Sivu 65 Somerharjun asemakaava Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 65 Somerharjun asemakaava 117 66 Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen 121 67 Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Aika Tiistai klo 18:00-20:53 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Repo ja Nina Simola. Sivu 65 Somerharjun asemakaava Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Ilmoitusasiat Etelä-Karjalan jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso, lausunto 129

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Huopainen Markku puheenjohtaja Kurkan Mari varapuheenjohtaja Haaja Matti jäsen Honkio-Saareks Kati jäsen Repo Hannu jäsen Simola Nina jäsen Ylä-Outinen Matti varajäsen Poissa Kurppa Erkki jäsen Muut Pylväläinen Anne khall edustaja Liikanen Harri tekninen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Inkilä Juha kunnanrakennusmesari Allekirjoitukset Markku Huopainen puheenjohtaja Harri Liikanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Hannu Repo Nina Simola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa perjantaina klo toimistosihteeri Sirpa Koukkari

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Somerharjun asemakaava 156/ /2013 Khall Valmistelija: kunnanjohtaja Anne Ukkonen p Anjalankosken Umatek Oy/Vesa Salonen on toimittanut kunnan hal li tuk sel le liitteeksi otetun kirjelmän, jossa Salonen maanomistajana esit tää, että kunta käynnistäisi asemakaavan laatimisprosessin Luumäen kun nan Somerharjun alueella Öljymäen tilalla RN:o 3:124. Kaavan laa tijak si esitetään toiminimi Hirvikallio Consulting-nimistä yritystä (maan käyttö in si nöö ri Antti Hirvikallio). Asemakaavalla tavoitellaan alueelle liikerakentamista k-m2 se kä polttoaineen jakelun mahdollistamista jatkossakin (olemassa oleva lu pa polttoainekentällä). Umatek Oy sitoutuu MRL 59 :n mukaisesti korvaamaan kaavan laa ti mises ta aiheutuneet kustannukset ja sitoutuu lisäksi mahdollisesti MRL 91 b :n mukaisen maankäyttösopimuksen laadintaan kaavaehdotusvaiheessa. Umatek Oy:n esityksen johdosta on pyydetty kunnan teknisen osaston lausun to. Tekninen osasto lausuu, että mikäli kaavoitusesitykseen sisällytetyt mui den kuin Umatek Oy:n omistuksessa olevat maa-alueet eivät siirrykään Uma tek Oy:n omistukseen tulisi se huomioida kaavoitusprosessissa. Lisäk si tarkennuksena polttoaineen jakelua koskevaan ym pä ris tö lu pa-asiaan, tekninen osasto toteaa, että ympäristölupa koskee nykyisen lait teiston laajuista polttoaineen jakelua, ympäristölupa on myönnetty ja se on voimassa toistaiseksi. Tekninen osasto toteaa myös, että paikan ve si huol to on tällä hetkellä toteutettu puhtaan veden osalta omalla kaivolla ja jäteveden osalta omalla pienoispuhdistamolla. Teknisellä osastolla ei ole huo mau tet ta vaa Hirvikallio Consultingin toimimisesta kaavoittajana. Samoin liitteeksi on otettu kunnanhallitukselle toimitettu Hirvikallio Con sultin gin suostumus kaavan laatijaksi sekä kartta kyseessä olevasta alueesta. Esittelijä: kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1. ryhtyä toimenpiteisiin asemakaavan laatimiseksi maanomistajan esit tämäl lä tavalla sillä edellytyksellä, että maanomistaja vastaa kaikista kaavan laa din taan liittyvistä kustannuksista; 2. hyväksyä kaavan laatijaksi Hirvikallio Consultingin/Antti Hirvikallion

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Ehdotuksen mukainen. Khall Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Somerharjun asemakaavan OAS on ollut MRA:n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. OAS lähetettiin myös osallisille vi ranomai sil le mahdollisia kommentteja varten. Museovirasto, Etelä-Karjalan liitto, sekä tekninen ja ympäristölautakunta ovat antaneet kommenttinsa osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmasta. Kommentit on otettu mukaan luon nok sen valmisteluun. Somerharjun asemakaavan kaavaluonnos on valmistunut nähtävilläoloa ja lau sun to jen pyytämistä varten. Asemakaavaluonnosalueen pinta-ala on n. 4,4 ha ja koko suunnitelualue on yksityisten maanomistajien omis tuk sessa. Asemakaavalla muodostetaan kaksi liikerakentamisen tonttia. Toinen ton teis ta tulee vähittäiskaupan suuryksikön merkinnällä ja toinen normaalin lii ke ra ken ta mi sen merkinnällä. Vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osal ta (2,58 ha) tehokkuusluku on 0,19 ja normaalin liikerakentamisen osal ta ( 1,79 ha) tehokkuusluku on 0,10. Alueella on tehty myös liitteeksi otet tu liikenneselvitys. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1) asettaa asemakaavaluonnoksen MRA:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 2) pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot osallisilta viranomaisilta, joi ta ovat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan museo Museovirasto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Fingrid Oyj Kymenlaakson Sähkö Oy Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta selosti asiaa kokouksen alussa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Somerharjun asemakaavaa koskeva luonnos on kunnanhallituksen päätöksen mkaisesti nähtävillä Kunnanhallitus pyytää kaavaluonnoksesta teknisen lautakunnan lausunnon. Kaavaluonnos määräyksineen ja kaavaselostus sekä liikenneselvitys on esityslistan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että lautakunnalla ei ole huomautettavaa Somerharjun asemakaavaluonnoksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Somerharjun asemakaavaluonnos on ollut MRA:n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Nähtävillä olosta kuulutettiin kunnan vi ral lisel la ilmoitustaululla, Luumäen Lehdessä ja kunnan sähköisellä il moi tustau lul la. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin lausunnot osallisilta viranomaisilta. Kaavaluonnoksesta jätettiin yksi huomautus. Huomautus ja saadut lau sunnot sekä kaavoittajan vastine ovat liitteenä. Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio Hirvikallio Consulting -yhtiöstä sel vittää kunnanhallitukselle Somerharjun asemakaavan valmistelua. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavoittajan vastineet koskien jätettyä huomautusta ja saa tu ja lausuntoja 1. asettaa Somerharjun asemakaavaehdotuksen pvm MRL:n ja MRA:n mukaisesti yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 1. pyytää nähtävillä oloaikana asemakaavaehdotuksesta kirjalliset lausun not seuraavilta osallisilta viranomaisilta Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Fingrid Oyj Etelä-Karjalan Pelastuslaitos Kymenlaakson Sähkö Oy Luumäen kunnan tekninen lautakunta Luumäen kunnan ympäristölautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekla 65 Somerharjun asemakaavan päivätty ehdotus on kun nan hal li tuksen päätöksen mukaisesti julkisesti nähtävillä Kunnanhallitus pyytää kaavaehdotuksesta teknisen lau ta kunnan lau sun non. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on esi tys lis tan liitteenä. Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että lau ta kun nal la ei ole huomautettavaa Somerharjun ase ma kaa vaeh do tuk ses ta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen 239/ /2013 Tekla Kunnan palveluksessa työskentelee tällä hetkellä viisi kiinteistönhoitajaa. Yk si heistä on jäämässä eläkkeelle lähtien. Tulevaisuuden haas tei den ja henkilöstöjärjestelyjen mahdollistamiseksi on olemassa todel li nen tarve toimen täyttämiseen. Lautakunnalle esiteltiin edellisen kokouksen yhteydessä ajatuksia hen kilös tö jär jes te lyis tä. Tekninen johtaja kertaa uudelleen asiaa lautakunnalle. Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli vapau tu van viran/toimen tehtäviä ei ole mahdollista hoitaa jäljelle jäävän henki lö kun nan avulla tehtävien uusjaolla tai sisäisin siirroin, tulee hal lin to kunnan tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys vapautuvan viran/toimen täyt tä mi ses tä. Kunnanhallitus myöntää kaikkien kunnassa vapautuvien virko jen/toi mi en täyttöluvat.. Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan Lautakunnat antavat lausuntonsa esit te li jä vi ran hal ti joi den valinnasta ja päättävät muiden vakinaisten viran- ja toi men hal ti joi den valinnasta.. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää luvan täyttää vapau tu va kiinteistönhoitajan toimi alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle luvan täyttää vapautuva kiinteistönhoitajan toimi alkaen. ehdotus hyväksyttiin asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Tekla

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen osaston ilmoitus avoimesta kiinteistönhoitajan toimesta on julkais tu Luumäen Lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja in ter net-sivuil la sekä työvoimatoimistossa. Lisäksi ilmoitus on ollut il mes tynees sä Etelä-Saimaassa. Ilmoituksella on haettu kiinteistönhoitajaa va ki nai seen työsuhteeseen kunnan kiinteistöjen ja alueiden hoitoon. Tehtävää on hakenut määräajassa, klo mennessä, yhteen sä 27 henkilöä. Nimilista hakijoista lähetetään esityslistan liitteenä. En si vai hees sa haastatteluun on kutsuttu kolme hakijaa: Mika Iiskola, Kimmo Kiljunen ja Jukka Sinkko. Tek ni nen johtaja ja kunnanrakennusmestari suo rit ta vat haastattelut Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistönhoitajan toimeen valitaan Kimmo Kiljunen ehdolla, että hän toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen ter vey den ti las taan ennen tehtävän vastaanottamista. Tekla 66 ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kiinteistönhoitajan toimeen valittu Kimmo Kiljunen on toi mit tanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan ja ilmoittanut ot tavan sa tehtävän vastaan Muutoksenhakuaika teknisen lautakunnan päätöksestä on päät ty nyt Tekninen lautakunta päättää merkitä kiinteistönhoitajan toimeen valitun Kim mo Kiljusen ilmoituksen tehtävän vastaanottamisesta tietoonsa saa tetuk si sekä todeta, että toimitetun lääkärinlausunnon perusteella vaalin ehdol li suus poistuu. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Rakentamisvelvoitteen määräajan pidentäminen, Ärilä Jari ja Minna 296/ /2013 Tekla 67 Jari ja Minna Ärilä ostivat Luumäen kunnalta päivätyllä, liit teeksi otetulla kaup pa kir jal la rantatontin Laukuslahden alueelta. Kaup pa kir jas sa esitetysti ton til la on olemassa rakentamisvelvoite. Rakentamisvelvoite ei ole täyt ty nyt eli tontilla ei ole toteutettu velvoitteen mu kais ta rakentamista. Äri löi den kans sa on keskusteltu velvoiteajan täytty mi ses tä ja heidän tar koi tuk se naan on ollut rakentaa tontille, mutta eri näisis tä syistä hanke on tällä het kel lä ns. jäissä. Ärilät hakevat päivätyllä hakemuksella rakentamisvelvoitteelle vii den vuoden jat ko ai kaa alkaen tämän päätöksen pää tös päi vä mää räs tä. Hakijoilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta toteuttaa taloa, mutta ra ken tamis vel voi te ajan jatkamisella heillä säilyisi tontti omistuksessa ja hanke voisi tulevaisuudessa toteutua. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Minna ja Jari Äri läl le myönnetään kiinteistöä Eteläranta II RN:o 1:410 koskevaan ra kenta mis vel voit tee seen jatkoaikaa saakka Asian käsittelyä aloitettaessa esittelijä ilmoitti, että Ärilät ovat vetäneet hakemuksensa pois eikä asiaa sen vuoksi käsitellä vaan se vedetään pois listalta. Esittelijä veti asian pois esityslistalta. Asiaa ei käsitelty.

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ajoneuvovahinko, Leena ja Pekka Mark 299/ /2013 Tekla 68 Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Leena ja Pekka Mark ovat tehneet tekniselle lautakunnalle päivä tyn vahinkoilmoituksen ja hakemuksen hen ki lö au ton kor jaus kus tan nuksis ta. Hakemuksen mukaan Leena Mark ajoi klo Pajatietä ja kään tyi Linnalantielle itään päin. Torin kohdalla auto törmäsi ajoradalla ollee seen sulkuaidan jalustaan. Törmäyksessä auton oikeanpuoleiseen loka suo jaan tuli naarmuja. Tapauksella ei ollut silminnäkijöitä. Tapahtumahetkellä Linnalantielle asennettiin sulkuaitoja markkinoiden takia. Vahingonkorvausten myöntäminen uuluu kunnanhallituksen johtosäännön 4 :n kohdan 16 mukaan kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan. Tekninen lautakunta toteaa, että tapahtuma johtuu sulkuaitojen asen nustyön virheellisestä työjärjestyksestä. Ajoneuvon omistajat eivät ole pys tyneet osoittamaan, että autoon tulleet naarmut ovat peräisin sulkuaitojen jalus tas ta. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Luumäen kunta korvaa korjauskustannuksista 50 % eli 361,16 euroa (sis. alv 24 %). Liitteet ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vahinkoilmoitus, Leena ja Pekka Mark Ajoneuvovahinko, kuva 1 Ajoneuvovahinko, kuva 2

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma /02.02/2013 Tekla 69 Kunnanhallitus on antanut ohjeet vuoden 2014 ta lous arvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion laadinnassa lähtökohtana ovat kunnan pal ve luiden tuottaminen kustannustehokkaasti joko omana työnä tai os to pal ve luna. Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on vuodesta 2009 alkaen tuottanut Ek so te. Kuluvan vuoden keväällä valmistuneen Eksoten ulkoisen ar vioinnin seurauksena syntyvät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan sekä vuo den 2014 talousarvioon että taloussuunnitelmiin vuosina Vuon na 2012 kunnan toimintakatteesta sosiaali- ja terveysmenot muo dos ti vat 63 %. Näin ollen Eksoten menokehityksen hallinnalla on olennainen vai ku tus vuo den 2014 talousarvion laadinnassa. Käyttötalousosa Talousarvion laadintaohjeissa pidetään välttämättömänä, että kunnan palve lu mak sut ja taksat noudattavat yleistä kustannuskehitystä. Hal lin to kuntien tulee huolehtia, että maksut kattavat syntyvät kustannukset sekä tehdä niiden tarkistusta koskevat hallinnolliset päätökset riittävän ajoissa niin, et tä uu det taksat ovat käytössä vuoden 2014 alussa. Maltillisen tuloratkaisun seu rauk se na palkkakustannukset vuodelle 2014 ar vioi daan 1,5 %:n ko ro tuk sel la vastoin alkuperäistä talousarvion laa din taoh jet ta (2,3 %). Muiden menojen osalta budjettiin ei tehdä korotuksia, vaan menot ar vioidaan vuodelle 2014 kuluvalle vuodelle budjetoidun mukaisesti. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma on kuntalain mukainen 3-vuotinen suun ni tel ma-asia kirja, jonka ensimmäinen vuosi on valtuuston käsittelyn jälkeen sitova ta lousar vio vuo si. Taloussuunnitelma laaditaan vuosille ja se jakautuu käyt tö talous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Taloussuunnitelmassa hallintokuntien tulee asettaa vähintään 1-2 mi tat tavaa tavoitetta. Asetettavien tavoitteiden tulee perustua hyväksyttyyn vi sioon ja toimialan strategiaan. Kunnassa ovat voimassa valtuuston hy väk symät elinkeino-, hyvinvointi- sekä koulutus- ja varhaiskasvatusstrategiat. Par hail laan on meneillään kuntastrategian sekä kunnan energiastrategian laa din ta työ. Henkilöstösuunnitelma Luumäen kunnassa on tällä hetkellä noin 150 vakinaista työntekijää, joista tek ni sen osaston henkilöstöä yhteensä 36 ja näistä teknisen lautakunnan alaisuudessa 33.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Vakinaisen henkilöstön li säyk siä vuodelle 2014 ei tule esittää. Rakenteelliset muutokset henkilöstössä ovat mah dol li sia huomioiden, että vakinaisen henkilökunnan osalta työ paik ka kunnassa säi lyy. Investointisuunnitelma Investointisuunnitelmassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankekohtaisesti kus tan nus ar viol taan euroa suu rem mille hankkeille. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus on laadittu annettujen ohjeiden, ku lu van vuoden talousarvion ja vuosille vahvistetun ta loussuun ni tel man perusteella, toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Viranhaltijaesitysten pohjalta on suoritettu budjetin tasapainotus, minkä pe rus teel la valmisteltu teknisen lautakunnan talousarvioesitys toimitetaan esi tys lis tan liitteenä. Lautakunnan ta lous ar vio esi tys sisältää seuraavat asiakirjat: taousarvio vuodelle 2014, käyttötalousosa taloussuunnitelma vuosille henkilöstösuunnitelma investointisuunnitelma vuosille Lautakunta hyväksyy edellä mainitut talousarvioesityksen asiakirjat ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi Investointisuunnitelman käsittelyn aikana esittelijä muutti ehdotusta niin, että latukoneen lavetin hankinta siirretään vuodelle Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Hannu Repo esitti, että investointiohjelmaan tehdään vuodelle 2014 seuraavat muutokset: lisätään Kannuskosken koululle euron määräraha lämmitysjärjestelmän uusimiseen lisätään Kirkonkylän koululle euron määräraha myöhemmin erikseen sovittaviin toimenpiteisiin muutetaan torin toteuttamisen määrärahaksi euroa. Lautakunnan jäsenet Matti Ylä-Outinen, Nina Simola ja Markku Huopainen kannattivat Hannu Revon tekemää ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että koska keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen Hannu Repo on tehnyt esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jota Matti Ylä-Outinen, Nina Simola ja Markku Huopainen ovat kannattaneet, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Hannu Revon tekemää ja Matti Ylä-Outisen, Nina Simolan ja Markku Huopaisen kannattamaa vastaehdotusta, äänestävät "ei". Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Äänestys suoritettiin nimenhuudon mukaan. Äänten jakautuminen jaa-ääniä ei-ääniä yhteensä 2 kpl 5 kpl 7 kpl. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen 5-2 Hannu Revon tekemän vastaehdotuksen hyväksi. Lautakunta hyväksyi investointiohjelmaan tehtävät muutokset vuodelle 2014 Hannu Revon ehdotuksen mukaisesti: lisätään Kannuskosken koululle euron määräraha lämmitysjärjestelmän uusimiseen lisätään Kirkonkylän koululle euron määräraha myöhemmin erikseen sovittaviin toimenpiteisiin muutetaan torin toteuttamisen määrärahaksi euroa. Muilta osin lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen mukaan lukien latukoneen lavetin investointihankinnan siirtämisen vuodelle Liitteet Äänestyspöytäkirja Teklan talousarvioehdotus 2014, käyttötalousosa Teklan taloussuunnitelma Teklan henkilöstösuunnitelma Teklan investointisuunnitelma , korjattu

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 70 Lautakunnalle on tullut seuraavia asiakirjoja. 1. Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet , Valtuustoaloite, talviuintimahdollisuuden järjestäminen , Valtuustoaloite, koirapuiston perustaminen , Valtuustoaloite kunnan korjausvelan määrän sekä tu levien investointien ja niiden todellisten budjettihintojen selvittämisestä. Khall on hyväksynyt yksimielisesti teknisen lautakunnan päätökset tal vi uinti mah dol li suu den järjestämisestä ja koirapuiston perustamisesta sekä äänes tyk sen jälkeen lautakunnan päätöksen koskien korjausvelan ja in vestoin tien budjettihintojen selvittämistä , Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sam mu tus ve si suun nitel ma, lausunto. Khall esittää lausuntonaan, ettei Luumäen kunnalla ole huomautettavaa E-K pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelmasta , Sopimus vesilaitoksen maksuista, Lindström Oy. Khall on hyväksynyt Luumäen kunnan ja Lindström Oy:n välillä laaditun sopi muk sen vesilaitoksen mahdollisten lisäliittymismaksujen sekä puhtaan ve den käyttömaksun alentamisesta. Käyttömaksua alennetaan koko ku lutuk sen osalta 40 %, jos vuosikulutus ylittää m Teknisen johtajan päätökset , Pakettiauton myynti. Pakettiauton myynti-ilmoitus on julkaistu automyynnin net ti si vulla Autotalli.com. Tmi Mika Kattelus on jättänyt tarjouksen eu roa + alv. Kunnan Ford Transit 260 S -pakettiauto myydään Tmi Mika Kat te luk sel le tar jouk sen mukaisesti , Vuosilomat 2013 / Talvilomat, siivoustoimi , Vuosilomat 2013 / Talvilomat, tekninen toimisto ja varikko , Takuuaikainen vakuus, Moniurakointi Heikkilä Oy. Puukylä-Perälän kunnallistekniikan takuuaikainen vakuus 2.410,00 euroa on hyväksytty sopimuksen mukaisena. Lautakunta päättää, että asiakirjat merkitään lautakunnan tietoon saa tetuik si eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai eril lis pää tök siin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Etelä-Karjalan jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso, lausunto 300/00/2013 Tekla 71 Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen pyytää kunnilta lausuntoa jä te huollon peruspalvelutason määrittelyä koskevasta luonnoksesta. Pe rus pal ve lu ta so luon nok ses sa päi vi te tään nykyinen, voimassa oleva pe rus pal ve lu ta so pää tös kestämään vuo teen 2016 saakka. Etelä-Karjalan jä te huol to vi ran omai nen tekee päi vi tys työ tä yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kans sa. Palvelutasopäätöksellä määritetään mm. seuraavat asiat: pe rus nou to alueet, aluekeräyspisteverkoston laajuus, jäteasemien määrä ja toiminnan laa tu sekä ekopisteverkoston laajuus. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Teknisen lautakunnan näkemyksen mukaan jäteasemien aukioloaikoja ei pi dä suoraan sitoa kunnan asukaslukuun vaan huomioida selkeämmin myös muita muuttujia kuten esim. kesäasukkaiden määrä. Jäteasemien aukiolossa tulee myös paremmin huomioida ns. normaalin työ ajan ulkopuolisen aukiolon määrä erityisesti lauantaiaukioloja pai nottaen. Usean kiinteistön yhteisen keräilyvälineen eli kimppa-astian käytön mää ritte lyä tulee tarkentaa erityisesti kesäasunnon ja vakituisen asunnon kimppa muo dos ta mi sen suhteen. Aluekeräyspisteverkoston osalta tulee huomioida ennen kaikkea verkoston ko ko nais toi mi vuus eli riittävä keräyspisteiden määrä ja niiden oikea sijainti. Alue ke räys pis tei den keräysastiat tulee vaihtaa esim. syväkeräysastioihin. Ekopisteverkoston laajuus tulee esittää luonnoksessa yksilöidysti eikä ainoas taan strategiaan viitaten. Liitteet ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lausuntopyyntö, Jätehuollon laatu ja peruspalvelutaso Palvelutaso, luonnos

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Linnalantie 33 PL TAAVETTI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C Postiosoite: PL KOUVOLA Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jarkko Hirvikallio. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 101 Koululautakunta Aika 11.11.2015 klo 18:03-19:00 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102

Sivu 41 Rakennuslupa, Ilves Arja 98 42 Rakennuslupa, Kiinteistö Oy Taavetin Linnalantie 100 43 Ilmoitusasiat 102 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 96 Ympäristölautakunta Aika Torstai 11.12.2014 klo 18:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18

Sivu 10 Strategia Vapaa-aikalautakunta Taavetin linnoituksen frisbeegolf-rata projekti 18 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Vapaa-aikalautakunta Aika 11.02.2016 klo 18:00-19:06 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot