Oracle-tietokanta. Riku Nykänen 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oracle-tietokanta. Riku Nykänen 1/2010"

Transkriptio

1 Oracle-tietokanta Riku Nykänen 1/2010

2 Sisältö Oraclen historiaa Tietokannan rakenne ja arkkitehtuuri Oraclen ominaisuuksia Tietokannan hallintatyökalut DB configuration assistant (DBCA) Enterprise Manager SQL*Plus

3 Oraclen historiaa (1/2) 1977: Yritys perustetaan 1979: Oracle 2 julkaistaan ensimmäinen tietokannan versio 1989: Oracle versio 6 julkaistaan rivitason lukitus online-varmistukset 1993: Oracle versio 7 julkaistaan täysi PL/SQL-tuki 1997: JDeveloper Java-kehitysympäristö julkaistaan 1998: Oracle 8i julkaistaan ensimmäistä kertaa myös Linux-tuettuna

4 Oraclen historiaa (2/2) 1998: Oracle Application Server 4.0 julkaistaan 2003: Oracle 10g julkaistaan 2006: Oracle julkaisee oman Linux-jakelunsa Unbreakable Linux perustuu Red Hatiin Nykyisin Oracle Enterprise Linux 2007: Oracle 11g julkaistaan 2008: Oracle ostaa BEA Systems in 2009: Oracle ostaa Sun Microsystems in (kauppa vahvistettiin )

5 Oraclen tuotteita Tietokannan lisäksi Oracle on paljon muita tuotteita lähinnä yritysten ja suurten organisaatioiden käyttöön Fusion Middleware Collaboration Suite Oracle Financial Applications Oracle Project Portfolio Management Applications Oracle E-Business Suite Customer Relationship Management Enterprise Resource Management Procurement Product Lifecycle Management Supply Chain Management Manufacturing

6 Oraclen tietokannan erikoispiirteitä Suorituskykyorientoitunut Paljon omia laajennuksia SQL-kielessä Data dictionary -näkymät PL/SQL-kieli Java-tuki

7 Oracle-tietokannan rakenne Yksi Oracle-sovellus voi sisältää useita tietokantainstansseja Tietokantainstansseja voidaan hallita itsenäisesti Yksi tietokantainstanssi voi pitää sisällään useita skeemoja sisältää omat käyttäjänsä (voidaan linkittää myös käyttöjärjestelmän käyttäjiin) käyttää omia tallennustiedostoja Jokainen tietokantainstanssi voi sisältää useita taulualueita, jotka taas voivat käyttää useita tietokantatiedostoja

8 Oraclen muistialueet Program Global Area (PGA) Yhden Oracle-prosessin käyttämä muistialue Jokaisella palvelin prosessilla on oma, jakamaton PGAmuistialueensa System Global Area (SGA) Jaettu muistialue, joka sisältää tietoa yhdestä tietokantainstanssista Useat käyttäjät voivat jakaa muistialueen avulla tietoa tietokannan tilasta Suuri SGA alue vähentää tietojen kirjoittamista ja lukemista levyltä eli parantaa suorituskykyä

9 Arkkitehtuuri Windowsissa tietokantaprosessi koostuu useista säikeistä (tai taustaprosesseista) Prosessi käynnistyy automaattisesti Windows-palveluna Jokaisella samalla koneella toimivalla tietokantaprosessilla on omat taustaprosessit Kuva Oracle

10 Joitakin SGA alueella jaettuja tietoja Buffer cache Kaikkien käyttäjäprosessien jakama välimuisti, josta kaikki tietokannan tieto luetaan ja kirjoitetaan Shared pool Uudelleen käytettävät SQL-lauseet (valmiiksi käännettyjä) Käyttäjien, taulujen ja indeksien tietoja Tietoja käyttöoikeuksista Tietoja tallennetuista proseduureista Redo log buffer Tallentaa suoritetut transaktiot ennen kuin varsinaisia tietokantatiedostoja päivitetään

11 DBA-käyttäjätunnukset SYS-käyttäjä Luodaan tietokannan luonnin yhteydessä automaattisesti Saa automaattisesti DBA-käyttäjäroolin Kaikki perustaulut ja näkymät luodaan SYS-käyttäjälle SYS-käyttäjän tauluja ja näkymiä saa muokata vain järjestelmä SYSTEM-käyttäjä Luodaan tietokannan luonnin yhteydessä automaattisesti Saa automaattisesti DBA-käyttäjäroolin Hallinnollinen käyttäjätunnus, joka voi luoda tauluja

12 Hallinnolliset käyttäjäroolit DBA-rooli Luodaan automaattisesti tietokannan luonnin yhteydessä Sisältää suurimman osan tietokannan hallintaan tarvittavista oikeuksista => ei tulisi missään tilanteessa myöntää tavalliselle käyttäjälle Ei sisällä SYSDBA- tai SYSOPER-rooleja SYSDBA- ja SYSOPER-roolit Luodaan automaattisesti tietokannan luonnin yhteydessä Molemmilla rooleilla oikeus käynnistää ja pysäyttää tietokantainstanssi Voivat hallita tietokantaa, vaikka se ei olisi auki

13 Oraclen dynaamiset ja staattiset näkymät Yli tuhat erilaista näkymää, joista löytyy tietoa tietokannasta ja sen objekteista Dokumentoitujen näkymien lisäksi löytyy myös dokumentoimattomia näkymiä DICTIONARY-näkymästä löytyy kaikkien dokumentoitujen näkymien nimi ja kuvaus Näkymät jakaantuvat pääasiassa staattisiin ja dynaamisiin näkymiin

14 Staattiset näkymät Sisäänrakennettustaattisia näkymiä on kolmea tyyppiä ALL_<tarkenne> DBA_<tarkenne> USER_<tarkenne> Taulujen metatiedot löytyvät esimerkiksi ALL_TABLES tai USER_TABLES näkymistä USER_TABLES-näyttää vain kirjautuneen käyttäjän tiedot Kaikkien tietokannan objektien tiedot löytyvät ALL_OBJECTS-näkymästä

15 V$-näkymät Dynaamisia näkymiä, jotka sisältävät tietoa tietokannasta ja sen tilasta Joitakin käytetyimpiä näkymiä V$PARAMETER, V$DATABASE, V$INSTANCE, V$SGA, V$SGASTAT V$SESSION, V$TRANSACTION, V$LOCK V$SQL, V$SQLAREA, V$SQLTEXT V$LOG, V$LOGFILE

16 SQL-funktioita TO_CHAR: muuttaa päiväyksen merkkijonoksi TO_CHAR(sysdate, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') TO_DATE: muuttaa merkkijonon päiväykseksi TO_DATE(' ', 'DDMMYYYYHH24MI') SYSDATE: nykyinen päiväys ja kellonaika Matemaattisia funktioita: FLOOR, CEIL, MOD, POWER, SIGN,... Merkkijonofunktioita: UPPER, LOWER, TRIM, CONCAT, REPLACE

17 Muita erikoisuuksia Jokaisessa taulussa sarake ROWID Jokaiselle riville yksikäsitteinen tunniste (saman tietokannan sisällä) Nopein tapa hakea yksittäinen rivi taulusta DUAL-taulu Yhden sarakkeen taulu, jossa yksi rivi Löytyy jokaisesta Oracle-tietokannasta SELECT SYSDATE FROM DUAL

18 PL/SQL-proseduurit PL/SQL on proceduraalinen ohjelmointikieli, jota Oracle-tietokannat tukevat versiosta 7.3 alkaen PL/SQL:llä voidaan tehdä funktioita tietokantaan, joita voidaan suorittaa osana SQL-kyselyitä tai SQL*Plus-työkalulla Proseduureilla voidaan suorittaa loogisia operaatioita, jotka eivät ole SQL-kielessä mahdollisia Proseduureille mahdollista antaa parametreja ja saada paluuarvoja

19 PL/SQL esimerkki DECLARE var_salary number(6); var_emp_id number(6) = 1000; BEGIN SELECT salary INTO var_salary FROM employee WHERE emp_id = var_emp_id; dbms_output.put_line(var_salary); dbms_output.put_line( 'The employee ' var_emp_id ' has salary ' var_salary); END; /

20 Java-funktiot Java-luokkia ja funktioita on mahdollista tallentaa tietokantaan kuten PL/SQL-proseduureja Java-luokat toteutetaan tietokannan ulkopuolella Java-luokka ladataan tietokantaan loadjavakomennolla Tämän jälkeen funktio julkaistaan tallennettuna proseduurina Sen jälkeen funktiota voidaan kutsua esim SQL*Plus:sta SQL> EXECUTE add_new_book('jon Ronson', 'The Men Who Stare At Goats'); Esimerkkejä: va/jsp/dbwebservices.html

21 Oracle-tietokannan sovelluksia Database Configuration Assistant Net Configuration Assistant Enterprise Manager Administration Assistant SQL Developer SQL*Plus isql*plus

22 Oracle DBCA Database Configuration Assistant on työkalu uuden tietokantainstanssin luomiseen tai olemassa olevan asetusten muuttamiseen

23 Oracle DBCA DBCA kyselee instanssin luomiseen tarvittavat tiedot Wizard-tyyppisesti Asetukset on mahdollista tallentaa malliksi DBCA on mahdollista käynnistää komentorivillä ja antaa parametrit response-tiedostossa

24 Tietokannan luonti DBCA:lla Valitse tietokannantyyppi General Purpose or Transaction Processing Custom Database Data Warehouse Anna tietokannalle nimi (Global Database Name) ja määritä SID (Oracle System Identifier) Määritä hälytysten vastaanottajat Anna pääkäyttäjien salasanat Määritä tallennuspaikka Määritä palautusasetuset (optionaalinen, Flash Recovery Area) Valitse mahdolliset esimerkkiskeemat Määritä oletusasetukset Määritä tietoturva-asetukset Määritä tallennustiedostojen sijainnit Lopuksi luo tietokanta (voit myös tallentaa asetukset malliksi)

25 Oracle Net Listener Oracle Net Listener on Oracletietokantapalvelimen komponentti, joka kuuntelee asiakassovellusten yhteydenmuodostuspyyntöjä Yhteysosoitteet konfiguroidaan yleensä asiakassovelluksen tnsnames.oratiedostossa Tiedostoa voi muokata myös Net Configuration Assistant-työkalulla

26 Enterprise Manager Selainkäyttöinen hallintasovellus Käytännössä lähes kaikki tietokannan hallintaoperaatiot on mahdollista tehdä EM:n kautta Löytyy osoitteesta oletusportti

27 Enterprise Managerin toimintoja Dashboard-tilanäyttö Asetusten hallinta Varmuuskopioiden hallinta ja ottaminen Logien näyttäminen Resurssien- ja käyttäjienhallinta Skeemojen selaaminen ja muokkaaminen SQL Worksheet SQL-komentojen suorittamiseen...

28 Oracle Administration Assistant Graafisella käyttöliittymällä varustettu hallintasovellus Lähinnä käyttäjien, ryhmien ja roolien hallintaan

29 Oracle SQL*Plus SQL*Plus on klassinen Oracle-tietokantojen käyttöliittymä, jolla voidaan suorittaa SQLkomentoja SQL*Plus:n ominaisuuksia tekstipohjainen käyttöliittymä SQL-skriptien suorittaminen tulosteen tallentaminen tiedostoon (myös HTML-muodossa)

30 SQL*Plus käynnistäminen Käynnistettynä Windowsin aloitusvalikosta SQL*Plus ottaa yhteyden oletustietokantaan Komentoriviltä käynnistettäessä on mahdollista antaa käyttäjä ja tietokanta parametrina: sqlplus SQL-tiedoston antaminen parametriksi: Kirjautuminen käyttöjärjestelmän tunnuksella sqlplus /

31 SQL*Plus käyttö Komentokehoitteeseen voi kirjoittaa minkä tahansa SQL-lauseen tai SQL*Plus komennon SQL-lauseen loppuun lisättävä ; merkki loppuun SELECT SYSDATE FROM DUAL; / ajaa edellisen komennon ajaa tiedoston sisältämät SQL-lauseet!komento suorittaa käyttöjärjestelmän komennon QUIT ja EXIT komennot sulkevat sovelluksen

32 SQL*Plus:n komentoja CONNECT SYS AS SYSDBA Ota yhteys pääkäyttäjänä SET PAGESIZE 100 Aseta sivun 100 riviä Kenttien otsikkorivit tulostuvat jokaiselle sivulle kerran SET LINESIZE 100 Aseta rivinleveydeksi 100 merkkiä SPOOL <tiedoston nimi> Tallenna kaikki komennot ja tulostukset tiedostoon SPOOL OFF Lopeta tallennus

33 SQL*Plus:n komentoja DESC TABLE/VIEWNAME Näyttää taulun tai näkymän rakenteen SHOW PARAMETERS Näyttää käytössä olevat parametrit SET TIMING ON/OFF Näyttää SQL-lauseen suoritusajan SET PAUSE ON/OFF Näyttää PAGESIZE:n muokaisen määrän rivejä kerrallaan SET AUTO ON/OFF Aseta autocommit päälle/pois

34 isql*plus Selainkäyttöinen versio SQL*Plus sta Palvelu täytyy käynnistää palvelimella: isqlplusctl start Tämän jälkeen isql*plus on käytettävissä selaimella osoitteessa:

35 Oracle Datapump (export/import) dpexp-sovelluksella voidaan viedä tietokannasta pois tietoa, esimerkiksi toiseen tietokantaan dpimp-sovelluksella voidaan tuoda tietoa tietokantaan

36 Lisää luettavaa Oracle 11R2 2-day DBA =server.112/e10897/toc.htm Oracle Technology Network

37 Harjoituksia Käynnistä SQL*Plus tai EM:n kautta SQL Worksheet Kokeile Data Dictionaryn näkymiä Yritä löytää kyseisen session käyttäjätunnus, esim V$SESSION-näkymän kautta Paljonko kyseisellä käyttäjällä on tauluja (USER_TABLES saattaa auttaa) Kokeile funktioita Hae nykyinen päivämäärä ja muunna se muotoon 23:15:

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA

RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA RELAATIOMALLISTEN TIETOKANNAN HALLINTAJÄRJESTELMIEN VERTAILUA JA VERTAILUN ONGELMIA Sanna Hyvärinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu

Lisätiedot

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200

TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 TIETOKANTOJEN HALLINTA IIO30200 SQL SERVER 2005 SELVITYSRAPORTTI: ARKKITEHTUURI JA SERVICE PACK 2 UUDET OMINAISUUDET CREATIVE COMMONS -LISENSOITU Holm Timo c5253[at]jamk.fi Kilpeläinen Mika c9780[at]jamk.fi

Lisätiedot

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen

PHPMyAdmin. MySQL-tietokannan hallintatyökalu. Antti Järvinen Ville Pietarinen PHPMyAdmin MySQL-tietokannan hallintatyökalu Antti Järvinen Ville Pietarinen IIO30100 Tietokantojen hallinta Selvitysraportti Kevät 2007 1 Johdanto...Error! Bookmark not defined. 2 Perustietoa... 3 3 PHPMyAdmin

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

Firebird JAMK Labranet Wiki

Firebird JAMK Labranet Wiki Page 1 of 20 Firebird JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo 1 Yleistä Firebirdistä 2 Ominaisuuksia 3 Firebirdin asentaminen 3.1 Arkkitehtuurit 3.1.1 Classic 3.1.2 Super Server 3.1.3 Embedded Server 3.2 Windows

Lisätiedot

MapInfo Manager. Versio 1.2. Käyttäjän opas

MapInfo Manager. Versio 1.2. Käyttäjän opas MapInfo Manager Versio 1.2 Käyttäjän opas Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of the vendor or its representatives. No part

Lisätiedot

Fiscal Media Player PRE -ohje

Fiscal Media Player PRE -ohje Fiscal Media Player PRE -ohje 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttöoikeudet 3. Fiscal Media Player PRE 3.1. Uudet ominaisuudet 4. Ongelmia käyttöönotossa 5. Esimerkkejä 1. Johdanto HUOM! Koska uusissa 4.2.45.x

Lisätiedot

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Lauri Luoma Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence ja sen tuomat uudistukset Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietoverkot Insinöörityö 16.12.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tervetuloa Käsitteistä

Sisällysluettelo Tervetuloa Käsitteistä Sisällysluettelo Tervetuloa Käsitteistä. Sivuston rakenne. Tiedostopuun käyttö. Uuden sivun luonti. Sivujen ominaisuudet. Uuden linkin luonti tiedostopuuhun.5 Menujärjestyksen hallinta.6 Metatiedot.7 Sivupohjat.8

Lisätiedot

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä Case:Lean System/Locos

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä Case:Lean System/Locos Tampereen ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Modernit tuotantojärjestelmät ja tuotantotalous Seppo Maljanen Opinnäytetyö Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä Case:Lean System/Locos

Lisätiedot

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö

OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö 12. MySQL-tietokannankäyttö 211 OPPITUNTI 12 MySQL-tietokannan käyttö PHP-kieleen kuuluu olennaisesti tietokantojen käyttämisen helppous. Tällä tunnilla keskitymme MySQLtietokantaan, mutta samanlaisia

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö

Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Verkkosovellusten toteuttamisympäristö Jyrki Hällström 28.5.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma Tiivistelmä Verkkosovellusten toteuttamiseksi on useita käyttöympäristöjä.

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Johdanto, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 12.09.20.0853 suomi

Lisätiedot

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy

Käyttöohje Ksenos DVR Prime. Turun Turvatekniikka Oy Käyttöohje Ksenos DVR Prime Turun Turvatekniikka Oy February 16, 2010 Contents 1 Johdanto 3 2 Tallentimen käyttö 4 2.1 Ohjelman käynnistäminen........................................ 4 2.2 Käyttöliittymä..............................................

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Joni Lehto VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2015 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Lehto, Joni Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi

DBTechNet. DBTech VET. SQL Transactions. Teoriaa ja käytännönharjoituksia. Suomeksi DBTechNet DBTech VET SQL Transactions Teoriaa ja käytännönharjoituksia Suomeksi SQL-transaktioiden käytännön teoriaa ja harjoituksia Versio 0.5, maaliskuu 2014 Tekijät: Martti Laiho ja Mika Wendelius Tämä

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LIPASTO WWW-SOVELLUKSEN TOTEUTTAMINEN

LIPASTO WWW-SOVELLUKSEN TOTEUTTAMINEN Opinnäytetyö LIPASTO WWW-SOVELLUKSEN TOTEUTTAMINEN Toni Korpela Kalle Palokankare Tietojenkäsittely 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät: Toni Korpela ja

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ

Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ SMS-RAJAPINNAN TOTEUTUS IOS-YMPÄRISTÖSSÄ Joni Tauriainen Opinnäytetyö Kevät 2015 Ohjelmistokehityksen koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS Domain Controller Microsoft Azuressa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Saku Lehtimäki Lahden

Lisätiedot

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network.

Tee verkkobootti yllä olevan ohjeen mukaan valitsemalla F12:Network. ICT1TN002 1/18 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2 ICT1TN002 Windows 7 asennusharjoitus 2.1 Labran käyttö Tässä harjoituksessa asennetaan Windows 7 käyttöjärjestelmä Pasilan labroissa

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04

Unifaun ERPConnect. Unifaun OnlineConnect. Asennus ja käyttö 2013-02-04 Unifaun ERPConnect Unifaun OnlineConnect Asennus ja käyttö 2013-02-04 2 Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Tilaustiedosto... 3 1.2 Järjestelmävaatimukset... 3 1.3 Toiminta... 4 2 Asennus Windows-pohjaisessa

Lisätiedot

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO

TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TADDM SERVICENOW- INTEGRAATIO Palvelinten välisten relaatiotietojen siirtäminen TADDMohjelmasta ServiceNow-alustaan T E K I J Ä : Rene

Lisätiedot