Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:29. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 20. Tekninen lautakunta 19.02.2015. Aika 19.02.2015 klo 17:00-18:29. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:29 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajan valinta Kokouksen työjärjestys Teknisen toimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vesihuollon taksan tarkistaminen Kuhmoisten torisäännön muuttaminen Kunnan omistamien venepaikkojen vuokran suuruus As Oy Hippolinnan edustan mittavirheen korjaus Muut asiat ja ilmoitusasiat 31 25

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ikonen Eero puheenjohtaja Heinonen Eija jäsen Hovila Janne jäsen Kankkunen Juha jäsen Salmi Ulla jäsen Poistui 17:59 Kyrö Mika vt. tekninen johtaja Järvenpää Juha kunnanhallituksen jäsen Poissa Malin Kimmo kunnanhallituksen pj. Heusala Anne kunnanjohtaja Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Eero Ikonen puheenjohtaja Mika Kyrö pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa Eija Heinonen pöytäkirjan tarkastaja Janne Hovila pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tela 15 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajan valinta Tela 16 Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tar kas ta jak si Eija Heinosen ja Janne Hovilan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kokouksen työjärjestys Tela 17 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa kä si tel tä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Vt. teknisen johtjan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy esi tys listan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös:Tekninen lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä ottaa myös lisälistan käsiteltäväksi. Esityslista ja lisälista hyväksyttiin yk simie li ses ti kokouksen työjärjestykseksi.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tela 18 Valmistelija: vt. tekninen johtaja, puh Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole teh tävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Hallintokunnat toimittavat hallintojohtajalle mennessä toimin ta ker to mus ai neis ton: toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut, tu losalu een kuvaus ja kehitys. Toiminnan osalta on mitattava niitä tavoitteita, joita on asetettu talous ar vios sa Teknisen toimen on annettava selvitys valtuusto hyväksymien alaisten sa tulosalueiden ta lou del lis ten ja toiminnallisten tavoitteiden toteu tu mi ses ta. Vesihuoltolaitoksesta ja kau ko läm pö ver kos tos ta tehdään myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja ta se. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy eril li senä liitteen olevan selvityksen teknisen toimen toiminnallisten ja talou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vesihuollon taksan tarkistaminen Tela 148 Valmistelija: vs. rakennusmestari, puh Kuhmoisten kunnan vesi- ja jätevesitaksaa on tarkistettu viimeksi ko kouk ses sa Uudet maksut ovat tulleet voimaan Taksaan on lisätty ja tarkennettu kokouksessa ra ken nus ai kai sia maksuja. Vesihuollon taloudenpidon periaatteena on kattaa syntyneet kus tannuk set perittävillä maksuilla. Tarkistettu vesi- ja jätevesitaksa on liitteenä 3. Vs. rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää tar kistaa vesi- ja jätevesitaksoja seuraavasti alkaen: 1. korottaa veden- ja jäteveden arvonlisäverottomia perusmaksuja 24 eurosta per vuosi 33 euroon per vuosi 2. korottaa Tehinkärjen veden- ja jäteveden arvonlisäverottomia perusmaksuja 30 eurosta per vuosi 33 euroon per vuosi 3. korottaa jätelietteen vastaanottomaksun arvonlisäverotonta hintaa 2,20 eurosta per kuutiometri 5,50 euroon per kuutiometri. Päätös: Tekninen lautakunta päätti siirtää vesihuoltotaksan tar kis tami sen helmikuun kokoukseen, kun tilinpäätöstiedot ovat saatavilla. Tela 19 Vesilaitoksen kulut ovat tällä hetkellä isommat kuin käyttäjiltä pe rittä vät taksatuotot. Investoinnit ja korjaukset ovat jokavuotista ver koston parantamiseen ja häiriöttömään jakelun tähtäävää toimintaa. Lisäk si viemärilaitoksen koneet ja laitteet ovat iältään vanhoja. Voidak sem me taata kehittämisen ja edes nollatuloksen tekokyvyn on tak so ja tarkistettava ylöspäin. Toiminnan on oltava tuloksellista ja teho kas ta. Alijäämät on saatava katettua mahdollisimman pikaisesti. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Taksakorotusesitys annetaan ko koukses sa. Päätös: Tekninen lautakunta päätti korottaa vesitaksoja seuraavasti: Perusmaksut (alv 0%) vesi / vuosi jätevesi 48,00 / vuosi Käyttömaksut (alv 0 %) vesi 1,97 / m 3 jätevesi 2,25 / m 3

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Jäteliete (alv 0 %) sako 5,50 / m 3 umpi 5,50 / m 3.

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kuhmoisten torisäännön muuttaminen Tela 20 Valmistelija: vt. tekninen johtaja, puh Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt Kuh mois ten torisäännön. Kuhmoisten torisääntöä muutetaan kohdan 3. osalta: "Kuukausi- tai vuo si paik ka so pi mus on voimassa, vaikka tori on varattu ko ko nai suute na muuhun käyttööön." Uusittu torisääntö on liitteenä 1. Liitteet Liite 1 Torisääntö Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liit teenä 1 olevan uusitun torisäännön. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Kunnan omistamien venepaikkojen vuokran suuruus 2015 Tela 21 Valmistelija: tekninen johtaja, puh Hallintosäännön 23 :n mukaan tekninen lautakunta ratkaisee asiat, jot ka koskevat kunnan omistamien venepaikkojen vuokran suu ruudes ta päättämistä. Vuonna 2014 venepaikkojen vuokra on ollut enintään 230 /ve nepaik ka. Kuhmoisten kunta on vuokrannut venesataman Päijän Marine Oy:lle tois tai sek si. Päijän Marine Oy hoitaa venepaikkojen vuokrauksen itse näi ses ti ja maksaa kunnalle sopimuksen mukaista vuotuista ko konais vuok raa. Venepaikan vuokran suuruudesta on neuvoteltu Päijän Marine Oy:n kanssa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuonna 2015 venepaikkojen vuokran suuruus Kuhmoisten satamassa on enin tään 240 /venepaikka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta As Oy Hippolinnan edustan mittavirheen korjaus Tela 11 Valmistelija: va. rakennusmestari, puh As Oy Hippolinnan edustalla Toritiellä on välittömästi lii ke huo neis tojen etupuolella olevasta urakka-alueesta syntynyt riitatilanne, joka joh tuu virheellisestä mitoituksesta. Mitoitus on tehty Sito Oy:n toimesta ja lähtöaineistona on käytetty Kes ki-suo men ELY-keskuksen toimittaman maantien tiesuun ni tel man liitteenä ollutta maastomalliaineistoa. Maas to mit tauksen tekijästä tai mallin tekijästä ei ole tietoa. Työn kuluessa on huomat tu puutteellinen mitoitus ja työ jatkettu loppuun saakka. Koko riidan alai sen alueen hinnaksi muodostui euroa (alv 0%). Siton suunnittelijan Lauri Koposen mukaan määrälaskentavirhe johtuu epätarkasta koodituksesta Hippolinnan julkisivun seinälinjan koh dal la. Urakkasopimuksessa tilaajana on As Oy Hippolinna ja toimit ta ja/ra ken nut ta ja na on Kuhmoisten kunta. Va. rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Kuh mois ten kunta ja As Oy Hip po lin na puolittavat kustannukset. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydäl le ja pyytää lausunto As Oy Hippolinnalta. Tela 22 As Oy Hippolinnan hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Päätös on erillisenä liitteenä. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Kuh mois ten kunta ja As Oy Hippolinna puolittavat kustannukset 8864,00 (alv 0 % ). Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Muut asiat ja ilmoitusasiat Tela 23 Valmistelija: vt. tekninen johtaha, puh Teknisen lautakunnan tietoon saatettavat asiat. Tekniselle lautakunnalle saatettiin tiedoksi päivitetty työohjelma Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tie toon sa saatetuiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:15-18 ja 23 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:19-22 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla. Oikaisuvaatimusohjeet Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Tekninen lautakunta Toritie 34 A KUHMOINEN Pykälät:19-22 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi kai su vaa timuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kun nal lis va li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin (vaihde) telekopio

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/ sähköposti Kunnallisvalitus pykälät: valitusaika 30 pv Hallintovalitus pykälät: valitusaika 30 pv Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lail li nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, va li tus kir jelmäs sä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja pu he lin nume ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus sii tä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa va li tus vi ran omaisel le ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä he tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille va li tusajan vii mei se nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oi keu den käyn ti mak su. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 24.09.2014 klo 17:00-17:50 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Mikkola Leena jäsen Niivee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot