FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1196 KuntaSuomi 2004 : paikallisyhdistystutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD1196 Finnish Local Government 2004 : Non-Governmental Organizations 1996 If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 Perustiedot: 1a. Yhdistyksen/järjestön nimi: 1b. Osoitetiedot: 1c. Onko yhdistyksenne rekisteröity yhdistys (ry)? Kunta, jossa yhdistyksenne toimii: 3. Mikä on yhdistyksenne ensisijainen toiminta-alue? 1 Kunnan- tai kaupunginosa 2 Koko kunnan alue 3 Useiden kuntien alue 4. Perustamisvuosi: 5. Millä seuraavista toiminta-alueista yhdistyksenne toimii? Rastittakaa tarvittaessa useampia vaihtoehtoja. 1 Kulttuuritoiminta 7 Hyväntekeväisyystoiminta 2 Liikunta- ja urheilutoiminta 8 Kunnanosatoiminta / kylätoiminta 3 Nuorisotyö 9 Elinkeinoelämä 4 Kasvatus ja koulutus 10 Palkansaajakenttä 5 Sosiaali- tai hoitotyö 11 Maatalous 6 Ympäristökysymykset 12 Muu Järjestölliset voimavarat: 6. Ovatko yhdistyksenne jäsenet 1 Yksityisiä henkilöitä (henkilöjäsen) 2 Yhteisöjä 3 Yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä

3 7. Mikä oli yhdistyksenne henkilöjäsenten lukumäärä vuoden 1995 lopussa? Mikäli yhdistyksenne perii jäsenmaksuja, huomioikaa vain maksaneet jäsenet. henkilöä 8. Arvioikaa kymmenen prosentin tarkkuudella yhdistyksenne henkilöjäsenten sukupuoli-, ikä- ja koulutusjakauma vuoden 1995 lopussa. 1. Miehiä % 2. Naisia % 3. Alle 18-vuotiaita % vuotiaita % 5. Yli 65-vuotiaita % 6. Akateemisen loppututkinnon suorittaneita % 7. Jäsenrakenne ei ole tiedossa 9. Ovatko yhdistyksenne yhteisöjäsenet A) 1. Kannatus/tukijäseniä 2. Äänivaltaisia jäseniä B) 3. Yrityksiä 4. Yhdistyksiä 5. Muita Mitä? 6. Yhdistyksessämme on vain henkilöjäseniä 10. Kuinka yhdistyksenne jäsenten määrä on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana muuttunut? Mikäli yhdistyksenne perii jäsenmaksuja, huomioikaa vain maksaneet jäsenet. 1 Jäsenmäärä on vähentynyt 2 Jäsenmäärä on pysynyt ennallaan 3 Jäsenmäärä on lisääntynyt 11. Kuinka suuri osa yhdistyksenne jäsenistä osallistuu aktiivisesti yhdistyksenne toimintaan? 1 Alle 1/4 2 Vähintään 1/4 3 Vähintään ½ 4 Vähintään 3/4 5 Käytännöllisesti katsoen kaikki

4 12. Kuinka monta palkattua päätoimista ja/tai sivutoimista henkilöä on yhdistyksenne palveluksessa tällä hetkellä? 1. Päätoimisia henkilöä 2. Sivutoimisia henkilöä 13. Kun ajattelette yhdistyksessänne tehtävää työtä kokonaisuudessaan, niin missä suhteessa arvioitte työmäärän jakautuvan eri työntekijäryhmien kesken? 1. Palkatut toimihenkilöt 2. Palkkioperusteiset toimihenkilöt 3. Vapaaehtoiset yhdistysaktiivit Työmäärä% Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus: 14a. Seuraavassa luetellaan joukko menettelytapoja, joiden avulla yhdistysten johto tavallisesti välittää tietoa toiminnastaan jäsenkunnalle. Kuinka usein yhdistyksenne käyttää seuraavia tiedotusmenettelyjä? Harvemmin Vähintään Vähintään kuin kerran Vähintään kerran kerran Vähintään vuodessa/ kerran puolessa kolmessa kerran ei koskaan vuodessa vuodessa kuukaudessa kuukaudessa Jäsenkirje/yleiskirje 2. Oman lehden julkaiseminen 3. Tiedottaminen kattojärjestön lehdessä 4. Tiedottaminen muussa lehdessä 5. Puhelimitse tapahtuva tiedottaminen 14b. Onko yhdistyksellänne internet-kotisivu? Onko yhdistyksenne johdon taholta pyritty selvittämään jäsenten käsityksiä yhdistyksen toiminnasta muulla tavoin kuin yhdistyksen yleisissä kokouksissa? 1 2, millä tavoin?

5 16. Onko yhdistyksenne viimeksi kuluneen vuoden aikana pyrkinyt lisäämään jäsenistön aktiivisuutta jollakin seuraavista keinoista? 1. Järjestämällä koulutustilaisuuksia: kertaa 2. Järjestämällä viihteellisiä tilaisuuksia: kertaa 3. Järjestämällä keskustelutilaisuuksia jäsenistöä kiinnostavista aiheista: kertaa 4. Yhteiset retket tai matkat: kertaa 5. Hankkimalla alennuksia maksullisista tuotteista 6. Tarjoamalla ilmaiseksi tai alennettuun hintaan yhdistyksen itse tuottamia palveluja 7. Tiedotuskampanja 8. Jäsentenhankintakampanja 9. Muulla tavalla, millä? 17. Kuinka monta kertaa yhdistyksessänne pidettiin vuoden 1995 aikana 1. Yleiskokouksia/jäsenkokouksia kpl 2. Johtokunnan/hallituksen kokouksia kpl 18. Toimiko vuonna 1995 yhdistyksenne johtokunnan/hallituksen apuna 1. Johtokunnan/hallituksen jaostoja ja/tai työvaliokuntia kpl 2. Toimikuntia tai työryhmiä kpl 3. Toiminnallisesti erikoistuneita ryhmiä tai (ala)osastoja kpl 19. Mikä oli yhdistyksen johtokunnan/hallituksen varsinaisten jäsenten määrä vuonna 1995? henkilöä 20. Kuinka moni yhdistyksenne toimihenkilö tai luottamushenkilöjohtoon (hallitus/johtokunta) kuuluva henkilö toimii 1. Kunnanvaltuuston jäsenenä henkilöä 2. Kunnanhallituksen jäsenenä henkilöä 3. Kunnallisen lautakunnan tai johtokunnan jäsenenä henkilöä 4. Kunnan johtavana viranhaltijana henkilöä 5. Oman yhdistyksen piiri- tai valtakunnantason luottamustehtävässä henkilöä

6 Järjestöllinen yhteistyö: 21. Kuuluuko yhdistyksenne jäsen- tai alayhdistyksenä johonkin valtakunnalliseen keskus/kattojärjestöön? 1 2, mihin? 22. Onko yhdistyksenne osallistunut yhteistyöjärjestelyyn muiden yhdistysten kanssa (esimerkiksi yhdistysjohdon neuvotteluihin / tapaamisiin)? 1. Yksittäiskysymyksissä 2. Toistuvasti tai säännöllisesti, minkä yhdistysten? 3. Yhdistyksemme on jäsenenä kunnassa toimivassa toisessa yhdistyksessä, missä? 23a. Onko yhdistyksenne harjoittanut yhteistyötä jonkin tai joidenkin kunnassa toimivien puolueryhmien kanssa? 1 2, minkä puolueiden? 23b. Jos yhdistyksenne on harjoittanut yhteistyötä kunnassa toimivan puolueen/toimivien puolueryhmien kanssa, niin kertokaa lyhyesti, millä tavoin yhteistoimintaa on harjoitettu. Yhdistyksen talous: 24. Kuinka suuret olivat vuoden 1995 tilinpäätöksen mukaan yhdistyksenne 1. Kokonaismenot mk 2. Käyttömenot mk

7 25a. Saiko yhdistyksenne tuloja seuraavista lähteistä vuonna 1995? 1. Jäsenmaksut 2. Pääsymaksut 3. Lahjoitukset yksityishenkilöiltä 4. Lahjoitukset yrityksiltä 5. Avustukset rahastoilta tai säätiöiltä 6. Avustukset valtiolta 7. Avustukset kunnalta/kuntainliitolta 8. Tavaroiden/palveluiden myynnistä saadut tulot 9. Avustukset tai siirrot keskusjärjestöltä tai piiriltä 10. Omat yritystuotot 11. Pääomatuotot 12. Muut tulot 25b. Merkitkää yllä numeroiduista tulolähteistä kolme tärkeintä vuoden 1995 osalta Onko yhdistyksenne omistuksessa/hallinnassa jokin seuraavista? 1. Osakeyhtiö 2. Säätiö 3. Muu palveluja tuottava laitos 4. Oma toimintatila/huoneisto 5. Muita kiinteistöjä/osakkeita/maaomaisuutta,, omistus yhdessä yksin- ole muiden kanssa omistus Saiko yhdistyksenne mahdollisesti ilmaiseksi tai käypää arvoa alemmalla hinnalla käyttöönsä toimintatiloja joiltakin seuraavilta yhteisöiltä? 1. Kunnalta 2. Valtion viranomaisilta 3. Muilta yhteisöiltä tai yhdistyksiltä 4. Yrityksiltä 5. Muilta yksityisiltä 6. Omalta kattojärjestöltä

