HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36"

Transkriptio

1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta AIKA klo 18:30-19:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Kivivaara- Peuravaara tuulivoimapuiston osayleiskaava Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Otsotuuli Oy 23 Prokon Lumivaara - tuulipuiston osayleiskaava Kalliojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus 25 Ukkohallan ydinalue, Saunamaan asemakaava muutos ja laajennus 26 Kirkonkylän asemakaavan muutos, Iston koulun alue Hietalahden ranta-asemakaavan muutos Kaavoituskatsaus Kaavoitusmaksut ja niiden perimistapa Irtisanoutuminen putkimiehen toimesta, Erkki Kyllönen Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset 33 Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset 34 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA klo 18:30-19:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Keränen Taisto 18:30-19:25 puheenjohtaja Heikkinen Jouni 18:30-19:25 Varapuheenjohtaja Heikkinen Asta 18:30-19:25 jäsen Heikkinen Helena 18:30-19:25 Jäsen Heinonen Juhani 18:30-19:25 Jäsen Kemppainen Matti 18:51-19:25 kh:n pj. Tolonen Jussi 18:30-19:25 kh:n ed. Kuvaja Raimo 18:30-19:25 esittelijä/sihteeri Oikarinen Ulla-Maija 18:30-19:18 aluearkkitehti POISSA Juntunen Maija Jäsen Moilanen Juhani Jäsen Heikkinen Raimo kunnanrakennusm estari Kovalainen Jaana palveluesimies Heikkinen Anja asuntosihteeri Kemppainen Juha varajäsen Hakala Esa varajäsen Heikkinen Tarmo varajäsen Kemppainen Tyyne varajäsen Helenius Anssi varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Taisto Keränen Puheenjohtaja Raimo Kuvaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Hyrynsalmi Asta Heikkinen tarkastanut etänä Helena Heikkinen tarkastanut etänä

3 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävän perjantaina osaston aukioloajan. Raimo Kuvaja

4 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMP 19 Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ympäristölautakunnan jäsenille Ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Ympäristölautakunta toteaa kokouksen lailli sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMP 20 Ympäristölautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa läsnä ollutta ympäristölautakunnan jäsentä. Ympäristölautakunnan pöytäkirja tarkastetaan etänä siten, että pöytäkirja lähetetään sähköpostin liitteenä niille henkilöille, joilla on sähköpostiosoite. Pöytäkirjan tarkastajat ilmoittavat sähköisesti joko hyväksyvänsä pöytäkirjan sellaisenaan tai esittävät korjauksensa pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajien etähyväksymiset liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajilta, joilla ei ole sähköpostia, otetaan tarkastusmerkintä paperiseen pöytäkirjaan. Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kullakin kerralla kaksi läsnä olevaa lautakun nan jäsentä tai varajäsentä, sekä heille varajäsenet. Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa jonkin asian osalta heti kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan sukuniemen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Maija Juntunen ja Juhani Moilanen, varalla Asta Heikkinen ja Helena Heikkinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asta Heikkinen ja Helena Heikkinen, varalle Jouni Heikkinen ja Juhani Heinonen.

6 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kivivaara- Peuravaara tuulivoimapuiston osayleiskaava YMP 52 Metsähallituksen esityksestä Hyrynsalmen kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Kivivaara - Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien Kivivaara - Peuravaaran alueelle. Osayleiskaava - alue käsittää Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien aluetta noin 99 km², josta Hyrynsalmen kunnan alueella sijaitsee noin 65 km². Alueelle suunniteltava tuulivoimapuisto koostuu 39 tuulivoimalasta, sekä yhdeksästä Hyrynsalmen kunnan alueelle sijoittuvasta reserviluontoisesta voimalasta. Voimaloista 17 sijoittuu Hyrynsalmen kunnan alueelle. Näiden lisäksi suunnitelmaan sisältyy kaksi sähköaseman rakennuspaikkaa, joista toinen sijoittuu Hyrynsalmen kunnan alueelle, sekä tarvittavat sähkölinjat ja tiet. Yleiskaavaluonnos, sekä kaavaselostus oheismateriaalina. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Kuvaja, puh Ympäristölautakunta hyväksyy Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen valmisteluvaiheen nähtävillepanoa varten Hyrynsalmen kunnan alueen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukaisesti. YMP 102 Kivivaara - Peuravaara tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos pidettiin nähtävillä Kaavanlaatijan vastaanotto pidettiin Kaavaluonnoksesta saatiin 9 lausuntoa ja Suomussalmen puolella kaksi mielipidettä. Saadun palutteen perusteella sekä YVA-selostuksesta annetun lausunnon perusteella on laadittu päivätty osayleiskaavaehdotus. Kaavaehdotuksessa on tuulivoimaloiden määrää tarkistettu siten, että kokonaismäärä on yhteensä 33, joista Hyrynsalmella on 11 voimalaa. Lisäksi kaavassa esitetään Hyrynsalmen puolelle 9 tuulivoimalaa, joiden toteuttamista harkitaan myöhemmässä vaiheessa suunnittelutarveratkaisun perusteella. Osayleiskaavaehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.

7 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Oheismateriaalina kaavaehdotuskartta sekä kaavaselostus. Lisätietoja asiasta antavat aluearkkitehti p ja rakennustarkastaja p Ympäristölautakunta hyväksyy Kivivaara-Peuravaaran tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Ulla-Maija Oikarinen poistui päätöksen teon jälkeen kokouksesta klo YMP 21 Osayleiskaavaehdotus pidettiin nähtävänä Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa sekä 2 muistutusta Hyrynsalmelta ja 2 muistutusta Suomussalmelta. Oheisaineistona on laaditut vastineet sekä pienennös tarkistetusta kaavaehdotuksesta. Kaavaselostus ja liiteaineistoa on mahdollista saada sähköpostitse tai tulostettuna. Lisätietoja: aluearkkitehti, puh Ympäristölautakunta hyväksyy Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan sekä lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet ja esittää kaavan edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

8 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava, Otsotuuli Oy 227/00.001/2013 KH 127 UPM-Kymmene Oyj on tehnyt kaavoitusaloitteen Hy rynsal men kunnalle osayleiskaavan laatimisesta Iso Tuomivaaran tuu lipuis toa varten. Kirje on esityslistan oheisliitteenä. UPM-Kymmene Oyj suunnittelee yhdessä Element Powerin kanssa tuu li puis ton rakentamista Hyrynsalmen Ison Tuomivaaran alueelle. Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen suunnittelu on aloitettu kat taval la esiselvityksellä, joka valmistui vuodenvaihteessa. Alustavien suun ni tel mien mukaan alueelle rakennettaisiin 8 voimalaa käsittävä tuu li puis to. Kainuun ELY:n laatiman päätöksen mukaisesti Ison Tuomi vaa ran tuulipuistohankkeeseen ei ole tarpeen soveltaa ym pä ris tövai ku tus ten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ar vioin ti menet te lyä. Alustavana tavoitteena on, että kaavan laatiminen aloi tettai siin kesällä 2013 ja se olisi valmis kunnanvaltuuston hy väk syt täväk si vuoden 2014 aikana. UPM-Kymmene Oyj esittää, että kunta käynnistää oi keus vai kut teisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n ja 77 :n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myön tää yleiskaavan perusteella. UPM-Kymmene - Element Power yh teis yri tys vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan, sel vi tys ten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuulutus- yms. kuluis ta. Lisäksi UPM-Kymmene Oyj esittää, että kunta vastaisi omista hal lin nol li sis ta kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liit ty vis sä lakisääteisissä tehtävissä. UPM-Kymmene Oyj esittää myös kunnalle kaavoitussopimuksen laatimista. Kaavan laatijaksi esitetään Pöyry Finland Oy:tä. Pöyryllä on laaja ko ke mus energiantuotantoon liittyvistä selvityksistä ja suun nit te luteh tä vis tä, ympäristövaikutusten arvioinneista ja kaa voi tus me net telyis tä. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää käynnistää oikeusvaikutteisen osa yleis kaavan laatimisen Hyrynsalmen kunnan Ison Tuomivaaran alueelle tuuli puis ton toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijaksi Pöyry Finland Oy:n. Edelleen kunnanhallitus päättää, että kaavan laatimisesta

9 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta tehdään kaavoitussopimus. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. YMP 82 Otsotuuli Oy suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Iso Tuomivaaran alueelle Hyrynsalmen kuntaan. Yhtiö on UPM-Kymmene Oyj:n ja Element Powerin omistama tuulivoimakehitysyhtiö. Hankealue sijaitsee noin 13 km Hyrynsalmen keskustasta luoteeseen ja 2 km pohjoiseen Ukkohallan matkailukeskuksesta. Alue on UPM-Kymmenen omistamalla maalla. Hankealue on kokonaisuudessaan 276 ha laajuinen ja suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoitustyön aikana. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuisto käsittäisi 6-8 tuulivoimalaa, joiden yksikkötehot olisivat noin 2-5 MW. Tuulivoimalan roottorin läpimitta olisi maksimissaan 130 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 205 metriä. Kaavoituksen käynnistymisestä pidetään yleiosötilaisuus joulukuun alussa yhdessä Lumivaaran tuulipuistohankkeen kaavoituksen ja YVA-menettelyn kanssa. Kaavan laatijana toimii Pöyry Finland Oy, jossa projektipäällikkönä on Liisa Märijärvi-Vanhanen. Oheisaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Ympäristölautakunta saattaa vireille Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavan (Otsotuuli Oy) ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman koko suunnitteluprosessin ajaksi. MAANKTK 8 Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnoksessa esitetään hankealueelle 8 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 205 metriä. Sähkönsiirtoa varten tuulipuisto liitetään voimajohdolla (ilmajohto) sähköverkkoon joko suoraan Seitenoikea-Puolanka 110 kv ilmajohtoon tai Seitenoikean sähköasemalle. Kaavoitukseen liittyen on laadittu linnusto- ja luontoselvitykset, varjostus- ja vilkkumismallinnus, melumallinnus,

10 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta näkemäalueanalyysi, maisemaselvitys ja havainnollistaminen valokuvasovittein, arkeologinen inventointi, voimajohtoreitin luontoselvitys, vaikutukset porotalouteen -selvitys sekä sosiaalisten vaikutusten arviointi (asukaskysely, pienryhmätyöskentely ja haastattelut). Kaavasta on jäjestetty yleisötilaisuus ja viranomaisten työneuvottelu Oheisaineistona osayleiskaavaluonnoksen selostuksen tiivistelmä ja kaavakartta. Muuta aineistoa toimitetaan pyydettäessä sähköpostitse tai tulosteina. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh , Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää, että ympäristölautakunta asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. Maankäyttötoimikunta esittää tuulivoimahankkeen vaikutusten selvittämistä matkailuelinkeinoon, lähinnä Ukkohallan suhteen. YMP 22 Oheisaineistona päivätty Iso Tuomivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaavaluonnos. Muuta aineistoa toimitetaan pyydettäessä sähköpostitse tai tulostettuna. Lisätietoja: aluearkkitehti, puh Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen. Matti Kemppainen saapui kokoukseen klo 18:51 tämän asian käsittelyn aikana.

11 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Prokon Lumivaara - tuulipuiston osayleiskaava 231/00.001/2013 KH 129 Prokon Wind Energy Finland Oy on tehnyt Hyrynsalmen kun nal le kaavoitusaloitteen Lumivaaran osayleiskaavan laa ti mi sesta. Aloite on esityslistan oheisliitteenä. Kaavoitusaloite on tehty liitteessä rajatulle alueelle, jolla yhtiö on solmi nut maanomistajien kanssa sopimuksia maan käytöstä ja vuokraa mi ses ta tuulivoimatuotantoa varten yli 2/3 kattavalta alueelta. Suun nit te lu alue tarkentuu osayleiskaavaprosessin kuluessa. Suunnitelma sisältää 8 voimalan tuulivoimapuiston. Suunniteltujen voi ma loi den kokonaiskorkeus on 200 m (napakorkeus 142 m, root torin säde 58 m). Kainuun ELY:n laatiman päätöksen mukaisesti Lu mi vaaran tuulipuistohankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arvioin ti me net te lys tä annetun lain mukaista arviointimenettelyä. Ainoas taan, mikäli hankkeen viereen suunnitellusta toisesta tuu li voima hank kees ta luovutaan, arviointimenettelyä ei tarvitse soveltaa. Prokon Wind Energy Finland Oy esittää kunnalle, että kunta käynnis tää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen maankäyttö- ja ra ken nus lain 44 :n ja 77 :n mukaan siten, että voimaloiden ra kennus lu vat voidaan myöntää yleiskaavan perusteella. Prokon Wind Ener gy Finland Oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadin nan, selvitysten ja suunnitelmien kustannuksista sekä kuulutusyms. kuluista. Lisäksi esitetään, että Hyrynsalmen kunta vastaisi omis ta hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan kä sit te ly vaihei siin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä. Edelleen esitetään asiaa kos ke van kaavoitussopimuksen laatimista. Prokon Wind Energy Finland Oy esittää kunnalle, että se hyväksyisi Lu mi vaa ran tuulipuiston osayleiskaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää käynnistää oikeusvaikutteisen osa yleis kaavan laatimisen Lumivaaran alueelle tuulipuiston toteuttamiseksi. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n. Edelleen kunnanhallitus päättää, että kaavan laatimisesta tehdään kaavoitussopimus.

12 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. MAANKTK 17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on oheisliitteenä. Hankkeesta on käynnissä samaan aikaan ympäristövaikutusten arviointimenettely ja OAS asetetaan nähtäville huhtikuussa samaan aikaan YVA-ohjelman aineiston kanssa. Tuulivoimahankkeesta järjestetään yleisötilaisuus. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle kaavoituksen vireille saattamista. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. YMP 23 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

13 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kalliojärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus MAANKTK 14 Maanomistajat ovat esittäneet, että Hyrynsalmen kunta saattaisi vireil le ranta-asemakaavan seuraavien tilojen rantavyöhykkeille Kal liojär vel lä: Väisälä 52:4 ( ), UPM-Kymmene Oyj Kivenkuve 31:3, Raili ja Matti Kinnunen Sääskenkolo 31:5, Pekka ja Lisbeth Hannula Umpimähkä 31:6, - - Kalliotupa 31:1, Hannu ja Annikki Heikkinen Kaavan laatijana on KimmoKaava, jossa vastaavana suunnittelijana toi mii DI (maanmittaus YKS 124) Kimmo Mustonen. Maanomistajat mak sa vat kaikki kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset. Kaavoitustyön tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että yh teisran tai set matkailua palveleviin tarkoituksiin varatut korttelit muu tetaan omarantaisiksi, tavanomaisiksi kortteleiksi. Kaavan ra ken nus oikeut ta supistetaan huomattavasti ja määräykset saatetaan ajan tasal le. Kalliojärven itärannalla rakennuspaikat pysyvät ennallaan, mut ta rakennusoikeudet muutetaan nykyisen rakennusjärjestyksen mu kai sik si ja kaavamääräykset laitetaan ajan tasalle. Kimmo Mustonen on toimittanut Hyrynsalmen kunnalle oheis ai neisto na olevan päivätyn Kalliojärven ranta-asemakaavan osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman, joka on tarkoitus asettaa jul kises ti nähtäville koko suunnitteluprosessin ajaksi. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola p Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle Kal liojär ven ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen saat ta mis ta vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman aset tamis ta nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kaavan laatijaksi hyväk sy tään KimmoKaava, jossa vastaavana suunnittelijana toimii DI (maan mit taus YKS 124) Kimmo Mustonen. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyvksyi. Tapani Kemppainen poistui esteellisena kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). YMP 105 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

14 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Tapani Kemppainen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (syy: Hallintolain 28 kohta 1). YMP 11 Ranta-asemakaavan laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan pohja-aineistoksi on laadittu alueen luontoselvitykset. Muutos- ja laajennusalueen pinta-ala on n. 47,7 ha ja siihen kuuluu Kalliojärven muuntamatonta rantaviivaa yhteensä n m, joka muunnettuna on n m. Kaavaluonnoksessa on 6 korttelia ja 12 rakennuspaikkaa. Suurimmalla osalla rakennuspaikoista rakennusoikeutta on 250 k-m2 / rakennuspaikka. Kaavassa on rakennusoikeutta 2950 k-m2. Kaavaprosessiin sisältyvä osallistuminen hoidetaan neuvotteluilla, keskusteluilla ja lausuntopyynnöillä kaavoittajan ja osallisten kanssa. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevan päivätyn kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kainuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta (liikenne), Kainuun liitolta (alueidenkäyttö), Kainuun museolta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. YMP 37 Kaavaluonnoksesta on määräpäivään mennessä tullut lausunnot Kai nuun Ely-keskukselta, Kainuun museolta, Kainuun liitolta ja Pohjois-Poh jan maan Ely-keskukselta. Kaavasta ei ole jätetty kir jal li sia mie li pi tei tä. Kaavakonsultti on laa ti nut lau sun toi hin vastineet, joiden pe rus teel la on tehty muutoksia ja täydennyksiä kaa va-asia kir joi hin. Ely-kes kuk sen lau sun non vuoksi pysyvän asu mi sen tonteista (AP/RA) on luovuttu ja ton tit osoitetaan lo ma-asun to ton teik si (RA). Ra ken nus paik ko jen lu ku mää rä on pysynyt ennallaan. Rannan lä helle rakennettavien ra ken nus ten koko- ja etäisyysmääräyksiä on tar-

15 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ken nettu. Lisätietoja: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Ympäristölautakunta hyväksyy oheisaineistona olevat kaa va pa lautteen vastineet sekä päivätyt kaavaehdotusasiakirjat. Ym pä ris tö lau ta kun ta päättää asettaa ne nähtäville 30 päi vän ajak si ja pyytää viranomaislausunnot Kainuun Ely-kes kuk sel ta (ym pä ris tö), Poh jois-poh jan maan Ely-keskukselta (liikenne), Kai nuun lii tol ta (aluei den käyttö), Kainuun mu seol ta, Kainuun pe las tus lai tok sel ta ja E.ON Kai nuun Sähköverkko Oy:ltä. YMP 4 Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaava-aluetta on laajennettu, jotta vapaan rantaviivan edellytykset täyttyvät ja mitoitus ei nouse liian korkeaksi. Osalle rantarakennuspaikoista mahdollistetaan pysyvä asuminen ja lisäksi rantavyöhykkeen ulkopuolelle on osoitettu kaksi rakennuspaikkaa. Alueen laajenemisen ja muutosten vuoksi ehdotus on pidettävä uudelleen nähtävillä. Oheisaineistona kaavakarttapienennös sekä kaavaselostus. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen puh Ympäristölautakunta hyväksyy kaavaehdotusasiakirjat ja asettaa ne nähtäville 30 päivän ajaksi. Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen poistui klo YMP 24 Kaavaehdotus oli toistamiseen nähtävillä Nähtävillä oloaikana saapui kolme lausuntoa. Kainuun ELY-keskus lausui, että ranta-asemakaavan laajennuksen jokialueilla muunnetun rantaviivan muuntamisessa tulisi käyttää kerrointa 0,25, ei 0,5. Lisäksi edellytetään tarkempia selvityksiä jokivarren ranta-alueiden rakennettavuudesta. Mikäli ranta-alueet osoittautuvat heikosti rakennettaviksi, Kainuun ELY-keskus ei näe perusteltuna

16 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta rakennusoikeuden kertymistä jokivarresta. Kalliojärven itärannalla rakennusoikeuden lisäämisen vaikutuksia tulisi tarkastella. Ranta-asemakaavakarttaan ei tule muutoksia. Kaavoittajan laatimat vastineet ja kaavaselostuksen täydennykset jaetaan kokouksessa. Lisätietoja: aluearkkitehti puh Ympäristölautakunta hyväksyy kaavasta annetut vastineet ja täydennetyt asiakirjat ja esittää kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

17 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ukkohallan ydinalue, Saunamaan asemakaava muutos ja laajennus YMP 92 Talousarviossa v on hyväksytty yksityiskohtaisen maankäyttösuunnitelman laatiminen Ukkohallaan Saunamaan läheisyyteen. Kunta on hankkinut tänä vuonna maa-alueita ydinalueelta noin 6 ha Laatumaalta.Mm.yleiset paikoitusalueet eivät riitä nykyisellään keskeisten palvelupisteitten läheisyydessä samoin myös tulevan aluelämpökeskuksen rakennuspaikka tulisi ratkaista asemakaavamuutoksen yhteydessä. Tekniset palvelut yhdessä aluearkkitehti Ulla- Maija Oikarisen kanssa on valmistellut suunnittelijan valintaa. Aluearkkitehti esittää tarjousten vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä Pöyry Oy:tä kaavatyön toteuttajaksi. Liitteenä tarjousten avauspöytäkirja sekä aluearkkitehdin esitys suunnittelijan valinnaksi. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja, p ja aluearkkitehti p Ympäristölautakunta päättää; - käynnistää Ukkohallan ydinalueen Saunamaan asemakaavan muutos ja laajennustyön - valita asemakaavan laatijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Pöyry Oy:n euron hinnalla alv 0 %. - esittää naapurikiinteistöjen omistajille mahdollisuutta lähteä asemakaavaan mukaan. MAANKTK 7 Saunamaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumisja arviointisuunnitelma on valmistunut (oheisliitteenä). Esitys: Maankäyttötoimikunta määrittelee kunnan tavoitteet kaavoitukselle ja päättää, että ohjaus-/seurantaryhmänä kaavahankkeelle toimii maankäyttötoimikunta. Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle kaavoituksen saattamista vireillle sekä osallistumis- ja arvointisuunnitelman asettamista nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.

18 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. Tavoitteiksi määriteltiin mm. pysäköintialueen laajentaminen, nykyisen P-alueen madaltaminen, rakennusoikeuden lisääminen, ei lämpökeskusta ko. alueelle, Ukkohallantien liikennejärjestelyt ja rakennustapaohjeiden laatiminen. Veli-Pekka Mäkeläinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo YMP 25 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

19 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Kirkonkylän asemakaavan muutos, Iston koulun alue 372/04.043/2013 KH 200 Timo Karppinen ja Pekka Koivisto (Kaskein Marja Oy) ovat päivätyllä kirjeellään kiinnostuneet tekemään os to tarjouk sen Iston koulukiinteistöistä. Yritys tulee toimimaan metsä- ja puutarhamarjojen jalostuksessa / vä li tyk ses sä. Yrityksen tarkoituksena on majoittaa kiinteistöihin noin 350 marjanpoimijaa vuoden 2014 kesällä. Yritys on valmis jättämään ostotarjouksen Iston koulukiinteistöistä mai neen pois lukien liikuntahallin siiven. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Raimo Kuvaja p ja kehityspäällikkö Pekka Oikarinen p KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus päättää antaa teknisille palveluille / elin kei no pal veluil le tehtäväksi kiinteistön myynnin valmistelun. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi. YMP 84 Ennen varsinaista myyntiä valmistelun on lähdettävä asemakaavallisesta tarkastelusta. Voimassa olevassa asemakaavassa entinen Iston koulukeskuksen alue on korttelin 79 osalta yleisten palveluiden aluetta. Koska koulutoiminta on alueella lakannut ja on todennäköistä, ettei yleisten palveluiden rakentamistarpeita ole, on perusteltua lähteä valmistelemaan asemakaavan muutosta vastaamaan tulevaa käyttötarkoitusta. Lisäksi on huomioitava, että kortteli 79 on Kainuun maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi. Alueen kulttuurihistoriallisten arvojen luettelointiperustana ovat historialliset, rakentamishistorialliset ja maisemalliset arvot. Myös Taitolan rakennusten tuleva käyttö, mahdollinen suojelu tai purkaminen ratkaistaan suunnittelun kautta. Asemankaavan laatijana toimii aluearkkitehti. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja p Päätösehdotus kokouksessa:

20 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää käynnistää korttelin 79 asemakaavamuutoksen tekemisen. Asemakaavan laatijaksi hyväksytään aluearkkitehti. Ulla-Maija Oikarinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo MAANKTK 9 Aluearkkitehti laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka esitellään kokouksessa. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Esitys: Maankäyttötoimikunta tarkentaa kunnan tavoitteet kaavoitukselle. Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle, että kaavoitus saatetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. Kiinteistötyöryhmän tulee selvittää rakennusten tuleva käyttö. Selvitys otetaan huomioon kaavassa. YMP 26 Oheisliitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisätietoja: aluearkkitehti, puh Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

21 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Hietalahden ranta-asemakaavan muutos MAANKTK 10 Hyrynjärven ranta-alueella sijaitsee Hietalahden ranta-asemakaava, joka ohjaa lähinnä loma-asutuksen sijoittumista. Kaava on hyväksytty Maanomistajat ovat esittäneet kaavamuutoksen laatimista kortteleihin 9 ja 10. Kolmella rakennuspaikalla käyttötarkoitus muuttuu loma-asuinkäytöstä pysyvään asumiseen ja kaksi lomarakennuspaikan omistajaa on esittänyt halukkuutensa rakennusoikeuden lisäämiseen. Nykyisin rakennusoikeus on 130 k-m2. Lisäksi rakennuspaikkojen rajauksia tulee tarkistaa. Metsähallitus omistaa korttelin 8 ja on ilmaissut halukkuutensa tulla mukaan kaavamuutokseen. Matkailua palvelevalla korttelialueella 5-tien läheisyydessä ei ole ollut kysyntää. Maanomistaja esittää, että alueelle voitaisiin kaavoittaa 2-3 rantatonttia loma- tai vakituiseen asumiseen. Aluearkkitehti toimii kaavoittajana. Kaavoituskulut peritään maanomistajilta toteutuneiden kustannusten mukaan. Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa lomarakentamista. Mikäli halukkuutta vakituiseen asumiseen tulee enemmän, jouduttaneen muuttamaan yleiskaavaa. Oheisliitteenä ote alueen ranta-asemakaavasta ja toivotut muutokset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 040 Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle kaavoituksen käynnistämistä maanomistajien toiveen mukaisesti. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. Metsähallituksen kanssa tulisi neuvotella RM-alueen muuttamisesta. Maankäyttötoimikunta ei pitänyt RM-alueen muuttamista AP/RA tonteiksi hyvänä, koska Tiehallinnon levähdysalue on vieressä. YMP 27 Oheisliitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisätietoja: aluearkkitehti, puh Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

22 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Kaavoituskatsaus 2014 MAANKTK 15 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Kaavoituskatsaus oheisliitteenä. Esitys: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville. Päätös: Maankäyttötoimikunta hyväksyi. YMP 28 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

23 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta Kaavoitusmaksut ja niiden perimistapa MAANKTK 16 Kunnalla on oikeus periä kaavoituskuluja maanomistajilta. MRL 59 : Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. MRL 76 : Jos rantoja käsittelevä yleiskaava laaditaan pääasiallisesti loma-asutuksen järjestämiseksi, voidaan enintään puolet yleiskaavan laatimiskustannuksista periä maanomistajilta heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteessa. Kunta hyväksyy kaava-aluekohtaisesti perittävän maksun periaatteet ja maksun perimistavan ja -ajan. Kunta on laatinut yleis- ja asemakaavoja yksityisten maanomistajien maille. Ukkohallassa Syväjärven koillisosan asemakaavassa kaavoitusmaksu oli 1000 e/tontti. Emäjoen rantayleiskaavan muutos ja laajennus on ehdotuksena nähtävillä. Maanomistajille on ilmoitettu, että kaavoituskuluja peritään. Uusi rantarakennuspaikka on enimmillään 800 e/tontti ja käyttötarkoituksen muutos 300 e/tontti. Maksut voidaan periä heti kaavan vahvistuessa tai esimerkiksi silloin, kun kaavan mukaiselle rakennuspaikalle haetaan rakennuslupaa. Kunta tarjoaa kaavoituspalveluja yksityisille maanomistajille käytössä olevien resurssien mukaan. Aluearkkitehdin työaika Hyrynsalmella on 2 pv/vko. Lähinnä kyseeseen tulevat pienialaiset kaavamuutokset. Kaavoituskulut veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Suuremmissa kaavahankkeissa tehdään maankäyttösopimuksia, joissa kaavoituskulujen maksamisen lisäksi voidaan sopia myös yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin osallistumisesta. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Esitys: Maankäyttötoimikunta keskustelee kaavoituspalveluiden ja -maksujen periaatteista. Päätös: Maankäyttötoimikunta esittää ympäristölautakunnalle Emäjoen rantayleiskaavan muutos ja laajennus kustannusten perimisestä seuraavasti: - uusi rakennuspaikka enimmillään 800 /tontti ja käyttötarkoituksen muutos 300 /tontti. Maksut peritään heti, kun kaava on valmistunut. Suurimmista kaavahankkeista tehdään erilliset

24 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Maankäyttötoimikunta Ympäristölautakunta maankäyttösopimukset. YMP 29 Ympäristölautakunta hyväksyy maankäyttötoimikunnan esityksen.

25 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Irtisanoutuminen putkimiehen toimesta, Erkki Kyllönen YMP 30 Erkki Kyllönen on päiväämällä kirjeellään anonut eroa Hyrynsalmen kunnan putkimiehen toimesta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Lisätietoja kunnanrakennusmestari puh Ympäristölautakunta myöntää Erkki Kyllöselle eron putkimiehen toimesta alkaen.

26 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kiinteistö Oy Ahmahakan ilmoitus vuokralaisvalinnoista YMP 31 Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on päättänyt vuokrlaisvalintamenettelystä. Päätöksen mukaan isännöitsijän tekemät vuokralaisvalinnat tuodaan hallituksen päätettäväksi kokouksittain. Vuokralaisvalinnat viedään edelleen tiedoksi kunnan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle. Kiinteistö Oy Ahmahakan hallitus on hyväksynyt isännöitsijän suorittamat vuokralaisvalinnat ajalta , jotka tuodaan edelleen kun nan asuntoviranomaisena toimivalle ympäristölautakunnalle tiedoksi. Lisätietoja asiasta antaa asuntosihteeri, puh. (08) Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi asukasvalintalistat ajalta Ulla-Maija Oikarinen poistui klo tämän asian käsittelyn aikana.

27 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset YMP 32 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat päätökset rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvista: 3 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Ratamo Konesuoja Hyrynsalmi, Mein Kampf, RN:o 119:54 4 Kaislavuo Pasi ja Väisänen Virpi Sauna Hyrynsalmi, Nuottimäki, RN:o 6:13 5 Heikkinen Mikko Työkonesuoja Hyrynsalmi, Mikkola, RN:o 41:12 6 Keränen Keijo WC/Varastorakennus Oravivaara, Haaro, RN:0 10:134 7 Keränen Keijo Sauna Oravivaara, Haaro, RN:o 10:134 Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

28 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan myöntämät vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan päätökset YMP 33 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan luvat: Vastaavat työnjohtajat: Kemppainen Seppo, Hyrynsalmi Anttonen Janne, Suomussalmi Heikkinen Mikko, Kajaani Moilanen Arto, Hyrynsalmi Moilanen Arto, Hyrynsalmi Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi.

29 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMP 34 Hallintosäännön 7 :n mukaan viranomaisen tekemät päätökset on tiedotettava otto-oikeutta käyttävälle viranomaiselle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai päätöksen tekemisestä. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tämä ei koske niitä henkilöstöasioita, joissa toimen- tai viranhaltijalla on ehdoton oikeus tai lain perusteella eivät ole julkisia tietoja. Viranhaltijapäätökset Osastopäällikkö: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t: , , Hankinta päätökset :t Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Kunnanrakennusmestari: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t: , , , Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Palveluesimies: Henkilöstöpäätökset: - palkkaus- ja poissaolopäätökset :t: , , , Yleiset päätökset :t , , , , , , , , Asuntosihteeri: Yleiset päätökset :t - ei päätöksiä Ympäristölautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei viranhaltijoiden päätöksiä siirretä ympäris tö lau ta kun nan kä si tel täväksi.

30 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMP 35 Ympäristölautakunnalle tiedoksi saapunut posti ajalta liitteen mukaan. Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

31 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATIMUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): Pykälät 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 1 mom): Pykälät 30, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -ai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 30 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

32 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja va litusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus postiosoite: PL 189, OULU käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu puh faksi: sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain tarkoittamia lupapäätöksiä lukuun ottamatta päätöksen tie dok si saan nis ta. Va li tus ai kaa las ket taes sa tie dok si saan ti päi vää ei ote ta lukuun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupapäätöksissä valitusaika alkaa päätöksen antamisesta. Lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen ja päätöksen antopäivä on julkipanopäivää seuraava arkipäivä. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Valituskirjelmä Pvm Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja pu he lin numero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan tai hä nen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Valitukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat: 1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä. 2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle. 4. Asiamiehen valtakirja, ellei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja. Valitusasiakir jojen toimitta minen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oi keudessa.

33 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ MUUTOKSENHAKUOHJEET YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN Valitusviranomai nen ja vali tusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus postiosoite: PL 204, VAASA käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa puh , faksi: sähköposti: Pykälät: Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Päätöksen antopäivä Pvm Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun ta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeu dessa. Valitusasiakirjat on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava päätöksen tehneelle viran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Viranomainen ja postiosoite: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Lisätietoja

34 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA I OIKAISUOHJE Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Toimitusosoite Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään: Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta postiosoite: PL 5, HYRYNSALMI käyntiosoite: Laskutie 1, Hyrynsalmi puh. (08) faksi: (08) sähköposti: Hankintaoikaisun tekoaika Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisu on tehtävä ja toimitettava hankintayksikölle 14 päivän kuluessa pää töksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän al le kir joi tet tava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvit ta vat yh teystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayk sikön hallussa. Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku luessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

35 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Valituksen sisältö Kansalliset kynnysarvot 1 ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden tutkittavaksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankin noista annetun lain (438/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestöjen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus tulee osoittaa Markkinaoikeudelle postiosoite: PL 118, HELSINKI käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi: sähköposti: Valituksen toimittaminen Valituskielto Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain (568/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksilölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 124 Ympäristölautakunta 06.10.2011 AIKA 06.10.2011 klo 17:30-19:10 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 165 Ympäristölautakunta 01.11.2012 AIKA 01.11.2012 klo 17:30-20:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 90 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 58 Kunnanhallitus 23.03.2010 AIKA 23.03.2010 klo 14:00-17:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Ympäristölautakunta 29.04.2010 AIKA 29.04.2010 klo 18:15-20:18 PAIKKA Kunnahallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Kunnanvaltuusto 28.02.2011 AIKA 28.02.2011 klo 13:00-13:30 PAIKKA Ukkohalla, Hallan Saagan kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 236 Kunnanhallitus 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 148 Sivistyslautakunta 24.11.2010 AIKA 24.11.2010 klo 18:00-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 44 Kunnanhallitus 01.03.2011 AIKA 01.03.2011 klo 14:00-16:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kunnanhallitus 15.01.2013 AIKA 15.01.2013 klo 13:15-14:33 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2012 368 Kunnanhallitus 17.07.2012 ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 371 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 372 163 Lausunto Ristijärven

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot