikainen vakuus 2.410,00 euroa on hyväksytty sopimuksen mukaisena. Lautakunta päättää, että asiakirjat merkitään lautakunnan tietoon saa tetuik si eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai eril lis pää tök siin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Etelä-Karjalan jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso, lausunto 300/00/2013 Tekla 71 Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää kunnilta lausuntoa jä te huollon peruspalvelutason määrittelyä koskevasta luonnoksesta. Pe rus pal ve lu ta so luon nok ses sa päi vi te tään nykyinen, voimassa oleva pe rus pal ve lu ta so pää tös kestämään vuo teen 2016 saakka. Etelä-Karjalan jä te huol to vi ran omai nen tekee päi vi tys työ tä yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kans sa. Palvelutasopäätöksellä määritetään mm. seuraavat asiat: pe rus nou to alueet, aluekeräyspisteverkoston laajuus, jäteasemien määrä ja toiminnan laa tu sekä ekopisteverkoston laajuus. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jäteasemien aukioloaikoja ei pi dä suoraan sitoa kunnan asukaslukuun vaan huomioida selkeämmin myös muita muuttujia kuten esim. kesäasukkaiden määrä. Jäteasemien aukiolossa tulee myös paremmin huomioida ns. normaalin työ ajan ulkopuolisen aukiolon määrä erityisesti lauantaiaukioloja pai nottaen. Usean kiinteistön yhteisen keräilyvälineen eli kimppa-astian käytön mää ritte lyä tulee tarkentaa erityisesti kesäasunnon ja vakituisen asunnon kimppa muo dos ta mi sen suhteen. Aluekeräyspisteverkoston osalta tulee huomioida ennen kaikkea verkoston ko ko nais toi mi vuus eli riittävä keräyspisteiden määrä ja niiden oikea sijainti. Alue ke räys pis tei den keräysastiat tulee vaihtaa esim. syväkeräysastioihin. Ekopisteverkoston laajuus tulee esittää luonnoksessa yksilöidysti eikä ainoas taan strategiaan viitaten. Liitteet ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lausuntopyyntö, Jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso Palvelutaso, luonnos

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Linnalantie 33 PL TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Huopainen ja Anne Pylväläinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 456 Kunnanhallitus Aika 18.11.2013 klo 18:00-22:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Saaresti ja Anne Marttila-Inkilä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 145 Kunnanhallitus Aika 14.04.2014 klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta

25 Teknisen johtajan viran kelpoisuusehdot 60 26 Tekninen korjaus valtuusto 2.3.2015 8 Maanvaihtosopimus Mika ja Seppo Huomo/Luumäen kunta LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Kunnanvaltuusto Aika 15.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 10

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51. Ympäristölautakunta. Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 51 Ympäristölautakunta Aika Torstai 30.07.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 6/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 23.09.2014 klo 17:02-18:42 Paikka Palvelutalo Keinustooli, Kirkkokatu 7 Nakkila Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 45 Johtavan sosiaalityöntekijän

Lisätiedot