8 Yhdistyksen ja kunnan suhde: 28a. Koetteko yhdistyksenne olevan ensisijaisesti 1 Aatteellinen yhdistys 2 Edunvalvontayhdistys 3 Sekä aatteellinen että edunvalvontayhdistys 4 En osaa sanoa 28b. Yhdistyksen toiminta tähtää yleensä jonkin tavoitteen edistämiseen tai joidenkin päämäärien saavuttamiseen. Arvioikaa asteikolla 1-5, miten tärkeäksi arvioitte seuraavat pyrkimykset yhdistyksenne toiminnassa? lainkaan tärkeänä Hyvin tärkeänä 1. Aatteelliset pyrkimykset Kanssaihmisten auttaminen Sivistykselliset tavoitteet Aineellinen edunvalvonta Yhdessäolon tärkeys Oman ryhmän edun ajaminen Jäsenten henkinen hyvinvointi Yhdistyksen ajatusmaailman sisällyttäminen yhteiskuntapolitiikkaan yleensä Kunnan päätöksentekoon voidaan vaikuttaa monella tavalla. Onko yhdistyksenne käyttänyt seuraavia vaikuttamistapoja/kanavia vaikuttaessaan kuntanne päätöksentekoon? 1. Asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun 2. Epävirallisten neuvottelujen käyminen 3. Nimien kerääminen kunnalle osoitettuun vetoomukseen 4. Yhteydenotto esittelevään kunnan viranhaltijaan 5. Kääntyminen puolueen kunnallisjärjestön puoleen 6. Virallisten aloitteiden tekeminen 7. Osallistuminen mielenosoituksiin 8. Asian valmistelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen 9. Tiedon jakaminen asiasta kiinnostuneille kuntalaisryhmille 10 Valituksen ja/tai oikaisuvaatimuksen tekeminen tai esittäminen 11. Toisten järjestöjen/yhdistysten käännyttäminen asian puolelle 12. Kääntyminen valtion viranomaisten puoleen 13. Suunnitteluryhmiin osallistuminen 14. Yksittäisten luottamushenkilöiden käyttö vaikuttamisen välineenä

9 30a. Miten moneen eri kysymykseen yhdistyksenne pyrkii vuosittain vaikuttamaan kuntanne päätöksenteossa? Arvioikaa asteikolla 1-5. Yhdistyksemme Vain Hyvin ei ole pyrkinyt joihinkin moneen vaikuttamaan kysymyksiin kysymykseen b. Arvioikaa myös miten tuloksellisia vaikuttamispyrkimyksenne suhteessa kuntaan ovat olleet asteikolla 1-5. Yhdistyksemme ei ole juurikaan Hyvin pyrkinyt vaikuttamaan tuloksellista tuloksellista Kun ajattelette järjestökenttää kunnassanne, mikä mielikuva Teille on syntynyt eri järjestöjen pyrkimyksistä vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Arvioikaa, (A) miten moneen kysymykseen järjestöt pyrkivät vaikuttamaan ja (B) näiden vaikuttamispyrkimysten tuloksellisuutta. Vastatkaa sekä A että B kohtiin. Vaikuttamispyrkimysten (A) Laajuus (B) Tuloksellisuus Vain Hyvin joihinkin moneen juurikaan Hyvin kysymyksiin kysymykseen tuloksellista tuloksellista 1. Henkilöstöjärjestöt Elinkeinoelämän järjestöt Kylä/kunnanosayhdistykset Urheilu/liikuntajärjestöt Eläkeläisjärjestöt Vapaaehtoisjärjestöt Nuorisojärjestöt Ympäristöjärjestöt Maatalouden järjestöt Kulttuurijärjestöt Eri osapuolten välillä saattaa esiintyä erimielisyyksiä. Missä määrin koette, että esiintyy erimielisyyksiä Hyvin lainkaan paljon 1. Yhdistyksenne ja kunnan välillä Yhdistyksenne ja muun yhdistyksen/muiden yhdistysten välillä Yhdistyksenne sisällä Onko yhdistyksenne toiminut yhteistyössä jonkin muun kunnassa toimivan yhdistyksen/toimivien yhdistyksien kanssa vaikuttaakseen kunnan toimielimien päätöksiin? 1 2, minkä?

10 34. Jos yhdistyksenne on ollut vuorovaikutuksessa kunnan viranomaisten kanssa, onko aloitteen tekijänä tavallisimmin ollut 1 Kunnallinen viranomainen 2 Yhdistyksenne 3 Molemmat yhtä usein 4 Emme ole olleet vuorovaikutuksessa kunnan viranomaisten kanssa 35. Onko yhdistyksenne joutunut viime vuosien aikana puuttumaan sellaisiin kunnan päätöksiin, jotka ovat olleet haitallisia tai vahingollisia yhdistyksenne tavoitteiden kannalta? 1 2, millä tavoin? 36. Kunnan ja järjestökentän välillä esiintyy usein myös järjestäytynyttä vuorovaikutusta. Onko yhdistyksenne osallistunut seuraavanlaiseen yhteistyöhön kunnan kanssa? 1. Vastannut kunnan lausuntopyyntöihin 2. Osallistunut kunnan järjestämään tiedotustilaisuuteen 3. Osallistunut kunnan järjestämään neuvottelutilaisuuteen 4. Jäsenyys kunnan perustamassa neuvottelu- tai suunnitteluelimessä 5. Osallistunut omalla panoksellaan kunnan järjestämiin tilaisuuksiin (esim. juhlat, markkinat jne) 6. Suorittanut tehtäviä kunnan aloitteesta (toiminut tilaisuuksien järjestäjänä jne.) 37. Toimiiko yhdistyksenne kunnan tai jonkin kunnallisen laitoksen/palveluyksikön yhteydessä? (Esim. henkilöstöjärjestöt, vanhempainyhdistykset, kunnan toiminnan tukiyhdistykset jne.) 1 2, minkä? Kunnallisvaalit: 38. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yhdistyksenne suhtautumista vuoden 1996 kunnallisvaalien kampanjointiin? 1 Yhdistyksemme tukee kaikkia ehdokkaana olevia jäseniään 2 Yhdistyksemme tukee tiettyä ehdokasta/tiettyjä ehdokkaita 3 Yhdistyksemme ei millään tavalla osallistu vaalityöhön 4 En osaa sanoa

11 39. Jos yhdistyksenne osallistuu vuoden 1996 kunnallisvaalien kampanjointiin, onko todennäköistä, että yhdistyksenne osallistuu ehdokkaansa/ehdokkaidensa vaalikampanjaan seuraavilla tavoilla? 1. Antamalla rahallista kampanjatukea 2. Informoimalla jäsenistöä siitä, ketkä ovat yhdistykselle myönteisiä ehdokkaita 3. Antamalla mainostilaa omissa julkaisuissa tai kiertokirjeissä 4. Hoitamalla vaalimainosten jakelua 5. Järjestämällä vaalitilaisuuksia yhdistykselle myönteiseksi koetuille ehdokkaille 6. Sitouttamalla yhdistyksen tukema ehdokas yhdistyksen tavoitteisiin 7. Muuten Miten? 40. Onko yhdistyksenne puoleen käännytty kampanjatuen saamiseksi vuoden 1996 kunnallisvaaleja varten? 1. Puolueelle tai valitsijayhdistykselle 2. Yhdistykseenne kuulumattomalle ehdokkaalle 3. Yhdistykseenne kuuluvalle ehdokkaalle 41. Mainitkaa kolme yhdistyksenne kannalta keskeistä kunnallispoliittista kysymystä vuoden 1996 kunnallisvaaleissa Järjestöjen palvelutuotanto: 42. Onko yhdistyksenne kunnan kanssa yhteistyösuhteessa palvelutuotannon alalla seuraavilla tavoilla (esim. päiväkodin ylläpito, liikuntatilojen hoito jne.)? 1. Kunta antaa palvelujen suorittamista varten toiminta-avustusta 2. Kunta ostaa yhdistyksen palveluja 43. Julkisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan muutamia kuntien nykyisin tuottamia palveluja voitaisiin siirtää joko kokonaan tai nykyistä enemmän kunnassa toimivien yhdistysten hoidettaviksi. Onko yhdistyksenne halukas tuottamaan oman toimialansa palveluja kunnalle? Jos on niin, mitä nämä palvelut voisivat olla?

12 Asenneväittämiä koskien järjestöjä/yhdistyksiä yleensä: 44. Mitä mieltä olette henkilökohtaisesti seuraavista väittämistä järjestöjen ja viranomaisten suhteista yleensä (ei välttämättä oman yhdistyksenne näkökulmasta)? 1. Järjestöjen toiminta Suomessa on liiaksi erilaisten sääntöjen sitomaa 2. Julkisia palveluja voitaisiin luovuttaa järjestöjen hoidettavaksi kunnan tuella 3. Vapaaehtoisjärjestöt eivät kykene innostamaan ihmisiä antamaan omaa panostaan 4. Kunnallispolitiikka kahlitsee nykyisin liian paljon vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa 5. Järjestöjen keskinäinen kyräily on muodostunut hyvän toiminnan esteeksi 6. Järjestöjen tehokas toiminta voi perustua vain siihen, että niillä on käytettävissä riittävästi palkattua työvoimaa 7. Järjestöjen ulkopuolista varainhankintaa tulisi helpottaa 8. Ammattimaisuuden lisääntyminen vierottaa tavalliset kansalaiset järjestöjen toiminnasta 9. Kuntien tulisi antaa järjestöille nykyistä paljon enemmän taloudellista tukea 10. Ilman puoluekytkentöjä järjestöt eivät pysty edistämään tavoitteitaan 11. Viranomaisilla on liian paljon valtaa vaikuttaa järjestöjen toimintaan 12. Vapaaehtoinen järjestötyö ei sovi aikamme kiireisille ihmisille 13. Vapaaehtoistyö on yhä enemmän pienen järjestöammattilaisryhmän käsissä 14. Vapaaehtoistyö ja järjestötoiminta ei voi koskaan korvata julkisia palveluja 15. Järjestöjen johtotehtäviin on nykyisin vaikea saada asiansa osaavia ihmisiä 16. Järjestöjen nykyinen verokohtelu on liian ankaraa 17. Järjestöjen toiminnasta määrää vain pieni aktiiviryhmä 18. Ihanteellisuus vapaaehtoistoiminnasta häviää julkisen tuen kasvun myötä 19. Ilman järjestöjen aktiivista panosta kunnat eivät selviydy niille kuuluvista tehtävistä 20. Järjestötyö elää maassamme lopun aikoja 21. Järjestöjen osallistuminen palvelutuotantoon on omiaan lisäämään ihmisten välistä epätasa-arvoa 22. Kuntien järjestöille jakamat avustukset menevät liiaksi puoluepoliittisten perusteiden mukaan 23. Julkiset säästöt voidaan saavuttaa siirtämällä palvelutuotantoa järjestöjen hoidettavaksi 24. Usein järjestöjen sisäisen demokratian laita on vähän niin ja näin 25.. Järjestökenttää leimaavat turhat päällekäisyydet Täysin Jokseenkin En Jokseenkin Täysin eri eri osaa samaa samaa mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä 3 4 5

13 45. Mitkä koette olevan yhdistyksenne toiminnan suurimmat esteet? Tiedot vastaajasta: 46. Asemanne yhdistyksessä 1 Yhdistyksen puheenjohtaja 2 Yhdistyksen sihteeri 3 Yhdistyksen muu luottamushenkilö 4 Yhdistyksen palkattu toimihenkilö 5 Muu, mikä? 47. Sukupuoli: 1 Mies 2 Nainen 48. Syntymävuotenne: 49. Kuinka monessa yhdistyksessä Teillä on luottamustehtäviä (mukaan lukien yhdistys, jonka edustajana olette vastanneet)? lkm

14 LOPUKSI VOITTE ESITTÄÄ MIELIPITEENNE KYSELYSTÄ JA SIINÄ ESITETYISTÄ KYSYMYKSISTÄ KIITÄMME VASTAUKSESTANNE!

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Katri Niskala, Jari Tuukkanen

Katri Niskala, Jari Tuukkanen Katri Niskala, Jari Tuukkanen Selvitys asukkaiden toiveista ja ajatuksista asumisen sisältöpalvelujen kehittämiseksi Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnot JNP ry Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot